Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 2-รพ.บางเสาธง 2566

Description: 2-รพ.บางเสาธง 2566

Search

Read the Text Version

ประกวดพ้ืนทตี่ ้นแบบดเี ดน่ แหง่ ชาติด้านการแพทยแ์ ผนไทย การแพทย์พืน้ บ้านและการแพทยท์ างเลือก ประจำปี ๒๕๖๖ กล่มุ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์ างเลือก โรงพยาบาลบางเสาธง อำเภอเมืองบางเสาธง จังหวดั สมุทรปราการ

สารบญั หนา้ เรอื่ ง 1 หมวดท่ี 1 การนำองคก์ ร ๙ 1๐ ข้อมลู ท่ัวไป วสิ ัยทศั น์ คา่ นยิ ม และยุทธศาสตร์ 1๑ การกำกบั ดูแลองค์กร ๑๒ หมวดที่ 2 การวางแผนเชงิ ยุทธศาสตร์ ๒๔ การวางแผนเชงิ ยทุ ธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุข ๒๗ แผนงานหน่วยงาน ๒๙ หมวดที่ 3 การใหค้ วามสำคัญกบั ผู้มสี ่วนไดส้ ่วนเสีย การสร้างความสัมพันธก์ บั ผู้รับบริการและผมู้ สี ่วนไดส้ ว่ นเสยี ๓0 แนวทางเวชปฏิบตั ิดา้ นการแพทย์แผนไทยระดับจงั หวัด ๓1 หมวดที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มลู และการจดั การความรู้ การวดั การวเิ คราะห์และการปรับปรุงผลการดำเนนิ การ ๓๓ การจัดการความรู้สารสนเทศและเทคโนโลยสี ารสนเทศ หมวดท่ี 5 การมุ่งเนน้ ทรัพยากรบุคคล ๓5 ขีดความสามารถและอตั รากำลงั บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร ๓๗ หมวดท่ี 6 การมุ่งเนน้ ระบบการปฏิบัตกิ าร กระบวนการทำงาน ๔๒ รายการยาสมนุ ไพร 35 รายการ ๔๔ หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์การดำเนนิ การ ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธผิ ล นวตั กรรม

ขอ้ มลู โรงพยาบาลบางเสาธง ขอ้ มูลทั่วไป ในอดตี ทอ้ งทข่ี องอำเภอบำงเสำธงเป็นพน้ื ทน่ี ้ำทะเลทว่ มถงึ มำก่อน เป็นทอ่ี ย่อู ำศยั ของจระเขน้ ้ำเคม็ จำนวนมำก ทำให้ขุดพบโครงกระดูกและส่วนหวั อยู่เป็นเนืองนิตย์ จึงมีเรยี กกำรคลองท่ีมีจระเข้ชุกชุมว่ำ \"คลองจรเข\"้ ภำยหลงั จงึ ไดเ้ ป็นช่อื ของตำบลคอื ตำบลจรเข้ แลว้ มำแยกเป็นตำบลศรี ษะจรเขน้ ้อย และตำบล ศรี ษะจรเขใ้ หญ่ สว่ นคำวำ่ \"บำงเสำธง\" นนั้ มที ม่ี ำจำกกำรทำเกษตรกรรม ในอดตี นนั้ จะใชธ้ งเป็นกำรบอกเวลำ พกั และยงั ใชเ้ ป็นแนวของลำน้ำในกำรสญั จรอกี ดว้ ย อำเภอบำงเสำธง เดมิ อยู่ในอำเภอบำงพลี ต่อมำแยกพ้นื ท่กี ำรปกครองออกมำจำกอำเภอบำงพลี เป็นกง่ิ อำเภอบำงเสำธง ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ลงวนั ท่ี ๗ กุมภำพนั ธ์ ๒๕๓๘ ต่อมำได้รบั กำร ยกฐำนะเป็นอำเภอบำงเสำธง ตำมพระรำชกฤษฎกี ำตงั้ อำเภอ ในวนั ท่ี ๘ กนั ยำยน ๒๕๕๐ มพี น้ื ท่ี ๑๑๔.๗๙ ตร.กม. ประกอบดว้ ยเขตกำรปกครอง ๓ ตำบล ๓๘ หมบู่ ำ้ น ไดแ้ ก่ ตำบลบำงเสำธง ๑๗ หม่บู ำ้ น ตำบลศรี ษะ จรเขน้ ้อย ๑๒ หม่บู ำ้ น ตำบลศรี ษะจรเขใ้ หญ่ ๙ หมู่บำ้ น อำเภอบำงเสำธง มลี กั ษณะพน้ื ทเ่ี ป็น ก่งึ เมอื งก่งึ ชนบท ไม่มโี รงพยำบำลประจำอำเภอ ต่อมำโดยกำรนำของนำยสุธี จนั ทนะสุต สำธำรณสุขอำเภอบำงเสำธง นำงกำญจนำ เอมปรำกฏ หวั หน้ำสถำนีอนำมยั บำงเสำธง นำยประดษิ ฐ์ นวลจนั ทร์ กำนันตำบลบำงเสำธง ในสมยั นัน้ ร่วมกับและกรรมกำรพฒั นำสถำนีอนำมยั มคี วำมเห็นว่ำควรมีโรงพยำบำลประจำอำเภอ จงึ หำ สถำนทก่ี ่อสรำ้ งโรงพยำบำล พบวำ่ วดั บวั โรยมพี น้ื ทจ่ี ำนวนมำกจงึ ตดิ ตอ่ ขอเช่ำทว่ี ดั บวั โรย (พระครโู กมทุ รธรรม ธำดำ) จำนวน ๔๐ ไร่ ในกำรใช้เป็นสถำนท่กี ่อสร้ำงโรงพยำบำล โดยมสี ญั ญำเช่ำท่ี มกี ำหนดเวลำ ๓๐ ปี นบั ตงั้ แต่ วนั ท่ี ๒ พฤษภำคม ๒๕๕๔ โดยลงนำมผูเ้ ช่ำคอื นำยแพทยว์ รี พล นิธพิ งศ์ นำยแพทยส์ ำธำรณสุข จงั หวดั สมุทรปรำกำร ในสมยั นนั้ ปีงบประมำณ ๒๕๕๔ ได้รบั งบประมำณก่อสรำ้ งอำคำรผูป้ ่ วยเม่อื ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แหล่งงบประมำณ ตำมพระรำชบญั ญตั งิ บประมำณรำยจ่ำยประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔ แผนงบประมำณ พัฒนำด้ำนสำธำรณสุข ผลผลิต ประชำชนได้รบั บริกำรสุขภำพท่ีมีคุณภำพ มำตรฐำน กิจกรรม พัฒนำสถำนบริกำรทุกระดับให้ผ่ำนกำรรบั รองมำตรฐำนท่ีกำหนด งบลงทุนค่ำท่ีดินสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรผู้ป่ วยนอก วงเงนิ ๑๑,๖๔๐,๐๐๐ บำท ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเม่อื เดือนเมษำยน ๒๕๕๖ เปิดใหบ้ รกิ ำรครงั้ แรกวนั ท่ี ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๗ รหสั โรงพยำบำลบำงเสำธง ๐๐๒๘๗๘๕๐๐ ประเภท โรงพยำบำลชุมชน ทอ่ี ยู่ ๑๕๗ หมู่ ๑๒ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร สังกัด กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงำนปลัดกระทรวง สำธำรณสุข จำนวนเตยี ง ๓๐ สถำนะเปิดบรกิ ำร ระดบั สถำนบรกิ ำร F ๓ พกิ ดั ทำงภูมศิ ำสตร์ UTM Zone ๓๒๖๔๗ North - East - / Longitude ๑๐๐.๘๓๖๕๐๖ Latitude ๑๓.๖๕๒๖๔๘ ๑

โรงพยำบำลบำงเสำธง ไดจ้ ดั ตงั้ คณะกรรมกำรทป่ี รกึ ษำโดยคณะกรรมกำรประกอบดว้ ยประชำชนใน ชุมชน ผนู้ ำชุมชนแกนหลกั ของหมบู่ ำ้ น มกี ำรประชมุ กำรพฒั นำโรงพยำบำลตงั้ แต่เรมิ่ เปิดดำเนินกำร ในเดอื น ตุลำคม ๒๕๕๗ คณะกรรมกำรไดป้ ระชมุ แลว้ มคี วำมเหน็ ว่ำโรงพยำบำลบำงเสำธงควรมตี กึ ผปู้ ่ วยในเพ่อื รองรบั กำรใหบ้ รกิ ำรประชำชนในอำเภอบำงเสำธง จงึ ขอรบั กำรสนับสนุนกำรสรำ้ งตกึ ผู้ป่วยในจำกสมเดจ็ มหำรชั มงั คลำจำรย์และได้รบั กำรสนับสนุนตกึ ผู้ป่ วยในขนำด ๖๐ เตยี ง ตำมแบบเลขท่ี ๗๙๑๙ มพี ธิ วี ำงศลิ ำฤกษ์ ใน เดอื นธนั วำคม ๒๕๕๗ เรมิ่ กอ่ สรำ้ งแลว้ เสรจ็ กรกฏำคม ๒๕๕๙ รปู ที่ ๑ โรงพยำบำลบำงเสำธง อำคำรสมเดจ็ พระมหำรชั มงั คลำจำรย์ ทำงเดนิ ระหวำ่ งอำคำรผปู้ ่วยนอก และอำคำรสมเดจ็ พระมหำรชั มงั คลำจำรย์ ๒

หอ้ งตรวจแพทยแ์ ผนไทย สวนสมุนไพร อำคำรกำรแพทยแ์ ผนไทยและกำรแพทยท์ ำงเลอื ก (หลงั ใหม่) รปู ที่ ๒ บรรยำกำศโดยรอบของโรงพยำบำลบำงเสำธง ๓

รปู ท่ี ๓ แผนทอ่ี ำเภอบำงเสำธง ๔

รพ.สต.ศีรษะจรเข้นอ้ ย รพ.บางเสาธง รพ.สต.วัดศรีวารีนอ้ ย รพ.สต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ สสอ.บางเสาธง ศสช.เจริญราษฎร์ รพ.สต.เสาธงกลาง รพ.สต.เมืองใหม่บางพลี รพ.สต.กลั ปพฤกษ์ รปู ท่ี ๔ แสดงแผนทแ่ี สดงอนำเขตรบั ผดิ ชอบสำนกั งำนสำธำรณสุขอำเภอบำงเสำธง และพน้ื ทต่ี งั้ ของโรงพยำบำลบำงเสำธง ๕

ท่ีตงั้ และอาณาเขต อำเภอบำงเสำธง มพี ้นื ท่ี ๑๑๔.๗๙ ตร.กม. ตงั้ อย่ทู ำงทศิ ตะวนั ออกเฉียงเหนือของจงั หวดั มี อำณำเขตตดิ ตอ่ กบั เขตกำรปกครองขำ้ งเคยี งเรยี งตำมเขม็ นำฬกิ ำ ดงั น้ี ทิศเหนือ ตดิ ต่อกบั เขตลำดกระบงั (กรงุ เทพมหำนคร) ทิศตะวนั ออก ติดต่อกบั อำเภอบำงบ่อ มคี ลองกำหลง คลองท่ำขำ้ ม คลองชวดใหญ่ คลองบำงเซำ คลองสนำมพลเี ก่ำ คลองสนำมพลี คลองสำโรง คลองกะลำวน คลองหนำมแดง คลองสกดั หำ้ สบิ และ คลองหวั เกลอื เป็นเสน้ แบง่ เขต ทิศใต้ ตดิ ต่อกบั อำเภอบำงบ่อ มคี ลองหวั เกลอื คลองเจรญิ รำษฎร์ และคลองรอ้ ยเป็นเสน้ แบง่ เขต ทิศตะวนั ตก ติดต่อกบั อำเภอบำงพลี มคี ลองร้อย คลองโก่งประทุน คลองสำโรง คลองเสำระหงษ์ ถนนวดั ศรวี ำรนี ้อย คลองบำงนำ และคลองหนองงเู หำ่ เป็นเสน้ แบ่งเขต สภาพภมู ิอากาศโดยทวั่ ไป อำกำศแบบชำยทะเลเยน็ สบำย การคมนาคม อำเภอบำงเสำธงมถี นนสำยหลกั ไดแ้ ก่ - ทำงหลวงแผ่นดนิ หมำยเลข ๓๔ (บำงนำ-หนองไมแ้ ดง) และทำงพเิ ศษบูรพำวถิ ดี ำ้ นบน - ถนนเทพำรกั ษ์ (ทำงหลวงแผน่ ดนิ หมำยเลข ๓๒๖๘) - ถนนเคหะบำงพลี (ทำงหลวงชนบทหมำยเลข สป.๑๐๐๖) - ทำงหลวงพเิ ศษหมำยเลข ๗ (กรุงเทพฯ-บำ้ นฉำง) - ถนนวดั ศรวี ำรนี ้อย (ทำงหลวงชนบทหมำยเลข สป.๒๐๐๑) อาชีพ - กำรเกษตร - ประมง - อตุ สำหกรรม การปกครองและประชากร ๑. กำรปกครอง อำเภอบำงเสำธงแบ่งเขตกำรปกครองยอ่ ยเป็น ๓ ตาบล แตล่ ะตำบลแบง่ ออกเป็น หมบู่ า้ น รวม ๓๘ หมบู่ ำ้ น ไดแ้ ก่ ๑. ตำบลบำงเสำธง ๑๗ หมบู่ ำ้ น ๒. ตำบลศรี ษะจรเขน้ ้อย ๑๒ หมบู่ ำ้ น ๓. ตำบลศรี ษะจรเขใ้ หญ่ ๙ หมบู่ ำ้ น ๖

การปกครองส่วนท้องถ่ิน ทอ้ งทอ่ี ำเภอบำงเสำธงประกอบดว้ ยองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ ๔ แหง่ ไดแ้ ก่ ๑. เทศบำลตำบลบำงเสำธง ครอบคลมุ พน้ื ทบ่ี ำงสว่ นของตำบลบำงเสำธงและ ตำบลศรี ษะจรเขใ้ หญ่ ๒. องคก์ ำรบรหิ ำรสว่ นตำบลบำงเสำธง ครอบคลุมพน้ื ทต่ี ำบลบำงเสำธง (นอกเขตเทศบำลตำบลบำงเสำธง) ๓. องคก์ ำรบรหิ ำรสว่ นตำบลศรี ษะจรเขน้ ้อย ครอบคลมุ พน้ื ทต่ี ำบลศรี ษะจรเขน้ ้อยทงั้ ตำบล ๔. องคก์ ำรบรหิ ำรสว่ นตำบลศรี ษะจรเขใ้ หญ่ ครอบคลุมพน้ื ทต่ี ำบลศรี ษะจระเขใ้ หญ่ (นอกเขตเทศบำลตำบลบำงเสำธง) ข้อมูลโรงงานอตุ สาหกรรม อำเภอบำงเสำธง มโี รงงำนจำนวน ๘๖๓ โรง ตำบลทม่ี โี รงงำนมำกทส่ี ุดคอื ตำบลบำง เสำธง เน่อื งจำกมนี ิคมอุตสำหกรรมตงั้ อยู่ ๑ ตำบลบำงเสำธง จำนวนโรงงำน ๘๐๐ โรง ๒ ตำบลศรี ษะจรเขใ้ หญ่ จำนวนโรงงำน ๕๑ โรง ๓ ตำบลศรี ษะจรเขน้ ้อย จำนวนโรงงำน ๑๒ โรง (ท่ีมา : กรมโรงงานอตุ สาหกรรม ณ วนั ท่ี ๖ ตลุ าคม ๒๕๕๙) สถานที่ท่องเท่ียว - วดั บวั โรย - วดั หวั คู้ (หลวงพอ่ เขยี วสุโขพทุ โธภควำ) - วดั จระเขใ้ หญ่ - วดั ศรวี ำรนี ้อย ผลผลิตทางการเกษตร - มะม่วง - ขำ้ ว - ปลำ , กงุ้ ๗

ตาราง สาเหตกุ ารป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลมุ่ โรค10 อันดับแรก ปงี บประมาณ 2566 ชือ่ กลุ่ม(โรค) ชาย หญงิ รวม 3,212 1. ความดนั โลหิตสงู ทไ่ี มม่ ีสาเหตุนำ 1,419 1,793 2,681 1,263 2. เบาหวาน 1,067 1,614 1,201 1,166 3. การติดเชอ้ื ของทางเดินหายใจสว่ นบนแบบเฉยี บพลนั อนื่ ๆ 597 666 1,027 968 4. การบาดเจ็บระบุเฉพาะอนื่ ๆ , ไม่ระบเุ ฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 730 471 729 568 5. เนอ้ื เย่อื ผิดปกติ พยาธสิ ภาพของหลงั สว่ นอน่ื ๆ 453 713 467 6. ความผดิ ปกติอ่นื ๆ ของฟันและโครงสร้าง 419 608 7. พยาธิสภาพของหลงั ส่วนอ่ืน ๆ 337 631 8. ความผิดปกตขิ องตอ่ มไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลกิ อ่นื ๆ 252 477 9. โรคอ่นื ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดโู อเดนัม 176 392 10.โรคหัวใจขาดเลอื ดอนื่ ๆ 300 167 ๘

หมวดท่ี 1 การนำองคก์ ร ผู้บริหารทุกระดับใหค้ วามสำคัญ และให้การสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย ไดก้ ำหนดวสิ ัยทัศด้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจงั หวดั และมกี ารกำหนดทิศทางและเป้าหมายระยะยาว อยา่ ง น้อย 5ปี 1.1 วสิ ยั ทัศน์ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ วิสยั ทศั น์ : เปน็ เลิศงานบริการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทย์ทางเลอื ก เนน้ การมสี ่วนร่วมภาคเี ครอื ข่าย เพ่ือ สขุ ภาพของชมุ ชนท่ีย่ังยนื คา่ นิยม : MOPH M = Mastery เป็นนายตนเอง O = Originality เรง่ สร้างสงิ่ ใหม่ P = People Centered ใสใ่ จประชาชน H = Humility อ่อนน้อม ถ่อมตน ยทุ ธศาสตร์ - พฒั นาบคุ ลากรสาธารณสขุ ทเ่ี ก่ียวข้องกบั ระบบริการการแพทยแ์ ผนไทยทุกระดบั (ปฐมภูมิ ทตุ ยิ ภมู ิ ตติยภูม)ิ ใหม้ คี วามรู้ ทกั ษะในการใหบ้ รกิ ารได้อยา่ งต่อเนื่อง - สรา้ งอตั ลกั ษณ์และคุณค่าการจดั บรกิ ารแพทย์แผนไทยภาครัฐ และเอกชน - พฒั นาศักยภาพบคุ ลากรดา้ นแพทย์แผนไทย - ส่งเสรมิ ให้เครือข่ายประชาชนและท้องถนิ่ เกิดการใชแ้ ละเรียนร้กู ารแพทยแ์ ผนไทยอย่างท่วั ถงึ การกำหนดทิศทางและเป้าหมายระยะยาว 5 ปี 1.พัฒนามาตรฐานการบริการดา้ นการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐาน บูรณาการเขา้ สรู่ ะบบบรกิ ารสขุ ภาพอยา่ งย่งั ยืน 2.พฒั นาภมู ิทัศน์ ภายในและภายนอกของอาคารงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3.สร้างการมีสว่ นรว่ มของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4.พฒั นางานวิชาการ การศึกษาวิจัย การจดั การความรู้ นำองค์ความรดู้ า้ นการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้ บ้าน ใน การดแู ลสุขภาพประชาชน 5.ส่งเสริมการใหบ้ รกิ ารการแพทยแ์ ผนไทยและการใช้ยาสมนุ ไพรภายในหนว่ ยบริการและชุมชน 6.ส่งเสริมการใชย้ าแผนไทยทดแทนการใชย้ าแผนปัจจุบนั ๙

1.2 การกำกับดแู ลองค์กร มกี ารแตง่ ตั้งคณะกรรมการพัฒนางานดา้ นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอื กระดับจงั หวดั ประกอบไปด้วยหวั หน้าส่วนราชการระดับจงั หวดั และภาคีเครอื ข่ายท่เี กย่ี วข้อง จัดประชุมคณะกรรมการพฒั นางานดา้ นการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอยา่ งตอ่ เน่ือง 4 คร้ัง/ปี ๑๐

คำส่งั คณะกรรมการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการตดิ ตามผลการดำเนินงานการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทย์ทางเลอื กในการประชมุ ผบู้ ริหารของ สำนกั งานสาธารณสุขจังหวัดทกุ เดือน และตดิ ตามในการประชมุ คณะกรรมการวางแผนและประเมนิ ผลจงั หวดั สมุทรปราการ ทุกไตรมาส ๑๑

๒. หมวดการวางแผนเชงิ ยทุ ธศาสตร์ 2.1 การวางแผนเชิงยทุ ธศาสตร์ มกี ารวางแผนเชงิ ยทุ ธศาสตร์ จัดทำรายงานสรปุ ผลการดำเนนิ งานประจำปีและเผยแพร่ ประชาสัมพนั ธ์ ผ่านชอ่ งทางเวบ็ เพจ กล่มุ งานการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทย์ทางเลอื ก มกี ารวเิ คราะห์ปัญหา และจัดลำดบั ความสำคัญของปัญหาสขุ ภาพของประชาชน เพ่ือนำขอ้ มูลมา จัดทำแผนยทุ ธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบา้ น และการแพทย์ทางเลือก สาเหตกุ ารป่วยของผูป้ ว่ ยนอกตามกล่มุ โรค 10 อนั ดบั แรกโรงพยาบาลบางเสาธง ปงี บประมาณ 2565 (HDC) จากการรายงานปัญหาสุขภาพของพื้นท่ีพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นวัยผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้าน การปวดกล้ามเน้ือ และยังพบว่าผู้สูงอายุเหล่าน้ี มีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงด้วยเป็น จำนวนมาก ดังนั้น งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางเสาธง จึงได้จัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน แผนโครงการการดูแลสุขภาพต่างๆ และโครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซ่ึงมีความสอดคล้องกับนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก เพื่อพัฒนาประชาชนท่ัวไป/ผ้สู งู อายุในชมุ ชน / ในชมรมผูส้ งู อายุ ใหม้ ีความรทู้ างด้านการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ผสมผสานในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชน มี ความรู้ และมีการประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ในการส่งเสริม ป้องกัน ไม่ให้ ๑๑

ผู้สูงอายุเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงก่อนวัยอันควร และสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและ การแพทยท์ างเลอื กให้เกิดขน้ึ ในครอบครวั ชุมชน และในชมรมผ้สู ูงอายุ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบา้ นและการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัดใหส้ อดคลอ้ งกับแผนยทุ ธศาสตรร์ ะดับเขตและระดับประเทศ ยทุ ธศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทยผ์ สมผสาน เขตสขุ ภาพท่ี ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ ๑. พัฒนาบคุ ลากรสาธารณสขุ ที่เกยี่ วขอ้ งกบั ระบบริการการแพทยแ์ ผนไทยทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทตุ ิยภมู ิ ตตยิ ภูม)ิ ให้มคี วามรู้ ทกั ษะในการใหบ้ ริการได้อยา่ งต่อเนื่อง ๒. สร้างอตั ลักษณแ์ ละคณุ ค่าการจัดบริการแพทยแ์ ผนไทยภาครฐั และเอกชน ๓. พฒั นาศักยภาพบคุ ลากรด้านแพทยแ์ ผนไทย ๔. สง่ เสริมให้เครอื ข่ายประชาชนและท้องถิน่ เกิดการใช้และเรยี นรูก้ ารแพทยแ์ ผนไทยอย่างทั่วถึง ๑๒

แผนยุทธศาสตรร์ ะดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมียุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน คือ 1) ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครอง ผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence) 2) ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 3) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ 4) บริหารเปนเลิศ ดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ประกอบดวย 15 แผนงาน 40 โครงการ และ 55 ตัวชี้วัด เพ่ือใหเกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใตงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด รวมท้ังได กำหนดแนวทางการถายทอดยุทธศาสตร และตัวชี้วัด สรางความเขาใจแกผูปฏิบัติงานในทุกระดับในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง และมีการติดตาม ประเมินผลท่ีสะดวก รวดเร็วเพื่อลด ขน้ั ตอนในการปฏบิ ตั ิงาน ๑๓

แผนปฏิบตั ิการด้านสาธารณสขุ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานก ลำดบั แผนงาน / โครงการ กิจกรรม เปา้ หมาย ระย ดำเน งานบรหิ ารงานฝ่าย 1. จา้ งพนกั งานนวด 2 คน 1 พฒั นาบุคลากร 2.การอยเู่ วรปฎิบตั ิงานนอกเวลา ตค.65 ราชการ 2 คน ตค.65 2 คน ตค.65 3. ประชมุ วชิ าการเจา้ หน้าที่ ตค.65 งานผปู้ ว่ ยนอก ตค.65 2 การให้บริการตรวจ วนิ ิจฉยั 1. การใหบ้ รกิ าร ตรวจ วนิ จิ ฉัย รกั ษา ผปู้ ว่ ยนอก ตค.65 จา่ ยยา ทางดา้ นการแพทยแ์ ผนไทยและ ผู้ปว่ ยนอก ตค.65 ผู้ป่วยนอก ตค.65 รกั ษา แกผ่ ปู้ ่วยนอก การจดั ต้งั คลิ ินิกกญั ชา ตค.65 ผู้ป่วยนอก 2.การให้บรกิ าร นวด อบ และ ประคบ ผปู้ ่วยนอก ตค.65 ผปู้ ่วยนอก เพื่อการบำบดั และส่งเสริมสขุ ภาพ 1 ผู้ป่วยนอก 3.การใหบ้ รกิ ารดูแลและฟื้นฟูมารดา หลงั คลอด 4.การรักษาดว้ ยวิธกี ารแพทยแ์ ผนไทย อน่ื ๆ 5.การให้หตั ถการการฝงั เขม็ เพื่อบำบดั รกั ษาโรค 6.การให้หตั ถการ ครอบแก้ว รมยา กวาซา ติดเม็ดผกั กาด เพอื่ บำบดั รักษา โรค 6.การใหส้ ุขศึกษาแก่ผูป้ ว่ ยและญาติ ทีม่ ารบั บริการ

การแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก โรงพยาบาลบางเสาธง ยะเวลา รายละเอยี ดการใช้จา่ ยเงิน แหล่งงบประมาณ ตัวชีว้ ัดความสำเรจ็ ของ นินการ โครงการ ผรู้ บั ผิดชอบ 5-กย.66 คา่ จา้ ง = 180,000 บาท เงนิ บำรุง _ 5-กย.66 คา่ เวร = 100,000 บาท เงนิ บำรงุ _ พท.พรพิมล 5-กย.66 เปน็ เงนิ 20,000 บาท เงนิ บำรุง _ พทป.สไุ ลมาน 5-กย.66 _ _ 1.รอ้ ยละบรกิ ารของผูป้ ว่ ยนอก 5-กย.66 _ ที่มารับบรกิ ารรอ้ ยละ 20 พทป.สไุ ลมาน 5-กย.66 _ _ 2.ความพึงพอใจผปู้ ว่ ยที่ 5-กย.66 _ 5-กย.66 _ ท่ีมารบั บริการร้อยละ 80 5-กย.66 _ _ _ _ พท.พรพมิ ล พทป.สไุ ลมาน _ พท.พรพมิ ล 5-กย.66 _ _ พทป.สุไลมาน พท.พรพมิ ล 14

แผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นสาธารณสขุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานการ ลำดับ แผนงาน / โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวล ดำเนนิ กา พิเศษเฉพาะโรค โรคไมเกรน โรคหลอดเลอื ดสมอง 4 โรค โรคจมกู อักเสบจากภมู แิ พ้ โรคขอ้ เข่าเสอื ม งานใหค้ ำแนะนำและการ 1. จัดทำ ส่อื การสอน เชน่ แผ่นพับ ผู้ปว่ ยนอก ตค.65-กย.6 สอนสขุ ศกึ ษา สติก๊ เกอร์ บอร์ดใหค้ วามรู้ 4 พฒั นาสื่อการสอน ผู้ป่วยท่ีจำเปน็ ตอ้ งได้รับ ผู้ปว่ ยนอก ตค.65-กย.6 การให้คำปรึกษาด้านสมนุ ไพร ผปู้ ว่ ยนอก ตค.65-กย.6 และประชาสมั พนั ธ์ 2.การใหค้ ำแนะนำรายบุคคลและ งาน couselling ให้ รายกลุ่มในการปฎบิ ัติตวั เฉพาะโรค 3.การให้สขุ ศกึ ษารายกลมุ่ ในการ กับผู้ป่วย ปฎิบตั ิ ตวั เฉพาะโรคและการดแู ลสุขภาพ งานเฝ้าระวังอาการไม่พงึ ผปู้ ว่ ยนอก ตค.65-กย.6 ประสงค์จากการใชย้ า สมนุ ไพร 5 พฒั นาสือ่ ความร้กู ารเฝา้ 1. จดั ทำเอกสารความร้อู าการไม่ ระวังอาการไม่พงึ ประสงค์ พึงประสงค์จากการใชย้ าสมุนไพร ไมพ่ งึ ประสงคจ์ ากการใช้ แจกผ้ปู ว่ ย ยาสมุนไพรให้ผู้ปว่ ย 1

รแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก โรงพยาบาลบางเสาธง(ตอ่ ) ลา รายละเอียดการใช้ แหล่งงบประมาณ ตัวช้วี ดั ความสำเรจ็ ของ ผูร้ บั ผิดชอบ าร จา่ ยเงิน โครงการ พท.พรพมิ ล ปว่ ยนอกที่มารับบรกิ าร ร้อยละ 20 2.ความพึงพอใจผู้ปว่ ย ที่มารับบริการรอ้ ยละ 80 66 1.ค่าอปุ กรณ์ สอื่ การ เงนิ บำรงุ 1. ผู้ปว่ ยมคี วามรู้และและสามารถ สอน 1,000 บาท ดแู ลสขุ ภาพไดร้ ้อยละ 80 พท.พรพมิ ล 66 _ _ 66 _ _ 66 1.ค่าอปุ กรณ์ ส่ือการ เงนิ บำรุง 1. ผปู้ ว่ ยมีความรแู้ ละและสามารถ พท.พรพิมล สอน 1,000 บาท ดูแลสุขภาพได้ร้อยละ 80 15

แผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นสาธารณสขุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานการแพท ลำดบั แผนงาน / โครงการ กจิ กรรม เปา้ หมาย ระยะเวล ดำเนนิ กา 1.ให้การดูแลโดยการนวดและ ผปู้ ่วยใน ตค.65-กย. 6 การใหก้ ารดแู ลผ้ปู ว่ ยใน ประคบ ผู้ป่วยใน ตค.65-กย. โดยวธิ ีทางการแพทยแ์ ผน ไทย เมอ่ื ไดร้ ับการสงั่ การรกั ษา โดย 2.ให้คำแนะนำรายบคุ คล แพทย์แผนปจั จบุ นั ในการปฎิบตั ติ นเฉพาะโรค การใหส้ ุขศึกษาและ 1.การใหส้ ขุ ศึกษาและคำแนะนำใน ผู้ป่วยใน ตค.65-กย. 7 คำแนะนำ การ ปฎิบัตติ นเฉพาะโรคทางดา้ น การแพทย์ แผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก งานคุ้มครองผ้บู ริโภค งานตรวจร้านขายยาแผน 1. ออกตรวจตามรายช่ือสถาน 8 ไทย ประกอบ ตามท่ีสสจ ตค.65-กย. กำหนด การ ท่ีสสจ.แจง้ ตามนโยบาย สสจ. งานตรวจสถานพยาบาล 1. ออกตรวจตามรายชื่อสถาน 9 การ ประกอบ ตามที่สสจ ตค.65-กย. กำหนด แพทยแ์ ผนไทย การ ทีส่ สจ.แจ้ง ตามนโยบาย สสจ. 1

ทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก โรงพยาบาลบางเสาธง(ตอ่ ) ลา รายละเอียดการใช้ แหลง่ งบประมาณ ตัวชวี้ ดั ความสำเร็จของ ผรู้ ับผดิ ชอบ าร จา่ ยเงนิ โครงการ พทป.สไุ ลมาน พท.พรพมิ ล .66 _ _ 1.ความพึงพอใจผู้ปว่ ย ท่มี ารบั บริการร้อยละ 80 .66 _ _ .66 _ _ 1.ความพึงพอใจผ้ปู ว่ ย พทป.สไุ ลมาน ทม่ี ารบั บริการรอ้ ยละ 80 พท.พรพมิ ล 1. สถานประกอบการร้านขายยา .66 _ _ ตาม ภญ.ณฐั สุดา .66 _ ท่กี ำหนดไดร้ บั การตรวจเฝา้ ระวงั 100% 1. สถานประกอบการ ภญ.ณัฐสดุ า _ สถานพยาบาล ตามท่กี ำหนดได้รับการตรวจ เฝ้าระวัง 100% 16

แผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานการแพท ลำดับ แผนงาน / โครงการ กจิ กรรม เป้าหมาย ระยะเว ดำเนนิ ก 1. ออกตรวจตามรายชือ่ สถาน ตามทสี่ สจ ตค.65-กย 10 งานตรวจสถานบริการสปา ประกอบ การ ทส่ี สจ.แจ้ง ตามนโยบาย สสจ. กำหนด 1. ออกตรวจตามรายชือ่ สถาน ตามทสี่ สจ ตค.65-กย 11 งานตรวจสถานบริการนวด ประกอบ กำหนด แผนไทย การ ที่สสจ.แจ้ง ตามนโยบาย สสจ. งานการใหบ้ ริการใน 1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการบริหาร 1 คร้ัง ตค.65-กย ชุมชน ยาสมนุ ไพรในรพ.สต. พัฒนางานบริหารยา 12 สมนุ ไพร ในรพ.สต. 13 พฒั นาความรู้เจ้าหนา้ ทใี่ น 1. จดั ประชุมวิชาการความ 2 ครงั้ ตค.65-กย รพ.สต. เร่ืองยาสมุนไพร รเู้ รอ่ื งยาสมุนไพร 2 คร้ัง ตค.65-กย พฒั นาความรเู้ จ้าหน้าท่ีอ 14 สม. 1. จดั ประชมุ วิชาการความรู้เรอ่ื ง เร่อื งยาสมนุ ไพร ยาสมนุ ไพร 1

ทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก โรงพยาบาลบางเสาธง(ตอ่ ) วลา รายละเอียดการใช้ แหลง่ งบประมาณ ตวั ชวี้ ดั ความสำเร็จของ ผรู้ ับผดิ ชอบ การ จ่ายเงนิ โครงการ พทป.สุไลมาน ย.66 _ 1. สถานประกอบการบริการสปา _ ตาม ทีก่ ำหนดได้รบั การตรวจเฝ้าระวัง 100% ย.66 _ _ 1. สถานประกอบการการนวดไทย พทป.สุไลมาน ตามที่กำหนดได้รบั การตรวจ เฝา้ ระวัง 100% 1.ค่าอาหารวา่ งและ เงินบำรุง 1.รพ.สต.ดำเนนิ งานบริหาร พทป.สุไลมาน ย.66 เคร่อื งดมื่ (20คน) ยาสมุนไพรได้อย่างถูกตอ้ ง พทป.สุไลมาน คนละ 25 บาท รวม 500 พทป.สุไลมาน บาท 1.คา่ อาหารวา่ งและ เงินบำรงุ 1.ผเู้ ขา้ รบั การอบรมมีความรู้ ย.66 เครอื่ งดม่ื (20คน) เงนิ บำรุง เพ่มิ ขึ้น คนละ 25 บาทx 2 คร้ัง โดยวัดจากแบบประเมินหลัง รวม 1000 บาท 1.คา่ อาหารว่างและ อบรมได้คะแนนมากกว่า 80% ย.66 เครือ่ งดมื่ (20คน) 1.ผูเ้ ขา้ รับการอบรมมคี วามรู้ คนละ 25 บาทx 2 คร้งั เพิม่ ข้ึน รวม 1000 บาท โดยวดั จากแบบประเมินหลัง 17 อบรมไดค้ ะแนนมากกวา่ 80%

แผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นสาธารณสขุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานการแพท ลำดับ แผนงาน / โครงการ กจิ กรรม เป้าหมาย ระยะเว ดำเนินก พัฒนาความรู้เจา้ หน้าที่อ 15 สม. 1. จดั ประชุมวิชาการความรูเ้ รื่องการ 2 ครัง้ ตค.65-กย เร่อื งการดูแลผูป้ ่วยตดิ เตยี ง ดูแลผู้ปว่ ยติดเตยี ง การออกเยย่ี มบา้ นดแู ล 1. การให้การดูแลผปู้ ่วยอัมพฤกษ์ 4 คร้งั /เดอื น ตค.65-กย 16 ผูป้ ว่ ย อมั พาต ขอ้ เข่าเสื่อม ตค.65-กย อมั พฤกษ์ อัมพาต 1. การใหก้ ารดูแลและฟื้นฟูมารดา 1 ตร้ัง/เดือน ข้อเข่าเส่อื ม หลังคลอด การออกเยย่ี มบา้ นดแู ล 17 และ ฟน้ื ฟูมารดาคลอด 18 การออกชุมชนให้ความรแู้ ก่ 1. จัดประชุมวิชาการความรเู้ รอ่ื งการ 4 ครงั้ ตค.65-กย ประชาชนในการดูแล ดแู ลสุขภาพทางดา้ นการแพทยแ์ ผน สขุ ภาพ ไทย ทางด้านการแพทย์แผน ไทย และการแพทยท์ างเลอื ก และการแพทย์ทางเลือก 1

ทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก โรงพยาบาลบางเสาธง(ตอ่ ) วลา รายละเอียดการใช้ แหลง่ งบประมาณ ตวั ชีว้ ดั ความสำเรจ็ ของ ผ้รู ับผดิ ชอบ การ จ่ายเงิน โครงการ พทป.สุไลมาน พท.พรพมิ ล 1.คา่ อาหารวา่ งและ เงนิ บำรุง 1.ผู้เขา้ รบั การอบรมมคี วามรู้ ย.66 เครื่องดม่ื (20คน) เพิม่ ขึน้ คนละ 25 บาทx 2 คร้งั โดยวัดจากแบบประเมนิ หลัง รวม 1000 บาท อบรมได้คะแนนมากกว่า 80% ย.66 _ _ 1.ผปู้ ่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต พทป.สุไลมาน อัมพาต ขอ้ เขา่ เส่ือมมสี ุขภาพท่ีดี ขนึ้ พท.พรพมิ ล ย.66 _ _ 1.มารดาหลงั คลอดเขา้ ใจวธิ กี าร พทป.สไุ ลมาน เงนิ บำรุง ดูแลตนเองและมีสุขภาพทีด่ ขี ้ึน พท.พรพิมล 1.ค่าอาหารวา่ งและ ย.66 เครอ่ื งด่มื (30คน) 1.ผเู้ ขา้ รับการอบรมมีความรู้ เพ่ิมขึน้ คนละ 25 บาทx 4 ครั้ง รวม 3000 บาท โดยวดั จากแบบประเมนิ หลงั อบรมได้คะแนนมากกว่า 80% 18

แผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นสาธารณสขุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานการแพท ลำดบั แผนงาน / โครงการ กจิ กรรม เปา้ หมาย ระยะเวลา ดำเนินการ งานการประชมุ แลกเปลยี่ นเรยี นรู้ การประชมุ แลกเปลยี่ น 1. จัดประชุมแลกเปลย่ี นแนวคิดใน 19 แนวคดิ การ 2 ครง้ั ตค.65-กย.6 ในการทำงานของแพทย์ ทำงานของแพทยแ์ ผนไทย แผนไทยในอำเภอบางเสา ธง การแจง้ ความต้องการ _ ตค.65-กย.6 จัดซอ้ื /จัดจา้ ง 20 รายการแจ้งความต้องการ 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือ/จัดจา้ ง 1

ทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก โรงพยาบาลบางเสาธง(ต่อ) า รายละเอยี ดการใช้ แหลง่ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ ผรู้ บั ผิดชอบ ร จา่ ยเงนิ โครงการ พทป.สไุ ลมาน 1.คา่ อาหารวา่ งและ เงนิ บำรงุ 1.การจัดระบบการทำงาน 66 เคร่อื งดมื่ (5คน) ของแพทย์แผนไทยดยี ง่ิ ขน้ั คนละ 25 บาทx 2 คร้ัง รวม 250 บาท 66 1โทรศัพทไ์ รส้ าย 2 เคร่ือง เงินบำรงุ _ พทป.สุไลมาน พท.พรพมิ ล 3000 x 2 = 6000 บาท 2 โตะ๊ สำนกั งาน 2 ตัว 2500 x 2 = 5000 บาท 3 เก้าอส้ี ำนักงาน 2 ตวั 2500 x 2 = 5000 บาท 4 ตู้เอกสาร 4 ตู้ 8000 x 4 = 32000 บาท 5 เคร่อื งพมิ พ์ (Printer) 2 เครอ่ื ง 5000 x 2 = 10000 บาท 6 ตู้นำ้ ดมื่ 1 ตู้ 19

แผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นสาธารณสขุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานการแพท ลำดับ แผนงาน / กจิ กรรม เป้าหมาย ระยะเวล โครงการ ดำเนนิ ก 2. ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ _ ตค.65-กย 3. ครภุ ัณฑ์ไฟฟ้าและวทิ ยุ _ ตค.65-กย 2

4000 x 1 = 4000 บาท ทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก โรงพยาบาลบางเสาธง(ต่อ) ลา รายละเอยี ดการใช้ แหลง่ งบประมาณ ตัวช้วี ัดความสำเร็จของ ผรู้ บั ผดิ ชอบ การ จา่ ยเงิน โครงการ พท.พรพิมล 7 เกา้ ออี้ เนกประสงค์ 4 ตวั พท.พรพมิ ล 600 x 4 = 2400 บาท 8. ตูโ้ ชว์ขนาดใหญ่ 4 ตู้ 9000 x 4 = 36000 บาท 9 ตู้เกบ็ ยา(50 ลิน้ ชัก) 1 ตู้ 8000 x 1 = 8000 บาท 10 โต๊ะเคานเ์ ตอร์ 1 ตวั 8000 x 1 = 8000 บาท 11 เกา้ อย้ี าว 3 ตัว 2000 x 3 = 6000 บาท ย.66 1หนงั สอื วชิ าการการแพทย์ เงินบำรงุ _ แผนไทย 5 เล่ม เงินบำรุง _ 500 x 5 = 2500 บาท 1 พัดลมระบายอากาศ 4 ย.66 เครือ่ ง 1000 x 4 = 4000 บาท 20

แผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานการแพท ลำดับ แผนงาน / โครงการ กิจกรรม เปา้ หมาย ระยะ ดำเน 4. ครุภัณฑก์ ารแพทย์ _ ตค.65 2

ทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก โรงพยาบาลบางเสาธง(ตอ่ ) ะเวลา รายละเอียดการใช้จา่ ยเงนิ แหล่งงบประมาณ ตวั ชวี้ ดั ความสำเรจ็ ของ นินการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 2 ไฟสำรองฉุกเฉิน 1 เครื่อง 5000 x 1 = 5000 บาท 3 เครื่องปรับอากาศ 1 เครือง 15000 x 1 = 15000 บาท 4 กระทะไฟฟา้ พร้อมซึง้ นึง่ 1 ใบ 800 x 1 = 800 บาท 5-กย.66 1 ถงั ดับเพลงิ แบบไม่มสี าร เงินบำรงุ _ ตกคา้ ง พท.พรพมิ ล 1 เครอื ง 5000 x 1 = 5000 บาท 2 รถเขน็ ยาสแตนเลส 2 คัน 10000 x 2 = 20000 บาท 3 เตียงหัตถการ 10 เตยี ง 5000 x 10 = 50000 บาท 4 เตยี งตรวจโรค 1 เตียง 5000 x 1 = 5000 บาท 21

แผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นสาธารณสขุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานการแพท ลำดบั แผนงาน / โครงการ กิจกรรม เปา้ หมาย ระยะ ดำเน 5. ครุภณั ฑค์ อมพิวเตอร์ _ ตค.65 6. คา่ ก่อสร้าง/จา้ งเหมา _ ตค.65 2

ทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก โรงพยาบาลบางเสาธง(ตอ่ ) ะเวลา รายละเอยี ดการใชจ้ ่ายเงิน แหลง่ งบประมาณ ตัวช้วี ัดความสำเร็จของ ผ้รู บั ผิดชอบ นินการ โครงการ 5 เครือ่ งวดั ความดนั โลหิต อตั โนมัติ 4 เครือ่ ง 2000 x 4 = 8000 บาท 5-กย.66 1 คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เงินบำรุง _ 15000 x 2 = 30000 บาท พท.พรพมิ ล 5-กย.66 1 ค่าบำรุงรักษา เงนิ บำรุง _ เคร่ืองปรบั อากาศ พท.พรพมิ ล 1 เคร่อื ง 2000 x 1 = 2000 บาท 2 จา้ งเหมาวางระบบโทรศัพท์ 1 ครั้ง 5000 x 1 = 5000 บาท 3 จ้างเหมาระบบสำรองไฟ 1 คร้ัง 10000 x 1 = 10000 บาท 22

แผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นสาธารณสขุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานการแพท ลำดับ แผนงาน / โครงการ กิจกรรม เปา้ หมาย ระยะ ดำเน 2

ทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก โรงพยาบาลบางเสาธง(ตอ่ ) ะเวลา รายละเอียดการใช้จา่ ยเงิน แหลง่ งบประมาณ ตัวช้วี ัดความสำเรจ็ ของ ผ้รู บั ผิดชอบ นนิ การ โครงการ 4 จา้ งเหมาติดกระจกกนั้ หอ้ ง 1 คร้งั 100000 x 1 = 100000 บาท 5 จา้ งเหมาวางระบบเครื่อง ปรบั อากาศ 1 เครอ่ื ง 5000 x 1 = 5000 บาท 6 จ้างเหมาติดฉากก้นั 1 ครง้ั 50000 x 1 = 50000 บาท 7 คา่ บำรงุ รักษาต้เู ย็น 1 เครือ่ ง 1000 x 1 = 1000 บาท 8 ติดตงั้ ปา้ ยฝ่ายงานการแพทย์ แผนไทยและการแพทยทางเลือก 4 ปา้ ย 1000 x 4 = 4000 บาท 23

แผนงานหนว่ ยงาน การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ผสมผสานของจังหวัดเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ผสมผสานระดับอำเภอ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) โดยมีรายละเอยี ดดงั นี้ - แนวทางการดำเนนิ งานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2562 คำส่งั คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย (Service plan) ระดับจงั หวัด 24

การจดั ทำแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ผสมผสานของจงั หวัดเชือ่ มโยงกับแผนพฒั นาระบบบริการ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ผสมผสานระดบั อำเภอ โดยการจัดประชมุ คณะกรรมการขบั เคลื่อนและพัฒนาระบบบรกิ ารสขุ ภาพ (Service plan) ดงั น้ี - การปรบั คำสงั่ คณะทำงานพัฒนาระบบบรกิ ารสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสานปงี บประมาณ 25๖๖ - ระบบสง่ ต่องานการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์ างเลือก โดยใชร้ ะบบ Thai refer - กรอบรายการยาสมุนไพร (ค่มู อื การจ่ายยาสมุนไพร 50 รายการ) - ตัวยาแผนไทยที่ใชท้ ดแทนยาแผนปัจจบุ นั ในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ - แนวทางการดำเนินงานของ สปสช. ปีงบประมาณ 256๖ - แนวทางการดำเนินการให้บรกิ ารการแพทย์แผนไทย จังหวดั เคลอ่ื นที่ ปี 256๖ ดำเนินการ ให้บริการแพทย์แผนไทยเตม็ รูปแบบ - ขอ้ มูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอื ก ในสถานบรกิ ารสาธารณสุขของรัฐ - การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่แต่ละอำเภอ มกี ระบวนการในการแปลงแผนยทุ ธศาสตร์ และแผนพฒั นาระบบบรกิ าร (Service Plan) การ ถา่ ยทอดแผนปฏิบตั ิการสกู่ ารปฏบิ ัติ โดยการออกนเิ ทศงานติดตามผลการดำเนินงาน ออกประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสรมิ และสนบั สนุนการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สสพท.) และมาตรฐานการ นวดไทย ในระดับอำเภอ 25

การแก้ไข้ปัญหาในพื้นท่ี โดยการวิเคราะจากข้อมูลในฐานข้อมูลHDC และจาการลงพน้ื ที่สำรวจพบว่าใน พื้นที่นั้นปัญหาก็แตกต่างกัน เช่นชุมชนเมืองก็จะมีปัญหาโรงปวดกล้ามเนื้อ หากในพ้ืนที่ชุนชนเกษตรก็จะมีปัญหา โรคกลา้ มเนอื้ โรคประจำตัว ผ่ืนจะการใชส้ ารเคมีในการเกษตร เชน่ ชุมชนก่ึงเมือง เขา้ ใจบรบิ ทพ้ืนที่ SERVICE PLAN ชดั เจน นวตั กรรมตอบโจทย์ พ้นื ทก่ี ึง่ เมือง ทีม่ ีการ • Service plan ตามบริบทพื้นที่ ซ่งึ ได้ หาวัตถุดิบง่าย ขยายตัวของโรงงาน จากการวิเคราะห์ปัญ หาและแนว สมนุ ไพรทห่ี าได้ง่าย หรือ อุตสาหกรรม การคมนาคม ท า ง แ ก้ ไข ที่ ส า ม า ร ถ ท ำ ได้ จ ริ ง สามารถหาซ้ือได้ในรา้ น ทางบกและทางนำ้ มีพน้ื ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม 5 ก ลุ่ ม วั ย แ ล ะ สะดวกซอื้ หรือรา้ นขายยา การเกษตร กลุ่มเป้าหมาย และมีคลินิกพิเศษ 4 สมุนไพร สง่ เสรมิ ใหค้ นในชมุ ชน โรคแผนไทย สะดวกต่อการใชง้ าน/ทำ เยาวชนรจู้ กั และชอบใช้ • ท บ ท ว น แ ผ น ง า น ทุ ก ไต ร ม า ส เองได้ สมนุ ไพร ปรบั เปล่ียนตามความเหมาะสม ไม่มีเวลามารับบรกิ าร/ ส่งเสรมิ การเขา้ ถงึ บริการ • มีเครือข่ายร่วมคิด/วางแผน เพื่อให้ ต้องการความสะดวก หรือ แพทย์แผนไทย ครอบคลุมทุกมิติ เช่น สหวิชาชีพ ทำได้เอง อนุรกั ษ์พืน้ ทส่ี มุนไพรใน อบต. เทศบาล อสม. มหาวิทยาลยั รวดเรว็ /ความแปลกใหม่ ชมุ ชน ใหผ้ ลเร็ว มีความแตกต่าง สรา้ งเครือข่ายจติ อาสาพา จากการแพทย์แผนไทย เยย่ี มบ้าน ทั่วไป ภาระงานหน่วยบริการเยอะ งานหน่วยบริการตาม ศกั ยภาพของตนเอง ส่งเสริม งานแผนไทยในทุกบริการ มีร้านนวดเพื่อสุขภาพมาก สนับสนุนเครอื ขา่ ย “รา้ นนวด เพ่ือสุขภาพ” ให้มคี ณุ ภาพใน ให้การบริการ 26

3. หมวดการให้ความสำคญั กบั ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 การสร้างความสัมพนั ธก์ บั ผูร้ ับบรกิ ารและผู้มสี ่วนไดส้ ว่ นเสยี มีเครอื ข่ายจติ อาสารว่ มใหบ้ ริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้ บา้ น และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการให้บรกิ ารแพทย์แผนไทยเตม็ รปู แบบ/จา่ ยยาสมุนไพร/ให้คำแนะนำ/ และการ ออกบูธประชาสมั พันธ์ ใหค้ วามรู้ในการดแู ลส่งเสรมิ สุขภาพ ป้องกนั โรค ดว้ ยศาสตร์การแพทยแ์ ผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก จิตอาสาใหบ้ รกิ ารดา้ นการแพทย์แผนไทย อำเภอบางเสาธง การถ่ายทอดความร้ดู า้ นการแพทยแ์ ผนไทยแกเ่ จ้าหน้าท่ีและประชาชนท่ัวไป ๒๗

รว่ มออกหน่วยแพทยป์ ฐมพยาบาลในงานพระราชพธิ ถี วายเพลงิ พระศพ ณ วดั ศริ เิ สาธง อ.บาง เสาธง จ.สมุทรปราการ เขา้ ร่วมโครงการบำบัดทกุ ข์ บำรงุ สขุ สรา้ งรอยยิ้มให้ประชาชน ครัง้ ที่ 6/2562 วนั ท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 ณ วดั หวั คู้ อำเภอบางเสาธง จังหวดั สมทุ รปราการ ๒๘

3.2 แนวทางเวชปฏิบตั ดิ า้ นการแพทยแ์ ผนไทยระดับอำเภอ มกี ารจัดทำแนวทางการรกั ษาพยาบาลดา้ นการแพทยแ์ ผนไทย การแพทยพ์ ้ืนบา้ น และการแพทย์ ทางเลอื ก เผยแพร่ให้กับพ้นื ที่ภายในอำเภอบางเสาธง ตัวอย่างตามรปู ด้านล่าง ๒๙

4. หมวดการวิเคราะห์ข้อมลู และการจดั การความรู้ 4.1 การวัดการวเิ คราะห์และการปรับปรุงผลการดำเนินการ การบันทกึ ขอ้ มูล กิจกรรมบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บา้ น และการแพทย์ทางเลอื ก ได้อยา่ งถูกต้อง ครบถ้วน ทนั เวลา ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖4 – ก.ย. 65 ตัวช้วี ดั เกณฑ์เป้าหมาย ผปู้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยนอกท่รี ับ หนว่ ยงาน ทั้งหมด บรกิ ารแพทย์ (คร้งั ) ร้อยละ แผนไทย (ครั้ง) รอ้ ยละของผู้ป่วยนอก รอ้ ยละ 20 32,885 8,598 26.15 ไดร้ ับบรกิ ารตรวจ รพ.บางเสาธง วินจิ ฉยั รักษาโรคและ ฟ้นื ฟูสภาพด้วย การแพทยแ์ พนไทย ทีม่ า: ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖5 พบว่าร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีมารับการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางเสาธง มีจำนวน 8,598 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.15 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และใน ปีงบประมาณ๒๕๖4 น้ัน คาดว่าจะสามารถเพ่ิมจำนวนผู้รับบริการได้มากข้ึนโดย การจัดสรรรายการยา สมุนไพรในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น มีการลงเชิงรุกเพิ่มมากข้ึน เน้นการสง่ เสริม ป้องกันเป็นหลัก อกี ทั้งมีการ ประชาสัมพันธ์งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอื ก จึงคาดหวังว่าการจะสามารถเพิ่มผ้มู ารับบริการ ทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์ างเลอื กเพิ่มขน้ึ ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการดำเนินงานการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รายไตรมาสปงี บประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ม.ี ค.) (เม.ย. – ม.ิ ย.) (ก.ค. – ก.ย.) 18.57 48.69 20.07 19.16 ๓๐

4.2 การจดั การความร้สู ารสนเทศและเทคโนโลยสี ารสนเทศ การเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกโดยจดั อบรมทางไกลถา่ ยทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏบิ ตั แิ ผนไทยสูแ่ พทยแ์ ผนไทย มกี ารเผยแพรข่ ้อมลู /ผลงานวิชาการดา้ นการแพทย์แผนไทย การแพทยพ์ ้นื บ้าน และการแพทย์ ทางเลือกผา่ นสอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสงิ่ พมิ พ์ ดังนี้ ช่องทาง Facebook/Fanpage ๓๑

การถา่ ยทอดความรู้ผา่ นชอ่ งทางส่งิ พิมพ์/แผน่ พบั ๓๒

5. หมวดการมุง่ เน้นทรัพยากรบคุ คล 5.1 ขดี ความสามารถและอัตรากำลงั บุคลากร การวิเคราะห์สภาพกำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการวางแผนงานของกลุ่มงาน/งาน การแพทย์แผนไทยทุกระดบั สอดคล้องกับภารกจิ 1. อัตรากำลังบุคลากรแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลบางเสาธง แพทยแ์ ผนไทยบุคลากรอตั รากำลงั กรอบอัตรากำลังควรมี (คน) สว่ นขาด ปจั จุบัน (คน) 2 31 อตั รากำลังบุคลากรแพทยแ์ ผนไทยเปรยี บเทียบกรอบอัตรากำลงั ตามประชากรรบั ผิดชอบปี 2565 อัตรากำลงั ปชก.รบั ผดิ ชอบ ขา้ ราชการ พกส./ลกู จ้าง สดั สว่ นจรงิ แพทย์แผนไทย 79,016 1 1 16 : 79,016 1 : 5,000 5.2 การพฒั นาบคุ ลากร มีการจั ดทำแผ น พัฒ น าศักย ภ าพ บุคลากรด้าน การแพทย์ แผ น ไทยและการแพท ย์ทางเลือก อย่ าง ตอ่ เน่อื งทกุ ปี มกี ารสร้างแรงจูงใจของบคุ ลากรในหนว่ ยงานโดยมกี ารให้รางวลั ยกย่องชมเชย เพ่ือเสรมิ สร้างใหม้ ีผล การดำเนินงานการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทย์ทางเลอื กท่ีดี ๓๓

เขา้ ร่วมการจดั ประชมุ วิชาการระดับจังหวัดเพ่ือเสรมิ สรา้ งองคค์ วามรู้ พัฒนาข้อมูลวิชาการทเ่ี กี่ยวขอ้ ง กบั งานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอื ก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูง้ านด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทยท์ างเลือก โครงการส่งเสริมภูมปิ ญั ญาและพฒั นาระบบบรกิ ารสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 16-17 สงิ หาคม 2561 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงั หวัดจนั ทบุรี ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสขุ ภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและ การแพทยผ์ สมผสาน จงั หวัดสมทุ รปราการ ภาพกิจกรรมประชมุ คณะทำงาน(Service plan) ๓๔

6. หมวดการมุง่ เน้นระบบการปฏบิ ัติการ 6.1 กระบวนการทำงาน มคี ำสั่งมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ของกลุม่ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ มกี ารแจ้งผูร้ ับผดิ ชอบงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ คำสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย ๓๕

การแตง่ ต้งั คณะกรรมการพัฒนางานด้านการแพทยแ์ ผนไทย และการแพทย์ทางเลือกเพื่อขับเคลอื่ นงานด้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทยท์ างเลอื กของหนว่ ยงาน มกี ารสนับสนุนให้มีการจดั บริการ และแนวทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยการลงพ้ืนที่ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยแล ะการแพทย์ ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ร่วมทั้งมาตรฐานการนวดไทย ซึ่งในการประเมินดังกล่าวได้มีการให้ข้อเสนอแนะใน สว่ นท่ีต้องเพม่ิ เติม และให้ทางพื้นท่ีได้เสนอแนะปัญหา อปุ สรรค ในการปฏิบัติงาน เพ่ือที่จังหวดั จะได้นำมาหา แนวทางแก้ไขร่วมกนั ตอ่ ไป ๓๖

ผลการประเมนิ ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สส.พท. ดา้ นท่1ี 90 ด้านที่2 100 ด้านท่ี3 100 ด้านที4่ 100 ดา้ นที่5 92.59 รวม 90.26 ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สส.พท. ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90.26 ผ่าน เกณฑก์ ารประเมินตามมาตรฐาน อยนู่ ระดับ ดเี ยีย่ ม ๓๗