Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore BASIC MARKETING CONCEPT Translate by 63060116 Jarusiri Pkumkason GAD

BASIC MARKETING CONCEPT Translate by 63060116 Jarusiri Pkumkason GAD

Published by JARU DESU, 2022-04-13 19:28:36

Description: BASIC MARKETING CONCEPT

Search

Read the Text Version

แนวคิดทางการตลาด BASIC MARKETING CONCEPT 63060116 จารศุ ริ ิ ปลื้มเกษร GAD

คําจํากดั ความ 1 ธรุ กจิ ตอ งมสี ินคาและบริการท่ีเหมาะสม เวลาทหี่ มาะสม แนวคิดทางการตลาด สถานท่ีทีเ่ หมาะสม ราคาทเ่ี หมาะสม ธรุ กจิ ตอ งตอบสนองความตองการและความตองการของลูกคา เพื่อทํากําไร การแขงขันผลกั ดันธุรกิจใหย อมรับแนวคิดการตลาดความ ธรุ กิจตอ งสอื่ สารขอมูลใหกับลูกคา

ทาํ ไมมนั ถึงยาก? ลกู คา vs ผูบรโิ ภค มีความแตกตา งระหวางคนทัง้ สอง

คาํ จาํ กดั ความ 2 ลกู คาจาํ เปน ตอ งเปน ‘คน’ เสมอไปไหม? คาํ จํากดั ความ 3 - ไม ตวั อยา งเชน Sony ลูกคา ผูบรโิ ภค ผเู ลอื กซื้อสินคา ลกู คาและผบู รโิ ภคจําเปนตองเปน ผูท่ใี ชผลติ ภณั ฑจ ริง คนเดยี วกันเสมอไปไหม? - ผลิตภัณฑเ ด็ก : ของเลน ซีเรียล ฯลฯ สถานการณไ หนบา งทล่ี กู คา อาจจะ ไมไดเปนผบู รโิ ภค? - การใหข องขวัญ

ตลาดคืออะไร?

คําจาํ กัดความ 4 ผูม โี อกาสลูกคาท้ังหมด ทมี่ ีความจาํ เปนและ ความตอ งการรวมกัน มคี วามสามารถและ ตลาด ความเต็มใจทีจ่ ะซือ้ ผลิตภณั ฑ ตลาดยงั สามารถอธบิ ายไดโ ดยยอดขายรวมใน หมวดหมูผ ลิตภณั ฑ การตอบสนองความตองการและความ ตองการแทบจะเปนไปไมไดเ ลย เวน แตจ ะ กาํ หนดและวิเคราะหล ูกคาปจ จบุ ันและลูกคา เปา หมาย ธรุ กจิ จาํ เปนตองฝกการตลาดเปาหมาย วิดีโอเกมการตลาดเมื่อกอนและตอนน:ี้ http://www.foxnews.com/story/0,2933 ,181816,00.html

คาํ จํากดั ความ 5 การตลาดเปาหมาย เนน การตัดสินใจทางการตลาดทัง้ หมดในกลุม คนเฉพาะเจาะจงทค่ี ณุ ตองการเขา ถงึ ย่ิงคณุ มี ขอ มูลในกลุมมากเทาไหร ก็ยงิ่ ตดั สนิ ใจไดง า ย ขึน้ เทา น้นั ธรุ กิจตองสรา งโปรไฟลลกู คาเพื่อพฒั นา ภาพทีช่ ดั เจนของตลาดเปา หมาย

คําจํากดั ความ 6 โปรไฟลลกู คา รวมขอ มูลเก่ียวกับ TM ที่เกี่ยวกับอายุ ระดับ รายได ภูมหิ ลังทางชาติพันธุ อาชพี ทศั นคติ วิถี ชีวิต และที่อยอู าศัยทางภูมศิ าสตร ทาํ ไมขอมลู น้ีจึงมีความสําคัญ?

คําจาํ กดั ความ 7 สว นประสมทางการตลาด กลยุทธพนื้ ฐาน 4P สวนแบงทางการตลาด 1. ผลติ ภัณฑ 1. การวเิ คราะหต ลาดตามลกั ษณะเฉพาะเพ่อื 2. สถานที่ สรา ง TM เมื่อมีการระบุ TM 3. ราคา 4. การสงเสรมิ 2. ธุรกิจจะสามารถปรับแตง การนาํ เสนอ ผลิตภัณฑและกลยทุ ธท างการตลาดใหก ับ ธุรกจิ ตอ งทาํ การตัดสนิ ใจโดยใชก ลยทุ ธเหลาน้ี กลมุ ใดกลมุ หนงึ่ สว นประสมทางการตลาดข้นึ อยกู บั TM องคป ระกอบท้ังหมดเชื่อมถงึ กัน การตัดสินใจใน กลมุ ธรุ กิจ 4 ประการ ดา นใดดานหนง่ึ จะสง ผลตอ การตดั สนิ ใจในพน้ื ท่ี อ่นื ๆดว ย ขอมูลประชากร จิตวทิ ยา ภมู ศิ าสตร และ ประโยชนข องผลิตภณั ฑ

คาํ จํากัดความ 8 ขอ มลู ประชากร สถติ ิประชากรทีอ่ ธิบายประชากร ตามลักษณะสวนบุคคล นกั การตลาดสามารถแบง กลมุ ตามอายุได ตัวอยางเชน การใชหมวดหมูผลิตภัณฑข องเลน เสอ้ื ผา และอาหาร ใครคอื ผบู ริโภคและลูกคา ของแตละคน? นกั การตลาดจาํ แนกวัยตามกลุม

คําจาํ กัดความ 9 76 ลา นคนที่เกดิ ระหวาง ปค.ศ. 1946 - 1964 รนุ เบบบี้ มู ทาํ ไมถงึ ถูกเรียกวาเบบ้ีบูมเมอร? การกลับมาของสงครามโลกครั้งท่สี อง ทหารผาน ศกึ และภรรยาตองการครอบครัว บูมเมอรคดิ เปน 2.6 ลา นลานดอลลารแ ละ 51% ของความม่งั คง่ั ของประเทศ ชาว Boomer สนใจ เรอ่ื งอะไร? สนิ คาหรหู ราและสันทนาการ

คําจาํ กัดความ 10 รุน X 40 ลา นคนทเี่ กดิ ระหวางป 1965 ถึง 1976 เปน รุนทีเ่ กิด ในครัวเรือนสองอาชพี และพอแมท ่หี ยารา ง เปด รับสอื่ ตัง้ แตอายยุ ังนอยและมีแนวโนมทจี่ ะเขาใจและสงสยั มี การศกึ ษาที่ดขี ึ้น ระมัดระวงั ทางการเงินมากขนึ้ และ อนุรกั ษน ยิ ม ผบู รโิ ภคเครอ่ื งสาํ อางรายใหญ เสือ้ ผาแฟชน่ั ภาพยนตร และอิเลก็ ทรอนกิ ส นกั การตลาดตอ งการ ดนตรี จติ นาการ และอารมณข ันเพ่ือเขาถึงตลาดน้ี

77 ลา นคนเกดิ ระหวาง 1977 – 1997 ไดเ ตบิ โตข้นึ ในชวงการปฏิวัติทางคอมพิวเตอร มีการ โตตอบและทํางานหลายอยา งพรอ มกนั คุณทาํ งานหลายอยา งพรอมกันไดอ ยา งไร? คาํ จํากัดความ 11 รนุ Y เพศ รุน Y 1. มุง มั่นทีจ่ ะแตกตา งจากพอ แม 1. สรางตลาดเซก็ เมนตส าํ หรับ 2. มกี ําลังการใชจ าย 130 ลา นดอลลาร และ ผชู ายและผหู ญงิ เชน Gillette, Jockey ฯลฯ มีอทิ ธิพลตอการซือ้ 250 ลา นดอลลาร 3. นักการตลาดตอ งการสรา งความภักดีตอ 2. มคี วามเปน กลางทางเพศ เชน Charmin แบรนดโดยดึงดูดพวกเขาต้ังแตอายุยงั นอย 3. วัดรายไดไ ด 2 ประเภท 4. วัยรนุ ซอื้ ผลติ ภณั ฑดูแลตวั เอง รถยนต คอมพิวเตอร ฯลฯ 5. นกั การตลาดท่ีฉลาดจะกําหนดเปาหมาย เปน วัยรุน

คําจาํ กดั ความ 12 รายไดท่ใี ชแลว ทิง้ เงนิ ทเี่ หลอื หลงั จากหักภาษีจากคา จางของคณุ นกั การตลาดที่มีความตอ งการสนใจในรายไดน้ี

คําจาํ กัดความ 13 ชาวแอฟรกิ นั -อเมรกิ ัน รายไดตามดลุ ยพินจิ 35 ลา นคนในสหรฐั อเมรกิ าหรือ 12.2% ของประชากร ใชจ าย $ 400 พนั ลานตอ ป นกั การตลาดใชนติ ยสารชาตพิ นั ธ:ุ Jet, Essence เงินทเี่ หลือหลังจากใชจา ยจาํ เปน ซงึ่ นักการตลาดทข่ี ายสินคาฟมุ เฟอ ย และ Black Enterprise และ BET เพ่อื เขา ถึงประชากรน้ี พวกเขา จะสนใจรายไดน ี้ ระดับรายไดสามารถแยกแยะสังคมกลมุ เศรษฐกิจจาก วางแผนกิจกรรมสงเสริมการขายสําหรับ \"Black Culture\" เดือน การสาํ รวจสาํ มะโนประชากร ป 2000 พบวา 8 ลา นครวั เรือนมรี ายได Black History, การปฏิบัตศิ าสนกจิ ของคริสตจกั ร ฯลฯ $ 100,000 หรือมากกวา แมว าจะมีจํานวนนอย แตก ค็ ดิ เปน กวาครึ่ง ของการใชจา ยตามท่ีเหน็ สมควรในสหรฐั อเมรกิ า ชาวแอฟรกิ นั -อเมริกนั ภมู ิหลังทางชาติพนั ธุ 35 ลา นคนในสหรฐั อเมรกิ าหรอื 12.2% ของประชากร ใชจ า ย $ 400 พันลา นตอป นกั การตลาดใชนติ ยสารชาตพิ นั ธุ: Jet, Essence ประชากรสหรฐั เรมิ่ มคี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมและ และ Black Enterprise และ BET เพ่ือเขา ถึงประชากรน้ี พวกเขา หลากหลายเชือ้ ชาตมิ ากข้นึ ชาวอเมรกิ ันเชอื้ สายแอฟรกิ ัน ฮิสแปนิก วางแผนกจิ กรรมสง เสรมิ การขายสําหรับ \"Black Culture\" เดอื น และเอเชีย-อเมรกิ ันรวมกันเปน 28% เพอ่ื เพ่มิ เปน 37% ในป 2568 Black History, การปฏบิ ัติศาสนกจิ ของครสิ ตจักร ฯลฯ เหตใุ ดนักการตลาดจงึ ควรทาํ ความเขาใจเร่อื งนี้

ฮสิ แปนกิ วัฒนธรรมมคี วามหลากหลายและประกอบดว ย 21 สญั ชาติ รวมทง้ั เม็กซิกัน สเปน เปอรโตรโิ ก คิวบา โดมินิกนั แคริบเบยี น โคลอมเบีย ฯลฯ 70% ของละตินอเมรกิ าเปน นกิ ายโรมัน คาธอลิก วฒั นธรรมของพวกเขามศี นู ยกลางอยทู ่ีครอบครวั นักการตลาดตอ งใชโปรแกรมและสือ่ ภาษาสเปน ชาวเอเชยี -อเมรกิ นั ประมาณ 11 ลานคนหรือ 4% ของประชากรสหรฐั กลุมประชากรที่เตบิ โต เร็วทส่ี ดุ และรํา่ รวยทสี่ ดุ อีกทั้งยงั มคี วามหลากหลาย ประกอบดวย 16 ประเทศ ไดแ ก จีน ญี่ปนุ ฟลิปปน ส เอเชยี อินเดีย เกาหลี และเวียดนาม นักการตลาดตอ งเขา ใจวฒั นธรรมและลําดับความสาํ คญั ชาวอเมรกิ ัน เชื้อสายเอเชียจบการศกึ ษาและมเี ปอรเซน็ ตใ นการทาํ อาชพี สูง เปน ผูบรโิ ภครายใหญข องบรกิ ารทางการเงนิ คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และรถยนต มสี ือ่ กระจายเสยี งระดบั ประเทศไมม าก ดังนน้ั นักการตลาดจงึ ตองใชส่ือทองถิน่ นกั การตลาดตอ งแนใ จวาจดั การกับความแตกตางทาง วัฒนธรรมได

คําจาํ กัดความ 14 การศึกษาผบู รโิ ภคตามลกั ษณะทางสงั คมและจิตใจ มี ความสัมพันธก นั ระหวา งวิถีชีวิตและคา นิยม นักการ จิตวทิ ยา ตลาดเขา ถงึ ผทู ่ีมีคานิยมคลายกนั ไดอ ยางไร? นติ ยสารทม่ี ุง เปาไปที่บุคคลบางคน เชน ภาพประกอบ กฬี า, คตพิ จน, การดแู ลรักษาความสะอาดของบา น ฯลฯ เทรนดและนกั การตลาดตอ งมองหาการเปลยี่ นแปลงใน ครวั เรือน เศรษฐกิจ การเมอื ง และสถานที่ทํางาน การเปลี่ยนแปลงของ เทรนด สามารถเปล่ยี นทัศนคติ เกยี่ วกบั สุขภาพ เวลา ความสนุกสนาน ฯลฯ 1. เทรนดท เ่ี กีย่ วกับสุขภาพทีน่ กั การตลาดกาํ หนด เปา หมายมอี ะไรบา ง? เชน ไขมนั ทรานส โซเดียมตํา่ ไขมนั ตํ่า ฯลฯ 2. เทรนดเ ก่ยี วกบั งานคอื อะไร เชน การแตงตัว 3. นกั การตลาดจดั การกับการพกั ผอ นและความ หรูหราอยา งไร? เชน Ben and Jerry's, Haagen Dazs, Martha Stewart ฯลฯ

คาํ จาํ กดั ความ 15 ภมู ศิ าสตรก ารแบงสวนตลาดโดยพจิ ารณาจากทีท่ ีผ่ ูคน อาศัยอยู ทองถนิ่ ภูมิภาค ระดบั ประเทศ และระดบั ภมู ิศาสตร นานาชาติ ชวยในการกําหนดวา จะใชสอื่ ใด นักการตลาดศกึ ษาภูมิศาสตรเ พอื่ หาความเขมขน ของ ชาติพันธุ ตวั อยางเชน หากนกั การตลาดตอ งการเขา ถงึ ประชากรฮสิ แปนิก พวกเขามองไปที่แคลิฟอรเ นยี นวิ ยอรก เท็กซัส และฟลอรดิ า และสามารถแบงภูมิภาค ตามรูปแบบการใชช ีวติ ได เชน เคร่ืองดมื่ ใหพ ลังงาน Torq ในแคลฟิ อรเนยี และแปซฟิ ก ตะวนั ตกเฉียงเหนอื

ประโยชนข องผลติ ภัณฑ เกี่ยวของกบั การศึกษาพฤตกิ รรม ความจาํ เปน และ ความตองการของผูบริโภค บรษิ ทั จะทาํ การตลาดเพอ่ื ผลประโยชน ไมใ ชแคตวั ผลิตภณั ฑเอง เชน ลกู บาส ไนกี้ ฟตุ บอล, Cross-Training Mass Marketing Mass Marketing 1. มีไวเ พ่อื เมื่อคณุ ลักษณะของผลิตภณั ฑมีความ นา สนใจในระดบั สากลและไมม ีประโยชนพ ิเศษใดๆ ทจ่ี ะสรางความแตกตา ง 2. เกี่ยวขอ งกบั แผนการตลาดแบบเด่ยี ว 3. ไมไดร บั ความนิยมเนือ่ งจากสนิ คา ยังสามารถแบง ได เชน \"Got Milk?“ โฆษกท่ีแตกตางกนั สําหรับ ผลติ ภณั ฑเ ดียว 4. ขอ ดคี อื ผลิตภณั ฑส ามารถกาํ หนดเปาหมายได อยางมีประสทิ ธิภาพมากขึน้ และตน ทุนต่าํ เพราะ ใชธ ีมเดียว 5. ขอเสียคอื นกั การตลาดตอ งมคี วามคดิ สรางสรรคมากขนึ้ และใชเงินมากขึ้นเพื่อเขา ถงึ กลุมตางๆและธมี ตอ งกวางมาก ทุกคนอาจไม เขาใจ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook