Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore PLC พรรษรัตน์2_64

PLC พรรษรัตน์2_64

Published by Krulek456, 2022-11-09 05:58:54

Description: PLC พรรษรัตน์2_64

Search

Read the Text Version

บนั ทึกข้อความ สว่ นราชการ โรงเรยี นโคกสำโรงวทิ ยำ ท่ี ...................../๒๕๖๔ วนั ที่ ๓๑ เดือน มนี ำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรือ่ ง รำยงำนกำรจดั กิจกรรมชุมชนแหง่ กำรเรียนรู้ทำงวิชำชพี ภำคเรยี นท่ี ๒ ปกี ำรศึกษำ ๒๕๖๔ ___________________________________________________________________________ เรียน ผ้อู ำนวยกำรโรงเรียนโคกสำโรงวทิ ยำ ตำมท่ีกลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรียนโคกสำโรงวิทยำ ได้มอบหมำยให้คณะครูทุกท่ำนจัดทำสมุดบันทึก ชมุ นุมแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชพี (Professional Learning Community) เพ่ือให้เกดิ กำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำนและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลท่ีดีแก่ตนเองและรำชกำรและเป็นไปตำมนโยบำยของ กระทรวงศกึ ษำธิกำร บัดน้ี ข้ำพเจ้ำ นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ตำแหน่ง ครู ได้จัดทำสมุดบันทึกชุมนุมแห่งกำรเรียนรู้ทำง วชิ ำชพี (Professional Learning Community) ภำคเรียนท่ี ๒ ปกี ำรศกึ ษำ ๒๕๖๔ เรยี บรอ้ ยแล้วรำยละเอียดดงั แนบ จงึ เรยี นมำเพื่อโปรดทรำบและพจิ ำรณำ ลงชื่อ........................................................ (นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ) ครู ความคิดเหน็ ของหัวหน้ากลุ่มบรหิ ารงานวิชาการ ความคดิ เห็นของรองผ้อู านวยการกลุ่มบริหารงานวชิ าการ ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ลงชื่อ ........................................................... ลงชอ่ื ........................................................... (นำงระหง มำเจรญิ ) (นำงสำวสุภำรตั น์ องึ้ ถำวรด)ี หวั หนำ้ กล่มุ บรหิ ำรงำนวชิ ำกำร รองผอู้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวชิ ำกำร ความคดิ เห็นของผ้อู านวยการโรงเรยี น ..................................................................... ..................................................................... ลงช่ือ ........................................................... (นำยสำรวย วัฒนวงศ)์ ผ้อู ำนวยกำรโรงเรยี นโคกสำโรงวิทยำ


สมุดบันทกึ กจิ กรรม (Logbook) ชมุ ชนการเรยี นรทู้ างวิชาชีพ ( Professional Learning Community) ช่อื นางสาวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์ ตาแหน่ง ครู กล่มุ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนโคกสาโรงวทิ ยา สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ


การบนั ทึกข้อมลู รายบุคคล เพอื่ นาไปบนั ทกึ ในโปรแกรม L - Teacher ๑. ชื่อ นางสาวพรรษรตั น์ นามสกุล พรมมนิ ทร์ อายุ ๔๗ ปี ๒. วชิ า/สาขา/กลมุ่ สาระการเรียนรู้ทท่ี าการสอน ภำษำไทย ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ชั้น กลุ่มสาระการ ช้ัน ช่ัวโมง/ กลุ่มสาระการ ชั่วโมง/ สัปดาห์ เรยี นรู้ สปั ดาห์ เรยี นรู้ ภำษำไทย ม. ๑/๒ , ๘ ๓ ภาษากบั วฒั นธรรม ม. ๖/๔,๕,๖,๗,๘ ๒ ๓. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ งาน ภาระงาน ชว่ั โมง/สัปดาห์ รกั กำรอ่ำน ดแู ลนกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๕/๓ ๑ ชมุ นุมส่งเสริมวชิ ำกำร ดแู ลนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษำปีท่ี ๕/๓ ๑ ลดเวลำเรยี นเพิ่มเวลำรู้ - - ลูกเสือเนตรนำรี ดแู ลนกั เรียนชั้นมธั ยมศึกษำปีที่ ๑ ๑ งำนชมุ ชน ปฏบิ ัติหน้ำท่กี จิ กรรมงำนสำคัญๆ กับ ๔ ชุมชนที่ไดร้ บั มอบหมำย ๔. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ภาระงาน ชวั่ โมง/สัปดาห์ ผลการปฏิบัติงาน - -- ๕. การพฒั นา ๕.๑ เข้ารบั การพัฒนาตามหลักสตู รคุรุพฒั นารบั รอง ก.ค.ศ. หลักสตู ร วนั ที่ หน่วยงานทจ่ี ัด จานวนช่ัวโมง - - --


๕.๒ เขา้ รบั การพฒั นาตนเองและพัฒนาวชิ าชีพ หลกั สูตร วันที่ หนว่ ยงานท่ีจดั จานวน ชั่วโมง การอบรมในโครงการพัฒนาข้าราชการครู ๒๓ ตลุ าคม ๒๕๖๔ สพม.ลพบรุ ี ๑๐ ชั่วโมง และบุคลากรทางดา้ นการศึกษาทาง ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรยี นโคกสาโรงวทิ ยา การศึกษาตามหลักเกณฑแ์ ละวิธีการ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กองทุนดิจิทลั ๑๐ ชั่วโมง ประเมินตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ ขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางดา้ น ๒๐ ชั่วโมง การศึกษาทางการศึกษาตามข้อตกลงใน การพัฒนา PA (Performance Agreement ) ในรปู แบบออนไลน์ ในวนั เสารท์ ่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ การอบรมในโครงการพฒั นาข้าราชการครู และบคุ ลากรทางดา้ นการศึกษาทาง การศกึ ษาตามหลกั เกณฑ์และวธิ กี าร ประเมินตาแหน่ง การเลื่อนวทิ ยฐานะ ข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางด้าน การศึกษาทางการศึกษาตามข้อตกลงใน การพัฒนา PA (Performance Agreement ) ณ โรงเรียนโคกสาโรงวทิ ยา จังหวดั ลพบุรี อบรมโครงการพัฒนาหลักสตู รภมู ปิ ัญญา พื้นบา้ นภาคกลางโดยประยุกต์ใชศ้ าสตร์ พระราชา หลกั สูตรท่ี 1 ละโว้ธานีสลู่ พบรุ ี อันลือเลอื่ ง จงั หวดั ลพบุรี หลักสตู ร วันที่ หนว่ ยงานที่จดั จานวน สพม.ลพบรุ ี ชั่วโมง การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการ อ่านขั้นสงู ของนักเรยี น ชัน้ มัธยมศึกษา ๑๐ ช่ัวโมง ตอนต้น ดว้ ยการเรียนรดู้ ว้ ยตนเอง (Self – Leaning)


๖. การมสี ว่ นรว่ มในชมุ ชนการเรียนรทู้ างวิชาชพี (PLC) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ วนั /เดือน/ปี ชอื่ กลุ่ม ช่ือกจิ กรรม จานวน บทบาท จานวน สมาชกิ ชั่วโมง ๒ พฤศจกิ ำยน ๒๕๖๔ ครภู ำษำไทย ๔.๐ นำเสนอปญั หำท่ีพบในกำรจัดกำร ๖ Model ๕๕ นำที เรยี นกำรสอน Teacher ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ครูภำษำไทย ๔.๐ เลอื กปญั หำที่พบในกำรจดั กำรเรยี น ๔ Model ๕๕ นำที กำรสอน Teacher ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ครูภำษำไทย ๔.๐ กำรพัฒนำทกั ษะกำรอ่ำนอำขยำน ๔ Model ๕๕ นำที และเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้ Teacher แบบฝกึ กลุม่ สำระกำรเรยี นรู้ ภำษำไทยของนักเรยี นชั้น มธั ยมศกึ ษำปที ่ี ๑ ๙ พฤศจกิ ำยน ๒๕๖๔ ครภู ำษำไทย ๔.๐ กำรนำไปใช้เรอ่ื งกำรอ่ำนอำขยำน ๔ Model ๕๕ นำที และเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้ Teacher แบบฝกึ ทกั ษะ ๑๐ พฤศจกิ ำยน ๒๕๖๔ ครภู ำษำไทย ๔.๐ ข้อมลู วิเครำะห์ประสทิ ธภิ ำพ จุดเด่น ๔ Model ๕๕ นำที จุดด้อย ของกำรใช้แบบฝึกทักษะใน Teacher กำรพฒั นำกำรอ่ำนอำขยำนและ เขยี นคำมำตรำตัวสะกดโดยใชแ้ บบ ฝกึ กลุ่มสำระกำรเรยี นรภู้ ำษำไทย ของนักเรยี นชนั้ มธั ยมศึกษำปีที่ ๑ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ครภู ำษำไทย ๔.๐ เสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรอ่ำน ๔ Model ๕๕ นำที อำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกด Teacher โดยใชแ้ บบฝึกกลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทยของนักเรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษำปีที่ ๑ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ครภู ำษำไทย ๔.๐ รำยงำนผลกำรพัฒนำผลสมั ฤทธิ์ ๔ Model ๕๕ นำที ทำงกำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำ Teacher มำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝกึ กลมุ่ สำระกำรเรยี นรภู้ ำษำไทยของ นักเรียนชน้ั มธั ยมศกึ ษำปีที่ ๑


วัน/เดอื น/ปี ชื่อกลุ่ม ชื่อกจิ กรรม จานวน บทบาท จานวน ๑๗ พฤศจกิ ำยน ๒๕๖๔ ครูภำษำไทย ๔.๐ สมาชกิ ชว่ั โมง รำยงำนผลกำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิ ๕๕ นำที ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ครภู ำษำไทย ๔.๐ ทำงกำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำ ๔ Model ๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ ครูภำษำไทย ๔.๐ มำตรำตวั สะกดโดยใชแ้ บบฝกึ กลมุ่ ๕๕ นำที สำระกำรเรยี นร้ภู ำษำไทยของ Teacher ๑ ธนั วำคม ๒๕๖๔ ครูภำษำไทย ๔.๐ นักเรยี นช้ันมัธยมศกึ ษำปที ่ี ๑ (ตอ่ ) ๕๕ นำที ๗ ธนั วำคม ๒๕๖๔ ครภู ำษำไทย ๔.๐ รำยงำนผลกำรพัฒนำผลสมั ฤทธิ์ ๔ Model ทำงกำรอำ่ นอำขยำนและเขยี นคำ Teacher ๕๕ นำที มำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝกึ กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยของ ๔ Model ๕๕ นำที นักเรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษำปที ่ี ๑ (ตอ่ ) Teacher รำยงำนผลกำรพฒั นำผลสัมฤทธ์ิ ทำงกำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำ ๔ Model มำตรำตวั สะกดโดยใช้แบบฝกึ กล่มุ Teacher สำระกำรเรยี นรูภ้ ำษำไทยของ นกั เรียนชน้ั มัธยมศึกษำปีที่ ๑ (ตอ่ ) ๔ Model รำยงำนผลกำรพฒั นำผลสัมฤทธิ์ Teacher ทำงกำรอ่ำนอำขยำนและเขยี นคำ มำตรำตวั สะกดโดยใชแ้ บบฝึกกลุ่ม สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยของ นักเรยี นชน้ั มัธยมศกึ ษำปที ่ี ๑ (ตอ่ ) วเิ ครำะห์ประสิทธิภำพ จดุ เด่น จุด ด้อย ของแบบฝกึ ทักษะกำรอ่ำน อำขยำนและเขยี นคำมำตรำตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทยของนักเรียนชั้น มธั ยมศกึ ษำปีที่ ๑


วัน/เดอื น/ปี ชือ่ กลุ่ม ชอ่ื กจิ กรรม จานวน บทบาท จานวน ๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ ครภู ำษำไทย ๔.๐ สมาชิก ช่วั โมง เสนอแนวทำงกำรแกป้ ัญหำทเ่ี กิดจำก ๘ ธนั วำคม ๒๕๖๔ ครูภำษำไทย ๔.๐ กำรพฒั นำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรอำ่ น ๔ Model ๕๕ นำที อำขยำนและเขยี นคำมำตรำตัวสะกด ๑๔ ธนั วำคม ครูภำษำไทย ๔.๐ โดยใช้แบบฝกึ กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ Teacher ๒๕๖๔ ภำษำไทยของนักเรยี นช้นั มัธยมศึกษำ ครูภำษำไทย ๔.๐ ปที ่ี ๑ ๔ Model ๕๕ นำที ๑๕ ธนั วำคม เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำท่เี กิดจำก Teacher ๒๕๖๔ ครูภำษำไทย ๔.๐ กำรพัฒนำผลสัมฤทธท์ิ ำงกำรอ่ำน อำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกด ๔ Model ๕๕ นำที ๑๕ ธนั วำคม โดยใชแ้ บบฝึกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ Teacher ๒๕๖๔ ภำษำไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ ปีที่ ๑ (ต่อ) ๔ Model ๕๕ นำที เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำทีเ่ กดิ จำก Teacher กำรพฒั นำผลสมั ฤทธท์ิ ำงกำรอำ่ น อำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกด ๔ Model ๕๕ นำที โดยใชแ้ บบฝึกกลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ Teacher ภำษำไทยของนักเรียนชน้ั มธั ยมศกึ ษำ ปีที่ ๑ (ต่อ) เสนอแนวทำงกำรแกป้ ัญหำท่ีเกดิ จำก กำรพฒั นำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรอำ่ น อำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกด โดยใชแ้ บบฝึกกลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทยของนักเรียนชัน้ มัธยมศกึ ษำ ปที ี่ ๑ (ต่อ) แลกเปลย่ี นควำมคิดเห็นจำกกำร พัฒนำแบบฝกึ กำรอ่ำนอำขยำนและ เขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝกึ กลมุ่ สำระกำรเรียนร้ภู ำษำไทยของ นักเรียนชัน้ มธั ยมศกึ ษำปีท่ี ๑


วนั /เดอื น/ปี ชอ่ื กลุ่ม ช่อื กิจกรรม จานวน บทบาท จานวน ๒๑ ธนั วำคม สมาชิก ชัว่ โมง ๒๕๖๔ ครภู ำษำไทย ๔.๐ แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นจำกกำร ๔ Model ๕๕ นำที ๒๒ ธันวำคม พฒั นำแบบฝึกกำรอำ่ นอำขยำนและ Teacher ๒๕๖๔ เขยี นคำมำตรำตวั สะกดโดยใช้แบบฝึก ๒๒ ธันวำคม กลมุ่ สำระกำรเรยี นร้ภู ำษำไทยของ ๒๕๖๔ นกั เรียนช้ันมธั ยมศกึ ษำปีท่ี ๑ (ตอ่ ) ๔ มกรำคม ๒๕๖๕ ครภู ำษำไทย ๔.๐ แลกเปลย่ี นควำมคิดเห็นจำกกำร ๔ Model ๕๕ นำที ๕ มกรำคม ๒๕๖๕ พัฒนำแบบฝึกกำรอ่ำนอำขยำนและ Teacher ๕ มกรำคม ๒๕๖๕ เขยี นคำมำตรำตัวสะกดโดยใชแ้ บบฝึก กลมุ่ สำระกำรเรยี นรภู้ ำษำไทยของ นกั เรยี นชน้ั มัธยมศกึ ษำปที ี่ ๑ (ตอ่ ) ครภู ำษำไทย ๔.๐ แลกเปลย่ี นควำมคิดเห็นจำกกำร ๔ Model ๕๕ นำที พฒั นำแบบฝกึ กำรอ่ำนอำขยำนและ Teacher เขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก กลมุ่ สำระกำรเรียนรภู้ ำษำไทยของ นักเรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษำปีที่ ๑ (ต่อ) ครภู ำษำไทย ๔.๐ แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นจำกกำร ๔ Model ๕๕ นำที พฒั นำแบบฝึกกำรอำ่ นอำขยำนและ Teacher เขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสำระกำรเรยี นร้ภู ำษำไทยของ นกั เรยี นชนั้ มธั ยมศึกษำปีท่ี ๑ (ต่อ) ครูภำษำไทย ๔.๐ สรุปผลกำรใชแ้ บบฝกึ กำรอ่ำนอำขยำน ๔ Model ๕๕ นำที และเขียนคำมำตรำตวั สะกดโดยใช้ Teacher แบบฝกึ กลมุ่ สำระกำรเรยี นรภู้ ำษำไทย ของนักเรยี นช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ครูภำษำไทย ๔.๐ สรปุ ผลกำรใชแ้ บบฝึกกำรอ่ำนอำขยำน ๔ Model ๕๕ นำที และเขียนคำมำตรำตวั สะกดโดยใช้ Teacher แบบฝกึ กลุม่ สำระกำรเรยี นรภู้ ำษำไทย ของนักเรยี นชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ (ตอ่ )


แบบบนั ทึกกจิ กรรม (Logbook) ชมุ ชนการเรียนรทู้ างวิชาชพี ( Professional Learning Community) ชอ่ื นำงสำวพรรษรตั น์ นามสกลุ พรมมนิ ทร์ โรงเรยี น โคกสำโรงวทิ ยำ สงั กดั สำนกั งำนเขตพืน้ ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำลพบุรี กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนที่ ๒ วันที่ ๒ เดือน พฤศจกิ ำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๒๐ น. ถงึ เวลา ๑๑.๑๕ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ชือ่ กิจกรรม นำเสนอปัญหำทพ่ี บในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เข้าร่วมกิจกรรมครง้ั ที่ ๑ ลายมือชื่อ ๒. จานวนสมาชกิ ๘ คน ๓. รายชือ่ สมาชกิ และ บทบาทหนา้ ที่ รายชื่อสมาชกิ บทบาทหน้าท่ี ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์ Model Teacher ๒. นำงศิรลิ กั ษณ์ เบญ็ จทรัพย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ มั่งคั่ง Buddy ๔. นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลคั นำสกลุ Buddy ๕. นำงสำวศวิ ลกั ษณ์ เจือจลุ Mentor ๖. นำยปัณณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรตั น์ อึ้งถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วัฒนวงศ์ Administrator ๔. สมาชิกทเ่ี ข้ารว่ มกจิ กรรมในครงั้ น้ี ๘ คน ๕. ประเดน็ ปัญหา / ส่ิงท่ีต้องการพัฒนา สมำชกิ กลุ่มท้งั ๘ คน รว่ มกนั นำเสนอปัญหำที่พบในกำรจดั กำรเรียนกำรสอน โดยแบง่ บทบำท หน้ำที่ ดังนี้ ๑) นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมนิ ทร์ Model Teacher ๒) นำงศิริลักษณ์ เบ็ญจทรัพย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ มง่ั คงั่ Buddy ๔) นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลคั นำสกลุ Buddy ๕) นำงศวิ ลักษณ์ เจอื จุล Mentor ๖) นำยปณั ณวชิ ญำ บัวงำม Mentor ๗) นำงสำวสภุ ำรัตน์ อ้ึงถำวรดี Expert ๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator


กำรเรยี นกำรสอนในรำยวชิ ำภำษำไทย ประกอบไปด้วยทกั ษะกำรอำ่ น กำรเขยี น กำรฟงั กำรดู และกำรพดู ซ่ึงพบปญั หำท่แี ตกต่ำงกันไปตำมลักษณะผเู้ รียนในแตล่ ะรำยบคุ คล ๗. ความรู้หลกั การท่ีนามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคดิ ประสำนควำมรว่ มมือ เพือ่ พฒั นำกำรศึกษำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำผเู้ รยี นใหเ้ กดิ ศกั ยภำพมำกที่สุด และสำมำรถนำควำมรู้ในกำรต้ังกลุ่ม PLC ไปใชใ้ นกำรเรยี นกำรสอนได้มำกทีส่ ดุ ๘. กระบวนการ/วิธีการ (บันทกึ รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ/วธิ กี าร ตามบทบาทหนา้ ท)่ี  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ - เสนอปัญหำกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสำระกำร เรียนรภู้ ำษำไทยของนกั เรยี นชน้ั มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ๒. นำงสำวพรพรรณ ม่ังค่ัง - เสนอปัญหำกำรอ่ำน เพรำะผเู้ รยี นในระดบั ชน้ั ที่สอนมีปัญหำกำรอ่ำนไมค่ ล่อง ๓. นำงศริ ลิ ักษณ์ เบญ็ จทรพั ย์ - เสนอปัญหำกำรเขยี นไม่คล่องของผู้เรยี น เพรำะผ้เู รียนจำคำมำจำกกำรใชโ้ ซเชยี ลแบบไม่ถูกต้อง ๔. นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลัคนำสกลุ - เสนอปัญหำกำรอ่ำนอำขยำน เพรำะผู้เรียนขำดทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกด จึงขำดควำมร้ใู นทักษะกำรอ่ำนทีถ่ ูกต้องๆ เป็นต้น ๙. ผลทไ่ี ดจ้ ากกิจกรรม สมำชิกทั้ง ๘ คน ได้ทรำบถึงปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทยของคุณครูแต่ละท่ำน และ สำมำรถนำปัญหำมำวิเครำะห์ถึงปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของตนเองด้วย ว่ำพบปัญหำเหมือนเพ่ือนครูในกลุ่ม PLC หรอื ไม่ ได้นำกำรเรยี นรแู้ บบบูรณำกำรไปใช้ในระดบั ชั้นของตนเอง จงึ ทำใหผ้ เู้ รยี นเกิดควำมรูส้ ึกแปลกใหม่และมี ควำมร้คู วำมเขำ้ ใจท่ีคงทนมำกกวำ่ กำรเรยี นเฉพำะในเนือ้ หำ ๑๐. การนาผลที่ได้รับไปใช้ สมำชิกท้ัง ๘ คน ได้ร่วมกันสรุปปญั หำในกำรจัดกำรเรยี นกำรสอนวชิ ำภำษำไทยของครูแตล่ ะท่ำนและกลับไป สำรวจกำรจดั กำรเรียนกำรสอนของตนเองอีกครัง้ ๑๑. นัดหมาย และเตรยี มขอ้ มลู ในการเขา้ ร่วมชุมชนการเรียนรูท้ างวชิ าชพี PLC คร้ังต่อไป นัดหมำยกำรเลือกปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยนำเสนอข้อมูลปัญหำที่พบในกำรจัดกำรเรียนกำร สอนประกอบด้วย


ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกลำ่ วข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร (ลงช่ือ)....................................................... (นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์) ครู ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชื่อ)....................................................... (นำงสำวสภุ ำรตั น์ อง้ึ ถำวรด)ี รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฝำ่ ยวิชำกำร .............................................................................................................................................................................. (ลงช่ือ)....................................................... (นำยสำรวย วัฒนวงศ์) ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนสำโรงวทิ ยำ


แบบบันทกึ กิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรยี นรู้ทางวิชาชพี ( Professional Learning Community) ชอ่ื นำงสำวพรรษรัตน์ นามสกลุ พรมมินทร์ โรงเรยี น โคกสำโรงวทิ ยำ สงั กัด สำนกั งำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธั ยมศึกษำลพบรุ ี กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนท่ี ๒ วันที่ ๓ เดอื น พฤศจกิ ำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๑๕ น. ถงึ เวลา ๑๒.๑๐ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ชือ่ กิจกรรม เลือกปัญหำทพ่ี บในกำรจัดกำรเรยี นกำรสอน เขา้ รว่ มกจิ กรรมคร้งั ที่ ๒ ลายมือชื่อ ๒. จานวนสมาชกิ ๘ คน ๓. รายช่อื สมาชกิ และ บทบาทหนา้ ท่ี รายช่ือสมาชกิ บทบาทหน้าท่ี ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์ Model Teacher ๒. นำงศิริลักษณ์ เบ็ญจทรพั ย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ ม่งั คงั่ Buddy ๔. นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลคั นำสกลุ Buddy ๕. นำงสำวศิวลักษณ์ เจือจลุ Mentor ๖. นำยปณั ณวชิ ญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรตั น์ อ้งึ ถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator ๔. สมาชกิ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ๘ คน ๕. ประเด็นปัญหา / ส่ิงทต่ี ้องการพฒั นา สมำชกิ กลมุ่ ท้ัง ๘ คน รว่ มกนั นำเสนอปัญหำที่พบในกำรจัดกำรเรยี นกำรสอน โดยแบง่ บทบำท หน้ำท่ี ดังนี้ ๑) นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒) นำงศริ ิลกั ษณ์ เบ็ญจทรพั ย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ มัง่ ค่งั Buddy ๔) นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลคั นำสกุล Buddy ๕) นำงศิวลักษณ์ เจือจุล Mentor ๖) นำยปัณณวชิ ญำ บัวงำม Mentor ๗) นำงสำวสภุ ำรตั น์ อ้งึ ถำวรดี Expert ๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator


โดยสมำชิกท้งั ๘ คน ได้ลงควำมเหน็ เลอื กกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดย ใช้แบบฝกึ ทักษะ สำหรับนักเรียนช้ันมธั ยมศึกษำปีท่ี ๑ ๖. สาเหตุ สมำชกิ ในกลุ่มมีควำมคดิ เห็นวำ่ กำรอ่ำนเปน็ ทักษะสำคญั ในกำรเรียนรู้ในทกุ วชิ ำและเล็งเหน็ ปัญหำทักษะกำร อ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ โดยกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรอ่ำนโดยใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน อำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกดโดยใชแ้ บบฝึกให้มปี ระสิทธภิ ำพมำกข้ึน ๗. ความร้หู ลักการทีน่ ามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคดิ ประสำนควำมร่วมมือ เพอ่ื พฒั นำกำรศกึ ษำ พฒั นำกำรเรยี นกำรสอนและพัฒนำผเู้ รียนให้เกิดศักยภำพมำกท่ีสุด และสำมำรถนำควำมรู้ในกำรตัง้ กลุ่ม PLC ไปใชใ้ นกำรเรยี นกำรสอนได้มำกท่สี ดุ ๘. กระบวนการ/วิธกี าร (บนั ทึกรายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ/วธิ ีการ ตามบทบาทหนา้ ที่)  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ - นำเสนอหัวข้อ กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝกึ กลุ่มสำระ กำรเรยี นรู้ภำษำไทยของนักเรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษำปที ่ี ๑ ๒. นำงสำวพรพรรณ มงั่ คง่ั - นำเสนอหวั ข้อ กำรพัฒนำทกั ษะกำรอ่ำนออกเสยี งสะกดคำในภำษำไทยโดยใชแ้ บบฝกึ ทักษะกำรอ่ำน ๓. นำงศริ ลิ ักษณ์ เบ็ญจทรพั ย์ - นำเสนอหัวข้อ กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนไม่คล่อง โดยใชก้ ำรเขยี นตำมคำบอก ๔.นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลัคนำสกลุ - นำเสนอหัวข้อ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับ นักเรยี นช้ันมัธยมศึกษำปที ่ี ๑ ๙. ผลท่ไี ดจ้ ากกิจกรรม สมำชิกทง้ั ๘ คน ได้เลอื กเกยี่ วกับกำรพฒั นำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดย ใชแ้ บบฝกึ กลมุ่ สำระกำรเรยี นรภู้ ำษำไทยของนักเรยี นชนั้ มธั ยมศึกษำปีท่ี ๑ ๑๐. การนาผลที่ได้รับไปใช้ สมำชิกทงั้ ๘ คน นำแนวทำงไปประยุกตใ์ ช้กบั กำรสอนในแต่ละระดับชน้ั ๑๑. นัดหมาย และเตรยี มข้อมูล ในการเขา้ รว่ มชุมชนการเรียนรูท้ างวชิ าชีพ PLC คร้ังต่อไป นดั หมำยกำรเขำ้ รว่ มประชมุ PLC ผ่ำนกลุ่ม LINE ในวนั ท่ี ๓ พฤศจกิ ำยน ๒๕๖๔


ขอรบั รองวำ่ ขอ้ มูลดงั กล่ำวข้ำงตน้ เป็นควำมจริงทุกประกำร (ลงชื่อ)....................................................... (นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์) ครู ........................................................................................................................................................ ...................... (ลงช่ือ)....................................................... (นำงสำวสภุ ำรัตน์ อ้งึ ถำวรด)ี รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฝำ่ ยวชิ ำกำร ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชอื่ )....................................................... (นำยสำรวย วฒั นวงศ)์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำโรงวทิ ยำ


แบบบนั ทกึ กจิ กรรม (Logbook) ชุมชนการเรยี นรทู้ างวชิ าชพี ( Professional Learning Community) ชื่อ นำงสำวพรรษรตั น์ นามสกลุ พรมมนิ ทร์ โรงเรยี น โคกสำโรงวทิ ยำ สงั กดั สำนกั งำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึ ษำมัธยมศึกษำลพบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนท่ี ๒ วนั ที่ ๓ เดอื น พฤศจกิ ำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถงึ เวลา ๑๔.๕๕ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ช่อื กจิ กรรม กำรพัฒนำทกั ษะกำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกดโดยใชแ้ บบฝึกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทยของนักเรยี นชั้นมธั ยมศึกษำปที ่ี ๑ เขา้ รว่ มกจิ กรรมคร้ังท่ี ๓ ๒. จานวนสมาชิก ๘ คน ๓. รายชอ่ื สมาชิก และ บทบาทหน้าท่ี รายชือ่ สมาชิก บทบาทหนา้ ท่ี ลายมือชอ่ื ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒. นำงศริ ลิ กั ษณ์ เบ็ญจทรพั ย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ มัง่ คั่ง Buddy ๔. นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลัคนำสกลุ Buddy ๕. นำงสำวศวิ ลักษณ์ เจอื จุล Mentor ๖. นำยปณั ณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรตั น์ อึ้งถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วัฒนวงศ์ Administrator ๔. สมาชกิ ทเ่ี ข้าร่วมกจิ กรรมในคร้งั น้ี ๘ คน ๕. ประเดน็ ปัญหา / ส่ิงทีต่ ้องการพฒั นา สมำชิกกลุ่มท้ัง ๘ คน ร่วมกันนำเสนอปัญหำทพี่ บในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยแบ่งบทบำทหนำ้ ที่ ดงั นี้ ๑) นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์ Model Teacher ๒) นำงศิรลิ กั ษณ์ เบ็ญจทรัพย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ มง่ั ค่ัง Buddy ๔) นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลัคนำสกุล Buddy ๕) นำงศิวลักษณ์ เจือจุล Mentor ๖) นำยปัณณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗) นำงสำวสุภำรตั น์ อึง้ ถำวรดี Expert ๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator


โดยสมำชกิ ท้ัง ๘ คน ได้นำเสนอควำมคิดเห็นว่ำ กำรพฒั นำผลสมั ฤทธทิ์ ำงกำรอำ่ นอำขยำนและเขยี นคำ มำตรำตวั สะกดโดยใช้แบบฝกึ กลมุ่ สำระกำรเรียนรภู้ ำษำไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ เม่อื นำไปใชแ้ ล้วเกิดผล อย่ำงไร มจี ดุ บกพร่องอยำ่ งไร และพฒั นำผ้เู รยี นไดต้ รงประเดน็ หรือไม่ อยำ่ งไร ๖. สาเหตุ สมำชิกในกลุ่มมีควำมคิดเห็นว่ำ กำรอ่ำนเป็นทักษะสำคัญในกำรเรียนรู้ในทุกวิชำและเล็งเห็นปัญหำกำรอ่ำน อำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ โดยกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรอ่ำนโดยใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกด เพื่อแก้ปัญหำ กำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกดให้มีประสิทธิภำพมำกขนึ้ ๗. ความรู้หลักการทนี่ ามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคดิ ประสำนควำมร่วมมือ เพอื่ พัฒนำกำรศกึ ษำ พฒั นำกำรเรยี นกำรสอนและพฒั นำผู้เรียนใหเ้ กดิ ศกั ยภำพมำกท่ีสุด และสำมำรถนำควำมรใู้ นกำรตั้งกลุ่ม PLC ไปใชใ้ นกำรเรียนกำรสอนได้มำกทส่ี ดุ ๘. กระบวนการ/วธิ ีการ (บันทกึ รายละเอยี ดข้ันตอน กระบวนการ/วธิ ีการ ตามบทบาทหนา้ ท่)ี  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator ผูส้ อนนำ แบบฝกึ ทกั ษะ เร่ืองอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกดไปใช้กบั ผู้เรยี นและมกี ำรบันทึกผลกำร เรียนรู้ระหว่ำงก่อนและหลังเรียน ว่ำมีกำรพัฒนำหรือไม่ และให้ผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะว่ำมีจุดบกพร่องใดท่ีต้องแก้ไข ปรบั ปรงุ เพ่ือนำมำใช้ในครงั้ ต่อไป จำกนนั้ นำมำอภิปรำยผลภำยในกลมุ่ ๙. ผลทีไ่ ด้จากกิจกรรม สมำชิกทัง้ ๘ คน ใหค้ วำมรู้เกยี่ วกบั วำ่ กำรพฒั นำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกด โดยใชแ้ บบฝกึ กล่มุ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทยของนักเรียนช้นั มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ไดอ้ ย่ำงถูกตอ้ ง ๑๐. การนาผลท่ีได้รับไปใช้ สมำชกิ ทง้ั ๘ คน นำแนวทำงไปประยุกตใ์ ช้กับกำรสอนในแตล่ ะระดบั ชั้น ๑๑. นดั หมาย และเตรียมข้อมูล ในการเขา้ รว่ มชมุ ชนการเรยี นรู้ทางวชิ าชีพ PLC ครั้งต่อไป นัดหมำยหวั ข้อในกำรเข้ำประชมุ ครั้งตอ่ ไป คือ กำรนำไปใชเ้ รอ่ื งกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกด โดยใช้แบบฝกึ กลมุ่ สำระกำรเรยี นรูภ้ ำษำไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ


ขอรบั รองวำ่ ข้อมูลดังกล่ำวข้ำงตน้ เปน็ ควำมจริงทกุ ประกำร (ลงชื่อ)....................................................... (นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์) ครู ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชอื่ )....................................................... (นำงสำวสภุ ำรัตน์ อึ้งถำวรด)ี รองผู้อำนวยกำรโรงเรยี นฝ่ำยวชิ ำกำร ........................................................................................................................ ...................................................... (ลงช่อื )....................................................... (นำยสำรวย วฒั นวงศ์) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำโรงวทิ ยำ


แบบบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชมุ ชนการเรยี นรทู้ างวชิ าชีพ ( Professional Learning Community) ช่ือ นำงสำวพรรษรตั น์ นามสกุล พรมมินทร์ โรงเรยี น โคกสำโรงวิทยำ สงั กดั สำนกั งำนเขตพ้นื ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลพบรุ ี กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภำษำไทย ภำคเรยี นท่ี ๒ วันที่ ๙ เดอื น พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๒๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๑๕ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ชอื่ กิจกรรม กำรนำไปใช้เรอื่ งกำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใชแ้ บบฝกึ ทักษะกลุม่ สำระกำร เรียนรภู้ ำษำไทยโดยใชแ้ บบฝึกทักษะ เขา้ รว่ มกิจกรรมครง้ั ท่ี ๔ ๒. จานวนสมาชิก ๘ คน ๓. รายชื่อสมาชกิ และ บทบาทหนา้ ที่ รายชื่อสมาชิก บทบาทหน้าที่ ลายมือช่ือ ๑. นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมนิ ทร์ Model Teacher ๒. นำงศิรลิ กั ษณ์ เบ็ญจทรัพย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ ม่ังคัง่ Buddy ๔. นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลัคนำสกุล Buddy ๕. นำงสำวศวิ ลักษณ์ เจือจุล Mentor ๖. นำยปัณณวชิ ญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรัตน์ อ้ึงถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator ๔. สมาชิกทเ่ี ขา้ รว่ มกิจกรรมในครงั้ นี้ ๘ คน ๕. ประเดน็ ปญั หา / สิ่งท่ีต้องการพัฒนา สมำชิกกลุ่มท้งั ๘ คน รว่ มกนั นำเสนอปญั หำทพี่ บในกำรจดั กำรเรยี นกำรสอน โดยแบง่ บทบำทหน้ำที่ ดังน้ี ๑) นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒) นำงศิริลกั ษณ์ เบ็ญจทรพั ย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ มง่ั คง่ั Buddy ๔) นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลัคนำสกลุ Buddy ๕) นำงศิวลักษณ์ เจือจุล Mentor ๖) นำยปณั ณวชิ ญำ บวั งำม Mentor ๗) นำงสำวสภุ ำรตั น์ อง้ึ ถำวรดี Expert ๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator


โดยสมำชิกท้ัง ๘ คน ได้นำเสนอผลกำรนำไปใช้เรอ่ื งกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบ ฝึกทักษะกลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ภำษำไทย เพื่อให้เกดิ ประโยชนส์ ูงสดุ กับผเู้ รยี น ๖. สาเหตุ กำรใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย เนอื้ หำท่นี ำมำใช้แบบฝึกทักษะเป็นเนื้อหำบทร้อยกรอง จำกเรอ่ื ง โคลงโลกนติ ิ โดยให้นักเรยี นสำมำรถเลือก บทที่อยำกอ่ำนเองได้ตำมควำมช่ืนชอบควำมสนใจของผู้เรียน ช่วยสร้ำงเจตคติท่ีดีในกำรเรียนวิชำภำษำไทย และช่วย พัฒนำทกั ษะในดำ้ นกำรอ่ำนไปพร้อมกนั ๗. ความรู้หลกั การที่นามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคิดประสำนควำมร่วมมอื เพ่ือพัฒนำกำรศกึ ษำ พฒั นำกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำผู้เรียนใหเ้ กดิ ศักยภำพมำกที่สุด และสำมำรถนำควำมรู้ในกำรต้ังกลมุ่ PLC ไปใช้ในกำรเรยี นกำรสอนไดม้ ำกทสี่ ุด ๘. กระบวนการ/วธิ ีการ (บนั ทกึ รายละเอยี ดข้ันตอน กระบวนการ/วิธกี าร ตามบทบาทหนา้ ที่)  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเร่ิมทำแบบฝึกทักษะกำรเขียนคำมำตรำตัวสะกด ผ่ำนลิงก์ Google Form จำกนั้นครูอธิบำยเร่ือง กำรเขียนคำมำตรำตัวสะกด แม่ กก ให้ผู้เรียนทำควำมเข้ำใจ จำกนั้นลงมือทำแบบฝึก ทกั ษะกำรเขยี นคำมำตรำตวั สะกด ชดุ ที่ ๑ (แม่ กก) ๙. ผลท่ไี ด้จากกิจกรรม สมำชิกทั้ง ๘ คน เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดควำมสุขระหว่ำงเรียน เพรำะหำกผู้เรียนมีควำมสุขในกำรเรียน จะทำให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก ย่งิ ขนึ้ ๑๐. การนาผลที่ไดร้ ับไปใช้ สมำชิกท้ัง ๘ คน นำแนวทำงไปประยุกต์ใช้กับกำรสอนในแต่ละระดับชั้นเรื่องกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำ มำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝกึ ทกั ษะกลมุ่ สำระกำรเรียนร้ภู ำษำไทย ๑๑. นัดหมาย และเตรยี มขอ้ มลู ในการเข้าร่วมชมุ ชนการเรียนรทู้ างวชิ าชพี PLC ครัง้ ตอ่ ไป นัดหมำยสมำชกิ เตรียมข้อมูล วเิ ครำะหป์ ระสิทธิภำพ จดุ เดน่ จุดด้อย ของกำรใช้แบบฝึกทกั ษะในกำรพัฒนำ ทกั ษะกำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกดโดยใช้แบบฝกึ กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้ภำษำไทยของนกั เรียนชั้น มธั ยมศกึ ษำปีท่ี ๑


ขอรับรองวำ่ ขอ้ มลู ดังกลำ่ วขำ้ งต้นเป็นควำมจริงทกุ ประกำร (ลงชอ่ื )....................................................... (นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์) ครู .............................................................................................................................................................................. (ลงชอ่ื )....................................................... (นำงสำวสภุ ำรตั น์ อึ้งถำวรด)ี รองผ้อู ำนวยกำรโรงเรยี นฝ่ำยวิชำกำร .................................................................................................................................. ............................................ (ลงชื่อ)....................................................... (นำยสำรวย วัฒนวงศ์) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำโรงวทิ ยำ


แบบบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรยี นรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community) ชอื่ นำงสำวพรรษรตั น์ นามสกลุ พรมมนิ ทร์ โรงเรียน โคกสำโรงวิทยำ สงั กัด สำนกั งำนเขตพ้นื ท่ีกำรศกึ ษำมธั ยมศึกษำลพบุรี กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนที่ ๒ วนั ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๑๕ น. ถงึ เวลา ๑๒.๑๐ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ช่อื กจิ กรรม ข้อมูล วเิ ครำะหป์ ระสทิ ธิภำพ จดุ เดน่ จดุ ด้อย ของกำรใชแ้ บบฝกึ ทักษะในกำรพัฒนำทักษะกำรอำ่ น อำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใชแ้ บบฝกึ กลุม่ สำระกำรเรยี นรู้ภำษำไทยของนักเรยี นชน้ั มธั ยมศึกษำปีที่ ๑ เขา้ รว่ มกิจกรรมครงั้ ท่ี ๕ ๒. จานวนสมาชกิ ๘ คน ๓. รายชอื่ สมาชกิ และ บทบาทหนา้ ที่ รายชอ่ื สมาชกิ บทบาทหนา้ ท่ี ลายมือช่อื ๑. นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒. นำงศิรลิ กั ษณ์ เบ็ญจทรัพย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ มง่ั คั่ง Buddy ๔. นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลคั นำสกลุ Buddy ๕. นำงสำวศิวลกั ษณ์ เจือจุล Mentor ๖. นำยปัณณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรัตน์ อึ้งถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator ๔. สมาชิกทเี่ ข้าร่วมกิจกรรมในครงั้ น้ี ๘ คน ๕. ประเด็นปัญหา / ส่ิงท่ตี ้องการพฒั นา สมำชกิ กลมุ่ ท้ัง ๘ คน รว่ มกนั นำเสนอปญั หำทพี่ บในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยแบ่งบทบำทหนำ้ ท่ี ดังน้ี ๑) นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒) นำงศริ ลิ กั ษณ์ เบญ็ จทรพั ย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ มง่ั คง่ั Buddy ๔) นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลคั นำสกุล Buddy ๕) นำงศวิ ลกั ษณ์ เจือจุล Mentor ๖) นำยปณั ณวชิ ญำ บวั งำม Mentor ๗) นำงสำวสุภำรัตน์ อ้ึงถำวรดี Expert


๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator โดยสมำชกิ ท้งั ๘ คน ร่วมกันวิเครำะหป์ ระสิทธภิ ำพ จุดเด่น จดุ ดอ้ ย ของกำรใช้แบบฝกึ ทกั ษะในกำรพัฒนำ ทักษะกำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ภำษำไทยของนักเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษำปีท่ี ๑ ๖. สาเหตุ กำรนำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกด มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สมำชิก ทุกคนจะต้องร่วมกันวิเครำะห์หำประสิทธิภำพ จุดเด่น จุดด้อย ของกำรใช้แบบฝึกทักษะในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน อำขยำนและเขยี นคำมำตรำตวั สะกดโดยใชแ้ บบฝกึ กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้ภำษำไทยของนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ เพือ่ พฒั นำต่อยอดหรอื แก้ไขในครัง้ ต่อไป ๗. ความรู้หลักการท่นี ามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคดิ ประสำนควำมร่วมมือ เพือ่ พัฒนำกำรศึกษำ พฒั นำกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำผู้เรียนใหเ้ กิดศกั ยภำพมำกท่ีสุด และสำมำรถนำควำมรู้ในกำรตั้งกลุม่ PLC ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้มำกทสี่ ุด ๘. กระบวนการ/วิธีการ (บนั ทึกรายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ/วิธกี าร ตามบทบาทหนา้ ท่)ี  Model Teacher Buddy  Expert  Mentor  Administrator สมำชิกทง้ั ๘ คน รว่ มกนั วิเครำะห์หำประสทิ ธิภำพ จดุ เด่น จดุ ด้อย ของกำรใชแ้ บบฝึกทักษะในกำรพฒั นำ ทกั ษะกำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกดโดยใช้แบบฝึกกล่มุ สำระกำรเรยี นรู้ภำษำไทยของนักเรยี นช้ัน มธั ยมศกึ ษำปีที่ ๑ ผลปรำกฏวำ่ แบบฝกึ ทักษะอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี และผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเสยี งบทอำขยำนและเขียน คำตำมมำตรำตวั สะกดได้ถกู ต้องมำกยิง่ ข้ึน โดยจำกกำรวเิ ครำะห์พบว่ำ จุดเด่น คือ ผู้เรียนสนใจเน้ือหำที่นำมำใช้ในแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกด เพรำะเป็นเรื่องรำวท่ีทันสมัย อยู่ในควำมสนใจของนักเรียน และผู้เรียนสำมำรถศึกษำข้ันตอนได้เองจำกใบควำมรู้ในแต่ ละชดุ แบบฝกึ ทักษะ จุดดอ้ ย คอื นกั เรยี นบำงคนอำ่ นหนงั สือไมค่ ลอ่ ง หรอื อ่ำนไม่ออก ทำให้เป็นอปุ สรรคในกำรเรยี นรู้ ๙. ผลทไ่ี ดจ้ ากกิจกรรม สมำชิกทัง้ ๘ คน มีควำมคิดเหน็ ตรงกนั ว่ำ ควรเพิ่มเติมเทคนคิ ของกำรใชแ้ บบฝึกทักษะกำรอำ่ นอำขยำนและ เขยี นคำมำตรำตัวสะกด ๑๐. การนาผลที่ได้รบั ไปใช้ สมำชิกท้ัง ๘ คน เตรียมเทคนิคและวิธีกำรสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำ ตัวสะกด ๑๑. นัดหมาย และเตรียมข้อมลู ในการเข้ารว่ มชุมชนการเรยี นรู้ทางวิชาชีพ PLC คร้งั ตอ่ ไป นัดหมำยสมำชิกประชมุ ผำ่ นกลมุ่ LINE VIDIO ในครัง้ ตอ่ ไป


ขอรบั รองวำ่ ขอ้ มลู ดังกลำ่ วข้ำงตน้ เปน็ ควำมจรงิ ทกุ ประกำร (ลงช่อื )....................................................... (นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์) ครู ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชือ่ )....................................................... (นำงสำวสภุ ำรตั น์ อง้ึ ถำวรดี) รองผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนฝำ่ ยวิชำกำร ................................................................................................ .............................................................................. (ลงชื่อ)....................................................... (นำยสำรวย วฒั นวงศ)์ ผู้อำนวยกำรโรงเรยี นสำโรงวิทยำ


แบบบนั ทกึ กิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิ าชีพ ( Professional Learning Community) ช่ือ นำงสำวพรรษรัตน์ นามสกลุ พรมมินทร์ โรงเรียน โคกสำโรงวทิ ยำ สงั กดั สำนกั งำนเขตพนื้ ท่ีกำรศกึ ษำมธั ยมศึกษำลพบรุ ี กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนท่ี ๒ วนั ที่ ๑๐ เดือน พฤศจกิ ำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๔.๕๕ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ชื่อกจิ กรรม เสนอแนวทำงแก้ไขปญั หำกำรอ่ำนอำขยำนและเขยี นคำมำตรำตวั สะกดโดยใชแ้ บบฝกึ กลุ่มสำระ กำรเรยี นรู้ภำษำไทยของนกั เรียนช้ันมัธยมศกึ ษำปีท่ี ๑ เขา้ รว่ มกจิ กรรมคร้ังท่ี ๖ ๒. จานวนสมาชกิ ๘ คน ๓. รายช่อื สมาชิก และ บทบาทหน้าท่ี รายชื่อสมาชกิ บทบาทหนา้ ที่ ลายมือชอื่ ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์ Model Teacher ๒. นำงศริ ลิ ักษณ์ เบญ็ จทรัพย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ มงั่ คง่ั Buddy ๔. นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลคั นำสกลุ Buddy ๕. นำงสำวศิวลักษณ์ เจอื จลุ Mentor ๖. นำยปัณณวชิ ญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรตั น์ องึ้ ถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator ๔. สมาชิกท่เี ขา้ รว่ มกจิ กรรมในคร้งั น้ี ๘ คน ๕. ประเด็นปญั หา / สิ่งที่ต้องการพฒั นา สมำชกิ กลุ่มทั้ง ๘ คน ร่วมกันนำเสนอปัญหำทีพ่ บในกำรจดั กำรเรยี นกำรสอน โดยแบ่งบทบำทหน้ำที่ ดงั นี้ ๑) นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์ Model Teacher ๒) นำงศิริลกั ษณ์ เบ็ญจทรัพย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ ม่ังค่ัง Buddy ๔) นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลคั นำสกลุ Buddy ๕) นำงศวิ ลกั ษณ์ เจือจุล Mentor ๖) นำยปณั ณวชิ ญำ บวั งำม Mentor ๗) นำงสำวสุภำรัตน์ อึ้งถำวรดี Expert ๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator


โดยสมำชิกทงั้ ๘ คน รว่ มกนั เสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกดโดย ใชแ้ บบฝึกกลมุ่ สำระกำรเรียนรภู้ ำษำไทยของนักเรยี นชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ๖. สาเหตุ จำกกำรวิเครำะห์หำประสิทธิภำพ จุดเด่น จุดด้อย ของกำรนำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำ มำตรำตัวสะกด มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพบว่ำ แบบฝกึ ทักษะกำรอำ่ นอำขยำนและเขยี นคำมำตรำตวั สะกดยังมี ขอ้ บกพร่องต่อกำรจดั กำรเรียนกำรสอน จึงต้องหำวธิ ีกำรแกไ้ ขปัญหำ ๗. ความรู้หลักการท่นี ามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคดิ ประสำนควำมร่วมมอื เพ่ือพฒั นำกำรศกึ ษำ พัฒนำกำรเรยี นกำรสอนและพฒั นำผเู้ รยี นใหเ้ กดิ ศักยภำพมำกท่ีสุด และสำมำรถนำควำมร้ใู นกำรตั้งกล่มุ PLC ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนไดม้ ำกทีส่ ุด ๘. กระบวนการ/วธิ กี าร (บันทึกรายละเอยี ดขน้ั ตอน กระบวนการ/วธิ ีการ ตามบทบาทหน้าท)่ี  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator สมำชิกทั้ง ๘ คน ร่วมกันนำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ โดยทำให้นวัตกรรม แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและ กำรเขยี นคำมำตรำตัวสะกดให้น่ำสนใจและดึงดดู ใจนกั เรียนมำกยง่ิ ขึ้น ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ - เพ่มิ แรงจูงใจโดยมีของรำงวัลใหก้ ับนกั เรียนที่ทำคะแนนได้มำกท่ีสดุ - หำกผูเ้ รียนคนใดทีท่ ำแบบฝกึ ทกั ษะไม่ถูกตอ้ ง อำจจะมีแบบฝึกหดั เพมิ่ เตมิ ๒. นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลัคนำสกลุ - ปรบั เปล่ียนเนือ้ หำทีน่ ำมำใช้ในแบบฝึกหัดใหท้ นั สมัย และอยู่ในควำมสนใจของนกั เรียน ๓. นำงศริ ิลกั ษณ์ เบ็ญจทรัพย์ - ฝึกให้นักเรียนอ่ำนแบบฝึกทกุ วัน ก่อนเร่ิมเรยี น ๔. นำงสำวพรพรรณ มัง่ คงั่ - สร้ำงแบบฝึกทกั ษะกำรอ่ำนอำขยำนและกำรเขยี นคำมำตรำตวั สะกดในรปู แบบออนไลน์ ๙. ผลทไี่ ด้จากกจิ กรรม สมำชิกท้ัง ๘ คน เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ กำรพฒั นำผลสมั ฤทธิ์ทำงกำรอ่ำนอำขยำนและเขยี นคำมำตรำ ตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก เพือ่ ให้ผู้เรียนเกดิ ควำมสุขในกำรเรยี น ๑๐. การนาผลทไ่ี ด้รบั ไปใช้ สมำชิกท้ัง ๘ คน ประยุกต์ทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก เข้ำกับ ระดับช้ันเรยี นของตนเอง ๑๑. นดั หมาย และเตรยี มข้อมูล ในการเขา้ รว่ มชมุ ชนการเรียนรู้ทางวชิ าชีพ PLC ครั้งต่อไป นัดหมำยสมำชกิ ประชมุ ผ่ำนกลุม่ LINE VIDIO ในครง้ั ตอ่ ไป


ขอรบั รองว่ำขอ้ มูลดงั กล่ำวข้ำงตน้ เปน็ ควำมจรงิ ทุกประกำร (ลงช่อื )....................................................... (นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์) ครู ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชอ่ื )....................................................... (นำงสำวสภุ ำรตั น์ อง้ึ ถำวรด)ี รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยวิชำกำร ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชอ่ื )....................................................... (นำยสำรวย วฒั นวงศ)์ ผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี นสำโรงวทิ ยำ


แบบบนั ทกึ กิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรทู้ างวชิ าชีพ ( Professional Learning Community) ชือ่ นำงสำวพรรษรตั น์ นามสกุล พรมมินทร์ โรงเรียน โคกสำโรงวิทยำ สงั กดั สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึ ษำมธั ยมศึกษำลพบุรี กล่มุ สาระการเรียนรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนท่ี ๒วนั ที่ ๑๖ เดอื น พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๒๐ น. ถงึ เวลา ๑๑.๑๕ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ชอื่ กิจกรรม รำยงำนผลกำรพฒั นำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรอำ่ นอำขยำนและเขยี นคำมำตรำตวั สะกดโดยใช้แบบฝึกกลุ่ม สำระกำรเรยี นรภู้ ำษำไทยของนกั เรียนช้นั มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ เขา้ รว่ มกิจกรรมคร้ังที่ ๗ ๒. จานวนสมาชกิ ๘ คน ๓. รายชอื่ สมาชกิ และ บทบาทหนา้ ที่ รายชอ่ื สมาชกิ บทบาทหน้าท่ี ลายมือช่ือ ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒. นำงศิริลักษณ์ เบ็ญจทรพั ย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ มง่ั ค่งั Buddy ๔. นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลคั นำสกุล Buddy ๕. นำงสำวศิวลกั ษณ์ เจอื จลุ Mentor ๖. นำยปัณณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรัตน์ อึ้งถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator ๔. สมาชิกท่เี ขา้ รว่ มกจิ กรรมในคร้ังนี้ ๘ คน ๕. ประเด็นปญั หา / ส่ิงท่ตี ้องการพฒั นา สมำชกิ กลมุ่ ท้งั ๘ คน รว่ มกนั นำเสนอปญั หำทีพ่ บในกำรจดั กำรเรยี นกำรสอน โดยแบ่งบทบำทหน้ำที่ ดงั นี้ ๑) นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒) นำงศริ ลิ ักษณ์ เบ็ญจทรัพย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ มง่ั ค่ัง Buddy ๔) นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลัคนำสกลุ Buddy ๕) นำงศวิ ลกั ษณ์ เจอื จลุ Mentor ๖) นำยปัณณวิชญำ บัวงำม Mentor ๗) นำงสำวสุภำรตั น์ อ้ึงถำวรดี Expert ๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator


โดยสมำชกิ ทัง้ ๘ คน นำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำมำปรบั ใช้ในกำรเรยี นกำรสอน ๖. สาเหตุ นำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับชั้น ของตนเอง ๗. ความรู้หลกั การทน่ี ามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคิดประสำนควำมร่วมมือ เพอื่ พัฒนำกำรศึกษำ พฒั นำกำรเรยี นกำรสอนและพัฒนำผู้เรยี นให้เกิดศักยภำพมำกที่สุด และสำมำรถนำควำมรู้ในกำรต้งั กลมุ่ PLC ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้มำกที่สุด ๘. กระบวนการ/วธิ ีการ (บนั ทกึ รายละเอยี ดขน้ั ตอน กระบวนการ/วธิ กี าร ตามบทบาทหนา้ ท)ี่  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator ครูผู้สอนดำเนินกำรสอน กำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกจำก โคลงโลกนิติ โดย ให้นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ออนไลน์ จำกนัน้ อ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกดโดยใช้แบบฝึกจำก โคลงโลกนติ ิ ท่ี กำหนดให้ แล้วอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกจำก โคลงโลกนิติ ตำมข้ันตอน นักเรียนตรวจ คำตอบจำกเฉลยท้ำยเล่มแบบฝกึ หดั เพื่อทบทวนว่ำนักเรียนมคี วำมเขำ้ ใจมำกนอ้ ยเพียงใด ๙. ผลที่ไดจ้ ากกิจกรรม สมำชิกทั้ง ๘ คน จะได้ทรำบว่ำนักเรียนมีควำมเข้ำใจเรื่อง กำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกดโดย ใช้แบบฝึกจำก โคลงโลกนิติ โดยตรวจคำตอบจำกเฉลยท้ำยเล่มแบบฝึกหัด เพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจของนกั เรียนจำก แบบฝกึ หดั ชดุ น้ี ครผู ้สู อนจะได้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป ๑๐. การนาผลท่ีไดร้ บั ไปใช้ สมำชิกท้ัง ๘ คน นำแนวทำงกำรพัฒนำกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกจำก โคลงโลกนติ ิ ใหก้ ับผู้เรยี น ๑๑. นัดหมาย และเตรยี มข้อมูล ในการเขา้ ร่วมชมุ ชนการเรยี นรทู้ างวิชาชีพ PLC ครัง้ ต่อไป นัดหมำยสมำชิกประชมุ ผ่ำนกลมุ่ LINE VIDIO ในคร้ังต่อไป


ขอรับรองว่ำขอ้ มูลดงั กลำ่ วขำ้ งตน้ เป็นควำมจริงทุกประกำร (ลงชือ่ )....................................................... (นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์) ครู ............................................................................................................................. ................................................. (ลงช่ือ)....................................................... (นำงสำวสภุ ำรัตน์ อึง้ ถำวรดี) รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยวชิ ำกำร ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชือ่ )....................................................... (นำยสำรวย วฒั นวงศ์) ผ้อู ำนวยกำรโรงเรยี นสำโรงวทิ ยำ


แบบบนั ทึกกจิ กรรม (Logbook) ชมุ ชนการเรียนรู้ทางวชิ าชีพ ( Professional Learning Community) ชอื่ นำงสำวพรรษรัตน์ นามสกลุ พรมมินทร์ โรงเรยี น โคกสำโรงวิทยำ สังกัด สำนักงำนเขตพ้นื ท่ีกำรศกึ ษำมัธยมศึกษำลพบรุ ี กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภำษำไทย ภำคเรยี นที่ ๒ วนั ที่ ๑๗ เดือน พฤศจกิ ำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๑๕ น. ถึง เวลา ๑๒.๑๐ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ชอื่ กจิ กรรม รำยงำนผลกำรพัฒนำผลสัมฤทธท์ิ ำงกำรอำ่ นอำขยำนและเขยี นคำมำตรำตัวสะกดโดยใชแ้ บบฝกึ กลุ่ม สำระกำรเรยี นรูภ้ ำษำไทยของนักเรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษำปที ่ี ๑ (ตอ่ ) เขา้ ร่วมกิจกรรมครั้งที่ ๘ ๒. จานวนสมาชิก ๘ คน ๓. รายชอ่ื สมาชกิ และ บทบาทหน้าท่ี รายชอื่ สมาชิก บทบาทหน้าท่ี ลายมือชอื่ ๑. นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒. นำงศริ ลิ ักษณ์ เบญ็ จทรพั ย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ มั่งค่งั Buddy ๔. นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลคั นำสกุล Buddy ๕. นำงสำวศิวลกั ษณ์ เจือจุล Mentor ๖. นำยปณั ณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรัตน์ อึง้ ถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วัฒนวงศ์ Administrator ๔. สมาชกิ ที่เข้ารว่ มกจิ กรรมในคร้งั น้ี ๘ คน ๕. ประเดน็ ปัญหา / สิ่งท่ตี ้องการพฒั นา สมำชิกกล่มุ ทั้ง ๘ คน ร่วมกันนำเสนอปญั หำท่พี บในกำรจดั กำรเรียนกำรสอน โดยแบ่งบทบำทหน้ำท่ี ดังนี้ ๑) นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์ Model Teacher ๒) นำงศิริลักษณ์ เบญ็ จทรัพย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ ม่ังค่ัง Buddy ๔) นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลคั นำสกุล Buddy ๕) นำงศวิ ลกั ษณ์ เจือจลุ Mentor ๖) นำยปณั ณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗) นำงสำวสภุ ำรตั น์ อง้ึ ถำวรดี Expert ๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator


โดยสมำชิกทัง้ ๘ คน นำแนวทำงกำรแก้ไขปญั หำมำปรับใช้ในกำรเรยี นกำรสอน ๖. สาเหตุ นำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและกำรเขียนคำมำตรำตัวสะกด ชุดที่ ๒-๓ แม่กด แม่กบ ไปใช้ในกำร จดั กำรเรียนกำรสอน ในระดับชั้นของตนเอง ๗. ความรหู้ ลักการทน่ี ามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคิดประสำนควำมรว่ มมือ เพือ่ พัฒนำกำรศึกษำ พฒั นำกำรเรยี นกำรสอนและพัฒนำผู้เรยี นให้เกิดศกั ยภำพมำกที่สุด และสำมำรถนำควำมรู้ในกำรตั้งกลมุ่ PLC ไปใช้ในกำรเรยี นกำรสอนได้มำกที่สดุ ๘. กระบวนการ/วิธกี าร (บันทึกรายละเอียดข้ันตอน กระบวนการ/วธิ ีการ ตามบทบาทหนา้ ท่)ี  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator ครูผู้สอนดำเนินกำรสอน กำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก จำกนั้นอ่ำนอำขยำน และเขียนคำมำตรำตัวสะกดที่กำหนดให้ แล้วอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดตำมข้ันตอน นักเรียนตรวจ คำตอบจำกเฉลยทำ้ ยเลม่ แบบฝกึ หดั เพื่อทบทวนว่ำนักเรียนมคี วำมเขำ้ ใจมำกน้อยเพียงใด ๙. ผลที่ได้จากกิจกรรม สมำชกิ ทงั้ ๘ คน จะไดท้ รำบวำ่ นักเรียนมีควำมเข้ำใจเรื่อง กำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดจำก เร่ือง โคลงโลกนิติ โดยตรวจคำตอบจำกเฉลยท้ำยเล่มแบบฝึกหดั เพอ่ื ตรวจสอบควำมเข้ำใจของนักเรยี นจำกแบบฝึกหัด ชดุ น้ี ครผู ู้สอนจะได้พัฒนำกำรเรยี นกำรสอนตอ่ ไป ๑๐. การนาผลทไ่ี ด้รบั ไปใช้ สมำชิกทั้ง ๘ คน นำแนวทำงกำรพัฒนำกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดจำกเรื่อง โคลงโลกนติ ิ ให้กับผู้เรียน ๑๑. นัดหมาย และเตรยี มขอ้ มูล ในการเขา้ ร่วมชมุ ชนการเรียนรทู้ างวิชาชีพ PLC ครั้งต่อไป นัดหมำยสมำชิกประชมุ ผำ่ นกลมุ่ LINE VIDIO ในครัง้ ต่อไป


ขอรบั รองว่ำข้อมลู ดงั กลำ่ วข้ำงต้นเป็นควำมจรงิ ทุกประกำร (ลงชอ่ื )....................................................... (นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมนิ ทร์) ครู ................................................................................................................................ .............................................. (ลงชื่อ)....................................................... (นำงสำวสภุ ำรัตน์ อึ้งถำวรด)ี รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยวชิ ำกำร ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชื่อ)....................................................... (นำยสำรวย วัฒนวงศ)์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำโรงวทิ ยำ


แบบบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรยี นรู้ทางวชิ าชีพ ( Professional Learning Community) ชอื่ นำงสำวพรรษรัตน์ นามสกุล พรมมนิ ทร์ โรงเรยี น โคกสำโรงวิทยำ สงั กัด สำนกั งำนเขตพน้ื ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำลพบรุ ี กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภำษำไทย ภำคเรยี นที่ ๒ วนั ที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๔.๕๕ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ชอื่ กจิ กรรม รำยงำนผลกำรพัฒนำผลสมั ฤทธิท์ ำงกำรอ่ำนอำขยำนและเขยี นคำมำตรำตวั สะกดโดยใช้แบบฝึกกลุ่ม สำระกำรเรยี นรู้ภำษำไทยของนกั เรียนชัน้ มธั ยมศึกษำปที ่ี ๑ (ตอ่ ) เข้ารว่ มกจิ กรรมคร้ังท่ี ๙ ๒. จานวนสมาชิก ๘ คน ๓. รายชอ่ื สมาชิก และ บทบาทหน้าที่ รายชอ่ื สมาชิก บทบาทหน้าที่ ลายมือชือ่ ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์ Model Teacher ๒. นำงศริ ลิ ักษณ์ เบ็ญจทรัพย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ ม่ังค่งั Buddy ๔. นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลัคนำสกุล Buddy ๕. นำงสำวศวิ ลักษณ์ เจอื จุล Mentor ๖. นำยปณั ณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรตั น์ อง้ึ ถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วัฒนวงศ์ Administrator ๔. สมาชกิ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในคร้งั น้ี ๘ คน ๕. ประเดน็ ปัญหา / สิ่งทต่ี ้องการพัฒนา สมำชกิ กลุม่ ทัง้ ๘ คน ร่วมกันนำเสนอปัญหำทพี่ บในกำรจดั กำรเรยี นกำรสอน โดยแบ่งบทบำทหนำ้ ท่ี ดังนี้ ๑) นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒) นำงศิรลิ กั ษณ์ เบ็ญจทรพั ย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ มั่งค่งั Buddy ๔) นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลัคนำสกลุ Buddy ๕) นำงศวิ ลักษณ์ เจือจลุ Mentor ๖) นำยปณั ณวิชญำ บัวงำม Mentor ๗) นำงสำวสุภำรตั น์ อึง้ ถำวรดี Expert ๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator


โดยสมำชิกทง้ั ๘ คน นำแนวทำงกำรแกไ้ ขปัญหำมำปรบั ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ๖. สาเหตุ นำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก ชุดที่ ๔ กำรอ่ำนอำขยำนและ เขียนคำมำตรำตัวสะกดจำกเรื่อง โคลงโลกนติ ิ ไปใช้ในกำรจดั กำรเรยี นกำรสอน ในระดับชั้นของตนเอง ๗. ความร้หู ลกั การทน่ี ามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคดิ ประสำนควำมรว่ มมอื เพือ่ พฒั นำกำรศกึ ษำ พฒั นำกำรเรยี นกำรสอนและพัฒนำผเู้ รยี นให้เกิดศักยภำพมำกที่สุด และสำมำรถนำควำมรู้ในกำรตง้ั กลมุ่ PLC ไปใชใ้ นกำรเรียนกำรสอนได้มำกทสี่ ดุ ๘. กระบวนการ/วธิ กี าร (บันทกึ รายละเอยี ดขั้นตอน กระบวนการ/วธิ ีการ ตามบทบาทหนา้ ท่)ี  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator ครูผู้สอนดำเนินกำรสอน กำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใชแ้ บบฝกึ จำกเร่ือง โคลงโลกนิติ จำกนัน้ อำ่ นเน้อื หำจำกเรื่อง โคลงโลกนติ ิ ทีก่ ำหนดให้ แล้วอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก จำก เรื่อง โคลงโลกนิติ ตำมขัน้ ตอน นักเรียนตรวจคำตอบจำกเฉลยท้ำยเล่มแบบฝึกหัด เพอ่ื ทบทวนว่ำนักเรียนมีควำมเข้ำใจ มำกน้อยเพยี งใด ๙. ผลทไ่ี ดจ้ ากกจิ กรรม สมำชกิ ท้ัง ๘ คน จะไดท้ รำบว่ำนักเรียนมีควำมเข้ำใจเร่ือง กำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกดโดย ใชแ้ บบฝกึ จำกเร่ือง โคลงโลกนิติ โดยตรวจคำตอบจำกเฉลยทำ้ ยเล่มแบบฝึกหดั เพ่ือตรวจสอบควำมเขำ้ ใจของนกั เรียน จำกแบบฝกึ หัดชุดนี้ ครูผู้สอนจะไดพ้ ฒั นำกำรเรยี นกำรสอนตอ่ ไป ๑๐. การนาผลท่ไี ด้รบั ไปใช้ สมำชิกทั้ง ๘ คน นำแนวทำงกำรพัฒนำกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก จำก เรอื่ ง โคลงโลกนิติ ใหก้ บั ผู้เรียน ๑๑. นัดหมาย และเตรียมข้อมลู ในการเขา้ ร่วมชุมชนการเรยี นร้ทู างวชิ าชพี PLC ครัง้ ตอ่ ไป นดั หมำยสมำชิกประชมุ ผ่ำนกลมุ่ LINE VIDIO ในคร้ังตอ่ ไป


ขอรบั รองว่ำขอ้ มูลดังกล่ำวขำ้ งตน้ เปน็ ควำมจริงทกุ ประกำร (ลงชอ่ื )....................................................... (นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมนิ ทร์) ครู ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชอ่ื )....................................................... (นำงสำวสภุ ำรตั น์ อ้งึ ถำวรด)ี รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยี นฝ่ำยวิชำกำร .............................................................................................................. ................................................................ (ลงชื่อ)....................................................... (นำยสำรวย วฒั นวงศ)์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนสำโรงวทิ ยำ


แบบบนั ทึกกจิ กรรม (Logbook) ชมุ ชนการเรยี นรทู้ างวิชาชพี ( Professional Learning Community) ชื่อ นำงสำวพรรษรัตน์ นามสกลุ พรมมินทร์ โรงเรยี น โคกสำโรงวิทยำ สงั กัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึ ษำมัธยมศึกษำลพบุรี กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนท่ี ๒ วนั ท่ี ๑ เดอื น ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๑๕ น. ถงึ เวลา ๑๒.๑๐ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ชอ่ื กจิ กรรม รำยงำนผลกำรพัฒนำผลสมั ฤทธิท์ ำงกำรอำ่ นอำขยำนและเขยี นคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสำระกำรเรยี นรภู้ ำษำไทยของนักเรยี นช้ันมัธยมศึกษำปที ี่ ๑ (ตอ่ ) เข้ารว่ มกิจกรรมครั้งท่ี ๑๐ ๒. จานวนสมาชกิ ๘ คน ๓. รายชื่อสมาชกิ และ บทบาทหน้าท่ี รายชอ่ื สมาชิก บทบาทหนา้ ที่ ลายมือชื่อ ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒. นำงศิริลักษณ์ เบญ็ จทรพั ย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ ม่งั ค่ัง Buddy ๔. นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลัคนำสกลุ Buddy ๕. นำงสำวศวิ ลักษณ์ เจอื จลุ Mentor ๖. นำยปัณณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรตั น์ อ้งึ ถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วัฒนวงศ์ Administrator ๔. สมาชิกที่เข้ารว่ มกิจกรรมในครง้ั นี้ ๘ คน ๕. ประเดน็ ปญั หา / ส่ิงทีต่ ้องการพัฒนา สมำชิกกลุ่มทั้ง ๘ คน ร่วมกันนำเสนอปญั หำท่พี บในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยแบง่ บทบำทหนำ้ ที่ ดงั น้ี ๑) นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมนิ ทร์ Model Teacher ๒) นำงศิรลิ ักษณ์ เบญ็ จทรพั ย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ มัง่ ค่ัง Buddy ๔) นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลคั นำสกลุ Buddy ๕) นำงศวิ ลักษณ์ เจอื จุล Mentor ๖) นำยปัณณวชิ ญำ บัวงำม Mentor ๗) นำงสำวสุภำรัตน์ อึ้งถำวรดี Expert ๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator


โดยสมำชกิ ทงั้ ๘ คน นำแนวทำงกำรแกไ้ ขปัญหำมำปรบั ใช้ในกำรเรยี นกำรสอน ๖. สาเหตุ นำแบบฝึกทักษะกำรเขียนคำมำตรำตัวสะกด ชุดท่ี ๕ (แม่กม) ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับชนั้ ของตนเอง ๗. ความรหู้ ลกั การที่นามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคดิ ประสำนควำมรว่ มมือ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ พฒั นำกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำผเู้ รียนใหเ้ กดิ ศักยภำพมำกท่ีสุด และสำมำรถนำควำมรู้ในกำรต้ังกลมุ่ PLC ไปใชใ้ นกำรเรยี นกำรสอนได้มำกทีส่ ดุ ๘. กระบวนการ/วธิ กี าร (บันทกึ รายละเอยี ดข้ันตอน กระบวนการ/วธิ กี าร ตามบทบาทหน้าที)่  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator ครูผู้สอนดำเนินกำรสอน เร่ือง กำรเขียนคำมำตรำตัวสะกด โดยให้นักเรียนศึกษำใบควำมร้อู อนไลน์ จำกน้นั อ่ำนเน้ือหำบทควำมที่กำหนดให้ แล้วอ่ำนจับใจควำมสำคัญตำมขั้นตอน นักเรียนตรวจคำตอบจำกเฉลยท้ำยเล่ม แบบฝกึ หดั เพอ่ื ทบทวนวำ่ นักเรียนมีควำมเขำ้ ใจมำกนอ้ ยเพยี งใด ๙. ผลทไ่ี ดจ้ ากกจิ กรรม สมำชิกท้ัง ๘ คน จะไดท้ รำบวำ่ นักเรยี นมีควำมเข้ำใจเร่ือง กำรเขียนคำมำตรำตวั สะกด โดยตรวจคำตอบจำก เฉลยท้ำยเล่มแบบฝึกหดั เพือ่ ตรวจสอบควำมเข้ำใจของนักเรียนจำกแบบฝึกหัดชุดนี้ ครผู ู้สอนจะได้พัฒนำกำรเรยี นกำร สอนต่อไป ๑๐. การนาผลท่ไี ดร้ บั ไปใช้ สมำชิกทั้ง ๘ คน นำแนวทำงกำรพัฒนำกำรเขียนคำมำตรำตัวสะกดไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของตนเอง ๑๑. นดั หมาย และเตรยี มขอ้ มูล ในการเข้าร่วมชมุ ชนการเรยี นรทู้ างวชิ าชีพ PLC คร้งั ต่อไป นดั หมำยสมำชิกประชุมผ่ำนกล่มุ LINE VIDIO ในครั้งต่อไป


ขอรบั รองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร (ลงชอ่ื )....................................................... (นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมินทร์) ครู ................................................................................................................................................. ............................. (ลงชื่อ)....................................................... (นำงสำวสภุ ำรัตน์ องึ้ ถำวรด)ี รองผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี นฝ่ำยวิชำกำร ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชอ่ื )....................................................... (นำยสำรวย วฒั นวงศ)์ ผู้อำนวยกำรโรงเรยี นสำโรงวทิ ยำ


แบบบนั ทึกกจิ กรรม (Logbook) ชมุ ชนการเรียนรทู้ างวิชาชพี ( Professional Learning Community) ชื่อ นำงสำวพรรษรัตน์ นามสกลุ พรมมินทร์ โรงเรยี น โคกสำโรงวิทยำ สงั กัด สำนกั งำนเขตพื้นที่กำรศกึ ษำมัธยมศึกษำลพบุรี กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ภำษำไทย ภำคเรยี นท่ี ๒ วนั ท่ี ๑ เดอื น ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถงึ เวลา ๑๔.๕๕ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ชอ่ื กจิ กรรม รำยงำนผลกำรพัฒนำผลสมั ฤทธิท์ ำงกำรอ่ำนอำขยำนและเขยี นคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ภำษำไทยของนักเรยี นช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 (ต่อ) เขา้ รว่ มกจิ กรรมคร้งั ท่ี ๑๑ ๒. จานวนสมาชกิ ๘ คน ๓. รายชื่อสมาชกิ และ บทบาทหน้าท่ี รายชอื่ สมาชิก บทบาทหน้าที่ ลายมือช่ือ ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒. นำงศิริลักษณ์ เบ็ญจทรพั ย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ ม่งั ค่ัง Buddy ๔. นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลัคนำสกลุ Buddy ๕. นำงสำวศวิ ลักษณ์ เจอื จลุ Mentor ๖. นำยปัณณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรตั น์ อ้งึ ถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วัฒนวงศ์ Administrator ๔. สมาชิกที่เข้ารว่ มกิจกรรมในครง้ั นี้ ๘ คน ๕. ประเดน็ ปญั หา / ส่ิงที่ต้องการพัฒนา สมำชิกกลุ่มทั้ง ๘ คน ร่วมกันนำเสนอปญั หำท่พี บในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยแบง่ บทบำทหน้ำที่ ดังน้ี ๑) นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมนิ ทร์ Model Teacher ๒) นำงศิรลิ ักษณ์ เบญ็ จทรพั ย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ มัง่ ค่ัง Buddy ๔) นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลคั นำสกลุ Buddy ๕) นำงศวิ ลักษณ์ เจอื จุล Mentor ๖) นำยปัณณวชิ ญำ บัวงำม Mentor ๗) นำงสำวสภุ ำรัตน์ อึ้งถำวรดี Expert ๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator


โดยสมำชิกท้ัง ๘ คน นำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำมำปรบั ใช้ในกำรเรยี นกำรสอน ๖. สาเหตุ นำแบบฝึกทักษะกำรเขียนคำมำตรำตัวสะกด ชุดที่ ๖ (แม่ กง) กำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตวั สะกด โดยใชแ้ บบฝึกจำกบทรอ้ ยกรอง ไปใช้ในกำรจดั กำรเรียนกำรสอน ในระดับชัน้ ของตนเอง ๗. ความร้หู ลักการที่นามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคดิ ประสำนควำมร่วมมอื เพอ่ื พฒั นำกำรศกึ ษำ พัฒนำกำรเรยี นกำรสอนและพัฒนำผ้เู รียนใหเ้ กิดศักยภำพมำกท่ีสุด และสำมำรถนำควำมรใู้ นกำรตงั้ กลุม่ PLC ไปใช้ในกำรเรยี นกำรสอนได้มำกทส่ี ดุ ๘. กระบวนการ/วิธกี าร (บนั ทกึ รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ/วธิ กี าร ตามบทบาทหน้าท่ี)  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator ครูผู้สอนดำเนินกำรสอน กำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกจำกร้อยกรอง โดยให้ นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ออนไลน์ จำกนั้นอ่ำนบทอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดที่กำหนดให้ แล้วอ่ำนอำขยำน และเขียนคำมำตรำตัวสะกดตำมข้ันตอน นักเรียนตรวจคำตอบจำกเฉลยท้ำยเล่มแบบฝึกหัด เพ่ือทบทวนว่ำนักเรียนมี ควำมเขำ้ ใจมำกนอ้ ยเพยี งใด ๙. ผลทไี่ ด้จากกิจกรรม สมำชิกทั้ง ๘ คน จะไดท้ รำบวำ่ นกั เรียนมคี วำมเข้ำใจเร่ือง กำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดจำก ร้อยกรอง โดยตรวจคำตอบจำกเฉลยท้ำยเล่มแบบฝึกหัด เพ่ือตรวจสอบควำมเข้ำใจของนักเรียนจำกแบบฝึกหัดชุดน้ี ครูผู้สอนจะได้พฒั นำกำรเรยี นกำรสอนต่อไป ๑๐. การนาผลทีไ่ ดร้ บั ไปใช้ สมำชิกทั้ง ๘ คน นำแนวทำงกำรพัฒนำกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดจำกร้อยกรอง ใหก้ บั ผเู้ รยี น ๑๑. นดั หมาย และเตรียมข้อมูล ในการเข้ารว่ มชมุ ชนการเรยี นรทู้ างวชิ าชีพ PLC ครง้ั ต่อไป นดั หมำยสมำชิกประชุมผำ่ นกลมุ่ LINE VIDIO ในครงั้ ต่อไป


ขอรับรองวำ่ ข้อมูลดงั กลำ่ วข้ำงต้นเป็นควำมจริงทกุ ประกำร (ลงช่ือ)....................................................... (นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์) ครู ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชอ่ื )....................................................... (นำงสำวสภุ ำรัตน์ อง้ึ ถำวรด)ี รองผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนฝำ่ ยวิชำกำร ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชอ่ื )....................................................... (นำยสำรวย วัฒนวงศ์) ผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี นสำโรงวทิ ยำ


แบบบันทกึ กจิ กรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนร้ทู างวชิ าชพี ( Professional Learning Community) ช่ือ นำงสำวพรรษรตั น์ นามสกลุ พรมมนิ ทร์ โรงเรียน โคกสำโรงวทิ ยำ สงั กัด สำนักงำนเขตพ้นื ท่ีกำรศกึ ษำมัธยมศึกษำลพบุรี กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภำษำไทย ภำคเรยี นท่ี ๒ วนั ที่ ๗ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๒๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๑๕ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ชื่อกจิ กรรม วเิ ครำะหป์ ระสทิ ธภิ ำพ จดุ เด่น จุดดอ้ ย ของแบบฝกึ ทักษะกำรอำ่ นอำขยำนและเขียนคำมำตรำ ตัวสะกดโดยใชแ้ บบฝึกกลุ่มสำระกำรเรยี นรภู้ ำษำไทยของนกั เรียนชนั้ มธั ยมศึกษำปีท่ี ๑ เขา้ ร่วมกจิ กรรมครัง้ ท่ี ๑๒ ๒. จานวนสมาชกิ ๘ คน ๓. รายชื่อสมาชิก และ บทบาทหนา้ ท่ี รายชอื่ สมาชกิ บทบาทหนา้ ท่ี ลายมือช่ือ ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒. นำงศริ ิลักษณ์ เบ็ญจทรพั ย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ มงั่ ค่งั Buddy ๔. นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลัคนำสกุล Buddy ๕. นำงสำวศิวลักษณ์ เจือจลุ Mentor ๖. นำยปณั ณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรัตน์ อึง้ ถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator ๔. สมาชกิ ท่เี ข้ารว่ มกจิ กรรมในครั้งน้ี ๘ คน ๕. ประเดน็ ปัญหา / ส่ิงทตี่ ้องการพฒั นา สมำชิกกลมุ่ ท้งั ๘ คน ร่วมกันนำเสนอปัญหำทพี่ บในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยแบง่ บทบำทหน้ำที่ ดงั น้ี ๑) นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒) นำงศิรลิ กั ษณ์ เบ็ญจทรพั ย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ ม่ังคง่ั Buddy ๔) นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลคั นำสกลุ Buddy ๕) นำงศวิ ลักษณ์ เจือจลุ Mentor ๖) นำยปณั ณวิชญำ บัวงำม Mentor ๗) นำงสำวสุภำรตั น์ อ้งึ ถำวรดี Expert ๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator


โดยสมำชิกทง้ั ๘ คน นำแนวทำงกำรแกไ้ ขปัญหำมำปรบั ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ๖. สาเหตุ กำรนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้มำพัฒนำผู้เรียน ผู้สอนย่อมต้องวิเครำะห์หำจุดเด่น และจุดด้อย เพ่ือพัฒนำส่ือ หรอื นวัตกรรมให้ทันสมยั และตรงตำมตวั ช้ีวดั อยูเ่ สมอ ๗. ความรู้หลกั การท่ีนามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคดิ ประสำนควำมร่วมมือ เพือ่ พัฒนำกำรศกึ ษำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและพฒั นำผู้เรียนใหเ้ กดิ ศักยภำพมำกท่ีสุด และสำมำรถนำควำมรู้ในกำรต้งั กลมุ่ PLC ไปใชใ้ นกำรเรียนกำรสอนไดม้ ำกท่ีสดุ ๘. กระบวนการ/วิธกี าร (บันทึกรายละเอยี ดขัน้ ตอน กระบวนการ/วิธีการ ตามบทบาทหนา้ ท่ี)  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator จำกกำรทดสอบประสทิ ธิภำพของแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขยี นคำมำตรำตัวสะกด อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพรำะผู้เรยี นได้เรยี นรตู้ รงตำมตวั ชวี้ ดั และตรงตำมวตั ถปุ ระสงคก์ ำรใชส้ อื่ และสำมำรถพัฒนำผูเ้ รยี นได้อยำ่ งตรงจดุ จุดเด่น คือ แบบฝึกทักษะ สำมำรถพัฒนำนักเรียนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ ผู้เรียนสำมำรถตรวจสอบควำม ถกู ต้อง และทรำบพฒั นำกำรควำมรู้ของตนเองหลงั จำกทำแบบฝึกทักษะเสร็จแลว้ จุดด้อย คือ ผู้เรียนบำงคนอ่ำนหนังสือไม่คล่อง หรืออ่ำนหนังสือไม่ออก ทำให้ไม่สำมำรถอ่ำนข้อควำมจำก แบบฝึกทกั ษะได้ สง่ ผลใหก้ ำรสอนไม่ประสบควำมสำเรจ็ ๙. ผลที่ไดจ้ ากกิจกรรม สมำชิกทั้ง ๘ คน จะได้ทรำบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำ มำตรำตวั สะกด เพอ่ื นำจดุ ดอ้ ยมำปรบั ปรุงแกไ้ ข และนำจดุ เด่นอ่นื ๆ ไปพัฒนำสือ่ ชนิดอนื่ ต่อไป ๑๐. การนาผลที่ไดร้ บั ไปใช้ สมำชกิ ท้ัง ๘ คน นำจุดเดน่ ของแบบฝึกทกั ษะไปต่อยอดร่วมกับกำรสอนโดยใชส้ ื่อกำรสอนชนิดอนื่ ๆ เพื่อให้ ผู้เรยี นมคี วำมสุข หำกผเู้ รยี นมีควำมสขุ กบั กำรเรยี น ผูเ้ รยี นก็จะเกิดกำรเรียนรทู้ ด่ี ีด้วย ๑๑. นัดหมาย และเตรยี มขอ้ มูล ในการเขา้ รว่ มชมุ ชนการเรยี นรู้ทางวชิ าชีพ PLC ครัง้ ต่อไป นดั หมำยสมำชกิ ประชมุ ผำ่ นกลมุ่ LINE VIDIO ในครั้งตอ่ ไป


ขอรบั รองวำ่ ข้อมลู ดังกลำ่ วข้ำงตน้ เป็นควำมจรงิ ทกุ ประกำร (ลงชือ่ )....................................................... (นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมินทร์) ครู ............................................................................................................................. ................................................. (ลงช่ือ)....................................................... (นำงสำวสภุ ำรัตน์ อ้งึ ถำวรด)ี รองผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี นฝำ่ ยวิชำกำร ............................................................................................................................. ................................................. (ลงชื่อ)....................................................... (นำยสำรวย วัฒนวงศ์) ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนสำโรงวทิ ยำ


แบบบนั ทกึ กิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community) ชื่อ นำงสำวพรรษรตั น์ นามสกุล พรมมนิ ทร์ โรงเรียน โคกสำโรงวิทยำ สังกัด สำนกั งำนเขตพ้นื ท่ีกำรศกึ ษำมัธยมศึกษำลพบรุ ี กล่มุ สาระการเรียนรู้ ภำษำไทย ภำคเรียนที่ ๒ วนั ท่ี ๘ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๑๕ น. ถึง เวลา ๑๒.๑๐ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ชือ่ กิจกรรม เสนอแนวทำงกำรแกป้ ัญหำท่เี กดิ จำกกำรพฒั นำผลสมั ฤทธ์ิทำงกำรอ่ำนอำขยำนและเขยี นคำมำตรำ ตวั สะกดโดยใช้แบบฝกึ กลมุ่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทยของนักเรยี นชั้นมธั ยมศึกษำปีท่ี ๑ เขา้ ร่วมกจิ กรรมครัง้ ที่ ๑๓ ๒. จานวนสมาชกิ ๘ คน ๓. รายช่อื สมาชกิ และ บทบาทหนา้ ที่ รายชอื่ สมาชิก บทบาทหนา้ ที่ ลายมือช่อื ๑. นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒. นำงศิริลักษณ์ เบ็ญจทรัพย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ มัง่ ค่ัง Buddy ๔. นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลคั นำสกุล Buddy ๕. นำงสำวศวิ ลักษณ์ เจือจุล Mentor ๖. นำยปัณณวชิ ญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรัตน์ อง้ึ ถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator ๔. สมาชกิ ที่เขา้ ร่วมกิจกรรมในครง้ั นี้ ๘ คน ๕. ประเดน็ ปัญหา / ส่ิงท่ีต้องการพัฒนา สมำชกิ กลมุ่ ทั้ง ๘ คน รว่ มกนั นำเสนอปัญหำที่พบในกำรจัดกำรเรยี นกำรสอน โดยแบง่ บทบำทหนำ้ ที่ ดังน้ี ๑) นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมนิ ทร์ Model Teacher ๒) นำงศิรลิ ักษณ์ เบ็ญจทรพั ย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ มงั่ ค่งั Buddy ๔) นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลคั นำสกลุ Buddy ๕) นำงศิวลกั ษณ์ เจอื จลุ Mentor ๖) นำยปณั ณวชิ ญำ บัวงำม Mentor ๗) นำงสำวสุภำรัตน์ อ้ึงถำวรดี Expert ๘) นำยสำรวย วฒั นวงศ์ Administrator


โดยสมำชกิ ทั้ง ๘ คน รว่ มกนั เสนอแนวทำงกำรแกป้ ัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรใชแ้ บบฝึกทักษะกำรอำ่ นอำขยำน และเขียนคำมำตรำตวั สะกดโดยใชแ้ บบฝกึ กลุ่มสำระกำรเรียนร้ภู ำษำไทยของนักเรียนชนั้ มัธยมศกึ ษำปที ี่ ๑ ๖. สาเหตุ ส่ือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรเรียนกำรสอน ช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับนักเรียน แต่ไม่สำมำรถพัฒนำ ผู้เรียนได้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ฉะน้ันกำรอภิปรำยถึงปัญหำจำกกำรใช้สื่อท่ีเกิดขึ้นมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสื่อชิ้น ต่อไป ๗. ความรหู้ ลักการทีน่ ามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคิดประสำนควำมรว่ มมอื เพ่อื พัฒนำกำรศกึ ษำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและพฒั นำผเู้ รียนใหเ้ กดิ ศักยภำพมำกที่สุด และสำมำรถนำควำมร้ใู นกำรตัง้ กลุ่ม PLC ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้มำกทสี่ ดุ ๘. กระบวนการ/วิธีการ (บันทึกรายละเอียดข้นั ตอน กระบวนการ/วธิ ีการ ตามบทบาทหนา้ ท)่ี  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator ๑. นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมนิ ทร์ - เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ คือ เพิ่มรำงวัลหรือกำรเสริมแรงเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ท่ีมี ประสิทธภิ ำพ ๒. นำงสำวรตั นำภรณ์ พรลคั นำสกุล - เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ คือ สร้ำงแบบฝึกทักษะออนไลน์หรือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ แบบฝกึ ทักษะออนไลน์ ๓. นำงศริ ิลกั ษณ์ เบ็ญจทรพั ย์ - เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ คือเพ่ิมเทคนิคกำรสอนในเรื่อง กำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำ ตวั สะกดใหผ้ เู้ รยี นเกิดควำมสนใจมำกยง่ิ ข้นึ ๔. นำงสำวพรพรรณ มง่ั ค่งั - เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ คือ นักเรียนท่ีมีปัญหำอ่ำนไม่คล่องหรืออ่ำนไม่ออก ให้ฟังคลิปวิดีโอเสียงที่ ครูบันทึกเสยี งไว้ ๙. ผลที่ไดจ้ ากกิจกรรม สมำชิกท้ัง ๘ คน จะได้วิธีกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียนมำกข้ึน คือ กำรทดลอง สร้ำงแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกด และใช้คลิปวิดีโอเสียงท่ีครูบันทึกไว้ เพ่ือเปิ ดให้กับ นักเรียนทีอ่ ำ่ นไมค่ ล่องหรืออ่ำนไม่ออก ๑๐. การนาผลทไี่ ดร้ ับไปใช้ สมำชกิ ทัง้ ๘ คน นำวธิ ีกำรแกไ้ ขปัญหำไปใชใ้ นกำรเรยี นกำรสอนในเรื่องอืน่ ๆ ๑๑. นัดหมาย และเตรียมขอ้ มลู ในการเข้ารว่ มชมุ ชนการเรียนรู้ทางวชิ าชีพ PLC คร้ังต่อไป นดั หมำยสมำชิกประชมุ ผ่ำนกลุม่ LINE VIDIO ในคร้งั ตอ่ ไป


ขอรับรองวำ่ ขอ้ มลู ดังกลำ่ วขำ้ งตน้ เปน็ ควำมจริงทุกประกำร (ลงช่ือ)....................................................... (นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมินทร์) ครู ............................................................................................................................................................. ................. (ลงช่ือ)....................................................... (นำงสำวสภุ ำรัตน์ อึง้ ถำวรดี) รองผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี นฝำ่ ยวิชำกำร ............................................................................................................................. ................................................. (ลงช่ือ)....................................................... (นำยสำรวย วัฒนวงศ์) ผู้อำนวยกำรโรงเรยี นสำโรงวิทยำ


แบบบนั ทึกกิจกรรม (Logbook) ชมุ ชนการเรียนรู้ทางวชิ าชีพ ( Professional Learning Community) ชือ่ นำงสำวพรรษรตั น์ นามสกลุ พรมมินทร์ โรงเรยี น โคกสำโรงวิทยำ สังกดั สำนกั งำนเขตพน้ื ที่กำรศึกษำมธั ยมศึกษำลพบุรี กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภำษำไทย ภำคเรยี นท่ี ๒ วันที่ ๘ เดอื น ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๔.๕๕ น. จานวน ๕๕ นำที ๑. ช่ือกจิ กรรม เสนอแนวทำงกำรแกป้ ัญหำทีเ่ กิดจำกกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำ ตัวสะกดโดยใชแ้ บบฝกึ กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยของนักเรยี นชั้นมัธยมศกึ ษำปีที่ ๑ (ตอ่ ) เข้ารว่ มกจิ กรรมครง้ั ที่ ๑๔ ๒. จานวนสมาชกิ ๘ คน ๓. รายชื่อสมาชกิ และ บทบาทหนา้ ที่ รายชือ่ สมาชกิ บทบาทหน้าที่ ลายมือช่อื ๑. นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒. นำงศิริลกั ษณ์ เบญ็ จทรัพย์ Buddy ๓. นำงสำวพรพรรณ มงั่ ค่งั Buddy ๔. นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลคั นำสกลุ Buddy ๕. นำงสำวศิวลกั ษณ์ เจือจุล Mentor ๖. นำยปัณณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗. นำงสำวสภุ ำรัตน์ อึ้งถำวรดี Expert ๘. นำยสำรวย วัฒนวงศ์ Administrator ๔. สมาชกิ ที่เขา้ ร่วมกิจกรรมในคร้งั นี้ ๘ คน ๕. ประเด็นปัญหา / ส่ิงท่ีต้องการพฒั นา สมำชกิ กลมุ่ ท้ัง ๘ คน รว่ มกันนำเสนอปัญหำทีพ่ บในกำรจดั กำรเรยี นกำรสอน โดยแบ่งบทบำทหนำ้ ที่ ดังน้ี ๑) นำงสำวพรรษรตั น์ พรมมินทร์ Model Teacher ๒) นำงศริ ลิ ักษณ์ เบ็ญจทรัพย์ Buddy ๓) นำงสำวพรพรรณ มั่งค่งั Buddy ๔) นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลคั นำสกลุ Buddy ๕) นำงศิวลักษณ์ เจอื จลุ Mentor ๖) นำยปณั ณวิชญำ บวั งำม Mentor ๗) นำงสำวสภุ ำรัตน์ อง้ึ ถำวรดี Expert


๘) นำยสำรวย วัฒนวงศ์ Administrator โดยสมำชกิ ท้งั ๘ คน ร่วมกนั เสนอแนวทำงกำรแกป้ ัญหำท่ีเกิดขน้ึ จำกกำรใชแ้ บบฝึกทกั ษะกำรอ่ำน อำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดโดยใชแ้ บบฝกึ กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ภำษำไทยของนกั เรยี นช้ันมธั ยมศึกษำปีท่ี ๑ ๖. สาเหตุ ส่ือทุกชนิดไม่สำมำรถพัฒนำผเู้ รียนได้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นกำรอภิปรำยถึงปญั หำจำกกำรใช้ส่ือทเี่ กิด ขน้ึ มำเปน็ แนวทำงในกำรพฒั นำส่อื ชิ้นตอ่ ไปถอื เปน็ ส่งิ ทค่ี วรทำอยำ่ งยิง่ ๗. ความรู้หลกั การท่ีนามาใช้ ใช้หลักกำรกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC เพื่อให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันระดม ควำมคิดประสำนควำมร่วมมอื เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ พฒั นำกำรเรยี นกำรสอนและพฒั นำผูเ้ รียนให้เกิดศักยภำพมำกท่ีสุด และสำมำรถนำควำมร้ใู นกำรต้ังกลุ่ม PLC ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้มำกที่สดุ ๘. กระบวนการ/วธิ กี าร (บันทกึ รายละเอียดข้ันตอน กระบวนการ/วิธีการ ตามบทบาทหนา้ ท่)ี  Model Teacher  Buddy  Expert  Mentor  Administrator ๑. นำงสำวพรรษรัตน์ พรมมนิ ทร์ - กำรเรียนกำรสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกด จำเป็นต้องมีกำร เสริมแรงทำงบวก เพรำะนักเรียนบำงคนขำดควำมสนใจในเนื้อหำที่นำมำอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกด ซ่ึ ง กำรเสริมแรงทำงบวกท่ีนำไปใช้คือ กำรเพ่ิมคะแนน หรือให้อุปกรณ์กำรเรียนเป็นของรำงวัล เพื่อเป็นกำรเสริมแรงให้ นกั เรยี นมีกำลังใจในกำรอ่ำนจบั ใจควำมสำคญั และมจี ดุ มุ่งหมำยทช่ี ดั เจนขึ้น ๒. นำงสำวรัตนำภรณ์ พรลคั นำสกลุ - แบบฝึกทักษะในแบบรูปเล่ม มีลักษณะคล้ำยกับหนังสือเรียน ควรปรับรูปแบบของแบบฝึกทักษะให้อยู่ ในรูปแบบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ำกับสถำนกำรณ์กำรเรียนออนไลน์ และเกิดควำมน่ำสนใจเข้ำกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย นักเรียนสำมำรถอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือของตนเองได้โดยไม่ต้องเขียนลงใน แผ่นกระดำษ ๓. นำงศริ ลิ กั ษณ์ เบ็ญจทรัพย์ - กำรอ่ำนอำขยำนและเขยี นคำมำตรำตัวสะกดให้ผู้เรียนเกดิ ควำมสนใจมำกย่ิงข้ึนโดยกำรเพ่ิมเทคนิคกำร สอนใหม่ ๆ เช่น เปล่ียนจำกกำรให้นักเรียนอ่ำนแบบฝึกทักษะเอง มำเป็นสุ่มให้นักเรียนอ่ำนให้เพ่ือนฟังทั้งห้องเรียน หรอื ผสู้ อนเป็นผู้อำ่ นใหน้ ักเรยี นฟงั แทน เพื่อเพมิ่ ควำมน่ำสนใจในกำรเรยี นมำกยิ่งขึน้ ๔. นำงสำวพรพรรณ ม่งั คัง่ - กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นปัญหำสำหรับนักเรียนที่อ่ำนไม่คล่องหรืออ่ำนไม่ ออก ครูอำจปรับเปลีย่ นวิธกี ำรโดยใหเ้ รยี นแบบจบั คกู่ ับเพ่ือนท่ีเกง่ แล้วทำแบบฝึกทักษะไปพรอ้ มกัน ๙. ผลท่ีไดจ้ ากกิจกรรม สมำชิกทั้ง ๘ คน จะได้วิธีกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียนมำกข้ึน คือ กำรทดลอง สรำ้ งแบบฝกึ ทกั ษะกำรอ่ำนอำขยำนและเขียนคำมำตรำตัวสะกดแบบออนไลน์ และให้นกั เรยี นจับคกู่ ันทำแบบฝึกทักษะ เพ่อื ช่วยนักเรยี นที่อำ่ นไมค่ ลอ่ งหรอื อ่ำนไม่ออก


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook