Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore สังคม 1

สังคม 1

Published by noom18122546, 2022-07-19 07:09:04

Description: รวมรายชื่อสมาชิกและอาจารย์สาขาสังคม ปี65

Keywords: สาขาสังคม,มหาลัยราชภัฏลำปาง,นักศึกษา 65

Search

Read the Text Version

แนะนำเพื่อนและอาจารย์ที่ปรึกษา สังคมศึกษา ห้อง1

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ (อ.วอร์ม)

\"ไม่มีฝัน ฝันใด สำเร็จได้ ถ้าไม่ลงมือทำ\" นางสาวกฤษดาภรณ์ อินต๊ะมัง รหัส65181100101

ฐานของบ้าน​คือ​อิฐ ฐานของชีวิต คือ​การศึกษา นายก้องภพ​แซ่ม้า 65181100102

ชีวิตมันอาจจะยาก แต่เราไม่จำเป็นต้องลด คุณค่าและความเชื่อมั่นของตนเอง นางสาวกาญจนา พุทธิมา รหัส 65181100103

\"จุดประสงค์ของการเรียนรู้คือ การเติบโต และจิตใจคนเราก็สามารถเติบโตได้เสมอ ตราบเท่าที่เรายังมีชีวิต” ่ นางสาวกาญชนก สีสด 65181100104

เธอเป็นดอกไม้ที่สวยไม่หยุด และเป็นที่สุดในแจกัน นายกิติพงศ์ กอนแสง 65181100105

ไม่มีบทเรียนไหนที่สอนเราเท่ากับบท เรียนที่เราเคยเจอมาด้วยตัวเอง นางสาวแคทคริยา แสนใจ 65181100106

เข้าเรียนทุกคาบ เเต่ไม่ทราบอะไรเลย นางสาว จรินทร์ ใจศิล 65181100107

คนที่ไม่เคยผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยลงมือทำ นางสาวจิตณธนัน มาแก้ว 65181100108

รักตัวเองในวันพรุ่งนี้ให้มากกว่าวันนี้ นางสาวฉัตรชฎา เสมอใจ 65181100109

สิ่งสำคัญคือ ไม่ได้อยู่ที่คนเราเกิดมา เป็นอะไร แต่อยู่ที่เติบโตขึ้นมาเป็นอะไร นางสาวชญานี ยอดจิตใจ 65181100110

ความพยายามไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้ ความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะ นางสาวชนิษฐา เถมินพนา 65181100111

จงอดทนต่อสิ่งเลวร้ายที่เกิดกับเรา เมื่อผ่านไป ได้มันจะเป็นเรื่องที่เล็กสำหรับเรา นางสาวชลธิชา กันธิยาใจ 65181100112

อดีต คือความฝัน ปัจจุบัน คือความจริง อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน นายณภัทร เดี่ยวตระกูล 65181100113

อย่าคิดว่าทำไม่ได้... ถ้ายังไม่ลงมือทำ นางสาวทิพย์นภา สูงพนาดอน 65181100114

กลับไปมอง อย่ากลับไปเดิน นางสาวธมลวรรณ ยศวงค์ 65181100115

ความสำเร็จ คือ การก้าวเดินจากความล้ม เหลวหนึ่งสู่อีกความล้มเหลวหนึ่ง โดยไม่ สูญสิ้นซึ่งแรงศรัทธา นางสาวธิดารัตน์ แสนพรม 65181100116

ขึ้นชื่อว่าชีวิตจะให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคเลย นั้นคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเหนื่อย..ท้อแท้ ทนไม่ไหว จริงๆ ก็ให้ภาวนาว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไป นายนรภัทร จันทร์แว่น 65181100117

ถ้าล้มเราอาจจะได้แผล ถ้ายอม แพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย นางสาวนวลพรรณ นภาประสาทพร 65181100118

ชีวิตเป็นของเรา อย่าให้ คนอื่นมาบงการ นางสาวปาลิดา ตาวี 65181100119

ทำแล้วเสียใจ ยังดี กว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ นางสาวพนิดา สุขใจ 65181100120

Never gonna give you up, Never gonna let you down. นาย ภูมิทักษ์ มณฑารัตน์ 65181100121

อย่าใช้คำว่า\"พรุ่งนี้\"มาให้ความหวังตัวเอง จงทำ\"วันนี้\"ให้ดีที่สุด นายวศิน เชื้อสามารถ 65181100122

หมากรุกจะเดินยังต้องคิด หมากชีวิตจะเดินโดยไม่คิดได้อย่างไร นางสาวศศิกานต์ คำมงคล 65181100123

อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเสียเปล่า นางสาว ศุจินันท์ เป็กปันคำ 65181100124

คิดบวก ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองว่าไม่มี ปัญหาเเต่สอนให้เรา มีความสุขได้ภายใต้ ปัญหาที่ที่อยู่ นายศุภฤกษ์ มณีชัย 65181100125

อย่าเอาความสุขของตัวเอง ไปผูกไว้กับคนอื่น จงมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเอง นางสาวสุธาศิณี บุญทอง 65181100127

ชีวิตคนเราไม่ได้ง่าย มัน ท้าทายเสมอ นางสาวสุพรรษา วิเศษนที 65181100128

บันไดสู่ความสำเร็จ ประเมินจากความมุ่งมั่นที่แรง กล้า ความฝันที่ท้าทาย และวิธีการรับมือกับความ ล้มเหลวในชีวิต นางสาวสุพิชญา คนหลัก 65181100129

ถนนเเต่ละสาย มีจุดหมายไม่เหมือนกัน นางสาว อินทิรา น้อยราช 65181100130


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook