Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore สาวปฐมวัย65

สาวปฐมวัย65

Published by Guset User, 2022-07-19 07:04:26

Description: หนังสือ รวมรายชื่อสมาชิกและอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี2565

Keywords: สาขาการศึกษาปฐมวัย,มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง,นักศึกษา65

Search

Read the Text Version

สวัสดีน้องใหม่ ครูปฐมวัย65 แนะนำสมาชิกในห ้องเรียน ห้อง1

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่าย มัน ท้าทายเสมอ นางสาว กัญญาพัชร บำเพ็ญ รหัสนักศึกษา 65181860101 สาขาการศึกษาปฐมวัย

ความพยายามยุที่ไหน ความ สำเร็จยุที่นั้น นางสาว กัญญารัตน์ ติ๊ตาวงศ์ รหัสนักศึกษา 65181860102 สาขาการศึกษาปฐมวัย

ไม่มีสิ่งไหนที่ทําไม่ได้ถ้าเรามุ่งมั่น และตั้งใจ นางสาว กุลธีรา สิริบัญญัติ รหัสนักศึกษา 65181860103 สาขาการศึกษาปฐมวัย

ไม่มีความพยายามใดที่จะไม่ประสบผล สำเร็จ นางสาว เขมมิกา เขื่อนแก้ว รหัสนักศึกษา 65181860104 สาขาการศึกษาปฐมวัย

อุปสรรค คือแรงกดันนำไปสู่ ความสำเร็จ นางสาว คีตภัทร ชัยดวงดี รหัสนักศึกษา 65181860105 สาขาการศึกษาปฐมวัย

อย่ากลัวการเดินไปข้างหน้าถ้ายังไม่ คิดที่จะเดิน นางสาว ชไมพร ฟูชื่น รหัสนักศึกษา 65181860106 สาขาการศึกษาปฐมวัย

เกิดมาเพื่อเป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่เกิดมา เพื่อเป็นความสมบูรณ์แบบของใคร นางสาว ชามิล พันธวงค์ รหัสนักศึกษา 65181860107 สาขาการศึกษาปฐมวัย

หมากรุกจะเดินยังต้องคิด หมากชีวิตจะ เดินโดยไม่คิดได้อย่างไร นางสาว ณัฐณิชา สายวงศ์เปี้ ย รหัสนักศึกษา 65181860108 สาขาการศึกษาปฐมวัย

ปัญหาก็เหมือนเม็ดทรายถึงจะเยอะแต่ ก็เล็กนิดเดียว นางสาว ณัฐลดา ฟองคำ รหัสนักศึกษา 65181860109 สาขาการศึกษาปฐมวัย

อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ นางสาว ณัฐวรา นาระทะ รหัสนักศึกษา 65181860110 สาขาการศึกษาปฐมวัย

แค่ช้ากว่าคนอื่น ใช่ว่าจะไม่ ประสบความสำเร็จ นางสาว ทิชานันท์ ทาริยะวงศ์ รหัสนักศึกษา 65181860111 สาขาการศึกษาปฐมวัย

ถ้าไม่คิดจะเริ่ม ก็เหมือนเดิมทั้ง ชีวิต นางสาว นันท์ฐิชา วังตุ่น รหัสนักศึกษา 65181860112 สาขาการศึกษาปฐมวัย

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด นางสาว นิรชา เครือแปง รหัสนักศึกษา 65181860113 สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณควรใช้ชีวิตตามความฝัน ไม่ใช่ความกลัว นางสาว ปนัดดา รองตั้ง รหัสนักศึกษา 65181860114 สาขาการศึกษาปฐมวัย

งานบางอย่างอาจจะยาก แต่คำว่ายากไม่ได้ หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ นางสาว ปรางนิตา ปั ญชัยญา รหัสนักศึกษา 65181860115 สาขาการศึกษาปฐมวัย

ทุกเท้าที่ก้าวเดิน ต้องเผชิญกับปัญหา ทุกอย่างที่ ได้มาต้องไขว้คว้าด้วยตัวเอง นางสาว พรปวีณ์ ใจมุข รหัสนักศึกษา 65181860117 สาขาการศึกษาปฐมวัย

ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ แล้วชีวิต จะมีความสุข นางสาว พวงชมพู จอมแก้ว รหัสนักศึกษา 65181860118 สาขาการศึกษาปฐมวัย

อย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุด เดี๋ยวพรุ่งนี้ ไม่มีอะไรทำ นางสาว รุ่งตะวัน รหัสนักศึกษา 65181860119 สาขาการศึกษาปฐมวัย

เรียนให้จบ เพื่ออนาคต ลบคำดูถูก นางสาว วชิราภรณ์ มุ่งเหมือย รหัสนักศึกษา 65181860120 สาขาการศึกษาปฐมวัย

ถ้าตั้งใจเเล้ว ก็ต้องทำให้เต็มที่ จนสุดทาง นางสาว วรรณภา สีมา รหัสนักศึกษา 65181860121 สาขาการศึกษาปฐมวัย

คนเราไม่สามารถรักและเห็นคุณค่า ของใครได้ถ้าเรายังไม่รักและเห็น คุณค่าของตัวเอง นางสาว ศิวกานต์ กันชาติ รหัสนักศึกษา 65181860122 สาขาการศึกษาปฐมวัย

อิสระภาพคือความสุข นางสาว สิรินทรา คำใส รหัสนักศึกษา 65181860123 สาขาการศึกษาปฐมวัย

ไม่ต้องยืนให้สูง ไม่ต้องยืนให้เด่น ขอแค่ยืนให้เป็น แล้วไม่ล้มก็พอ นางสาว สุนันทา อินสา รหัสนักศึกษา 65181860124 สาขาการศึกษาปฐมวัย

สนุกกับสิ่งที่ทำ อย่ากลัวในสิ่ง ที่ไม่เคยทำ นางสาว สุภัสสรา เสียงทา รหัสนักศึกษา 65181860125 สาขาการศึกษาปฐมวัย

การบ้านง่ายนิดเดียว นอกนั้น ยากหมด นางสาว หทัยชนก ปิวศิลป์ รหัสนักศึกษา 65181860126 สาขาการศึกษาปฐมวัย

ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่ เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ ล้มลง นางสาว อภิญญา สีสุวรรณ์ รหัสนักศึกษา 65181860127 สาขาการศึกษาปฐมวัย

ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวัง นางสาว อัจฉราวรรณ วิโจทุจๆ รหัสนักศึกษา 65181860128 สาขาการศึกษาปฐมวัย


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook