Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ซอฟแวร์ประยุกต์20328

ซอฟแวร์ประยุกต์20328

Published by ชลลดา เขื่อนเพชร, 2022-11-14 09:08:29

Description: E- BOOK นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยากานคำนวณและมัลติมีเดีย เสนอ คุณครูสุนทร ปานบุษราคัม และ คุณครูเอกศักดิ์ คล้ายพันธ์

Keywords: E-book

Search

Read the Text Version

E-BOOK เรอ่ื ง ซอฟแวรประ ยกุ ต


E-booซkอฟแวรประยกุ ต โดย ด.ญชลลดา เข่ือนเพชร 20328 ด.ญณชั ชา อองจุย 20346


ซอฟแวรป ระยุ กต คือ ซอฟตแวรป ระยกุ ต ซอฟตแ วรป ระยุกตเปน โปรแกรมท่ใี ชสําหรบั ทาํ งานตา ง ตามท่ตี อ งการ เชน การทํางาน เอกสาร งานกราฟก งานนาํ เสนอ หรือเปน Software สําหรับงานเฉพาะดา น เชน โปรแกรมงาน ทะเบียน โปรแกรมการใหบรกิ ารเว็บ โปรแกรมงานดา นธนาคาร


ซอฟแวร์ประยกุ ต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ ก ซอฟตแวรประยุกตเ ฉพาะงาน และซอฟตแ วรป ระยุกตท ว่ั ไป 3.1 ซอฟตแวรประยกุ ตเฉพาะงาน ซอฟตแวรป ระยกุ ตเฉพาะงาน (Application Software for Specific Surpose) เปน ซอฟตแวรที่พฒั นาข้ึน เพ่อื นําไป ประยุกตใ ชก ับงานขององคก รใดองคกรหนึ่งโดยเฉพาะ ออกแบบและสรา งข้นึ โดยผผู ลิตซอฟตแ วรทม่ี ีความชาํ นาญงานใน ดา นน้ัน หรือพฒั นาโดยบุคลากรฝา ยคอมพิวเตอรขององคกรนีก้ ไ็ ด โดยผานการวิเคราะห ออกแบบ ลงมอื สรา ง และทดสอบ โปรแกรมใหส ามารถทาํ งานไดถูกตอ งกอ น จงึ จะสามารถนํามาใชงานได


3.2 ซอฟตแวรประยกุ ตท่ัวไป ซอฟตแวรประยกุ ตทว่ั ไป (General Purpose Software) เปนซอฟตแ วรท ่พี ัฒนาขนึ้ เพื่อนาํ ไปประยกุ ตใ ชกบั งาน ใหเหมาะสมกบั ลักษณะงานของผใู ชคอมพวิ เตอร เชน การจัดพิมพรายงาน การนาํ เสนองาน การจัดทาํ บัญชี การ ตกแตงภาพ การออกแบบเวบ็ ไซต เปน ตน ซอฟตแ วรประยกุ ตทว่ั ไปสามารถแบง ออกไดเ ปน 6 ประเภท ดั งตอไปนี้


1) ซอฟตแ วรจ ดั การฐานขอ มลู (Database Management Software) คอมพวิ เตอรส ามารถใชจ ดั เก็บขอมลู และจดั การกับขอมลู ท่จี ัดเก็บไวใ นเครื่องคอมพวิ เตอร ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลทส่ี ัมพันธกันไวในเครอ่ื งคอมพวิ เตอร เรยี กวา ฐานขอมลู (Database) ซอฟตแ วรจดั การฐานขอมลู เปน โปรแกรมท่ีทําหนาทส่ี รา งฐานขอมูลและ จัดการกับขอมูลใหเ ปน ระบบ เพือ่ ใหงายตอ การจดั การขอมลู ไดอยางรวดเรว็ ไมวาจะ เปน การเรยี กคนขอ มูล การปรับปรงุ ขอ มูล การเพิ่มขอ มลู และการลบขอมลู


ซอฟตแ วรจ ดั การฐานขอ มูลทีน่ ิยมใช เชน Dbase , Paradox , Foxbase , Microsoft Access เปนตน โปรแกรมทจ่ี ัดการฐานขอมลู จะเก็บขอ มูลในรปู แบบของตารางทม่ี คี วามสัมพนั ธก นั แตละตาราง จะประกอบดว ยแถวท่ีเรยี กวา ระเบียน หรือ เรคคอรด (Record) และคอลัมนท เ่ี รยี กวา ฟลด (Field) แตละเรคคอรดประกอบดวย ฟล ดข องขอมลู ท่ตี องการเก็บ


2) ซอฟตแวรประมวลผลคํา (Word Processing Software) เปน ซอฟตแวรป ระยกุ ตใชในการสราง แกไ ข เพ่ิม แทรก ลบ และ จดั การรปู แบบเอกสาร ทาํ ใหเอกสารมรี ปู แบบที่สวยงาม นาสนใจ ซึ่งเอกสารที่ผูใชพ มิ พไ วจ ะถกู จัดเปน แฟมขอมลู (File) สามารถ แกไ ขเพิ่มเติมไดแ ละส่ังพิมพท างเคร่ืองพิมพไดดวย


3) ซอฟตแ วรทําการคาํ นวณ (Caculation Software) เปนซอฟตแ วรท่ชี วยใน การคิดคาํ นวณ การทาํ งานของซอฟตแวรใชห ลัก ท่มี กี ระดาษขนาดใหญว างไว มี เคร่ืองมอื คลายปากกา ยางลบ และเครื่องคํานวณเตรยี มไวใหเ สร็จ บนกระดาษมชี อง ใหใ สตวั เลข ขอ ความหรอื สตู ร สามารถสง่ั ใหคํานวณตามสตู รหรือเง่ือนไขทก่ี ําหนด ผู ใชย งั สามารถสรางกราฟ เพือ่ นาํ เสนอไดอยางงา ยดาย


4) ซอฟตแวรนาํ เสนอขอมูล (Presentation Software) เปนโปรแกรมที่ใช ในการนาํ เสนอขอมลู ดว ยคอมพิวเตอร สรางเอกสารท่ปี ระกอบดวยตวั อักษร รูปภาพ แผนผงั ภาพเคลอื่ นไหว นยิ มใชในการนาํ เสนอขอมลู ในการบรรยายในชั้นเรียนหรือ การประชมุ


5) ซอฟตแวรท างดานกราฟฟก และมลั ติมเี ดีย (Graphics and Multimedia Software) เปนโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นเพอ่ื ชว ยทาํ งานดา นกราฟฟก และมลั ตมิ เี ดยี เชน ตกแตง ภาพ วาดรูป ปรับเสยี ง ตดั ตอภาพเคลอ่ื นไหว สรางสรรคง านสงิ่ พมิ พ ไมว าจะเปนหนังสือ นิตยสาร หนงั สอื พมิ พ หนงั สอื อิเลก็ ทรอนกิ สตา งๆ รวมถึงการสรางและออกแบบพฒั นาเว็บไซต ใหม รี ปู แบบสวย งาม ทันสมัย เหมาะสมกับสื่อแตละประเภท เปนโปรแกรมทงี่ ายตอ การศกึ ษาเรียนรูดว ยตัวเอง มลี กู เลน หลากหลาย สามารถส่ังงานตามความตอ งการไดงาย ซึ่งถือเปน โปรแกรมหนงึ่ ทม่ี ีประโยชนต อผูใช งานทกุ ระดบั


6) ซอฟตแ วรการใชง านบนเว็บไซตและการตดิ ตอ ส่ือสาร (Web Site and Communications Software) เปน โปรแกรมท่พี ัฒนาเพือ่ การติดตอสือ่ สาร ผา นเครือขา ยอินเทอรเน็ต ซึง่ การเติบโตของเครอื ขายอินเทอรเน็ตทาํ ใหม ีผู พฒั นาโปรแกรมเพอ่ื ใชง านเฉพาะอยา งเพิ่มขนึ้ เชน โปรแกรมสําหรบั ตรวจ สอบอีเมล การทองเว็บไซต การจัดการและดแู ลเว็บไซต การสง ขอความ รวม ถึงการประชมุ ทางไกลผานเครือขา ยเปน ตน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook