Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore วิจัยครบ 3 บท

วิจัยครบ 3 บท

Published by piyapornnamrin, 2021-10-21 05:05:18

Description: วิจัยครบ 3 บท

Search

Read the Text Version

Plagiarism Checking Report Created on Oct 18, 2021 at 23:21 PM Submission Information SUBMITTED BY ORGANIZATION FILENAME STATUS SIMILARITY INDEX ID SUBMISSION DATE บทที่1 วิจัย.pdf 2260033 Oct 18, 2021 at 23:21 [email protected] มหาวิทยาลัยราชภัฏ Completed 20.48 % PM เชียงใหม่ Match Overview AUTHOR(S) SOURCE SIMILARITY INDEX NO. TITLE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 3.18 % ราชมงคลธัญบุรี 1 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะทาง ชิดชนก วันทวี ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน,The Development of Analytical Thinking Skill and Geographical Skill of Mathayomsuksa 1 Students Using the Project Method 2 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คุณธรรมนำ นันทยาพร ควรชม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3.00 % อุบลราชธานี 2.27 % ความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1.65 % มหาวิทยาลัยพะเยา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 3 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตาม Tanawan KanKham หลักสูตรแกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนพะเยา พิทยาคม จังหวัดพะเยา 4 การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมบุคลากรสาย นิรุต ถึงนาค วิชาการในระดับอุดมศึกษาที่ไม่มีวุฒิด้าน วิชาการศึกษาโดยใช้เทคนิคจิ๊ กซอว์,The development of training model for academic personal without educational qualification in higher education using jigsaw training technique 5 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม วลัยทิพย์ ไผ่แจ้คำมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1.18 % พระจอมเกล้า ปฏิสัมพันธ์ สำหรับการทบทวนเพื่อส่งเสริมผล พระนครเหนือ สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทาง กายภาพของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีป ออสเตรเลียและโอเชียเนีย,Educational achievement using Computer-assisted instruction of the physical interaction o 6 The Development of Instructional ไพบูลย์ แย้มสัจจา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1.17 % นครสวรรค์ 1.16 % Package on Asia Continent for 1.15 % มหาวิทยาลัยราชภัฏ Mathayomasuksa 2 Students มหาสารคาม 7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านจิต ยุรฉัตร เดชสมอดี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม สาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาอุดรธานี เขต 2 8 การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ซ่อนกลิ่น กาหลง ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

10/18/21, 11:55 PM อักขราวิสุทธิ์ NO. TITLE AUTHOR(S) SOURCE SIMILARITY INDEX 9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม สายวรุณ ยาทองทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1.06 % พระนครศรีอยุธยา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ 1.03 % มหาวิทยาลัยพะเยา วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค ที จี ที กับการเรียนรู้แบบ ร่วมมือเทคนิคจิ๊ กซอว์ 10 สภาพการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตาม Gamonporn Srichai หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนประถมศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียนชุมชนบานสันจําปา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย plag.grad.chula.ac.th/jobs/2260033/5716479666 2/8

10/18/21, 11:55 PM อักขราวิสุทธิ์ Match Details TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S) TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ ในการดาเนินชีวิตเป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกสังคมศึกษา เรียนตลอด 12 ปีการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมตอนปลาย ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องเรียนตลอด 12 ปีการศึกษา เป็ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประกอบมาจากหลายแขนงวิชาจึงมีลักษณะสหวิทยา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นกลุ่มสาระที่ การโดยนาวิทยาการจากแขนงวิชาต่างๆในสาขาสังคมศาสตร์มาหลอมรวมเข้า ประกอบมาจากหลายแขนงวิชาจึงมีลักษณะเป็ นสหวิทยาการโดยนาวิทยาการ ด้วยกันได้แก่ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์จริยธรรมประชากร จากแขนงวิชาต่างๆในสาขาสังคมศาสตร์มาหลอมเข้าด้วยกันได้แก่ภูมิศาสตร์ ศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษารัฐศาสตร์สังคมวิทยาปรัชญาและศาสนาตามขอบเขตที่ ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์จริยธรรมประชากรศึกษาสิ่งแวดล้อม กาหนดไว้มีเป้าหมายความคาดหวังที่สาคัญคือให้ผู้เรียนเป็ นพลเมือง ศึกษารัฐศาสตร์สังคมวิทยาปรัชญาและศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจึงเป็ นกลุ่มสาระการ เรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของการเป็ นพลเมืองดีแก่ผู้เรียนโดยมี เปูาหมายของการพัฒนาความเป็ นพลเมืองดีซึ่งถือเป็ นความรับผิดชอบของทุก กลุ่มสาระดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจึงมีความ สาคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามในด้านต่างๆดังนี้(กระทรวง ศึกษาธิการ 2553 : 6 - 7 ) 1 .ด้านความรู้จะให้ความรู้แก่ผู้เรียนในเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอดและหลักการสาคัญของวิชาต่างๆในสาขาสังคมศาสตร์ได้แก่ ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์จริยธรรมสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์กฎหมายประชากรศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาปรัชญาและศาสนาตาม ขอบเขตที่กาหนด ละ 3 6 คนเรียนรู้ร่วมกันโดยแบ่งผู้เรียนออกเป็ นเรื่องย่อยๆสมาชิกแต่ละกลุ่ม .ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน\\ n กลุ่มสาระสังคมศึกษา\\ n ศาสนาและ วัฒนธรรม\\n1.1ความรู้\\n1.2ความเข้าใจ\\n1.3การนําไปใช้\\n1.4การ แบ่งหัวข้อในการศึกษาคนละหัวข้อแล้วสมาชิกที่ศึกษาหัวข้อเดียวกันของกลุ่ม วิเคราะห์\\n1.5การสังเคราะห์\\n1.6การประเมินค่า\\ n ที่มา:สุนันท์ศลโกสุม\\ n ( ที่ไปศึกษาและอภิปรายร่วมกันจนเกิดความเข้าใจดีแล้วจึงกลับไปรายงานผลให้ 2545 : 5 )\\ n2 .พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม\\ n มีองค์ประกอบ สมาชิกในกลุ่มฟังทีละหัวข้อจนครบถ้วนจากนั้นในแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปเป็ น ดังนี้\\n2.1สมาชิก\\n2.2ผู้นํา\\n2.3กลุ่ม\\ n ที่มา:ทิศนาแขมมณี\\ n ( 2543 : 1 - แผนผังความคิดและตอบคาถามในแต่ละหัวข้อเมื่อจบบทเรียนครูจะทาการ 22 )\\ n 9 \\ n กันและกันเพื่อความสําเร็จของกลุ่มโดยผู้สอนจะต้องใช้เทคนิค ทดสอบความรู้และให้รางวัลเป็ นการเสริมแรงทาให้ผู้ การเสริมแรงเช่นการให้รางวัล\\ n คําชมเชย\\ n2 .การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์หมายถึงการจัดให้ผู้เรียนที่มี\\ n ความสามารถแตกต่างกันกลุ่มละ 3 -- 6 คนเรียนรู้ร่วมกันโดยแบ่งผู้เรียนออกเป็ นเรื่องย่อยๆ\\ n สมาชิกแต่ละกลุ่ม แบ่งหัวข้อในการศึกษาคนละหัวข้อแล้วสมาชิกที่ศึกษาหัวข้อเดียวกันของกลุ่ม\\ n ที่ไปศึกษาและอภิปรายร่วมกันจนเกิดความเข้าใจดีแล้วจึงกลับไปรายงานผล ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง\\ n ทีละหัวข้อจนครบถ้วนจากนั้นในแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุป เป็ นแผนผังความคิดและตอบคําถาม\\ n ในแต่ละหัวข้อเมื่อจบบทเรียนครูจะทํา การทดสอบความรู้และให้รางวัลเป็ นการเสริมแรง\\ n3 .พฤติกรรม จิ๊กซอว์ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 ,หน้า 4 - 34 )ดังนี้วิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการ ศักราช 2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักการที่สาคัญดังนี้ 1 ศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มี เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและ ความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทย มาตรฐานการเรียนรู้เป็ นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ และเป็ นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา ทักษะเจตคติและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็ นไทยควบคู่กับความเป็ น กษัตริย์ทรงเป็ นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จาเป็ นต่อการ สากล 2 เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการ ศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็ นสา ศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 3 เป็ นหลักสูตร คัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม ศักยภาพหลักการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักการที่สาคัญ ดังนี้ 1 .เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและ มาตรฐานการเรียนรู้เป็ นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะเจตคติและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็ นไทยควบคู่กับความเป็ น สากล 2 .เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ การศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 3 .เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการก ระจายอานาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและ ความต้องการของท้องถิ่น 15 4 .เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น การศึกษาที่สนองการกระจายอานาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักการที่สาคัญดังนี้ 1 .เป็ นหลักสูตร สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 4 เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มี การศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็ น โครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาและการจัดการเรียนรู้ 5 เป็ น เป้ าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะเจตคติและคุณธรรม หลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ 6 เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการ บนพื้นฐานของความเป็ นไทยควบคู่กับความเป็ นสากล 2 .เป็ นหลักสูตรการ ศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมายสามารถ เทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ ศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและ plag.grad.chula.ac.th/jobs/2260033/5716479666 มีคุณภาพ 3 .เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจให้สังคมมีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 4 .เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาและ การจัดการเรียนรู้ 5 .เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ 6 .เป็ น หลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยครอบ คลุมทุกกลุ่มเป้ าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์จุดหมาย 1 .มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 3/8

10/18/21, 11:55 PM อักขราวิสุทธิ์ TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S) จุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็ นคนดีมี ซึ่งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณ ปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงกาหนดเป็ น ธรรมมีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลกยึดมั่นในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขมีความรู้และ จุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 1 มีคุณธรรม ทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการ ศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคน จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตาม สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ\"โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนาผู้ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของ เรียนให้เป็ นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ เศรษฐกิจพอเพียง 2 มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดการ อาชีพจึงกาหนดเป็ นจุดหมายเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตาม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงการมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกายการมีความรักชาติมีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทย และพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัน แก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุก ที่ดีมีสุขนิสัยและรักการออกกาลังกาย 4 มีความรักชาติมีจิตสานึกในความ คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพจึงกาหนดเป็ นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม เป็ นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ จริยธรรม 2 และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตน ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข 5 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนักถือยึดหลักปรัชญาของ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่ เศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการ ใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตพร้อมทั้งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมี มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคม สุขนิสัยและรักการออกกาลังกายมีความรักชาติมีจิตสานึกในความเป็ นพลเมือง ไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทา ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความ สุข(กระทรวงศึกษาการ.2551: 2 - 3 )นอกจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระแล้วในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ถือ อย่างมีความสุขสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม ฐานมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ๕ประการดังนี้ 1 ความสามารถในการสื่อสา ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข 5 .มีจิตสานึกในการ รเป็ นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิต ความคิดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้ สาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคม อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม อย่างมีความสุขสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆการเลือกรับ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการดังนี้ 1 .ความ สามารถในการสื่อสารเป็ นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการ ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒ นา 16 ตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัด แย้งต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบ หลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี เป็ นการเพิ่มพูนวิธีการทางวิทยาศาสตร์\\ n กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ จิตวิทยาศาสตร์ให้เกิดแก่ผู้เรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะคือ 1 ประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 2 ความสามารถใน )\\ n สมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสารเป็ นการใช้ภาษาถ่ายทอดความ คิดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและ\\ n ทัศนะของตนเองเพื่อเปลี่ยนข้อมูล การคิดเป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดอย่าง สร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็ นระบบเพื่อนาไปสู่การส ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวม ร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ างเหมาะสม ทั้ง\\ n การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆการเลือกรับ หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ\\ n ความถูกต้องตลอดจนการเลือก ใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ สังคม\\ n2 )สมรรถนะด้านความสามารถในการคิดเป็ นความสามารถในการคิด วิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์คิด\\ n อย่างมีวิจารณญาณและคิด เป็ นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง\\ n และสังคมได้อย่างเหมาะสม 3 )สมรรถนะด้านความสามารถ ในการแก้ปัญหาเป็ นความ plag.grad.chula.ac.th/jobs/2260033/5716479666 4/8

10/18/21, 11:55 PM อักขราวิสุทธิ์ TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S) 3 ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค เองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ พัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัด ต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและ ข้อมูลสารสนเทศเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ แย้งต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล 13 ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูก ต่างๆในสังคมแสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไข ปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบ ต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็ นความ ที่มีต่อตนเองและสังคม1.4.2ความสามารถในการคิดเป็ นความสามารถในการคิด สามารถในการนากระบวนการต่างๆไป วิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม1.4.3ความสามารถในการ แก้ปัญหาเป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคมแสวง หาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาและมีการตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่ง แวดล้อม1.4.4ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็ นความสามารถในการนากระ บวนการต่างๆไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันการเรียนรู้ ชีวิตระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยดังนี้\"สาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตใน ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขลักษณะและความสาคัญการ เป็ นพลเมืองดีความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่านิยมความ สังคมระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรง เชื่อปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขสิทธิ หน้าที่เสรีภาพการดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก เป็ นประมุขลักษณะและความสาคัญการเป็ นพลเมืองดีความแตกต่างและความ หลากหลายทางวัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อปลูกฝังค่านิยมด้าน ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขสิทธิหน้าที่เสรีภาพการดาเนิน ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกมาตรฐานสาระ2.1เข้าใจและ ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก อย่างสันติสุขมาตรฐานสาระ2.2เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคม ปัจจุบันยึดมั่นศรัทธาและธารงรักษา 50 ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข\"(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 )เมื่อพิจารณา ต่อมาถึงตัวชี้วัด เศรษฐศาสตร์การผลิตการแจกจ่ายและการบริโภคสินค้าและบริการการบริหาร ต่อสังคมและส่วนรวม 2 .หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างมีประสิทธิภาพการดารงชีวิตอย่างมี ดุลยภาพและการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์พัฒนาการของ ประมุขลักษณะและความสาคัญการเป็ นพลเมืองดีความแตกต่างและความหลาก มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ หลายทางวัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระ ต่างๆผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สาคัญในอดีตบุคคลสาคัญที่มีอิทธิพล มหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขสิทธิหน้าที่เสรีภาพการดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีตความเป็ นมาของชาติไทยวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา สังคมไทยและสังคมโลก 3 .เศรษฐศาสตร์การผลิตการแจกจ่ายและการบริโภค สินค้าและบริการการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างมี ประสิทธิภาพการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและการนาหลักเศรษฐกิจพอ เพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน 4 .ประวัติศาสตร์เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันความ สัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆผลกระทบที่เกิดจาก เหตุการณ์สาคัญในอดีตบุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆใน อดีตความเป็ นมาของชาติไทยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแหล่งอารยธรรมที่ สาคัญของโลก 5 .ภูมิศาสตร์ลักษณะทางกายภาพของโลกแหล่งทรัพยากรของ โลกและภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกการใช้แผนที่และ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆในระบบธรรมชาติความ สัมพันธ์กันของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ไทยแหล่งอารยธรรมที่สาคัญของโลกภูมิศาสตร์ลักษณะของโลกทางกาย ความเป็ นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยแหล่งอารยธรรมที่สาคัญของ ภาพลักษณะทางกายภาพแหล่งทรัพยากรและภูมิอากาศของประเทศไทยและ ภูมิภาคต่างๆของโลกการใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กัน โลกสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ลักษณะของโลกทางกายภาพลักษณะทางกายภาพ ของสิ่งต่างๆในระบบธรรมชาติความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นการนาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศการอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรและภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกการใช้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้กาหนดคุณภาพของผู้เรียนจบชั้น แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆในระบบ ธรรมชาติความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งที่ มัธยมศึกษาปีที่๓ไว้ดังนี้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ 1 มีความ มนุษย์สร้างขึ้นการนาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสรุปได้ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรมเป็ นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับศาสนาศีลธรรมจริยธรรม ปรัชญาประวัติศาสตร์สังคมวิทยามานุษย์วิทยาที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมของ พลเมืองและการยกระดับภาวะทางจิตใจซึ่งผู้เรียนต้องความรู้ประสบการณ์และ ทักษะเกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมมาพัฒนาตนเองและสังคมทาให้สามารถดารง ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 3 .การประยุกต์เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาระ การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม3.1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบันได้ทรงมี พระราชดารัสชี้แนะแนวทางที่ควรดารงอยู่และปฏิบัติตนแก่ plag.grad.chula.ac.th/jobs/2260033/5716479666 5/8

10/18/21, 11:55 PM อักขราวิสุทธิ์ TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S) รู้เกี่ยวกับความเป็ นไปของโลกโดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับ ต่างๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นมีความอดทนอดกลั้นยอมรับใน\\ n ประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลกเพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความแตกต่างและมีคุณธรรมสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตเป็ น สุข 2 มีทักษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนาแนว พลเมืองดี\\ n ของประเทศชาติและสังคมโลก\\n2.1.1.2คุณภาพของผู้เรียนเมื่อ คิดและขยายประสบการณ์เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศใน จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 )\\ n เมื่อผู้เรียนจบการ ภูมิภาคต่างๆในโลกได้แก่เอเชียออสเตรเลียโอเชียเนียแอฟริกายุโรปอเมริกา เรียนช่วงชั้นที่ 3 ผู้เรียนควรจะมีความสามารถดังนี้\\ n ก)ความรู้เกี่ยวกับความ เหนืออเมริกาใต้ในด้านศาสนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมความเชื่อ เป็ นไปของโลกโดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ\\ n กับประเทศใน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และ ภูมิภาคต่างๆในโลกเพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข\\ n ข)มี ภูมิศาสตร์ด้วยวิธีการทาง ทักษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนาแนวคิด\\ n และขยายประสบการณ์เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาค ต่างๆในโลกได้แก่\\ n เอเชียออสเตรเลียโอเชียเนียแอฟริกายุโรปอเมริกา เหนืออเมริกาใต้ในด้านศาสนาคุณธรรม\\ n จริยธรรมค่านิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง\\ n ประวัติศาสตร์และ ภูมิศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์\\ n ค)รู้และเข้าใจ แนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตสามารถนามาใช้เป็ น\\ n ประโยชน์ใน การดาเนินชีวิตและวางแผนการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม\\ n กลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ\\ n เชื่อมสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์มาตรฐานส 5 1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและ พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคมสาระที่ 3 \\ n เศรษฐศาสตร์สาระ ที่ 4 ประวัติศาสตร์และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์(กระทรวงศึกษาธิการ\\, 2551 \\,น.2- ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนที่ 3 )\\ n ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ประกอบไปด้วย 2 และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปและใช้ข้อมูลภูมิ มาตรฐานการเรียนรู้\\ n7 ตัวชี้วัดสรุปดังตารางที่2.1--2.2\\ n ตาราง ที่2.1มาตรฐาน5.1เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของ สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพชั้นตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางม 1 1 เลือก สรรพสิ่งซึ่งมีผล\\ n ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนที่และเครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา\\ n วิเคราะห์สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ลูกโลกแผนที่กราฟแผนภูมิในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ ประสิทธิภาพ\\ n ชั้นตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง\\ n ม.1\\ n1 .เลือกใช้ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชียออสเต เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(ลูกโลก\\ n แผนที่กราฟแผนภูมิ)ในการสืบค้นข้อมูล\\ n รเลียและโอเชียเนียเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ลูกโลกแผนที่กราฟแผนภูมิ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคม\\ n ของประเทศไทยและทวีป เอเชียออสเตรเลีย\\ n และโอเชียเนีย\\ n เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(ลูกโลกแผน\\ n ที่กราฟแผนภูมิฯลฯ)ที่แสดงลักษณะ\\ n ทางกายภาพและสังคมของ ประเทศไทย\\ n และทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชีย\\ n เนีย\\ n2 .อธิบายเส้น แบ่งเวลาและเปรียบเทียบวัน\\ n เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ\\ n -เส้น แบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีป\\ n ต่างๆ\\ n -ความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกับ\\ n เวลาท้องถิ่น\\ n3 .วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทาง\\ n ป้ องกันภัยธรรมชาติละการระวังภัยที่เกิด ฯลฯที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชียอ ลักษณะทางกายภาพและสังคม\\ n ของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย\\ n และโอเชียเนีย\\ n เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(ลูกโลกแผน\\ n ที่ อสเตรเลียและโอเชียเนีย 2 อธิบายเส้นแบ่งเวลาและเปรียบเทียบวันเวลาของ กราฟแผนภูมิฯลฯ)ที่แสดงลักษณะ\\ n ทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย\\ n และทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชีย\\ n เนีย\\ n2 .อธิบายเส้นแบ่งเวลาและ ประเทศไทยกับทวีปต่างๆเส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆความแตก เปรียบเทียบวัน\\ n เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ\\ n -เส้นแบ่งเวลาของ ประเทศไทยกับทวีป\\ n ต่างๆ\\ n -ความแตกต่างของเวลามาตรฐานกับ\\ n เวลา ต่างของเวลามาตรฐานกับเวลาท้องถิ่น 3 วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทาง ท้องถิ่น\\ n3 .วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทาง\\ n ป้องกันภัยธรรมชาติละ การระวังภัยที่เกิดขึ้น\\ n ในประเทศไทยและทวีปเอเชียออสเตรเลีย\\ n และโอ ป้ องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชียอ เชียเนีย\\ n -ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้น\\ n ในประเทศไทยและทวีป เอเชีย\\ n ออสเตรเลียและโอเชียเนีย\\ n จากตารางที่2.1มาตรฐาน5.1เข้าใจ อสเตรเลียและโอเชียเนียภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของ\\ n สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน และทวีปเอเชียออสเตรเลียโอเชียเนียสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ และกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ ค้นหา\\ n วิเคราะห์สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพข้างต้น ตัวชี้วัดข้อ 1 เลือกใช้เครื่องมือ\\ n ทางภูมิศาสตร์(ลูกโลกแผนที่กราฟ แผนภูมิ)ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ\\ n และสังคม ของประเทศไทยและทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนียเป็ นตัวชี้วัดที่ ต้องการให้ผู้เรียนเกิด\\ n plag.grad.chula.ac.th/jobs/2260033/5716479666 6/8

10/18/21, 11:55 PM อักขราวิสุทธิ์ TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S) ชั้นตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางม 1 1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการ ธรรมชาติละการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศ\\ n ไทยและทวีปเอเชียออสเตรเลีย และโอเชียเนียเป็ นตัวชี้วัดที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์\\ n จึง เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนียการ เปลี่ยนแปลงประชากรเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชียออสเตรเลีย จาเป็ นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะ และโอเชียเนียการก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมแนวทางการใช้ทรัพยากร ของคนในชุมชนให้ใช้ได้นานขึ้นโดยมีจิตสานึกรู้คุณค่าของทรัพยากรแผนอนุ ทางภูมิศาสตร์\\ n ตารางที่2.2มาตรฐาน5.2เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด\\ n การสร้างสรรค์วัฒนธรรมมีจิตสานึก รักษ์ทรัยากรในทวีปเอเชีย 2 วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่างๆที่มีผลต่อสิ่ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ\\ n สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน\\ n ชั้นตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง\\ n ม.1\\ n1 .วิเคราะห์ผลกระทบ งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนียความ จากการเปลี่ยนแปลง\\ n ทางธรรมชาติของทวีปเอเชียออสเตรเลียและ\\ n โอ เชียเนีย\\ n -การเปลี่ยนแปลงประชากรเศรษฐกิจ\\ n สังคมและวัฒนธรรมในทวีป เอเชีย\\ n ออสเตรเลียและโอเชียเนีย\\ n -การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม\\ n -แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนใน\\ n ชุมชนให้ใช้ได้นานขึ้นโดยมีจิตสา นึก\\ n รู้คุณค่าของทรัพยากร\\ n -แผนอนุรักษ์ทรัพยากรในทวีปเอเชีย\\ n2 .วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่างๆที่\\ n มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของทวีป\\ n เอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย\\ n3 .สารวจและอธิบายทาเลที่ ตั้งกิจกรรมทาง\\ n เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียออสเตรเลีย\\ n และโอเชีย เนียโดยใช้แหล่งข้อมูลที่\\ n หลากหลาย\\ n4 .วิเคราะห์ปัจจัย ร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชียออสเตรเลียโอเชียเนียที่มีผลต่อสิ่ง การเปลี่ยนแปลงประชากรเศรษฐกิจ\\ n สังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย\\ n ออสเตรเลียและโอเชียเนีย\\ n การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม\\ n แวดล้อมทางธรรมชาติ 3 สารวจและอธิบายทาเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชน\\ n ให้ใช้ได้นานขึ้นโดยมีจิตสานึก รู้คุณค่า\\ n ของทรัพยากร\\ n แผนอนุรักษ์ทรัยากรในทวีปเอเชีย\\n๒.วิเคราะห์ และสังคมในทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนียโดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลาก ความร่วมมือของประเทศ\\ n ต่างๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทาง\\ n ธรรมชาติของ หลายทาเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียออสเตรเลีย ทวีปเอเชียออสเตรเลีย\\ n และโอเชียเนีย\\ n ความร่วมมือระหว่างประเทศใน ทวีป\\ n เอเชียออสเตรเลียโอเชียเนียที่มีผลต่อ\\ n สิ่งแวดล้อมทาง และโอเชียเนียเช่นศูนย์กลางการคมนาคม 4 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ ธรรมชาติ\\n๓.สารวจและอธิบายทาเลที่ตั้ง\\ n กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สังคมใน\\ n ทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย\\ n โดยใช้แหล่งข้อมูลที่ สังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิดเทคโนโลยีสินค้าและประชากรใน หลากหลาย\\ n ทาเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม\\ n ในทวีปเอเชียอ ทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนียปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผล อสเตรเลียและโอเชียเนีย\\ n เช่นศูนย์กลางการคมนาคม\\n๔.วิเคราะห์ปัจจัย ทางกายภาพและ\\ n สังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของ\\ n ความคิดเทคโนโลยี ต่อการเลื่อน สินค้าและ\\ n ประชากรในทวีปเอเชียออสเตรเลีย\\ n และโอเชียเนีย\\ n ปัจจัย ทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อ\\ n การเลื่อนไหลของความคิดเทคโนโลยี\\ n สินค้าและประชากรในทวีปเอเชีย\\ n ออสเตรเลียและโอเชียเนีย\\ n 36 \\ n3 .กิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา\\n3.1แนวทางการจัดการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา\\ n สานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา.( 2543 : 4 )กล่าวว่าแนวทาง รู้ซึ่งเทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์มี 2 แบบคือเทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์ดั้งเดิม )เป็ นเทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความ\\ n รับผิดชอบทั่งต่อตนเองและ ที่พัฒนาโดยเอรอนสันและเทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์ที่ 2 ที่พัฒนาโดย ต่อกลุ่มโดยแต่งตั้งผู้เรียนแต่ละคนเป็ นผู้เชี่ยวชาญ( Expert )แต่ละสาขา\\ n ที่ สลาวินซึ่งเทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์ที่ 2 ผู้สอนเตรียมการจัดกิจกรรมน้อยกว่า Slavin 1995 122 เทคนิคการเรียน ได้รับมอบหมายผู้เชี่ยวชาญต้องศึกษาหาความรู้และกลับมาสอนเพื่อนคนอื่นใน กลุ่มบ้าน( Home \\ nGroup )เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเรียนรู้เทคนิคการเรียนแบบ จิ๊กซอว์มี 2 แบบคือเทคนิคการเรียนรู้แบบ\\ n จิ๊กซอว์ดั้งเดิม( Jigsaw )ที่พัฒนา โดยเอรอนสัน( Aronson )และเทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์ที่ 2 \\ n ( Jigsaw II )ที่พัฒนาโดยสลาวิน( Slavin )ซึ่งเทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์ที่ 2 ผู้สอนเตรียม การจัด\\ n กิจกรรมน้อยกว่าเทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์ดั้งเดิมที่เอรอนสัน( Aronson )คิด แบบจิ๊กซอว์ดั้งเดิมที่เอรอนสัน Aronson คิดขึ้นนั้นคล้ายกับเทคนิคการเรียน ว์ที่ 2 ที่พัฒนาโดยสลาวิน\\ n ( Slavin )เกือบทุกประการยกเว้นเนื้อหาที่อ่านก แบบจิ๊กซอว์ที่ 2 ที่พัฒนาโดยสลาวิน Slavin เกือบทุกประการยกเว้นเนื้อหาที่ ล่าวคือในขณะที่วิธีการของเทคนิคการเรียน\\ n แบบจิ๊กซอว์ที่ 2 สมาชิกทุก อ่านในขณะที่วิธีการของเทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์ที่ 2 สมาชิกทุกคนในทีม คนในทีมได้เนื้อหาเดียวกันแต่เน้นจุดอ่านคนละจุดแต่เนื้อหา\\ n สาหรับเทคนิค การเรียนแบบจิ๊กซอว์แบบดั้งเดิมจะถูกตัดออกเป็ นส่วนๆเท่ากับจานวนผู้เรียน\\ n ได้เนื้อหาเดียวกันแต่เน้นจุดอ่านคนละจุดแต่เนื้อหาสาหรับเทคนิคการเรียนแบบ ในทีมดังนั้นแต่ละคนได้เนื้อหาไม่ซ้ากันทาให้สมาชิกแต่ละคนเป็ นผู้เชี่ยวชาญที่ จิ๊กซอว์แบบดั้งเดิมจะถูกตัดออกเป็ นส่วนๆเท่ากับจานวนผู้เรียนในทีมดังนั้น มีข้อความรู้ที่\\ n ผู้อื่นไม่มีผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสาคัญต่อกลุ่มในการให้ความ แต่ละคนได้เนื้อหาไม่ซ้ากันทาให้สมาชิก รู้มากขึ้นกว่าในเทคนิคการเรียน\\ n แบบจิ๊กซอว์ที่ 2 เทคนิคการเรียนแบบจิ๊ก ซอว์จะใช้ได้ดีกับเนื้อหาการสอนในวิชาประเภท\\ n สังคมวิทยาวรรณคดี วิทยาศาสตร์บางเนื้อเรื่องและวิชาอื่นๆที่เน้นการเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์\\ n ( Concept )มากกว่าการจาวัสดุที่ใช้กับเทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์ที่ 2 อาจจะ ใช้ข้อความใน\\ n บทเรียนหนึ่งบทหนึ่งเรื่องหรือข้อเขียนอื่นๆที่มีเนื้อหาเชิง บรรยายหรือเล่าเรื่องโดยผู้เรียนที่\\ n ร่วมเรียนในกิจกรรมนี้จะแบ่งเป็ นทีมโดยมี สมาชิกในกลุ่มจะคละกันผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับ\\ n เรื่องราวอย่างละเอียดเมื่อผู้ เรียนแต่ละคนอ่าน plag.grad.chula.ac.th/jobs/2260033/5716479666 7/8

10/18/21, 11:55 PM อักขราวิสุทธิ์ TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S) แต่ละคนเป็ นผู้เชี่ยวชาญที่มีข้อความรู้ที่ผู้อื่นไม่มีผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสาคัญต่อ แบบจิ๊กซอว์ที่ 2 สมาชิกทุกคนในทีมได้เนื้อหา\\ n เดียวกันแต่เน้นจุดอ่านคนละ จุดแต่เนื้อหาสําหรับเทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์แบบดั้งเดิมจะถูกตัด\\ n ออก กลุ่มในการให้ความรู้มากขึ้นกว่าในเทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์ที่ 2 Slavin 1995 126 เทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์จะใช้ได้ดีกับเนื้อหาการสอนในวิชา เป็ นส่วนๆเท่ากับจํานวนผู้เรียนในทีมดังนั้นแต่ละคนได้เนื้อหาไม่ซ้ํากันทําให้ ประเภทสังคมวิทยาวรรณคดีวิทยาศาสตร์บางเนื้อเรื่องและวิชาอื่นๆที่เน้นการ สมาชิกแต่ละคน\\ n เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่มีข้อความรู้ที่ผู้อื่นไม่มีผู้เชี่ยวชาญจึงมี ความสําคัญต่อกลุ่มในการให้ความรู้มากขึ้น\\ n กว่าในเทคนิคการเรียนแบบ เข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ Concept มากกว่าการจาวัสดุที่ใช้ในกับเทคนิคการ จิ๊กซอว์ที่ 2 \\ n เทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์จะใช้ได้ดีกับเนื้อหาการสอนในวิชา เรียนแบบจิ๊กซอว์ที่ 2 อาจจะใช้ข้อความในบทเรียนหนึ่งบทหนึ่งเรื่องหรือ ประเภทสังคมวิทยา\\ n วรรณคดีวิทยาศาสตร์บางเนื้อเรื่องและวิชาอื่นๆที่ เน้นการเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์( Concept )\\ n มากกว่าการจําวัสดุที่ใช้กับ เทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์ที่ 2 อาจจะใช้ข้อความในบทเรียนหนึ่งบท\\ n หนึ่ง เรื่องหรือข้อเขียนอื่นๆที่มีเนื้อหาเชิงบรรยายหรือเล่าเรื่องโดยผู้เรียนที่ร่วมเรียน ในกิจกรรมนี้\\ n จะแบ่งเป็ นทีมโดยมีสมาชิกในกลุ่มจะคละกันผู้เรียนแต่ละคนจะ ได้รับเรื่องราวอย่างละเอียด\\ n เมื่อผู้เรียนแต่ละคนอ่านเนื้อเรื่องที่รับผิดชอบจบ หัวข้อเดียวกันของแต่ละกลุ่มและสามารถที่จะ\\ n อภิปรายหัวข้อเหล่านั้นได้โดย ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญก็จะกลับมายังทีม\\ n ของตน เพื่ออธิบาย plag.grad.chula.ac.th/jobs/2260033/5716479666 8/8


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook