Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore บุคคลสำคัญ.pdf

บุคคลสำคัญ.pdf

Description: บุคคลสำคัญ.pdf

Search

Read the Text Version

ประวตั บิ ุคคลสำคญั ของโลกทเี่ ป็ นแรงบนั ดำลใจของข้ำพเจ้ำ โดนัลด์ ทรัมป์ Donald Trump สตฟี จอบส์ Steve jobs บำรัค โอบำมำ Barack Obama จัดทำโดย นำยภูมพิ ฒั น์ วนพพิ ฒั น์พงศ์ สำขำคอมพวิ เตอร์ธุรกจิ วทิ ยำลยั อำชีวศึกษำพษิ ณุโลก

ประวตั บิ ุคคลสำคญั ของโลก โดนัลด์ ทรัมป์ Donald Trump ในเวลาน้ีทวั่ โลกคงไม่มีใครไม่รู้จกั กบั ประธานาธิบดีคนท่ี 45 แห่งสหรัฐฯ นน่ั ก็คือ Donald Trumpแมว้ ่าเท่าที่ทวั่ โลกเห็นบทบาทบุคลิกของเขาจะเป็ นคนพูดจาโผงผาง มีแนวคิดท่ีแสดงจุดยืนของตวั เองชดั เจนจนทาให้นานาประเทศต่างหวาดวิตกว่า Donald Trump อาจคิดอะไรโดยไม่นึกถึงประเทศอ่ืนๆ ทวั่โลกกเ็ ป็นได้ อยา่ งไรก็ตามนน่ั เป็นส่ิงที่ทุกคนตอ้ งติดตามกนั ต่อไปแต่สิ่งท่ีน่าสนใจอีกเร่ืองกค็ ือประวตั ิของเขาก่อนจะก้าวข้ึนมาเป็ นประธานาธิบดีคนล่าสุดของสหรัฐฯ ประวตั ิของ Donald Trump นาย DonaldTrump เกิดเม่ือวนั ที่ 14 มิถุนายน 1946 ท่ีเมืองควนี ส์ รัฐนิวยอร์ก สหรัฐฯ เขาเป็นลกู คนที่ 4 จากบรรดาพนี่ อ้ งท้งั หมด 5 คน ชีวิตในวยั เด็กเขาเขา้ เรียนท่ี The Kew-Forest School พออายไุ ด้ 13 ปี เขาสมคั รโรงเรียนนายร้อยนิวยอร์ก ท่ีเมืองคอร์นวอลล์ นิวยอร์ก ต่อมาเขาไดเ้ ขา้ ศึกษาที่มหาวทิ ยาลยั ฟอร์ดมั ในเดอระ บรองซ์ เป็นเวลา 2 ปี แลว้ ยา้ ยไปศึกษาต่อยงั มหาวิทยาลยั เพนซิลเวเนีย ในฟิ ลาเดลเฟี ย ซ่ึงที่นี่ถือว่าเป็ นมหาวิทยาลยั ท่ีสอนดา้ นอสงั หาริมทรัพยใ์ หก้ บั เขาเป็นคร้ังแรก เม่ือจบการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บณั ฑิตดา้ นเศรษฐกิจเขาไดเ้ ริ่มตน้ ทางานกบั บริษทั ในครอบครัวช่ือ Elizabeth Trump & Son จากน้นั เขากเ็ ร่ิมกา้ วเขา้ สู่วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มตัว ต่อมาเขาได้ขยายธุรกิจของตนเองไปสู่ธุรกิจด้านการบินและคาสิโน

แอตแลนติก ซิต้ี และคาสิโนอื่นๆ ทว่าในเวลาต่อมาเขากลบั ประสบภาวะลม้ ละลาย โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1990 ข่าวส่วนใหญ่ของเขาจะมีแต่เรื่องของการเงินเสียมากกว่า กระทงั่ ช่วงปลายทศวรรษเดียวกนัเขาเริ่ มกลับมาสู่เส้นทางด้านธุรกิจอีกคร้ัง และในช่วงทศวรรษ 2000 เขาก็ได้ขยับข้ึนมาเป็ นนักอสงั หาริมทรัพยเ์ บอร์ตน้ ๆ ของสหรัฐฯ ไดม้ ีการสร้างอาคารและตึกสูงมากมาย เป็นเจา้ ของพ้ืนท่ีหลายๆ แห่งถือว่าเป็ นบุคคลสาคญั ดา้ นอสังหาริมทรัพยแ์ ละเป็ นคนท่ีมีช่ือเสียงสาคญั มากในดา้ นส่ือมวลชน นอกจากน้ียงั เป็นเจา้ ของธุรกิจประกวดนางงามจกั รวาลอีกดว้ ย กระทง่ั เขาตดั สินใจลงสมคั รชิงตาแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ

สตีฟ จอบส์ Steve jobs ในวงการ IT หรือแมแ้ ต่คนธรรมดาอยา่ งเราๆ ก็คงไม่มีใครไม่รู้จกั Steve jobs ผซู้ ่ึงถือกาเนิดบริษทัApple บริษทั ท่ีผลิตอุปกรณ์อิเลก็ ทรอนิกส์ ท้งั คอมพิวเตอร์ ไอพอท ไอแพด ไอโฟน และอ่ืนๆ ของแอปเปิ้ ลซ่ึงถือว่าเป็ นแบรนด์ท่ีไดร้ ับความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั Steven Paul Jobs (สตีเวน พอล จอบส์) หรือSteve Jobs เขาเกิดเม่ือวนั ที่ 24 กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ.2498 ณ เมือง San Francisco ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาแม่ที่แทจ้ ริงของจอบส์ คือโจแอน ซิมป์ สนั พอ่ คือ อบั ดุลฟัตตะห์ จนั ดาลี สตีฟ จอบส์ เป็นบุตรบุญธรรมของนายพอล และนางคลารา จอบส์ เขาสมรส กับ ลอเรนซ์ โพเวลล์ เมื่อวนั 18 มีนาคม พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีลูกดว้ ยกนั 3 คน ขอ้ มูลอีกอยา่ งที่ไม่คอ่ ยมีใครไดท้ ราบนนั่ กค็ ือ เขานบั ถือศาสนาพทุ ธ ดา้ นการศึกษา Steve jobsเรียนจบระดบั ไฮสคูลจากโรงเรียน Homestead High School จากน้นั เขา้ ศึกษาในระดบั อุดมศึกษาใน ReedCollege หลงั จากเรียนไดเ้ พียง 6 เดือน เขาไดล้ าออก เพราะคิดวา่ การเรียนในระดบั อุดมศึกษาไม่ไดช้ ่วยอะไรเขาเลย

บำรัค โอบำมำ Barack Obama Barack Obama มีช่ือเต็มว่า Barack Hussein Obama เขาเกิดเมื่อวนั ท่ี 4 สิงหาคม 2504 ในรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา มีบิดาเป็ นชาวเคนยา มารดาเป็ นชาวอเมริกนั บารัค โอบามาสาเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยั โคลมั เบีย ในคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพนั ธ์ระหว่างประเทศ จากน้นั เขาได้เขา้ ศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลยั ฮาร์เวิร์ด จนจบในปี 2534 เขาเร่ิมตน้ ประกอบอาชีพเป็ นทนายความ ดา้ นสิทธิมนุษยชน เขาไดส้ อนกฎหมายดา้ นรัฐธรรมนูญ ในมหาวิทยาลยั กฎหมายของเมืองชิคาโก ในฐานะของสมาชิกสภาคองเกรส นอกจากน้ีบารัคก็ยงั มีผลงานมากมาย ท้งั ร่างกฎหมายต่างๆ รวมถึงการไดร้ ับเลือกใหเ้ ป็นสมาชิกสภานิติบญั ญตั ิแห่งรัฐอิลลินอยส์ ในปี พ.ศ.2539 ในปี 2547 บารัค โอบามาได้แถลงคาปราศรัยต่อท่ีประชุมแห่งชาติพรรคเดโมแครตเป็ นคร้ังแรก เขาไดต้ ้งั คาถามต่อประธานาธิบดีในขณะน้ันคือ ประธานาธิบดีจอร์จ ดบั เบิลยู บุช เกี่ยวกบั สงครามท่ีเกิดข้ึนระหว่างอิรัก พร้อมท้งั ไดม้ ุ่งเนน้เกี่ยวกบั พนั ธะผกู พนั ต่อทหารอเมริกนั ท่ีออกไปทาการรบในต่างประเทศดว้ ย และท่ีสาคญั ที่ทาใหบ้ ารัค โอบามา เป็ นที่จบั จอ้ งของทุกคนก็คือ เขาไดก้ ล่าวถึงแง่มุมของการเลือกต้งั ที่ดูจะไม่ยุติธรรม และต้งั คาถามเก่ียวกบั ความสามคั คีในความแตกต่างของชาวอเมริกนั โดยกล่าวว่า ”ที่นี่ไม่มีอเมริกาสายกลาง และอเมริกาสายอนุรักษ์ มีแต่เพียงอเมริกาท่ีเป็ นสหพนั ธรัฐของทุกคน” หลงั จากท่ีเขาพูดประโยคเด็ดน้ีออกไป สานกัข่าวในสหรัฐอเมริกาต่างกไ็ ดน้ าคาพดู ดงั กล่าวออกมาต้งั ประเดน็ ข้ึนมากมาย เหตุการณ์คร้ังน้ีทาใหบ้ ารัค โอบามากลายเป็ นนกั การเมืองสาคญั ของอเมริกาไปเพียงชวั่ พริบตา การหาเสียงที่ชนะใจชาวอเมริกนั กว่าคร่ึง

ประเทศของบารัค โอบามา หลกั จากที่หลายๆ คนได้รู้จกั นักการเมืองคนน้ีไปบา้ งแลว้ เมื่อคร้ังที่มีการเลือกต้งั ประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐฯ เมื่อปี 2551 บารัคก็ไดเ้ ขา้ รับการเลือกต้งั คร้ังน้ีโดยเขามีนโยบายเกี่ยวกบั การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีความตรงตามความตอ้ งการของคนรุ่นใหม่ โดยเขาเลือกที่จะหาเสียงผา่ นสื่อทางโซเชียลมีเดีย ซ่ึงภาพท่ีติดตาของทุกคน คือภาพใบหน้าของบารัค โอบามา พร้อมขอ้ ความที่เขียนดา้ นล่างว่า HOPE ซ่ึงหมายถึงความหวงั ของคนสหรัฐฯ ที่อยากเห็นถึงการเปล่ียนแปลง ในขณะน้ันคู่แข่งของบารัค โอบามาคือนางฮิลลารีน่า


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook