Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 6 ฮาร์ดแวร์หน่วยประมวลผลกลาง 20409-20439

6 ฮาร์ดแวร์หน่วยประมวลผลกลาง 20409-20439

Published by พรณภา ดาวกระจาย, 2022-11-16 04:02:46

Description: 6 ฮาร์ดแวร์หน่วยประมวลผลกลาง 20409-20439

Search

Read the Text Version

อีบคุ เรอื่ ง ฮารด เเวรห นวยประมวลผลกลาง โดย เดก็ ชายมนัสวิน ชเู เกว 20409 เดก็ หญิงพรณภา ดาวกระจาย 20439

ความหมาย ฮารดแวรท ส่ี าํ คัญในหนวยประมวลผลกลาง คือ ไมโครโพรเซสเซอร หนวยประมวลผลกลาง ประกอบดว ยสวนสาํ คัญ 2 สว น คือ หนว ยควบคมุ (ControlUnit) ทําหนา ทค่ี วบคมุ การทาํ งานของอปุ กรณต างๆในระบบทั้งดหม ใหท าํ งาน อยางถกู ตอง หนวยคํานวณ (Arithmetic Logic Unit) ทําหนาทปี่ ระมวลผลขอ มูลทางคณติ ศาสตรแ ละทางตรรกะ

หนวยประมวลผลกลางประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สว นคอื 1. หนว ยควบคุม (Control)ทําหนาทีค่ วบคมุ การทาํ งานของอปุ กรณ ตา งๆ ใน ระบบท้งั หมด ใหท าํ งานอยา งถกู ตอ ง 2.หนว ยคาํ นวณ (Arithmetic logic Unit) ทาํ หนาทปี่ ระมวลผลขอ มลู ทาง คณติ ศาสตรเ เละทางตรรกะ

ประโยชนของหนว ยประมวลผลกลาง ประมวลผลกลาง เรยี กอกี อยา งวา CPU คอื สวนทที่ ําหนหนว ยาที่ปฏบิ ตั ิตามคําสง่ั ท่ี รับมาจากหนวยรบั ขอ มูล และควบคมุ การปฏบิ ัตงิ านของเครือ่ งคอมพิวเตอร เปน อปุ กรณห ลักในการประมวลผลกลาง เชน การคาํ นวณ เปรยี บเทียบ การเรียงลาํ ดับ การจัดกลุม การจดั ทาํ รายงาน เปน ตน หนว ยประมวลผลกลางจึงเปรยี บเสมอื นสมอง ของคอมพิวเตอรทสี่ ามารถคดิ วเิ คราะหเ พื่อหาผลลพั ธหรอื สารสนเทศท่ีตองการได ซี พียูของเครอื่ งคอมพวิ เตอรใ นระดับซพี ียูจะถกู บรรจุในชิปทเี่ รียกวา ไมโครโปรเซ สเซอร

ความหมายของcpu เปนหนว ยประมวลผลกลาง ซงึ่ เปรียบเสมือนสมองของ คอมพิวเตอรใ นการทาํ หนา ทีต่ ดั สนิ ใจหรอื คํานวณ จาก คําสง่ั ทีไ่ ดรบั มา ถอื เปนหัวใจหลักในการประมวลผล ของคอมพิวเตอร โดยพน้ื ฐานแลว ซีพยี ทู าํ หนา ท่ี ประมวลผลขอมลู ทางคณติ ศาสตรและขอ มูลเชิงตรรกะ

หนว ยรับขอมูลเขา (Input Unit) หนวยรบั ขอมูลเขา (Input Unit) เปน สว นประกอบของ คอมพิวเตอร ท่ีทําหนา ทร่ี ับขอ มลู จากคนและสงตอ ขอมูลไปยังหนว ยประมวลผล (Process Unit) เพือ่ ทาํ การประมวลผลตอไปรูปแบบการสงขอ มลู จากอปุ กรณ รบั ขอมลู จะอยูในรปู ของการสงสญั ญาณเปน รหัส ดจิ ติ อล (หรอื เปน เลข 0 กบั 1) น่นั เองอุปกรณส วนรับ ขอมลู ไดแก

หนว ยแสดงผล(Output Unit) แสดงหนว ยผล (Output Unit) เปน หนวยทีแ่ สดงผลลพั ธท มี่ าจากการประมวลผลขอ มูล ของสวน ประมวลผลขอ มูลโดยปกติรปู แบบของการแสดงผล มีอยู 2 แบบคอื แบบท่สี ามารถเกบ็ ไวดูภายหลงั ไดและแบบท่ีไมมีสาํ เนาเก็บไว - แบบที่สามารถเกบ็ ไวด ูภายหลงั ได เชน เครอื่ งพิมพ (Printer) และ เครือ่ งวาด (Plotter)

หนว ยเกบ็ ขอมลู สาํ รอง (Secondary Storage) สามารถแบงออกไดเ ปนประเภทใหญ ๆ ได 4 ประเภท ดังน้ี 4.1) แบบจานแมเหล็ก แบบจานแมเหล็กเปน อุปกรณส าํ รองขอมูลท่ีเปนลกั ษณะของจานแมเหล็กสาํ หรับบนั ทกึ ขอ มลู ไวภายในดสิ ก (Disk) ไดรบั ความนิยมและใชง านมานานพอสมควรซง่ึ เปน สว นประกอบของคอมพวิ เตอร ท่ใี ชห ลักๆ เลยในปจจบุ ัน ยกตัวอยางเชนฮา รด ดิสก 4.2) แบบแสงเปน สอ่ื เก็บขอมูลสํารองท่ีไดรบั ความนยิ มมากในปจจบุ ันโดยใชหลกั การทาํ งานของแสงการจัดการขอ มูลจะคลายกับแผน จานแมเ หล็กตางกันทีก่ ารแบงจะเปน รูปกน หอยและเริ่มเกบ็ บันทกึ ขอมลู จากสว นดา นในออกมาดา นนอกที่เปน ทีน่ ิยมและรจู ักกนั ดี เชน CD, DVD

4.3)แบบเทปเปน สอื่ เก็บขอมลู ท่สี ามารถเก็บขอมลู ได เปนจํานวนมากและเขาถึงขอ มลู แบบเรียงตอเนื่องกนั ไป มีการผลติ ขนึ้ มาหลากหลายขนาดแตกตา งกนั ไป เชน DATและQICเปนตน ปจ จุบนั ไมค อ ยถอื เปนสว นประกอบ ของคอมพิวเตอร 4.4)แบบอืน่ ๆเปน ส่อื เกบ ขอ มลู แบบใหมท ีพ่ บไดท่ัวไปใน ปจจบุ นั มชี ่อื เรียกแตกตา งกนั ไป เชน Flash Drive Thumb Drive Handy drive เปนตน อีกชนดิ คอื Memory card เพอื่ ใชเกบ็ ขอมลู ในกลอ งดจิ ทิ ัลเเบบพก พาเปนตน อกี ชนิดคอื Memory Card เพือ่ ใชเ ก็บ

หนวยความจํา (Memory Unit) หนวยความจํา (Memory Unit) ทาํ หนาท่เี ก็บโปรแกรมหรอื ขอ มูลที่รับมาจากหนวยรับขอ มูลเพอื่ เตรยี มสง ออกหนวยประมวลผลกลางทาํ การประมวลผลและรับผลลพั ธท ี่ไดจากการประมวลผลและเตรียมสง ออก หนวยแสดงผลขอมูลตอ ไปซงึ่ หนวยความจําของคอมพวิ เตอรแบง ออกเปน 2 ประเภทหลกั ๆ ดังนี้


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook