Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Weekly Newsletter_20210822-28

Weekly Newsletter_20210822-28

Published by Penaura Krabuanratana, 2021-09-04 07:15:30

Description: Weekly Newsletter_20210822-28

Search

Read the Text Version

Weekly Defence Technology Newsletter สรุปขาวเทคโนโลยีปองกนั ประเทศรายสัปดาห 22 - 28 สิงหาคม 2564 ฝาi ยวิเคราะหเทคโนโลยปี องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยปี องกันประเทศ ASEAN Defence News ตวั อยางรปู ภาพ เรอื ตรวจการณ USCG Cutter ชน้ั Hamilton (ท่ีมาของภาพ: Wikipedia) สหรฐั อเมรกิ าจะสนับสนุนเรอื ตรวจการณ( USCG Cutter ท่ีปลดประจําการแล6วใหเ6 วียดนาม เม่ือ 25 ส.ค. 64 นาง Kamala Harris รองประธานาธบิ ดีสหรฐั อเมริกาเปKดเผยในขณะเยือนกรุงฮานอยวา รฐั บาลสหรฐั อเมริกามีความเห็นชอบทจ่ี ะสนับสนุนเรือตรวจการณ USCG Cutter ช้ัน Hamilton ที่ปลดประจาํ การแลว ใหกองเรือยามฝTSงเวียดนามตามที่รองขอ ซึ่งเรือดังกลาวจะเปWนเรือลําที่ 3 ท่ีสนับสนุนใหแกเวียดนาม โดยเรือลําแรก มีช่ือวา CSB-8020 ไดรับมอบในป] 60 และเรือลําที่ 2 มีชื่อวา CSB-8021 ไดรับมอบในเดือน ก.ค. 64 ทั้งน้ี เรือ USCG Cutter ชั้น Hamilton มีความยาว 115.2 เมตร ความกวาง 13.1 เมตร กินน้ําลึก 6.1 เมตร ความเร็ว สูงสุด 29 นอต ระยะปฏิบัติการ 9,600 ไมลทะเลท่ีความเร็ว 15 นอต และรองรับลูกเรือได 162 นาย รวมทั้ง มีลานจอดเฮลคิ อปเตอรจาํ นวน 1 ลาํ / Jane’s Navy International – 26 ส.ค. 64 ทม่ี าของภาพ: Wikipedia หนาที่ 1 ของ 8 หนา

ฝา< ยวิเคราะหเ( ทคโนโลยปี ?องกนั ประเทศ สถาบันเทคโนโลยปี ?องกนั ประเทศ ฟลD ปิ ปDนสเ( พ่ิมงบประมาณกระทรวงกลาโหมประจาํ ปF 65 รัฐบาลฟKลิปปKนสไดเสนองบประมาณกระทรวงกลาโหมประจําป] 65 จาํ นวน 4,400 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเพิ่มข้ึนรอยละ 6 จากป] 64 โดยในป] 65 มีคาใชจายในโครงการพัฒนากองทัพฟKลิปปKนสใหทันสมัย (Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program: RAFPMP) ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 65.9 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเอกสารจากหนวยงาน Department of Budget and Management ของ ฟลK ิปปKนสเปดK เผยวา กองทัพบกฟลK ิปปKนสจะไดรับจัดสรรงบประมาณ 2,060 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนW รอยละ 46 ของงบประมาณกระทรวงกลาโหมท้ังหมด ในขณะท่ีกองทัพเรือและกองทัพอากาศฟKลิปปKนสจะไดรับจัดสรร งบประมาณหนวยงานละ 640 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปWนรอยละ 14.5 สวนงบประมาณท่ีเหลือจะจัดสรรใหแก กองบญั ชาการกองทัพฟลK ปิ ปนK ส / Jane’s Defence Weekly – 24 ส.ค. 64 ตวั อยางรปู ภาพ เรือดํานํา้ Alugoro-405 ของอินโดนเี ซยี ทีต่ อโดยบริษทั อตู อเรือ PT PAL (ทีม่ าของภาพ: PT PAL) บรษิ ัทอูKตKอเรอื PT PAL ไดร6 บั งบเงนิ อดุ หนนุ 88 ล6านดอลลาร(สหรัฐสาํ หรบั อุตสาหกรรมเรือดาํ น้ําอินโดนเี ซยี บริษัทอูตอเรือ PT PAL ของอินโดนีเซียจะไดรับงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซียจํานวน 88 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเรือดําน้ําของอินโดนีเซีย โดยบริษัทอูตอเรือ PT PAL สามารถ บริหารจัดการงบเงินอุดหนุนดังกลาวภายใตระเบียบขอบังคับที่กําหนดในดานตาง ๆ เชน การยกตัวเรือ อุปกรณ การเชื่อมตอชิ้นสวนเรือ และหองความดันในการทํา Hydro Tests สําหรับโครงสรางตัวเรือที่ตอเสร็จ เพื่อให อุตสาหกรรมเรือดําน้ําของอินโดนีเซียมีความพรอมท่ีจะรองรับการตอเรือดํานํ้าไดอยางครบวงจร รวมทั้งการทดลอง เรือในทา และการทดลองเรือในทะเล ซึ่งเปWนการตอบสนองนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ของอินโดนีเซีย และเปWนการเตรียมความพรอมใหอินโดนีเซียมีขีดความสามารถในการตอเรือดําน้ําไรคนขับ ในอนาคต / Jane’s Defence Weekly – 25 ส.ค. 64 หนาท่ี 2 ของ 8 หนา

ฝา< ยวิเคราะห(เทคโนโลยีปอ? งกนั ประเทศ สถาบนั เทคโนโลยีปอ? งกนั ประเทศ ท่ีมาของภาพ: Wikipedia รฐั บาลอินโดนีเชยี อนมุ ตั งิ บประมาณกระทรวงกลาโหมประจําปF 65 จํานวน 9,300 ล6านดอลลารส( หรัฐ รัฐบาลอินโดนีเซียอนุมัติงบประมาณกระทรวงกลาโหมประจาํ ป] 65 จํานวน 9,500 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งลดลงรอยละ 2 จากป] 64 โดยคิดเปWนรอยละ 5 ของงบประมาณประจําป] 65 และคิดเปWนรอยละ 0.7 ของ GDP ของประเทศ กระทรวงการคลังอินโดนีเซียเปKดเผยวา ไดจัดสรรงบประมาณ 3,027 ลานดอลลารสหรัฐ สําหรับการจัดหายุทโธปกรณปองกันประเทศ การบํารุงรักษาและปรับปรุงยุทโธปกรณท่ีมีอยู ภายใตการพัฒนา กองทัพอินโดนีเซียใหทันสมัยตามยุทธศาสตรกองกําลังท่ีจําเปWนข้ันต่ํา (Minimum Essential Force: MEF) และ ใชงบประมาณ 840.9 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือเปWนคาใชจายดานบุคลากรและสวัสดิการของกองทัพ สวนงบประมาณ ที่เหลือจะใชในการพฒั นาโครงสรางพื้นฐานทางทหาร การวิจยั และพฒั นา และคาใชจายอนื่ ๆ ที่เกีย่ วของ รวมท้ัง คาดการณวา ในป] 66 – 67 งบประมาณกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียจะถูกปรับลดลง เนื่องจากผลกระทบทาง เศรษฐกจิ ของประเทศจากการแพรระบาดของเชอ้ื ไวรสั COVID-19 / Jane’s Defence Industry – 25 ส.ค. 64 ASEAN+6 Defence News รปู ภาพ สวนหนึ่งของอโุ มงคลมความเร็วเหนือเสียง JF-22 ของจนี (ทีม่ าของภาพ: CCTV) หนาที่ 3 ของ 8 หนา

ฝา< ยวเิ คราะหเ( ทคโนโลยีปอ? งกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยปี อ? งกนั ประเทศ อโุ มงค(ลมความเรว็ เหนอื เสยี งของจีนจะพรอ6 มใช6งานในปF 65 เมื่อ 22 ส.ค. 64 สถานีวิทยุโทรทัศนกลางแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (CCTV) รายงานวา อุโมงคลม ความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Wind Tunnel) JF-22 ของจีนจะพรอมใชงานในป] 65 โดยอุโมงคลมดังกลาว ตั้งอยทู ่ีเมือง Huairou ทางทศิ เหนอื ของกรุงปSกกง่ิ โดยถูกออกแบบมาสาํ หรับการจาํ ลองสภาวการณของยานพานะ ที่เดินทางดวยความเร็วสูง 30 มัค ที่ระดับความสูงระหวาง 40 – 100 กิโลเมตร ซึ่งขีดความสามารถน้ีจะชวย สนับสนุนการพัฒนายานพาหนะความเร็วเหนือเสียงระดับ 5 – 10 มัค รวมถึงยานอวกาศท่ีใชสงดาวเทียม ซึ่งคาดวา เครื่องบินความเร็วเหนือเสียงจะไดรับการพัฒนาเปWนลําดับแรก เพื่อใชในภารกิจลาดตระเวนตรวจการณ และการ โจมตี เน่อื งจากใชเทคโนโลยีท่มี ีความซบั ซอนนอยกวายานอวกาศ / Jane’s Defence Weekly – 24 ส.ค. 64 ตวั อยางรูปภาพ ป•นไรเฟKล AK-203 (ทีม่ าของภาพ: Kalashnikov) กองทพั บกอนิ เดยี จัดหาปนZ ไรเฟลD AK-203 แบบเรงK ดวK นจากรัสเซีย จํานวน 70,000 กระบอก กระทรวงกลาโหมอินเดียจัดหาป•นไรเฟKล AK-203 ขนาด 7.62 มิลลิเมตร ที่ผลิตโดยบริษัท Kalashnikov ของรัสเซีย จํานวน 70,000 กระบอก ซ่ึงเปWนสวนหนึ่งของการจัดหาแบบเรงดวน (Emergency Purchase) เพ่ือตอบสนอง ความจําเปWนตอการใชงานของกองทัพบกอินเดียในภารกิจการตอตานผูกอการราย และการรักษาความสงบในพ้ืนท่ี พิพาทระหวางจีนและปากีสถาน โดยมิไดเปKดเผยมูลคาของสัญญา และมีกําหนดสงมอบป•นดังกลาวในชวงปลายป] 64 ถึงกลางป] 65 เพื่อใชทดแทนป•นไรเฟKลขนาด 5.56 มิลลิเมตร ที่พัฒนาโดยบริษัท Indian Small Arms System (INSAS) ของอินเดีย ซ่ึงใชงานมาตั้งแตชวงกลางคริสตทศวรรษ 1990 ซึ่งกอนหนาน้ีอินเดียและรัสเซียไดลงนาม ขอตกลง Inter-Governmental Agreement (IGA) เพื่อจดั หาปน• ไรเฟKล AK-203 จํานวน 40,000 กระบอก และ ขอใบอนุญาตผลิตเองในอินเดียจํานวน 710,000 กระบอก แตเกิดปSญหาความลาชา เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียน ราคา และปSญหาดานการถายทอดเทคโนโลยี / Jane’s Defence Weekly – 23 ส.ค. 64 หนาท่ี 4 ของ 8 หนา

ฝา< ยวิเคราะห(เทคโนโลยีปอ? งกนั ประเทศ สถาบันเทคโนโลยปี ?องกนั ประเทศ ตวั อยางรูปภาพ อากาศยานไรคนขับ TB001 ของจีน (ท่ีมาของภาพ: War and Technology Club Thailand) อากาศยานไรค6 นขบั TB001 ของจนี ถูกพบใกล6เขตนKานฟ?าญี่ปนุ< เปbนครัง้ แรก เมื่อ 25 ส.ค. 64 กระทรวงกลาโหมญี่ปุiนประกาศวา กองกําลังปองกันตนเองทางอากาศญี่ปiุนไดสงฝูงบิน สกัดกั้นเขาขัดขวางอากาศยานไรคนขับแบบเพดานบินปานกลางและบินไดนาน (Medium-Altitude Long- Endurance UAV: MALE UAV) TB001 ของจีนในบริเวณหมูเกาะรีวกีว จังหวัดโอกินาวะ และในวันเดียวกัน ไดสงฝูงบินสกัดก้ันอีกชุดหนึ่งเขาขัดขวางฝูงบนิ ลาดตระเวนของจีน ซง่ึ ประกอบดวยอากาศยานไรคนขับ BZK-005 เครื่องบินตรวจการณทางทะเล (MPA) Shaanxi Y-8Q และเครื่องบินอิเล็กทรอนิกสและการขาวกรอง (ELINT) Shaanxi Y-9B ที่บินผานชองแคบมิยาโกะ ทั้งน้ี อากาศยานไรคนขับ TB001 ถูกพัฒนาโดยบริษัท Tengden Technology Company (Tengden) ของจีน มีน้ําหนักบินขึ้นสูงสุด 2,800 กิโลกรัม ความยาว 10 เมตร ความสูง 3.3 เมตร ปก] กาง 20 เมตร มีเพดานบนิ สูงสดุ 8,000 เมตร ระยะปฏิบตั ิการไกลสุด 6,000 กโิ ลเมตร และสามารถ ปฏิบัติการตอเน่ืองไดนาน 35 ชั่วโมง ในขณะที่บรรทุก Payload หนัก 1,000 กโิ ลกรัม / Jane’s International Defence Review - 27 ส.ค. 64 ทมี่ าของภาพ: Wikipedia และ AMC หนาท่ี 5 ของ 8 หนา

ฝ<ายวิเคราะหเ( ทคโนโลยีปอ? งกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป?องกนั ประเทศ บริษัท MBDA ของฝรงั่ เศสรKวมเปbนห6ุนสKวนกับบริษัท AMC ของออสเตรเลียเข6า รKวมประมูลโครงการอาวุธนําวิถี ของกองทพั ออสเตรเลีย เม่ือ 23 ส.ค. 64 บริษัท MBDA ของฝรั่งเศสประกาศวา ไดรวมเปWนหุนสวน (Partner) กับบริษัท Australian Missile Corporation (AMC) ของออสเตรเลีย และเขารวมประมูลโครงการอาวุธนําวิถีของกองทัพ ออสเตรเลีย โดยการรวมเปWนหุนสวนดังกลาวจะทําใหสามารถใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญของท้ังสองบริษัท ไดอยางเต็มรูปแบบ เชน การวิจัยและพัฒนาข้ันสูง และเทคนิคในการผลิต ซ่ึงมีความสําคัญในการสนับสนุน แผนพัฒนาอาวุธนําวิถีของรัฐบาลออสเตรเลียที่กําลังดําเนินการอยู ทั้งน้ี รัฐบาลออสเตรเลียไดออกคําขอ สารสนเทศ (Request for Information: RFI) สําหรับโครงการดังกลาวเม่ือเดือน ก.ค. 64 และคาดวาจะประกาศ รายช่ือผูชนะในชวงตนป] 65 โดยมีงบประมาณ 775 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อสนับสนุนความขีดความสามารถ ของอุตสาหกรรมทองถิ่นในออสเตรเลีย / Jane’s Defence Weekly – 24 ส.ค. 64 รปู ภาพ พิธีรับมอบระเบิดมือแบบ Multimode (ท่ีมาของภาพ: Daily Excelsior) กองทัพบกอนิ เดยี ได6รบั มอบระเบิดมอื แบบ Multimode ลอ็ ตแรกที่ผลิตข้นึ เองในประเทศ เม่ือ 24 ส.ค. 64 สํานักงานขาวประชาสัมพันธ (Press Information Bureau: PIB) ของอินเดียรายงานวา กองทัพบกอินเดียไดรับระเบิดมือแบบ Multimode ล็อตแรกจํานวนหน่ึงจากท้ังหมด 1,000,000 ลูก จากบริษัท Economic Explosive Limited (EEL) ของอินเดีย ท่ีลงนามจัดหาเมอื่ เดือน ต.ค. 63 มูลคา 55 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อทดแทนระเบิดมือ No 36 ของกองทัพบกอินเดียที่ไดรับการออกแบบตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยระเบิดมือแบบ Multimode มีอานุภาพสูง และมีความปลอดภัยตอผูใชงานมากกวาระเบิดมือแบบเดิม ทั้งน้ี บริษัท EEL ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากหองปฏิบัติการ Terminal Ballistic Research Laboratory ภายใตองคกรวิจัยและพัฒนาดานการปองกันประเทศ (Defence Research and Development Organisation: DRDO) ของอนิ เดยี / Jane’s Defence Weekly - 25 ส.ค. 64 หนาท่ี 6 ของ 8 หนา

ฝา< ยวเิ คราะห(เทคโนโลยปี ?องกันประเทศ สถาบนั เทคโนโลยปี อ? งกนั ประเทศ World Defence News ตัวอยางรูปภาพ รถถังหลัก T-72B3 (ท่มี าของภาพ: Russian MoD) รัสเซยี พัฒนาตน6 แบบระบบรถถังไร6คนขับ Shturm เปbนคร้ังแรก ในวันท่ี 22- 28 ส.ค. 64 ภายในงาน Army 2021 ณ เมือง Kubinka ของรัสเซีย กระทรวงกลาโหมรสั เซีย ลงนามสัญญารวมกับสถาบัน Third Central Scientific Research Institute และรัฐวิสาหกิจ Uralvagonzavod ในเครือของบริษัท Rostec ของรัสเซียในการพัฒนาตนแบบระบบรถถังไรคนขับ Shturm จํานวน 4 ระบบ ที่พัฒนา จากรถถังหลัก T-72B3 ในงาน Army 2021 ณ เมอื ง Kubinka ของรัสเซีย โดยรถถังไรคนขับคนั แรกจะไดรับการติดตั้ง ป•นใหญรถถังลํากลองเรียบ D-414 ขนาด 125 มิลลิเมตร และอุปกรณดันดิน (Dozer Blade) รถถังไรคนขับคันท่ีสอง จะไดรับการติดตั้งเคร่ืองยิงจรวด Thermobaric แบบ RPO-2 Shmel-M รถถังไรคนขับคันท่ีสามจะไดรับการติดต้ัง ป•นใหญ 2A42 ขนาด 30 มิลลิเมตร จํานวน 2 กระบอก และรถถังไรคนขับคันที่สี่จะไดรับการติดตั้งระบบจรวด หลายลํากลอง Thermobaric ขนาดหนัก TOS-1A ทั้งนี้ ระบบยานยนตไรคนขับดังกลาวจะถูกควบคุม โดยเจาหนาที่จํานวน 8 นาย ที่ปฏิบัติการในรถคันที่หาที่พัฒนาจากรถถังหลัก T-72B3 เชนเดียวกัน / Jane’s Defence Weekly – 26 ส.ค. 64 รปู ภาพ ป•นกลมอื PPK-20 (ที่มาของภาพ: Kalashnikov) หนาท่ี 7 ของ 8 หนา

ฝ<ายวิเคราะหเ( ทคโนโลยปี ?องกนั ประเทศ สถาบนั เทคโนโลยีปอ? งกนั ประเทศ กลมKุ บริษัท Kalashnikov เปDดตวั ปZนกลมือ PPK-20 สําหรับกองทพั รสั เซยี ในวันท่ี 22- 28 ส.ค. 64 ภายในงาน Army 2021 ณ เมือง Kubinka ของรัสเซีย กลุมบริษัท Kalashnikov ของรัสเซียเปKดตัวป•นกลมือ PPK-20 รุนลาสุดของตระกูล Vityaz ซ่ึงเปWนป•นที่มีความกะทัดรัด และถูกออกแบบ ใหนักบินของกองทัพอากาศรัสเซียใชในกรณีฉุกเฉิน โดยป•นดังกลาวมีน้ําหนัก 2.5 กิโลกรัม รวมซองกระสุนเปลา โพลิเมอรขนาด 30 นัด มีพานทายพับไดแบบยืด/หด (Telescopic Folding Shoulder Stock) ซ่ึงมีความยาว 600 - 660 มิลลิเมตรเม่ือยืดออก และมีความยาว 410 มิลลิเมตรเม่ือพับเก็บ มีความกวาง 85 มิลลิเมตรเมื่อพับ พานทาย และรองรับการติดต้ังอุปกรณลดเสียง (Sound Moderator) นอกจากน้ียังมีราง Picatinny Rail สําหรับตดิ ตั้งอุปกรณเสริมอาวธุ ปน• บรเิ วณดานบนตามมาตรฐาน MIL-1913-STD และรองรบั ผูใชงานที่ถนัดทั้งมือขวา และมือซาย ป•นใชยิงลูกกระสุนขนาด 9x19 มิลลิเมตร รวมถึงกระสุนเจาะเกราะ 7N21 มีความเร็วปากลํากลอง 470 เมตรตอวนิ าที และมีระยะหวังผล 360 เมตร ท้งั น้ี ป•นกลมือดังกลาวกําลังถกู เสนอใหใชงานสําหรบั พลยานรบ และชดุ จูโจมของกองทพั บกรัสเซีย / Jane’s Defence Weekly – 24 ส.ค. 64 ตวั อยางรปู ภาพ ปน• AK-12 (ที่มาของภาพ: Kalashnikov) กลมุK บริษทั Kalashnikov พฒั นาปZนไรเฟDล AK-12SP รุนK ใหมKสาํ หรับหนวK ยรบพิเศษ ในวันที่ 22- 28 ส.ค. 64 ภายในงาน Army 2021 ณ เมือง Kubinka ของรัสเซีย กลุมบริษัท Kalashnikov ของรัสเซยี จดั แสดงป•นไรเฟลK AK-12SP (Special Purpose) ซึ่งเปWนป•นที่พฒั นามาจากป•น AK-12 เพอ่ื ตอบสนอง ความตองการของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย โดยป•นดังกลาวมีนํ้าหนัก 3.6 กิโลกรัม ไมรวมซองกระสุน ลํากลองป•นยาว 415 มิลลิเมตร และมีความยาว 877 - 935 มิลลิเมตรเมื่อยืดออก นอกจากนี้ไดเพิ่มระบบหามไกป•น (Safety Lever) และปุiมเลือกโหมดไกป•น (Firing Mode Selector) ท่ีสามารถใชงานไดท้ังมือขวาและมือซาย ดามจับป•น เปWนแบบ Ergonomic Pistol Grip พานทายป•นเปWนแบบปรับระดบั ได กระโจมมือใชวัสดุอะลูมิเนียมตามมาตรฐาน MIL-STD-1913-Compatible โดยสามารถใชยิงกระสุนขนาด 5.45x39 มิลลิเมตร ไดทุกประเภท มีความเร็ว ปากลํากลอง 900 เมตรตอวินาที สามารถยิงในอัตราความเร็ว 600 - 700 นัดตอนาที และสามารถใชงานกับ ศนู ยเลง็ ปน• ไดทกุ ประเภท / Jane’s Defence Weekly - 25 ส.ค. 64 หนาท่ี 8 ของ 8 หนา


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook