Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore การผลิตหนังสั้นโฆษณาร้านขายยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การผลิตหนังสั้นโฆษณาร้านขายยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Published by Umeki Shima, 2022-03-27 19:11:04

Description: การผลิตหนังสั้นโฆษณาร้านขายยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Search

Read the Text Version

การผลิตหนงั ส้นั โฆษณาประชาสมั พนั ธ์ ร้านขายยามหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม Production of a short film advertising a drug store in Mahasarakham University

คณะกรรมการสอบ อาจารย์ปริวฒั น์ พสิ ิษฐพงศ์ ผศ.ดร. คชากฤษ เหลีย่ มไธสง ผศ.ดร. รตั นโชติ เทยี นมงคล

บทคดั ยอ่ การผลิตหนังส้นั โฆษณาประชาสมั พนั ธ์ร้านขายยามหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม น้ีเพอื่ ต้องการโฆษณาประชาสมั พนั ธ์ร้านขายยา จงึ ไดน้ าเอาการเลา่ เรื่องเป็ นภาพยนตร์หนังส้นั มาทาเป็ นการ ประชาสมั พนั ธ์โฆษณาเพอื่ นาเสนอประชาสมั พนั ธ์ให้กบั กลุม่ เป้ าหมายไดท้ ราบกนั โดยทว่ั ไป

กิตตกิ รรมประกาศ ปริญญานิ พนธ์ฉบบั น้ี สาเร็จไดด้ ว้ ยดี ดว้ ย ความอนเุ คราะห์ช่วยเหลอื ช้ีแนะจากอาจารย์ ผศ.ดร.คชากฤษ เหลยี่ มไธสง อาจารย์ที่ ปรึกษา อาจารย์ ปริวฒั น์ พสิ ิษฐพงษ์ และ อาจารย์ ผศ.ดร.รตั นโชติ เทยี นมงคล กรรมการสอบทใี่ ห้ความรู้ คาแนะนาและให้ ความกรณุ า ดูแลปรึกษามาโดยตลอด นางสาว ขวญั กมล ศรีรมย์ นาย สรศกั ด์ิ อุปวนั ดี ผจู้ ดั ทา

ความเป็ นมาและความสาคญั ของปญั หา บโรรริกง้าพานรยขเาามบยื่อายมลาีอหใานรกือปารรัจอเจจพุบบ็ บนัปแ่เวปพย็ นทเบยธอุ้รืน์ งกาติจน้นบแรซลิก่ึงะามจรีาคทกวากางมากรสาสะรดมัแวภพกาทษยหณป์ าซ์ฐท้ืมอา่ นภงาู่มอยิาทจผี่ ไาบู้มรรต่ ยิโ้อท์ ภงดี่ ใคแู ชสล้เ่ววเนรลื่อใางหใขนญอกน่งาริ ยร้ามเนดเลขนิ อื าทกยาใยงชาไก้ ป็ ไดท้ ราบมาวา่ ร้านขายยาของมหาวทิ ยาลยั ยงั ไมเ่ ป็ นทรี่ ู้จกั ในกลมุ่ ของนกั ศึกษาปี 1ทเี่ ขา้ มาใหม่ ทาง ผจู้ ดั ทาไดน้ าเอาปญั หาทกี่ ลา่ วมาขา้ งต้นมาทาสื่อหนงั ส้นั โฆษณาโปรโมทร้านขายยาของ มหาวทิ ยาลยั ผลการวจิ ยั พบวา่ คนไทยในวยั 18-20 ปี ส่วนใหญ่ มีการออกกาลงั กายเป็ นส่วน น้อย และมีพฤติกรรมการนอนหลบั พกั ผอ่ นไมเ่ พยี งพอไมใ่ ห้ความสาคญั กบั การรบั ประทานผกั ผลไม้ วติ ามิน แ1ละปอี าเมหื่อารมเีอสารกิมาแรลเจะบ็ยปงั พ่ วยบทวาว่่ั ไ3ป ใน 4 ของคนไทยใช้บริการร้านขายยาอยา่ งน้อย 1 คร้งั ในช่วง เช่น ปวดหวั ไอ/มีน้ามกู เสมหะ เจบ็ คอ ไขห้ วดั ทอ้ งเสีย ปวดกลา้ มเน้ื อ คนไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) จะเลือกซ้ือยาจากร้านขายยามากกวา่ การไป โรงพยาบาลหรือคลินิ ก ในขณะทผี่ ูท้ มี่ ีอาการจากโรคประจาตวั ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72) จะเลือกเขา้ รบั การรกั ษาจากโรงพยาบาลมากกวา่ ซ่ึงหลกั เกณฑ์ 4 อนั ดบั แรกในการเลอื กใช้บริการร้านขาย ยาของผูบ้ ริโภคไทย คือ 1. ความสะดวกในการเดนิ ทาง 2. เภสชั กรมีความร้แู ละให้คาแนะนาไดด้ ี 3. ราคาเหมาะสม และ 4. คณุ ภาพของยาทจี่ าหน่าย

ความเป็ นมาและความสาคญั ของปัญหา ภาพยนตร์หนังส้นั หรือหนังส้นั (Short Film หรือ Short) คือ หนังทเี่ ลา่ เรื่องดว้ ยภาพและเสียง เหมือนภาพยนตร์ เพยี งแตเ่ ลา่ ประเดน็ ส้นั ๆให้ไดใ้ จความ เน้นเรื่องเดยี ว หรือประเดน็ เดยี ว เน้ื อหา กระชบั และตรงประเดน็ มีโครงเรื่องไมส่ ลบั ซบั ซ้ อนและไมม่ ีความยาวมากเกินไป ดงั น้ นั ทางผูจ้ ดั ทาจงึ ไดน้ าเอาการเลา่ เรื่องเป็ นภาพยนตร์หนงั ส้นั มาทาเป็ นการ ประชาสมั พนั ธ์โฆษณาเพอื่ นาเสนอประชาสมั พนั ธ์ให้กบั กลุม่ เป้ าหมายไดท้ ราบกนั โดยทว่ั ไป

วตั ถปุ ระสงค์ของการศึกษา 1 2 3 เพอื่ การผลิตหนังส้นั เพอื่ ประเมินคุณภาพหนังส้นั เพอื่ สอบถามความพงึ พอใจ โฆษณาประชาสมั พนั ธ์ โฆษณาประชาสมั พนั ธ์ร้าน ของกลุม่ เป้ าหมายหลงั การ ร้านขายยามหาลยั ขายยามหาวทิ ยาลยั รบั ชมหนังส้นั โฆษณา มหาสารคาม มหาสารคาม ประชาสมั พนั ธ์ร้านขายยา มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม

ตวั แปรการศึกษา กลมุ่ เป้ าหมาย นิ สิตมหาวทิ ยาลยั มหาสารคามช้ นั ปี ท1ี่ จานวน 30 คน ตวั แปรตน้ หนังส้นั โฆษณาประสมั พนั ธ์ร้านขาย ยาในมหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม ตวั แปรตาม ความพงึ พอใจของกลมุ่ เป้ าหมายทมี่ ี ตอ่ สื่อโฆษณาประสมั พนั ธ์ร้านขาย ยาในมหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม

1 สื่อหนังส้นั โฆษณาประสมั พนั ธ์ ร้านขายยาในมหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม เครื่องมือทใี่ ช้ใน การศึกษา 2 แบบประเมินคณุ ภาพหนังส้นั โฆษณาประสมั พนั ธ์ร้านขายยา ในมหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม 3 แบบประเมินความพงึ พอใจของ กลุม่ ตวั อยา่ งทมี่ ีตอ่ หนังส้นั โฆษณาประสมั พนั ธ์ร้านขายยา ในมหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม

เครื่องมือทใี่ ช้ในการ พฒั นาสื่อ

วธิ กี ารศึกษา ข้นั ตอนการเตรียมงาน ขข้น้ันั ตตออนนกกาารรผผลลิติต ขข้น้ันั ตตออนนกกาารรเเกก็บ็บงงาานน Pre - PPrroodduuccttiioonn PPrroodduuccttiioonn PPoosstt - Production 1.1 วางแผนงาน 2.1 จดั การถา่ ยทาตามสตอ 3.1 ทาการตดั ตอ่ ภาพและ 1.2 หาขอ้ มลู เตรียมเน้ื อหา รีบ่ อร์ดทไี่ ดว้ างเอาไว เสียง (Editing) 1.3 การกาหนดฉากทตี่ ้อง 2.2 จดั ฉาก มมุ กลอ้ งและ 3.2 ทาการประเมินผลหนัง ใช้เทคนิ คพเิ ศษเพอื่ จดั แสงเงา (Scene, Camera, ส้นั โฆษณาประชาสมั พนั ธ์ เตรียมการทางเทคนิ คตา่ งๆ Lighting) ร้านขายยามหาวทิ ยาลยั ทจี่ ะใช้ให้ถกู ต้อง มหาสารคามโดย และเป็ นการกาหนด ผูเ้ ชี่ยวชาญ กระบวนการทางานใน 3.4 สรุปผลการประเมิน กระบวนการ Production และนาไปปรบั แตง่ แก้ไข และเผยแพรส่ ื่อ

