Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore อุปกรณ์การเขียนแบบ pdf

อุปกรณ์การเขียนแบบ pdf

Published by max-chaisuwan, 2016-08-29 22:10:34

Description: อุปกรณ์การเขียนแบบ pdf

Search

Read the Text Version

แผนการสอนที่ 1 สปั ดาหท์ ี่ 1วิชา เขยี นแบบเบื้องตน้ จานวน 4 คาบชือ่ หนว่ ย เครอ่ื งมือเขียนแบบ การใช้ และการบารุงรักษา เคร่อื งมือในงานเขยี นแบบมหี ลายอยา่ งหลายประเภท ชา่ งเขยี นแบบทด่ี จี งึ ต้องมคี วามรู้ความเขา้ ใจและ รจู้ ักวิธีการใชเ้ ครอื่ งมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแบบ ตลอดจนเข้าใจเทคนิควิธกี ารเขยี นแบบ จึงจะได้งานเขียนแบบทีด่ ีและถกู ตอ้ ง1 ชนิดเคร่อื งมือในงานเขยี นแบบ 1.1 โต๊ะเขียนแบบ เปน็ โต๊ะที่ใช้สาหรบั ยึดติดกระดาษเขียนแบบ ใชร้ ่วมกบั ไม้ทแี ละฉากสามเหล่ียมตลอดจนวางเคร่ืองมือเขยี นแบบอื่น ๆ ลักษณะรปู ร่างโดยท่ัวไปมโี ครงสร้างเปน็ เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมมีกระดานทย่ี ึดตดิกับตัวโต๊ะ เอยี งทามุมกบั ตวั กระดานโดยทั่วไปเปน็ ไม้อัดที่ปิดทบั ดว้ ยวสั ดทุ ีผ่ วิ เรียบ เช่น โฟไมกา้ , เมลามนี เปน็ ต้นพื้นผวิ วสั ดุปดิ ทับจะเปน็ ผิวด้าน กระดานรูปร่างเปน็ สี่เหลี่ยมผนื ผา้ มหี ลายแบบหลายขนาด เชน่ ขนาด 40 x 60เซนติเมตร , ขนาด 60 x 100 ซนตเิ มตร, ขนาด 80 x 120 ซนตเิ มตร เป็นตน้ ทข่ี อบกระดานท้งั ส่ีดา้ นต้องเรยี บตรงและได้ฉากกัน โต๊ะเขียนแบบมหี ลายแบบหลายรูปแสดงโต๊ะเขยี นแบบพร้อมชดุ อปุ กรณ์

รูปแสดงโต๊ะเขียนแบบทีส่ ามารถปรับมมุ เอียงได้ รปู แสดงโต๊ะเขยี นแบบพร้อมทีสไลด์ 1.2 กระดานเขยี นแบบ เปน็ อุปกรณ์เขยี นแบบทีใ่ ช้งานเช่นเดยี วกบั โต๊ะเขยี นแบบ ไม่มโี ครงตัวและขาโต๊ะสามารถเคล่ือนย้ายไปไหนได้ง่ายและสะดวกสบาย ขอบกระดานทั้งสดี่ ้านเรยี บตรง และได้ฉากกัน สามารถทาขนึ้ มาใชเ้ องได้ โดยใช้ไมอ้ ัดหรอื ไม้แผน่ ทม่ี พี นื้ ผิวเรยี บตดั ตามขนาดท่ตี ้องการ แล้วขดั ผวิ และขอบกระดานให้เรยี บ หากต้องการกระดานที่ใช้กบั กระดาษขนาด A3 ควรใช้กระดานขนาดประมาณ 40 x 60 เซนตเิ มตร

รูปแสดงกระดานเขยี นแบบพรอ้ มอุปกรณ์ รปู แสดงกระดานเขยี นแบบชนดิ มาตรฐานพร้อมอปุ กรณ์ 1.3 ไมท้ ี (T-Square) และทสี ไลด์ (T-Slide) เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรบั เขียนเส้นตรงในแนวนอน และใช้รว่ มกบั ฉากสามเหลีย่ มในการเขียนเส้นในแนวด่งิ และเสน้ เอียงมุมตา่ ง ๆ มีลักษณะรูปรา่ งเป็นตวั ที (T) มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คอื ส่วนหวั (Head) และสว่ นใบ (Blade) ซึ่งท้ังสองสว่ นจะยดึ ติดกันโดยทามุมฉากต่อกนั ส่วนใบจะมสี เกลตดิ ยาวตลอดความยาว โดยทั่วไปจะมหี นว่ ยเป็นระบบเมตริกทว่ี ัดเป็นเซนติเมตร วัสดุโดยทวั่ ไปจะเปน็ ไม้และพลาสติก

รูปแสดงลกั ษณะไม้ที 1.4 ทีสไลด์ เปน็ เคร่ืองมือที่ใชท้ างานในลกั ษณะเช่นเดยี วกับไม้ที สามารถนามาประกอบกับโต๊ะเขยี นแบบหรือกระดานเขยี นแบบได้ โดยใช้หลักการทางานของเชอื กและรอก มคี วามสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และมีความขนานเที่ยงตรงกว่าไมท้ ี รูปแสดงทสี ไลด์ที่ตดิ ต้งั บนโต๊ะเขียนแบบ

1.4 ฉากสามเหลี่ยม (Set Square) เปน็ เคร่ืองมือที่ใชเ้ พื่อขีดเขียนเส้นในแนวดง่ิ และเสน้ ในแนวเอียง การใชง้ านจะใชร้ ว่ มกบั ไมท้ ีมอี ยู่ 2 แบบ ดงั นี้ 1.4.1 ฉากสามเหล่ียมแบบตายตัว มรี ปู ร่างเปน็ สามเหลี่ยมมุมฉากมี 3 ดา้ น 3 มุม โดยจะมีมุมฉากอย่หู นึ่งมุมมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบมมุ ภายใน 45, 45 และ 90° และมุมภายใน 30, 60 และ 90° วัสดุโดยทว่ั ไปจะเป็นพลาสตกิ ใสมีสเกลอยู่ที่ด้านข้าง มที งั้ สเกลระบบเมตริกท่ีวัดเปน็ เซนตเิ มตร และระบบอังกฤษทีว่ ดั เป็นน้วิ(ก) มมุ 45, 45 และ 90° (ข) มมุ 30, 60 และ 90°รปู แสดงฉากสามเหล่ียมแบบตายตวั1.4.2 ฉากสามเหล่ียมแบบปรับมุมได้ ลักษณะรปู ร่างเปน็ สามเหล่ียมท่ีสามารถปรับมุมตา่ ง ๆ ได้ รปู แสดงฉากสามเหลยี่ มแบบปรบั มมุ ได้ 1.5 วงเวียน เปน็ เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการเขียนสว่ นโค้ง หรอื วงกลมมลี ักษณะเปน็ ขาสองขาติดกนั โดยสามารถปรบั ขยายขาให้กว้างหรอื แคบได้ ปลายขาขา้ งหน่ึงจะติดเหล็กปลายแหลมไว้ ส่วนปลายขาอีกขา้ งจะมชี ดุ จบั

ยดึ ดินสอ แบ่งตามลกั ษณะการใช้งานได้ 4 แบบ ดังนี้ 1.5.1 วงเวียนขนาดเล็ก เปน็ วงเวยี นท่ใี ช้เขียนสว่ นโค้ง หรือวงกลมท่ีมขี นาดเลก็ ลักษณะรปู ร่างมีขาสองขา โดยขาขา้ งหนง่ึ จะยึดตดิ เหลก็ ปลายแหลม ส่วนขาอีกขา้ งหน่ึงจะมีชดุ จับยดึ ดนิ สอ การขยายความกว้างขาวงเวียนจะใช้สกรูเปน็ ตวั ปรับ โดยมีแรงสปริงเป็นตวั ดันไว้ 1.5.2 วงเวียนขนาดกลาง เป็นวงเวียนที่ใช้เขยี นสว่ นโค้ง หรือวงกลมขนาดกลางทใ่ี ช้โดยท่ัวไป(ก) วงเวียนขนาดเล็ก (ข) วงเวยี นขนาดกลางรปู แสดงวงเวยี นขนาดเล็กและวงเวยี นขนาดกลาง 1.5.3 วงเวียนถา่ ยขนาด เป็นวงเวียนท่ีมลี ักษณะรูปรา่ งคล้ายกับวงเวยี นทีใ่ ชใ้ นงานเขียนแบบท่ัวไปแต่ปลายขาวงเวียนจะเปน็ ปลายแหลมทัง้ สองขา้ ง ใช้สาหรับวดั ระยะขนาดจากบรรทดั แลว้ ไปถา่ ยขนาดลงบนแบบงาน หรือใช้แบง่ เส้นตรงออกเปน็ สว่ น ๆ เท่า ๆ กัน 1.5.4 วงเวียนคาน เปน็ วงเวยี นที่ใชส้ าหรับเขียนส่วนโคง้ หรอื วงกลมขนาดใหญ่ มีส่วนประกอบหลกั อยู่ 3 ส่วน คอื ส่วนที่หนึง่ เปน็ แกนหลักมลี ักษณะรปู ร่างเปน็ คานตรงยาวส่วนที่สองเปน็ ชดุ เหล็กปลายแหลมและส่วนทส่ี ามเปน็ ชุดดินสอ ซง่ึ สว่ นทส่ี องและสามสามารถเลอื่ นไปมาบนคานแกนหลกั และจะมสี กรูทีส่ ามารถลอ็ กตาแหน่งได้(ก) วงเวยี นถ่ายขนาด (ข) วงเวียนคาน

1.6 ดนิ สอ เปน็ เคร่ืองมือที่ใช้ในการขดี เขยี นเส้นลงบนผิวกระดาษเขียนแบบ ตัวไสด้ ินสอทาจากกราไฟท์ มีอยู่ 2 แบบ ดังน้ี 1.6.1 ดินสอเปลือกไม้ เป็นดินสอเปลือกไม้ทีห่ มุ้ ไสด้ ินสอขนาด 2 มิลลิเมตรเวลาใชง้ านจะต้องเหลาให้ไสด้ ินสอยาวยน่ื ออกมาจากเปลอื กไม้ และลบั ปลายใหแ้ หลมเล็ก รูปแสดงดินสอเปลือกไม้ 1.6.2 ดนิ สอแบบเปลี่ยนไส้ เปน็ ดินสอท่ีไม่มเี ปลือกดินสอ มแี ตไ่ สด้ นิ สอ โดยใช้คู่กบั ตัวโครงปากกาใชง้ า่ ยและสะดวก มีอยู่ 2 แบบ คอื 1) ดินสอแบบไสใ้ หญ่ ตัวโครงดนิ สอเปน็ ท่อพลาสติกทใ่ี ส่ไสด้ นิ สอขนาด 2 มลิ ลเิ มตรอยู่ภายใน มีระบบกลไกในการจับยึดไสด้ นิ สอ เมือ่ กดกลไกไสด้ ินสอกเ็ ลื่อนเข้าออกได้ รูปแสดงดนิ สอกดแบบไสใ้ หญ่ 2 มิลลิเมตร 2) ดนิ สอแบบไส้มาตรฐาน ลักษณะการทางานคล้ายกนั กบั ดนิ สอแบบไส้ใหญ่ แตไ่ สด้ นิ สอแบบนี้จะขนาดเลก็ เหมือนเขม็ มีหลายขนาด เชน่ 0.3, 0.5 และ 0.7 มลิ ลิเมตรใช้งานสะดวกเพยี งกดให้ปลายดนิ สอยนื่ ออกมาจากดา้ มดินสอเพยี งเลก็ น้อย ไม่ต้องเหลาและลบั ปลายดินสอเลย ใช้สาหรับขีดเสน้ ตามขนาดความหนาที่ต้องการ

เกรดตามความแข็งของไส้ดนิ สอ แบ่งได้ 3 ระดบั ดังน้ี ก. แบบไสแ้ ข็ง ใช้สาหรับเขยี นงานท่ตี ้องการความเที่ยงตรงสูง หรือการรา่ งแบบ เสน้ ที่เขยี นจะมีความเบาบาง มีตั้งแตเ่ บอร์ 9H - 4H โดยเบอรท์ ม่ี ีตัวเลขมากก็จะมีความแขง็ มาก ข. แบบไส้แขง็ ปานกลาง ใชส้ าหรับการเขยี นแบบทัว่ ไปมีตง้ั แต่เบอร์ 3H - B ค. แบบไส้อ่อน ใชส้ าหรบั การเขียนงานศิลปะชนิดต่าง ๆ เชน่ การวาดภาพแรเงา ไม่เหมาะทจี่ ะนามาใช้ในงานเขยี นแบบ เน่ืองจากเสน้ มีความหยาบและเลอะง่ายมีต้งั แตเ่ บอร์ 2B - 7B โดยเบอร์ท่ีมตี วั เลขมากก็จะมีความออ่ นมาก การเขยี นเส้นร่าง เราควรเลือกใชด้ ินสอแบบไส้แข็งปานกลางเบอร์ 2H - 3H และควรใช้ดินสอเบอร์ F - HBเมื่อเขยี นเสน้ เตม็ บางหรือเส้นเต็มหนาจะทาให้ได้ความหนาเสน้ เขยี นแบบหลายขนาด การใชด้ นิ สอเปลือกไม้จะต้องเหลาใหป้ ลายแหลมอย่เู สมอจะทาใหเ้ ส้นมีความคมชัด 1.7 ปากกาเขยี นแบบ เป็นเคร่อื งมือทใ่ี ช้สาหรับการขดี เขยี นเส้นลงในกระดาษไขลกั ษณะคล้ายปากกาหมึกซึม เสน้ ท่เี ขียนจะไดค้ วามหนาของเสน้ ตามมาตรฐาน มหี ลายขนาดตง้ั แต่ 0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5,0.7, 1.0, 1.4 และ 2 .0 มิลลเิ มตร สาหรับงานเขียนแบบทวั่ ไปจะนยิ มใชก้ ล่มุ เสน้ 0.5 ซงึ่ จะใช้ปากกาเขียนแบบจานวน 3 ดา้ ม คอื ปากกาขนาด 0.5, 0.35 และ 0.25 มลิ ลเิ มตร 1.8 เครอ่ื งมอื และอปุ กรณ์ช่วยในงานเขียนแบบ นอกจากเครือ่ งมือตา่ งๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนัน้ งานเขียนแบบกจ็ ะมเี คร่ืองมือและอปุ กรณ์ช่วยในงานเขยี นแบบตา่ ง ๆ เพอื่ ช่วยให้การเขียนแบบมีความสะดวก รวดเร็วสวยงาม และมีประสิทธภิ าพให้ดยี งิ่ ข้ึน มหี ลายชนิด ดงั นี้

1.8.1 ยางลบ เปน็ อุปกรณ์ใช้ลบรอยขดี เขยี นทไ่ี มต่ อ้ งการออกจากบนพนื้ ผวิ กระดาษ มี 2 แบบคอืยางลบดนิ สอ และยางลบหมึก 1.8.2 แผน่ กนั ลบ เป็นแผ่นพลาสตกิ บางๆ ที่เจาะรรู ูปรา่ งแบบตา่ ง ๆ เพ่ือใชส้ าหรับลบในพนื้ ผวิ ที่ตอ้ งการลบเท่านน้ั รูปแสดงแผ่นกนั ลบ 1.8.3 แปรงปดั เป็นแปรงท่ใี ชป้ ัดเศษยางลบหรอื ส่งิ สกปรกออกจากกระดาษ 1.8.4 เพลทแบบตา่ ง ๆ เปน็ อุปกรณ์ทเ่ี จาะรูตามลกั ษณะรูปรา่ งตา่ งๆ เพือ่ ใช้เป็นแบบในการเขียนรูปรา่ งตามแบบ เช่น เพลทตัวเลข-ตวั อักษร, เพลทวงกลมวงรี เปน็ ตน้ (ก) เพลทวงกลม (ข) เพลทวงรี

1.8.5 กระดกู งู เปน็ เส้นพลาสตกิ อ่อนท่ีมรี ูปรา่ งเป็นสี่เหลยี่ มคางหมู สามารถดดั โคง้ งอเปน็ สว่ นโค้งตามทีต่ ้องการ เพ่ือใชเ้ ป็นแบบในการเขียนส่วนโคง้ รูปแสดงการใชง้ านกระดูกงู 1.8.6 บรรทดั เขียนส่วนโค้ง เปน็ แผน่ พลาสติกที่มีส่วนโค้งรศั มหี ลายขนาดสมั ผสั ต่อเน่อื งกันไปตลอด ใช้สาหรบั เขยี นสว่ นโคง้ ต่างๆ การใชง้ านจะวางทับใหต้ รงจุดของสว่ นโค้งอยา่ งน้อย 3 จุดแลว้ จึงเขียนไปตามแนวสว่ นโคง้ รูป แสดงบรรทดั เขียนสว่ นโคง้ 1.8.7 ลรี อย (Leroy) เป็นอปุ กรณ์ชว่ ยในการเขยี นตัวเลข-ตัวอักษร เพ่ืออานวยความสะดวกและรวดเร็ว 1.8.8 เครอ่ื งเหลาดินสอ เปน็ อปุ กรณ์ในการเหลาดนิ สอเปลือกไม้

1.8.9 บรรทัดวดั มมุ ใช้ในการเขยี นมุมเปน็ องศา 1.8.10 กระดาษทราย ใช้สาหรับการลบั ปลายดินสอใหแ้ หลม 1.8.11 เทปกาว ใช้สาหรบั ยึดกระดาษให้ตดิ กบั โต๊ะเขยี นแบบอ้างอิงจาก www.tatc.ac.th/files/09012122221105_09102122220259.pdf


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook