Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ตอนที่ 3

ตอนที่ 3

Published by Jarutat Silasuwan, 2022-11-12 09:00:55

Description: ตอนที่ 3

Search

Read the Text Version

ดา นคณุ ธรรม จริยธรรม ตอนท่ี นายจารุทัศน ศิลาสุวรรณ ตาํ แหนง ครูจางสอน แผนกวชิ าคหกรรมศาสตร

รายงานการปฏิบัตงิ านดา นคุณธรรม จรยิ ธรรม การแตงกายถกู ตอง เหมาะสมกับกาลเทศะ

รายงานการปฏบิ ัตงิ านดา นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม มมี นษุ ยสัมพันธ มนษุ ยสมั พนั ธใ นการทํางาน คอื การสรางความราบรื่นในการทาํ งานรว มกนั สรางความเขาใจ อนั ดแี ละความสามัคคี กอใหเ กดิ ความสําเรจ็ ในการทํางาน

รายงานการปฏิบัติงานดานคุณธรรม จรยิ ธรรม จํานวนวนั ลา มาสาย

รายงานการปฏิบัตงิ านดา นคุณธรรม จรยิ ธรรม ความรักในองคกร และเพ่อื นรวมงาน รว มรักษาภาพลักษณ ขององคกร รักชาติ ศาสน กษตั ริย “ความรกั ในองคก ร” ไมไ ดเกิดขน้ึ เองตามธรรมชาตหิ รือเกิดขึน้ ไดโดยอตั โนมตั ิ หากแตอ งคกร จะตองใหความรกั กับผปู ฏบิ ัตงิ าน “องคก รทดี่ แู ลทุกอยา งดี ไมเ พียงแตทําใหเกดิ ความรักและผูกใจกบั องคก รเทา นั้น ยังทาํ หูปฏบิ ัติงานในองคก รน้นั คดิ ท่ีจะทําดเี พือ่ ประโยชนต อองคกร”

รายงานการปฏิบตั ิงานดานคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมของวทิ ยาลยั พิธีบนั ทกึ ลงนามความรว มมือทางวชิ าการระหวางสถาบันการอาชวี ศึกษาภาคตะวันออก สํานักงานคณะกรรมการอาชวี ศกึ ษา กับกรมราชทณั ฑ วันท่ี 28 เมษายน 2565

รายงานการปฏิบัติงานดานคุณธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวทิ ยาลัย การประชุมรบั มอบตวั ลงทะเบียน นกั เรยี น นักศกึ ษาใหม ปก ารศึกษา 2565 วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2565

รายงานการปฏบิ ตั งิ านดา นคณุ ธรรม จริยธรรม กิจกรรมของวทิ ยาลัย ประชมุ เตรยี มงานปฐมนเิ ทศ นกั เรียนนักศึกษาใหม ปการศกึ ษา 2565 วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2565

รายงานการปฏิบตั งิ านดานคุณธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวทิ ยาลัย รับมอบตัวนกั เรยี น นกั ศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2565 วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2565

รายงานการปฏบิ ัตงิ านดา นคุณธรรม จริยธรรม กจิ กรรมของวิทยาลัย ปฐมนิเทศ นักเรียน นกั ศกึ ษาใหม ประจาํ ปก ารศกึ ษา 2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

รายงานการปฏบิ ตั ิงานดานคณุ ธรรม จริยธรรม กิจกรรมของวิทยาลัย โครงการอบรมพฒั นาคณุ ธรรม จริยธรรม อวท.ชอ สะอาด นักเรียน นกั ศกึ ษาใหม ปก ารศกึ ษา 2565 วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

รายงานการปฏบิ ัตงิ านดา นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวิทยาลัย กิจกรรมวันเฉลมิ พระชนมพรรษา สมเดจ็ พระนางเจา สทุ ิดา พัชรสธุ าพมิ ลลักษณ พระบรมราชนิ ี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วนั ท่ี 2 มิถนุ ายน 2565

รายงานการปฏบิ ตั งิ านดา นคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมของวิทยาลัย ประชมุ คณะผบู รหิ าร คณะครู และบคุ ลากรทางการศกึ ษา นกั การภารโรง พนักงาน ขบั รถ พนกั งานรกั ษาความปลอดภยั วนั ที่ 2 มถิ ุนายน 2565

รายงานการปฏิบตั ิงานดานคณุ ธรรม จริยธรรม กิจกรรมของวทิ ยาลัย พธิ ีไหวค รู ประจําปการศึกษา 2565 วันที่ 23 มถิ ุนายน 2565

รายงานการปฏิบตั ิงานดานคณุ ธรรม จริยธรรม กิจกรรมของวทิ ยาลัย พธิ ีไหวค รู ประจําปการศึกษา 2565 วันที่ 23 มถิ ุนายน 2565

รายงานการปฏิบตั งิ านดา นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวิทยาลยั จัดทําบายศรีบวงสรวง วนั สถาปนาลกู เสือแหงชาติ ณ คา ยลกู เสอื มหาวชริ าวธุ อ.ศรีราชา จงั หวัดชลบรุ ี วนั ที่ 29 มิถุนายน 2565

รายงานการปฏิบตั งิ านดา นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวิทยาลยั จัดทําบายศรีบวงสรวง วนั สถาปนาลกู เสือแหงชาติ ณ คา ยลกู เสอื มหาวชริ าวธุ อ.ศรีราชา จงั หวัดชลบรุ ี วนั ที่ 29 มิถุนายน 2565

รายงานการปฏิบตั งิ านดา นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวิทยาลยั จัดทําบายศรีบวงสรวง วนั สถาปนาลกู เสือแหงชาติ ณ คา ยลกู เสอื มหาวชริ าวธุ อ.ศรีราชา จงั หวัดชลบรุ ี วนั ที่ 29 มิถุนายน 2565

รายงานการปฏบิ ัตงิ านดา นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวิทยาลัย ประชมุ เตรยี มงานนแหเทยี นเขา พรรษา ประจาํ ป 2565 วันท่ี 30 มิถนุ ายน 2565

รายงานการปฏบิ ัตงิ านดานคุณธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวทิ ยาลยั ประดษิ ฐภ าชนะใบตอง สาํ หรับรองชุดเบรก ในงานวนั สถาปนาลูกเสอื แหง ชาติ ชว ยเหลอื งานแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2565

รายงานการปฏิบัตงิ านดา นคุณธรรม จรยิ ธรรม กิจกรรมของวทิ ยาลยั การควบคมุ การฉดี วัคซนี Pfizer สาํ หรับนักเรยี นนกั ศกึ ษา วิทยาลยั อาชีวศึกษาชลบุรี วนั ท่ี 4-5 กรกฎาคม 2565

รายงานการปฏิบตั งิ านดานคุณธรรม จริยธรรม กจิ กรรมของวทิ ยาลัย ดาํ เนินการจดั ตกแตงรถเทยี นพรรา ของวทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาชลบุรี วันที่ 10 กรกฎาคม 2565

รายงานการปฏบิ ัติงานดานคณุ ธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวทิ ยาลัย แตง หนาทาํ ผมนักเรียน ขบวนภาคอีสาน รวมขบวนแหเ ทียนพรรษาของ วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาชลบรุ ี วนั ท่ี 11 กรกฎาคม 2565

รายงานการปฏบิ ตั ิงานดานคุณธรรม จริยธรรม กจิ กรรมของวทิ ยาลยั กจิ กรรมถวายเทียนพรรษา ของชมรมวิชาชพี คหกรรมศาสตร ณ วดั อรัญญกิ าวาส (วัดปา) วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565

รายงานการปฏิบตั งิ านดานคุณธรรม จรยิ ธรรม กิจกรรมของวิทยาลยั โครงการทศั นศกึ ษาดูงานสถาประกอบบการของนักเรียน นกั ศกึ ษาใหม แผนกวชิ าคหกรรมศาสตร ณ กลมุ ผา บาตกิ บางเสรว ดั สามัคคีบรรพต วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2565

รายงานการปฏิบตั ิงานดานคุณธรรม จริยธรรม กจิ กรรมของวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการปฏิบตั หิ นาทวี่ ันสถาปนาวทิ ยาลัยฯ ณ หองประชุมพนัสบดี วนั พฤหัสบดที ่ี 21 กรกฎาคม 2565

รายงานการปฏบิ ัติงานดา นคุณธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวิทยาลัย พิธที าํ บญุ ตักบาตรขาวสารอาหารแหง วันสถาปนา วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาชลบุรี ณ โดมอเนกประสงค 26 กรกฎาคม 2565

รายงานการปฏิบัตงิ านดา นคณุ ธรรม จริยธรรม กจิ กรรมของวทิ ยาลยั วนั เฉลมิ พระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิรา- ลงกรณ พระวชิรเกลา้ เจา้ อยหู่ วั ณ วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาชลบรุ ี 27 กรกฎาคม 2565

รายงานการปฏบิ ตั ิงานดา นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวทิ ยาลยั พรวธิ มที พําธิบถี ุญวตายกั บเคารต่ือรงขราาวชสสาักรกอารหะารวแาหงพงาวนันพสมุ ถาแปลนะาจุดวเิททยยี านลชยั ยั อถาวชาวี ยศพกึ รษะาพชรลบรุ ี ณวนั เโฉดลมมิ อพเรนะกชปนรมะพสรงรษคา พ26ระบกาทรกสมฎเาดค็จมพระ2ป5ร6เม5นทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิรา-ลงกรณ พระวชริ เกลา้ เจา้ อยหู่ วั ณ โรงเรียนชลกนั ยานกุ ลู 28 กรกฎาคม 2565

รายงานการปฏบิ ตั ิงานดานคณุ ธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวทิ ยาลัย รบั หนา ที่จดั ดอกไมต กแตง แทนซอ มรบั ปริญญา ของสถาบันอาชีวศกึ ษาภาค ตะวันออก พรอมแบล็คดรอปจํานวน 4 ฉาก 31 กรกฎาคม 2565

รายงานการปฏิบตั งิ านดานคณุ ธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวิทยาลัย จิตอาสาชวยเหลืองานสวัสดกิ าร ในการตรวจ ATK ใหก บั บัณฑติ ทมี่ าซอมรบั พระราชทานปริญญาบัตร ณ วทิ ยาบยั อาชีวศึกษาชลบรุ ี 31 กรกฎาคม 2565

รายงานการปฏิบตั งิ านดานคุณธรรม จริยธรรม กจิ กรรมของวทิ ยาลัย โครงการอบรมการจัดดอกไมเชงิ ธรุ กจิ ฯ ของแผนกวชิ าคหกรรมศาสตร 6 สงิ หาคม 2565

รายงานการปฏิบัติงานดา นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวิทยาลยั วันเฉลมิ พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา สิริกิต์ิ พระบรมราชินนี าถ พระ บรม-ราชชนนพี ันปห ลวง ณ วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาชลบรุ ี 11 สิงหาคม 2565

รายงานการปฏิบัติงานดานคณุ ธรรม จรยิ ธรรม กจิ กรรมของวทิ ยาลัย กรรมการตัดสนิ การแขงขันฝม ือแรงงานแหง ชาติ คร้ังที่ ๒๙ ระดับภาค กลมุ จังหวดั ภาคกลาง สาขาการจัดดอกไม ( รอบคัดเลือก ) วันท่ี 7 กรกฎาคม 2565

รายงานการปฏิบัตงิ านดานคณุ ธรรม จริยธรรม กจิ กรรมของวิทยาลยั กวันรเรฉมลกมิ าพรรตะัดชนสมินพกรารรษแาขง สขมนั เดฝ็จมพอื รแะรนงางงาเจนาแสหิรง ิกชติ าิ์ ตพิรคะรบง้ั รทมี่ร๒าช๙นิ ีนราะถดพับรภะาบครม- รากชลชุมนนจีพังหนั ปวัดห ภลวางคกณลางวทิ ยสาาลขยั าอกาาชรีวจศัดกึ ดษอาชกลไมบุร(ี ร1อ1 บสชิงงิหชานคะมเล2ศิ 5)65 วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2565

รายงานการปฏบิ ัตงิ านดา นคุณธรรม จรยิ ธรรม กิจกรรมของวิทยาลยั นวนัาํ เนฉักลศมิ กึพษระาชรนะมดพับรชรั้นษาปสวมสเด.2จ็ พเรขะา นราว งมเจกาาสริรแกิ ขติ ง ิ์ ขพันระบTรhมaรiาSชนิ tyนี lาeถCพrรeะaบtiรvมe- ราBชชoนuqนuพี eันtปหใลนวงงานณ“CวHิทOยาTลIVยั อEาTชีวOศPกึ EษาNชลHบOรุ Uี S11Eสงิ เหปาด คโมลกก2จิ5ก65รรม 2022” ณ คณะเทคโนโลยคี หกรรมศาสตร มทร.พระนคร วันท่ี 17 กันยายน 2565 ( ไดร บั รางวัลรองชนะเลิศอนั ดับ 2 )

รายงานการปฏบิ ัตงิ านดา นคุณธรรม จรยิ ธรรม กิจกรรมของวิทยาลยั นวนัาํ เนฉักลศมิ กึพษระาชรนะมดพับรชรั้นษาปสวมสเด.2จ็ พเรขะา นราว งมเจกาาสริรแกิ ขติ ง ิ์ ขพันระบTรhมaรiาSชนิ tyนี lาeถCพrรeะaบtiรvมe- ราBชชoนuqนuพี eันtปหใลนวงงานณ“CวHิทOยาTลIVยั อEาTชีวOศPกึ EษาNชลHบOรุ Uี S11Eสงิ เหปาด คโมลกก2จิ5ก65รรม 2022” ณ คณะเทคโนโลยคี หกรรมศาสตร มทร.พระนคร วันท่ี 17 กันยายน 2565 ( ไดร บั รางวัลรองชนะเลิศอนั ดับ 2 )


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook