Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Orange Simple Employee Newsletter

Orange Simple Employee Newsletter

Published by ramonaptt062, 2020-03-26 22:23:17

Description: Orange Simple Employee Newsletter

Search

Read the Text Version

KRIS RAMAN EN2204-152 THAI-ENGLISH TRANSLATION การแปลไทย-อังกฤษ DEPARTMENT OF ENLISH FACULTY OF LIBERAL ART AND SOCIAL SCIENCES FATONI UNIVERSITY

คํานํา ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงยิ่งในความเมตตา ผูทรงย่ิงในความกรุณา มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของพระองคอัลลอฮฺ และการสรรเสริญและความสันติจงมีแด ทานศาสนฑูตมูฮัมมัด (ซ.ล.) และบรรดาวงศวานของทาน สหายของทาน และบรรดาผูที่ เจริญตามแนวทางของทาน ขอซูโกร (ขอบคุณ) ตอองคพระผูอภิบาลแหงสากลโลกที่ทรงบันดาลใหการวิเคราะห กลวิธีการแปลคาํ ทางวัฒนธรรมและการเลาเร่ือง “ประวัติความเปนมาของ กริชรามันห สุดยอดหัตถศิลป วิจิตรงดงามจากภูมิปญญาแหงวัฒนธรรมมลายู” สาํ เร็จลุลวงไปดวยดี ผลงานเลมน้ีเปนสวนหนึ่งของรายวิชาการแปลไทย – อังกฤษ (EN2204-152) โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหงานแปลที่อาจารยมอบหมายให รวมไปถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน และเพ่ือที่จะสามารถนาํ มาปรับใชกับบทแปลของกลุม ซ่ึงเนื้อหาในเลมนี้จะประกอบไปดวย ความหมายการแปล ท่ีมาและความหมายของสารคดี เก่ียวกับกริชโดยผานการเลาเร่ือง กลวิธีการแปลในงานวิจัย รวมถึงปญหาและวิธีการแก ปญหา ขอขอบคุณ ตีพะลี อะตาบู หัวหนาคณะวิจัยชาวบานท่ีใหขอมูลที่เปนประโยชนเก่ียวกับ “กริชรามันห และขอขอบคุณอาจารยวิลัยวรรณ การเจร ท่ีคอยใหความรูแนะนําและเปน ท่ีปรึกษาท่ีดี จนผลงานเลมน้ีสาํ เร็จลุลวงไปดวยดี ทางผูแปลหวังเปนอยางย่ิงวาผลงาน เลมนี้จะเปนประโยชนตอผูอานหรือผูสนใจไมมากก็นอยหากมีสิ่งใดที่ตองปรับปรุง ผูแปลขอนอมรับในขอชี้แนะและจะนาํ ไปแกไขหรือพัฒนาใหเกิดความถูกตองสมบูรณตอไป ทุกความดีงามทั้งหลายจากการแปลงานฉบับนี้ลวนมาจากการบันดาลของพระองค อัลลอฮฺท้ังส้ิน และความผิดพลาดทุกประการท่ีพบในงานแปลฉบับน้ีลวนแตเกิดจากความบกพรองของ ทางผูแปล   จัดทาํ โดย นางสาวราโมนา ยุตปลัค และคณะผูจัดทาํ

TABLE OF CONTENTS 1 DEfinition of Translation 2 Definition and features of content genre 3 Translation strategies 4 Translation strategies applied in your final draft 5 Problem and solution in translating 6 Project schedule planning

บทนํา   กริช เปนมีดสั้นชนิดหน่ึง ใบมีดคดแบบลูกคล่ืน มีเอกลักษณเฉพาะ กริช นั้นเปนท้ังอาวุธและวัตถุมงคล ปจจุบันยังเปนท่ีนิยมสะสมเปนของเกาท่ีมี คุณคาสูง เช่ือกันวากริชน้ันเร่ิมมีใชในเกาะชวา แลวแพรหลายไปท่ัวหมู เกาะอินโดนีเซียผานไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันเปนที่รูจักใน มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนสตอนใต กัมพูชา ภาคใตของไทย สิงคโปร และแม กระทั่งเวียดนาม คาํ วา \" กริช\" ในภาษาไทย ถอดมาจาก \"keris\" ในภาษามลายู ซ่ึงหมายถึง \"มีดสั้น\" คาํ น้ี ผานมาจากภาษาชวาโบราณอีก ทอดหนึ่ง คือ งริช หรือเงอะริช หมายถึง แทง ภาษาตางๆ ในยุโรป ใชวา kris ตามภาษามลายู กริชนั้นถือเปนอาวุธประจาํ กายท่ีสําคัญซ่ึงเปนสิ่งที่บงบอกถึงความ เปนชายชาตรี ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ ยศถาบรรดาศักดิ์ของผูเปนเจาของและตระกูล และนิยมใชกันแพรหลายทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมในภาคใตของไทยเร่ือย ไปจนถึงมาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือเรียกไดวาท่ัวท้ังคาบสมุทรมลายู อีกท้ัง กริช คือหนึ่งในความเชื่อ สัญลักษณทางประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถิ่นของชาวมลายู

THE DEFINITIONS OF TRANSLATION เ พ ร า ะ ม นุ ษ ย ถู ก ส ร า ง ใ ห มี ค ว า ม แ ต ก ต า ง ห ล า ก หลายทางชาติพันธุ ภาษา และสีผิว การสื่อสาร ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม ช น ต า ง ช า ติ พั น ธุ ต า ง ภ า ษ า จึ ง จาํ เปนตองมีกระบวนการที่จะทาํ ใหคนท้ังสอง ชาติเขาใจความรูสึกนึกคิดของกันและกันได คือ การแปลภาษา “การแปล” นั้น หมายถึง การถายถอดความ หมายจากภาษาหน่ึงไปยังอีกภาษาหน่ึง สาํ หรับ ผู อ า น อี ก ก ลุ ม ห น่ึ ง ซึ่ ง มี วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ แ ต ก ต า ง ไ ป และการถายทอดน้ีจะตองทาํ อยางถูกตองตรง ต า ม ต น ฉ บั บ แ ล ะ ใ ช ภ า ษ า ท่ี ส ล ะ ส ล ว ย (Newmark 1998:119) ยุจีน ไนดา (Eugene A. Nida, 1964 อางอิงถึงใน สิทธิ พินิจภูวดล, 2543: 12) ผูเชี่ยวชาญทฤษฎีการ แ ป ล ช า ว อ เ ม ริ กั น ม อ ง ว า ก า ร แ ป ล มิ ใ ช ก า ร ถ า ย ท อ ด ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ข อ ค ว า ม จ า ก ภ า ษ า ห น่ึ ง เ ท า น้ั น แ ต ต อ ง รั ก ษ า รู ป แ บ บ ข อ ง ข อ ค ว า ม ไ ว ใ ห ต ร ง ต า ม ต น ฉ บั บ เ ช น กั น สว น Mildred L. Larson (1984 อา งถงึ ใน ปรยี า อนุ รัตน, 2540:1) มีความเห็นวา การแปลประกอบดว ยการ ถา ยทอดความหมายในภาษาท่ีหนึ่ง (Source Language) ใหไ ปอยูใ นรปู ภาษาที่สอง (Target Language/Receptor Language) จงึ กลา วโดยสรุปไดว า การแปล คอื การเปลยี่ ยนรปู และการถายทอดความหมายโดยแทจริงจากภาษาตน ฉบับ (Source Language) มาเปนภาษาแปลหรือภาษาปลายทาง (Receptor Language)

DEFINITION OF TRANSLATION

Definition and features of content genre (ประเภท Documentaries สารคดี)   สารคดี หมายถึง งานเขียนเกียวกับเรอื งจรงิ ผ่านกลวิธีการเขียน ของผู้เขียนเพือมุ่งให้สาระความรูแ้ ก่ผู้อ่านเปนประเด็นหลักและความ เพลิดเพลินเปนประเด็นรองโดยนาํ เสนออย่างมีศิลปะ Features of Documentaries                                                                                                                      สารคดีเปนเรอื งราวทีเขียนเกียวกับบุคคล หรอื เหตุการณ์ทีเปนจรงิ มีจุดมุ่งหมายเพือให้ความรู้ ความคิดและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านดังนันผู้ อ่านควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณศึกษาความ สัมพันธ์ของเนือหาสาระการใช้ภาษาและเจตคติ ของผู้เขียน

TRANSLATION STRATEGIES

กลวธีการแปล การแปลบทบรรยายใต้ภาพของภาพยนตร์ เรือง เล มิเซราบล์ (Les Miserables) ชือผู้วิจัย  นางสาวจีรนุช ทองนุ้ย ผู้วิจัยใช้กลวิธีในการแปล ตามแนวคิดของ ก็ อตต์ลีบ (Gottlieb) 1.การใช้กลวิธีการแปลตรงตัว (Transfer) :เปนการใช้กลวิธีการแปลตรงตัว (Transfer) กับกลุ่มประโยคทีไม่ซับซ้อน ตัวอย่างการใช้กลวิธีการแปลตรงตัว (Transfer) ต้นฉบับ     Yesterday I was alone บทแปล     เมือวานฉันไม่มีใคร 2.กลวิธีการเลียนแบบต้นฉบับ (Imitation) :เปนวิธีการแปลทีใช้กับชือเฉพาะเช่นชือคนชือ สถานที ตัวอย่างการใช้กลวิธีการเลียนแบบต้นฉบับ (Imitation)  ต้นฉบับ     Is Marius in love at last?  บทแปล     มารอิ ุสมีความรกั จนได้ 3.การใช้กลวิธีการถอดเสียง (Transcription) :เปนการใช้กลวิธีการถอดเสียง (Transcription) กับภาษาทีสาม ช่วยในการสือความหมายและใช้กับ การแปลคําเลียนเสียงธรรมชาติ ตัวอย่างการใช้กลวิธีการถอดเสียง (Transcription)  ต้นฉบับ     Good M'sieur, you come from God in Heaven.   บทแปล   เมอซิเออร์ คุณเปนเหมือน พระเจ้าจาก สวรรค์

กลวธีการแปล เกลวธิ กี ารแปลคําทางวฒั นธรรมจากภาษาไทย เปนภาษาอังกฤษกรณศี ึกษาเรอื งของจนั ดารา แต่งโดย  อุษณา เพลิงธรรม Strategies for Translating Thai Cultural Terms into English:  A Case Study of Utsana Phleungtham’s ‘the Story of Jan Dara’            ผวู้ จิ ยั     วราพชั ร ชาลีกลุ สานชุ เสกขุนทด ณ ถลาง 1.Transference เปนกลวิธีทีผู้แปลใช้คํายืม :กลวิธีการแปลโดยใช้คํายืมปรากฏในการใช้กับคําทางวัฒนธรรม ใน 2 กรณี คือ 1) ชือเฉพาะต่างๆ รวมไปถึงภาษาภาพพจน์และโวหารอ้างถึงทีใช้ชือเฉพาะในการ เปรยี บเทียบและ2)คํานาํ หน้าชือของไทยโดยผู้แปลจะแปลโดยนาํ คําในต้นฉบับมาถ่ายเสียง  เช่น  Stamp          เปนแสตมป   Ice-cream    เปนไอศกรมี 2.Literal translation เปนกลวิธีทีผู้แปลแปลคําในต้นฉบับ แบบตรงตัว :ปรากฏในการใช้กับคําทางวัฒนธรรมใน 2 กรณี คือ  1) คําทางวัฒนธรรม ภาษาภาพพจน์ โวหาร และสาํ นวนทีแปลตรง ตัวแล้วสามารถรกั ษาความหมายของต้นฉบับได้  โดยไม่ทําให้เนือหาทีผู้แต่งต้องการจะถ่ายทอดคลาดเคลือนไป  2) คําบาลีสันสกฤต โดยผู้แปลแปลคําเหล่านีตรงตัวเพือรกั ษา รูปแบบและความหมายของภาษาต้นฉบับไว้ แต่นาํ มาจัดเรยี งให้ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาปลายทาง         ตัวอย่าง การแปลคําว่า         กลองชนะ ว่า Victory Drum

กลวธีการแปล 3 .Neutralization เปนกลวิธีแปลทีใช้คําทีมีความหมาย เปนกลาง :ปรากฏในการใช้กับคําทางวัฒนธรรมใน 2 กรณีคือ คําทางวัฒนธรรมและภาษาภาพพจน์ทีมีลักษณะเฉพาะมี ประเด็นทางวัฒนธรรมทียากต่อการหาคํามาเทียบเคียงหรอื ต้องอาศัยการตีความเพือทําความเข้าใจ 2) คําภาษาบาลี สันสกฤตทีมีหลากหลายความหมายผู้แปลจะแปลโดยใช้คําที มีความหมายเปนกลาง เพือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึน  เช่น การแปลคําว่า เสด็จประพาส ว่า picnic ซึงคํานีมีความหมายถึงการรบั ประทานอาหารกลางแจ้งแต่คําว่าเสด็จประพาสนัน มีความหมายถึงการเสด็จออก จากพระราชวังโดยทางเรอื และเสวยอาหารตามทีต่างๆ 4.  กลวิธีการแปลโดยใช้คําบัญญัติ :ปรากฏในการใช้กับคําทางวัฒนธรรมใน กรณีเดียว คือ ชือเฉพาะทีมีการบัญญัติใน ภาษาปลายทาง เช่น ชือสถานทีท่องเทียวที เปนทีนิยมหรอื ชือสถานทีราชการทีได้รบั การบัญญัติชือเปนภาษาปลายทาง ผู้แปล แปลโดยใช้ชือทีมีการบัญญัตินัน เพือให้ผู้ อ่านในวัฒนธรรมปลายทางเข้าใจได้อย่าง รวดเรว็ ต้นฉบับ การโอนกรรมสิทธิบ้านและทีดินอยู่ ทีกระทรวงเกษตรและทีอําเภอพระนคร ฉบับแปล arranging for the transfer of ownership of house and land at the Ministry of Agriculture and at Phra Nakhorn, Bangkok’s central district office.

กลวธีการแปล 5. Paraphrasing :เปนกลวิธีแปลทีมักใช้ในกรณีทีคําทาง 6.Couplet วัฒนธรรมนันไม่สามารถหาคําหรอื วลีใน :เปนกลวิธีทีเกิดจากการใช้กลวิธีการแปลสอง ภาษาปลายทางมาเทียบเคียง กลวิธีรว่ มกันเพือแก้ปญหาการแปลคําทาง เช่น คําว่า ไหว้ ผู้แปลแปลว่า raised both วัฒนธรรมได้ hands to my forehead and bowed เช่นคําว่า กลองชนะ เพือให้ผู้อ่านทีไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมการไว้  แปลว่า Victory drum used during เข้าใจลักษณะของการไหว้มายิงขึน wartime to uplift the spirit and morale of soldiers. 7. กลวิธีการแปลโดยใช้การแทนทีด้วยสิงทีมีในวัฒนธรรม ปลายทาง :ปรากฏในการใช้กับคําทางวัฒนธรรมในกรณีเดียวคือคําทาง วัฒนธรรมทีแสดงชือสถานทีภาษาภาพพจน์และสาํ นวนทีมีคํา เทียบเคียงในวัฒนธรรมปลายทางแม้อาจไม่สามารถเทียบ เคียงรายละเอียดได้ครบถ้วนทุกประการ ผู้แปลแปลโดย พิจารณาลักษณะสาํ คัญทีต้นฉบับต้องการจะถ่ายทอด เพือหา คําในวัฒนธรรมปลายทางทีสือถึงลักษณะสาํ คัญนันเพือใช้ใน การแปล  ต้นฉบับ ว่าแต่เขาอิเหนาเปนเอง! ถ้อยเปรยี บเปรยคุ้นหูมา เมือเด็กๆผุดขึนในหัว ฉบับแปล ‘The pot calling the kettle black.’ The old saying I had heard since childhood flashed across my mind.

TRANSLATION STRATEGIES APPLIED IN YOUR FINAL DRAFT

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร แ ป ล ที ใ ช้ ใ น ร่ า ง สุ ด ท้ า ย -กลวิธีการแปลตามตัว -กลวธิ กี ารยมื  ต้นฉบับ ในอดีตกริชเคยเปนทีนิยมแพร่  ต้นฉบบั   ตะโละหะลอ หลายในพืนทีภาคใต้ ฉบบั แปล  Talohalo ฉบับแปล  In the past, Kris was popular in southern -กลวธิ กี ารถอดเสยี ง Thailand.  ต้นฉบบั ตีพะลี อะตะบู ฉบบั แปล Teepalee Ataboo -กลวธิ กี ารตีความ  ต้นฉบบั     นาํ เหล็กมาเผา              ฉบบั แปล   Softening the metal   -การถอดความ Paraphrase  ต้นฉบบั เพราะถ้าไมร่ เู้ ทคนคิ ในการทีจะทําให้ เนอื ไมท้ ังชนิ มาประกอบเขา้ ดว้ ยกันแล้วจะไมใ่ ห้ เหน็ รอยต่อ ฉบบั แปล  There are techniques for making two joined pieces of wood to be well-assembled or look like a single piece with the invisible.

PROBLEM AND SOLUTION IN TRANSLATING

ป ญ ห า แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ป ญ ห า ใ น ก า ร แ ป ล ปญหาทีเจอในการแปลบทความ ปญหาระดับประโยค ส่วนมากจะเจอคือการตีโจทย์ภาษาไทยยังไม่ โดยมีสัญลักษณ์ของเทพอยู่ในตัวกรชิ แตก แปลภาษาก็จะแปลตามทีพวกเราถนัด แรกๆผู้แปลประโยคนีว่า It has identity of ยังไม่ค่อยแปลตามหลักการ ยากตรงทีหาคํา deity on Kris ศัพท์ให้สอดคล้องกับบรบิ ทของบทความ แนวทางแก้ไขปญหา ซึงการแปบนีเปนการแปลแบบตรงตัวและถูก หาข้อมูลคําศัพท์ทียากเรอื ยๆให้ตรงกับ โครงสรา้ งในภาษาปลายทาง แต่ปรากฏว่าผู้ บรบิ ทและสอดคล้องกับบทความ และ แปล แปลแล้วไม่เปนธรรมชาติในภาษาปลาย ตีความ วิเคราะห์อีกทีหนึงเพือให้เหมาะสม ทาง ดังนันผู้แปล แปลได้ว่า With an กับบทความ identity of the deity on Kris. It has เปลียนเปน With ซึงมีความหมายว่า โดยมี และประโยคนีก็เปนธรรมชาติในภาษาปลาย ทาง ปญหาการทํา Product ปญหาทีเจอคือการสรา้ งวิดีโอ โดยจุดประสงค์แรกผู้แปลจะนาํ เสนอในรูปแบบ ของอนิเมชัน รูปภาพเปนภาพลายเส้น แต่ในการสรา้ งอนิเมชันนันตัองวาดรูป หลายๆรูป ผู้แปลเลยเปลียนการนาํ เสนอจากอนิเมชัน เปน ภาพนิง ซึงใส่ เสียงพากย์ และซับไตเติลด้านล่าง โดยภาพนันเปนรูปวาดจากผู้แปลเอง

REFERENCES www.waymagazine.org www.sanook.com www.sacict.or.thhttp:// www.archive.clib.psu.ac.th www.ethesisarchive.library.tu.ac.th

PROJECT SCHEDULE PLANNING Week1-2 = Find members Week 9-10 = Translation draft Week 3-4 = Plan & Design Week11-12 = Edit VDO & put subtitle Week 5-6 = Find more Week13-14 = Recheck & final review informations Week 7-8 = Survey & Record VDO Week15-16 = Submit the project GOAL = we want to success in translation as much as we can

‫َواﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ َﻫﺎ َﺟﺮُوا ِﻓﻲ َﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ِﷲﱠ ﺛُ ﱠﻢ ُﻗ ِﺘﻠُﻮا أَ ْو َﻣﺎﺗُﻮا‬ ُ‫ﻟَ َﻴ ْﺮ ُز َﻗ ﱠﻨ ُﻬ ُﻢ ُﷲﱠ رِ ْز ًﻗﺎ َﺣ َﺴ ًﻨﺎ ۚ َو ِإ ﱠن َﷲﱠ ﻟَ ُﻬ َﻮ َﺧ ْﻴﺮ‬ ‫اﻟﺮﱠازِ ِﻗﻴ َﻦ‬ Those who leave their homes in the cause of Allah, and are then slain or die,- On them will Allah bestow verily a goodly Provision: Truly Allah is He Who bestows the best provision.1SURAH AL-HAJ 58

Submitted to Aj. Wilaiwan Ka-J Created By Miss Ramona Yutpiluk  No. 592424062  Miss Satina Tekmok   No. 592424070  Miss Fusiyah Doloh No. 592424107 Section 04


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook