Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

Description: คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

Search

Read the Text Version

DeveEFloFEpGCmUTIIDVeEEnOLYtF PALRMAMOIPL คูม่ ือ การพฒั นาลานเทปาล์มน�้ำมันอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively palm oil ramp โครงการ แนวทางการพฒั นา ระบบการจัดการลานเทปาลม์ น�ำ้ มนั อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ The guideline of development in management of Palm oil ramp effectively สนับสนนุ โดย สำ� นักงานพฒั นาการวิจยั การเกษตร (องคก์ ารมหาชน)

GRICULTURAL ESEARCH EVELOPMENT GENCY (PUBLIC ORGANIZATION) ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

คู่มอื การพฒั นาลานเทปาล์มน้ำ� มนั อย่างมีประสิทธภิ าพ ผู้แตง่ : อ.ดาริน รงุ่ กล่นิ อ.เตชธรรม สังข์คร อ.สุกานดา เทพสวุ รรณชนะ คณุ อัครภณ ขวัญแกว้ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎสุราษฎร์ธานี จดั ท�ำโดย : ส�ำนักงานพฒั นาการวิจยั การเกษตร (องคก์ ารมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุ ักร กรงุ เทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0 2579 7435 โทรสาร : 0 2579 7693 พิมพค์ รั้งท่ี 2 : ธันวาคม 2561 จำ� นวนหน้า : 47 หน้า จำ� นวน : 300 เลม่ พิมพท์ ี่ : บริษทั พรทรัพย์การพิมพ์ จ�ำกดั ISBN : 978-616-358-372-7 เอกสารนี้สังเคราะห์จากงานวจิ ยั เรอื่ ง “แนวทางการพฒั นาระบบการจัดการลานเทปาลม์ น�้ำมันอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ” ภายใตง้ านวจิ ัยม่งุ เปา้ ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเรง่ ด่วน กลมุ่ เรอื่ งปาลม์ น�ำ้ มัน ขอ้ มูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมดุ แหง่ ชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data คมู่ ือการพฒั นาลานเทปาลม์ นำ้� มันอย่างมีประสิทธิภาพ. กรงุ เทพฯ ดาริน ร่งุ กล่นิ และคณะ, 2561. จ�ำนวน : 47 หน้า ISBN : 978-616-358-372-7

คู่มือ การพัฒนาลานเทปาล์มน้�ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 4 คมู่ อื การพัฒนาลานเทปาลม์ น�้ำมนั อย่างมีประสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

โครงการ แนวทางการพฒั นาระบบการจดั การลานเทปาล์มน้ำ� มันอย่างมีประสทิ ธภิ าพ แหล่งทนุ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ ารมหาชน) นักวจิ ยั อาจารยด์ าริน รุ่งกลิ่น อาจารย์เตชธรรม สังข์คร อาจารย์สุกานดา เทพสุวรรณชนะ คณุ อคั รภณ ขวญั แก้ว คณะผวู้ จิ ัย จากมหาวิทยาลัยราชภฎั สุราษฎรธ์ านี แหล่งข้อมลู นายวฒุ ชิ ัย วงษ์นาคเพช็ ร์ พาณชิ ย์จงั หวัดสรุ าษฎรธ์ านี ส�ำนกั งานพาณิชย์ จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี นายจรูญศกั ด์ิ บุสบล ผอู้ �ำนวยการศูนย์ชง่ั ตวงวัด (ภาคใต)้ จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี นายเกษม สมัยแก้ว ผูอ้ �ำนวยการสำ� นกั งานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสรุ าษฎร์ธานี นางจนั ทิมา บัวจันทร์ นักวเิ คราะห์นโยบายและแผน สำ� นักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสรุ าษฎรธ์ านี นายวฑิ รู อินทมณี หัวหน้ากลุ่มสง่ เสรมิ และพฒั นาการผลติ ส�ำนักงานเกษตร จังหวัดสรุ าษฎรธ์ านี นางสาวนภาภรณ์ ด�ำชว่ ย นักวชิ าการสง่ เสรมิ การเกษตร สำ� นกั งานเกษตร จังหวัดสุราษฎรธ์ านี นางทัศพร ไกร นกั วิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ กรมการคา้ ภายใน จังหวดั สุราษฎร์ธานี นายธรี วัต มณีวัต นกั วิเคราะหน์ โยบายและแผน สำ� นกั งานเศรษฐกจิ การเกษตรที่ 8 จังหวัดสรุ าษฎรธ์ านี 5คูม่ ือการพฒั นาลานเทปาล์มน้�ำมันอย่างมปี ระสิทธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

นายธนวุฒิ ศศวิ วิ ัฒน์ เจ้าหนา้ ที่ประสานงาน ศนู ยอ์ ตุ สาหกรรมภาคท่ี 10 จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี ด.ต.ณภัคธร ชยั สงคราม นายกสมาคมและคณะกรรมการ สมาคมการค้าลานเทปาลม์ นำ�้ มัน จงั หวัดสรุ าษฎรธ์ านี 6 คูม่ ือการพฒั นาลานเทปาลม์ น้�ำมันอยา่ งมีประสิทธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

ค�ำน�ำ ลานเทปาล์มน้�ำมัน เป็นส่วนท่ีส�ำคัญของห่วงโซ่อุปทานปาล์มน�้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เน่ืองจากกลุ่มลานเทเป็นทางเลือกที่กลุ่มเกษตรกรปาล์มน้�ำมันในจังหวัดเลือกขายผลผลิตมากท่ีสุด จงึ นบั วา่ ลานเทเปน็ คนกลางทางการคา้ ทมี่ คี วามสำ� คญั มาก และคณุ ภาพของนำ�้ มนั ปาลม์ นำ�้ มนั จะมเี ปอรเ์ ซน็ ต์ น�้ำมันสูงเพิ่มข้ึนหรือไม่ ส่วนหน่ึงก็มาจากกระบวนการบรหิ ารจัดการของลานเทปาลม์ น�้ำมนั คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน�้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ กระบวนการบริหารจัดการลานเทปาล์มน�้ำมันตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีส�ำหรับลานเททะลายปาล์ม น้�ำมัน จากส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ยึดถือเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน รวมท้ังได้น�ำเสนอข้อมูลด้านการตรวจสอบ เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้ค�ำรับรอง ข้อมูลการค้�ำประกันสินเช่ือ จากบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) ข้อมูลลานเทที่ยังด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และข้อมูลการสมัครสมาชิกสมาคม การค้าลานเทปาล์มน�ำ้ มนั จังหวดั สรุ าษฎรธ์ านี คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการลานเทปาล์มน�้ำมัน กลุ่มผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อน�ำมาใช้ในการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาลานเท ปาล์มน�้ำมนั ใหน้ �ำไปสกู่ ระบวนการดำ� เนินงานอย่างมปี ระสทิ ธิภาพตอ่ ไป อาจารย์ดารนิ ร่งุ กลนิ่ อาจารยเ์ ตชธรรม สังขค์ ร อาจารยส์ ุกานดา เทพสุวรรณชนะ คณุ อคั รภณ ขวญั แกว้ 7ค่มู อื การพฒั นาลานเทปาล์มน�ำ้ มนั อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

สCาoรบnัญtents บทน�ำ 9 แนวทางการพัฒนาลานเทปาลม์ น�ำ้ มันในกลมุ่ งานท่ีเก่ียวข้อง 11 กระบวนการบริหารจัดการลานเทปาล์มนำ้� มันตามแนวทางการปฏิบัตทิ ่ดี สี ำ� หรับลานเท 14 ทะลายปาลม์ นำ�้ มนั จากสำ� นกั งานมาตรฐานสนิ คา้ เกษตรและอาหารแหง่ ชาติ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ข้อมลู ดา้ นการตรวจสอบเครอื่ งช่งั ตวงวดั 25 ข้อมูลการคำ้� ประกันสนิ เช่ือ 28 ขอ้ มูลสมาคมการค้าลานเทปาลม์ น�ำ้ มนั จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี และการสมคั รสมาชิก 30 ข้อมูลรายช่อื ลานเทท่ียงั ดำ� เนนิ การอยู่ 33 8 ค่มู ือการพฒั นาลานเทปาล์มน�ำ้ มันอยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

บทน้า ปาลมแ นาํ้ มันเปน็ พชื เศรษฐกิจประเภทพืชน้าํ มันทใี่ หผ฾ ลผลิตตอ฽ ไรส฽ งู กวา฽ พืชน้ํามันทุกชนิด รวมทง้ั การ ปลกู พืชปาลแมนํ้ามนั สามารถสรา฾ งความมนั่ คงทางด฾านอาหารและพลังงานให฾แก฽ประเทศ เนื่องจากปาลมแ นาํ้ มัน สามารถแปรรปู เป็นผลติ ภัณฑไแ ดห฾ ลายรูปแบบ เช฽น นํา้ มันปาลมแ บรสิ ุทธิ์ ไบโอดีเซล ไขมันปาลมแ สบ฽ู หรอื แมก฾ ระทัง่ อาหารสัตวแ ในประเทศไทยพบวา฽ ในพนื้ ท่ีเขตภาคใตม฾ พี น้ื ทเ่ี หมาะสมในการปลกู ปาลมแ นํา้ มันมากกว฽า พนื้ ท่ีอื่น โดยเฉพาะจงั หวดั กระบ่ี สุราษฎรธแ านี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุงและตรงั ทม่ี า : ศูนยบแ รกิ ารข฾อมลู เศรษฐกิจการเกษตร สํานกั งานเศรษฐกิจการเกษตร สบื ค฾นเม่อื วันที่ 20 พฤศจกิ ายน 2558 เข฾าถึงที่ http://www๒.oae.go.th/infoservice/index.php/gismap-m/23-gis-cat/144-suit-gis- palm-art ผลผลิตของเกษตรกรชาวจังหวดั สรุ าษฎรแธานีสว฽ นใหญ฽ได฾มาจากปาลมแ นํา้ มัน คิดเปน็ ร฾อยละ 28. 1 ของพน้ื ทเี่ กษตรทงั้ หมดของจงั หวดั (แผนพฒั นาจังหวดั สรุ าษฎรธแ านี พ.ศ. 2558 – 2561) และข฾อมลู แผน ยทุ ธศาสตรแปาลแมน้าํ มนั และน้าํ มันปาลมแ ปี 2559-2569 ได฾กําหนดเปูาหมายขยายพน้ื ท่ใี นการปลูกปาลแมน้าํ มนั เพิม่ ข้ึน 3 ล฾านไร฽ เพ่ือผลิตนํา้ มนั ปาลมแ มาตอบสนองความต฾องการของการบรโิ ภคท่ีเพม่ิ มากขึน้ และจาก นโยบายของภาครัฐมกี ารสนบั สนนุ สง฽ เสริมใหผ฾ ลติ ปาลมแ นํา้ มันเพ่ือเปน็ พลังงานทดแทนของประเทศ ส฽งผลให฾ พื้นท่ใี นการปลกู ปาลแมของจงั หวัดสุราษฎรธแ านีเพิม่ ขึน้ โดยลําดับ และมีผลผลติ ทเ่ี กิดขึ้นเพิ่มขึ้นอยา฽ งต฽อเนื่อง 9ค่มู อื การพฒั นาลานเทปาลม์ น�ำ้ มนั อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

โครงสรา฾ งอตุ สาหกรรมปาลแมน้ํามันและน้าํ มันปาลมแ มอี งคปแ ระกอบทสี่ ําคญั หลกั 5 สว฽ น ได฾แก฽ เกษตรกรผ฾ูปลกู ปาลมแ โรงงานสกัดน้ํามนั ปาลมแ ดบิ โรงงานกล่ันนํา้ มันปาลแม อุตสาหกรรมต฽อเนื่องและผ฾ูบรโิ ภค โดยมีความสมั พนั ธทแ ี่เกยี่ วเนื่องและเชือ่ มโยงกัน สําหรบั วธิ ีการจาํ หน฽ายผลผลติ น้นั พบว฽า การขายผลผลิต ปาลมแ น้าํ มัน มกี ารซอ้ื ขาย 3 ลกั ษณะ ได฾แก฽ การขายปาลแมนาํ้ มันท้ังทะลาย การขายผลปาลมแ นาํ้ มนั ที่ร฽วง และขายผลปาลแมนํา้ มันคละกนั โดยการรับซอ้ื ขายผลผลิตปาลมแ นาํ้ มนั นจ้ี ะเกย่ี วขอ฾ งกบั องคแประกอบที่สําคัญ ได฾แก฽ ผร฾ู วบรวมผลผลิตหรือลานเทปาลมแ นาํ้ มัน ซ่งึ ผปู฾ ระกอบการลานเทปาลแมนํา้ มันบางสว฽ นอาจจะเป็น เกษตรกรเอง วิถีการตลาดปาลมแ น้าํ มนั ในจงั หวัดสุราษฎรธแ านี เกษตรกรจะนาํ ทะลายปาลมแ ไปจาํ หน฽ายให฾กบั ลานเท ดังนั้นลานเทจึงเปน็ คนกลางทางการคา฾ ทม่ี ีความสําคญั มาก ในการต้ังราคารับซ้อื น้นั ลานเทปาลแมนาํ้ มันจะเป็น ผูก฾ าํ หนดราคารบั ซื้อโดยองิ จากโรงงาน ราคารบั ซ้ือจะขึ้นกับคุณภาพของปาลมแ สดทเี่ ก็บเก่ยี วไดจ฾ ากต฾น และ ปาลมแ นํ้ามนั ท่ีไดค฾ วรจะนาํ เขา฾ กระบวนการผลติ ภายใน 24 ช่ัวโมง เพอื่ ให฾ได฾คณุ ภาพนาํ้ มันปาลมแ ดิบทดี่ ี ปัจจุบัน นส้ี ถานการณปแ าลมแ น้ํามนั ในจังหวดั สรุ าษฎรแธานีเริม่ เปลี่ยนไป โดยเกษตรกรชาวสวนปาลแมมีแนวโนม฾ ขาย ปาลแมนาํ้ มนั ณ หนา฾ โรงงาน มากข้นึ เนอ่ื งจากมรี าคาท่ีสูงกวา฽ ลานเท และโรงงานทกุ โรงงานจําเป็นต฾องซ้อื ผลผลิตปาลแมคณุ ภาพเขา฾ มาใชใ฾ นกระบวนการ จึงเพ่ิมจํานวนลานเทของโรงงานสงู ข้ึน ดังนนั้ เพือ่ ความอย฽รู อดอย฽างยงั่ ยืนของผปู฾ ระกอบการลานเทปาลแมน้ํามัน หนว฽ ยงานสนับสนุน และผ฾ูที่ เกยี่ วข฾องในทกุ กระบวนการผลติ ปาลแมนาํ้ มัน ตอ฾ งรว฽ มกันสรา฾ งแนวทางและความเชอ่ื มน่ั เพ่อื ใหก฾ ารเกิดการ ยอมรับจากทุกฝาุ ยและเพม่ิ คณุ ภาพ เปอรแเ ซน็ ตแนาํ้ มนั ปาลแมในภาพรวมของจังหวัด และเกิดแนวทางท่ีเป็น ธรรมในการซ้ือขายผลผลิตปาลมแ นํ้ามันในจงั หวัดสุราษฏรธแ านีต฽อไป 10 ค่มู ือการพฒั นาลานเทปาลม์ นำ�้ มันอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

กระบวนการซือ้ ขายปาลมแ นํ้ามัน แนวทางการพัฒนาลานเทปาล์มนา้ มนั ในกลุ่มงานที่เกยี่ วขอ้ ง ในการพฒั นาลานเทปาลมแ นา้ํ อย฽างมนั อยา฽ งมปี ระสทิ ธิภาพ ได฾ทาํ การพจิ าณาจากประเด็นปญั หาหลักของ ผป฾ู ระกอบการงานเทปาลแมน้ํามัน โดยพบวา฽ ปัญหาส฽วนใหญ฽คือปญั หาด฾านคูแ฽ ข฽ง รองลงมาคือปญั หาด฾าน คุณภาพ ปญั หาด฾านแรงงาน ปัญหาด฾านการจัดการ และปญั หาดา฾ นการขนส฽ง โดยพบวา฽ จากประเดน็ ปญั หา เหล฽านีป้ ัญหาด฾านแรงงาน ปญั หาด฾านการจดั การ และปัญหาด฾านการขนสง฽ เปน็ ปญั หาท่ีลานเทสามารถบริหาร จัดการได฾ สาํ หรับปัญหาดา฾ นคแู฽ ข฽งและปัญหาด฾านคุณภาพ จากการจัดประชุมและวเิ คราะหแขอ฾ มลู จึงขอสรุป แนวทางเพื่อพฒั นาลานเทปาลแมนํ้า ดงั นี้ ด฾านคแู฽ ข฽ง ให฾มีการจัดระเบียบการเปิดกจิ การลานเทให฾เหมาะสมกบั ปริมาณผลผลิตและกาํ ลงั การผลติ ในพ้นื ท่ี โดย หนว฽ ยงานทเี่ ก่ียวข฾องในการรับจดทะเบยี นเป็นผู฾ตรวจสอบถงึ ความเหมาะสม ด฾านคุณภาพปาลมแ น้ํามัน กระทรวงเกษตรและสหกรณแ ควรใหค฾ วามร฾ูเกษตรกรชาวสวนในการ บริหารจัดการสวนปาลแม การเกบ็ เก่ียวผลผลติ และมกี ารตดิ ตามตรวจสอบอย฽างสมา่ํ เสมอ ลานเทในพนื้ ที่ควรมี การจดั อบรมกบั ชาวสวน เร่ือง คุณภาพผลผลติ ที่รับซอ้ื การตัดผลผลติ และการซือ้ ขายผลผลติ โดยมีหนว฽ ยงาน ในพน้ื ทกี่ าํ กับ ตดิ ตามและดแู ล ลานเทปฏิบตั ิตามกฎอยา฽ งเครง฽ ครัด และเขา฾ รว฽ มสมาคมเพื่อขับเคล่ือนการทาํ ปาลแมคณุ ภาพ โดย การซอ้ื ปาลแมสกุ ปาลแมสด ไมร฽ ดนํ้าปาลแมนํ้ามนั และมีกระบวนการคดั กรองอย฽างเขม฾ แข็ง และทํารว฽ มกันอยา฽ งเป็นระบบ มีการบูรณาการร฽วมกนั ระหว฽าง ลานเทและโรงงาน รว฽ มกับสว฽ นราชการ เพือ่ 11คมู่ ือการพฒั นาลานเทปาลม์ น้ำ� มันอย่างมีประสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

จัดทาํ บนั ทกึ ข฾อตกลงรว฽ มกัน และมีกระบวนตรวจสอบและเปิดเผยขอ฾ มูลที่เท่ียงธรรม (โดยเฉพาะความชัดเจน ด฾านกระบวนการซ้ือขาย การเปดิ เผยข฾อมูล เปอรเแ ซ็นตนแ ํา้ มัน) มีการดําเนินธรุ กจิ ปาลแมนา้ํ มนั ตามกรอบแนว ทางการพฒั นาคณุ ภาพ ท่ีเช่ือมโยงกันทง้ั ระบบเพ่อื เปน็ แนวปฏบิ ัตทิ ดี่ ี สร฾างธุรกจิ ใหอ฾ ย฽รู อดและยงั่ ยืน แนวทางการพฒั นาลานเทปาล์มนา้ อยา่ งมนั อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ ตามสว่ นทีเ่ ก่ยี วข้อง เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ผู้เก็บเกยี่ วผลผลติ ปาล์ม ผปู้ ระกอบการลานเทปาล์ม โรงงานสกัดปาลม์ น้ามัน น้ามนั นา้ มนั น้ามนั ตอ฾ งมีความเขา฾ รคู฾ วาม ทมี จ฾างตดั ปาลมแ ท้ัง 3 ผป฾ู ระกอบการตอ฾ งตั้งเกณฑแ โรงงานต฾องมคี วามชัดเจน เข฾าใจ เกี่ยวกบั การ เลอื ก รปู แบบ ไดแ฾ ก฽ เกษตรกร การเลือกซื้อปาลมแ คณุ ภาพที่ ในการรบั ซอ้ื ปาลมแ น้ํามัน พนั ธปุแ าลแม เขา฾ ใจวิธกี าร ตดั เอง ทมี งานลานเท ชดั เจน โดยการตดิ ประกาศ และลานเทของโรงงาน ดแู ลสวน กระบวนการ และทีมจ฾างตัด ต฾องมี เพื่อประกาศจุดยนื มกี ารเขา฾ ตอ฾ งเข฾ารว฽ มในการประชมุ เก็บเก่ยี ว ต฾องรจ฾ู ัก การลด ความรค฾ู วามใจในปาลมแ ร฽วมกล฽มุ ของ สมาคมการค฾า ของหนว฽ ยงานทจี่ งั หวัด ต฾นทุน การผลติ โดย การ คุณภาพ เลือกตดั เฉพาะ ลานเทปาลมแ นํา้ มันจังหวดั จดั ขน้ึ เพื่อปฏบิ ตั ิตาม ใช฾ปุย฻ เคมตี ามค฽าการ ปาลแมสกุ และมีวิธกี าร สรุ าษฎรแธานี ท่ีมกี ารจัดตัง้ แนวทางการรับซื้อปาลแม วเิ คราะหดแ นิ วิเคราะหใแ บ จดั การผลผลติ ทส่ี ง฽ เขา฾ ข้ึนเพือ่ พฒั นาระบบการซื้อ คณุ ภาพในทิศทาง ใชป฾ ุ฻ยเคมีรว฽ มกบั ปุ฻ย ลานเทภายในเวลา ขายปาลแมคณุ ภาพ มกี าร เดยี วกนั และชดั เจนใน อินทรยี แ เพ่ือลดภาระ รวดเร็ว เพ่ือคงความสด ตรวจสอบผลผลิตท่นี ํามาขาย การกําหนดราคา พร฾อมมี หนสี้ นิ และการรบี ตัด ของปาลแมน้ํามนั มคี วาม ใหช฾ ดั และรบั ซือ้ เพียงปาลแม ความโปร฽งใสในการ ปาลแมอ฽อนขาย เท่ยี งธรรม ซื่อสัตยใแ นการ นาํ้ มนั เพยี งราคาเดยี ว ไมม฽ ี เปิดเผยข฾อมลู เรื่อง ขายผลผลติ การรบั ซอ้ื ปาลมแ รว฽ ง ปาลแม เปอรแเซ็นตแปาลแมน้ํามัน ทะลาย เพอื่ ปอู งกนั การทํา ปาลแมรว฽ ง มกี ารบรู ณาการ ร฽วมกนั หรอื มกี ารจัดทาํ 12 ค่มู ือการพัฒนาลานเทปาล์มน้ำ� มนั อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

เกษตรกรผปู้ ลกู ปาล์ม ผ้เู ก็บเกยี่ วผลผลติ ปาล์ม ผปู้ ระกอบการลานเทปาลม์ โรงงานสกดั ปาล์มน้าม น้ามนั น้ามัน น้ามนั บันทึกข฾อตกลงระหวา฽ งลาน เกษตรกรผู้ปลูกปาลม์ ผ้เู ก็บเกย่ี วผลผลติ ปาล์ม บรเผทาันปู้แชทรลกึกะะานเรตเกขรสทโารรํ้า฾ออมแชใงวมตบนงอลกจกนักากนภะาสลนาาา้ รโงพอารรมรรรซลคบรนัใ฽วะง้อืาแนมอ฾หงทนขลกากมวี่เาเับนทา฽ะทยามงสมปปรย่ีกีลร฽วซาาีกงาฎนว฽ลลธื้อนรมบแมม์รขะกงัรบาคับมยวบัสปนเโใ฽วพราชงนล่อื งใ฾ มแหาน฾ สกัดปาลม์ นา้ มนั น้ามัน นา้ มัน น้ํามนั เปพรน็ อ฾ แมนมวีกปฎบฏังบิ คตัับิทใชี่ดใ฾ หี แ฾ ละสร฾าง หนว฽ ยงานจากกระทรวง เสมอภธารุ คกแิจลใะหมอ฾กี รยะ฽ูรบอวดนและย่งั ยนื เกษตรและสหกรณแ ลานเทปาลแมน้ํามัน ตอ฾ เตงปรน็วจแสนหอวนบป฽วทฏย่ีเบิ ทงัต่ยีาทิ งน่ีดธทรี แร่ีมลมหีะเสนพร฾าอ่ื า฾ ทง ่ี เกษตหรนอ฽วาํยเงภานอจาแกลกะรละทานรวเงท ดาํ เนนิ การซ้ือขายปาลมแ ธรุ กิจใตหรอ฾ วยจู฽รอสดอแบลมะยาตง่ั ยรืนฐานลานเท หนว฽ ยงานภาครัฐ ได฾แ ในพื้นเกทษีต่ตรอ฾ แงลใะหสค฾ หวการมณรแ ฾ู กรมสง฽ เสรมิ อุตสาหกรร เกษตเกรษกตรรชอาํ วเภสอวนและลานเท ลคาณุ นเภทาปพาลอมแ ยนา฽ ํา้ งมเันครง฽ ตค฾อรงดั หน฽วยไงดานแ฾ ทก่มี ช฽ ีหงั่ นตา฾ วทง่ี วัดทต่ี อ฾ ง หนว฽ ยงานภาตค฾อรงัฐตรไวดจ฾แสกอ฽ บ และ ในพนื้ ทตี่ ฾องให฾ความร฾ู ดโดาํ เยนกินํากชารบั ซท้อื ขีมาเยกป็บาเลกแมีย่ ว ตรวจสตอรบวมจาสตอรฐบาเนคลรา่ือนงเทชง่ั และกรมส฽งเสริมสอุตนสบั าสหนกรนุ รมกระบวนการ เกษตรกรชาวสวน คขณุ อภงลาพาอนยเา฽ทงเใคหร฽งต฾ คดั รปัดาลมแ ได฾แก฽ชก่ังรตะวทงวรดั วทง่ตี เ฾อกงษตรและสหตกอ฾ รงตณรวแ จสอกบาแรลพะฒั นาการรับซอ้ื แล โคดณุยกภําาชพบั ทีมเก็บเก่ียว ตรวจสทอี่คบวเคบรคอื่ ุมงชพ่งั ฤแตลิกะรรมลานสเนทับสนนุ กรกะาบรวบนรกหิ าราใรนจัดกา รปาล ของลานเท ใหต฾ ัดปาลแม ตทกรอ฾ีค่ ะงวทดบาํแตรคเวลอ฾มุนงพะินงเกดฤกษตาาํ ลตริกเนอรารแยนรินลม฽าเกงะลทเาสาขตรหน฾ม฾ออกเงทงวรยปณด฽าฏงแ เิบขตั฾มนกกิาางาํ้ รรมวพบนัดรฒัอหิ ยนา฽าารงกจมนาดั ีคราํ้กุณรมาับภนั ซราอ้ือปพแยาลล฽าะมแงมคี ุณภาพ คณุ ภาพ และ ตลรางนกเทนั ตใอ฾ นงกปาฏริบรตั บัิ ซอ้ื ปาลมแ ตรงกันคใณุ นกภาารพรับซื้อปาลมแ คณุ ภาพ 13คู่มอื การพัฒนาลานเทปาล์มน้�ำมันอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

กระบวนการบริหารจดั การลานเทปาลม์ น้ามัน ตามเกณฑก์ ารปฏิบตั ิท่ีดีสา้ หรบั ลานเทปาล์มนา้ มัน (2551) โดยส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกณฑ์การปฏบิ ัติท่ดี สี ้าหรับลานเทปาลม์ นา้ มัน (2551) โดยสา้ นกั งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กา้ หนดเกณฑ์ ไว้ดงั ตอ่ ไปน้ี 1. ลานเทปาลแมนา้ํ มนั 1.1) ทําเลทีต่ ั้ง ต฾องอยใู฽ นบรเิ วณทีไ่ มท฽ ําให฾เกดิ การปนเปื้อนตอ฽ คุณภาพ ความปลอดภยั ของ ผลติ ผล และสง฽ ผลกระทบต฽อสภาพแวดล฾อม หากมีความเสี่ยงตอ฾ งมมี าตรการปอู งกัน 1.2) พนื้ ที่ปฏบิ ตั งิ าน ตอ฾ งมพี น้ื ที่พอเพียงสาหรบั การปฏิบตั ิงานและจดั แบ฽งพนื้ ทใี่ ช฾งานเป็น สัดส฽วน 1.3) เครอ่ื งมอื และอปุ กรณแ มเี ครอื่ งช่งั ทไ่ี ดม฾ าตรฐาน รางเททะลายปาลมแ นํ้ามนั ต฾องเป็นรางทบึ ไมม฽ ีตะแกรงหรอื อุปกรณแสาหรับแยกผลปาลแมรว฽ ง มจี านวนเครอื่ งมือและอุปกรณแอย฽าง เพยี งพอต฽อการปฏิบัตงิ านและอยู฽ในสภาพพรอ฾ มใชง฾ าน 1.4) สิง่ อาํ นวยความสะดวก ต฾องมแี สงสว฽างเพยี งพอต฽อการปฏิบตั ิงาน มอี ุปกรณคแ วาม ปลอดภยั สาํ หรับผ฾ปู ฏบิ ตั ิงาน มีการระบายน้าํ และการกําจัดของเสยี อยา฽ งเหมาะสม มี อปุ กรณแเพยี งพอสาหรบั การทําความสะอาด รวมท้งั มีสิ่งอาํ นวยความสะดวกดา฾ น สขุ ลกั ษณะสว฽ นบคุ คล และหอ฾ งสุขาท่เี พียงพอสาํ หรบั ผู฾ปฏิบตั งิ าน 2. การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ต฾องมกี ารติดประกาศราคารับซือ้ ทะลายปาลแมนํ้ามนั ท่ีเปน็ ปัจจบุ ันและ เหน็ ไดช฾ ดั เจน รบั ทะลายปาลมแ นํา้ มนั ที่มคี ุณภาพและปลอดภยั ตาม มกษ.5702 มีวิธกี ารควบคมุ การปฏบิ ัตติ ฽อทะลายปาลแมนาํ้ มนั ไมใ฽ ห฾เกดิ ความเสยี หายหรือปนเปอ้ื น ตรวจสอบคณุ ภาพทะลาย ปาลแมนํ้ามันตามเกณฑแทกี่ าํ หนดใน มกษ.5702 ผูค฾ วบคมุ การปฏิบตั งิ านตอ฾ งมีความชาํ นาญและ ควบคุมการปฏบิ ัตงิ านไดถ฾ กู ตอ฾ ง 3. การบํารุงรกั ษาและการสุขาภิบาลการทาํ ความสะอาด ต฾องทําความสะอาดและบํารงุ รักษา สถานที่ เครื่องมอื และอปุ กรณอแ ยา฽ งสมา่ํ เสมอ การควบคุมสัตวพแ าหะนาํ โรค ต฾องมีการปูองกนั และ ควบคุมสัตวพแ าหะนําโรค การจดั การขยะ มวี ธิ ีการทเ่ี หมาะสมในการจดั การขยะ 4. การเกบ็ รกั ษา มีการเก็บรกั ษาที่เหมาะสมและมกี ารปอู งกันการปนเปือ้ นและเส่ือมคณุ ภาพของ ทะลายปาลมแ นา้ํ มันระหวา฽ งเกบ็ รักษาเพ่อื รอขนส฽ง 5. การขนส฽ง บรเิ วณขนสง฽ และพาหนะในการขนสง฽ ตอ฾ งเหมาะสม และไมก฽ อ฽ ให฾เกิดการปนเปือ้ นตอ฽ ทะลายปาลแมนาํ้ มัน การปฏบิ ัตใิ นการขนสง฽ ตอ฾ งทาํ อย฽างระมดั ระวังไมใ฽ ห฾ทะลายปาลแมน฾ามันเสียหาย หรือเสอื่ มคณุ ภาพ การขนสง฽ ทะลายปาลแมน฾ามันถงึ โรงงานสกัดนํ้ามนั ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนบั ตัง้ แต฽ รับทะลายปาลแมน้าํ มัน 14 คมู่ ือการพฒั นาลานเทปาล์มนำ้� มันอยา่ งมปี ระสิทธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

6. บุคลากร ตอ฾ งมคี วามร฾ูความสามารถในการปฏบิ ัตงิ าน ตอ฾ งดูแลสขุ ภาพและจดั การด฾านสวสั ดกิ าร ของผปู฾ ฏบิ ัติงานอยา฽ งเหมาะสม 7. การบันทกึ ข฾อมลู ตอ฾ งมีการบันทึกข฾อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านการขนส฽งและขอ฾ มลู อน่ื ๆ ท่ีเป็น ประโยชนแและสามารถตามสอบได฾ รวมทงั้ เก็บบันทกึ ไวอ฾ ยา฽ งนอ฾ ย ๒ ปี รายการ ค้าอธบิ ายและภาพประกอบ 1.ลานเททะลายปาลม์ น้ามนั  สถานที่ตัง้ ของลานเททะลายปาลมแ นา้ํ มนั ควรมีพ้นื ที่เพียงพอ มีการปอู งกันมิให฾สตั วแ 1.1 มีทําเลท่ีตั้งทเ่ี หมาะสม อยใู฽ นบริเวณที่ไมท฽ ํา เลยี้ งและ สตั วแพาหะนําโรคเข฾าไปภายในพ้นื ท่ีปฏิบตั งิ าน และอยูใ฽ นบริเวณท่ีไม฽ทําให฾ ทะลายปาลแมน้าํ มนั เกิดการปนเป้อื น หากไมส฽ ามารถหลกี เลีย่ งไดต฾ ฾องมีมาตรการ ใหเ฾ กดิ การปนเปอ้ื นต฽อคณุ ภาพ ความปลอดภัย ปอู งกนั การปนเปอ้ื นจากสตั วพแ าหะนําโรค และ สงิ่ ปนเปอื้ นทอ่ี าจมผี ลต฽อคุณภาพ ของผลติ ผล และส฽งผลกระทบต฽อสภาพแวดล฾อม ของทะลายปาลแมน้าํ มัน หากมคี วามเสย่ี งตอ฾ งมมี าตรการปอู งกัน  สภาพพืน้ ทค่ี วรมีความคงตวั ไมค฽ วรเป็นบริเวณทนี่ ้ําท฽วมขังทนี่ ําไปสู฽การปนเปื้อน ของเศษดินท่ีมี ผลตอ฽ ทะลายปาลมแ น้ํามัน  การเลอื กบรเิ วณหรอื พน้ื ท่ีต้งั ควรเตรยี มพื้นท่ใี หเ฾ พียงพอสามารถแยกพ้นื ท่ีการ ปฏิบตั ิงานออกจาก สํานักงาน อาคารทพ่ี ักอาศัย บริเวณท่จี อดรถ บรเิ วณทีเ่ กบ็ สารเคมี ปุย฻ เคมี ปยุ฻ อนิ ทรียแ และอน่ื ๆ ทีไ่ ม฽เก่ียวข฾อง  การคมนาคมสะดวกมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ  ลานเททะลายปาลแมนาํ้ มันควรมีรัว้ กัน้ รอบอาคารเพื่อปอู งกนั มใิ ห฾สตั วแเลี้ยงและสัตวแ พาหะนาํ โรคเข฾าไปภายในพนื้ ทป่ี ฏบิ ตั งิ าน 15คูม่ อื การพัฒนาลานเทปาลม์ น้�ำมันอย่างมีประสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายการ ค้าอธิบายและภาพประกอบ 1.2 มีพืน้ ทปี่ ฏบิ ัติงานทเ่ี พยี งพอสาํ หรับการ  ต฾องมีพนื้ ท่ีเพยี งพอและเหมาะสมสาํ หรบั การรบั ทะลายปาลแมน้ํามนั เกบ็ รักษา และ ปฏิบัตงิ าน และจดั แบ฽งพ้นื ท่ีใช฾งานเปน็ สดั สว฽ น ขนส฽งโดย แบ฽งพื้นท่ีใชง฾ านใหช฾ ดั เจน สะดวกต฽อการปฏิบัติงาน หากผลติ ผลมีความ เส่ยี งต฽อความเสียหายทจ่ี ะกระทบ ตอ฽ คณุ ภาพ ควรมแี ผนสาํ รองหรือมาตรการ รองรบั ทีเ่ หมาะสม  บริเวณปฏิบตั ิงานควรทาํ จากวสั ดทุ ี่คงทน แขง็ แรง มีผวิ หน฾าเรียบ สามารถทาํ ความ สะอาดไดง฾ า฽ ย สะดวกตอ฽ การบํารุงรักษา พ้นื ควรสรา฾ งใหส฾ ามารถระบายน้าํ ได฾ เพียงพอ  ควรดแู ลรักษาความสะอาดของพน้ื ท่ปี ฏิบัตงิ านอยา฽ งถกู สขุ ลักษณะ มกี ารถา฽ ยเท อากาศดี ไม฽เกิด ความรอ฾ นสะสม 1.3 เครื่องมอื และอปุ กรณแ  เคร่ืองชั่ง ตอ฾ งเหมาะสมกับการใช฾งาน และมกี ารตรวจสอบให฾สามารถชง่ั นํา้ หนัก หนักได฾ถกู ตอ฾ งแมน฽ ยํา โดยปฏบิ ตั ติ ามระเบียบกรมการค฾าภายใน กระทรวงพาณิชยแ 1.3.1 มีเคร่อื งช่ังได฾มาตรฐาน ทไ่ี ด฾รบั รอง และต฾องเก็บบนั ทึกไว฾ จากกรมตราชัง่ 16 ค่มู อื การพฒั นาลานเทปาล์มน�ำ้ มันอยา่ งมีประสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายการ ค้าอธิบายและภาพประกอบ 1.3.2 มีรางเททะลายปาลแมนาํ้ มันท่ไี มม฽ ี  รางเททะลายปาลมแ นาํ้ มันควรออกแบบให฾เหมาะสม ตอ฾ งเป็นรางทึบ ไมม฽ ีตะแกรง ตะแกรงหรอื อปุ กรณสแ ําหรบั แยกผล หรอื อปุ กรณอแ ่ืนๆ สาํ หรบั แยกผลปาลมแ ร฽วง ปาลมแ ร฽วง ตอ฾ งเปน็ รางทบึ ไมม฽ ี ตะแกรงหรืออปุ กรณแสําหรบั แยกผล ปาลมแ ร฽วง 17คมู่ อื การพัฒนาลานเทปาล์มน�ำ้ มันอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายการ ค้าอธิบายและภาพประกอบ 1.3.3 มจี าํ นวนเครอื่ งมอื และอปุ กรณแอย฽าง  เคร่อื งมือและอปุ กรณมแ อี ยา฽ งเพยี งพอตอ฽ การปฏบิ ตั ิงาน และอยู฽ในสภาพพร฾อมใช฾ เพยี งพอต฽อการปฏิบัตงิ านและอย฽ใู นสภาพพร฾อม ใชง฾ าน งาน รวมท้งั การติดตัง้ อยใู฽ นตําแหนง฽ ทสี่ ะดวกต฽อการปฏบิ ัติงาน  เครอื่ งมือและอุปกรณแ ควรทําจากวสั ดทุ ี่งา฽ ยตอ฽ การทําความสะอาด บํารุงรักษาและ ตรวจสอบ 1.4 ส่งิ อํานวยความสะดวก  มแี สงสว฽างเพียงพอต฽อการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะจดุ ตรวจรับทะลายปาลมแ นาํ้ มัน 1.4.1 มแี สงสว฽างเพยี งพอตอ฽ การ ปฏบิ ตั ิงาน 18 คมู่ อื การพฒั นาลานเทปาลม์ น�้ำมันอยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายการ คา้ อธิบายและภาพประกอบ 1.4.2 มอี ปุ กรณแความปลอดภยั สําหรับ  มอี ุปกรณแความปลอดภยั สําหรบั ผปู฾ ฏ บิ ตั ิงาน เชน฽ ถุงมือ รองเทา฾ บ฿ูท รวมถึง ผปู฾ ฏิบัตงิ าน สญั ลกั ษณแ หรือปูาย บง฽ ชเี้ กยี่ วกบั ความปลอดภัยในการทาํ งาน 1.4.3 มกี ารระบายนา้ํ และการจัดของเสีย  การระบายนํา้ ในอาคารและบรเิ วณโดยรอบต฾องมกี ารระบายนาํ้ ทดี่ ี ไม฽ควรมีเศษวัสดุ อยา฽ งเหมาะสม ติดคา฾ งในท฽อ 1.4.4 มีอปุ กรณแที่เพยี งพอ สําหรับการทํา  ควรมีภาชนะรองรบั ขยะมูลฝอยในจํานวนทเ่ี พียงพอ ความสะอาด  มีอปุ กรณแสําหรบั การทําความสะอาดที่เพยี งพอ อุปกรณทแ ที่ าํ ความสะอาดควรเก็บให฾ เป็นสดั ส฽วน ในสถานที่เหมาะสม 19ค่มู ือการพัฒนาลานเทปาล์มนำ�้ มนั อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายการ คา้ อธบิ ายและภาพประกอบ 1.4.5 มีสิง่ อาํ นวยความสะดวกด฾าน  ทีต่ ้งั ห฾องสุขาควรแยกออกจากบริเวณปฏิบัตงิ านหรอื ไม฽เปิดสู฽บริเวณปฏิบตั งิ าน สขุ ลกั ษณะส฽วนบุคคล และหอ฾ งสุขาทีเ่ พยี งพอ สําหรับผป฾ู ฏิบตั ิงาน โดยตรง  ลักษณะหอ฾ งสุขาตอ฾ งสะอาดถูกสขุ ลักษณะอย ฽ใู นสภาพท่ีใชง฾ านได฾ และมอี า฽ งล฾างมอื หน฾าหอ฾ งนาํ้ พร฾อมอปุ กรณใแ นการลา฾ งมือและทําใหม฾ ือแหง฾ 2. การควบคุมการปฏบิ ตั งิ าน  ลานเทต฾องมกี ารติดประกาศราคารบั ซ้อื ทะลายปาลแมน้ํามัน ท่ีเป็นปจั จุบันและเห็น 2.1 มีการตดิ ประกาศราคารับซ้อื ทะลายปาลมแ ไดช฾ ดั เจน นา้ํ มันท่เี ป็นปจั จุบนั และมองเห็นไดช฾ ัดเจน 20 คูม่ อื การพัฒนาลานเทปาล์มนำ�้ มนั อยา่ งมีประสิทธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายการ ค้าอธบิ ายและภาพประกอบ 2.2 มกี ารรบั ซอ้ื ทะลายปาลแมนํา้ มันทมี่ ีคณุ ภาพ  ตอ฾ งรับซ้ือและตรวจสอบคณุ ภาพทะลายปาลแมนํา้ มนั ตามช้ันคณุ ภาพทกี่ ําหนดโดย และปลอดภยั ตาม มกษ.5702 มกษ. 5702 เพ่อื ให ฾ได฾ทะลายปาลแมนา้ํ มันตรงตามคุณลักษณะทต่ี อ฾ งการ 2.3 มีการควบคุมทะลายปาลมแ นํา้ มนั ไมใ฽ หเ฾ กิด  ต฾องมกี ารควบคุมการปฏิบตั ิงานในลานเทเพอื่ รกั ษาคุณภาพทะลายปาลแมนาํ้ มัน ความเสียหายหรือปนเปอ้ื นจากสง่ิ แปลกปลอม ตลอดระยะเวลา การเก็บรักษาจนถึงขนส฽งไปยงั โรงงานสกดั น้ํา มนั ระยะเวลาทร่ี ับ ทะลายปาล แมนํ้ามนั และเกบ็ รักษาไวจ฾ นถึงการ ขนสง฽ ไมค฽ วรเกิน 24 ชั่วโมง 21ค่มู อื การพัฒนาลานเทปาล์มน้ำ� มันอย่างมปี ระสิทธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายการ ค้าอธบิ ายและภาพประกอบ 2.4 มีการตรวจสอบคุณภาพทะลายปาลแมนาํ้ มัน  ตอ฾ งตรวจสอบคณุ ภาพทะลายปาลมแ มนั ตาม มกษ. 5702 และไมก฽ ระทาํ การใดๆ ที่ ตามเกณฑแท่กี ําหนดใน มกษ.5702 ทาํ ให฾ทะลาย ปาลมแ เกิดความเสยี หาย เช฽น รดนํา้ ใช฾ทรายเพอื่ เพม่ิ นํา้ หนกั หรือมี การกระทํา ทเี่ ปน็ การเรง฽ ใหผ฾ ล สกุ หรือผลร฽วง 2.5 ผ฾ูควบคมุ การปฏิบัติงานตอ฾ งมีความชาํ นาญ  ตอ฾ งมผี ฾ูควบคุมการปฏบิ ัติงานทม่ี คี วามชํานาญและสามารถควบคุมการปฏิบตั งิ านได฾ และควบคุมได฾ถูกต฾อง ถกู ต฾อง 3. การบา้ รงุ รักษาและการสขุ าภบิ าล  พ้ืนทปี่ ฏบิ ัติงาน เชน฽ พ้ืนที่รบั ทะลายปาลมแ นํ้ามนั พน้ื ทเี่ กบ็ รักษาและพื้นทส่ี าํ หรับ 3.1 มีการทําความสะอาด บํารุงรักษาสถานท่ี ขนสง฽ ทะลาย ปาลแมนํา้ มนั จัดให฾มกี ารทําความสะอาด การบํารุงรกั ษาซ฽อมแซม ต฾อง เครอ่ื งมือ และอปุ กรณอแ ยา฽ งสมา่ํ เสมอ มแี ผนการทาํ ความสะอาดโดยระบุวิธีการ และความถ่ขี องการทาํ ความสะอาด รวมถงึ ผูร฾ ับผดิ ชอบ 3.2 การปอู งกนั และควบคมุ สตั วพแ าหะนาํ โรค  เคร่ืองมอื และอุปกรณคแ วรทําความสะอาด และบาํ รุงรกั ษาใหม฾ ีประสทิ ธิภาพในการ ทํางานอยา฽ งดี อปุ กรณทแ ท่ี ําความสะอาดแล฾วควรเกบ็ ให฾เป็นสดั ส฽วนในสถานท่ี เหมาะสม  ต฾องมกี ารปฏิบัตอิ ย฽างถกู สขุ ลักษณะเพ่ือหลกี เลย่ี งการปนเป้ือนจากสตั วแเล้ยี งและ 22 คมู่ ือการพฒั นาลานเทปาลม์ นำ้� มนั อยา่ งมีประสิทธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายการ คา้ อธบิ ายและภาพประกอบ 3.3 มวี ธิ ีการท่เี หมาะสมในการจัดการขยะ สตั วพแ าหะนําโรค หากมกี ารใชส฾ ารเคมีกําจดั สตั วแพาหะนาํ โรคในบรเิ วณปฏบิ ัตงิ าน ตอ฾ งคาํ นึงถงึ โอกาสเสย่ี งท่จี ะเกิดการปนเปอื้ นใน ทะลายปาลมแ นํา้ มนั 4. การเก็บรกั ษา  ขยะและสงิ่ ทไี่ มใ฽ ช฾แลว฾ ต฾องแยกออกจากพืน้ ทป่ี ฏิบัตงิ าน และมีวธิ กี ารกําจัดขยะท่ี 4.1 มีการเกบ็ รกั ษาทีเ่ หมาะสม และมีการปอู งกนั เหมาะสม การปนเปอ้ื น และเส่อื มคณุ ภาพของทะลายปาลแม นํ้ามนั ระหวา฽ งเก็บรักษาเพื่อรอขนส฽ง  ต฾องเกบ็ รักษาทะลายปาลมแ นํ้ามนั เพื่อรอการขนส฽งไวอ฾ ย฽างเหมาะสม และรักษา 5. การขนสง่ สภาพเดมิ หากผลิตผลมคี วามเสีย่ ง ตอ฽ ความเสยี หายที่จะกระทบตอ฽ คณุ ภาพ ควรมี แผนสํารองหรือมาตรการรองรับท่เี หมาะสม 5.1 มีบริเวณขนส฽ง และพาหนะในการขนสง฽ ตอ฾ งเหมาะสม และไมก฽ อ฽ ใหเ฾ กิดการปนเปือ้ นต฽อ  บรเิ วณขนสง฽ และพาหนะทใ่ี ช฾บรรทุกทะลายปาลแมนาํ้ มนั ตอ฾ งเหมาะสม หากนํา ทะลายปาลมแ นา้ํ มัน พาหนะทีใ่ ช฾บรรทกุ ดนิ สตั วแ มูลสัตวแ ป฻ุยเคมี และวตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร สาํ หรับบรรทุกทะลายปาลแมนํา้ มนั ต฾องทาํ ความสะอาด อย฽างเหมาะสมก฽อนนํามาใช฾ 5.2 มีการปฏบิ ัตใิ นการขนสง฽ ทีท่ าํ อย฽าง งาน ระมดั ระวังไม฽ใหท฾ ะลายปาลแมน้ํามันเสียหายหรอื เส่อื มคุณภาพ  วิธีการปฏบิ ตั งิ านสําหรับการขนสง฽ ตอ฾ งดาํ เนนิ งานอย฽างระมัดระวงั เพอ่ื ให฾ได฾ผลติ ผล ทม่ี ีคุณภาพ 5.3 มกี ารขนส฽งทะลายปาลแมนํ้ามนั ถงึ โรงงาน สกดั นาํ้ มนั ภายใน 24 ชั่วโมง นบั ตงั้ แต฽รับทะลาย  ขนส฽งทะลายปาลมแ นํา้ มนั ถงึ โรงงานสกัดน้ํามนั ภายใน 24 ช่ัวโมง นับตงั้ แต฽รับทะลาย ปาลมแ นาํ้ มนั ปาลแมนํา้ มนั 6. บคุ ลากร  ผ฾ปู ฏบิ ตั งิ านต฾องมีความรคู฾ วามสามารถในการปฏิบตั ิงาน โดยได฾รับการฝึกอบรมตาม 6.1 มีความรคู฾ วามสามารถในการปฏิบัตงิ าน ความเหมาะสม เช฽น ความร฾ูดา฾ นการคัดคณุ ภาพมาตรฐานทเี่ ก่ยี วข฾อง 6.2 มีการดแู ลสขุ ภาพ และจดั การด฾าน  ตอ฾ งมีการดูแลสขุ ภาพและจดั การด฾านสวสั ดกิ ารของผ฾ูปฏบิ ตั ิงานในพ้นื ทอี่ ย฽าง สวัสดิการของผู฾ปฏบิ ัตงิ านอยา฽ งเหมาะสม เหมาะสม เชน฽ การจดั ทพี่ กั น้ําดืม่ อปุ กรณแรักษาพยาบาลเบอื้ งต฾น 7. การบันทกึ ขอ้ มูล 7.1 การบนั ทึกขอ฾ มลู เกีย่ วกับการปฏบิ ตั งิ านการ  ตอ฾ งมีการบันทกึ ขอ฾ มูลต฽างๆ ครบถว฾ นในการปฏ บิ ตั งิ าน เช฽น การรบั และคัดคุณภาพ ขนสง฽ และขอ฾ มลู อืน่ ๆ ที่เปน็ ประโยชนแ และ ทะลายปาล แมน้าํ มนั การขนสง฽ และขอ฾ มูลอน่ื ๆ ท่เี ป็นประโยชนทแ ่สี ามารถตามสอบ สามารถตรวจสอบได฾ ได฾  บันทึกต฽างๆ ต฾องมกี ารบันทึกอยา฽ งถกู ตอ฾ ง มีการลงลายมือชอ่ื ผ฾ปู ฏบิ ัติงาน และ/หรอื ผู฾ควบคุม 23ค่มู อื การพัฒนาลานเทปาล์มน�ำ้ มนั อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายการ คา้ อธิบายและภาพประกอบ 7.2 มีเกบ็ บนั ทกึ ไวอ฾ ย฽างน฾อย 2 ปี  เก็บบันทึกข฾อมูล เปน็ ระบบอย฽างมีระเบยี บ ค฾นหางา฽ ย และตอ฾ งเกบ็ บนั ทกึ ไวอ฾ ย฽าง นอ฾ ย 2 ปี 24 คู่มอื การพฒั นาลานเทปาลม์ น้�ำมนั อยา่ งมีประสิทธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

ข้อมลู ด้านการตรวจสอบเครื่องชขง่ั ้อตมวลูงวดดั ้านการตรวจสอบเคร่ืองชงั่ ตวงวัด คู่มอื สา้ หรับประชาชน ค่มู อื ส้าหรับประชาชน งานที่ให้บรกิ าร การงยาื่นขทอ่ใี ใหห้บต฾ รรกิ วาจรสอบเครอื่ งชงั่ ตกวงาวรัดยเื่นพขอื่ อใใหห฾ค฾ตาํ รรวับจรสอองบเคร่อื งช่ังตวงวัดเพอื่ ให฾คํารับรอง หน่วยงานท่ีรบั ผิดชอบ ศนู ยหชแนัง่ ว่ ตยวงงาวนดั ทภ่รีาบัคใผตดิ ฾ ช(สอุรบาษฎรแธาศนนู ี)ยแช่ังตวงวัดภาคใต฾ (สรุ าษฎรธแ านี) ขอบเขตการใหบ้ รกิ าร ขอบเขตการใหบ้ รกิ าร สถานท/่ี ช่องทางการให้บรกิ าร สถานท/ี่ ชอ่ งทางการใะหย้บะเรวิกลาารเปดิ ให้บริการ ระยะเวลาเปิดใหบ้ รกิ าร 1. ศนู ยชแ ง่ั ตวงวดั ภาคใต฾ (สุราษฎ1ร.แธาศนูนี)ยชแ ง่ั ตวงวัดภาวคนัใตจ฾ัน(สทรุ ราแ ษถึงฎรวธแันาศนุกี)รแ วนั จนั ทรแ ถึง วันศกุ รแ 30/3 หมทู฽ ี่ 3 ตําบลหนองไทร อาํ 3เภ0อ/3พนุหพมนิ฽ูท่ี 3 ตําบ(ยลกหเวน฾นอวงนัไทหรยุดอทาํ เท่ี ภาองพราุนชพกินารกาํ หน(ยดก)เว฾นวันหยุดท่ที างราชการกาํ หนด) จงั หวัดสรุ าษฎรธแ านี 83140 จงั หวัดสุราษฎรธแ าตนง้ั แี 8ต3฽เ1วล4า0 08.30 – 12.00 และ 1ต3้งั .แ0ต0เ฽ ว–ล1า60.380.30น.– 12.00 และ 13.00 – โทรศัพทแ 0-7738-0720 โทรศพั ทแ 0-7738-0720 โทรสาร 0-7738-0706 โทรสาร 0-7738-0706 เวปไซตแ : www.dit.go.th/cbwmเว3ป1/ไซตแ : www.dit.go.th/cbwm31/ 2. ทางไปรษณยี แ 2. ทางไปรษณียแ วนั และเวลา บรษิ ทั ไปรษณียแไทยวจนั ําแกลดั ะเวปลดิ าใหบ฾บรริษกิ ทั ารไปรษณียไแ ทย จาํ กัด 3. ทางโทรสาร 3. ทางโทรสาร วนั จันทรแ ถึง วันศุกรแ วันจันทรแ ถึง วันศกุ รแ *(ต฾นฉบับมอบให฾วันไปตรวจสอบ) *(ต฾นฉบบั มอบใหว฾ นั ไปต(รยวจกสเอวบ฾น) วนั หยดุ ที่ทางราชการกาํ หน(ยดก)เวน฾ วันหยดุ ท่ที างราชการกาํ หนด) ต้ังแตเ฽ วลา 08.30 – 12.00 และ 1ต3ั้ง.แ0ต0เ฽ ว–ล1า60.380.30น.– 12.00 และ 13.00 – 4. ทางไปรษณยี แอิเล็คทรอนกิ สแ 4. ทางไปรษณียแอิเลต็คลทอรดอทนกุิ วสนัแ และทกุ เวลา ตลอดทกุ วนั และทกุ เวลา [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] *(ตน฾ ฉบับมอบให฾วันไปตรวจสอบ) *(ต฾นฉบับมอบใหว฾ นั ไปตรวจสอบ) หลกั เกณฑ์ วธิ ีการ และเงอ่ื นไขใหนลกัการเกยณ่นื คฑ้า์ ขวิธอกี าร และเงอ่ื นไขในการยนื่ ค้าขอ ด฾วยพระราชบญั ญัตมิ าตราช่งั ตวงดวัดว฾ ยพพ.รศะ.ร2า5ช4บ2ัญมญาตั มิราต3ร0าชก่งัาํ ตหวนงดวใดั หพต฾ ร.ศว.จ2ส5อ4บ2เพมือ่ าใตหรค฾ าาํ 3รับ0รกอาํ งหแนกดเ฽ คใหรอื่ต฾ งรชวั่งจสอบเพอ่ื ใหค฾ ํารับร ตวงวัดทใี่ ชใ฾ นการใหบ฾ ริการชัง่ หรตือวคงดิ วคดั ฽าทต่ีใอชบใ฾ นแกทานรใซหอื้ ฾บขรากิ ยารแชล่งักเหปรลือ่ียคนดิ สคิน฽าคตา฾อบคแดิ ทคา฽นธซรร้อื มขเานยยี แมลคก฽าเอปาลกย่ี รนสหนิรอืคา฾ คิดคา฽ ธรรมเนียม อ่นื ๆ เพื่อความถูกต฾องของเครอื่ งอชน่ืงั ตๆวงเวพัดอ่ื คกว฽อานมใถชูกง฾ าตนอ฾ งหขลองั งจเคากรือ่ทงี่ไชด่งั฾ผตลวติ งวนดั าํ เกขอ฽฾านหใรชือ฾งซานอ฽ มหลังจากที่ไดผ฾ ลติ นําเข฾า หรือซอ฽ ม ขัน้ ตอนและระยะการให้บรกิ าร ข้ันตอนและระยะการให้บริการ ขั้นตอน ขน้ั ตอน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานรบั ผดิ ชอบ 1. ผ฾ปู ระกอบการย่ืนแบบ ชว.0021. ผ฾ูประกอบการยนื่ แบศบนู ยชชแ ว่งั.0ต0ว2งวัดภาคใต฾ (สุราษฎรธแ าศนูนี)ยแชัง่ ตวงวัดภาคใต฾ (สุราษฎรธแ านี) 2. - นดั วนั เวลาไปตรวจสอบเพ่ือใ2ห. ฾ค-ํารนบั ัดรวอันงเว(ลการไณปีตรวจศสนู อยบแชเั่งพต่ือวใงหวค฾ดั าํภราับครใอตง฾ (ส(กรุ ราณษฎี รแธาศนนู ี)ยชแ งั่ ตวงวดั ภาคใต฾ (สุราษฎรธแ านี) นอกสถานท่ี)(ระยะเวลา 5 นาที) นอกสถานท่ี)(ระยะเวลา 5 นาที) 25ค่มู อื การพฒั นาลานเทปาล์มน�้ำมันอยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

- ตรวจสอบเพอื่ ให฾คาํ รบั รอง (กรณใี นสถานที่) (ระยะเวลาตามปริมาณของเครื่องชั่งตวงวดั ทต่ี รวจฯ) 3. เกบ็ คา฽ ธรรมเนียม (ระยะเวลา 5 นาที) ศนู ยชแ ง่ั ตวงวดั ภาคใต฾ (สรุ าษฎรธแ านี) 4. มอบหนังสือสาํ คัญแสดงการรบั รองประจาํ เคร่ือง ศูนยแชง่ั ตวงวัดภาคใต฾ (สรุ าษฎรธแ านี) ชัง่ ตวงวดั และส฽งคนื เคร่อื งช่ังตวงวัด ระยะเวลา ใช฾ระยะเวลาท้งั ส้ินขน้ึ กับจํานวนเคร่ืองชั่งตวงวดั และระยะเวลาในการเดนิ ทางไปยงั สถานท่ตี ดิ ต้ังเคร่อื งช่งั ตวง วัด รายการเอกสารหลกั ฐานประกอบ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 1. แบบแจง฾ การประกอบธุรกิจ ฯ (ชว.002) จํานวน 1 ฉบบั 2. หนังสอื มอบอาํ นาจ พร฾อมสําเนาบตั รประจาํ ตัวของผ฾มู อบและผูร฾ ับมอบอาํ นาจ (กรณี จํานวน 1 ชุด มอบอํานาจ) ค่าธรรมเนยี ม ค฽าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง (ฉบบั ที่ 2) พ.ศ. 2544 การรบั เร่ืองร้องเรยี น ถา฾ การบริการไม฽เป็นไปตามข฾อตกลงทร่ี ะบุไว฾ข฾างตน฾ สามารถตดิ ตอ฽ เพอื่ รอ฾ งเรยี นได฾ที่ 1. ศูนยแชง่ั ตวงวัดภาคใต฾ (สุราษฎรธแ านี) 30/3 หมู฽ท่ี 3 ตําบลหนองไทร อําเภอพุนพนิ จังหวัดสรุ าษฎรแธานี 83140 โทรศพั ทแ 0-7738-0720 โทรสาร 0-7738-0706 2. สายดว฽ ยกรมการค฾าภายใน 1569 ตัวอยา฽ งแบบฟอรมแ (แสดงตัวอยา฽ งแบบฟอรแมและการกรอกขอ฾ มลู ) 26 ค่มู ือการพฒั นาลานเทปาลม์ น้�ำมนั อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

27คู่มอื การพัฒนาลานเทปาล์มน�้ำมันอย่างมปี ระสิทธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

ขอ้ มลู การคา้ ประกนั สินเชอื่ ขอ้ มูลจากบรรษทั ประกนั สนิ เช่อื อุตสาหกรรมขนาดยอ่ ม (บสย.) Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) การทาํ ธุรกิจจําเป็นตอ฾ งหาแหล฽งเงนิ ทุนสาํ รองในกรณีท่ีกจิ การมีความจาํ เปน็ ต฾องขายกิจการเรง฽ ด฽วน และไมส฽ ามารถกยู฾ มื เงินกบั ธนาคารไดโ฾ ดยตรง ทางเลือกท่ีน฽าสนใจคือ บรรษัทประกนั สนิ เชื่ออตุ สาหกรรมขนาด ย฽อม เป็นหนว฽ ยงานรัฐวิสาหกิจภายใต฾การกํากับดแู ลของกระทรวงการคลงั ทาํ หนา฾ ท่คี ํา้ ประกนั สินเช่อื ใหแ฾ ก฽ ผปู฾ ระกอบการ SMEs (Small and Medium Enterprises) ทีไ่ ม฽มหี ลกั ทรพั ยแ หรือมีหลักทรพั ยแค้าํ ประกนั ไม฽ เพียงพอในการขอสนิ เชอ่ื จากธนาคาร เพ่อื ใหไ฾ ด฾วงเงนิ สนิ เช่อื ทเี่ พมิ่ ขึ้นตามความตอ฾ งการ ทัง้ น้ี ผป฾ู ระกอบการที่ มีทรพั ยแสินถาวร (ไมร฽ วมทีด่ ิน) ไม฽เกิน 200 ลา฾ นบาท โดยใหก฾ ารคํ้าประกันแก฽ธุรกจิ ทุกประเภทท่ีไมข฽ ดั ตอ฽ กฎหมายและศลี ธรรมอันดี ครอบคลุมท้งั ดา฾ นการผลิต การคา฾ ปลีก คา฾ ส฽ง และธุรกิจบรกิ าร บรรษัทประกนั สนิ เชื่ออตุ สาหกรรมขนาดยอ฽ ม สนบั สนนุ สินเช่ือสําหรบั การประกอบธุรกิจของ ผูป฾ ระกอบการ SMEs ยกเว฾นการคาํ้ ประกนั สินเชอ่ื ส฽วนบุคคล, สนิ เชือ่ เพอ่ื การอปุ โภคบรโิ ภค , สินเชือ่ กู฾ซ้อื บา฾ น ท่อี ยู฽อาศัย และสนิ เช่อื เอนกประสงคแ โดยคณุ สมบัติของลกู ค฾าทจี่ ะมาใชบ฾ ริการ ตอ฾ งเปน็ บุคคลธรรมดา หรอื นติ บิ ุคคลทมี่ สี ัญชาตไิ ทย (นิตบิ ุคคลท่ีเป็นสญั ชาติไทย คอื มีคนไทยถือหนุ฾ ไม฽ต่าํ กว฽า 50%) ท่ปี ระกอบธุรกจิ โดย ชอบด฾วยกฎหมาย ไม฽ขัดตอ฽ ศลี ธรรมอันดี มีทรพั ยแสินถาวรสทุ ธิ (ไม฽รวมท่ีดนิ ) ตามเกณฑทแ ่ี บสย. กําหนดในแต฽ ละโครงการ การเกบ็ คา฽ ธรรมเนยี มคํา้ ประกนั สนิ เชือ่ จากผ฾ูขอสินเชื่อ อตั ราการเรียกเกบ็ ขึน้ อยก฽ู บั ประเภทการค้ํา ประกนั สนิ เช่ือ และเรียกเก็บคา฽ ธรรมเนยี มล฽วงหน฾าเป็นรายปี หรือตามแตข฽ อ฾ ตกลง ซ่งึ ธนาคารเป็นผู฾กาํ หนด วงเงนิ คา้ํ ประกนั โดย บสย. จะใหก฾ ารคํ้าประกันสาํ หรับ สินเชอื่ ส฽วนทไ่ี ด฾รบั การอนมุ ตั จิ ากธนาคารในครงั้ น้ี เทา฽ น้ัน โดยจะต฾องไม฽นําสินเชอ่ื ในสว฽ นท่ี บสย. คา้ํ ประกันไปชําระหนเ้ี ดิม และไม฽คา้ํ ประกนั สนิ เชือ่ เดิม โดย วงเงนิ ค้าํ ประกันขนึ้ กับเงือ่ นไขของแตล฽ ะโครงการ เช฽น โครงการคา้ํ ประกนั PGS5 (ปรับปรุงใหม฽) มวี งเงินคํ้า ประกนั สูงสุดรายละไมเ฽ กิน 40 ล฾านบาทต฽อสถาบนั การเงิน ภายหลังจากการคํา้ ประกัน คา฽ ธรรมเนียมค้ําประกนั ในปตี อ฽ ๆ ไป ธนาคารเป็นผจ฾ู ัดเกบ็ ค฽าธรรมเนยี ม ส฽งให฾ บสย. ลว฽ งหน฾าก฽อนการค้ําประกันหมดอายขุ องทกุ ปี หากไมช฽ าํ ระภายในเวลาทีก่ ําหนด ถอื วา฽ ธนาคาร ประสงคทแ จี่ ะยกเลิกการคา้ํ ประกันดังกลา฽ ว ภายหลงั ไดร฾ ับการคํ้าประกนั สนิ เช่อื จาก บสย. และได฾มีการผ฽อน ชําระหนลี้ ดลงแลว฾ จะสามารถลดวงเงินคาํ้ ประกันของ บสย. ลงได฾ โดยต฾องใหธ฾ นาคารแจ฾งลดวงเงนิ ค้ําประกัน มายงั บสย. และตอ฾ งเป็นไปตามหลักเกณฑกแ ารค้ําประกันของ บสย. โดยธนาคารจะเปน็ ผูก฾ าํ หนดวงเงนิ ค้ํา ประกนั ที่จะลดลง ใหเ฾ ป็นไปตามหลักเกณฑกแ ารคาํ้ ประกันของ บสย. การคา้ํ ประกันสินเชื่อของ บสย. ในลักษณะ PGS (Portfolio Guarantee Scheme) จะมีการกาํ หนด ระยะเวลาการค้าํ ประกนั ของโครงการไว฾ เช฽น 5 ปี, 7 ปี หรอื 10 ปี ขึ้นกบั เงือ่ นไขการค้ําประกนั แต฽ละโครงการ 28 คู่มือการพฒั นาลานเทปาลม์ น�้ำมันอย่างมีประสิทธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

ธนาคารสามารถแจ฾งยกเลิกการคาํ้ ประกันกอ฽ นไดต฾ ลอด กรณีเปน็ การชาํ ระคา฽ ธรรมเนยี มรายปี ให฾เปน็ ไปตาม ประกาศของ บสย. เรื่องหลกั เกณฑแการคืนค฽าธรรมเนยี มกรณยี กเลิกการคํา้ ประกัน ลงวนั ที่ 21 พฤษภาคม 2556 กรณีเป็นโครงการชําระคา฽ ธรรมเนยี มลว฽ งหน฾าให฾เปน็ ไปตามประกาศท่ี 9/2558 ลงวันท่ี 10 กนั ยายน 2558 ท่มี า: http://www.tcg.or.th/index.php 29คมู่ อื การพัฒนาลานเทปาล์มนำ้� มนั อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

สมาคมการค้าลานเทปาลม์ น้ามนั จงั หวัดสรุ าษฎร์ธานี วิสัยทัศน์ (VISION) สมาคมการคา฾ ลานเทปาลแมน้าํ มันจงั หวัดสุราษฎรธแ านี เป็นองคแกรหน่ึงที่ดาํ เนนิ การตามนโยบายการพฒั นา คุณภาพปาลแมน้ํามัน ครบวงจรของจงั หวัด มุ฽งเน฾นใหท฾ ุกภาคส฽วนไดร฾ ฽วมมอื ซึง่ กันและกัน ประกอบดว฾ ย เกษตรกร ลานเท โรงงาน และหนว฽ ยงานตา฽ ง ๆ ของรฐั ทีร่ ับผิดชอบตามหลกั แหง฽ กฎหมาย เพือ่ ให฾สมาชิกใน สมาคมไดด฾ แู ลเก้อื กูลซ่ึงกนั และกันอยา฽ งถาวรและเดนิ ไปดว฾ ยกนั อยา฽ งม่ันคง พันธกจิ (MISSON) 1. ส฽งเสริมสนบั สนุนและพฒั นาสมาคม ผป฾ู ระกอบการ ผใ฾ู หบ฾ รกิ าร และสร฾างสมรรถของลานเท 2.สร฾างและพัฒนาระบบงานของลานเทตามแบบคทั เตอรแปาลแม เพื่อเปน็ ตน฾ แบบในการพัฒนาใหค฾ วามรู฾ความ เข฾าใจ (องคคแ วามรู฾เรื่องปาลมแ น้ํามัน) แกเ฽ กษตรกร เชน฽ การดแู ลจดั การสวน การใหป฾ ยุ฻ แกด฽ นิ การเกบ็ เกี่ยว ปาลแมนํา้ มนั การบรกิ ารลกู คา฾ การบรกิ ารเพอ่ื นเกษตร 3. บูรณาการส฽งเสรมิ และพัฒนาสมาคมร฽วมกบั หน฽วยงานอ่ืน ๆ และหน฽วยงานของรฐั ทเี่ กีย่ วขอ฾ งกบั ปาลแม นํา้ มันอย฽างยั่งยนื 4.เพิ่มโอกาสใหส฾ มาชิกได฾รบั การช฽วยเหลือตามความเหมาะสม เป้าประสงค์ (GOAL) 1. ใหส฾ มาชิกได฾รับความรแู฾ ละเข฾าใจวงจรของปาลมแ นํ้ามัน และร฽วมมอื การพฒั นาคุณภาพตามนโยบายของรัฐ 2. ให฾เกษตรกรไดร฾ ับโอกาสดา฾ นราคาท่ีเหมาะสมและเพมิ่ ความรู฾ ความเขา฾ ใจในการจดั การดูแลสวนการให฾น้าํ ให฾ปยุ฻ อยา฽ งถกู ตอ฾ ง 3. ให฾เกษตรกรได฾ตระหนกั เขา฾ ใจในการเก็บเกีย่ วผลปาลมแ สุก สด นาํ้ หนักดีและมีราคา 4. ใหเ฾ กษตรกรลดตน฾ ทนุ เพิม่ ผลผลติ / จดั หาแหลง฽ เงินทนุ และปยุ฻ ราคาถกู กลยุทธ์ (STRATEGY) 1. กํากบั ดแู ล และติดตาม การพัฒนาคณุ ภาพปาลแมน้าํ มันอยา฽ งตอ฽ เนื่องและเปน็ ระบบ 2. ปลกู ฝงั นสิ ัยเกษตรกร ผ฾รู ับจ฾างตดั ผลปาลแมนา้ํ มนั ให฾มคี ุณภาพ 3. สมาชกิ ต฾องร฽วมมอื กนั พฒั นาใหเ฾ กดิ ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการทด่ี ใี นองคกแ ร (สมาคม) 30 ค่มู อื การพฒั นาลานเทปาลม์ นำ้� มันอย่างมีประสิทธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

สิทธปิ ระโยชนแ์ ละสวสั ดิการสมาชกิ สมาคมฯได฾จดั ทาํ บัตรใหก฾ ับสมาชิก โดยมีสทิ ธิประโยชนแในหลายเรอื่ ง เช฽น สมาคมฯจะได฾ทํา MOU กบั ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดย฽อม( SME BANK) และอกี หลายธนาคาร สมาชิกทีม่ ีบตั รสามารถแสดงสทิ ธิ ในการขอสินเช่ือดอกเบ้ียตํา่ หรือตามเงอ่ื นไขของธนาคาร และเพอ่ื อํานวยความสะดวกใหก฾ บั สมาชกิ สามารถ แสดงบัตรน้ีเมื่อตอ฾ งการประสานงานกับกระทรวงพาณชิ ยแและกระทรวงเกษตรและสหกรณแ 31คู่มอื การพฒั นาลานเทปาลม์ นำ้� มนั อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

สมาชิกเลขท่ี ……………… ใบสมัครสมาชิก สมาคมการค้าลานเทปาลม์ นา้ มันจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี วนั ท.่ี ....………………………… ขา฾ พเจ฾า นาย/นาง/นางสาว……………..……………………............................................................... ช่ือลานเทปาลแม.............................………………………………………………………………………………………. ทอี่ ยู฽ตดิ ต฽อได฾เลขที่....………หมทู฽ ่ี...............ถนน…………………...……ตรอก/ซอย................................. ตาํ บล……………........………..อําเภอ ..... ………………………........ จังหวัด …………….…………….. รหสั ไปรษณียแ…………...……โทรศัพทแ………………...………......โทรศัพทมแ ือถือ.………………….........……. โทรสาร............................email …………………...………......... มคี วามประสงคสแ มัครเปน็ สมาชกิ สมาคมการค฾า  ประเภทสามัญ  ประเภทวิสามัญ ลงช่ือ………………………………………..ผู฾สมัคร (…………………………………………) ค่าลงทะเบียนครงั้ แรก 500 บาท และค่าบา้ รงุ สมาคม 500 บาท สมาคมการค้าลานเทปาลม์ น้ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตง้ั อยท฽ู ีเ่ ลขท่ี 68 หมท฽ู ่ี 2 ตาํ บลบางงอน อําเภอพุนพิน จงั หวดั สุราษฎรธแ านี 84130 โทรศัพทแ: 084-789-4542./062-6598954 โทรสาร: 077-931-237 email: [email protected] 32 คูม่ อื การพฒั นาลานเทปาลม์ นำ้� มันอยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายชือ่ สถานท่รี ับซ้อื ปาลม์ น้ำ�มันในจังหวัดสรุ าษฎร์ธานี ล�ำ ดับท่ี ช่ือลานเท เลขท่ี หมู่ ถนน/ซอย ต�ำ บล อำ�เภอ กาญจนดิษฐ์ 1 อ๊อดปาล์มทอง&แปะ๊ ก๋ง 81 4 ซอย 10-กงตาก ทุง่ รัง กาญจนดษิ ฐ์ 2 พระพุทธบาทปาลม์ 74 8 สุราษฎรธ์ าน-ี ทา่ อุแท กาญจนดษิ ฐ์ นครศรธี รรมราช กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ 3 ลานปาล์มพ่ีพงษ์ 427/46 1 ปา่ รอ่ น กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ 4 ละออลานปาลม์ 75 1 พลายวาส กาญจนดษิ ฐ์ กาญจนดิษฐ์ 5 ลานปาลม์ เขาไฟ 87/10 2 ทงุ่ กง กาญจนดษิ ฐ์ กาญจนดิษฐ์ 6 ลานคุณเจรญิ 44 12 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ 7 ละออปาลม์ 10 8 ทา่ ทอง กาญจนดิษฐ์ กาญจนดษิ ฐ์ 8 ลานเทปากคู 53/4 11 ช้างซา้ ย ครี รี ัฐนคิ ม ครี รี ฐั นคิ ม 9 ลานปาลม์ แม่โมกข์ 114/4 7 พลายวาส คีรีรฐั นคิ ม ครี ีรฐั นคิ ม 10 ทา่ ทอง ลานปาลม์ 134/4 7 ทา่ ทอง ครี ีรฐั นคิ ม คีรีรฐั นิคม 11 กะแดะและปาลม์ 42916 3 ตะเคยี นทอง คีรรี ฐั นคิ ม 12 S.P. ปาล์ม (ลานเซาเทิร์น) 101/6 1 ชา้ งซ้าย เคยี นซา เคียนซา 13 ลานปาล์มพพี่ งศ์ 126/4 8 สุราษฎร์-สชิ ล ท่าอุแท เคยี นซา เคยี นซา 14 ลานปาลม์ ไทรงาม 53/1 5 ท่าทอง เคยี นซา เคยี นซา 15 ลานปาล์มภูรศิ า 42746 ป่ารอ่ น เคียนซา เคยี นซา 16 สรุ าชาบดปี าล์ม (สาขา 1) 89 1 สรุ าษฎรธ์ าน-ี ตะก่วั ปา่ บ้านทำ�เนียบ 17 สงิ หโ์ ตปาล์ม 46/2 2 น้ำ�หกั 18 ปากหารลานปาลม์ 65/1 2 บา้ นยาง 19 โสภณปาลม์ 2 8 กะเปา 20 สมั พันธป์ าลม์ -ลาน กม.53 58 3 กะเปา 21 น้ำ�ผุดร่งุ เจริญปาล์ม 34 1 นำ้�หัก 22 กจิ กานตป์ าล์ม 1 กะเปา 23 โกยลี านปาลม์ 43 7 เคียนซา-พระแสง เคียนซา 24 เหล่ยี มเพชร สาขา 1 83 8 เคยี นซา-บ้านตาขุน บ้านเสดจ็ 25 ลานคณุ สุรินทร์ 74/1 2 กระบี่-ขนอม อรญั คามวารี 26 หจ.ภัทรเดช (2007) กรุ๊ป 92 7 เซานเ์ ทอร์น เคยี นซา 27 เหลย่ี มเพชร สาขา ทบั ใหม่ 42776 9 เคียนซา-บางสวรรค์ บา้ นเสด็จ 28 เกษมลานปาล์ม 100 7 เคยี นซา-พระแสง เคยี นซา 29 ร้านสยามปาลม์ 233 7 เซาท์เทิรน์ เคยี นซา 30 ไร่ยาวปาล์ม สาขา 2 36/1 1 พรุพ-ี เคียนซา พว่ งพรหมคร 33คูม่ ือการพัฒนาลานเทปาลม์ นำ้� มันอยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายช่อื สถานทรี่ บั ซอ้ื ปาล์มน้ำ�มนั ในจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี ล�ำ ดบั ท่ี ช่ือลานเท เลขท่ี หมู่ ถนน/ซอย ตำ�บล อ�ำ เภอ เคยี นซา 31 ลานปาล์มจ�ำ เนียร 2 305 19 เคยี นซา-พนม บา้ นเสด็จ เคยี นซา เคยี นซา 32 ลานคณุ วินัย 194 6 พว่ งพรหมคร เคียนซา 33 ศักด์ิชายลานเทปาล์ม 1 17 บา้ นเสดจ็ เคียนซา เคียนซา 34 เหล่ียมเพชรสรุ าษฎร์ สาขาเขา 207/15 10 บ้านเสด็จ เคยี นซา สามยอด เคยี นซา เคยี นซา 35 ลานปาลม์ พรศกั ดิ์ 35 4 พระแสง-ควนสามคั คี พว่ งพรหมคร เคยี นซา เคียนซา 36 บางใหญป่ าลม์ สาขา 2 291/1 5 ควนศรี-บา้ นคลองโร พ่วงพรหมคร เคียนซา เคยี นซา 37 ลานปาลม์ จ�ำ เนียร 3 43037 10 บ้านเขาสามยอด บ้านเสด็จ เคียนซา เคียนซา 38 ลานเทปาล์มณรงค์ 292/1 8 บา้ นเสด็จ เคยี นซา เคยี นซา 39 ลานเทปาลม์ ทรัพย์สมพิศ 147/1 17 บางสวรรค์-ทับใหม่ บ้านเสด็จ เคียนซา เคียนซา 40 ถุงทองลานเท 168/2 1 บ้านเสด็จ เคียนซา เคียนซา 41 ด้วงเพชรลานปาลม์ 159/3 2 อรญั คามวารี เคียนซา เคียนซา 42 ลานปาลม์ ศักด์ชิ าย 123/1 18 บา้ นเสด็จ เคยี นซา เคยี นซา 43 คงจนั ทร์ 99 8 ต้นยวน-ทบั ใหม่ บ้านเสด็จ เคยี นซา เคยี นซา 44 จตพุ ลปาลม์ 58 4 อรัญคามวารี เคียนซา เคียนซา 45 โชกลุ ปาล์ม 1 159 4 เคียนซา 46 โชกุลปาล์ม 2 22 2 บ้านเสดจ็ 47 ลานเทชัยชนะปาล์ม 112 2 อรัญคามวารี 48 ลานเทปากช่องปาลม์ 114/2 5 อรญั คามวารี 49 คลองโรปาล์มน�้ำ มัน 42779 5 คลองโร 50 กอ้ งปาล์ม 2000 147 1 บ้านเสดจ็ 51 เจเคปาล์ม 66 3 52 ศกั ดิช์ ายลานเทปาลม์ 123/1 18 บ้านเสดจ็ 53 ควนกลิ้งปาลม์ 216/1 1 บา้ นเสด็จ 54 พงศศ์ ักด์ิลานปาลม์ 42786 2 บา้ นเสด็จ 55 พรประเสรฐิ ปาล์มทอง 282 4 บา้ นเสดจ็ 56 เหลย่ี มเพชรสุราษฎร์ 99 8 บา้ นเสดจ็ 57 เหลย่ี มเพชรสรุ าษฎร์ 10 บ้านเสด็จ 58 เหล่ยี มเพชรสรุ าษฎร์ 9 บ้านเสด็จ 59 บมจ.สหอตุ สาหกรรมนำ้�มนั 190 7 เคยี นซา ปาล์ม 34 คู่มือการพฒั นาลานเทปาลม์ น้ำ� มนั อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายช่อื สถานที่รับซื้อปาลม์ นำ้�มนั ในจังหวัดสรุ าษฎรธ์ านี ล�ำ ดับท่ี ชื่อลานเท เลขท่ี หมู่ ถนน/ซอย ต�ำ บล อ�ำ เภอ เคยี นซา เคียนซา 60 วนั กรลี านปาลม์ 2 ปากแพรก ดอนสัก 61 โสภณพืชไร่ 174/4 1 สุราษฎรธ์ าน-ี ชลคราม ดอนสัก นครศรธี รรมราช ปากแพรก ดอนสกั 62 ลานพระบาทปาลม์ 42851 5 พระพุทธบาท ดอนสกั ดอนสกั ปากแพรก ดอนสกั 63 พงศมลปาลม์ 203/1 12 สุราษฎร์ธานี- ดอนสัก ดอนสกั นครศรธี รรมราช ไชยคราม ดอนสัก ไชยคราม ดอนสกั 64 บจ. กาญจนดิษฐน์ ำ้�มนั ปาล์ม 37/5 1 บา้ นใน-ดอนสัก ปากแพรก ดอนสัก ดอนสกั ดอนสกั 65 ลานคุณนยิ ม 42814 ปากแพรก ดอนสกั ปากแพรก ดอนสกั 66 ส.ศริ วิ รรณลานปาลม์ 36/6 2 หว้ ยเสียด-พระพทุ ธบาท ไชยคราม ดอนสกั ปากแพรก ดอนสกั 67 โชคชัยเกษตรภัณฑ์ 42778 1 ไชยคราม-บ้านเลยี บ ปากแพรก ดอนสกั ปากแพรก ดอนสัก 68 บา้ นเลยี บลานปาลม์ 45 5 ไชยคราม ดอนสัก 69 คอกชา้ งปาลม์ 55 ไชยคราม ดอนสัก ดอนสกั ดอนสัก 70 ชยั ชนะลานปาลม์ 146/1 14 ดอนสัก-ขนอม ดอนสกั เสวียด ดอนสกั 71 ธวัชลานปาลม์ 142 7 เสวียด ทา่ ฉาง เสวยี ด ท่าฉาง 72 ลานเทเขาพระอินทร์ 56/4 4 สุราษฎร์-นครศรี ปากฉลุย ท่าฉาง เสวียด ท่าฉาง 73 วมิ ลลานปาลม์ 78/4 3 เสวยี ด ท่าฉาง ทา่ ฉาง 74 คงทองปาล์ม 81 6 75 ลานคณุ สุราษฎร์ 114/4 4 76 คีรีวงปาลม์ 42769 2 77 ลานปาล์ม บารมีพ่อแม(่ โก 5 บา้ นดอนดาน อ๊อด) 78 ลานปาล์มบารมพี ่อแม่ 4 79 บจ.พี.ซี.ปาล์ม (2550) 32/2 2 80 ลานโยทิน 81 ท่องอ่างปาลม์ 82 บจ.กรนี กลอรี่ 23 6 เสวยี ด-วิภาวดี 83 ลานคณุ เย็นใจ 82/3 6 เสวียด-กิ่งวภิ าวดี 84 ลานเมืองใตป้ าลม์ 111 6 สายเอเชีย 85 กอบแก้วปาลม์ 64/3 2 วภิ าวดี-ทา่ ฉาง 86 เมืองใต้ปาล์ม 127 8 เสวยี ด-กง่ิ วภิ าวดี 87 ผู้ใหญห่ มง 25 4 เสวียด-โมถ่าย 35คู่มือการพฒั นาลานเทปาลม์ น้�ำมนั อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายชอ่ื สถานทรี่ บั ซ้อื ปาลม์ น�ำ้ มันในจงั หวัดสุราษฎรธ์ านี ลำ�ดับท่ี ชือ่ ลานเท เลขที่ หมู่ ถนน/ซอย ต�ำ บล อำ�เภอ ทา่ ฉาง ท่าฉาง 88 บจ.ทา่ ฉางสวนปาล์มน�ำ้ มนั 79 3 สายเอเซีย อตุ สาหกรรม ทา่ เคย ทา่ ฉาง ท่าเคย ท่าฉาง 89 นางสุขมุ า เพชรสงั ขว์ าล 42741 1 พนุ พิน-ไชยา คลองไทร ทา่ ฉาง เขาถ่าน ทา่ ฉาง 90 ทวเี ดชเกษตรปาล์ม สาขา 1 171/1 7 เอเชยี 41 เสวยี ด ท่าฉาง เสวียด ท่าฉาง 91 ลานเทคลองไทรปาล์ม 38/1 2 พุนพิน-ไชยา ลีเล็ด ท่าฉาง ปากฉลุย ท่าฉาง 92 เขาถา่ นลานปาลม์ 82/1 4 ตะกกุ เหนือ-บางน�้ำ จืด คลองไทร ทา่ ฉาง คลองไทร ท่าฉาง 93 บรษิ ทั นิวไบโอดีเซล จ�ำ กดั 23 6 ปากฉลยุ ทา่ ฉาง เสวยี ด ทา่ ฉาง 94 ลานเทสองพี่นอ้ งปาลม์ 61 3 คลองไทร ท่าฉาง ทา่ เคย ทา่ ฉาง 95 ลานคุณสธุ รรม 38/8 4 เสวียด ทา่ ฉาง ปากฉลุย ท่าฉาง 96 โชคอนิ ทวเิ ศษปาล์มทอง 78 1 ทา่ เคย ทา่ ฉาง เสวียด ทา่ ฉาง 97 ทวเี ดชเกษตรปาล์ม สาขา 2 123/6 8 พุนพิน-ไชยา เสวยี ด ทา่ ฉาง เสวียด ท่าฉาง 98 ดอนเลยี บปาลม์ 77/1 7 เสวียด ทา่ ฉาง คลองไทร ทา่ ฉาง 99 กา้ วหน้าปาลม์ 139 4 เสวียด ทา่ ฉาง 100 ลานปาลม์ เสวียด 62 3 ทา่ ฉาง ท่าฉาง เสวียด ท่าฉาง 101 วสิ าหกจิ ชุมชนลานปาล์มชุมชน 46/5 3 ท่าเคย ท่าฉาง 102 สมหมายปาล์ม 120/1 5 คลองไทร ท่าฉาง ทา่ เคย ท่าฉาง 103 นพิ ฒั น์ลานปาล์ม 56/1 3 104 เพชรสถิตยป์ าลม์ 40/7 2 105 ลานปาลม์ คลองวัว 42751 4 106 ลานเทชมพพู ล 54/1 2 วิภาวดี-ควนรา 107 แหลมสนปาล์ม 101/4 5 108 อรุณมาลี 43/5 6 109 ลานเทแกว้ มณี 61/2 2 110 บจ.ฟลีทปาล์ม(ประเทศไทย) 102/2 4 111 บจ.ธนาปาลม์ โปรดกั ส์ 50/1 7 เอเซยี ส�ำ นกั งานใหญ่ 112 บจ.ท่าฉางรบั เบอร์ 79 3 สายเอเซยี 113 บจ.ท่าฉางสวนปาลม์ น้ำ�มัน 52/3 7 เอเซีย อุตสาหกรรม 114 ในพรุ การเกษตร 59/2 8 115 ก�ำ นนั ธวชั ปาลม์ 53/5 3 116 ทวีเดชเกษตรปาลม์ สาขา 3 70/2 3 เทพประชา 36 คู่มอื การพฒั นาลานเทปาลม์ น้�ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายชอื่ สถานท่รี บั ซอ้ื ปาลม์ น�ำ้ มนั ในจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี ล�ำ ดับที่ ชอ่ื ลานเท เลขท่ี หมู่ ถนน/ซอย ตำ�บล อำ�เภอ ทา่ เคย ทา่ ฉาง 117 กลางนุรักษ์ ลานปาล์ม 42830 1 พุนพนิ -ไชยา เสวยี ด ทา่ ฉาง เขาถา่ น ทา่ ฉาง 118 กลำ�่ ไพลานปาลม์ 8 ห้วยธัมมงั ท่าเคย ท่าฉาง ประสงค์ ท่าชนะ 119 เสาวนยี ์ ลานปาล์ม 42816 4 ประสงค์ ท่าชนะ ประสงค์ ท่าชนะ 120 นาครเกษตรปาลม์ สายเอเชีย คลองพา ท่าชนะ 121 ลานปาลม์ แมท่ ะลา่ ง 124/313 23 คลองพา ท่าชนะ คันธลุ ี ท่าชนะ 122 ลานปาล์มโกล้ง 2 178 7 คลองพา ท่าชนะ ประสงค์ ท่าชนะ 123 นวิ ปาลม์ 222/1 6 ประสงค์ ทา่ ชนะ ประสงค์ ท่าชนะ 124 บจ.ธนปาลม์ โปรดักส์ สาขา 227 6 คนั ธลุ ี-คลองโสด ประสงค์ ท่าชนะ สัมปงั ประสงค์ ท่าชนะ คันธลุ ี ทา่ ชนะ 125 ประเสริฐปาล์ม 114 1 สายเอเชยี ทา่ ชนะ วัง ทา่ ชนะ 126 บจ.ทา่ ชนะน�้ำ มันปาลม์ 182 12 สายเอเชีย ประสงค์ ทา่ ชนะ คลองพา ทา่ ชนะ 127 อุทยั ปาล์ม 33 12 สมอทอง ทา่ ชนะ คลองพา ทา่ ชนะ 128 ลานปาลม์ ครสู ายันห์ 126 5 สายเอเชยี ประสงค์ ทา่ ชนะ ประสงค์ ทา่ ชนะ 129 คลองสลงิ ลานปาล์ม 80 21 ท่าชนะ ทา่ ชนะ 130 คลองโสดปาล์ม 105 13 ทุ่งตาเพชร-ทุ่งนางเภา ประสงค์ ท่าชนะ ประสงค์ ท่าชนะ 131 ลานปาลม์ หนิ เพิง 142 14 คลองพา ทา่ ชนะ ประสงค์ 132 บุญประสงคล์ านปาลม์ 250 5 133 ลานปาลม์ ดอนธูป 283 3 ทา่ ชนะ-ละแม(สายลา่ ง) 134 ลานปาล์มเขาพนมแบก 240 1 สายเอเซยี 135 มุสลมิ ลานปาลม์ 62 6 136 ลานเทสัมปัง 159/319 6 137 ลานเทหนองนลิ 157/1 10 138 คงทองลานปาลม์ 124/327 11 คันธลุ ี-คอลงโสด 139 จรตั น์ลานปาล์ม 121/569 13 140 สมอทองน้�ำ มนั ปาลม์ 187 2 141 หจก.สมอทองน�ำ้ มนั ปาล์ม 95/11- 4 12 142 นิวปาล์ม 323 6 143 เจ๊กิ๊กปาล์มทอง 169 18 144 ชงโคลานปาล์ม 178 12 145 ทา่ ชนะนำ�้ มนั ปาลม์ (ผูเ้ ชา่ ) 132 7 37คมู่ ือการพฒั นาลานเทปาลม์ น�้ำมันอย่างมปี ระสิทธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายชือ่ สถานทร่ี ับซ้ือปาลม์ นำ�้ มนั ในจงั หวดั สรุ าษฎร์ธานี ล�ำ ดับที่ ชื่อลานเท เลขท่ี หมู่ ถนน/ซอย ตำ�บล อ�ำ เภอ ประสงค์ ทา่ ชนะ 146 ลานปาล์มครสู ายนั ห์ 69 6 เกาะมกุ -ดินกอ้ ง ท่าชนะ ท่าชนะ คันธุลี ทา่ ชนะ 147 ลานปาลม์ กำ�นนั วรี ะ 42736 3 ไชยา-ท่าชนะ ประสงค์ ทา่ ชนะ 148 หน่วยงาน 16 (ลานเท แหลม 42746 10 คลองพา ทา่ ชนะ ดิน) ประสงค์ ทา่ ชนะ 149 ศรพี นมปาล์ม 201 10 ท่าชนะ ทา่ ชนะ คลองพา ทา่ ชนะ 150 จรัตน์ลานปาล์ม 195/1 11 คลองพา ทา่ ชนะ คลองพา ทา่ ชนะ 151 ชัยชนะปาล์มออยล์ (สาขาบา้ น 42979 3 สมอทอง ทา่ ชนะ น้�ำ ดำ�) คลองพา ทา่ ชนะ คลองพา ท่าชนะ 152 บรรจงลานปาลม์ 41 10 ประสงค์ ท่าชนะ ทา่ ชนะ 153 หนว่ ยงาน 14-ลานคลองพา 114/1 4 สายเอเซีย วัง ท่าชนะ ประสงค์ ท่าชนะ 154 บจ.ชัยชนะปาลม์ ออยล์ 119 3 ประสงค์ ท่าชนะ ประสงค์ 155 ลานคุณมยุริน 159/7 10 ท่าชนะ ประสงค์ ท่าชนะ 156 หจก.ไพโรจน์ปาล์มออยล์ 171/1 8 ทา่ ชนะ-คลองโสด คลองพา ท่าชนะ คลองพา ท่าชนะ 157 ทา่ ไทปาลม์ ทอง 158/581 7 ประสงค์ ทา่ ชนะ ประสงค์ ทา่ ชนะ 158 กำ�นนั รัฐ 2 158/310 7 สมอทอง ไชยา ปากหมาก ไชยา 159 บจ.สมอทองน�ำ้ มันปาลม์ 119 10 โมถา่ ย ไชยา ไชยา 160 999 ลานปาล์ม 97/1 7 ปา่ เว ตะกรบ 161 หจ.ศรพี นมปาลม์ ออยล์ 108 10 162 กล�ำ่ ไพลานปาลม์ 140/13 13 163 มีเดชปาลม์ สาขา 2 120/351 15 คลองรอก (ซอยบา้ น ทา่ ใหม)่ 164 ลานปาลม์ ครูสายนั ห์ 323 6 เกาะมกุ ด์ 165 ส.รงุ่ เรืองลานปาล์ม 37/1 7 166 เพชรลานปาลม์ 158/188 6 167 ท่าอลู่ านปาล์ม 2 120/7 15 168 ลานเทคลองสลงิ 28 21 169 บจ.ชูมปี าลม์ 171/1 8 170 ชมพูพลปาล์ม 99/1 4 171 โกต๋ีปาลม์ 32/2 6 ท่งุ นางเภา-โมถ่าย 172 ชชั วาลปาล์ม 42752 6 สายเอเชยี 173 นิวปาลม์ 109/1 1 ไชยา-ท่าชนะ 38 คูม่ อื การพัฒนาลานเทปาลม์ นำ�้ มนั อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายชื่อสถานที่รบั ซอ้ื ปาลม์ น้�ำ มนั ในจังหวัดสรุ าษฎรธ์ านี ล�ำ ดบั ที่ ชอื่ ลานเท เลขท่ี หมู่ ถนน/ซอย ต�ำ บล อ�ำ เภอ ทุ่ง ไชยา 174 ศรีวชิ ยั ปาลม์ 1 94 7 ไชยา-ทา่ ชนะ ปากหมาก ไชยา ตะกรบ ไชยา 175 ปากหมากปาลม์ 85/1 2 ทงุ่ นางเภา-ปากหมาก เวยี ง ไชยา เวียง ไชยา 176 โกช้างไชยา 128/2 1 ไชยา-ท่าชนะ โมถา่ ย ไชยา ปากหมาก ไชยา 177 คณุ โต-คณุ หญงิ 39/1 3 โมถ่าย ไชยา ป่าเว ไชยา 178 ไชยาแรมป์ (รา้ น) 58/6 3 สายเอเซีย ปากหมาก ไชยา โมถ่าย ไชยา 179 เมืองใตป้ าล์ม (ไชยา) 6 ปากหมาก ไชยา ปากหมาก ไชยา 180 ลานปาล์มเจริญศกั ด์ิ 4 ทงุ่ นางเภา-เขาหลัก ปากหมาก ไชยา เวียง ไชยา 181 ลานเทท่งุ นางเภา 44/46 6 โมถา่ ย ไชยา โมถ่าย ไชยา 182 ลานปาล์มคนบ้านเรา 35/1 6 ห้วยไผ-่ น้ำ�ดำ� ตะกรบ ไชยา ปากหมาก ไชยา 183 ละแมพาราวดู้ 355/19 4 คลองไมแ้ ดง-ไชยา ป่าเว ไชยา ทุง่ ไชยา 184 โกตป๋ี าล์ม 2 82/6 4 ปากหมาก ไชยา ปากหมาก ไชยา 185 เมอื งใตป้ าล์ม 42776 4 ตะกรบ ไชยา ทุ่ง ไชยา 186 ชมภพู ลปาลม์ -ห้วยตาหมิง 233/6 6 ปากหมาก-หว้ ยตาหมิง ปา่ เว ไชยา ทุ่ง ไชยา 187 โกตป๋ี าล์ม-ห้วยตาหมิง 86/9 6 ปากหมาก-คลองโสด ตลาด ไชยา ปากหมาก ไชยา 188 เมอื งใต้ปาลม์ 19/15 1 ป่าเว ไชยา 189 โมถ่ายปาล์ม 144/1 2 190 จีนไทยรุง่ เรอื งปาล์ม 135/2 2 191 (ลานหว้ ยพุน) 56/1 3 192 เมืองใตป้ าลม์ 42776 4 193 การันลานปาลม์ 8 2 ไชยา-แยกโมถา่ ย 194 คงคาชัยปาล์ม 87/1 4 195 มยรุ ีลานไม้ 102/17 7 ปากหมาก-ไชยา 196 ช.ช่วยพัฒนาปาลม์ 36/8 3 197 บญุ ประสงคล์ านปาลม์ 53/1 1 198 บา้ นท่งุ ปาลม์ 118 5 ไชยา 199 ลานปาล์มกำ�นนั ดำ� 52/3 3 200 คงคาชัยปาล์ม สาขา2 93 8 201 ลานคุณนวรัตน์ 5 202 ปากหมากปาล์ม 85/1 2 203 ธนสารปาล์ม 124/2 1 39คมู่ อื การพัฒนาลานเทปาลม์ นำ้� มนั อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายชื่อสถานทีร่ ับซ้อื ปาล์มน้ำ�มนั ในจังหวดั สุราษฎร์ธานี ล�ำ ดับท่ี ชอ่ื ลานเท เลขท่ี หมู่ ถนน/ซอย ตำ�บล อำ�เภอ ทงุ่ ไชยา 204 ศรีวชิ ยั ปาลม์ 4 42742 6 โมถา่ ย ไชยา โมถา่ ย ไชยา 205 ล่มุ กระทอ่ มลานปาลม์ 52 5 แยกไชยา-โมถา่ ย ปากหมาก ไชยา ตะกรบ ไชยา 206 ชมภพู ลปาลม์ 2 68 6 ปากหมาก ไชยา 207 พี.เอ็น. ลานไม้ & ลานปาล์ม 332/1 4 ปากหมาก ไชยา ไชยา 208 สหกรณเ์ ครดติ ยเู นียนบา้ นตะ 119 2 เลมด็ ไชยา กรบ จ�ำ กดั ทงุ่ ไชยา ทุ่ง ไชยา 209 มเี ดชปาลม์ 42780 6 ปากหมาก ไชยา ปากหมาก ไชยา 210 ชมภพู ลปาลม์ 355/41 4 ทุ่งนางเภา-เขาหลกั เลมด็ เมือง ขุนทะเล สรุ าษฎรธ์ านี 211 ณชั ชาปาลม์ 160/1 6 เมือง สุราษฎร์ธานี 212 หนองมนปาลม์ 93/1 5 ไชยาสายล่าง เมือง สุราษฎรธ์ านี 213 ลานเทตะกรบ 119/3 4 เมอื ง สรุ าษฎรธ์ านี 214 เจา้ บา่ วปาล์ม 82/4 4 เมอื ง สุราษฎรธ์ านี 215 ณฐั กฤตลานปาลม์ 120/17 7 ไชยา-ปากหมาก เมือง สุราษฎรธ์ านี 216 ครวั ทักษณิ ลานปาลม์ 126/2 4 เมอื ง สุราษฎร์ธานี 217 ลานคณุ ชมุ พร 10 1 สุราษฎร์-นาสาร เมอื ง สุราษฎรธ์ านี 218 ลานปาลม์ นคิ มขุนทะเล 11 1 สุราษฎร-์ นาสาร ขนุ ทะเล เมือง สรุ าษฎรธ์ านี 219 ลานเซาทเ์ ทอรน์ ปาล์ม 35/2 7 ขนุ ทะเล เมอื ง สุราษฎร์ธานี 220 ลานเทท่าไมเ้ หล่ียม 42736 6 ดอนเกลีย้ ง-ท่ากบู ขุนทะเล 221 ประกิจลานเทปาลม์ 35/1 8 บางใบไม้ คลองน้อย 222 ท่าอูล่ านปาล์ม 35 2 ขุนทะเล 223 คลองน้อยปาล์ม 77/1 9 คลองนอ้ ย 224 งามทองปาล์ม 272/75 9 ขุนทะเล 225 รตั นวานิชปาลม์ 50/1 1 คลองน้อย 226 ลานปาล์มวดั จนั ทาวาส 81 8 ขุนทะเล 40 คู่มือการพฒั นาลานเทปาล์มน้�ำมันอย่างมีประสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายชือ่ สถานทร่ี บั ซ้อื ปาลม์ น�ำ้ มันในจังหวดั สรุ าษฎรธ์ านี ลำ�ดับที่ ชื่อลานเท เลขที่ หมู่ ถนน/ซอย ต�ำ บล อ�ำ เภอ คลองน้อย เมอื ง 227 ลานปาล์มดวงใจ 107/2 4 สุราษฎรธ์ านี เมือง 228 เจริญลานปาลม์ 170/2 7 มะขามเตย้ี สุราษฎร์ธานี เมือง 229 โกอ๊ดู ลานปาลม์ 184/11 7 มะขามเต้ีย สรุ าษฎรธ์ านี เมือง 230 สมหวงั ลานปาลม์ 84/1 5 รพช-บา้ นใหม่ วัดประดู่ สรุ าษฎรธ์ านี เมอื ง 231 บจ.พี.ซ.ี ปิโตรเลียมแอนด์เท 52/1 1 สุราษฎร-์ นาสาร ขุนทะเล สรุ าษฎร์ธานี อมนิ อล พระแสง ไทรขงึ 232 สหกรณ์นคิ มสร้างตนเอง 5 พระแสง พระแสง บางสวรรค์ พระแสง ไทรโสภา พระแสง 233 บุญเลิศปาลม์ 124/1 14 บางสวรรค์-ปลายพระยา ไทรขึง พระแสง สนิ ปนุ พระแสง 234 พ.ประไพปาลม์ ออยล์ 59 4 พระแสง-อา่ วลึก ไทรขึง พระแสง ไทรโสภา 235 ไชยโชติปาลม์ 32/1 3 พระแสง-อ่าวลึก พระแสง ไทรโสภา พระแสง 236 สมพรปาลม์ 59 6 พระแสง-ทงุ่ ใหญ่ บางสวรรค์ พระแสง บางสวรรค์ 237 ลานคณุ อนันต์ 55/3 5 พระแสง บางสวรรค์ พระแสง 238 สหกรณ์การเกษตรปาลม์ นำ�้ มนั 39/1 4 พระแสง-บางสวรรค์ สินปูน พระแสง วฒั นา จำ�กดั สาคู พระแสง ไทรโสภา พระแสง 239 บา้ นราษฎร์ปาล์ม 33/3 6 ไทรขึง พระแสง สินปุน พระแสง 240 ลานคณุ สรวทิ ย์ 60/16 4 พระแสง-ปลายพระยา อิปัน พระแสง สนิ ปุน พระแสง 241 บมจ.สหอตุ สาหกรรมนำ�้ มนั 75/2 2 พระแสง ปาล์ม บางสวรรค์ ไทรขึง 242 โกแดงปาล์ม 65/1 3 พระแสง-อา่ วลกึ 243 เมรัยลานเท 78 5 พระแสง-ทุ่งใหญ่ 244 บางใหญ่ปาลม์ 42817 7 ควนสามคั คี-บางใหญ่ 245 เพือ่ นชาวสวนปาลม์ ออยล์ 65 246 ไสวปาลม์ 55/3 3 พระแสง-ชยั บรุ ี 247 ลานโคกมะมว่ ง 31/2 1 ยา่ นดนิ แดง-เมรยั 248 จำ�เริญพานิช 38 6 พระแสง-เคียนซา 249 บจ.ทักษณิ ปาล์ม 78 4 250 อดุ มมติ รปาลม์ 42784 7 251 ลม้ิ วงศป์ าลม์ 42914 1 พระแสง-ปลายพระยา 41คู่มอื การพฒั นาลานเทปาลม์ น้�ำมันอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายชอื่ สถานที่รับซ้ือปาล์มน้�ำ มนั ในจงั หวัดสุราษฎร์ธานี ลำ�ดบั ท่ี ชื่อลานเท เลขที่ หมู่ ถนน/ซอย ตำ�บล อำ�เภอ ไทรขึง พระแสง 252 บจ.จริ ัสย์ 71 9 ไทรขงึ พระแสง ไทรโสภา พระแสง 253 ชุมขนุ ปาลม์ 64 9 บางสวรรค์ พระแสง บางสวรรค์ พระแสง 254 โกหลุยลานปาลม์ 135 3 บางสวรรค์ พระแสง บางสวรรค์ พระแสง 255 ลานเทปาลม์ ช่องลม 137/1 11 อิปนั พระแสง สินปนุ พระแสง 256 สุนทรลานปาลม์ 240 8 บางสวรรค์ พระแสง สนิ เจริญ พระแสง 257 สขุ สวสั ด์กิ ารยาง 76/2 1 บางสวรรค์ พระแสง พว่ ง พระแสง 258 ลานคุณสารภี 96 12 บางสวรรค์ พระแสง ไทรขงึ พระแสง 259 ลานเทคณุ บ่าว 42767 1 บางสวรรค์ พระแสง ไทรขงึ พระแสง 260 ลานเทกำ�นันจรัญ แก้วศรมี ล 115 4 สินปนุ พระแสง 261 สญั ญาปาล์ม 199 3 สนิ ปุน พระแสง อิปนั พระแสง 262 สนิ เจรญิ ปาลม์ 42811 4 ไทรโสภา พระแสง ไทรโสภา พระแสง 263 ลานคุณวรรณพ 42739 12 อิปัน พระแสง 264 ศักด์ชิ ายลานปาลม์ 279 6 สาคู พระแสง บางสวรรค์ พระแสง 265 อรรถพลปาล์ม 43 1 พระแสง บางสวรรค์ พระแสง 266 ไสท้อนปาลม์ 80/6 6 พระแสง-ชัยบรุ ี บางสวรรค์ พระแสง พระแสง 267 ลานเทสวนบา้ นหมาก 157 6 ปลายพระยา-พระแสง 268 สหกรณก์ ารเกษตร 5 นคิ มสรา้ งตนเองพระแสง 269 บจ.ปาล์มทองคำ� 111/1 4 ทุง่ ใหญ่-พระแสง 270 เพชรทองสุกลานเท 16/9 7 แยกควนนิยม-ชัยบรุ ี 271 พิศาลปาลม์ 117 5 272 อาทติ ยป์ าลม์ 42809 2 บางสวรรค-์ ควนสวา่ ง 273 ไชยรัตน์ลานปาล์ม 47 1 บางสวรรค-์ ควนสวา่ ง 274 สหกรณ์การเกษตรพระแสง 13/13 1 จำ�กัด 275 สาคปู าลม์ 42839 3 ควนสว่าง-พระแสง 276 ลานคณุ สนุ ทร 277 อุดมทรพั ยป์ าล์ม-ยาง 42740 1 ไทรขงึ 278 ณ นครปาลม์ 82/2 11 ไทรขงึ 279 ลานเทพนู ศกั ด์ิ 137/4 5 280 ลานเททรัพยโ์ สภา 72/1 3 42 คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน�ำ้ มนั อย่างมีประสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายช่อื สถานที่รับซ้อื ปาลม์ น�ำ้ มนั ในจงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี ลำ�ดับที่ ช่อื ลานเท เลขที่ หมู่ ถนน/ซอย ต�ำ บล อ�ำ เภอ บ้านตาขุน 281 ลานปาล์มห้องชัง่ บ้านตาขุน 108 4 ถ.สรุ าษฎรธ์ านี-ตะกัว่ ป่า เขาวง บา้ นตาขุน บ้านตาขนุ 282 กล่มุ เกษตรกรทำ�สวนพรุไทย 53 7 พรุไทย บ้านตาขุน 283 ศักรพฒั น ปาลม์ 16 4 เขาวง บ้านตาขนุ 284 สหกรณ์การเกษตรบ้านเชย่ี ว  16 4 เขาพัง บา้ นนาเดิม หลาน จ�ำ กดั บา้ นนาเดิม บ้านนาเดิม 285 ลานเทปาล์มบ้านคลองหนิ ขาว  30/17 9 ถนนทางเข้าเขือ่ นรัชช พะแสง บา้ นนาเดมิ ประภา บ้านนาเดิม 286 อันดามันปาล์ม  3/7 5 ถ.บา้ นนาใต้ ทา่ เรอื บา้ นนาเดมิ 287 บ้านนาปาล์มทอง (สาขา1)  380/3 2 ถ.สายเอเซยี บา้ นนา บา้ นนาเดมิ 288 ลานฟา้ ใสปาลม์  74 5 บ้านนา บา้ นนาเดิม บา้ นนาเดิม 289 ภาณพุ งศ์ - ภาณวุ ชิ ญ์ ปาลม์  175/1 2 ถ.สายเอเซยี ต.ทรพั ย์ทวี บ้านนาสาร ทอง บ้านนาสาร 290 ไชยมงคลปาล์ม  99/1 4 ทา่ เรือ บา้ นนาสาร 291 ภาณพุ งษ์ ภาณวุ ิชญ์ (ภาณุ  99/1 4 ทรัพย์ทวี บา้ นนาสาร วชิ ญ์ ปาล์มทอง) บา้ นนาสาร 292 วสรุ ตั น์ปาล์ม(คณุ สังวรณ์ พฒุ  442/2 2 ถ.สายเอเซีย บ้านนา บ้านนาสาร ทอง) บ้านนาสาร 293 ลานเททรพั ย์ทวปี าล์ม  83/4 1 ทรพั ย์ทวี บ้านนาสาร บา้ นนาสาร 294 ล�ำ พูนทองปาลม์ 3 ท่าเรือ พนม 295 จุฑามาศ ประดษิ ฐ์พร,นาง(ทุ่ง  84/2 5 ท่งุ เตา เตาปาล์ม) 296 ทรพั ย์วนาชัยปาลม์  9 1 น้�ำ พุ 297 สรวงสุดา ชชู ่วย,นาง(เอเซยี  69/8 5 ถ.สายเอเซีย พรุพี ปาล์ม) 298 ลานเทศรีทองปาลม์  132/1 2 พรพุ ี 299 ลานปาลม์ รุ่งโรจน์ (นายคนึง  135/1 4 ควนศรี สขุ สวัสด)ิ์ 300 นายอุทัย สุขอ่ออน (พรุพี  363/9 2 พรุพี ปาล์มทอง) 301 (สานนทป์ าลม์ ) ควนศรี  49/6 7 ถ.วัดควนศรี ควนศรี 302 เวยี งสระปาล์ม 2  184 7 ถ.สายเอเซีย ควนศรี 303 กล่มุ ลานเทปาลม์ น�ำ้ มันอำ�เภอ 7 ถนนวงั หล้อ นาสาร บา้ นนาสาร 304 ลานปาลม์ แสนสขุ พชื ผล  201 2 ถ.พนม-ทบั ปุด คลองชะอนุ่ 43คู่มือการพฒั นาลานเทปาลม์ น้�ำมนั อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายชอื่ สถานท่ีรับซอ้ื ปาล์มนำ้�มนั ในจังหวัดสุราษฎรธ์ านี ลำ�ดับท่ี ช่ือลานเท เลขท่ี หมู่ ถนน/ซอย ต�ำ บล อำ�เภอ พนม 305 ลานปาลม์ ชยั เจรญิ กม.3  100 10 ถ.พนม-เขาตอ่ ต้นยวน พนม 306 กล่มสหกรณก์ ารเกษตรเขา  105 8 ตน้ ยวน พนม นาใน พนม พนม 307 เพชรเบญจาปาลม์ 3 ถ.พนม-ทบั ปุด พนม พนม พนม 308 ลานเทเบญจปาล์ม (สาขา 3),  79 1 พลูเถอ่ื น พนม พนม 309 ลานเทบญุ นำ� (สาขา 3)  45 12 ต้นยวน พนม พนม 310 แสงตะวันปาล์ม  149 12 ถ.พนม-เขาตอ่ คลองชะอนุ่ พนม พนม 311 สมใจปาล์มทอง  85 13 ถ.พนม-เขาตอ่ คลองชะอนุ่ พนม พนม 312 พลูเถอื่ นปาลม์  138 3 พลเู ถอื่ น พนม พนม 313 ลานเทคุณสมมติ ร  186 4 ถ.พนม-ทับปุด กม20 พลเู ถอ่ื น พนม พนม 314 ลานปาล์มจ�ำ เนยี ร(เขานาใน)  305 8 ต้นยวน พนม 315 เหลีย่ มเพชร สาขา เขานาใน  424 8 ต้นยวน พนม 316 บจ.สมอทองน้�ำ มนั ปาล์ม 2  333 6 ถ.พนม-เขาต่อ คลองชะอุ่น พนม พนม 317 เกอ้ื สวุ รรณปาลม์  99/4 4 ถ.พนม-เขาตอ่ คลองชะอุ่น พนม 318 ลานเทปาลม์ เขาสก  254 6 คลองศก พนม พนม 319 ลานเท ป.รุง่ เรอื งปาลม์  87 4 ต.ตน้ ยวน เวียงสระ 320 ลานเทไรล่ กู เสอื 1  203 8 ถ.พนม-กระบี่ คลองชะอุ่น 321 ศักด์ชิ ายลานปาลม์  260 11 คลองชะอนุ่ 322 ลานเทสองพน่ี ้องปาลม์  294 5 ถ.พนม-เขาตอ่ คลองชะอุ่น 323 แสนสขุ พชื ผล  13/1 2 พงั กาญจน์ 324 สมบตั ิแก้วปาลม์  48 9 ถ.บา้ นตาขนุ กม. ต้นยวน 61-บา้ นควนกล้ิง 325 ลานปาลม์ บางหนิ  34 5 ถ.นาเหนอื -พนม เย้ือง คลองชะอ่นุ โรงเรียนบางหิน 326 ชุมขุนปาล์ม  238 6 ถ.สรุ าษฎร์ - เขาต่อ คลองชะอนุ่ 327 คลองศกลานปาล์ม  115 3 คลองศก 328 ลานปาล์มสภุ ณัฐ (ลานปาลม์  118 9 พนม 79) 329 ลานปาลม์ บ้านถ้ำ�ผงึ้  374 5 ถนน.บา้ นถำ�้ ผึง้ ต้นยวน 330 สมใจปาล์มทอง  31 13 ถ. พนม-ทบั ปุด พนม 331 ลานเทสมพรปาลม์  121/80 9 เวียงสระ 44 คมู่ อื การพัฒนาลานเทปาลม์ นำ้� มันอย่างมีประสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายช่ือสถานทร่ี ับซือ้ ปาล์มน�ำ้ มันในจังหวัดสรุ าษฎร์ธานี ล�ำ ดับที่ ช่ือลานเท เลขที่ หมู่ ถนน/ซอย ต�ำ บล อ�ำ เภอ เวียงสระ 332 สมบตั ปิ าล์ม  236 8 เวยี งสระ เวยี งสระ เวียงสระ 333 ชายณรงค์ปาลม์  37/9 2 ถ.สายเอเซยี เขานิพันธ์ เวยี งสระ เวยี งสระ 334 เวยี งทองปาลม์  20/3 2 เวียงสระ เวยี งสระ เวยี งสระ 335 วงั ใหญป่ าล์ม  81/3 5 ถ.เวียงสระ-พระแสง ทงุ่ หลวง เวียงสระ เวียงสระ 336 ทุ่งหลวงปาล์ม  74/1 2 ทงุ่ หลวง เวียงสระ ชยั บรุ ี 337 เมืองเวยี งปาล์ม  40 7 เวียงสระ ชัยบรุ ี ชัยบรุ ี 338 อานนท์ ลานเท  46/1 3 คลองฉนวน ชัยบรุ ี ชัยบุรี 339 เวยี งสระปาลม์ 1  35/4 7 เวียงสระ ชัยบุรี ชยั บรุ ี 340 เวียงสระปาล์ม 3 เวยี งสระ ชยั บุรี ชยั บุรี 341 ชวลติ ปาล์ม  60 เวียงสระ ชยั บุรี ชยั บุรี 342 สมโชคลานปาลม์  31 7 คลองน้อย ชยั บุรี ชัยบรุ ี 343 วโิ รจนป์ าลม์ ออยล์  107 3 คลองนอ้ ย ชัยบรุ ี ชยั บรุ ี 344 ประภาสการค้า  65 1 สองแพรก ชยั บรุ ี ชยั บรุ ี 345 ลานเทคุณญาดา  68/3 1 ไทรทอง ชยั บรุ ี ชัยบุรี 346 พทุ ธมนั ปาลม์  43/4 7 คลองนอ้ ย ชยั บุรี 347 ลานเทปลายคลอง  45 5 ชยั บรุ ี 348 จริ นนั ตป์ าล์ม  2/5 6 คลองนอ้ ย 349 จันทรจ์ รัสปาล์ม  9/3 9 ถ.ชัยบุรี-พระแสง สองแพรก 350 ลานเทคณุ อาคม  99 4 ไทรทอง 351 ส.ทอ้ ปทนี ปาลม์ )  35 4 คลองน้อย 352 ศรีจันทร์ปาล์ม  16 4 ถ.เหนือคลอง-ชยั บุรี ไทรทอง 353 สีทองปาลม์  17/5 4 ไทรทอง 354 พรอ�ำ นวยปาล์ม  54/5 4 คลองนอ้ ย 355 ทรัพยร์ ังสปี าลม์  16/4 1 คลองนอ้ ย 356 สมจิตรปาลม์  79 5 ถนน ชยั บรี-ุ ควนสวา่ ง คลองน้อย 357 เจียรลานปาล์ม  163/42 3 สองแพรก 358 กิตติพงษ์พูนสริ ิปาล์ม  65 3 ถ.สองแพรก-คลองนอ้ ย คลองนอ้ ย 359 ลานเทนคิ มปาลม์ ทอง  35/9 7 ไทรทอง 360 ทิพวรรณปาลม์  59/4 1 คลองนอ้ ย 361 ลานเทก�ำ นนั จรญั แกว้ ศรมี ล  129/4 2 ชยั บรุ ี 45คมู่ ือการพัฒนาลานเทปาล์มน�้ำมันอย่างมปี ระสิทธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายช่ือสถานที่รับซ้อื ปาล์มน้ำ�มนั ในจังหวัดสรุ าษฎร์ธานี ลำ�ดับที่ ชอื่ ลานเท เลขท่ี หมู่ ถนน/ซอย ต�ำ บล อ�ำ เภอ ชยั บรุ ี 362 ศิรภสั ปาลม์  47/1 7 ถ.พระแสง-ชัยบรุ ี สองแพรก ชัยบรุ ี พนุ พนิ 363 คลองนอ้ ยปาลม์  66/1 1 คลองนอ้ ย พนุ พนิ 364 บัลลงั ค์ทองปาล์ม  30/1 4 ถ.พุนพนิ -ทา่ โรงช้าง เขาหัวควาย พุนพิน กม.4 พนุ พนิ พุนพิน 365 ลานปาลม์ ไผ่ใหญ่  58 3 มะลวน พุนพนิ พุนพิน 366 ลานธรรมรงค์  56 6 ถ.น้ำ�รอบ-คีรีรฐั น้ำ�รอบ พุนพิน พนุ พนิ 367 ลานเททองดีปาลม์  11/4 4 ถ.เคียนซา-ทา่ โรงช้าง กรูด พนุ พิน 368 ทงุ่ อา่ วปาล์ม  52/3 3 ศรีวิชัย พุนพนิ พนุ พนิ 369 ชุมแสงปาล์ม  276/1 5 มะลวน พุนพิน พุนพิน 370 หัวเตยปาล์ม  16/1 1 หวั เตย พนุ พนิ พนุ พิน 371 ตาเศรฐ์ลานปาลม์  27 3 มะลวน พุนพิน พุนพิน 372 เกรยี งศกั ด์ิ 2 ศรวี ชิ ยั พุนพิน 373 สุเนตตาลานปาล์ม  112/1 1 ถ.ทา่ โรงชา้ ง-เคยี นซา ตะปาน พนุ พนิ (ซ. 12) พุนพิน พนุ พนิ 374 ประภาพรลานปาลม์  97/1 3 ทา่ โรงชา้ ง พนุ พิน พุนพนิ 375 ลานเทคุณภารดี  1 10 บางงอน พุนพนิ พุนพิน 376 จนิ ดาพรปาลม์  2/1 6 หวั เตย 377 วันเพ็ญปาลม์  142/40 3 ตะปาน 378 เรอื ง เจ ปาล์ม 2  33 1 ศรีวชิ ยั 379 ตะวนั ปาล์มพาราวดู้  312 4 กรูด 380 บางงอนปาลม์  68 2 ถ.หนองไทร-คีรรี ฐั บางงอน 381 ลานเทอนิ ทชาติ สาขาน้ำ�  64/2 3 น้ำ�รอบ รอบ 2 382 ควนไทรปาล์ม  9/2 5 ท่าโรงช้าง 383 ปลายคลองปาลม์  87/1 1 ถ.เคยี นซา-ทา่ โรงชา้ ง ตะปาน 384 กรูดปาล์มทอง  35/7 1 ถ.ท่าโรงช้าง-เคียนซา กรดู 385 นอ้ งทรายลานปาล์ม  96/3 4 ตะปาน 386 ทงุ่ เซยี ดปาลม์  185/3 1 ถ.ทา่ โรงช้าง-เคยี นซา ทา่ โรงช้าง 387 ลานปาล์มเจแ๊ หม่ม  16 3 น�้ำ รอบ 388 ลานปาลม์ ภญิ าดา  5/2 5 ถ.ท่าโรงช้าง-เคียนซา ท่าโรงชา้ ง 389 ลานเทปาลม์ ทอง  17/4 2 ถ.น้�ำ รอบ-ครี ีรฐั หนองไทร 46 คมู่ ือการพัฒนาลานเทปาลม์ น�้ำมนั อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ The development guide of effectively plam oil ramp

รายช่ือสถานที่รบั ซือ้ ปาล์มน้�ำ มนั ในจงั หวัดสรุ าษฎรธ์ านี ล�ำ ดับท่ี ชื่อลานเท เลขที่ หมู่ ถนน/ซอย ต�ำ บล อ�ำ เภอ พุนพิน 390 ชนาชนปาล์มการเกษตร  4/5 1 ถนน ทา่ โรงช้าง-เคียนซา ตะปาน พุนพิน พนุ พนิ 391 ลานปาลม์ นอ้ งเจ๊ียบ  83/2 1 กรดู พุนพิน พุนพิน 392 ส.สริ พิ ร  132/1 1 ถ.ท่าโรงช้าง-เคยี นซา ทา่ โรงชา้ ง พุนพิน 393 วนั เพ็ญปาลม์ สาขา 2  136/3 3 ตะปาน พนุ พนิ พนุ พนิ 394 ลานเทธมิ าบุตร  20/2 4 ถ.ท่าโรงช้าง-เคียนซา กรดู พุนพิน (ซ. 2) พุนพนิ พนุ พนิ 395 นายส�ำ รวล สอนนอง  121/2 1 กรูด พนุ พนิ พุนพิน 396 ประสทิ ธิ์ ลานปาล์ม  87/4 7 ถ.ทา่ โรงชา้ ง- กม.0 ทา่ ข้าม พุนพิน พนุ พิน 397 คมข�ำ รุง่ เรืองปาล์ม 4 ลีเลด็ พุนพิน วภิ าวดี 398 ผ้ใู หญ่สมบรู ณ์ลานปาลม์  141 5 ตะปาน วิภาวดี วภิ าวดี 399 วภิ าวดีปาลม์ 3  22/3 1 พนุ พนิ วภิ าวดี 400 นาค้อเจริญปาลม์  29/1 1 ถ.บ่อกรัง-หนองจอก ท่าสะท้อน 401 ลานปาล์มผูใ้ หญส่ มหมาย  139/9 4 ถนนสายเอเซยี ทา่ โรงชา้ ง 402 ลานเทคณุ นพดล  94/2 2 กรดู 403 จรี วรรณปาลม์  80/1 1 ถ.พุนพนิ -บางพลา ศรีวิชัย 404 ศ.อารยี ์ปาล์ม  1/8 7 ถ.พนุ พนิ -แยกทา่ โรงช้าง ทา่ ข้าม 405 ลานเทพอ่ วงษ์อนิ ทชาติ 59  3 น�ำ้ รอบ 406 ลานเทคณุ มยรุ า  35/1 1 ตะกุกเหนอื 407 วิภาวดปี าลม์ 1 104/3  1 ตะกกุ ใต้ 408 เอสพปี าล์ม 93  12 ถนน วิภาวดี-ควนรา ตะกกุ เหนอื 409 เมอื งสวัสดปิ์ าลม์  43/1 8 ตะกกุ ใต้ 47คมู่ ือการพฒั นาลานเทปาล์มนำ้� มนั อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ The development guide of effectively plam oil ramp

โครงการ แนวทางการพฒั นา ระบบการจัดการลานเทปาล์มน�ำ้ มนั อยา่ งมีประสิทธิภาพ The guideline of development in management of Palm oil ramp effectively DeveEFloFEpGCmUTIIDVeEEnOLYtFPALRMAMOIPL