นกั แสดง โอ ตวั ละครที่ 1 โอเป็ นเพอื่ นสนิ ทขวญั และ แชมป์ อปุ นิ สยั : เรียบร้อย พูดน้ อย ออ่ นหวาน รบั บทโดย : สิริกร คงรอด

นกั แสดง ขวญั ตวั ละครที่ 2 ขวญั เพอื่ นสนิ ทโอและ แชมป์ อุปนิ สยั : ใจร้อน ข้ีโวยวาย รบั บทโดย : ขวญั กมล ศรีรมย์

นกั แสดง แม็ก ตวั ละครที่ 4 พลเมืองดที เี่ ขา้ มาช่วยปฐม พยาบาลให้โอ อุปนิ สยั : ข้ีอาย ใจดี รบั บทโดย : สเุ มธี เพง็ สีแสง

นกั แสดง แชมป์ ตวั ละครที่ 3 แชมป์ เพอื่ นสนิ ทของโอและ ขวญั อปุ นิ สยั : ข้ีกงั วล ขาดความม่นั ใจ รบั บทโดย : วราวธุ ดดี วงพนั ธ์

นกั แสดง เจมส์ ตวั ละครที่ 5 ชายขบั รถส่งของ ทไี่ ดข้ บั เขา้ มาเฉีย่ วชนโอ อปุ นิ สยั : ใจร้อน ข้ีโวยวาย รบั บทโดย : ธรี ภทั ร ซ้ ายยศ

STORYBOARD

การวเิ คราะห์ประเมินคณุ ภาพโดยผเู้ ชี่ยวชาญดา้ นเน้ือหา จากกราฟผลการวเิ คราะห์จากการ ประเมินโดยผเู้ ชี่ยวชาญ ดา้ นเน้ื อหามี เหมาะสมอยทู่ ี่ (x=3.85) (S.D.=0.76) เมื่อ พจิ ารณาจากรายขอ้ พบวา่ อยูใ่ นระดบั ดี

การวเิ คราะห์ประเมินคณุ ภาพโดยผเู้ ชี่ยวชาญดา้ นเทคนิ คการถา่ ยทา และตดั ตอ่ จากกราฟผลการวเิ คราะห์จากการ ประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญดา้ นเทคนิ คการ ถา่ ยทาและตดั ตอ่ เหมาะสมอยทู่ ี่ (x=3.94) (S.D=0.40) เมื่อพจิ ารณาจากรายขอ้ พบวา่ อยใู่ นระดบั ดี

การวเิ คราะห์ประเมินคณุ ภาพโดยผเู้ ชี่ยวชาญดา้ นเสียงและภาพรวม ของวดี โี อ จากกราฟผลการวเิ คราะห์จากการ ประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญดา้ นเสียงและ ภาพรวมของวดี โี อ เหมาะสมอยูท่ ี่ (x=3.73) (S.D.=0.41) เมื่อพจิ ารณาจากราย ขอ้ พบวา่ อยใุ่ นระดบั ดี

การวเิ คราะห์แบบประเมินความพงึ พอใจ เพศ ระดบั การศึกษา หญิ ง 12 คน คิดเป็ น 40% ชาย 18 คน คิดเป็ น 60% ปริญญาตรี 29 คน คิดเป็ น 96.7% ปริญญาโท 0 คน คิดเป็ น 0% ปริญญาเอก 0 คน คิดเป็ น 0% อนื่ ๆ 1 คน คิดเป็ น 3.3%

แบบประเมินความพงึ พอใจ ระดบั คะแนน 5 ดมี าก 4 ดี 3 ปานกลาง 2 พอใช้ 1 ปรบั ปรงุ โดยระดบั ความพงึ พอใจของกลุม่ เป้ าหมาย จานวน 30 คนทมี่ ีตอ่ การผลิตหนงั ส้นั โฆษณาประชาสมั พนั ธ์ร้านขายยา มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม อยใุ่ นระดบั ดี คา่ เฉลยี่ x=4.27 คา่ ส่วนเบยี่ งเบน มาตรฐาน S.D.= 0.73

สรปุ ผลการศึกษา สรปุ ผลการประเมินคณุ ภาพสื่อของ ผเู้ ชี่ยวชาญ ผเู้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกีย่ วกบั ความเหมาะสมของคุณภาพสื่อหนงั ส้นั โฆษณาประชาสมั พนั ธ์ ร้านขายยามหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม เมื่อพจิ ารณาเป็ นรายดา้ นความเหมาสมดงั น้ี 1.ดา้ นเน้ื อหา โดยรวมอยใู่ นระดบั ดี (x=3.85) (S.D.=0.76) 2.ดา้ นเทคนิ คการถา่ ยทาและตดั ตอ่ โดยรวมอยูใ่ นระดบั ดี (x=3.94) (S.D.=0.40) 3.ดา้ นเสียงและภาพรวมของวดี โี อ โดยรวมอยใู่ นระดบั ดี (x=3.73) (S.D.=0.41) สสรรุปุปผผลลกกาารรปปรระะเเมมินินคคววาามมพพงึงึ พพออใใจจขขอองง กกลลมุ่มุ่ เเปป้ ้าาหหมมาายย ประเมินจากกลุม่ เป้ าหมายการผลิตหนังส้นั โฆษณา ประชาสมั พนั ธ์ร้านขายยามมหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม โดยรวม อยูใ่ นระดบั ดี (x=4.27) (S.D.=0.73)

อภิปรายผลการศึกษา การพฒั นาสื่อโฆษณาประชาสมั พนั ธ์ร้านขายยา เรื่อง \"การผลิตหนังส้นั โฆษณาร้านขายยามหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม” ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ ทาการประเมินคณุ ภาพความพงึ พอใจอยูใ่ นระดบั ดี จากการประเมินดา้ นดา้ นเทคนิ ค ภาพยนตร์และดา้ นเสียง ทไี่ ดร้ บั ความพงึ พอใจ ดา้ นเน้ื อหารองลงมา ดงั น้ ันวธิ กี าร แก้ไขงานให้ ออกมาดที สี่ ุดคือการเพม่ิ เน้ื อหาให้น่าสนใจและการดาเนิ นเรื่องทสี่ มบรู ณ์ ข้ึน จากกลมุ่ เป้ าหมายพบวา่ มีความพงึ พอใจอยใู่ นระดบั ดี จากการประเมินขอ้ ทไี่ ดร้ บั ความพงึ พอใจมากทสี่ ดุ คือ หนังมีเน้ื อเรื่องเขา้ ใจงา่ ย ไมเ่ กิดความสบั สน ท้งั น้ีการประเมินออกมาดี เป็ นเพราะผูศ้ ึกษาไดศ้ ึกษากระบวนการสร้าง หนังส้นั โฆษณาประชาสมั พนั ธ์ร้านขายยามหาวทิ ยาลยั มหาสารคามตามข้นั ตอนที่ ถูกต้องและเหมาะสม ของกระบวนการสร้างภาพยนตร์ ซ่ึงสื่อภาพยนตร์ส้นั น้ี เป็ น การนาเสนอให้นิ สิตนักศึกษาและบคุ ลากรไดร้ ้จู กั ร้านขายยาในมหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม มานาเสนอในรปู แบบกาพยนตร์ส้นั ทเี่ ขา้ ใจงา่ ย และน่าสนใจ

เอกสารอ้างองิ รจนา สนั ตภิ านโุ สภณ,วณิ ชยา เทพสวสั ด์,ิ ศกั ร์ระภรี ์,วรวฒั นะ ปริญญา. (2560). การวจิ ยั เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือก ร้านขายยาของผบู้ ริโภคในจงั หวดั ระยอง. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2564, จาก http://www3.rbac.ac.th/rbacjournal/papersubmission/paperjournal/ CT61070216.pdf นายชาญวทิ ย พรหมพทิ กั ษ์. (2558 ). ปจั จยั ทมี่ ีผลตอ่ การเลือกชม ภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั ในประเทศไทย กรณี ศึกษาโรงภาพยนตร์ระบบ มลั ตเิ พลก็ ซ์ . สืบค้น 15 กรกฎาคม 2564, จาก http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/5297/1/FACTORS% 20EFFECTING%20ON%20SELECTION%20OF%20DIGITAL%20CI NEMA%20IN%20THAILAND.pdf พรนิ มิต ธริ าช,ภสั วลี นิ ตเิ กษตรสนุ ทร. (2558). การเลา่ เรื่องและ การสื่อความหมายของภาพยนตร์สยองขวญั นอกกระแส. สืบค้น เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564, จาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal- lru/article/download/79231/63355/0 นุสรา บรู ณะวงศ์ . (2560). การรบั รู้สื่อโฆษณาทมี่ ีผลตอ่ พฤตกิ รรมการซ้ือแชมพู. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2564, จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56710151.pdf

OUR TEAM BOOK KWAN ชื่อ-สกุล : สรศกั ด์ิ อปุ วนั ดี ชื่อ-สกุล : ขวญั กมล ศรีรมย์ เกิดวนั ที่ : 21 พฤษภาคม 2542 เกิดวนั ที่ : 14 กุมภาพนั ธ์ 2543 Facebook : สรศกั ด์ิ Facebook : Kwan Tel : 0645585136 Tel : 0656758146 Email : [email protected] Email : [email protected]