Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แสงสวรรค์_พิภพ บุษราคัมวดี

แสงสวรรค์_พิภพ บุษราคัมวดี

Published by pipop_b, 2022-11-10 08:30:05

Description: แสงสวรรค์_พิภพ บุษราคัมวดี

Keywords: แสงสวรรค์,พิภพ บุษราคัมวดี,PipopBoosarakumwadi,ว

Search

Read the Text Version

1 ศิ ล ป ะ ภ า พ ถ่ า ย พิ ภ พ บุ ษ ร า คั ม ว ดี Fine Art Photography Pipop Boosarakumwadi


2


3 นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ภ า พ ถ่ า ย ง า น เ เ ส ด ง เ ดี่ ย ว โ ด ย พิ ภ พ บุ ษ ร า คั ม ว ดี ห อ ศิ ล ป์ ร่ ว ม ส มั ย ร า ช ด �ำ เ นิ น วั น ที่ 1 7 - 2 8 ธั น ว า ค ม พ. ศ. 2 5 6 5 Fine Art Photography Solo Exhibition by Pipop Boosarakumwadi Ratchadamnoen Contemporary Art Center 17-28 December 2022


4 พิ ภพ บุ ษราคัมวดี เกดิ วนั ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2502 ศึกษาศิลปะท่ี วทิ ยาลยั ชา่ งศลิ ป กรมศลิ ปากร คณะจิตรกรรม ประตมิ ากรรม และภาพพมิ พ์ มหาวิทยาลยั ศลิ ปากร คณะมณั ฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร เป็นนกั ศึกษาเก่าดีเดน่ มหาวิทยาลยั ศลิ ปากร และได้รับการประกาศเกยี รตคิ ุณในการสรา้ งเกยี รตปิ ระวตั ิดเี ด่น ใหก้ บั คณะมณั ฑนศลิ ป์ มหาวทิ ยาลัยศิลปากร พิภพแสดงงานศิลปะมาแล้วหลายคร้งั อาทิ ศลิ ปินรบั เชิญ “The Age of Empathy” แสดงรว่ มกบั ศิลปินอเมริกา ฝรง่ั เศส รสั เชีย จนี ญ่ปี ุ่น อินโดนเี ซีย มาเลเซยี ฮ่องกง ศิลปินรบั เชิญ “ASEDAS 2022” แสดงร่วมกับศลิ ปนิ 60 ประเทศ นทิ รรศการศลิ ปะ “หวั คน หวั โขน” ที่ “333 แกลเลอร่ี” ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพ วันท่ี 1-30 เมษายน พ.ศ.2563 แสดงรว่ มกบั วัฒนา แก้วดวงใหญ่ นทิ รรศการศิลปะ “จติ วญิ ญาณ 1.0” งานแสดงเดย่ี วท่ี “หอศลิ ป์รมิ นา่ น” จังหวัดน่าน วันที่ 1 กมุ ภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (รวม 6 เดือน) นิทรรศการศลิ ปะภาพถ่าย “แสงสวรรค์” งานแสดงเดย่ี วท่ี “หอศิลป์ร่วมสมยั ราชดำ�เนิน” วันที่ 17-28 ธันวาคม พ.ศ.2565 นอกเหนอื จากทำ�งานศลิ ปะ และถ่ายภาพแล้ว ยังมผี ลงานเขียนหนังสือ ท่ีตีพมิ พแ์ ล้ว 13 เลม่ ทงั้ หนงั สือศลิ ปะ “เฟอื้ หรพิ ิทกั ษ์ ชีวติ และงาน” และ “100 ปี ชาตกาล เฟอื้ หริพิทกั ษ”์ www.PipopArt.com Facebook/พภิ พ บษุ ราคมั วดี Pipop Boosarakumwadi


5 Pipop Boossarakumwadi Born : 18 March 1959 Studied art at College of Fine Arts, Fine Arts Department; Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University; Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University. He is an excellent alumnus of Silpakorn University and has been honored for creating prestige to Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University. Pipop has exhibited his artworks for several times Guest Artist “The Age of Empathy”, Exhibition with artists from USA, France, Russia, China, Japan, Indonesia, Malaysia, Hong Kong Guest Artist “ASEDAS 2022”, Join an exhibition with artists from 60 countries “Man & Mask” Duo Art Exhibition by Pipop Boossarakumwadi & Wattana Kaewdoungyai at “333 Gallery” River City Bangkok, 1-30 April 2020 “Spirit 1.0” Solo Art Exhibition at “Nan Riverside Arts Space”, 1 february - 31 August 2022 (6 Months) “Heaven Light” Solo Exhibition of Fine Art Photography at “Ratchadamnoen Contemporary Art Center”, 17-28 December 2022 Addition to paintings and photographs, he has authored 13 published books including the art book titled “Fua Hariphitak : Life & Works” and “A Century of Fua Hariphitak : Life & Works”. www.PipopArt.com Facebook/ Pipop Boosarakumwadi


6 “ “มีเกิดก็มีตาย ถึงแก่ความทำ�ลายไปจนสิ้น เหมือนกับสวนในโลก และดอกฟ้าใน สวรรค์ ย่อมร่วงโรยไป จงรู้ไว้เถิดว่า ความเป็นไปในอนาคตนั้นแล ย่อมดับเสียจนกระทั่งรัศมีมหาพรหม พุทธวจนะ There are birth and death. Everything must have an end like garden in the world and flower in heaven. They will eventually decline. Please know that what will happen in the future be extinguished, even the radiance of Maha Brahma. Buddha’s Word


“ใบไม้ทผี่ ลิใหม”่ 7 แมว้ า่ จะผ่านฤดกู าล “New leaves ท่โี หดร้ายมาเท่าไร sprouting” ใบไมท้ ผี่ ลิใหม่ ก็คือความหวังใหม่ Even though the tree และความงดงามใหม่ has passed the tough สำ�หรบั ทกุ สงิ่ ท่เี ป็นอยู่ seasons, new leaves sprouting is new hope เศียรพระแสนแซว่ and beauty for วสั ดุ : สมั ฤทธิ์ everything. ศลิ ปะลา้ นนา พทุ ธศตวรรษท่ี 19-20 Head of Buddha image ไดจ้ ากวัดยางกวง (Head of Phra (ร้าง) ต�ำ บลหายยา Saenswae) อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ Bronze, Lanna Art, จังหวัดเชยี งใหม่ 14th-15th century Found at Wat ปจั จบุ นั อยทู่ ่ี Yangkuang an พพิ ิธภัณฑสถาน abandoned temple in แหง่ ชาตเิ ชยี งใหม่ Chiang Mai. จงั หวัดเชียงใหม่ Location : Chiang Mai National Museum, Chiang Mai Province, Thailand Archival Pigment Print on Canvas 114 x 76 cm. 2022


8 “Suffering” “ทกุ ขงั ” Buddha performed asceticism before พระพุทธเจ้า enlightenment. บำ�เพญ็ ทุกรกิรยิ า กอ่ นทีจ่ ะทรงตรัสรู้ Bottom : Buddha image seated ภาพลา่ ง : crossed-legged in พระพทุ ธรปู นง่ั ขดั สมาธิ “Subduing Himself” ปางท�ำ ทกุ กริ ิยา gesture in fasting แบบ(กรกี ) คนั ธารราษฏร์ state หลอ่ ขยายจาก พระพุทธรปู ศิลา Location : ในพพิ ิธภณั ฑสถาน Wat Benchamabophit เมอื งละฮอร์ สาธารณรฐั (The Marble Temple), อสิ ลาม ปากสี ถาน Bangkok, Thailand ปจั จบุ นั อยู่ท่ี Top : Head of Buddha วัดเบญจมบพิตร image กรงุ เทพฯ Ayutthaya style, 16th Century ภาพบน : (500 Years ago) พระเศยี รพระพทุ ธรปู Unearthed from ศลิ ปะอยธุ ยา the main Vihara of พทุ ธศตวรรษท่ี 21 Wat Phra Si Sanphet, (500 ปมี าแลว้ ) Phra Nakhon Si ขดุ พบในวหิ ารหลวง Ayutthaya วดั พระศรสี รรเพชญ์ พระนครศรอี ยธุ ยา Location : National Museum Bangkok ปจั จบุ นั อยทู่ ่ี (Phranakorn), พพิ ธิ ภณั ฑสถาน Bangkok, Thailand แหง่ ชาติ พระนคร กรงุ เทพมหานคร Archival Pigment Print on Canvas 114 x 76 cm. 2022


9 “จิตสงบ” “Peaceful” “ห้วงน�้ำ ลึก Just as lake is deep, ใสสะอาด สงบฉนั ใด clear and still  บัณฑติ ฟงั ธรรมแล้ว Even so the wise, ยอ่ มมจี ิตสงบ ฉนั นั้น” On hearing พุทธวจนะในธรรมบท the Dharma,  Become exceedingly พระพุทธรปู peaceful. ปางประทานอภัย The Buddha’s words วสั ดุ : โลหะผสม in the Dramapada ศลิ ปะลพบุรี สมยั รตั นโกสินทร์ Buddha in the พุทธศตวรรษท่ี 25 posture of giving absolution ปจั จุบนั อยทู่ ี่ Alloy, Lopburi Art, พพิ ธิ ภัณฑสถาน Rattanakosin period แหง่ ชาติ Late 20th Century สมเด็จพระนารายณ์ A.D. จงั หวดั ลพบรุ ี Location : Somdet Phra Narai National Museum, Lopburi Province, Thailand Mixed Media 125 x 85 cm. 2022


10 “Free” “อสิ ระ” “From all am I detached, “เราไม่ได้ตดิ All have I removed,  ในทกุ อย่าง Thorougly freed am I  เราละได้ทกุ อยา่ ง Through the เราเปน็ อสิ ระ destruction of เพราะสิน้ ตณั หา” craving.” พุทธวจนะในธรรมบท The Buddha’s words พระพทุ ธรปู ปางมารวชิ ยั in the Dramapada วสั ดุ : โลหะผสม ศลิ ปะลพบรุ ี Buddha Subduing สมัยรตั นโกสนิ ทร์ Mara พุทธศตวรรษท่ี 25 Alloy ปัจจบุ ันอยทู่ ี่ Lanna Art, พิพธิ ภัณฑสถาน 15th-16th century แหง่ ชาตเิ ชยี งใหม่ จงั หวัดเชียงใหม่ Location : Chiang Mai National Museum, Chiang Mai Province, Thailand Archival Pigment Print on Canvas 114 x 76 cm. 2022


11 “Guard and Protection” Left picture and right picture : The door keeper in the image of Thao Wessuwan, the god of giants who resides in the Heavenly Jatu Maha Rashika guarding the temple. Wood carving Location : Wat Phayaphu Nan Province, Thailand Middle picture: Buddha head Bronze Sukhothai Art, The art of Kamphaeng Phet School Around 16th Century “ปกปกั อารกั ขา” คอยปกปกั อารกั ขา ภาพกลาง : ปจั จบุ นั อยทู่ ่ี Location : Somdet พ​ ระวหิ าร เศยี รพระพทุ ธรปู พพิ ธิ ภณั ฑสถานแหง่ ชาติ Phra Narai National ซา้ ยและขวา : ทวารบาล วสั ดุ : ไมแ้ กะสลกั วสั ดุ : สมั ฤทธ์ิ สมเดจ็ พระนารายณ์ Museum รปู ทา้ วเวสสวุ รรณ​ ปจั จบุ นั อยทู่ ว่ี ดั พญาภู ศลิ ปะสโุ ขทยั จงั หวดั ลพบรุ ี Lopburi Province, เทพเจา้ แหง่ ยกั ษ์ จงั หวดั นา่ น สกลุ ชา่ งก�ำ แพงเพชร Thailand ผสู้ ถติ อยบู่ นสวรรค์ ราวพทุ ธศตวรรษท่ี 21 ชน้ั จาตมุ หาราชกิ า Mixed Media 90 x 90 cm. 2022


12 “ดวงจนั ทร์ “Bodhisattva พน้ จากเมฆ” Avalokiteshvara” is like the bright full “ผทู้ เ่ี คยประมาท moon in the sky, ในกาลกอ่ น showing his wisdom. แตภ่ ายหลงั ไมป่ ระมาท He helps all living เขายอ่ มสอ่ งโลกน้ี creatures to be away ใหส้ วา่ ง from suffering and เหมอื นดวงจนั ทร์ to access to Bodhiyan. ทพ่ี น้ จากเมฆ” พทุ ธวจนะในธรรมบท Bodhisattva Avalokiteshvara พระโพธสิ ตั ว์ Srivijaya style, อวโลกเิ ตศวร ประดจุ 9th Century A.D. ดวงจนั ทรว์ นั เพญ็ (1,200-1,250 years บนพน้ื นภากาศทส่ี วา่ ง ago) สกุ ใส คอยชว่ ยเหลอื สตั วโ์ ลกใหพ้ น้ ทุกข์ Location : National Museum Bangkok พระโพธสิ ตั ว์ (Phranakorn), อวโลกเิ ตศวร ครง่ึ องค์ Bangkok, Thailand ศลิ ปะศรวี ชิ ยั ตน้ พทุ ธศตวรรษท่ี 14 Archival Pigment (1,200-1,250 ปี Print on Canvas มาแลว้ ) พบทว่ี ดั เวยี ง 90 x 90 cm. อ�ำ เภอไชยา 2022 จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี ปัจจบุ นั อยูท่ ี่ “Moon emerging world here now  พิพธิ ภณั ฑสถาน from the cloud” Like the moon แหง่ ชาติ พระนคร emerging กรงุ เทพมหานคร “Whoso was from the cloud.” previously negligent  The Buddha’s words But afterwards in the Dramapada practises vigilance, He illumines the


13 “พระพุทธเจ้า เศียรพระพทุ ธรปู ปจั จุบันอยู่ที่ “There are Found at Sap Champa, Lopburi Province, มีมากมาย วัสดุ : หนิ สีเขยี ว พพิ ธิ ภัณฑสถาน abundance of Lopburi Province Thailand ราวเมด็ ทราย พุทธศตวรรษ แห่งชาติ Buddha like sand 7th-8th Century ในมหาสมทุ ร” ที่ 11-12 สมเดจ็ พระนารายณ์ in the ocean.” Archival Pigment ไดจ้ ากเมืองซับจ�ำ ปา จังหวัดลพบุรี Location : Somdet Print on Canvas อ�ำ เภอท่าหลวง Head of Buddha Phra Narai National Image Museum 112 x 168 cm. 2022


14 “Stop the Ocean” Buddha showed miracle by stop the water that flows from every direction to stop “Uruvela Kassapa” from being rebellious. Standing Buddha in the attitude of calming the ocean Ayutthaya Period Style, Found at Phetchaburi Location : Wat Benchamabophit (The Marble Temple), Bangkok, Thailand Archival Pigment Print on Canvas 90 x 90 cm. 2022 “หา้ มสมทุ ร” พระพทุ ธเจา้ แสดง พระยนื ปางหา้ มสมทุ ร ปาฏหิ ารยิ ์ โดยการหา้ ม ศลิ ปะอยธุ ยา น�ำ้ ทไ่ี หลบา่ มาจากทกุ ทศิ ไดม้ าจากเมอื งเพชรบรุ ี เพอ่ื ให้ “อรุ เุ วลกสั สปะ” คลายพยศ ปจั จบุ นั อยทู่ ่ี วดั เบญจมบพติ ร กรงุ เทพมหานคร


1155 “เกดิ ใหม่” “Reborn” พระพทุ ธรูปทรงเครอื่ ง Crowned Buddha ปางมารวชิ ัย Image in The Attitude วสั ดุ : สมั ฤทธ์ิ of Subduing Mara ศิลปะอยุธยาตอนปลาย Ayutthaya style, พุทธศตวรรษที่ 22-23 17th-18th Century ปัจจบุ นั อย่ทู ี่ Location : Chao Sam พิพิธภัณฑสถานแหง่ Phraya National ชาติ เจา้ สามพระยา Museum พระนครศรอี ยธุ ยา Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand Mixed Media 125 x 85 cm. 2022


16 “โปรดอสุรินทราหู” พระพุทธไสยาส “Preaching to reduce the arrogance Location : Archival Pigment วัสดุ : สมั ฤทธิ์ Asurindarahu” of “Asurindarahu”. Wat Phra Chetuphon Print on Canvas พระพทุ ธเจา้ เนรมติ กาย ลงรกั ปิดทอง Wimonmungklaram ให้ใหญโ่ ตกว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ.2375 Buddha changes Reclining Buddha (Wat Pho), Bangkok, 112 x 168 cm. “อสรุ นิ ทราหูอสูร” วดั พระเชตพุ นวมิ ลมงั คลา appearance Sukhothai style, Built Thailand 2022 เพ่อื ลดทิฐิ รามราชวรมหาวหิ าร to be larger than in 1832 “อสุรนิ ทราหูอสูร” กรงุ เทพมหานคร “Asurindarahu” to


“ทศชาติ” 17 การบำ�เพ็ญบารมใี น “Ten Incarnations 10 ชาติสดุ ท้ายของ of The Buddha” พระโพธิสตั ว์ กอ่ นท่ีจะ เสวยพระชาตมิ าเกดิ เป็น The Mahanipata พระโคตมพุทธเจ้า Jataka, sometimes หรอื เจ้าชายสทิ ธตั ถะ translated as the Ten แห่งศากยวงศ์ Great Birth Stories of the Buddha, พระพทุ ธรปู นาคปรก are a set of stories ศลิ ปะลพบรุ ี from the Jataka tales พุทธศตวรรษท่ี 18 (Khuddaka Nikaya) พบท่ีวัดปู่บัว อ.เมอื ง describing the ten จังหวดั สุพรรณบุรี final lives of the Bodisattva who would ปจั จุบนั อยูท่ ่ี finally be born as พพิ ธิ ภัณฑสถาน Siddharta Gautama แห่งชาติ สุพรรณบรุ ี and eventually become Gautama Buddha. Buddha Under Naga Lopburi Art 13th Century Discovered at Wat Pu Bua, Muang District, Suphan Buri Location : Suphanburi National Museum, Suphanburi Province, Thailand Archival Pigment Print on Canvas 380 x 150 cm. 2022


18 Anatta” (Non-self) “อนตั ตา” “Appearance is impermanent. “รูปไมเ่ ทยี่ ง Feeling is เวทนาไมเ่ ทีย่ ง impermanent. สัญญาไม่เท่ยี ง Physique is สงั ขารไมเ่ ที่ยง impermanent. วิญญาณไม่เทีย่ ง” Spirit is พุทธวจนะในธรรมบท impermanent” พระพทุ ธรปู The Buddha’s words ปางประทานอภัย in the Dramapada ศิลปะอยธุ ยา พทุ ธศตวรรษท่ี 21-22 Standing Buddha in (ประมาณ 400-500 ปี Dispelling Fear มาแลว้ ) ไมท่ ราบที่มา Ayutthaya style, 16th-17th Century ปัจจุบันอยู่ท่ี (Around 400-500 พิพิธภัณฑสถาน years ago) แหง่ ชาติ พระนคร กรงุ เทพมหานคร Location : National Museum Bangkok (Phranakorn), Bangkok, Thailand Archival Pigment Print on Canvas 114 x 76 cm. 2022


19 “เทย่ี วดใู นกาย” พระพทุ ธรปู ทรงเครอ่ื ง ปัจจบุ นั อยู่ที่ ปางมารวิชยั พิพธิ ภณั ฑสถาน “เทย่ี วดใู นกาย วสั ดุ : สมั ฤทธ์ิ แหง่ ชาติ เจา้ สามพระยา เที่ยวดูในเวทนา ศลิ ปะอยธุ ยาตอน พระนครศรีอยธุ ยา เที่ยวดูในจิต ปลาย พทุ ธศตวรรษท่ี เที่ยวดูในธรรม” 22-23 “Travel Crowned Buddha Location : Chao Sam Archival Pigment in the body” Image in The Attitude Phraya National Print on Canvas of Subduing Mara Museum “Travel in the body, Ayutthaya style, Phra Nakhon Si 112 x 168 cm. travel in sensation, 17th-18th Century Ayutthaya, Thailand 2022 travel in mind, travel in Dharma”


20 “ปางลลี า” “The Walking Buddha” พระพทุ ธเจา้ เสดจ็ ลงจาก Buddha came down สวรรค์ชน้ั ดาวดึงส์ from Daowadung Heaven พระพุทธรปู ปางลีลา วดั เบญจมบพติ ร The Walking Buddha ไดร้ บั การยกยอ่ งว่า image at Wat เปน็ พระพุทธรูป Benchamabophit ปางลลี าทง่ี ดงามทส่ี ดุ which is admired as the most beautiful ศลิ ปะสโุ ขทัย The Walking Buddha ไดม้ าจากวัดมหาธาตุ image. กรงุ เทพมหานคร ปจั จบุ นั อยู่ท่ี Sukhothai style, วัดเบญจมบพิตร from Wat Mahathat, กรงุ เทพมหานคร Bangkok จ�ำ นวน 9 ภาพ Location : Wat ภาพกลาง Benchamabophit (The Marble Temple), 224 x 112 cm. Bangkok, Thailand ภาพอืน่ ๆ 56 x 84 cm. 56 x 56 cm. 42 x 42 cm. Archival Pigment Print on Canvas 2022


21


22 “Dawn, Phra Arun, “อรณุ รงุ่ Wat Arun” พระอรณุ วัดอรุณฯ” Phra Arun or Phra Jaeng was engaged วสั ดุ : สัมฤทธ์ิ from Vientiane in พระอรณุ หรอื พระแจ้ง 1858 to enshrined อญั เชิญมาจาก at Buddha image hall เมอื งเวียงจันทน์ of Wat Arun. ประเทศลาว  เมื่อปี พ.ศ.2401 Bronze ปัจจบุ นั ประดิษฐาน Location : Wat Arun, อยู่ท่ีวหิ าร Bangkok, Thailand วดั อรุณราชวราราม ราชวรมหาวหิ าร Archival Pigment กรงุ เทพมหานคร Print on Canvas 114 x 76 cm. 2022


“เปลอ้ื งเมฆหมอก “เมือ่ เปลื้องเมฆหมอก พระโพธสิ ตั ว์ 23 แหง่ อวชิ ชา” แหง่ อวชิ ชาออกไปได้ อวโลกเิ ตศวรเปลง่ รศั มี ก็จะเห็นทุกสงิ่ ทกุ อย่าง 8 กร ขุดพบท่ีเมืองโบราณ ตามความเปน็ จรงิ วัสดุ : หนิ ทราย บริเวณสระโกสินารายณ์ มนั มแี ตส่ ิ่งทแ่ี ตกดับ ศลิ ปะเขมรแบบบายน อ.บา้ นโป่ง จ.ราชบรุ ี ของรูปของนาม” ราวพทุ ธศตวรรษท่ี 18 ปจั จบุ นั อยู่ที่ พพิ ธิ ภณั ฑสถาน แหง่ ชาติ ราชบุรี “Remove the clouds There is only The radiant Location : Ratchaburi Archival Pigment of ignorance” the fragmentation Avalokiteshvara National Museum, Print on Canvas of the appearance Bodhisattva Ratchaburi Province, “When clouds and the name.” Sandstone, Thailand 112 x 168 cm. of ignorance Khmer Art 2022 are removed, (Bayon period) everything will be Around 13th Century seen as it really is.


24 “Phra Malai pleases animals “พระมาลยั in hell” โปรดสตั วใ์ นนรก” An Arahant who พระอรหันต์ ซงึ่ ไปโปรด pleases animals in สตั วใ์ นนรกและสวรรค์ hell and heaven to เพือ่ น�ำ ความท่ีพบเห็น bring what he saw to มาเทศนาแก่มนษุ ย์ preach to mankind ทำ�ใหเ้ กิดความเชอื่ to make them believe ในเรื่องบาปบุญคณุ โทษ in results of good ศลิ ปะรัตนโกสนิ ทร์ and bad deeds สรา้ งเมอ่ื พ.ศ.2470 ปัจจบุ นั อยู่ท่ี Rattanakosin Art พพิ ธิ ภัณฑสถาน Built in 1927 แหง่ ชาติ อินทร์บรุ ี จงั หวดั สิงหบ์ รุ ี Location : Inburi National Museum, Singburi Province, Thailand Archival Pigment Print on Canvas 114 x 76 cm. 2022


25 “Mist of Spirit” Head of Buddha image Ayutthaya style, 16th Century (500 Years ago) Unearthed from the main Vihara of Wat Phra Si Sanphet, Phra Nakhon Si Ayutthaya Location : National Museum Bangkok (Phranakorn), Bangkok, Thailand Archival Pigment Print on Canvas 90 x 90 cm. 2022 “มา่ นหมอกแหง่ พระเศยี รพระพทุ ธรปู ขดุ พบในวหิ ารหลวง ปจั จบุ นั อยทู่ ่ี จติ วญิ ญาณ” ศลิ ปะอยธุ ยา วดั พระศรสี รรเพชญ์ พพิ ธิ ภณั ฑสถาน พทุ ธศตวรรษท่ี 21 พระนครศรอี ยธุ ยา แหง่ ชาติ พระนคร (500 ปมี าแลว้ ) กรงุ เทพมหานคร


26 “Heaven Light” “แสงสวรรค์” Head of Buddha image (Head of Phra เศียรพระแสนแซว่ Saenswae) วัสดุ : สมั ฤทธิ์ Bronze, Lanna Art, ศลิ ปะลา้ นนา 14th-15th century พทุ ธศตวรรษท่ี 19-20 Found at Wat ไดจ้ ากวัดยางกวง Yangkuang an (รา้ ง) ตำ�บลหายยา abandoned temple อ�ำ เภอเมืองเชียงใหม่ in Chiang Mai. จงั หวัดเชยี งใหม่ ปจั จบุ นั อยทู่ ่ี Location : Chiang Mai พพิ ธิ ภณั ฑสถาน National Museum, แห่งชาติ เชียงใหม่ Chiang Mai Province, จงั หวัดเชียงใหม่ Thailand Archival Pigment Print on Canvas 182 x 126 cm. 2022


27 “Protection and Defense” Xiao Kang or door keeper is responsible for protecting the door or entrance at the cloister of Wat Benchamabophit. (The Marble Temple) Archival Pigment Print on Canvas 90 x 90 cm. 2022 “ปกปอ้ ง เซย่ี วกาง หรอื ทวารบาล อยทู่ ร่ี ะเบยี งคด คมุ้ ครอง” มหี นา้ ทร่ี กั ษาประตู วดั เบญจมบพติ รดสุ ติ หรอื ทางเขา้ ออก วนารามราชวรวหิ าร กรงุ เทพมหานคร


28 “ม่านแห่งอวชิ ชา” พระพุทธรปู นาคปรก ปัจจุบันอยทู่ ่ี “Curtain of Found at Phra Prang Lop Buri Province, ท่ปี ิดบงั ไมใ่ ห้เห็น วัสดุ : หินทราย พิพธิ ภัณฑสถาน ignorance” that Sam Yot (The Temple Thailand พระพุทธองค์ ศลิ ปะลพบุรี ปลายพุทธ แห่งชาติ shield Buddha of Three Prangs), ศตวรรษที่ 18-19 สมเดจ็ พระนารายณ์ from being seen Lop Buri Mixed media พบทพ่ี ระปรางคส์ ามยอด Location : Somdet 76 x 114 cm. อำ�เภอเมอื ง Sandstone Phra Narai National จังหวดั ลพบรุ ี Lopburi Art Museum, 2022 13th-14th Century


“ธรรมะ 29 คือธรรมชาต”ิ “Dharma is พระพุทธรูป Dharmachat ปางมารวชิ ยั (Nature)” วัสดุ : สมั ฤทธ์ิ ศิลปะสุโขทัย Buddha Subduing พทุ ธศตวรรษที่ 19 Mara พระราชประสิทธิคุณ Bronze, Sukhothai วัดราชธานี Style จังหวดั สุโขทัย 14th Century A.D. มอบให้ Presented by The Rev. Phra ปจั จุบันอยู่ท่ี Rajaprasiddhiguna. พิพิธภณั ฑสถานแหง่ Location : ชาติ รามค�ำ แหง Ramkhumhang จงั หวดั สโุ ขทัย National Museum, Sukhothai province, Thailand Archival Pigment Print on Canvas 114 x 76 cm. 2022


30 “Thao Wessuwan” 1 of the 4 keepers of the world who dedicate himself to protect Buddha and Buddhism. Location : Phra Wihan Noi, Wat Arun, Bangkok, Thailand Archival Pigment Print on Canvas 90 x 90 cm. 2022 “ทา้ วเวสสวุ รรณ” 1 ในทา้ วจตโุ ลกบาล ประดิษฐานอยทู่ ี่ อทุ ศิ ตนเพอ่ื พทิ กั ษ์ พระวหิ ารนอ้ ย สมั มาสมั พทุ ธเจา้ หรอื วหิ ารจฬุ ามณเี จดีย์ และปกปอ้ งคมุ้ ครอง วดั อรุณราชวราราม พระพทุ ธศาสนา ราชวรมหาวิหาร วสั ดุ : ปนู ปน้ั เครอ่ื งทรง กรงุ เทพมหานคร โลหะ


“สัมมาสมาธิ” 31 สัมมาสมาธิ หมายถึง “Right สมาธชิ อบ คอื ความ Concentration” ตัง้ ใจมัน่ โดยถกู ทาง มอี ารมณ์เป็นอนั ใด Head of Buddha อันหนึง่ ไม่ฟุ้งซา่ น image เขา้ ถงึ ในฌานทัง้ 4 Ayutthaya style, ได้แก่ ปฐมฌาน 15th Century ทตุ ยิ ฌาน ตตยิ ฌาน Location : Chao Sam และจตตุ ถฌาน Phraya National Museum เศียรพระพทุ ธรูป Phra Nakhon Si ศิลปะสมยั อยธุ ยาตอน Ayutthaya, Thailand ตน้ แบบอทู่ องรนุ่ ที่ 3 Archival Pigment พุทธศตวรรษท่ี 20 Print on Canvas ปจั จบุ นั อยทู่ ี่ 114 x 76 cm. พพิ ิธภณั ฑสถานแหง่ 2022 ชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรอี ยธุ ยา


32 “News” “ข่าว” Nowadays, there are frequent news about ปจั จบุ นั มขี า่ วพฤตกิ รรม the inappropriate ไมเ่ หมาะสมของพระ behaviors of some บางรปู ปรากฏอยบู่ ่อยๆ monks. พระสงฆเ์ ป็นเพียง Monks are just คนธรรมดาทีม่ าบวช ordinary people who เพื่อศกึ ษาพระธรรม come to be ordained to study the Dharma. ทีส่ �ำ คญั ก็คอื ธรรมะ ของพระสมั มาสมั พทุ ธ The important thing เจา้ ยงั คงบริสุทธ์ิ is that the Dharma เป็นทพ่ี ึ่งสูงสุด of the Lord Buddha แก่สรรพจิต is still pure. เป็นหลกั ความจรงิ อันประเสริฐ It is the highest และน�ำ ทางชีวิตใหแ้ ก่ support for all souls. มวลมนุษย์ It is the principle of เศียรพระพุทธรปู noble truth to guide วสั ดุ:หนิ ทรายพอกรกั the life of mankind. พุทธศตวรรษท่ี 20 สมยั อยธุ ยาตอนตน้ Head of Buddha image ปัจจบุ นั อย่ทู ี่ Sandstone with พิพิธภณั ฑสถาน Lacquer แห่งชาติ Ayutthaya style, สมเด็จพระนารายณ์ 15th Century จังหวัดลพบุรี Location : Somdet Phra Narai National Museum, Lop Buri Province, Thailand. Archival Pigment Print on Canvas 114 x 76 cm. 2022


“ความสงดั 33 คือความสขุ ” “Silence is พญานาคช่ือ Happiness.” “มจุ ลนิ ทร”์ แผพ่ งั พาน ป้องกนั ลมฝน มใิ ห้พดั A Naga named และสาดกระเซน็ มาตอ้ ง “Mujalin” spreads พระวรกายพระพทุ ธเจา้ a canopy to prevent wind and rain from ทรงตรสั วา่ blowing and “ความสงดั คอื ความสขุ splashing on ของบคุ คลผ้มู ีธรรม Buddha’s body. อนั ไดส้ ดบั แลว้ ได้รเู้ หน็ สังขารทง้ั ปวง The Buddha said, ตามเป็นจรงิ ” “Silence is happiness of a person who has พระพุทธรปู ปาง heard the Dharma มารวชิ ยั นาคปรก and has seen all ศิลปะศรวี ิชัย formation of physical พุทธศกั ราช 1726 and mental elements หรือ 1822-1834 as they really are.” พบทีว่ ดั เวยี ง อ�ำ เภอไชยา Buddha in the จังหวดั สุราษฎรธ์ านี Gesture of Touching Earth and Sheltered ปัจจบุ นั อยู่ท่ี by Naga’s Hood พพิ ิธภัณฑสถาน Found at Wat Wiang, แห่งชาติ พระนคร Chaiya District, กรงุ เทพมหานคร Surat Thani Province Srivijaya style, 1183 CE or 1279-1291 CE Location : National Museum Bangkok (Phranakorn), Bangkok, Thailand Archival Pigment Print on Canvas 114 x 76 cm. 2022


34 “พระศรอี าริย เมตไตรย” พทุ ธศาสนิกชนเช่อื วา่ เม่ือพระศรีอารยิ เมต ไตรยเสดจ็ อบุ ัตขิ ึน้ โลกนี้จะมีความสงบ ประชาชนจะมคี วามสขุ อยา่ งยิง่ ไม่มีเรือ่ งรอ้ น ใจ ทกุ คนจะเปน็ คนดี เหมือนกนั หมด ศิลปะรัตนโกสนิ ทร์ สรา้ งเม่อื พ.ศ.2470 ปัจจุบันอยู่ที่ พิพิธภณั ฑสถาน แห่งชาติ อินทร์บุรี จงั หวดั สิงห์บุรี “Arimeiteiya Bhura” The Buddhist believes that when Arimeiteiya Bhura is born, this world will be peaceful and happy. There will be no worry. Everyone will be good person. Rattanakosin Art Built in 1927 Location : Inburi National Museum, Singburi Province, Thailand Archival Pigment Print on Canvas 114 x 76 cm. 2022


35 ผจู้ ดั การโครงการ จรยิ า บษุ ราคมั วดี หวั หนา้ คณะท�ำ งาน วรรณี เปรมชยั พร ขอขอบคณุ บรษิ ทั แคนนอน มารเ์ กต็ ตง้ิ (ไทยแลนด)์ จ�ำ กดั บรษิ ทั รวมหวั จ�ำ กดั คณุ นสุ รา สายเพญ็ คณุ ลอื ชาย สยงั กลู


36


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook