Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore เด็กสังคม 65

เด็กสังคม 65

Published by Guset User, 2022-07-19 07:09:53

Description: หนังสือแนะนำสมาชิกและอาจารย์สาขาสังคมศึกษา 65

Keywords: เด็กสังคม,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,65สังคม

Search

Read the Text Version

แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและสมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รหัส 65 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 ขึ้นชื่อว่า...ชีวิตจะให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคเลย นั้นคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเหนื่อย..ท้อแท้ ทนไม่ไหว จริงๆ ก็ให้ภาวนาว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไป นาย นรภัทร จันทร์แว่น รหัส 65181100117

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 ไม่มีฝันใด สำเร็จได้ ถ้าไม่ลงมือทำ นางสาว กฤษดาภรณ์ อินต๊ะมัง รหัส 65181100101

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 ฐานของบ้าน​คือ​อิฐ ฐานของชีวิต คือ​การศึกษา นาย ก้องภพ​ แซ่ม้า รหัส​65181100102

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 \"ชีวิตมันอาจจะยาก แต่เราไม่จำเป็นต้อง\" ลดคุณค่าและความเชื่อมั่นของตนเอง นางสาวกาญจนา พุทธิมา รหัส 65181100103

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 จุดประสงค์ของการเรียนรู้คือการ เติบโตและจิตใจคนเราก็สามารถเติบโต ได้เสมอตราบเท่าที่เรายังมีชีวิต นางสาวกาญชนก สีสด รหัส65181100104

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 เธอเป็นดอกไม้ที่สวย ที่สุดและเป็นที่สุดใน แจกัน นาย กิติพงศ์ กอนแสง รหัส 65181100105

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 ไม่มีบทเรียนไหนที่สอนเรา เท่ากับบทเรียนที่เรา เคยเจอมาด้วยตัวเอง นางสาว แคทคริยา แสนใจ รหัส65181100106

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 เข้าเรียนทุกคาบ เเต่ไม่ทราบอะไรเลย นางสาว จรินทร์ ใจศิล รหัส 65181100107

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 คนที่ไม่เคยผิดพลาด คือคนที่ไม่ลงมือทำ นางสาว จิตณธนัน มาแก้ว รหัส 65181100108

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 รักตัวเองในวันพรุ่งนี้ ให้มากกว่าวันนี้ นางสาวฉัตรชฎา เสมอใจ รหัส 65181100109

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 สิ่งสำคัญคือ ไม่ได้อยู่ที่คนเราเกิดมา เป็นอะไร แต่อยู่ที่เติบโตขึ้นมาเป็น อะไร นางสาวชญานี ยอดจิตรใจ รหัส 65181100110

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 ความพยายามไม่เคยทำให้ ใครพ่ายแพ้ ความท้อแท้ก็ ไม่เคยทำให้ใครชนะ นางสาวชนิษฐา เถมินพนา รหัส 6518110 0111

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 จงอดทนต่อสิ่งเลวร้าย ที่เกิดกับเรา เมื่อผ่านไป ได้มันจะเป็นเรื่องที่เล็ก สำหรับเรา นางสาวชลธิชา กันธิยาใจ รหัส 65181100112

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 อดีต คือความฝัน ปัจจุบัน คือความ จริง อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน นาย ณภัทร เดี่ยวตระกูล รหัส 65181100113

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 อย่าคิดว่าทำไม่ได้... ถ้ายังไม่ลงมือทำ นางสาว ทิพย์นภา สูงพนาดอน รหัส 65181100114

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 \"กลับไปมอง อย่ากลับไปเดิน\" รหัส 65181100115 นางสาวธมลวรรณ ยศวงค์

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 ความสำเร็จ คือ การก้าว เดินจากความล้มเหลว หนึ่งสู่อีกความล้มเหลว หนึ่ง โดยไม่สูญสิ้นซึ่ง แรงศรัทธา นางสาวธิดารัตน์ แสนพรม รหัส 65181100116

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 ถ้าล้มเราอาจจะได้แผล ถ้ายอม แพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย นางสาวนวลพรรณ นภาประสาทพร 65181100118

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 ชีวิตเป็นของเรา อย่าให้คนอื่นมาบงการ นางสาวปาลิดา ตาวี รหัส 65181100119

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 ทำแล้วเสียใจ ยังดี กว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ นางสาว พนิดา สุขใจ รหัส 65181100120

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 Never gonna give you up, Never gonna let you down. นาย ภูมิทักษ์ มณฑารัตน์ รหัส 65181100121

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 อย่าใช้คำว่า\"พรุ่งนี้\"มาให้ ความหวังตัวเอง จงทำ\"วัน นี้\"ให้ดีที่สุด นาย วศิน เชื้อสามารถ รหัส 65181100122

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 หมากรุกจะเดินยังต้อง คิด หมากชีวิตจะเดิน โดยไม่คิดได้อย่างไร นางสาวศศิกานต์ คำมงคล รหัส 65181100123

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 อย่าปล่อยให้เวลาผ่าน ไปโดยเสียเปล่า นางสาว ศุจินันท์ เป็กปันคำ รหัสนักศึกษา 65181100124

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 คิดบวก ไม่ได้เป็นการ หลอกตัวเองว่าไม่มี ปัญหาเเต่สอนให้เรา มี ความสุขได้ภายใต้ ปัญหาที่ที่อยู่ นายศุภฤกษ์ มณีชัย รหัส65181100125

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 \"ลาออก\" นางสาวสริญญา นภาทวีสุข รหัส 65181100126

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 อย่าเอาความสุขของตัวเอง ไปผูกไว้กับคนอื่น จงมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเอง นางสาวสุธาศิณี บุญทอง รหัส 65181100127

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 ชีวิตคนเราไม่ได้ง่าย มันท้าทายเสมอ นางสาว สุพรรษา วิเศษนที รหัส 65181100128

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 บันไดสู่ความสำเร็จ ประเมิน จากความมุ่งมั่นที่แรงกล้า ความฝันที่ท้าทาย และวิธีการ รับมือกับความล้มเหลวในชีวิต นางสาว สุพิชญา คนหลัก รหัส 65181100129

สมาชิก สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 ถนนเเต่ละสาย มีจุด หมายไม่เหมือนกัน นางสาว อินทิรา น้อยราช รหัส 65181100130


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook