Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน PERSONAL SELF ASSESSMENT REPORT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กิต

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน PERSONAL SELF ASSESSMENT REPORT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กิต

Published by Kittipong Wisalchai, 2022-03-26 10:23:59

Description: รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน PERSONAL SELF ASSESSMENT REPORT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กิต

Search

Read the Text Version

ปีการศกึ ษา 2564

บันทกึ ขอ้ ความ ส่วนราชการ โรงเรยี นโสตศึกษาจงั หวัดชลบรุ ี ท่ี สศ.ชบ................./ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เร่ือง รายงานการประเมนิ ตนเองของครผู สู้ อน PERSONAL SELF ASSESSMENT REPORT ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ เรยี น ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงั หวดั ชลบุรี ตามทข่ี า้ พเจา้ นายกติ ตพิ งษ์ วิศารลชยั ตำแหนง่ พนกั งานราชการ ไดจ้ ัดทำรายงานการประเมิน ตนเองของครูผ้สู อน PERSONAL SELF ASSESSMENT REPORT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยรายงานเลม่ น้ี จัดทำขึ้น เพอ่ื ให้คณะกรรมการนเิ ทศติดตามงานครใู ช้เป็นคมู่ ือในการประเมนิ ครู เพ่อื ทราบขอ้ มูล ในสว่ น ที่เกยี่ วขอ้ งกับครผู สู้ อนในด้านต่าง ๆ ประกอบดว้ ยสว่ นสำคัญ ดงั ตอ่ ไปน้ี ตอนที่ ๑ ขอ้ มลู ท่วั ไป ตอนท่ี ๒ ขอ้ มลู การปฏบิ ัตหิ น้าท่ี ตอนที่ ๓ การจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอน ตอนท่ี ๔ ผลการปฏิบัตงิ าน ตอนท่ี ๕ ผลการประเมนิ การสอนของครูโดยนักเรียน ตอนท่ี ๖ การประเมนิ ตนเองเก่ยี วกบั การจัดทำแผนการจัดการเรียนรทู้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั ตอนที่ ๗ ผลการประเมนิ ผ้เู รยี น บดั นี้ ได้ดำเนินเสรจ็ สน้ิ ลงแล้ว ข้าพเจา้ จึงขอรายงานผลการประเมนิ ตนเองของครูผู้สอน PERSONAL SELF ASSESSMENT REPORT ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบมาพร้อมน้ี จึงเรยี นมาเพอ่ื โปรดทราบและพิจารณา ลงชอื่ ………………………………………………… (นายกิตติพงษ์ วิศาลชัย) ตำแหนง่ พนกั งานราชการ ความคดิ เห็นของรองผู้อำนวยการกลุม่ บริหารงานบุคคล ความคิดเหน็ ของผอู้ ำนวยการโรงเรยี น ……………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………… ลงชือ่ ………………………………………………… ลงช่อื ………………………………………………… (นางสาวธญั ลกั ษณ์ นติ ภิ ากรณ์) (นางสาวธนภร ฤทธแิ ผลง) รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิ ารงานบุคคล ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นโสตศกึ ษาจังหวัดชลบุรี

คำนำ รายงานการประเมนิ ตนเอง(Self Assessment Report : SAR) เปน็ การประเมินการปฏิบตั ิหนา้ ท่ีตาม พระราชบญั ญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และฉบับปรบั ปรุง พทุ ธศกั ราช 2545 รวมทง้ั มาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จดั ทำขน้ึ เพือ่ รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏบิ ตั ิ หนา้ ที่ของข้าพเจา้ ตามฝ่าย/กลมุ่ งานตลอดจนกจิ กรรมตา่ งๆท่ีไดส้ ่งเสรมิ ให้นักเรียนมคี ณุ ลกั ษณะและคุณภาพ ตามระดบั มาตรฐานคุณภาพการศกึ ษาโรงเรียนโสตศกึ ษาจงั หวดั ชลบรุ ี สำนักงานบริหารงานการศกึ ษาพเิ ศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปกี ารศึกษา 2564 รายงานน้โี รงเรยี นสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมนิ คุณภาพภายในและสรปุ รายงาน ใหผ้ บู้ ังคบั บญั ชาตามลำดับสายงานตลอดจนเผยแพรใ่ ห้กบั ผู้ปกครองนกั เรียนชมุ ชนในสังคมไดท้ ราบผลการ ปฏบิ ัติงานของบุคลากรโรงเรียนโสตศกึ ษาจงั หวัดชลบุรี สำนักงานบรหิ ารงานการศึกษาพิเศษ สำนกั งาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครง้ั น้ขี ้าพเจา้ จะได้นำไปใช้เปน็ แนวทางใน การปรบั ปรงุ เพื่อพัฒนาการปฏบิ ัติงานทไ่ี ด้รับมอบหมาย เพื่อสง่ เสริมและพัฒนาศกั ยภาพของผู้เรียนให้สงู ขน้ึ ในทุกๆ ด้านตอ่ ไป ลงช่อื ………………………………………… (นายกิตตพิ งษ์ วศิ าลชยั ) ตำแหนง่ ครู พนกั งานราชการ 28 มนี าคม 2565

สารบัญ ตอนท่ี 1 ข้อมูลสว่ นตวั หน้า 1 - ขอ้ มูลท่ัวไป - ขอ้ มลู การปฏิบตั ิหนา้ ที่ 1 - การจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน 2 4 - ผลการปฏิบตั ิงาน - ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน 19 22 - การประเมินตนเองเก่ยี วกับการจดั ทำแผนการจัดการเรียนร้ทู เี่ น้นผู้เรยี นเปน็ สำคัญ - ผลการประเมนิ ผเู้ รยี น 23 25 ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 27 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้ รยี น 27 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 28 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่เี น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 28 ภาคผนวก สำเนาคำสง่ั 30 - สำเนาเกียรตบิ ัตร ประกาศนียบัตร วุฒบิ ัตร 31 - 130 สำเนารปู ภาพกจิ กรรม - 131 - 142 - 143 - 164

1 ตอนที่ 1 : ขอ้ มลู สว่ นตวั 1.1 ข้อมูลท่ัวไป ช่อื นายกิตติพงษ์ สกลุ วิศาลชัย วุฒกิ ารศกึ ษา  ปริญญาตรี ศศบ. วิชาเอกจาก หหู นวกศึกษา  ปรญิ ญาโท วชิ าเอกจาก.................................... อ่นื ๆ ระบุ วิชาเอกจาก................................... ตำแหนง่ พนกั งานราชการ อายุ 38 ปี ปฏิบตั ิราชการ 11 ปี เลขท่ตี ำแหน่ง โรงเรยี นโสตศกึ ษาจังหวัดชลบุรี เงินเดือน 18,690 บาท เงนิ วทิ ยฐานะ.....................บาท วนั / เดือน / ปี เกดิ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 วัน / เดอื น / ปี บรรจุเข้ารบั ราชการ.................................... ปฏบิ ัตกิ ารสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสงั่ โครงสร้างของโรงเรยี นและคำสง่ั อื่นๆ ทไี่ ด้รบั หมอบหมาย โรงเรยี นโสตศกึ ษาจังหวดั ชลบุรี สำนักงานบรหิ ารงานการศกึ ษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ แสดงจำนวนวนั ลา ประจำปีการศึกษา 2564 (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๑ มนี าคม ๒๕๖5) วนั เดอื น ปี ลาป่วย ลากจิ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย ท่ลี า ครัง้ วนั คร้ัง วนั ครง้ั วนั ครั้ง วนั ครั้ง วนั -- -- -- -- -- รวม -- -- -- -- -- รวมทัง้ ส้ิน -- -- -- -- -- จำนวน - ครั้ง จำนวน - วัน

2 1.2ขอ้ มลู การปฏิบตั หิ นา้ ท่ี 1.2.1 ปฏบิ ตั กิ ารสอนตลอดปีการศึกษา 2563

3 ที่ รหสั วิชา ชอ่ื วิชา ชน้ั จำนวนหอ้ ง จำนวนช่ัวโมง / สปั ดาห์ 1 ค13101 คณิตศาสตร์ ภาคเรยี นที่ 1 1 10 2 อ13101 ภาษาอังกฤษ ป.3/1 1 5 3 ว13101 วิทยาศาสตร์ ป.3/2 1 1 4 ส13101 สังคมศกึ ษา ป.3/2 1 1 ป.3/2 1 ค13101 รวม ป.3/2 17 2 อ13101 คณิตศาสตร์ ภาคเรยี นที่ 2 1 10 3 ว13101 4 ส13101 ภาษาอังกฤษ ป.3/1 1 5 5 ส๑๓๑๐๒ วทิ ยาศาสตร์ ป.3/2 1 1 สงั คมศึกษา ป.3/2 1 1 ประวตั ิศาสตร์ ป.3/2 1 1 ป.3/2 รวม ป.3/2 18 1.2.2 กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี นท่ปี ฏิบตั กิ ารพัฒนาผู้เรียนตลอดปกี ารศึกษา 2563 ท่ี กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รยี น และชมุ นุม ชน้ั / จำนวน ผา่ น ไมผ่ า่ น หอ้ ง นกั เรียน 1 ลกู เสือ - เนตรนารี 2 ชมุ นมุ ฝกึ ฟงั - ฝกึ พูด ป.4/2 9 ✓ 3 แนะแนว 4 กจิ กรรมลดเวลาเรียนเพม่ิ เวลารู้ ป.4/2 9 ✓ ป.4/2 9 ✓ ป.4/2 9 ✓ 1.2.3 ปฏิบัติหนา้ ที่ครูที่ปรึกษา ช้นั / ห้อง จำนวนนักเรยี น รวมท้งั สน้ิ (คน) ประถมศึกษาปที ่ี 4/2 ชาย(คน) หญิง (คน) 112 1.2.4 งานพเิ ศษ ในโรงเรียน ไดแ้ ก่ ท่ี งาน ฝ่าย 1 ครูประจำชัน้ บรหิ ารวชิ าการ 2 งานหอนอน ฝา่ ยบรหิ ารงานบคุ คล

4 ท่ี งาน ฝ่าย 3 กิจการนักเรียนและระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรียน 4 ขา่ วประชาสมั พนั ธ์ บริหารงานทัว่ ไป 5 คณะกรรมการฝา่ ยบนั ทึกภาพ บริหารงานท่ัวไป 6 งานทาํ คลิปวดิ ีโอ บรหิ ารงานทวั่ ไป 7 ปฏบิ ัตหิ น้าท่อี ่ืนๆ ตามคำสงั่ ของโรงเรยี น บรหิ ารงานท่วั ไป 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1.3.1 จดั ทำแผนการจัดการเรียนรู้ ดงั นี้ ท่ี รหัสวิชา สาระการเรยี นรู้/รายวิชา ระดบั ชัน้ จำนวน/แผน 1 ค13101 คณิตศาสตร์ ป.3/1 74 ป.3/2 1.3.2 ผลิตสือ่ / นวัตกรรม ชิน้ 244 ไดแ้ ก่ ท่ี ชอื่ สอ่ื /นวัตกรรม จำนวน(ช้นิ ) 1 1 การเรยี นรู้ผา่ น YouTube รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 เรอื่ ง การผลคูณ ชนั้ 1 ประถมศึกษาปที ี่ 3 1 1 2 การจดั การเรียนรู้ผ่าน Wordwall รายวชิ า คณติ ศาสตร์ เกมการศกึ ษา เรือ่ ง 1 บวก ลบ 1 3 การจดั การเรียนรู้ผ่าน Wordwall รายวชิ า ภาษาไทย เกมการศึกษา เร่ือง สัตว์ 24 4 การเรียนรผู้ ่าน YouTube รายวิชา ภาษาไทย 3 เรือ่ ง ภาษามอื ไทย สตั ว์บก 30 ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 1 1 5 การเรียนรู้ผา่ น YouTube รายวชิ า ภาษาไทย 3 เร่ือง ภาษามือไทย สัตว์น้ำ ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 3 การเรียนรผู้ ่าน YouTube รายวชิ า สังคมศึกษา 3 เรอื่ ง วิธปี ้องกันไวรัส โควิด 6 19 ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 3 7 ส่อื การสอน เอกสารภาพและคำศพั ทภ์ าษามือ รายวิชา ภาษาไทย เร่อื ง ภาษา มือไทย ผัก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 8 สื่อการสอน เอกสารภาพและคำศพั ท์ภาษามือ รายวิชา ภาษาไทย เรื่อง ภาษา มือไทย ผลไม้ ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 3 9 สื่อการสอน เอกสาร สูตรคูณ (แม่ 2 - 12) ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 3 10 สอ่ื การสอน สตู รคณู แสนสนุก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3

5 ท่ี ช่อื สอื่ /นวตั กรรม จำนวน(ชน้ิ ) 4 11 สอ่ื การสอน เอกสารแบบสะกดนิว้ มอื ไทย ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 3 5 15 12 สอื่ การสอน เอกสาร 3D ผลไม้ ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 3 8 50 13 บัตรเกี่ยวกบั ผลเรยี นการบวก การลบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 วิชาคณิตศาสตร์ 26 14 บตั รเกี่ยวกับผลเรียนการเศษส่วน ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 2 15 สอ่ื การสอน เอกสารแบบสะกดน้ิวมอื ตัวเลข 1 - 50 ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 3 72 16 บตั รเกย่ี วกบั ภาษาอังกฤษ คัดอังกฤษ A - Z ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 วิชา ภาษาอังกฤษ 17 บตั รเกย่ี วกับแผนภาพวัฏจกั รชวี ิตของมนษุ ย์ เรอ่ื งครองครัวของเรา ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 18 บตั รเก่ยี วกบั คําศัพทภ์ าษาไทย ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 3/2 วชิ าภาษาไทย 1.3.3 จัดทำหนว่ ยการเรยี นรแู้ บบบรู ณาการ (สวนพฤกษศาสตร,์ เศรษฐกิจพอเพียง) ไดแ้ ก่ หนว่ ยที่ เรื่อง จำนวนชัว่ โมง 1 รกั ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ วิชา หนา้ ทีพ่ ลเมือง 1 1 2 วิถีชีวติ ของคนในฤดรู ้อน ฤดฝู นตก ฤดูหนาว 1.3.4 จัดทำวิจยั ในช้ันเรียน จำนวนเรอื่ ง ไดแ้ ก่ ท่ี เร่อื ง ระดบั ชน้ั 1 การพัฒนาการผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น เรื่อง การบวก โดยใช้ ชุดฝึกทักษะ ป.3/2 1.3.5 การนำ/มอบหมายงาน นักเรยี นไปศึกษาค้นควา้ /ใช้แหลง่ เรยี นรนู้ อกโรงเรียนจำนวนคร้ัง 7 ดงั นี้ แหล่งเรยี นรูภ้ ายในโรงเรียน เร่ือง จำนวนครง้ั ท่ี ช่อื แหล่งเรียนรู้ วาดภาพระบายสวี นั สำคญั ทาง 1 1 ใช้คน้ หาตวั อย่างใน Google พระพทุ ธศาสนา วาดภาพระบายสี การแพร่ระบาดของโควิด 1 2 ใช้ค้นหาตัวอย่างใน Google – 19 (Covid-19) วธิ กี ารปอ้ งกนั วาดภาพระบายสีวนั แม่แหง่ ชาติ 1 3 ใช้คน้ หาตัวอยา่ งใน Google วาดภาพระบายสีวันพ่อแหง่ ชาติ 1 4 ใชค้ น้ หาตวั อยา่ งใน Google วาดภาพระบายสวี นั ลอยกระทง 1 5 ใชค้ น้ หาตวั อย่างใน Google จำนวนครัง้ ท่ี ช่ือแหล่งเรยี นรู้ เร่อื ง 1 6 ใช้คน้ หาตวั อย่างใน Google วาดภาพระบายสีวนั เดก็ แห่งชาติ แหล่งเรยี นรู้ภายนอกโรงเรียน

6 7 ทัศนศกึ ษา สวนนงนุช พทั ยา จรู าสสิคพารค์ 1 1.3.6 เชิญวทิ ยากรภายนอกมาใหค้ วามรแู้ ก่นักเรยี น จำนวนครงั้ - ไดแ้ ก่ ท่ี วัน /เดอื น / ปี ชื่อวิทยากร เรือ่ ง / หวั ข้อ 1.3.7 รปู แบบ/ วิธีการจดั กิจกรรมการเรียนการสอนทค่ี รูใช้ คอื ข้อใดบ้าง (ตอบไดม้ ากกว่า 1 ข้อ)  การอธิบาย การสืบสวนสอบสวน  การสาธติ / ทดลอง  การใชเ้ กมประกอบ  กลุม่ สบื คน้ ความรู้  สถานการณ์จำลอง  กลมุ่ สัมพันธ์  กรณีตวั อยา่ ง  การเรียนรู้แบบรว่ มมอื  บทบาทสมมตุ ิ  ความคดิ รวบยอด  อรยิ สัจ 4  การแก้ไขสถานการณ์  โปรแกรมสำเรจ็ รูป  การศกึ ษาคน้ คว้าด้วยตนเอง  การทศั นะศึกษานอกสถานที่ ศูนยก์ ารเรียน  ชุดการสอน การเรียนรูจ้ ากหอ้ งสมดุ  คอมพวิ เตอร์ช่วยสอน  การพัฒนากระบวนการคิด  การใชภ้ ูมิปญั ญาท้องถิน่ โครงงาน  การถามตอบ การอภปิ รายกล่มุ ยอ่ ย  การแก้ปญั หา อน่ื ๆ ระบ.ุ ...........อ่ืน ๆ ระบ…ุ …………………...… ✓ สรปุ จำนวนรูปแบบ / วธิ กี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทค่ี รูใช้วธิ ี

7 1.3.8 สภาพการปฏิบตั ิงานสอนเขียนเคร่อื งหมาย ✓ ในช่องทีต่ รงกบั ความเป็นจรงิ ที่ทา่ น ปฏบิ ตั ิอยู่ (ตอบไดม้ ากกว่า 1) ท่ี รายการปฏบิ ตั ิ มาก มาก ปาน นอ้ ย นอ้ ย ที่สุด กลาง ท่ีสุด 1 ตรงตามวุฒ/ิ สาขาวิชาที่จบการศึกษา 2 ตรงตามความถนัด ✓ 3 ตรงตามประสบการณก์ ารสอน 4 ตรงกับความรูค้ วามสามารถ ✓ 5 ตรงกับความต้องการ/ความสนใจ ✓ ✓ ✓ 1.3.9 การพัฒนาตนเอง (การเขา้ รว่ มกจิ กรรมทางวิชาการ/ การเข้าร่วมอบรม/ประชมุ สมั มนา /ศกึ ษาดู งาน ฯลฯ) ท่ี วัน /เดอื น/ ปี เร่อื ง สถานที่ หน่วยงานทจี่ ดั หลกั ฐาน สงั กัดสำนกั งาน การอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ าร โรงเรียนโสตศึกษา คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้นื ฐาน เกียรติบตั ร พฒั นาทักษะการจดั การ จงั หวดั ชลบุรี (18 ช่วั โมง) 1 14 – เรยี นรูร้ ปู แบบออนไลน์ รปู แบบออนไลน์ 15/8/64 สำหรับครูสงั กัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน โครงการอบรมเชงิ ปฏิบัติการ โรงเรียนโสตศกึ ษา สถาบนั พฒั นา เกยี รติบตั ร การศึกษาพิเศษ (18 ชวั่ โมง) 2 23 – เร่ือง ทักษะกลไกเพอื่ พฒั นา จงั หวัดชลบุรี มหาวิทยาลยั ราชภฏั 24/8/64 นกั ศกึ ษาพกิ ารในศตวรรษที่ รูปแบบออนไลน์ สงขลา ภาพถ่าย (18 ชั่วโมง) ๒๑ สำนักบริหารงาน การศกึ ษาพิเศษ การนเิ ทศเชิงปฏบิ ัติการ โรงเรียนโสตศกึ ษา 3 13 – การขบั เคลื่อนหลักปรัชญา จังหวดั ชลบุรี 14/9/64 ของเศรษฐกิจพอเพยี งสู่ รูปแบบออนไลน์ สถานศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรยี นโสตศึกษา โรงเรยี นโสตศกึ ษา จังหวดั ชลบุรี 4 20 – โปรแกรมระบบบรหิ าร จงั หวดั ชลบุรี ภาพถา่ ย 21/9/64 จัดการผลการเรียน รปู แบบออนไลน์ (18 ชวั่ โมง) School MIS 20 – 22 ก.ย. โครงการเชงิ ปฏิบตั กิ าร รูปแบบออนไลน์ ศูนย์การศกึ ษาพเิ ศษ 5 2564 หลกั สูตรผู้ดำเนนิ การคดั เขตการศกึ ษา 2 เกียรตบิ ัตร กรองคนพิการทางการศกึ ษา จังหวัดยะลา (24 ช่ัวโมง)

8 ท่ี วนั /เดอื น/ ปี เรอื่ ง สถานท่ี หน่วยงานทีจ่ ดั หลักฐาน 21 ส.ค. โครงการอบรม Online โรงเรยี นโสตศกึ ษา วิทยาลยั ราชสดุ า เกียรติบตั ร มหาวทิ ยาลยั หมดิ ล (27 ชั่วโมง) 2564 กระบวนการสรา้ งและพฒั นา จงั หวดั ชลบรุ ี 22 ส.ค. Soft Skills สำหรบั ผ้คู วาม รปู แบบออนไลน์ 2564 บกพรอ่ งทางการได้ยินท่ี 6 28 ส.ค. ทำงานในสถานประกอบการ 2564 29 ส.ค. 2564 4 ก.ย. 2564 5 ก.ย. 2564 7 9 ก.พ. 2565 ทัศนศกึ ษา สวนนงนชุ พทั ยา สวนนงนชุ พัทยา โรงเรียนโสตศึกษา ภาพถ่าย จงั หวดั ชลบุรี ( 6 ช่วั โมง) สรุป การพฒั นาตนเอง จำนวน คร้ัง จำนวนวนั คิดเป็นชั่วโมง นำมาขยายผล 7 ครง้ั 1.3.10 การไดร้ ับรางวัล/ ประกาศเกียรตคิ ุณ / ผลงานดีเดน่ / เกยี รติประวัติทป่ี รากฏต่อ สาธารณชนด้านสถานศึกษา / ครู / นกั เรยี น ท่ี วนั /เดอื น/ปี รางวัล/เกยี รติคณุ หนว่ ยงานทีม่ อบ หลักฐาน ด้านครู ระดบั โรงเรียน ด้านครู ระดับภาค การอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการพฒั นาทักษะ สังกดั สำนกั งานคณะกรรมการ 1 14 – การจดั การเรียนร้รู ูปแบบออนไลน์ การศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน เกยี รติบัตร 15/8/64 สำหรับครูสังกัดสำนกั งานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 23 – โครงการอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ าร เร่ือง สถาบนั พัฒนาการศึกษาพิเศษ เกียรตบิ ตั ร 24/8/64 ทักษะกลไกเพ่ือพฒั นานกั ศึกษาพกิ ารใน มหาวทิ ยาลัยราชภฏั สงขลา ศตวรรษที่ ๒๑ 13 – การนิเทศเชงิ ปฏบิ ัติการ สำนกั บรหิ ารงานการศึกษาพิเศษ 14/9/64 การขบั เคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 3 เกียรตบิ ัตร พอเพยี งสสู่ ถานศึกษา 4 20 – 22 โครงการเชิงปฏิบตั ิการ หลกั สูตร ศูนยก์ ารศึกษาพเิ ศษ เขตการศึกษา เกียรติบัตร ก.ย. 2564 ผ้ดู ำเนนิ การคดั กรองคนพิการทาง 2 จงั หวดั ยะลา การศึกษา 5 21 ส.ค. โครงการอบรม Online กระบวนการ วิทยาลัยราชสดุ า เกียรติบัตร 2564 สรา้ งและพัฒนา Soft Skills สำหรบั ผู้ มหาวทิ ยาลยั หมดิ ล

9 ท่ี วนั /เดือน/ปี รางวัล/เกียรติคณุ หนว่ ยงานที่มอบ หลักฐาน 22 ส.ค. ความบกพรอ่ งทางการได้ยนิ ท่ีทำงานใน เกยี รติบตั ร เกยี รตบิ ัตร 2564 สถานประกอบการ เกียรติบตั ร เกียรตบิ ตั ร 28 ส.ค. เกยี รตบิ ตั ร เกียรตบิ ัตร 2564 เกยี รตบิ ตั ร 29 ส.ค. 2564 4 ก.ย. 2564 5 ก.ย. 2564 การสรา้ งส่ือการเรียนรูม้ ลั ติมเี ดยี ดว้ ย โรงเรียนสีชมพศู่ กึ ษา 6 18 ก.ย. เสยี งบรรยายอตั โนมตั ิ (จาํ นวน 7 2564 ช่วั โมง) ภายใต้โครงการ แลกเปลย่ี น เรยี นรู้ เพื่อครู เพื่อเดก็ การอบรมหลักสูตรการเป็น สำนักงานคณะกรรมการการ 7 17 ก.ย. ผปู้ ระกอบการออนไลน์ Meterpreneur อาชวี ศึกษา 2564 Le เทคนคิ นกั ธุรกิจยคุ Could ป้นั ยอดขายหลักล้าน การอบรมหลักสตู รการเปน็ สาํ นกั งานคณะกรรมการการ 8 16 ก.ย. ผปู้ ระกอบการออนไลน์ (Neterpreneur อาชีวศกึ ษา 2564 Live นฐานการขายสนิ คา้ ออนไลน์ บน Tik Tok marketing การอบรมหลกั สตู รการเปน็ สำนักงานคณะกรรมการการ 9 15 ก.ย. ผ้ปู ระกอบการออนไลน์ (Naterpreneur อาชีวศกึ ษา 2564 Love \"พืน้ ฐานการขายสินค้าออนไลน์ บน IG marketing 10 16 ก.ย. การประเมนิ ผลออนไลน์ สาํ นักงานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษา 2564 ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยดี ิจิทัล เพือ่ ประถมศึกษาชัยภมู ิ เขต 2 การศกี ษา Canva เพอ่ื การศกี ษา การอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารและทดสอบ สาํ นกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษา 11 4 ก.ย. 2564 ความรู้ ความเข้าใจ มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ หลักสตู ร “การสร้างสือ่ การสอนดว้ ย Canva” การอบรมดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- - Learning) šnu Cyber Bullying 12 - ท่ี วนั /เดอื น/ปี รางวลั /เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ หลกั ฐาน

10 การอบรมหลักสตู รการเปน็ สํานักงานคณะกรรมการการ 13 9 ก.ย. 2564 ผู้ประกอบการออนไลน์ (Neterpreneur อาชีวศกึ ษา เกียรติบตั ร Love เทคนิคการแต่งภาพและตดั ต่อ วดี โี อ App Canva การอบรมหลกั สูตรการเปน็ สาํ นกั งานคณะกรรมการการ 14 30 ก.ย. ผูป้ ระกอบการออนไลน์ Neterpreneur อาชวี ศึกษา เกียรติบตั ร 2564 Live “กฎหมายและความรับผิดชอบทผี่ ู้ ประกอบออนไลน์ตอ้ งรู้ การทดสอบความรดู้ ว้ ยระบบออนไลน์ โรงเรยี นปากพลวี ิทยาคาร 15 19 ส.ค. กจิ กรรมการตอบปญั หาทาง เกยี รตบิ ัตร 2564 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน่ืองใน สัปดาหว์ ิทยาศาสตร์แหง่ ชาติ ประจำปี 2564 การทดสอบประเมินผลความรู้ด้วยระบบ 16 5 ก.ย. 2564 อเิ ล็กทรอนิกส์ ตำนานและความเชื่อ เกยี รตบิ ัตร ฉบับคนไทย : พญานาค การทดสอบความรูผ้ ่านระบบ โรงเรียนสามโคก 17 22 ส.ค. อเิ ล็กทรอนกิ ส์ ในโครงการ ( NORMAL เกียรติบตั ร 2564 SCIENTIST ความเปน็ เลศิ ทางความคดิ เรอ่ื ง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 23 ส.ค. การทดสอบออนไลน์ในหวั ข้อเร่ือง โรงเรยี นนานสมาพฒั นาแล 2564 “รอบรูเ้ ทคโนโลยี เนือ่ งในสัปดา 18 วิทยาศาสตร์ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 19 ๕ วนั คล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙ กศน.อ.หัวหนิ เกียรตบิ ัตร ธ.ค. 2564 20 ๑๒ วนิ ยั และการรกั ษาวินยั สพท.ประถมฯปราจนี บุรี เขต ๒ เกยี รติบตั ร ธ.ค. 2564 21 ๑๓ ทดสอบแผนเผชญิ เหตุรองรบั การแพร่ สพท.ประถมฯอุทัยธานี เขต ๑ เกียรตบิ ตั ร ธ.ค. 2564 ระบาดของโรคโควดิ ในสถานศกึ ษา 22 ๒๙ พัฒนาเชิงพนื้ ท่ีเพ่อื การเรยี นรู้ท่ามกลาง ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เกียรตบิ ัตร วิทยาลยั สงฆ์สรุ าษ์ธานี ธนั วาคม สถานการณโ์ ควิด 23 ๑๖ ก.พ วนั มาฆบชู า ชมรมพทุ ธศาสตรส์ ากลในอปุ ถัมภ์ เกียรติบตั ร ๒๕๖๕ สมเดจ็ พระมหารัชมงั คลาจารย์ ๑๔ - ๑๘ แสดงผลงานทางวชิ าการ กลมุ่ โรงเรียนเฉลมิ พระเกยี รติ ก.พ. รชั มงั คลาภเิ ษก 24 ๒๕๖๕ เกียรติบตั ร

11 ท่ี วนั /เดือน/ปี รางวัล/เกยี รติคณุ หน่วยงานที่มอบ หลกั ฐาน 25 ๑๒ ก.พ. แนวคดิ การบริหารการศกึ ษาเชิงพทุ ธ ม.เทคโนโลยี เกียรตบิ ตั ร ๒๕๖๕ แบบบรู ณาการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 26 ๑๗ ธรรมโอสถ-การตื่นรคู้ วามปลอดภยั ของ ม.มหามกฏุ ราชวิทยาลัย เกียรตบิ ตั ร ต.ุ ค. 2564 ชีวติ ในภาวะวหิ ฤต 27 ๑๗ ธรรมโอสถ-การตืน่ ร้คู วามปลอดภัยของ ม.มหามกฏุ ราชวิทยาลยั เกยี รติบตั ร ต.ค. 2564 ชีวติ ในภาวะวหิ ฤต 28 ๑๗ กจิ กรรมส่งเสริมการเรยี นรู้ออนไลน์ ว.เทคโนโลยีโปลเิ ทคนคิ ลานนา เกียรตบิ ตั ร ต.ค. 2564 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับดา้ นสถาปัตยกรรม เชียงใหม่ 29 ๒๐ วันออกพรรษา ม.มหามกฏุ ราชวิทยาลัย ว.ศาสน เกียรตบิ ัตร ต.ค. 2564 ศาสตรเ์ ฉลมิ พระเกยี รตกิ าฬสนิ ธ์ุ 30 ๒๐ วนั ออกพรรษา กศน.อ.อทุ มุ พรพสิ ัยและวดั บา้ นคอ้ เกียรติบัตร ตลุ าคม ต.สะกำแพงใหญ่ 31 ๒๑ วันออกพรรษา กศน.อ.พัฒนานิคม เกยี รติบัตร ต.ค. 2564 32 ๒๒ วันออกพรรษา กศน.อ.ภูเรือ เกียรตบิ ัตร ต.ค. 2564 33 ๒๒ ศาสตรพ์ ระราชาส่กู ระบวนการเรียนการ สพท.ประถมศกึ ษาเชยี งใหม่ เขต๒ เกยี รตบิ ัตร ตลุ าคม สอนแบบ active learning 34 ๒๓ the successfully completed an RAMRACHPITTAYAKOM เกยี รตบิ ัตร ต.ค. 2564 english is easy SCHOOL 35 ๒๖ เศรษฐกิจพอเพียง รร.บา้ นควนเนียง สพท เกยี รติบตั ร ต.ค. 2564 ประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 36 ๒๙ การใช้ Zoom Cloud Meeting วทิ ยาลยั สงฆ์ชลบุรี ม.จุฬาลงกรณ์ฯ เกยี รติบตั ร ต.ค. 2564 Google Meet ในภาววะโควดิ ร่วมกับสนง.เจา้ คณะจ.ชลบรุ ี 37 ๓๑ นวตั กรรมการศกึ ษาส่คู รูมืออาชพี ใน ม.จุฬาลงกรณฯ์ เกียรติบตั ร ต.ค. 2564 ศตวรรษท่ี ๒๑ 38 ๒ การสอนเพอ่ื พฒั นาทกั ษะการคดิ ขั้นสงู สพท.ประถมฯเชยี งใหม่ เขต ๒ เกียรติบตั ร พ.ย. 2564 ในศตวรรษท่ี ๒๑ 39 ๒ ทศิ ทางการจดั การเลอื กตัง้ ท้องถิน่ ไทย ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย เกียรตบิ ัตร พ.ย. 2564 40 ๖ โลกเปล่ยี น องคก์ รปรบั รองรบั อนาคต ม.นอรท์ กรงุ เทพ เกียรติบตั ร พ.ย. 2564 41 ๖ ว๙/๒๕๖๔ สายงานสอน รร.ปักธงชยั ประชานิรมติ เกียรติบตั ร พ.ย. 2564 ๗ พทุ ธวิธีการสอนในยุคดิจทิ ัล ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 42 พ.ย. 2564 เกยี รติบตั ร

12 ท่ี วนั /เดือน/ปี รางวัล/เกยี รติคุณ หน่วยงานที่มอบ หลกั ฐาน ๘ ขน้ั ตอนการทำและสอบดษุ ฎนี ิพนธ์ ม.มหามกุฏราชวทิ ยาลัย วิทยาเขต 43 พ.ย. 2564 วทิ ยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ศรลี า้ นช้าง จ.เลย เกียรติบตั ร ๙ เทคนิคการบริหารสถานศกึ ษายุคดิจติ ัล ว.เทคโนโลยรี าชมงคลรตั นโกสนิ ทร์ 44 พ.ย. 2564 ที่มีประสทิ ธภิ าพภายใตว้ ถิ ึปกตใิ หมแ่ ละ เกยี รติบตั ร วิถถี ดั ไป 45 ๑๓ เทคนคิ การเขยี นหวั ข้อวิทยานพิ นธ์ ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั เกียรตบิ ัตร พ.ย. 2564 46 ๒๓ E-thesis , ThaiLIS ,mcu research ม.จฬุ าลงกรณราชวิทยาลยั เกียรตบิ ัตร พ.ย. 2564 archive 47 ๒๒ การจัดทำแผนพฒั นา งบประมาณ แผน ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกียรติบตั ร วทิ ยาลัยสงฆป์ ตั ตานี พ.ย. 2564 ปฎบิ ัติการประจำปี 48 ๒๖ แผนบริการวชิ าการและแหลง่ เรยี นรู้ ม.จฬุ าลงกรณราชวิทยาลยั เกียรติบัตร พ.ย. 2564 วทิ ยาลัยสงฆ์ปตั ตานี 49 ๒๓ จิตวทิ ยาในพระไตรปิฏก ม.จฬุ าลงกรณราชวิทยาลัย เกียรติบตั ร พฤศจกิ ายน วทิ ยาลัยสงฆ์กาญจนบรุ ี ศรไี พบูลย์ 50 ๑๓ ขบวนการพัฒนาสังคมในระดับ ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เกียรติบตั ร พฤศจิกายน นานาชาติ ๒๕ กจิ กรรมลูกเสือจติ อาสา กลุ่มลูกเสือทงุ่ กุลาพิทยาคม สนง. 51 พฤศจกิ ายน ลกู เสือเขตพ้นื ที่การศกึ ษามัธยมฯ เกยี รติบตั ร สรุ นิ ทร์ ๕ กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ดา้ นลกู เสอื กลุ่มลกู เสือทุง่ กุลาพิทยาคม สนง. 52 ธันวาคม ลกู เสอื เขตพื้นทกี่ ารศกึ ษามัธยมฯ เกยี รตบิ ัตร สรุ นิ ทร์ 53 ๓มนี าคม หลกั สตู รปฐมวยั สพท.ประถมฯอุบลราชธานี เขต ๒ เกยี รตบิ ัตร ๒๕๖๕ 54 ๒๑ วนั ออกพรรษา กศน.อ.กุยบรุ ี เกยี รตบิ ัตร ตลุ าคม 55 ๒๑ วนั ออกพรรษา ม.มหามกุฏราชวิทยาลยั ว.ศาสน เกียรติบตั ร ตลุ าคม ศาสตรเ์ ฉลิมพระเกยี รตกิ าฬสินธุ์ ๑๗ ครวู ิถีชีวติ ใหม่พฒั นาการสอนกา้ วไกล มภร.กาญจนบุรี เกียรติบตั ร 56 ตุลาคม ด้วยแพลตฟอรม์ ออนไลน์ ๔ ทดสอบเรื่องโอลิมปกิ เกมส์ รร.บา้ นวงั กะทะ เกียรตบิ ตั ร 57 ธันวาคม

13 ท่ี วัน/เดือน/ปี รางวัล/เกยี รติคณุ หนว่ ยงานท่ีมอบ หลักฐาน 58 ๒๘ หลกั คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบ ม.ราชภฏั นครราชสีมา เกยี รตบิ ัตร พฤศจกิ ายน วิชาชพี 59 ๒๓ กมุ ภาพันธ์ ทกั ษะการใช้อนิ เตอร์เน็ตและการทำงาน ม.จุฬาลงกรณ์ เกยี รติบัตร ๒๕๖๕ รว่ มกันแบบออนไลน์ 31 ส.ค. 2564 ความร้ดู ้วยระบบอิเลก็ ทรอนิกส์ ศูนยก์ าร กษานอกระบบและ เกยี รตบิ ตั ร 60 เร่ืองความรเู้ บอื้ งตน้ เก่ียวกับสมนุ ไพร การศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอสารภี ไทย 12 ก.ย. 2564 ครศู ลิ ป์ ฟินน์สร้างสื่อออนไลน์ด้วย สำนกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษา เกียรติบัตร โปรแกรม OBS Studio ในการประชมุ มัธยมศกึ ษาเลย หนองบวั ลำภู พฒั นาครูตามโครงการพฒั นาการ 61 จัดการเรยี นร้ทู งั้ ระบบ เพอ่ื ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น โดยใช้ กระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิ ปะ 62 31 ส.ค. 2564 ฟงั เสยี งผู้บรหิ ารสถานศึกษา : ผู้นำสร้าง สาํ นกั งานเลขาธกิ ารสภาการศกึ ษา เกียรติบตั ร การเปลยี่ นแปลงในยุคดจิ ทิ ัล 63 4 ก.ย. 2564 เรอ่ื ง Google Forms สอบผา่ นเกณฑไ์ ด้ สาํ นักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษา เกียรติบตั ร เกียรติบตั รทางอเี มล มัธยมศกึ ษาขอนแกน่ 64 5 ก.ย. 2564 หลกั สตู รสำหรบั ครู การวจิ ยั ปฏิบัตกิ ารใน สำนักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาประถม เกียรติบัตร ช้ันเรียน ศกึ แชรบรู ณ์ เขต 3 18 ก.ย. 2564 การใชเ้ ทคโนโลยีดิจิทัล สํานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เกียรตบิ ัตร 65 การสร้าง เว็บไซต์ง่าย ๆ ด้วย Google ประถมศึกษาชยั ภมู ิ เขต 2 Sites 66 24 ก.ย. 2564 เร่ือง ระดมพลงั 1-2-ร เสรมิ สรา้ งธรรมาภิ มหาวิทยาลยั มหามกุฏราชวิทยาลัย เกยี รติบตั ร บาลร่วมตา้ นทจุ ริต และ สำนกั งาน ป.ป.ช. 26 ก.ย. 2564 หลักสตู ร Canva for MCU สารสนเทศ สํานักทะเบียนและวดั ผล เกยี รตบิ ัตร 67 เพอ่ื การนำเสนอองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วทิ ยาลยั 25 ก.ย. 2564 หวั ขอ้ การสร้างความพรอ้ มในการเปดิ มหาวทิ ยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช เกียรตบิ ัตร 68 เมอื งหลงั สถานการณค์ วดิ -๑๙ โดย วิทยาลยั หลกั สตู รปรชั ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิ ารัฐ ประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ 69 27 – 29 ก.ย. เขา้ ร่วมการประชมุ มหกรรมการศึกษาไทย สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึ ษา เกียรติบัตร 2564 “Education in Thailand 2 ต.ค. 2564 พุทธวิธีการบริหารในยคุ ดจิ ิทัล มหาวทิ ยาลยั ศรปี ทุม เกียรติบัตร 70 Buddhist Methods of Management in Digital Era

14 ท่ี วนั /เดอื น/ปี รางวลั /เกยี รติคุณ หน่วยงานทม่ี อบ หลักฐาน เกยี รตบิ ตั ร 71 2 ต.ค. 2564 เทคนิคการสอนออนไลน์ให้มนั ส์ ผ่าน มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล เกยี รติบตั ร โปรแกรม OBS Studio ธัญบรุ ี เกียรติบตั ร 72 2 ต.ค. 2564 การสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์ w มหาวยิ าลัยราชภัฏพบิ ูลสงคราม เกยี รติบัตร ຮ່ວມເວອຍຕັ ວຍ Google Forms เกียรตบิ ัตร เกียรติบตั ร 2 ต.ค. 2564 การจัดทาํ ข้อตกลงในการหฒั นางาน (PA มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เกยี รติบตั ร เกียรติบตั ร 73 การเช่ือมโยง PA กับการขอ หรอื เลอื่ น พระนครศรีอยุธยา เกียรติบตั ร วิทยฐานะ เพ่อื สร้างความรคู้ วามเข้าใจใน เกยี รติบตั ร เกียรตบิ ตั ร การจัดทาํ ขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน (PA) เกยี รติบตั ร 74 2 ต.ค. 2564 ภายใตโ้ ครงการแลกเปล่ยี นเรยี นรูเ้ พอื่ คร โรงเรยี นสีชมพูศึกษา เกยี รติบัตร เพ่อื เดก็ เกียรติบตั ร 75 3 ต.ค. 2564 บรรพชนมอญในสวุ รรณภมู ิ : รากเหงา้ มหาวทิ ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช เกยี รติบัตร วฒั นธรรมร่วมในอุษาคเนย์ วทิ ยาลยั 76 3 ต.ค. 2564 ๓๖ ปี แหง่ การพฒั นาจิตใจ ปัญญา และ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช สังคม วิทยาลัย วทิ ยาเขตขอนแกน่ 78 4 ต.ค. 2564 ได้ผ่านการสมั มนาเรอ่ื ง \"การออกแบบ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล PowerPoint อยา่ ง ธัญบุรี 79 4 ต.ค. 2564 การวดั ความรูค้ วามเข้าใจเก่ยี วกับ สํานักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษา จรรยาบรรณวชิ าชพี ครู ประถมศึกษาสุพรรณบรุ ี เขต 3 80 28 ต.ค. 2564 การอบรมเชิงปฏบิ ัติการทบทวนระบบ โรงเรยี นยางชมุ นอ้ ยพิทยาคม การดแู ลชว่ ยเหลือนักเรียน 81 19 ธ.ค. 2564 การวิจัยเชิงคณุ ภาพ เขียนอยา่ งไรใหม้ ี มหาวทิ ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช คุณภาพ วิทยาลัย 82 7 ธ.ค. 2564 การพัฒนาตนเองด้วยการศกึ ษาสืบคน้ สำนกั งานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษา คว้าข้อมลู ผา่ นระบบออนไลน์ (Online) ประถมศกึ ษานครราชสมี า เขต ๕ 27 พ.ย. 2564 หลักสูตรความรเู้ บอ้ื งต้นเกย่ี วกับการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 83 จัดการเรยี นรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM ประถมศึกษาพิษณโุ ลก เขต 3 EDUCATION) 28 พ.ย. 2564 จรงิ ศาสตรก์ ารพฒั นาใบหลกั การ ม.จฬุ าลงกรณ์ 84 เชื่อมโยงของสรรพสงิ่ ให้สินติสุข ในยุค สังคม new nomal และโลกคายหน้า 85 27 พ.ย. 2564 อบร้กู ฎหมายใกลต้ วั กลุม่ สาระสังคม โรงเรยี นวดั ดอนกอก ศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม (ล้วนประชาสรรค)์ 7 ต.ค. 2564 หลักสูตรสถานศกึ ษา โรงเรยี นปทมุ วิไล จงั หวัดปทุมธานี การจัดการเรียนรู้ใหม่แบบผสมผสานบน 86 ฐานสมรรถนะ เช่ือมโยงสมู่ าตรฐาน ตำแหน่งครู และประเด็นกายในการ

15 ท่ี วัน/เดือน/ปี รางวัล/เกียรติคณุ หนว่ ยงานทมี่ อบ หลกั ฐาน เกยี รตบิ ตั ร 87 พัฒนาการเรยี นรู้ของผเู้ รยี นตาม ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA เกียรตบิ ตั ร เกียรตบิ ัตร 9 ต.ค. 2564 การประยกุ ต์ใชง้ าน Canva ในการ สำนกั งานศึกษาธิการจังหวัด เกยี รตบิ ัตร เกียรติบัตร จัดการเรยี นการสอนแบบ New ขอนแกน่ สำนกั งานพบปะ เกียรติบัตร เกยี รติบัตร Normal กรรมการสง่ เสรมิ สวสั ดกิ ารและ เกยี รติบตั ร เกยี รติบัตร 89 สวัสดภี าครแู ละบุคลากรทางการ เกียรติบัตร ศึกษาจงั หวัดรวมกนั สำนักงานเขต เกยี รติบตั ร พืน้ ทกี่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษา ขอนแกน่ ขอนแกน่ ไหนบท และ โรงเรียนเรียนศกึ ษา 90 9 ต.ค. 2564 ทศิ ทางการศกึ ษาคณะสงฆ์ในยุค New มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช Normal วิทยาลยั 9 ต.ค. 2564 ได้เขา้ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 91 ระดบั บณั ฑติ ศกึ ษา และเสริมสร้างศิลปะ วิทยาลัย การออกแบบเชงิ วจิ ัยทางสังคมศึกษา 92 9 ต.ค. 2564 การสรา้ งระบบรับวฒุ ิบตั ร และเกียรตบิ ตั ร - ออนไลน์อตั โนมตั ิ โดย App Script 93 10 ต.ค. 2564 เทคนิคการผลติ e-book เพอ่ื การศึกษา มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย 10 ต.ค. 2564 เทคนคิ การพฒั นาผลงานทางวชิ าการ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช 94 ดา้ นสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพรใ่ นระดบั วิทยาลัย นานาชาติ 95 11 ต.ค. 2564 E-learning CME2 หลกั สูตร การสร้าง สำนกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษา เว็บไซต์โดย Google Sites new ประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 2 96 11 ต.ค. 2564 การวดั ความรู้ความเข้าใจดา้ นการ สำนกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา จดั การเรียนรเู้ ชงิ รุก (Active Leaming) ประถมศึกษาสุพรรณบรุ ี เขต 3 11 ต.ค. 2564 การวดั ความรู้ ความเข้าใจ เรอ่ื ง สำนักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษา 97 หลกั สตู รฐาน USS ดว้ ยระบบ ประถมศึกษาสพุ รรณบรุ ี เขต 3 อิเลก็ ทรอนกิ ส์ ผ่านการประเมนิ BS 11 ต.ค. 2564 การวัดประเมนิ ผลทักษะด้าน Digital สำนักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษา 98 Literacy ในการทดสอบความรู้เกี่ยวกบั ประถมศกึ ษาสพุ รรณบรุ ี เขต 3 ทกั ษะด้าน Digital Literacy ด้วยระบบ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ 13 ต.ค. 2564 ร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา และ โรงเรียนทุง่ กุลาพิทยาคม 99 กิจกรรมแลกเปลยี่ นเรยี นร้ดู า้ นลกู เสือ

16 ท่ี วนั /เดอื น/ปี รางวลั /เกียรติคณุ หน่วยงานทม่ี อบ หลักฐาน เกยี รตบิ ัตร 15 ต.ค. 2564 แปลงรา่ งครเู ปน็ YOUTUBER มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล เกียรตบิ ตั ร ธัญบุรี เกียรตบิ ัตร เกียรตบิ ัตร 10 ต.ค. 2564 โครงการพฒั นาขา้ ราชการครูและ สำนักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษา เกียรตบิ ัตร บุคลากรทางการศกึ ษาตามหลักเกณฑ์ มัธยมศกึ ษากรุงเทพมหานคร เขต เกยี รติบัตร เกยี รติบตั ร และ วิธีการประเมนิ ตำแหนง่ การเลอ่ื น ๑ เกยี รติบัตร 100 วทิ ยฐานะข้าราชการครูและบคุ ลากร ทางการศึกษาตาม ข้อตกลงในการ เกียรติบตั ร พฒั นางาน (PERFORMANCE AGREEMENT) เรยี นรู้ PA สกู่ ารปฏิบตั ิ จรงิ 16 ต.ค. 2564 Digital Literacy เครษฐกิจพอเพียง ใน ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและ 101 สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคไวรสั การศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอเมอื ง โคโรน (COVID-19) แพร่ 102 17 ต.ค. 2564 ครวู ิถีใหม่ พฒั นาการสอนกา้ วไกล ด้วย มหาวิทยาลยั ราชภัฏกาญจนบรุ ี แพลตฟอรม์ ออนไลน์ 17 ต.ค. 2564 โครงการประชมุ วชิ าการระดับชาติ คร้ัง บณั ฑิตวทิ ยาลยั มหาวทิ ยาลัยมหาม ท่ี ๑๙ และระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ ๓/ กฏุ ราชวิทยาลัย 103 ๒๕๖๔ - GMMIS 2021 (ออนไลน์) ภายใต้หวั ข้อ \"ธรรมโอสถ การต่นื รูค้ วาม ปลอดภยั ของชีวิตในภาวะวกิ ฤต 104 18 ต.ค. 2564 หลกั พุทธธรรมกับการปรบั ใช้ของครูใน มหาวทิ ยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศตวรรษที่ ๒๖ 20 ต.ค. 2564 การพัฒนารูปแบบการเรยี นรเู้ ชงิ รกุ ทีม่ ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล ประสิทธิภาพสำหรับการบรหิ าร รตั นโกสนิ ทร์ 105 การศึกษา คด \"Development of Effective Active Learning for Digital Education Administration 27 ต.ค. 2564 การทดสอบความรดู้ ้วยระบบ โรงเรยี นสตรีวดั ระฆงั อิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง \"ตุลามหาราช รำลกึ \" พระราชประวัตแิ ละพระกรณยี 106 กิจของพระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกล้า เจา้ อยู่หวั และ พระบาทสมเดจ็ พระบรม ชนการเบศรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพติ ร 28 ต.ค. 2564 กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่านห้องสมดุ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและ 107 ประชาชนอำเภอบางเสาธง เร่ืองวันออก การศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอบาง พรรษาและประเพณีเกย่ี วเนื่อง เสาธง

17 ท่ี วนั /เดือน/ปี รางวัล/เกยี รติคณุ หน่วยงานท่มี อบ หลักฐาน เกยี รติบตั ร ๒๘ อบรมออนไลน์แนวทางการประเมินให้ โรงเรยี นบางละมงุ เกยี รตบิ ตั ร 108 พ.ย. 2564 ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา ใหม้ วี ทิ ยฐานะและเลอ่ื นวิทยฐานะตาม เกียรตบิ ัตร หลกั เกณฑ์ ว9/2564 เกียรตบิ ัตร เกยี รติบัตร 11 การเรียนรูด้ ้วยตนเอง และทำ ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและ เกียรตบิ ัตร 109 พ.ย. 2564 แบบทดสอบด้วยระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภเู รือ เกยี รติบตั ร เร่ือง การทำเกษตรตามหลักปรชั ษาของ เกียรตบิ ตั ร เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เกยี รติบัตร เกียรตบิ ตั ร 16 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านส่อื ศูนยก์ ารค้กษานอกระบบและ เกยี รติบัตร 111 พ.ย. 2564 อเิ ล็กทรอนิกส์ ความรเู้ บือ้ งตน้ เกีย่ วกบั การศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอวงั สะ การใชส้ อ่ื โซเชียลมเี ดีย (Social พงุ จงั หวดั เลย Network) 112 20 การจัดการการเงิน และ อาชญากรรม มหาวทิ ยาลยั นอร์ทกรุงเทพ พ.ย. 2564 ทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั 113 18 ต.ค. 2564 หลกั พุทธธรรมกบั การปรบั ใชข้ องครูในพุทธ มหาวิทยาลยั ราชภฏั มหาสารคาม ศตวรรษท่ี ๒๖ 20 ต.ค. 2564 การพฒั นารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่มี มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล ประสิทธิภาพสาหรบั การบริหารการศึกษา รัตนโกสินทร์ 114 ยคุ ดิจทิ ตั ” \"Development of Effective Active Learning for Digital Education Administration 10 ต.ค. 2564 เทคนิคการพฒั นาผลงานทางวชิ าการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 115 ดา้ นสงั คมศาสตร์ เพอ่ื เผยแพร่ในระดบั วทิ ยาลัย นานาชาติ 9 ต.ค. 2564 พระสงั ฆาธิการ ตามมตมิ หาเถรสมาคม มหาวทิ ยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช 116 องคณะสงฆ์จังหวดั นครสวรรค์ เรื่อง วทิ ยาลยั “ทิศทางการศึกษาคณะสงฆ์ในยคุ New Normal 27 หลักสตู รความร้เู บ้ืองต้นเกยี่ วกับการ สำนกั งานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา 117 พ.ย. 2564 จดั การเรยี นรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM ประถมศึกษาพษิ ณโุ ลก เขต 3 EDUCATION) 118 8 ต.ค. 2564 การอบรมออนไลน์ เร่อื ง การใช้ โรงเรยี นดสุ ิตคามนคร เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยั 28 พ.ย. 2564 หลักคุณธรรม จรยิ ธรรมในการประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมี า 119 วิชาชีพ

18 ท่ี วนั /เดอื น/ปี รางวัล/เกยี รติคุณ หน่วยงานทม่ี อบ หลกั ฐาน เกียรติบตั ร 21 พ.ย. 2564 การทดสอบความรู้ คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านหนองดู เกยี รติบตั ร เกียรตบิ ัตร ความเปน็ ครู เกียรตบิ ัตร 120 22 พ.ย. 2564 เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ สำนกั งาน กศน. จงั หวัดมุกดาหาร เกยี รตบิ ัตร อิเล็กทรอนกิ ส์ เกียรติบัตร 14 ก.พ. 2565 หลักสตู รการสรา้ งงานปาเสนออย่างงา่ ย ศนู ย์พฒั นาศักยภาพครูและ เกียรติบัตร เกยี รติบตั ร by PowerPoint บคุ ลากรทางการศกึ ษาเพอ่ื ความ เกยี รติบตั ร 121 เป็นเลศิ เกียรติบตั ร เกยี รติบตั ร สำนกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกียรติบัตร ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 122 17 ก.พ. 2565 แนวโนม้ การศึกษาพระพุทธศาสนา ภาษา มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช วทิ ยาลยั และปรชั ญา ในยุค New Normal 28 พ.ย. 2564 อริยศาสตร์การพฒั นาในหลกั การเช่ือมโยง มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราช 123 ของ asswot ดล ในกลง้ คน new normal วทิ ยาลยั และโลกภายหนา้ 124 6 มี.ค. 2565 ในหวั ขอ้ เรื่อง “เสวนาพาคดิ ผลิตบณั ฑติ นกั ริ มหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราช หารเชิงกลยุทธ์ ในยคุ New Normal วทิ ยาลยั วทิ ยาเขตขอนแก่น 125 8 มี.ค. 2565 หลกั สูตร “ขา้ ราชการไทยกบั การมี คณุ ธรรม มหาวิทยาลยั ราชภฏั กาแพงเพชร จริยธรรม สาหรับประกอบวิชาชีพ 11 มี.ค. 2565 เขา้ ร่วมกิจกรรมโครงการบริการทาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิชาการสร้างเสริมวิถีชมุ ชนแหง่ การ วิทยาลัย เรียนรเู้ พอ่ื ศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ 126 หัวข้อ “ อานาปานสติเพื่อการ เปลีย่ นแปลงภายใน \" โดย พระครูวลิ าศกาญจนธรรม, ดร. เจ้า อาวาสวดั ท่าขนนุ 12 มี.ค. 2565 การอบรมออนไลน์ในระบบ E-learning สำนกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษา 127 CME2 หลักสตู ร เทคนิคการอา่ นเชงิ ประถมศึกษาเชยี งใหม่ เขต 2 ตอบโต้ (Dialogic Reading) 128 13 ม.ี ค. 2565 การบรหิ ารการศกึ ษาไทยในยุค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุ ันทา Disruptive Charge 129 15 มี.ค. 2565 คณุ ธรรม จริยธรรม สำหรับครู สำนกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษา ประถมศกึ ษาเพชรบรู ณ์ เขต ๓ 18 มี.ค. 2565 ตลาดนดั วิชาการหลกั สตู รสถานศึกษา .สำนกั งานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษา 130 เรยี น เล่น เนน้ เทคโนโลยแี ละการสรา้ ง มธั ยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต อาชีพในอนาคต ๒

19 ท่ี วนั /เดอื น/ปี รางวลั /เกยี รติคุณ หน่วยงานที่มอบ หลักฐาน เกยี รตบิ ัตร 20 มี.ค. 2565 ตลาดนดั วิชาการหลกั สตู รสถานศกึ ษา สำนกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษา มธั ยมศึกษากรงุ เทพมหานคร เขต 131 เรียน เลน่ เนน้ เทคโนโลยแี ละการสรา้ ง อาชพี ในอนาคต ๒ 1.3.11 การไดร้ ับเชญิ เป็นวิทยากร/กรรมการตดั สนิ ภายในและภายนอกสถานศึกษา ท่ี วัน / เดือน / ปี รายการ / เรอื่ ง หน่วยงานทเี่ ชญิ 4 ผลการปฏิบัตงิ าน 1.4.1การปฏิบตั ิหน้าท่จี ัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศกึ ษา ปรากฏผลดงั นี้ ท่ี รายวิชา หอ้ ง จำนวน ผลการเรียน (คน) ผเู้ รยี น ร มส. 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 1 ภาษาไทย 3 ป.3/2 9 - - - - - 1 1 2 2 3 9 2 คณิตศาสตร์ 3 ป.3/2 9 - - - - - - 1 2 2 4 9 3 วิทยาศาสตร์ 3 ป.3/2 9 - - - - - 2 2 1 2 2 9 สงั คมศึกษา 4 ศาสนาและ ป.3/2 9 - - - - - - 2 2 - 5 9 วฒั นธรรม 3 5 ประวัติศาสตร์ 3 ป.3/2 9 - - - - - 2 2 1 2 2 9 6 อังกฤษ 3 ป.3/2 9 - - - - - 1 1 4 - 3 9 7 แนะแนว 3 ป.3/2 9 ผ่าน 9 8 ลกู เสือ–เนตรนารี ป.3/2 9 ผ่าน 9 9 ชุมนมุ ฝึกฟัง-ฝึกพูด ป.3/2 9 ผา่ น 9 รวม - - - - - 6 9 12 8 19 54 รอ้ ยละ - - - - - 11.11 16.67 22.22 14.81 35.19 100 จำนวนของนักเรียนทไ่ี ด้รับผลการเรยี น 3 ขึ้นไป 72.22 รอ้ ยละของนกั เรียนท่ีได้รับผลการเรยี น 2 ข้นึ ไป 27.78

20 1.4.2 การปฏิบตั งิ านหน้าท่พี ิเศษปรากฏผลดงั น้ี (หลกั ฐานปรากฏในภาคผนวก) 1) ฝา่ ยวชิ าการ 1. ปฏิบตั หิ นา้ ท่ใี นกล่มุ สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 2. ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 3 คณติ ศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ 3 สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 3 ประวัตศิ าสตร์ 3 อังกฤษ 3 แนะแนว 4 กิจกรรมลกู เสอื - เนตรนารี และ ชมุ นุมฝึกฟัง - ฝึกพดู 3 3. ปฏบิ ตั ิหน้าท่คี รูประจำชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 4/2 4. จัดทำแผนการจดั การเรียนรู้ 5. จดั ทำแผนการจัดการศึกษเฉพาะบุคคล (IEP) 6. จดั ทำแผนการสอนเฉพาะบคุ คล (IIP) 7. วิจัยในชน้ั เรยี น 8. จดั ทำสือ่ การเรยี นการสอน 9. อนื่ ๆ ปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามคำสงั่ ของโรงเรยี นและงานอืน่ ๆ ทไี่ ด้รบั มอบหมาย สรปุ ได้วา่ ระดับคุณภาพการปฏบิ ัตงิ าน ดี พอใช้ ปรับปรงุ 2)ฝา่ ยกจิ การนกั เรยี น 1. ปฏบิ ัตหิ น้าทคี่ รูหอนอน 2. แผนพฒั นาตนเองรายบคุ คล (ID PLAN) 3. รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ ค (SAR) สรปุ ได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏบิ ตั งิ าน ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ 3) งานกจิ การนกั เรยี นและระบบดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรียน 1. งานข่าวประชาสัมพันธ์ 2. งานคณะกรรมการฝา่ ยบันทึกภาพ 3. งานทําคลปิ วดิ ีโอ สรุปได้ว่า ระดบั คุณภาพการปฏิบตั งิ าน ดี พอใช้ ปรับปรุง ตามโครงสร้างการบรหิ ารทีไ่ ด้รบั มอบหมาย 4) ฝ่ายอำนวยการและบุคลากร ครูเวรกลางคืน ครูเวรกลางคืน ท่ี คำสั่งที่ เรอ่ื ง ครูเวรกลางคืน 1 116/2564 การปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ละเวรประจำวันภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพม่ิ เติม) 2 119/2564 การปฏิบัตหิ น้าที่และเวรประจำวันภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพม่ิ เติม) 3 147/2564 การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละเวรประจำวันภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพม่ิ เติม)

21 แตง่ ต้ังคณะกรรมการการนิเทศเชิงปฏิบตั ิการ 4 158/2564 การขบั เคลอ่ื นหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจ คณะกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ พอเพียงสถานศึกษา ปีการกษา ๒๕๖๔ 5 166/2564 การปฏิบัตหิ น้าที่และเวรประจำวนั ภาคเรียน ครูเวรกลางคืน ที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (แก้ไขเพม่ิ เติม) 6 177/2564 การปฏิบตั หิ น้าที่และเวรประจำวันภาคเรียน ครูเวรกลางคืน ที่ 1 ปีการศึกษา 2554 7 182/2564 การปฏิบตั หิ น้าที่และเวรประจำวนั ภาคเรียน ครเู วรกลางคืน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 8 125/2564 แตง่ ตั้งคณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าที่ดแู ล คณะกรรมการประสานงาน ชว่ ยเหลอื นกั เรยี นประจำ ภาคเรียนที่ 2/2564 1.กรรมการ/ประสานงาน 9 125/2565 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. กรรมการ โรงเรียนคณุ ธรรม ปีการศึกษา 2564 ดา้ นท่ี 1โรงเรียน 3. คณะกรรมการฝา่ ยอาคารสถานท่ี ศิลป์ และโสตทศั นปู กรณ์ 10 190/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่ รองรับการประเมิน คณะกรรมการประสานงาน โครงการโรงเรียนคณุ ธรรม ปีการศึกษา 2564 11 204/2564 แตง่ ตั้งคณะกรรมการปฏิบัตหิ น้าทีด่ แู ล ครูเวรกลางคืน ช่วยเหลอื นักเรยี นประจำ ภาคเรียนที่ 2/2564 12 209/2564 การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละเวรประจำวนั ภาคเรียน คณะกรรมการฝา่ ยสถานที่ ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการฝ่ายบนั ทึกภาพ 13 211/2564 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ แหง่ ชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรื่อง แตง่ ต้ังคณะกรรมการเพือ่ รองรับการลง 14 215/2564 นามบนั ทึกขอ้ ตกลง (MOU) ความรว่ มมือ คณะกรรมการพิธกี ารและประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๔ 15 218/2564 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวัน คณะกรรมการฝา่ ยควบคุมนกั เรยี น ครสิ ต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะกรรมการฝ่ายการแสดง คณะกรรมการฝ่ายบนั ทึกภาพ

22 16 1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลชว่ ยเหลอื คณะกรรมการดูแลนกั เรียนประจำ 17 15/2565 นักเรยี นประจำ ภาคเรียนที่ 2/2564 18 16/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษา 19 17/2565 ระดบั ชั้นอนบุ าล ประถมศึกษาและมธั ยมศึกษา คณะกรรมการฝา่ ยบันทึกภาพ ประจําปีการศึกษา 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลาย คณะกรรมการดำเนนิ การสอบ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2544 คณะกรรมการกำกับดูแลนกั เรียนเข้ารว่ ม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธมี อบ กิจกรรม ประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการฝ่ายบนั ทึกภาพ 20 29/2565 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเข้า 21 32/2565 คา่ ยพกั แรมลูกเสอื เนตรนารี ประจําปีการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบนั ทึกภาพ 2564 แตง่ ตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเข้า คณะกรรมการฝ่ายควบคมุ ดูแลลกู เสอื ค่ายลกู เสอื สำรอง ประจำปีการศึกษา 2564 สำรอง คณะกรรมการประจำฐานกิจกรรม คณะกรรมการฝา่ ยบนั ทึกภาพ สรปุ ได้วา่ ระดบั คุณภาพการปฏิบัติงาน ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ 5) ฝา่ ยยุทธศาสตรก์ ารพัฒนา 1. รายงานผลการประเมนิ ตนเอง (SAR) ประจำปกี ารศึกษา 2564 2. อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………… สรุปได้ว่า ระดบั คุณภาพการปฏิบัติงาน ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ 1.5 ผลการประเมนิ การสอนของครูโดยนักเรียน (หลกั ฐานแสดงความพึงพอใจตอ่ การเรียนการสอน) ตาราง แสดงรอ้ ยละของระดับการประเมินการสอนของครูโดยนกั เรียน ระดับการประเมิน กิจกรรม มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อย ท่สี ดุ กลาง ท่ีสดุ 1. ครูแจ้งผลการเรยี นรู้ใหน้ กั เรยี นทราบอย่างชดั เจน 2. ครูจดั กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและนา่ สนใจ  

23 ระดับการประเมิน กจิ กรรม มาก มาก ปาน นอ้ ย นอ้ ย ทสี่ ดุ กลาง ท่สี ดุ 3. เนอ้ื หาที่สอนทนั สมัยเสมอ 4. ครใู ช้สอื่ ประกอบการเรียนการสอนท่เี หมาะสมและหลากหลาย  5. ครูใช้คำถามซักถามนักเรยี นบอ่ ย ๆ 6. ครปู ระยกุ ตส์ าระทีส่ อนเข้ากบั เหตุการณป์ ัจจุบัน/สภาพแวดลอ้ ม  7. ครสู ง่ เสรมิ นกั เรียนไดฝ้ ึกปฏบิ ตั ิจรงิ มีการจัดการ และ  การแกป้ ญั หา 8. ครูใหน้ กั เรยี นฝกึ กระบวนการคิด คดิ วิเคราะห์ คิดสรา้ งสรรค์  9. ครสู ่งเสริมให้นักเรยี นทำงานร่วมกนั ทงั้ เป็นกลมุ่ และรายบคุ คล 10. ครใู ห้นักเรยี นแสวงหาความร้จู ากแหล่งเรียนรตู้ ่าง ๆ  11. ครมู ีการเสริมแรงใหน้ ักเรียนทร่ี ว่ มกิจกรรมการเรียนการสอน  12. ครูเปิดโอกาสใหน้ ักเรียนซักถามปญั หา 13. ครคู อยกระตุ้นให้นักเรียนตน่ื ตัวในการเรยี นเสมอ  14. ครสู อดแทรกคุณธรรมและคา่ นิยม 12 ประการในวิชาทส่ี อน  15. ครูยอมรับความคดิ เห็นของนกั เรียนทต่ี ่างไปจากครู  16. นักเรยี นมีส่วนร่วมในการวดั และประเมินผลการเรยี น 17. ครมู กี ารประเมินผลการเรยี นดว้ ยวิธีการทหี่ ลากหมายและ  ยุติธรรม  18. ครูมคี วามตัง้ ใจในการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน  19. บุคลิกภาพ การแตง่ กายและการพดู จาของครเู หมาะสม 20. ครเู ข้าสอนและออกชน้ั เรยี นตรงตามเวลา       จากผลการประเมินการสอนของครโู ดยนกั เรียน พบวา่ อยใู่ นระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ ย นอ้ ยท่ีสุด 1.6 การประเมินตนเองเก่ยี วกับการจัดทำแผนการจดั การเรียนรูท้ เ่ี นน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคัญ (เขียนเครื่องหมาย / ลงในชอ่ งระดับคุณภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑก์ ารประเมินด้านขวามือ) ดัชนชี วี้ ดั ระดับคณุ ภาพ เกณฑ์การประเมิน 1. การวเิ คราะห์ มาตรฐานฯและ 4321 1. มกี ารระบุตวั ชว้ี ดั /ผลการเรยี นรู้ ตัวชว้ี ดั /ผลการเรยี นรู้  2. มกี ารวิเคราะหต์ วั ช้ีวดั /ผลการเรยี นรู้ แยกออกเปน็ 3 ดา้ นคือ ความรู้ เจตคติ ทกั ษะ (KPA) (ระดบั 4 มี 5 ข้อ 3. มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกบั กจิ กรรมการเรยี นรู้ ระดับ 3 มี 4 ข้อ 4. สอดคล้องกับผลการเรยี นร้ทู ีค่ าดหวงั ระดบั 2 มี 3 ขอ้

24 ดัชนชี ้วี ัด ระดบั คุณภาพ เกณฑก์ ารประเมนิ 4321 ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ)  5. ครอบคลมุ มาตรฐานการศึกษา 2. การออกแบบกจิ กรรม  1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรเู้ ปน็ ขั้นตอน การเรยี นรู้  2. แผนการจัดกจิ กรรมการเรียนร้มู ี (ระดบั 4 มี 5 ขอ้ ระดบั 3 มี 4 ขอ้ องค์ประกอบครบ 4 ด้าน (แลกเปล่ียน ระดบั 2 มี 3 ขอ้ ประสบการณ์ การสรา้ งองคค์ วามรู้ ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ) นำเสนอความรู้ ปฏิบัติ / ประยกุ ต์ใช)้ 3. มีความเหมาะสมกบั จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ 3. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 4. มีความสอดคลอ้ งกบั จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ (ระดับ 4 มี 5 ขอ้ ทงั้ 3 ด้าน(ความรู้ เจตคติ ทกั ษะ) 5. สามารถปฏิบตั ิไดจ้ ริง ระดบั 3 มี 4 ข้อ 1. มีการจดั กิจกรรมการเรยี นรโู้ ดยใช้กระบวนการกลุม่ ระดบั 2 มี 3 ขอ้ 2. มคี วามหลากหลายในการมสี ่วนรว่ มของผเู้ รยี น ระดับ 1 มี 1-2 ขอ้ ) 3. มกี ารกำหนดบทบาทและกิจกรรมอย่างชดั เจน 4. การออกแบบประเมินผล 4. ปฏบิ ตั ิจริง (ระดับ 4 มี 5 ข้อ 5. ผ้เู รียนสนุกสนาน เกิดการเรยี นรู้ ระดับ 3 มี 4 ขอ้ 1. มกี ารประเมินผลการเรยี นในแตล่ ะแผน ระดบั 2 มี 3 ขอ้ 2. มกี ารกำหนดวิธีการประเมนิ ผลหลากหลาย ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ) 3. วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ 4. ปฏบิ ตั ิจริง 5. นำผลการประเมินมาพฒั นาการเรียนรู้ 5. การใช้ส่ืออปุ กรณ์  1. มกี ารใช้สอื่ อปุ กรณห์ รือแหล่งเรยี นรู้ การเรยี นรู้ 2. มกี ารกำหนดขั้นตอนหรอื วธิ ีการใช้สื่อ (ระดบั 4 มี 5 ข้อ หรอื แหล่งเรียนรู้ ระดับ 3 มี 4 ข้อ 3. มีการใช้สื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งการเรียนรู้ ระดบั 2 มี 3 ขอ้ เหมาะสมกับกิจกรรมการเรยี นรู้ ระดับ 1 มี 1-2 ขอ้ ) 4. มีสอื่ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 5. มีการพฒั นาสือ่ อุปกรณ์ แหลง่ เรียนรู้ สรุป : การจดั ทำแผนการจดั การเรยี นรูน้ ี้ อยู่ในระดับคุณภาพ ระดบั 4 เกณฑ์การตดั สิน 4 หมายถึง มกี ารปฏิบตั ิอยู่ในระดบั ดีมาก หรือพอใจมากท่ีสุด 3 หมายถึง มกี ารปฏิบัตอิ ยู่ในระดบั ดี หรอื พอใจมาก 2 หมายถงึ มกี ารปฏบิ ตั ิอยู่ในระดบั ปานกลาง หรือพอใจพอใช้ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดบั ปรับปรงุ หรอื ไม่พอใจ

25 1.7 ผลการประเมนิ ผูเ้ รียน ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรยี น วชิ า ช้นั จำนวนนักเรยี น ผลการประเมิน(คน) (คน) คณติ ศาสตร์ ป. 3/2 ดเี ยย่ี ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ภาษาอังกฤษ ป. 3/2 9 9- 9- วทิ ยาศาสตร์ ป. 3/2 9 สงั คมศึกษา ป. 3/2 9 9- 9- ประวตั ิศาสตร์ ป. 3/2 9 รวม 9 9-9- ร้อยละ 9-9- 9-9- 45 - 45 - 100 - 100 - ผลการประเมินการอา่ นคดิ วเิ คราะหแ์ ละเขยี น วิชา ชัน้ จำนวนนักเรยี น ผลการประเมนิ (คน) (คน) ดีเยี่ยม ดี ผา่ น ไม่ผา่ น คณิตศาสตร์ ป. 3/2 9 9- 9- ภาษาองั กฤษ ป. 3/2 9 9- 9- วทิ ยาศาสตร์ ป. 3/2 9 9-9- สังคมศกึ ษา ป. 3/2 9 9-9- ประวัติศาสตร์ ป. 3/2 9 9-9- รวม 45 - 45 - รอ้ ยละ 100 - 100 - ผลการประเมินคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ วชิ า ช้ัน จำนวนนักเรยี น ผลการประเมิน(คน) (คน) ดเี ยย่ี ม ดี ผ่าน ไมผ่ า่ น คณติ ศาสตร์ ป. 3/2 9 9- 9- ภาษาองั กฤษ ป. 3/2 9 9- 9- วทิ ยาศาสตร์ ป. 3/2 9 9-9- สังคมศกึ ษา ป. 3/2 9 9-9-

26 วชิ า ช้ัน จำนวนนักเรียน ผลการประเมนิ (คน) ประวัติศาสตร์ (คน) ป. 3/2 ดเี ยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน รวม 9 9- 9- รอ้ ยละ 45 - 45 - 100 - 100 -

27 ตอนที่ 2 ผลการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา คำชแี้ จง 1. ศกึ ษาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศกึ ษาของโรงเรยี นโสตศกึ ษาจงั หวัดชลบุรี มาตรฐานที่ 1 - ๓ 2. มาตรฐานที่ 1-๓ ประเมินผลแลว้ จะไดผ้ ลระดับคุณภาพตัวบง่ ช/้ี มาตรฐาน แลว้ ทำเคร่อื งหมาย  ลงในช่องระดบั คุณภาพ 3.เกณฑก์ ารตดั สิน 5 หมายถึง มผี ลการปฏบิ ตั ิอยู่ในระดับยอดเยยี่ ม 4 หมายถึง มผี ลการปฏบิ ัตอิ ยู่ในระดบั ดเี ลิศ 3 หมายถึง มผี ลการปฏบิ ัติอยู่ในระดับดี 2 หมายถงึ มผี ลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 1 หมายถงึ มผี ลการปฏบิ ตั ิอยู่ในระดบั กำลังพัฒนา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผเู้ รียน ตวั บ่งช้ี ระดับคณุ ภาพตัวบง่ ชี/้ มาตรฐาน ๑.๑ผลสัมฤทธ์ทิ างวิชาการของผเู้ รยี น 54321 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขยี น การสือ่ สารและการคดิ  คำนวณ ๒) มคี วามสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ คดิ อย่างมี  วจิ ารณญาณ อภปิ รายแลกเปลย่ี นความคิดเหน็ และแก้ปัญหา  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวตั กรรม  ๔) มีความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสอื่ สาร  ๕) มีผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นตามหลกั สตู รสถานศึกษา  ๖) มคี วามร้ทู กั ษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพ ๑.๒ คณุ ลกั ษณะที่พึงประสงค์ของผ้เู รยี น  ๑) การมคี ุณลักษณะและคา่ นิยมที่ดีตามท่ีสถานศกึ ษากำหนด  ๒) ความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเปน็ ไทย  ๓) การยอมรับทจ่ี ะอย่รู ่วมกนั บนความแตกต่างและหลากหลาย  ๔)สุขภาวะทางรา่ งกาย และจิตสงั คม 15 28 คะแนนรวม 4.3 สรปุ ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ผลการปฏบิ ัตอิ ยใู่ นระดบั ดเี ลศิ (คะแนนรวมท้งั หมด/1๐) ระดับคณุ ภาพ

28 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ ระดบั คุณภาพตัวบง่ ชี้/มาตรฐาน ตวั บง่ ช้ี 54321  ๒.๑มเี ปา้ หมายวิสัยทัศน์และพนั ธกจิ ที่สถานศึกษากำหนดชดั เจน ๒.๒ มีระบบบรหิ ารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ๒.๓ ดำ เนนิ งานพฒั นาวชิ าการท่ีเนน้ คณุ ภาพผเู้ รียนรอบด้านตาม หลกั สตู รสถานศกึ ษา และทุกกลมุ่ เป้าหมาย  ๒.๔พฒั นาครูและบุคลากรใหม้ คี วามเชย่ี วชาญทางวิชาชีพ ๒.๕จดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมที่เอ้ือตอ่ การจดั การเรยี นรู้  อยา่ งมีคุณภาพ ๒.๖จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพอ่ื สนบั สนุนการบรหิ ารจัดการและ  การจดั การเรยี นรู้  คะแนนรวม สรุปผลการประเมนิ มาตรฐานที่2 25 4 4.8 (คะแนนรวมท้ังหมด/๖) ระดับคณุ ภาพ ผลการปฏิบัติอยู่ในระดบั ดีเลศิ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่ีเนน้ ผเู้ รยี นเปน็ สำคัญ ระดบั คุณภาพตวั บง่ ช้ี/มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 54321  ๓.๑จัดการเรียนร้ผู า่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และ สามารถนำ ไปประยกุ ต์ใช้ในชีวติ ได้  ๓.๒ใชส้ ่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่ เรียนรทู้ เี่ อื้อต่อ  การเรยี นรู้  ๓.๓มกี ารบริหารจัดการชัน้ เรยี นเชิงบวก ๓.๔ตรวจสอบและประเมนิ ผูเ้ รียนอยา่ งเปน็ ระบบ และนำผล  มาพัฒนาผู้เรียน ๓.๕มกี ารแลกเปลยี่ นเรียนร้แู ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลบั 20 4 เพื่อพฒั นาและปรับปรงุ การจัดการเรยี นรู 4.8 คะแนนรวม ผลการปฏบิ ตั ิอยู่ในระดับดีเลศิ สรปุ ผลการประเมนิ มาตรฐานท่ี3 (คะแนนรวมทงั้ หมด/5) ระดับคณุ ภาพ

29 การรับรองรายงานการประเมนิ ตนเอง (PERSONAL Self Assessment Report ; SAR) ลงชอื่ …………………………………………..ผู้รายงาน ( นายกติ ติพงษ์ วิศาลชัย) ตำแหน่ง พนกั งานราชการ ๒๘ / มนี าคม / ๒๕๖๕ ลงชือ่ …………………………………………..ผู้รับรองรายงาน (นางสาวธัญลักษณ์ นติ ิภากรณ์) ตำแหนง่ รองผูอ้ ำนวยการกลุม่ บริหารงานบุคคล ........../ มีนาคม / ๒๕๖๕ ลงช่ือ…………………………………………..ผู้รบั รองรายงาน (นางสาวธนภร ฤทธแิ ผลง) ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการโรงเรียนโสตศกึ ษาจังหวัดชลบรุ ี ........../ มนี าคม / ๒๕๖๕

30 ภาคผนวก สำเนาคำสง่ั สำเนาเกียรติบัตร ประกาศนยี บตั ร วุฒิบตั ร สำเนารปู ภาพกิจกรรม อืน่ ๆ ท่ีเกยี่ วข้อง

31 ภาคผนวก ก สำเนาคำส่ัง

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46