Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ฉบับที่ 6 5-10กย65

ฉบับที่ 6 5-10กย65

Published by narongdetch_50099, 2022-11-17 01:49:43

Description: ฉบับที่ 6 5-10กย65

Search

Read the Text Version

 เม่ือวันที่ 5 กนั ยายน 2565 นางพิมล พาชืน่ นายกเทศมนตรีตาบลอุบล พร้อมดว้ ยคณะผู้บริหาร สมาชกิ สภาเทศบาล ใหเ้ กยี รตริ ว่ มพิธเี ปิดอบรม หมอหมบู่ า้ น ประจาปี 2565 ของ อสม.ชมุ ชนนาคา หมู่ท่ี 15 ณ อาคารหอประชมุ เทศบาลตาบลอบุ ล  เมือ่ วันท่ี 7 กันยายน 2565 นางพมิ ล พาช่ืน นายกเทศมนตรตี าบลอุบล พรอ้ มดว้ ยคณะบริหาร , สมาชกิ สภาเทศบาล นาเจา้ หน้าทงี่ านป้องกันฯ ออก ตรวจสอบและตัดกง่ิ ไม้ตามแนวสายไฟ ในชมุ ชนท่าบอ่ ใต้ หมูท่ ่ี 1 เพ่อื ความปลอดภยั ของประชาชน เมอื่ วันท่ี 7 กันยายน 2565 นางพิมล พาชนื่ นายกเทศมนตรตี าบล อบุ ล พร้อมดว้ ยคณะผู้บริหาร มอบเงนิ ช่วยเหลือผ้ปู ระสบเหตุอัคคีภยั ราย นายบญุ ช่วย จนั ทศรีคา ทีบ่ ้านเลขท่ี 59/58 หม่บู ้านรื่นพฤกษา ชมุ ชนนาคา หม่ทู ่ี 15 เพื่อชว่ ยเหลอื และให้กาลังใจผู้ประสบสาธารณภยั ในเขตเทศบาลตาบลอุบล  เมอื่ วนั ท่ี 7 กนั ยายน 2565 ภารกิจงานกองสาธารณสขุ และส่งิ แวดลอ้ ม โดยการควบคุมดูแลของ นายชวโรจน์ ทัดเทยี ม ผอู้ านวยการกองฯ ไดร้ บั มอบภารกิจจาก นางพมิ ล พาช่นื นายกเทศมนตรีตาบลอุบล มอบหมายให้ นายณรงค์เดช ผกานนท์ หวั หน้างานรกั ษาความสะอาด นาเจ้าหนา้ ท่อี อก ดาเนนิ ภารพ่นหมอกควนั ในชุมชน ตามโครงการป้องกนั และควบคุมโรค ไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตาบลอบุ ล ห้วงตง้ั แต่วันท่ี 7 – 19 กันยายน 2565 ซ่งึ ไดร้ บั ความรว่ มมอื จาก อสม.และประชาชน ร่วมปฏิบัติงานไป จนกวา่ จะแล้วเสร็จ  เทศบาลตาบลอุบล ถนนสขุ าพฒั นา หมู่ที่ 18 ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมอื ง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4542-9437 http://www.tambonubon.go.th


 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2565 นางพิมล พาช่นื  เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2565 นางพิมล พาช่นื นายกเทศมนตรีตาบลอุบล พร้อมด้วยคณะ นายกเทศมนตรีตาบลอุบล พร้อมด้วยคณะบริหาร ออก บริหาร , สมาชกิ สภาเทศบาล นาเจ้าหนา้ ทง่ี าน ตรวจสอบความเรยี บรอ้ ย การซ่อมถนนสขุ าพัฒนา หมู่ที่ ป้องกนั ฯ ออกตรวจสอบและตัดก่งิ ไม้ตามแนว 18 ท่ชี ารดุ เสียหายจากน้าท่วมรอการระบาย และการ สายไฟ ในชมุ ชนต่างๆ ของเทศบาล เพ่อื จัดทา สัญจรของรถทีม่ ีนา้ หนกั เกนิ ทาให้ถนนชารดุ เสยี ให้ แผนงาน และวางแผนรว่ มกนั แบบบรู ณาการของ สามารถใช้การไดต้ ามปกติ ลดการเกดิ อุบัติเหตใุ นการใช้ กองงาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน รถใช้ถนนของประชาชน  เมอ่ื วนั ท่ี 19 สิงหาคม 2565 นางพิมล พาชนื่ นายกเทศมนตรตี าบลอบุ ล พรอ้ มด้วยคณะบริหาร, สมาชกิ สภาเทศบาลตาบลอบุ ล และหัวหน้าส่วนการงาน รว่ มพิธเี ปดิ โครงการอบรมหมอหมบู่ า้ นในพระราช ประสงค์ ของชมุ ชนหนองปลาปาก หมู่ท่ี 11 ณ หอประชุมเทศบาลตาบลอบุ ล  เมอ่ื วันที่ 8 กันยายน 2565 นางพิมล พาช่นื นายกเทศมนตรตี าบลอุบล  เมือ่ วนั ท่ี 9 กนั ยายน 2565 นางพิมล พาชืน่ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล เจา้ หนา้ ท่ีงานป้องกันนาสง่ มอบ ตาบลอบุ ล มอบนโยบายให้กองช่างดาเนินการซอ่ มแซมไฟฟา้ ในจดุ กระสอบทรายกัน้ น้าให้แก่ประชาชนในชุมชนหนองหอย หมูท่ ี่ 10 และชมุ ชน ต่างๆ ท่ีชารุด ซ่อมแซมแกไ้ ขถนนสุขาพฒั นา ซอยไชยศิรสิ าน และ หนองปลาปาก หมู่ท่ี 11 ตามคาร้อง เพือ่ ใช้ในการป้องกนั น้าท่วมขงั ในชว่ งท่ี ซอยร่วมใจ ชุมชนดอนกลาง หมู่ท่ี 18 ตามคาร้องประจาสปั ดาหท์ ่ี ยงั มีฝนตกหนกั ทา่ นท่ปี ระสงคจ์ ะขอรับการสนับสนุนกระสอบทราย ตดิ ตอ่ ได้ 2 ระหวา่ งวันท่ี 5 – 9 กนั ยายน 2565 ใหเ้ รยี บรอ้ ย เพ่อื แก้ไข ท่ีงานปอ้ งกันฯ โทร.045 - 429441 ปัญหาและลดความเดอื ดร้อนของประชาชน เทศบาลตาบลอบุ ล ถนนสุขาพัฒนา หมูท่ ี่ 18 ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จงั หวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4542-9437 http://www.tambonubon.go.th


 เมอ่ื วันท่ี 9 กนั ยายน 2565 นางพิมล พาชน่ื นายกเทศมนตรีตาบล  เมอื่ วนั ท่ี 9 กันยายน 2565 นางพมิ ล พาช่นื นายกเทศมนตรี อุบล และคณะผบู้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลกู จา้ งเทศบาล ตาบลอุบล เป็นประธานเปิดการอบรมคณุ ธรรม จรยิ ธรรม สาหรับคณะ พรอ้ มด้วยคณะ อสม. กรรมการชมุ ชน ประชาชนในชมุ ชน รว่ มพธิ ี ผู้บรหิ าร สมาชิกสภาเทศบาล พนกั งาน ลกู จ้างเทศบาล ประจาปี 2565 ทาบญุ ตักบาตรพระสงฆ์ จานวน 9 รปู ตามโครงการถนนสายวฒั นธรรม โดยไดก้ ราบนมัสการพระคุณเจา้ พระครูวิจติ ร ศาสนกาญ (ดร.)เจา้ ณ บรเิ วณรอบสระนา้ ทุ่งศรวี นาไล เทศบาลตาบลอุบล อาวาสวดั ดา้ มพร้า แสดงธรรมบรรยาย และ นายวัชรวทิ ย์ พทุ ธบญุ ผอ. กลุม่ งานกฎหมาย ฯ สานักงานสง่ เสริมการปกครองทอ้ งถิ่น จงั หวดั อุบลราชธานี เป็นวทิ ยากรบรรยาย ณ หอ้ งประชุมเทศบาลตาบลอุบล  ภารกิจงานกองสาธารณสขุ และส่ิงแวดลอ้ ม มอบภารกิจใหเ้ จา้ หน้าท่ี  ภารกิจงานกองคลัง โดยนางอุมาพร มสุ กิ สาร ผอ.กองคลงั รายงานผล ทาการเกบ็ กง่ิ ไม้และนาสง่ ถงั ขยะทดแทนทชี่ ารดุ ในชมุ ชนทา่ บ่อเหนอื การเบกิ จา่ ยและสถานะการคลัง ประจาสัปดาห์ที่ 2 ระหวา่ งวนั ที่ 5 – 9 หมู่ที่ 2 ตามคารอ้ งระหว่างวันท่ี 5- 9 กันยายน 2565 กนั ยายน 2565 มาเพอื่ ประชาสมั พันธ์ให้ทราบ เทศบาลตาบลอบุ ล ถนนสขุ าพัฒนา หมทู่ ี่ 18 ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมอื ง จังหวัดอบุ ลราชธานี 34000 โทร.0-4542-9437 http://www.tambonubon.go.th


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook