Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore งานนำเสนอ1

งานนำเสนอ1

Published by ชลิสา สมอาจ, 2022-11-08 04:06:11

Description: งานนำเสนอ1

Search

Read the Text Version

JavaScript คืออะไร JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่นกั พฒั นาใช้ในการสร้างหน้าเวบ็ แบบอนิ เทอร์แอคทีฟ ตงั ้ แตก่ าร รีเฟรชฟี ดส่ือโซเชยี วไปจนถงึ การแสดงภาพเคลอื่ นไหวและแผนที่แบบอนิ เทอร์แอคทีฟ ฟังก์ชนั ของ JavaScript สามารถปรับปรุงประสบการณ์ที่ผ้ใู ช้จะได้รับจากการใช้งานเวบ็ ไซต์ และในฐานะที่ เป็นภาษาในการเขียนสคริปต์ฝ่ังไคลเอน็ ค์ จงึ เป็นหนึง่ ในเทคโนโลยีหลกั ของ World Wide Web ยกตวั อย่างเชน่ เม่อื คณุ ทอ่ งเวบ็ แล้วเห็นภาพสไลด์ เมนดู ร็อปดาวน์แบบคลกิ ให้แสดงผล หรือ สอี งค์ประกอบท่ีเปลย่ี นแบบไดนามกิ บนหน้าเวบ็ นนั่ คือคณุ เหน็ เอฟเฟกต์ของ JavaScript


JavaScript นำไปใช้ทำอะไร แต่ก่อนเวบ็ เพจเป็นแบบคงท่ีคล้ายกบั หน้าหนงั สอื โดยหลกั แล้วหน้าเพจคงท่ีแสดงข้อมลู ในเค้าโครงท่ีตายตวั และไมไ่ ด้ทาทกุ อย่างที่ตอนนีเ้ราคาดหวงั จากเวบ็ ไซต์สมยั ใหม่ JavaScript เกิดขนึ ้ ในฐานะเทคโนโลยีฝ่ังเบราว์เซอร์เพ่ือทาให้เวบ็ แอปพลเิ คชนั มคี วามเป็นไดนามกิ มากขนึ ้ เมื่อใช้ JavaScript เบราว์เซอร์จะสามารถตอบสนองตอ่ การโต้ตอบของผ้ใู ช้และเปล่ยี นแปลงเค้าโครงเนือ้ หาบนเวบ็ เพจได้ เมอื่ ภาษาผ่านการพฒั นาอย่างเต็มท่ี นกั พฒั นา JavaScript ก็สร้างไลบรารี เฟรมเวิร์ก และแนวทางปฏบิ ตั ิในการเขยี นโปรแกรม แล้วเริ่มนา JavaScript ไปใช้นอกเว็บเบราว์เซอร์ วนั นี ้คณุ สามารถใช้ JavaScript สาหรับทงั่ การพฒั นาฝั่งไคลเอ็นต์และฝ่ังเซริ ์ฟเวอร์ เราให้ตวั อย่างกรณี การใช้พบท่ีพบบอ่ ยบางสว่ นในหวั ข้อย่อยต่อไปนี:้ แต่ก่อนเวบ็ เพจเป็นแบบคงท่ีคล้ายกบั หน้าหนงั สือ โดยหลกั แล้วหน้าเพจคงที่แสดงข้อมลู ในเค้าโครงท่ีตายตวั และไมไ่ ด้ทาทกุ อยา่ งท่ีตอนนีเ้รา คาดหวงั จากเว็บไซต์สมยั ใหม่ JavaScript เกิดขนึ ้ ในฐานะเทคโนโลยีฝั่งเบราว์เซอร์เพื่อทาให้เว็บแอปพลเิ คชนั มีความเป็นไดนามกิ มากขนึ ้ เม่อื ใช้ JavaScript เบราว์เซอร์จะสามารถตอบสนองตอ่ การโต้ตอบของผ้ใู ช้และเปลี่ยนแปลงเค้าโครงเนือ้ หาบนเวบ็ เพจได้ เม่ือภาษาผา่ นการพฒั นาอยา่ งเต็มท่ี นกั พฒั นา JavaScript ก็สร้างไลบรารี เฟรมเวริ ์ก และแนวทางปฏิบตั ใิ นการเขียนโปรแกรม แล้วเร่ิมนา JavaScript ไปใช้นอกเวบ็ เบราว์เซอร์ วนั นี ้คณุ สามารถใช้ JavaScript สาหรับทงั่ การพฒั นาฝ่ังไคลเอน็ ต์และฝ่ังเซริ ์ฟเวอร์ เราให้ตวั อยา่ งกรณี การใช้พบที่พบบอ่ ยบางสว่ นในหวั ข้อย่อยตอ่ ไปนี:้


JavaScript ทำงำนอย่ำงไร ภาษาโปรแกรมทงั ้ หมดทางานด้วยการแปลไวยากรณ์ที่คล้ายภาษาองั กฤษเป็นโค้ดสาหรับเครื่อง จากนนั ้ ระบบปฏิบตั ิการจะเรียกใช้โค้ดนนั ้ JavaScript ได้รับการจดั ประเภทอย่างกว้าง ๆ วา่ เป็นภาษาเขียนสคริปต์ หรือภาษาท่ีแปลผลแล้ว โค้ด JavaScript ได้รับการแปลผล—นน่ั คือ แปลโดยตรงเป็นโค้ดภาษาสาหรับเครื่อง ด้วยกลไกล JavaScript ในขณะที่ในภาษาโปรแกรมอื่น ๆ คอมไพเลอร์จะคอมไพล์โค้ดทงั ้ หมดเป็ นโค้ด สาหรับเคร่ืองในขนั ้ ตอนท่ีแยกตา่ งหาก ดงั นนั ้ ภาษาเขียนสคริปต์ทงั ้ หมดจงึ เป็นภาษาโปรแกรม แต่ไมใ่ ช่วา่ ภาษาโปรแกรมทงั ้ หมดจะเป็นภาษาเขียน สคริปต์เสมอไป กลไก JavaScript กลไก JavaScript คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกใช้โค้ด JavaScript กลไก JavaScript เคยเป็นเพียงตวั แปลผล แต่กลไก สมยั ใหมท่ งั ้ หมดใช้การคอมไพล์แบบ Just-in-time หรือรันไทม์เพ่ือปรับปรุงประสทิ ธิภาพ


JavaScript ฝ่ังไคลเอน็ ต์ JavaScript ฝ่ังไคลเอ็นต์หมายถึงวิธีท่ี JavaScript ทางานในเบราว์เซอร์ของคณุ ในกรณี กลไก JavaScript จะอยภู่ ายในโค้ดเบราว์เซอร์ เวบ็ เบราว์เซอร์เจ้าใหญ่ ๆ ทงั้ หมดจะมาพร้อม กบั กลไก JavaScript ในตวั ตอ่ ไปนีเ้ป็นภาพรวมว่า JavaScript ฝั่งไคลเอน็ ต์ทางานอย่างไร: 1 เบราว์เซอร์โหลดเว็บเพจเมื่อคณุ เยี่ยมชมเว็บเพจ 2 ระหวา่ งการโหลด เบราว์เซอร์แปลงหน้าและองค์ประกอบทงั้ หมดของหน้า เช่น ป่ มุ ป้ าย และกลอ่ งดรอปดาวน์ เป็นโครงสร้างข้อมลู ที่เรียกว่าโมเดลออ็ บเจกต์เอกสาร (DOM) 3 กลไก JavaScript ของเบราว์เซอร์แปลงโค้ด JavaScript เป็นไบต์โค้ด โค้ดนีเ้ป็นตวั กลางระหวา่ งไวยากรณ์ JavaScript และเครื่อง 4 เหตกุ ารณ์ตา่ ง ๆ เช่น การคลกิ เมาส์บนป่ มุ จะกระต้นุ ให้บล็อกโค้ด JavaScript ที่เกี่ยวข้องดาเนนิ การ จากนนั้ กลไกจะแปลผลไบต์โค้ด และทาการเปล่ียนแปลง DOM 5 เบราว์เซอร์แสดงผล DOM ใหม่


ไลบรำรี JavaScript คืออะไร ไลบรารี JavaScript คือชดุ สว่ นยอ่ ยของโค้ดท่ีเขียนไว้กอ่ น ซง่ึ นกั พฒั นาเวบ็ สามารถนามาใช้ใหมเ่ พื่อใช้ฟังก์ชนั มาตรฐาน ของ JavaScript โค้ดในไลบรารี JavaScript ถกู ใสเ่ ข้า ในสว่ นที่เหลอื ของโค้ดของโปรเจกต์ โดยดาเนินการตามความ จาเป็น หากคณุ มองวา่ โค้ดแอปพลิเคชนั JavaScript เป็น บ้าน ไลบรารี JavaScript ก็เป็นเสมือนเฟอร์นิเจอร์ สาเร็จรูปที่นกั พฒั นาสามารถนามาใช้เพื่อปรับปรุงการทางาน ของบ้าน


ประโยชน์ของ JavaScript มีอะไรบ้ำง เรียนรู้และใช้งำนง่ำย ไวยากรณ์ของ JavaScript ได้รับแรงบนั ดาลใจจากภาษาโปรแกรม Java จงึ เรียนรู้และเขียนโค้ดได้ง่าย นกั พฒั นาใช้ JavaScript ในเกือบทกุ เว็บไซต์และแอปพลิเคชนั มอื ถือสาหรับการเขียนสคริปต์ฝ่ัง ไคลเอน็ ต์ นอกจากนี ้Node.js ยงั ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสาหรับการเขียนโค้ดแบค็ เอนด์ในชว่ ง ทศวรรษท่ีผ่านมา แพลตฟอร์มการสตรีมและวดิ ีโอเจ้าใหญ่ ๆ หลายเจ้าก็ได้รับการเขียนโค้ดใน Node.js ได้รับควำมเป็ นอสิ ระจำกแพลตฟอร์ม JavaScript ไมเ่ หมือนกบั ภาษาโปรแกรมอ่ืน ๆ ตรงที่คณุ สามารถใส่ JavaScript เข้าในเว็บ เพจใดก็ได้ และนา JavaScript มาใช้กบั เฟรมเวิร์กและภาษาการพฒั นาเวบ็ อ่ืน ๆ ได้อีก มากมาย เม่ือคณุ เขียนขนึ ้ มาแล้ว คณุ ก็สามารถเรียกโค้ด JavaScript ได้บนทกุ เคร่ือง ดงั นนั้ JavaScript จงึ ทาให้การพฒั นาแอปพลิเคชนั ไมต่ ้องขนึ ้ อย่กู บั แพลตฟอร์ม


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook