Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือการใช้งานการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

คู่มือการใช้งานการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

Published by nittayalover1982, 2019-02-22 02:30:30

Description: นางสาวนิตยา เหมี้งหอม
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
GENERAL HOSPITAL PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD

Search

Read the Text Version

ยนิ ดีตอ้ นรับพนกั งานใหม่

กวา่ จะเป็น GHP บมจ.เยเนอรัล ฮอสปิ ตลั โปรดคั ส์ เดมิ ชอื่ แอบบอทท์ ฟารม์ า กอ่ ตงั้ วนั ที่ 5 มกราคม 2513 ABBOTT LABORATORIES CO.,LTD. (USA) ร่วมทุน องคก์ ารเภสชั กรรม Abbott Pharma Co.Ltd. พ.ศ. 2527 General Hospital Products Plc.

คณะผู้บริหาร Getting to Know นพ.ประเสริฐ ขนั เงนิ นพ.สุทศั น์ ศรีวไิ ล กรรมการผ้จู ดั การ รองกรรมการผู้จดั การ ภก.ชัญชาต กลุ านุวฒั น์ ภก.ทรงเกยี รติ นันทวาทการ รก.ผู้ช่วยกรรมการอาวุโส รก. ผ้ชู ่วยกรรมการฝ่ ายประกนั คุณภาพ คุณจฑุ าภรณ์ คงรักษ์กวนิ ผจก.ส่วนบริหารทรัพยากรบคุ คล

คณะผู้บริหาร Getting to Know ภญ.ศิริวรรณ ทวิ ทอง รก. ผจก.ฝ่ ายประกนั คณุ ภาพ ภญ.ขนษิ ฐา ศรีบญั ฑติ คุณดรุณี ปญุ ญโต คณุ ธัญยธรณ์ พ่วงนาคพนั ธ์ุ ผจก.ส่วนบริหารคณุ ภาพ ผจก.ส่วนควบคมุ จลุ ชีวะ ผจก.ส่วนวจิ ยั และพฒั นา

คณะผู้บริหาร Getting to Know ภก.ณรงค์ฤทธ์ิ ชิดนาฮี คณุ นุกูล แสงผกั แว่น ผจก.ฝ่ ายผลติ ผจก.ส่วนผลติ ขวดพลาสตกิ ภก.วทิ วสั โสทะรักษ์ คณุ สุรเชษฐ์ คาชาย รก.ผจกส่วนผลติ รก. ผจก.ส่วนผลติ นา้ ยาปราศจากเชื้อ

คณะผู้บริหาร Getting to Know คุณอมั รินทร์ ภูครองจติ ร์ คณุ กติ ตพิ งษ์ อ่อนกลา่ คุณมโน วดั พระยา ผจก.ส่วนวศิ วกรรมโครงการ ผจก.ฝ่ ายวศิ วกรรม รก.ผจก.ส่วนซ่อมบารุง คุณวบิ ูลย์ ลมิ้ ศิริโพธ์ิทอง คุณวโรฬส ยอดนลิ คณุ อศิ รา อฐิ รัตน์ รก.ผจก.ฝ่ ายจดั การพสั ดภุ ัณฑ์ ผจก.ส่วนคลงั พสั ดุ รก.ผจก.ฝ่ ายโลจสิ ตกิ ส์

Getting to Know

ผลติ ภัณฑข์ องบรษิ ทั 2 1 34

บนั ทกึ เวลางานโดยการสแกนนิว้ ทเ่ี คร่ืองสแกนนิว้ เข้าปฎบิ ัติงานให้ตรงเวลาการทางาน การลางานควรเขียนใบลาและต้องได้รับการอนุมตั ิ

การบนั ทึกเวลาเขา้ - ออก พนกั งานทุกคน จะตอ้ งบนั ทึกเวลาเขา้ – ออก ทุกวนั ที่มาทางาน

ผู้ปฏบิ ตั ิงานทกุ คนพงึ ปฏบิ ตั ิตามกฎระเบยี บการทางาน ดงั น้ี 1 สร้างความสัมพนั ธ์อนั ดแี ละร่วมมือการทางานกบั เพ่ือนร่วมงาน 2 ห้ามนาเอาเอกสาร หรือข้อมูลบริษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 3 ละเว้นการดูหมิน่ ทะเลาะววิ าท หรือทาให้แตกความสามัคคี 4 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอนั เป็ นความลบั ของบริษทั ,กระทาให้บริษัทเสียช่ือเสียง

ผ้ปู ฏบิ ตั งิ านทกุ คนพึงปฏบิ ตั ิตามกฎระเบยี บการทางาน ดงั น้ี 5 ข้อมูลเร่ืองเงนิ เดือนถือเป็ นความลบั ส่วนบุคคล ไม่ควรเปิ ดเผยให้ผ้อู ื่นทราบ 6 ไม่ประพฤตติ นผดิ ต่อกฎหมาย และศีลธรรม 7 การกล่าว หรือให้หลกั ฐานอนั เป็ นเทจ็ การประพฤตปิ ฏิบัตอิ นั เป็ นข้อห้าม และไม่สมควร 8 ไม่เล่นการพนัน หรือร่วมอย่ใู นบริเวณน้ัน หรือนาอปุ กรณ์เล่นการพนันเข้า มาบริษัท

ผปู้ ฏิบตั งิ านทกุ คนพึงปฏบิ ตั ิตามกฎระเบยี บการทางาน ดงั น้ี 9 ห้ามทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกาย ในบริเวณบริษัท 10 ห้ามนาสิ่งเสพตดิ สุรา ของมนึ เมาเข้าบริษัท เว้นแต่มงี านซึ่งบริษัทอนุญาต 11 ห้ามมาทางานสาย หรือกลบั ก่อนเวลาการทางาน 12 อย่าละเลยหรือ ปฏิเสธหรือไม่ปฏบิ ัตติ ามคาสั่ง หรือหน้าที่การงานทบี่ ริษทั มหอมบาย เว้นแต่หน้าทนี่ ้ันอาจเป็ นอนั ตรายต่อตนเอง

ผู้ปฏิบตั งิ านทุกคนพึงปฏบิ ตั ติ ามกฎระเบยี บการทางาน ดงั น้ี 13 ห้ามละทงิ้ หน้าท่ี หรือหลกี เลยี่ งการทางาน หรือขาดงานโดยไม่มเี หตุผล 14 ห้ามเล่นแชร์ ออกเงนิ กู้ เล่นหวยแสวงหาประโยชน์ทม่ี ชิ อบจากพนักงานในบริษทั 15 ห้ามเจตนาปฏิบตั งิ านให้ล่าช้า 16 ต้องสูบบุหร่ีภายในพืน้ ทจี่ ัดเตรียมไว้เท่าน้ัน

ผปู้ ฏบิ ตั งิ านทุกคนพงึ ปฏบิ ตั ิตามกฎระเบยี บการทางาน ดงั น้ี 17 ไม่ทาลาย หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทโดยไม่สมควร 18 ไม่ประมาท เลนิ เล่อ เป็ นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 19 ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษทั เพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเอง 20 ห้ามเปิ ดเผยความลบั เทคนิค ความรู้อนั เป็ นความลบั บริษทั

ผ้ปู ฏิบตั งิ านทุกคนพงึ ปฏบิ ตั ิตามกฎระเบยี บการทางาน ดงั น้ี 21 ห้ามกระทาการทุจริตต่อหน้าที่ ต่อบริษัท กระทาผดิ อาญาโดยเจตนา 22 ห้ามพกพาอาวธุ เข้ามาในบริษัท 23 ห้ามแสดงกริยา วาจา เป็ นการดูถูกเหยยี ดหยามภายในบริษัท 24 อย่ากระทาผดิ อาญาใด ๆ ในบริเวณบริษัท สถานที่ ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบ ครองบริษทั

ลาป่ วย ผปู้ ฏบิ ตั งิ านมสี ทิ ธลิ าป่วยไดเ้ ทา่ ทป่ี ่วยจรงิ ไดร้ บั คา่ จา้ งตามจานวนวนั ทป่ี ่วยจรงิ แตป่ ีหน่งึ ไมเ่ กนิ 30 วนั ขนั้ ตอนในการปฏบิ ตั ใิ นการลาป่วย 1. เมอ่ื รตู้ วั วา่ ป่วยตอ้ งรบี แจง้ ใหห้ วั หน้างานทราบ 2. ทนั ทที ก่ี ลบั มาทางานใหร้ บี สง่ ใบลาป่วยใหห้ วั หน้างานโดยทนั ที 3. ลาป่วยตงั้ แต่ 3 วนั ขน้ึ ไปตอ้ งมใี บรบั รองแพทย์

ลากิจ ผปู้ ฏบิ ตั งิ านมกี จิ ธรุ ะอนั จาเป็น และไมส่ ามารถมอบ หมายใหบ้ คุ คลอ่นื กระทาแทนได้ ขนั้ ตอนในการปฏบิ ตั ใิ นการลากจิ 1. ตอ้ งสง่ ใบขอลากจิ ลว่ งหน้าไมน่ ้อยกวา่ 3 วนั ทางาน 2. การลากจิ ทส่ี มบรู ณ์ตอ้ งไดร้ บั การอนุมตั จิ ากหวั หน้า กรณีลากจิ ฉุกเฉนิ เมอ่ื ตอ้ งลากจิ ฉุกเฉนิ ตอ้ งแจง้ ให้ หวั หน้างานทราบก่อนเวลาทางาน เมอ่ื กลบั มาใหส้ ง่ ใบลา ใหห้ วั หน้างานอนุมตั ทิ นั ที

บทลงโทษทางวนิ ยั ผปู้ ฏิบตั ิงานใด ละเลย หลีกเลี่ยง ฝ่ าฝืน หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบขอ้ บงั คบั บริษทั จะพจิ ารณาลงโทษดงั น้ี 1 ตกั เตือนดว้ ยวาจา 2 ตกั เตือนเป็นลายลกั ษณ์อกั ษร 3 พกั งานโดยไม่ไดร้ ับคา่ จา้ ง 4 เลิกจา้ งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

HR Management

การใชโ้ รงอาหาร - บริการตนเอง - แกว้ กระดาษน้าดื่มควรใชอ้ ยา่ งประหยดั - หา้ มนาจาน ชาม ชอ้ น ของโรงอาหารออกนอกพ้นื ท่ี - ดูแลความสะอาดหลงั จากรับประทานอาหารเสร็จ - เชด็ โต๊ะ - เกบ็ เกา้ อ้ีที่นง่ั - เกบ็ จาน - แยกขยะที่เป็นเศษอาหาร - แยกจาน ชาม ชอ้ น ใส่ในหลุมแยกภาชนะใหเ้ รียบร้อย

การจอดรถมอเตอร์ไซด์ พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัย จอดรถมอเตอร์ไซด์ในจุดจอดทบ่ี ริษทั จดั ไว้ บริเวณด้านหลงั อาคารเป่ า พืน้ ทีด่ ้านข้างอาคารคลงั พสั ดุภัณฑ์ ขวด และด้านข้างอาคาร 4

การจอดรถยนต์ • พนกั งานตอ้ งเปิ ดทา้ ยรถใหพ้ นกั งานรักษาความปลอดภยั ตรวจสอบทุกคร้ังท่ีจะนารถออกจากบริษทั • จอดรถยนตใ์ นจุดจอดที่บริษทั จดั ไว้ ด้านหน้าอาคาร 4 ด้านหลงั โรงอาคาร

การจอดรถยนต์ ดา้ นหนา้ อาคารเป่ าขวด บริเวณหนา้ เสาธง

ตู้ Locker Locker ของใชส้ ่วนตวั และชุดปฏิบตั ิงานและ ชุดกุญแจสาหรับใชล้ อ็ คตู้ Locker เกบ็ รองเทา้ ท่ีมาจากบา้ น พนกั งานจะไดร้ ับ

การใชต้ ู้ Locker รักษาหมน่ั ดูแล ใหส้ ะอาดเสมอ หา้ มติดขอ้ ความ/สติ๊กเกอร์ หรือขีดเขียน หา้ มใชแ้ ม่กญุ แจส่วนตวั มาคลอ้ ง

การใชต้ ู้ Locker หา้ มวางส่ิงของบนตู้ หา้ มนาเส้ือผา้ แขวนนอกตู้ หา้ มพนกั งาน งดั ตูล้ อ็ คเกอร์ ตูล้ อ็ คเกอร์ชารุดเสียหาย พนกั งานตอ้ งชดใช้ หมายเหตุ:เม่ือลาออกใหค้ ืนลูกญุ แจอาจไม่คืนบริษทั จะหกั เงิน

GHP ผลิตยาและเคร่ืองมือแพทย์ คุณภาพมาตรฐานสากล สอดคลอ้ งกบั ขอ้ กาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ ง เพอ่ื คุณภาพชีวิตท่ีดีของเพอ่ื นมนุษย์ มุ่งมนั่ พฒั นา ตอบสนองความตอ้ งการและความพอใจของลูกคา้

ทาไม!!! ตอ้ งปฏิบตั ิตามขอ้ กาหนดของ GMP • เป็นกฎหมาย • เนื่องจากโรงงานผลิตยารักษาโรคซ่ึงเป็นยาฉีดปราศจากเช้ือท่ีเขา้ สู่เส้นเลือด ของผปู้ ่ วยโดยตรง • ตอ้ งไม่มีเช้ือโรคหรือส่ิงแปลกปลอมปนเป้ื อนในผลิตภณั ฑ์ * * * * • เพ่อื ใหเ้ กิดความมนั่ ใจวา่ ยาที่ผลิตข้ึนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด • ป้องกนั ขอ้ ผดิ พลาดต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน • เพือ่ ความปลอดภยั ของผบู้ ริโภค

ปราศจากเช้ือโรคทุกชนิด ปราศจากสารก่อใหเ้ กิดไข้ (ไพโรเจน) แบคทีเรียเอน็ โดทอกซิน) ปราศจากอนุภาค (ฝ่นุ ผง เสน้ ผม ส่ิงแปลกปลอมที่เห็นและไม่เห็นดว้ ยตา)

ผิวหนงั สภาพแวดลอ้ มและอุปกรณ์ มือ,เทา้ และเลบ็ ท่ีใชใ้ นการผลิต ผมและหนงั ศีรษะ ตาและข้ีตา - เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย จมูกและปาก - เครื่องประดบั - โทรศพั ทม์ ือถือ - เครื่องสาอาง

1.สุขอนามยั ส่วนบุคคล 2.อาคารสถานท่ี ต้องเหมาะสม 3.หลกั การปฏิบัตงิ านทถี่ ูกต้องบริเวณท่ีมกั จะลา้ งมือไม่ทวั่ ถึง บริเวณท่ีพบบ่อย บริเวณที่พบปานกลาง

การล้างมอื อยา่ งวธิทีลถ่ี า้ งกู มตือท้อ่ีถงูกตอ้ ง ลา้ งมือบ่อยๆ

ระบบงานคณุ ภาพ

หลกั เกณฑก์ ารปฏิบตั ิตน พน้ื ทค่ี วบคุม เรมิ่ ตงั้ แตป่ ระตูทางเขา้ โรงงานดา้ นหน้าอาคารผลติ พืน้ ท่คี วบคุม พน้ื ทค่ี วบคุม หมายถงึ พน้ื ทท่ี ม่ี กี ารรกั ษามาตรฐาน ความสะอาด และถกู สขุ ลกั ษณะ ตลอดการปฏบิ ตั งิ าน หรอื ตลอดกระบวนการผลติ เพอ่ื ป้องกนั การปนเป้ือน จากเชอ้ื จุลนิ ทรยี ์ เคมี และสง่ิ แปลกปลอมอ่นื ๆ

ชุดปฎิบตั ิงาน ชุดปฏิบตั ิงานในหอ้ ง Clean Room ชุดปฏิบตั ิงานในพ้นื ที่ผลิต

ชุดปฎิบตั ิงานในพ้นื ท่ีผลิต ใส่หมวกเกบ็ ผมและใบหูใหเ้ รียบร้อย และสวมชุดปฎิบตั ิงานใหค้ รบชุด ติดบตั รประจาตวั พนกั งาน สวมใส่ถุงเทา้ และรองเทา้ ท่ีสะอาด - รักษาความสะอาดของรองเทา้ ถุงเทา้ และหมวก - หา้ มดดั แปลงใดๆท้งั สิ้น หากฝ่าฝืนจะลงโทษตามระเบียบและวนิ ยั

ส่ิงของที่หา้ มนาเขา้ พ้ืนท่ีผลิต เงิน โทรศพั ทม์ ือถือ ยารักษาโรค อาหาร เครื่องด่ืม ลูกอม ยาดม, ยาหม่อง รายการสิ่งของท่ีสามารถเกบ็ ไดใ้ นตู้ Locker รายการสง่ิ ของทอ่ี นุญาตใหพ้ นกั งานสามารถเกบ็ ไวใ้ นตลู้ อ็ คเกอร์ - กระเป๋ าสตางค์ - กุญแจรถ, กุญแจหอ้ ง - โทรศพั ทม์ อื ถอื - ยารกั ษาโรคประจาตวั (เฉพาะพนกั งานทจ่ี าเป็นตอ้ งใชย้ าเฉพาะทางเพอ่ื การรกั ษา) - ผา้ อนามยั อนุญาตใหพ้ นกั งานถอื เขา้ ไปเปลย่ี นในหอ้ งน้าดา้ นใน

ขอ้ ปฏิบตั ิของพนกั งานท่ีปฏิบตั ิงานในพ้ืนที่ผลิต 1.ไม่อนุญาตให้พนักงานแต่งหน้า เข้าพืน้ ท่ีผลิต (สร้อย แหวน นาฬิกา,สายสินญ์,กาไล ฯลฯ) 2.พนกั งานต้องตัดเลบ็ ให้ส้ัน ก่อนเข้าพืน้ ที่ผลิต ไม่อนญุ าตให้ใส่ชุดปฏิบัติงานในพืน้ ท่ีผลิต 3. ไม่อนญุ าตให้ใส่ชุดปฏิบัติงานสีขาวทับชุดที่พนกั งานใส่มาจากบ้าน 4.ดูแลความสะอาดผมเลบ็ รองเท้า เสื้อผ้า สวมอุปกรณ์ในการทางานที่กาหนด เช่น สวมหมวก ผ้าปิ ดปาก 5.ถงุ มือ ล้างมือทุกคร้ังก่อนเข้าทางาน หลงั จากเข้าห้องสุขาหรือหลงั รับประทานอาหาร 6.ไม่รับประทานอาหาร สูบบหุ ร่ี เกบ็ อาหารและเครื่องด่ืมในสถานท่ีผลิตยา 7.รายงานผ้บู ังคับบัญชา เม่ือมโี รคติดต่อร้ายแรงหรือมบี าดแผล

การปฎิบตั ิตนเขา้ -ออกพ้นื ที่ควบคุม

การปฎิบตั ิตนเขา้ -ออกพ้นื ที่ควบคุม


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook