Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ประทีปโคมไฟ ดวงไฟแห่งความศรัทธา สู่ "บุญสมมาบูชานาค"

ประทีปโคมไฟ ดวงไฟแห่งความศรัทธา สู่ "บุญสมมาบูชานาค"

Published by kanitta_give, 2022-11-16 02:55:33

Description: ประทีปโคมไฟ ดวงไฟแห่งความศรัทธา สู่ "บุญสมมาบูชานาค"

Keywords: โคมไฟ,บุญสมมาบูชานาค,ประทีปโคมไฟ

Search

Read the Text Version

ประทีปโคมไฟ ดวงไฟแห่งความศรทั ธา ๑ สู่ “บุญสมมาบชู านาค” พระพุทธบาทตามคติความเช่ือที่มีมาต้ังแต่โบราณ ณฐั วฒุ ิ นะธิศรี และหลังจากน้ันในปี พ.ศ. 2541 ประเทศไทย นกั ศกึ ษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้นากระทงบกมาทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่ง สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร นามาดัดแปลงและเพิ่มสีสันให้มคี วามโดดเดน่ มาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้ึน หรือเพิ่มลวดลายภาพวาดต่าง ๆ จนเป็นท่ี นา่ สนใจของผู้คนจานวนมากในปจั จุบนั มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อดุ รธานี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ภาพท่ี 1 ขอนแกน่ ได้จัดงานสีฐานเฟสตวิ ัล ประจาปี 2565 รูปภาพจากเพจ : Khon Kaen University-มหาวทิ ยาลัยขอนแก่น ภายใต้คอนเซปต์ “บุญสมมาบูชานาค” ซ่ึงเป็น เทศกาลท่ียิ่งใหญ่ เป็นทส่ี นใจของผู้คนจานวนมาก ร้ิวขบวนดูย่ิงใหญ่ตระการตา เสียงดนตรี ในทกุ ๆ ปี ซ่งึ ในทกุ ปีทจ่ี ัด สิ่งทีเ่ พิม่ สสี นั และความ ระทึกกึกก้องไปทั่วอาณาบริเวณ ผู้คนมากหน้า สวยงามให้กับงาน น่ันก็คือกระทงบกท่ีประดับ หลายตาเดินสวนกันไปมา มีท้ังในพื้นท่ีและนอก ประดาไปตามลานกว้างทง้ั ที่ลานหลวงพ่อไทรขาว พื้นที่ โคมไฟประดับประดาตามถนนยาวตลอด และลานบุษบก โดยในปีนี้ใช้กระทงบกมากถึง ทั้งสายหลากหลายสีสัน กิจกรรมต่าง ๆ เริ่มทา 19,000 ดวง ถ้าใครได้เห็นกระทงบกตอน การแสดงขึ้น ไม่ว่าการประกวดร้องเพลง กลางวันว่าสวยแล้ว ลองกลับมาดูในตอนกลางคืน การประกวดวงดนตรี หรือการประกวดสาวงาม อีกที จะเห็นถึงความสวยงามท่ีมีดวงไฟเกือบสอง ล้ ว น แ ล้ ว แ ต่ เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ใ น ง า น สี ฐ า น เ ฟ ส ติ วั ล หม่ืนดวงกาลงั สอ่ งสว่างไปทว่ั บริเวณ ประจาปี 2565 ซึ่งมาในคอนเซปต์ “บุญสมมา บูชานาค” จดั ข้นึ ในวนั ที่ 6-8 พฤศจกิ ายน 2565 ภาพที่ 2 แต่ไฮไลต์ของงานสีฐานเฟสติวัล ประจาปี 2565 รูปภาพจาก : www.tnnthailand.com ยังไม่หมดเพียงแค่น้ันยังมี ส่ิงที่เพิ่มสีสันและ ความสวยงามให้กับงานนี้ แสงเทียนส่องสว่างไป ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ท่วั พืน้ ดินราวกบั แสงสวา่ งท่นี าพาคนท่ีมาชมให้พบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีข้อมูลเกี่ยวกับกระทงบก กบั ความสขุ น่นั ก็คอื “แสงเทยี นจากกระทงบก” ดังนี้ “สาหรับการทากระทงบก ต่อยอดมาจาก โครงการภูมปิ ญั ญาทอ้ งถิ่นสรา้ งสรรคผ์ ลติ ภัณฑ์เชงิ กระทงบก กระทงโคก หรือประทีปโคมไฟ วัฒนธรรมเพอื่ ต่อยอด ศลิ ปวัฒนธรรม และความรู้ สามารถเรียกได้หลายชื่อตามแต่ละพื้นท่ีหรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอสี าน ถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรม ท้องถ่ิน โดยกระทงบกมีจุดเริ่มต้นที่สาธารณรัฐ และความรู้ท่ีโดดเด่น มีศักยภาพที่จะนาไปวิจัย ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งการทากระทงบก และพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้าน ขึ้นมามีจุดประสงคเ์ พื่อบูชาพระพุทธองค์หรือบชู า เศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศได้ ซึ่งการต่อ ยอดและสรา้ งมูลคา่ เพิม่ ใหก้ บั ศลิ ปวัฒนธรรม และ


องค์ความรู้เหล่านั้น จาเป็นต้องอาศัยนักวิชาการ ๒ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย เทคโนโลยีและ การออกแบบเพ่ือจะนาเอาความรู้ ภูมิปัญญา ขั้นตอนที่สอง ล้างกระป๋องแล้วใช้แปรง ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมมาวิจัยเพ่ือสร้างผลติ ภัณฑ์ ขัดกระป๋องให้สะอาด แล้วใช้ความรู้ในด้านการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อนวัตกรรมใหม่ที่มมี ูลค่าเพมิ่ ให้ผลิตภัณฑ์ การ ข้ันตอนท่ีสาม เม่ือทาความสะอาด สร้างเศรษฐกิจของภูมิภาคจึงเน้นเร่ืองการสร้าง กระป๋องนมเสรจ็ แลว้ ใหน้ ากระป๋องนมไปตากแดด พ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสร้าง ใหแ้ ห้ง มูลค่าเพ่ิมของงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถ่ินอีสาน โดยใช้แนวคิดของเศรษฐกิจ ขั้นตอนท่ีส่ี นาแพตเทิร์นไปวางลงท่ีผ้า สร้างสรรค์ และเช่ือมโยงองค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ออร์แกนซ่าแลว้ ใช้ปากกาเคมวี าดตามแบบ อาเซยี นและนานาชาตไิ ด้ อีกท้งั การดงึ เอา “เสน่ห์ ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ” ท่ี แ ฝ ง อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น ผ่ า น ขั้นตอนที่ห้า นาผ้าไปตัดตามแพตเทิร์นท่ี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน สร้างเป็น วางไว้ ชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานภูมิปัญญาด้ังเดิม โดยอาศัยความรู้จาก ขั้นตอนท่ีหก นาลวดมาตัดประมาณ ปราชญ์ท้องถ่ินในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วย 70 เซนติเมตร แล้วนามาขดเป็นรูปกลีบดอกบัว วิธกี ารท่บี อกเล่า อธิบาย หรือถ่ายทอดความรูแ้ ละ ประสบการณ์สงั่ สมของตนให้แก่ผู้รบั การถ่ายทอด ข้ันตอนท่ีเจ็ด นากาวสารพัดประโยชน์ ในรูปของคาพูด โดยผู้ถ่ายทอดจะต้องเป็นฝ่าย UHU มาตดิ กับลวดแล้วนาไปติดกับผ้าออร์แกนซ่า เตรียมเน้ือหาที่จะพูด วิธีน้ีผู้ถ่ายทอดจะมีบทบาท ท่ตี ดั ไว้ สาคัญในฐานะผู้ให้ความรู้ ส่วนผู้รับการถ่ายทอด จ ะ เ ป็ น ผู้ รั บ ฟั ง แ ล ะ จ ด จ า ค ว า ม รู้ ห รื อ บั น ทึ ก ข้ันตอนท่ีแปด นากระดาษมาตัดให้มี สาระสาคัญต่าง ๆ ที่ได้รับฟังตามไปด้วยอีกทั้งยัง ข น า ด เ ท่ า กั บ ก ร ะ ป๋ อ ง น ม แ ล้ ว น า ก า ว ส า ร พั ด ใชว้ ิธีการถา่ ยทอดภูมปิ ญั ญาที่ผถู้ า่ ยทอดแสดงหรือ ประโยชน์ UHU มาติดให้สวยงาม กระทาพร้อมกับการบอกหรอื อธิบายเพ่ือให้ผู้รับ การถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ข้ันตอนที่เก้า นากลีบดอกบัวท่ีทาไว้แล้ว ทาใหเ้ ขา้ ใจวิธีการ ขัน้ ตอน และสามารถปฏิบตั ไิ ด้” มาติดรอบกระปอ๋ งนมแลว้ นากาวร้อนมาติดที่โคน ของกลบี ดอกบวั โดยการทากระทงบกนั้นมีข้ันตอนที่ง่าย และมีวสั ดุอุปกรณ์ดงั น้ี 1) กระปอ๋ งนม 2) อปุ กรณ์ ข้ันตอนที่สิบ นาดินมาเทใส่กระป๋องนม เปิดฝากระป๋อง 3) แปรงขัด 4) ผ้าออร์แกนซ่า เพอ่ื ไมใ่ ห้กระปอ๋ งนมล้มเมื่อถูกลมพัด 5) กรรไกร 6) ปากกาเคมี 7) คีมตัดลวด 8) เสน้ ลวด 9) แพตเทิร์นกรีดกระทง 10) กาวสารพัด ข้ันตอนสุดท้าย จัดกลีบกระทงบกให้ ประโยชน์ UHU 11) ปืนกาว และ 12) กระดาษสี สวยงาม เติมลวดลายเพ่ือเพ่ิมความโดดเด่นและ ความสวยงามให้กบั กระทงบก ขั้นตอนแรก เปิดฝากระป๋องด้วยที่เปิด กระปอ๋ ง จากศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธองค์ หรือรอยพระพุทธบาท ทาให้เกิดกระทงบกขึ้นมา เพื่อเป็นพุทธบชู า จากความเช่อื อนั ดีงามน้ี นาไปสู่ ความสวยงามที่เกินจะบรรยายได้ นอกจากนน้ั จาก ความเช่ือจะนามาสู่ความสวยงามแล้ว ยังต่อยอด ไ ป สู่ โ ค ร ง ก า ร ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผลติ ภณั ฑ์เชิงวฒั นธรรมเพือ่ ตอ่ ยอดศิลปวฒั นธรรม และความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน ท้ังนี้ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็น


ถึงความสาคัญและความสวยงามที่เกิดขึ้นจาก ๓ ความเช่ือ จึงได้นาเอากระทงบกมาใช้ประดับใน งานสีฐานเฟสติวัล ทั้งในลานบุษบกที่มีพระบรม อ้างองิ ข้อมูล สาริกธาตุและลานหลวงพ่อไทรขาว เพื่อแสดงถึง ความเช่อื และบูชาต่อพระพุทธศาสนา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น. เชิญ ชวนร่วมทำกระทงบกถวำยเป็นพุทธบูชำ และ แสงไฟสว่างที่เกิดจากเทียนท่ีถูกจุดใน เป็นส่วนหนึ่งในสีฐำนเฟสติวัล 64 [ออนไลน์] ประทีปโคมไฟหรือกระทงบกนี้ อาจแสดงถึงแสง สืบค้นจาก https://cac.kku.ac.th เมื่อวันที่ 13 สว่างท่ีนาทางชีวิตของคนท่ีมาเย่ียมชมให้พบเจอ พฤศจิกายน 2565 แต่ความสุข ความสงบ ความพ้นทุกข์และความ สวยงาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิธีกำรทำกระทงบก [ออนไลน์] สืบค้นจาก อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ห า ก อ ย า ก ช ม ค ว า ม ส ว ย https://fb.watch/gOU_lhD3DL/ เม่ือวันที่ 13 ง า ม ท่ี ม า จ า ก ค ว า ม เ ชื่ อ ข อ ง พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น ก็ พฤศจกิ ายน 2565 สามารถมาชมได้ท่ีงานสีฐานเฟสติวัลท่ีบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงจะจัดขึ้นในทุก ๆ ปี อา้ งองิ รปู ภาพ ในชว่ งของวันลอยกระทง ภาพที่ 1 รปู ภาพจากเพจ : Khon Kaen University-มหาวิทยาลยั ขอนแกน่ ภาพท่ี 2 รปู ภาพจาก : www.tnnthailand.com ภาพที่ 3 รูปภาพจากเพจ : Sithan KKU Festival สฐี านเฟสตวิ ัล ภาพท่ี 4 รปู ภาพจากเพจ : Sithan KKU Festival สฐี านเฟสติวัล ภาพที่ 3 รูปภาพจากเพจ : Sithan KKU Festival สฐี านเฟสติวัล ภาพที่ 4 รูปภาพจากเพจ : Sithan KKU Festival สฐี านเฟสตวิ ัล