Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Nowe linie komunikacyjne MZK Starachowice

Nowe linie komunikacyjne MZK Starachowice

Published by sareng, 2016-04-22 05:12:47

Description: Broszura

Search

Read the Text Version

Rozpoczynaj¹c prace nad tworzeniem nowej sieci komunikacji miejskiej dla Starachowicwyodrêbniliœmy 3 obszary i 9 stref o zbli¿onych zapotrzebowaniach komunikacyjnych,zdiagnozowaliœmy podstawowe potrzeby pasa¿erówi przeprowadziliœmy szereg konsultacji.1. Obszary przemys³owe- Rozci¹gaj¹ce siê wokó³ SSE Starachowice obejmuj¹ce tereny pomiêdzy ul. 1- Maja ,ul. Bema a ul. Radomsk¹ – gdzie oprócz zak³adów pracy zlokalizowane s¹ cztery szko³yœrednie, Urz¹d Miasta, oœrodek zdrowia, szpital oraz cmentarz komunalny.- O bejmuj¹ce tereny pomiêdzy ul. I³¿eck¹ , Krañcow¹ z Zak³adami Animex a ul. Boczn¹.W tej strefie oprócz du¿ego zak³adu pracy zlokalizowane s¹ trzy cmentarze oraz kilkamniejszych zak³adów pracy.2. Obszary o du¿ej intensywnoœci zabudowy mieszkaniowej – tereny zabudowy zwartej– osiedla mieszkaniowe.- Najwiêksza strefa to Osiedle Po³udnie, nastêpnie osiedla w obrêbie ulic:Koœcielna, Leœna, Majówka, Armii Krajowej i Marsza³ka Pi³sudskiego.3. Obszary o ma³ej intensywnoœci zabudowy – t o tereny gdzie przewa¿a zabudowajednorodzinnaobejmuj¹ce strefy ulic Ostrowieckiej, teren przemys³owy przy ul. Sk³adowej, rejon OsiedlaMicha³ów oraz ul. Kieleck¹ i Al. Wyzwolenia.

Na uk³ad komunikacyjny sk³adaæ siê bêdzie 12 linii komunikacyjnych w tym 10 liniidedykowanych maj¹cych dwie koñcówki oraz 2 linie uzupe³niaj¹ce okólne oraz linie dwielinie skorelowane z indywidualnymi potrzebami Zak³adów MAN oraz Animex S.A.. Linie³¹cz¹ - komunikuj¹ ze sob¹ poszczególne strefy korzystaj¹c z istniej¹cej infrastrukturyprzystankowej. Projektowane trasy w czêœci przebiegu bêd¹ siê pokrywa³y z obecnymi lubz istniej¹cymi w przesz³oœci. Problem zmiany numeracji tras linii komunikacyjnych towarzyszy³ dyskusjomprowadzonym w ramach dotychczas przeprowadzanych konsultacji i mia³ zarównozwolenników i przeciwników. Za globaln¹ zmian¹ numeracji tras przemawia³y miêdzyinnymi nastêpuj¹ce czynniki: zmiana iloœci linii komunikacyjnych z obecnych dwudziestu nadwanaœcie, ca³kowita zmiana systemu komunikacyjnego, uporz¹dkowanie numerologiczne.Rozwa¿ania co do pozostawienia numeracji dla tras czêœciowo pokrywaj¹cych siê wydaj¹ siêwprowadzaj¹ce w b³¹d dla pasa¿erów korzystaj¹cych z komunikacji zbiorowej sporadycznie.Wdra¿any uk³ad komunikacyjny ma dwa istotne nowe rozwi¹zaniaorganizacyjne1. Na osiedlu £azy – przejazd nowym szlakiem komunikacyjnymtj. Al. Najœwiêtszej Maryi Panny. Rozwi¹zanie umo¿liwiazlokalizowanie przystanków koñcowych na ul. Krañcoweju³atwia sterowanie kursami i dostosowanie ich do godzin pracy wAnimex S.A., pozwala bez zwiêkszenia dotychczasowych kosztówna wzrost czêstotliwoœci kursów poszerzaj¹c tym samym ofertêtransportow¹ w znacznej czêœci osiedla.2. K omunikacja na Osiedlu Po³udnie - zaplanowano cztery liniekomunikacyjne. Trzy linie zosta³y zsynchronizowane czasowo i takzaprojektowane, by z ka¿dego m iejsca na Osiedlu Po³udnie mo¿naby³o dojechaæ do ka¿dego wybranego punktu miasta z niepogorszon¹ czêstotliwoœci¹ œredni¹ ale w znacznie poszerzonejofercie transportowej. Te same za³o¿enia dotycz¹ drogi powrotnej –tzn. z ka¿degopunktu miasta do ka¿deg o rejonu Osiedla Po³udnie. Czwarta linia– autonomiczna odgrywa rolê uzupe³niaj¹c¹ i ma zadanierealizowaæ przewozy pomiêdzy „szczytami komunikacyjnymi”. Z koñcówek zlokalizowan ych przy ul. Po³udniowej orazNowowiejskiej wyruszaj¹ autobusy w trzech ró ¿nych kierunkach.Czasy odjazdu autobusów z poszczególnych koñcówek linii s¹ zesob¹ powi¹zane w taki sposób by wszystkie autobusy spotka³y siêo jednakowej godzinie w „wêŸle wyboru” - (miejscu gdzie pasa¿erpodejmuje ostateczn¹ decyzjê co do wyboru trasy i miejscadocelowego swojej podró¿y) zlokalizowanym na przystanku nr 23„Œw Jan” ( obok Statoil) dzia³aj¹cym w obydwie strony. Czasyodjazdu z wêz³a wyboru uwzglêdniaj¹ koniecznoœæprzemieszczania siê pasa¿erów pomiêdzy czekaj¹cymi naprzystanku autobusami.

G³ównym za³o¿eniem nowego uk³adu komunikacyjnego by³o przede wszystkim uproszczeniei skrócenie czasu przewozów poprzez likwidacjê obecnego systemu przesiadkowego. Celemnatomiast by³o zapewnienie mieszkañcom miasta dojazdu do i z miejsc pracy i nauki wstopniu nie gorszym ni¿ w obecnym uk³adzie, przy ograniczeniu jego kosztów obs³ugi tj.zmiejszeniu iloœci wozokilometrów. Nadmieniæ nale¿y, ¿e pod wzglêdem organizacyjnym komunikacja w obecnymuk³adzie by³a realizowana od wielu lat i zawiera szereg uzgodnieñ i dopasowañ kursów podkonkretne potrzeby grup pasa¿erów.Ca³kowita zmiana tras niesie za sob¹ zmiany godzin kursowania na poszczególnych liniach iz uwagi na inne trasy „resetuje” obecne przyzwyczajenia. Mamy œwiadomoœæ, ¿e nowyrozk³ad jazdy nie bêdzie uwzglêdnia³ wszystkich potrzeb mieszkañców ale mamy nadziejê, ¿euproœci, tym samym zaktywizuje i zachêci do korzystania z komunikacji miejskiej.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook