Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ป4 เทอม 1

ป4 เทอม 1

Published by Anniie Cheez, 2022-11-16 15:30:08

Description: ป4 เทอม 1

Search

Read the Text Version

แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาสนี วล กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ศลิ ปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 หน่วยการเรยี นร้ทู ่ี 1 เร่ือง มองเหน็ คิดเปน็ ทาได้ เวลา 8 ชวั่ โมง แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 1 เรื่อง เส้นในงานทัศนศลิ ป์ เวลา 1 ชวั่ โมง สัปดาห์ที่ 1 วันท.่ี .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชีว้ ัด มาตรฐานการเรยี นรู้ ศ 1.1 สร้างสรรคง์ านทัศนศลิ ป์ตามจินตนาการ และความคดิ สร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วพิ ากษ์วจิ ารณ์ คุณค่างานทศั นศลิ ป์ ถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดตอ่ งานศิลปะอย่างอิสระ ชน่ื ชม และประยุกต์ใช้ใน ชวี ติ ประจาวัน ตวั ชว้ี ัด ป.4/3 จาแนกทัศนธาตุของส่ิงตา่ ง ๆ ในธรรมชาติ สงิ่ แวดลอ้ ม และงานทัศนศลิ ป์ โดยเน้นเร่อื ง เสน้ สี รูปร่าง รปู ทรง พ้นื ผวิ และพนื้ ทวี่ า่ ง จุดประสงคก์ ารเรียนร้สู ตู่ ัวชี้วัด 1. บอกความสาคัญของเสน้ ที่ใช้ในงานทศั นศลิ ป์ (K) 2. ใช้เสน้ ในการสร้างสรรคผ์ ลงานทแ่ี สดงลกั ษณะตา่ ง ๆ (P) 3. เห็นความสาคัญของเสน้ ทีใ่ ช้ในงานทศั นศลิ ป์ (A) สาระสาคญั ในงานทศั นศลิ ป์ เสน้ เป็นสง่ิ สาคญั ในการแสดงรูปร่าง รูปทรง ความตนื้ ลกึ และแสงเงาของส่ิงตา่ ง ๆ เป็นสง่ิ นาสายตา และชว่ ยแสดงความเคลื่อนไหวในภาพ สาระการเรยี นรู้ เสน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. ครสู นทนากับนักเรยี นเกีย่ วกับประสบการณ์ในการวาดภาพ โดยครูใช้คาถาม ดังนี้ นกั เรียนเคยวาดภาพอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามประสบการณ์) นักเรียนชอบวาดภาพหรือไม่ (นักเรยี นตอบตามความรู้สกึ ) ในการวาดภาพของนกั เรยี น ใช้วสั ดอุ ปุ กรณอ์ ะไรในการวาดบา้ ง (ตัวอย่างคาตอบ ดินสอ กระดาษ วาดเขียน สชี นิดต่าง ๆ)


หลงั จากทนี่ กั เรยี นได้วาดภาพต่าง ๆ แล้วนักเรยี นรู้สึกอย่างไร (นกั เรยี นตอบตามความรสู้ กึ ) นกั เรียนคดิ วา่ การวาดภาพข้นึ มาแตล่ ะภาพ ส่งิ ทสี่ าคญั ทสี่ ุดในการวาดภาพ คืออะไร (นักเรยี นตอบ ตามประสบการณ์) 2. ครูอธบิ ายใหน้ กั เรยี นฟังว่า ในงานทัศนศลิ ป์ เส้น เปน็ ส่ิงสาคัญในการแสดงรูปรา่ ง รูปทรง ความตนื้ ลึก และแสง เงาของสง่ิ ตา่ ง ๆ เปน็ สงิ่ นาสายตา และชว่ ยแสดงความเคลอื่ นไหวในภาพ 3. ใหน้ กั เรยี นแบ่งกลุ่ม กลมุ่ ละ 3-4 คน ครูนาส่ิงของใกลต้ ัวหรอื ส่ิงของทีห่ าได้ภายในห้องเรียน เชน่ ถงั ขยะ กลอ่ งกระดาษ หนงั สือ กระเปา๋ นักเรียน ฯลฯ มาใหน้ ักเรยี นกลมุ่ ละ 1 ชิ้น 4. ใหน้ กั เรียนพิจารณาส่ิงของทก่ี ลุ่มตนเองได้ ว่ามีลกั ษณะรูปรา่ ง รปู ทรง ความตน้ื ลกึ และความหนา เปน็ อยา่ งไร 5. แตล่ ะกลุ่มวาดภาพลายเส้นส่งิ ของทคี่ รูแจกให้ 6. เม่อื แตล่ ะกลมุ่ วาดเสร็จให้นาผลงานของตนเองออกมานาเสนอ โดยอธบิ ายวา่ ส่ิงของและภาพวาดของแต่ละกล่มุ มีรปู รา่ ง รูปทรง ความตนื้ ลึก และความหนา เปน็ อย่างไร 7. ครูติดภาพลายเส้นของนักเรียนทุกกลุม่ ลงบนกระดาน จากน้ันใหน้ ักเรยี นทกุ คนร่วมกันพจิ ารณาว่าภาพแต่ละภาพ ประกอบดว้ ยเส้นอะไรบ้าง 8. ให้นกั เรยี นแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลมุ่ ครนู าภาพมาใหแ้ ต่ละกลุ่ม ดงั นี้ กลุ่มท่ี 1 ภาพลายเส้นที่แสดงรปู ทรง (ภาพกล่อง) กลุม่ ที่ 2 ภาพลายเสน้ ท่ีแสดงความหนา (ภาพหนังสือ) กลุ่มท่ี 3 ภาพลายเสน้ ที่แสดงการแบง่ พื้นท่ี กลมุ่ ท่ี 4 ภาพลายเสน้ ทีแ่ สดงเส้นชี้นาสายตา (ภาพแสดงระยะทาง) กลุม่ ที่ 5 ภาพลายเส้นที่แสดงแสงเงา กลมุ่ ที่ 6 ภาพลายเสน้ ทแ่ี สดงความเคล่ือนไหว ใหแ้ ตล่ ะกลุ่มศึกษาภาพที่ตนเองได้รับ แล้วพจิ ารณาวา่ ภาพต่าง ๆ ทีแ่ ตล่ ะกลุม่ ไดร้ ับ คือภาพอะไร ใช้เสน้ ลักษณะใดในการสร้างภาพ และภาพแต่ละภาพแสดงให้เห็นถงึ อะไรบา้ ง เช่น ภาพกลอ่ ง ใชเ้ ส้นตรงในการสร้างสรรค์ เมื่อวาด ออกมาแล้วแสดงให้เห็นวา่ กล่องมีรปู รา่ งและรปู ทรงส่เี หลี่ยม ใหแ้ ต่ละกลุ่มนาเสนอภาพแต่ละภาพ ครูตรวจสอบความถูกตอ้ ง พรอ้ มเสนอแนะเพิ่มเติม 9. เมือ่ นาเสนอจบทกุ กลุ่มแล้ว ครใู หน้ กั เรยี นบอกความสาคัญของเสน้ โดยครูใชค้ าถาม ดงั นี้ เสน้ มคี วามสาคัญตอ่ งานทัศนศิลปอ์ ยา่ งไรบา้ ง ครเู ขียนคาตอบของนักเรยี นเป็นแผนภาพความคดิ ลงบนกระดาน ดังตวั อย่าง เสน้ ช้ีนาสายตา เสน้ แสดงความเคล่ือนไหว เส้นแสดงแสงเงา ความสาคญั ของเส้น เสน้ สร้างรูปร่าง ต่องานทศั นศิลป์ เส้นแบ่งพ้นื ท่ี เสน้ แสดงความหนาบาง


10. ครวู าดเส้นต่าง ๆ เชน่ เสน้ ตรง เสน้ โค้ง เสน้ หยัก และเส้นโค้งตอ่ เนื่อง ลงบนกระดาน จากน้นั ใหน้ ักเรียนใช้เสน้ ตา่ ง ๆ ท่ีครวู าดใหด้ ู ต่อเติมใหเ้ ปน็ ภาพต่าง ๆ ตามจินตนาการลงในกระดาษวาดเขยี น พร้อมกบั ระบายสีใหส้ วยงาม 11. นกั เรียนและครรู ว่ มกันสรุปความรู้ ดังน้ี ในงานทัศนศลิ ป์ เสน้ เปน็ ส่ิงสาคญั ในการแสดงรปู ร่าง รูปทรง ความตื้นลึก และแสงเงาของส่งิ ต่าง ๆ เปน็ ส่ิงนาสายตา และชว่ ยแสดงความเคล่ือนไหวในภาพ 12. ใหน้ ักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครใู ชค้ าถามทา้ ทาย ดงั น้ี ถา้ ไมม่ เี สน้ งานทัศนศิลปจ์ ะเปน็ อยา่ งไร ส่ือการเรียนรู้ 1. กระดาษวาดเขียน 2. ดินสอ 3. สไี มห้ รือสีเทยี น การวดั และประเมินผลการเรียนรู้ 1. วธิ กี ารวดั และประเมินผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการเข้าร่วมกจิ กรรม 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 2. เครอ่ื งมือ 2.1 แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการเขา้ รว่ มกิจกรรม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้ารว่ มกิจกรรมกลุ่ม 3. เกณฑก์ ารประเมนิ 3.1 การประเมนิ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผา่ นตั้งแต่ 2 รายการ ถือวา่ ผา่ น ผา่ น 1 รายการ ถอื วา่ ไม่ผา่ น 3.2 การประเมนิ พฤติกรรมการเข้าร่วมกจิ กรรมกลุ่ม คะแนน 9-10 ระดับ ดมี าก คะแนน 7-8 ระดบั ดี คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้ คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรงุ


บันทึกหลงั การเรยี นรู้ ............................................................................................................................. ................................................................... . ............................................................................................................................. .................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........ .......................................................................................................................... ....................................................................... ปญั หา/อุปสรรค ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข ......................................................................................................................................................... ........................................ .......................................................................................... ....................................................................................................... ลงชอ่ื ................................................................ผเู้ ขยี นแผน ( น.ส.ภทั รานิษฐ์ พิมพะนิตย์ ) ตาแหนง่ ครูผชู้ ่วย ข้อเสนอแนะของผ้บู ริหารสถานศกึ ษา ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงช่อื ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายสิทธชิ ยั นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา โรงเรยี นบา้ นนาสีนวล อนมุ ตั ิ ไมอ่ นุมตั ิ ลงชือ่ ............................................................ผ้บู ริหาร ( นายอดุลยช์ ยั สอนไชยา ) ผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสีนวล


แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาสนี วล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 หนว่ ยการเรยี นร้ทู ี่ 1 เรื่อง มองเหน็ คดิ เป็น ทาได้ เวลา 8 ชวั่ โมง แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 2 เรื่อง เสน้ ในธรรมชาติ เวลา 1 ชวั่ โมง สปั ดาหท์ ่ี 2 วันที่..................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชวี้ ัด มาตรฐานการเรยี นรู้ ศ 1.1 สร้างสรรคง์ านทัศนศลิ ปต์ ามจนิ ตนาการ และความคดิ สร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วพิ ากษว์ ิจารณ์ คุณค่างานทัศนศลิ ป์ ถ่ายทอดความรสู้ ึก ความคิดต่องานศลิ ปะอย่างอสิ ระ ช่ืนชม และประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ติ ประจาวัน ตัวช้ีวดั ป.4/3 จาแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ ม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเร่อื ง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พน้ื ผิว และพื้นทว่ี ่าง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้สู่ตวั ชี้วดั 1. เปรยี บเทียบเสน้ ในธรรมชาตแิ ละในงานทัศนศิลป์ (K) 2. วาดภาพแสดงเสน้ ต่าง ๆ ในธรรมชาติ (P) 3. เห็นความสาคัญของเสน้ ในธรรมชาติและในงานทัศนศลิ ป์ (A) สาระสาคัญ ในธรรมชาติมรี ปู รา่ ง รปู ทรง เสน้ และสี แตกตา่ งกัน สาระการเรียนรู้ เสน้ ในธรรมชาติ การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ 1. นกั เรียนทบทวนความร้เู รื่อง เสน้ ต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์ โดยครใู ชค้ าถาม ดังน้ี ถา้ ไม่มเี สน้ เราจะสรา้ งงานทศั นศิลป์ไดห้ รือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ ไม่ได)้ เสน้ มคี วามสาคัญต่องานทัศนศลิ ปอ์ ยา่ งไรบา้ ง (ตวั อย่างคาตอบ เสน้ สร้างรูปทรง เส้นแสดงความหนา บาง เส้นแบ่งพื้นที่ เสน้ ชน้ี าสายตา เสน้ แสดงแสงเงา เส้นแสดงความเคลื่อนไหว)


2. ใหต้ ัวแทนนกั เรยี น 6 คน ออกมาทบทวนความรู้ โดยการวาดภาพลายเส้น แสดงความสาคญั ของเส้น ดังนี้ เส้นสร้างรปู ทรง เส้นแสดงความหนาบาง เสน้ แบง่ พื้นท่ี เส้นชนี้ าสายตา เสน้ แสดงแสงเงา เส้นแสดงความเคล่ือนไหว ครูและเพอ่ื น ๆ ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพ่มิ เติม 3. ครูนานักเรยี นออกไปสารวจและสังเกตธรรมชาตริ อบ ๆ ตัว โดยให้ความรูไ้ ปพร้อม ๆ กบั การเดินสารวจว่า ใน ธรรมชาติมีรปู รา่ ง รูปทรง เส้น และสี แตกต่างกนั เม่ือนักเรียนมองแลว้ ควรจาแนกไดว้ ่าเสน้ ท่เี ห็นเป็นเส้นชนดิ ใด ในแผ่นไมก้ ็มเี สน้ ให้นักเรียนเหน็ รอบตัวเรายงั มีเสน้ ต่าง ๆ เช่น เส้นของใบบัว เส้นของใยแมงมมุ เส้นของต้นไม้แต่ละต้นกไ็ ม่เหมือนกัน ถ้ามองแบบผ่าน ๆ นกั เรียนอาจคิดว่าเหมอื นกันแตถ่ ้าสังเกตให้ ดีก็จะเหน็ ชดั ว่าไม่เหมือนกนั 4. ให้นักเรียนพิจารณาวา่ สิ่งท่ีอย่ใู นธรรมชาตริ อบ ๆ ตัว ท่ีนักเรียนพบเห็น มีอะไรบา้ ง สง่ิ ตา่ ง ๆ เหลา่ น้ันมรี ูปรา่ ง รูปทรง เส้น และสี เหมือนหรือตา่ งกนั อย่างไร 5. ใหน้ กั เรียนจดจารายละเอียดของสง่ิ ต่าง ๆ ในธรรมชาติท่ตี นเองสนใจ จากนนั้ ครูนานักเรียนกลับมายังห้องเรียน 6. ใหน้ กั เรยี นเตรยี มวัสดอุ ุปกรณใ์ นการวาดภาพ 7. ให้นกั เรียนวาดภาพลายเส้น แสดงเส้นต่าง ๆ ในธรรมชาติ ท่ตี นเองสนใจ คนละ 1 ภาพ ครูคอยให้กาลงั ใจและให้ คาแนะนาเพ่ิมเตมิ 8. ใหน้ ักเรียนนาผลงานของตนเอง ออกมานาเสนอเพื่อรว่ มกนั วิจารณ์และตชิ มผลงาน 9. นกั เรียนร่วมกันอภิปรายวา่ เส้นในธรรมชาติและในงานทัศนศิลป์มีความแตกต่างกนั อย่างไร และเสน้ มี ความสาคัญต่อธรรมชาติและงานทศั นศิลป์อยา่ งไร 10. นกั เรียนและครูร่วมกนั สรุปความรู้ ดังนี้ ธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อมรอบ ๆ ตัว สามารถเป็นแรงบนั ดาลใจในการสรา้ งสรรคผ์ ลงาน ถา้ เรารู้จัก สังเกตและมองสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยสายตาของศิลปนิ 11. ให้นักเรยี นแสดงความคดิ เหน็ โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดงั นี้ เสน้ ตรงกับเสน้ โค้ง เส้นใดสรา้ งผลงานทศั นศลิ ป์ไดม้ ากกวา่ กนั เพราะอะไร สอื่ การเรยี นรู้ 1. กระดาษวาดเขียน 2. ดนิ สอ การวดั และประเมินผลการเรยี นรู้ 1. วิธีการวดั และประเมนิ ผล สังเกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการเขา้ ร่วมกิจกรรม 2. เคร่อื งมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้ารว่ มกิจกรรม 3. เกณฑ์การประเมิน การประเมินพฤติกรรมการเข้ารว่ มกิจกรรม ผา่ นตัง้ แต่ 2 รายการ ถือวา่ ผ่าน ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผา่ น


บันทึกหลงั การเรยี นรู้ ............................................................................................................................. .................................................................... .............................................................. ............................................................................................................................. ...... ............................................................................................................................ ..................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................. ....... ปัญหา/อุปสรรค ............................................................................................................................. .................................................................... .............................................................................................................................................................................. ................... แนวทางแก้ไข .................................................................................................... ............................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ลงชอ่ื ................................................................ผเู้ ขียนแผน ( น.ส.ภัทรานษิ ฐ์ พมิ พะนติ ย์ ) ตาแหนง่ ครผู ู้ชว่ ย ข้อเสนอแนะของผ้บู ริหารสถานศกึ ษา ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงชื่อ............................................................ผ้บู รหิ าร ( นายสทิ ธชิ ยั นามเดช ) รองผ้อู านวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสีนวล อนุมตั ิ ไม่อนุมัติ ลงช่อื ............................................................ผู้บรหิ าร ( นายอดุลยช์ ัย สอนไชยา ) ผ้อู านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสีนวล


แผนการจดั การเรยี นรู้ โรงเรยี นบ้านนาสนี วล กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 1 เรอื่ ง มองเห็น คิดเปน็ ทาได้ เวลา 8 ชว่ั โมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่อื ง สแี ละทฤษฎีสี เวลา 1 ชว่ั โมง สัปดาห์ท่ี 3 วนั ท.่ี .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตัวชว้ี ัด มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สรา้ งสรรค์งานทัศนศิลปต์ ามจินตนาการ และความคดิ สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ คุณค่างานทศั นศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอสิ ระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชวี ติ ประจาวนั ตัวชี้วดั ป.4/3 จาแนกทัศนธาตขุ องส่งิ ตา่ ง ๆ ในธรรมชาติ ส่งิ แวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเร่อื ง เส้น สี รปู รา่ ง รูปทรง พ้นื ผิว และพืน้ ท่ีวา่ ง จุดประสงคก์ ารเรยี นรูส้ ู่ตัวช้ีวดั 1. บอกความแตกต่างของสี ที่อย่ใู นธรรมชาติ และในงานทัศนศลิ ป์ (K) 2. เลือกใช้สชี นดิ ต่าง ๆ ใหเ้ หมาะกับการสรา้ งสรรค์งานทศั นศลิ ป์ของตนเอง (P) 3. เห็นความสาคญั ของสใี นธรรมชาติและในงานทศั นศิลป์ (A) สาระสาคัญ สีมีอยูใ่ นธรรมชาติรอบ ๆ ตวั ในทางทัศนศลิ ป์ที่มนษุ ย์ สรา้ งสีขนึ้ เพื่อใชใ้ นงานศลิ ปะ ผู้สรา้ งงานศลิ ปะสามารถ เลอื กมาใชง้ านได้ตามความเหมาะสม สาระการเรยี นรู้ สแี ละทฤษฎีสี การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ 1. ครแู ละนักเรยี นรว่ มกนั สังเกตธรรมชาติและส่ิงต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว นักเรียนบอกชอื่ สงิ่ ต่าง ๆ ทม่ี องเหน็ คนละ 1 ชอื่ จากนนั้ รว่ มกันแสดงความคิดเหน็ โดยครใู ชค้ าถาม ดังน้ี ส่ิงทีน่ กั เรยี นมองเห็น คืออะไร (นักเรียนตอบตามท่ีเห็น) สิ่ง ๆ นนั้ มรี ูปร่าง รปู ทรง เป็นอย่างไร (นักเรยี นตอบตามประสบการณ์) สิง่ ๆ น้นั มีสีอะไร (นกั เรยี นตอบตามที่เห็น)


2. ครูนาภาพธรรมชาตทิ ่รี ะบายด้วยสีชนิดต่าง ๆ เช่น สีเทยี น สไี ม้ สีน้า และสีโปสเตอร์ อย่างละ 1 ภาพ มาให้ นักเรียนดู จากนน้ั ใหน้ ักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดงั นี้ ภาพทีค่ รูนามาให้ดูมีภาพอะไรบา้ ง (นักเรยี นตอบตามที่เห็น) ภาพตา่ ง ๆ ท่ีมองเหน็ มีสอี ะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามท่ีเหน็ ) นักเรียนเหน็ ภาพแต่ละภาพแลว้ รู้สกึ อยา่ งไร (นักเรยี นตอบตามความรู้สกึ ) ภาพต่าง ๆ เหลา่ น้ีระบายสดี ้วยสีชนดิ ใดบ้าง (ตวั อย่างคาตอบ สีเทียน สไี ม้ สีนา้ และสโี ปสเตอร)์ 3. ครูนาสีชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู จากนนั้ ครูใหน้ กั เรยี นดูสที ีละชนดิ แลว้ รว่ มกันแสดงความคิดเหน็ โดยครูใช้ คาถาม ดังน้ี สีทนี่ ักเรยี นเหน็ คือ สชี นดิ ใด (ตวั อยา่ งคาตอบ สีไม้ สีเทียน สนี ้า และสโี ปสเตอร)์ สีแต่ละชนดิ เมอื่ นามาระบายภาพแลว้ ลักษณะของภาพท่ไี ดจ้ ะมคี วามเหมอื นหรือต่างกันอย่างไร (นักเรียนตอบตามประสบการณ)์ สเี ทียนเมื่อระบายภาพแล้วจะทาใหภ้ าพมีลกั ษณะอย่างไร (นกั เรยี นตอบตามประสบการณ)์ สีไม้เม่ือระบายภาพแล้วจะทาให้ภาพมีลักษณะอย่างไร (นกั เรยี นตอบตามประสบการณ์) สีนา้ เมื่อระบายภาพแล้วจะทาใหภ้ าพมีลกั ษณะอยา่ งไร (นักเรยี นตอบตามประสบการณ)์ สโี ปสเตอร์เม่ือระบายภาพแลว้ จะทาให้ภาพมีลกั ษณะอยา่ งไร (นักเรียนตอบตามประสบการณ์) 4. ครูให้ความรเู้ พิ่มเติมเกยี่ วกับคณุ สมบตั ิของสีชนดิ ตา่ ง ๆ เชน่ สเี ทยี นจะทาใหภ้ าพดูสดใส สไี มส้ ามารถฝนน้าหนกั อ่อนแกไ่ ด้ สนี ้าเม่อื ระบายแล้วจะทาใหภ้ าพเปยี กชุ่มและโปรง่ ใส สโี ปสเตอร์จะทาให้ภาพนวลแนน่ 5. ให้นกั เรียนเรียนร้เู ร่ืองทฤษฎีสี โดยครูใชค้ าถาม ดังน้ี นักเรยี นรู้จักแมส่ หี รอื ไม่ (ตวั อย่างคาตอบ รจู้ กั /ไมร่ ้จู ัก) แม่สปี ระกอบด้วยสีอะไรบ้าง (สแี ดง สีเหลือง สนี ้าเงนิ ) เมอื่ นาแม่สมี าผสมกันจะได้สีอะไรบา้ ง (นักเรยี นตอบตามประสบการณ์) 6. ครใู หน้ กั เรยี นเตรียมอปุ กรณใ์ นการผสมสีเพือ่ ฝึกปฏบิ ตั กิ ารผสมแมส่ ี 7. นกั เรียนฝกึ ปฏิบตั ิการผสมสี โดยใชแ้ มส่ ผี สมกันทลี ะคู่ (ใหน้ กั เรียนทดลองผสมสที กุ ชนิด เช่น สเี ทยี น สีไม้ สีนา้ และสโี ปสเตอร์ จากนั้นเปรยี บเทยี บสที ี่ไดว้ ่ามคี วามแตกต่างกันอยา่ งไร) 8. นักเรียนรว่ มกนั สรปุ ผลการฝกึ ปฏบิ ตั กิ ารผสมสชี นดิ ต่าง ๆ ครรู ว่ มตรวจสอบความถูกต้อง 9. ใหน้ ักเรยี นเตรียมวัสดุอปุ กรณใ์ นการวาดภาพระบายสี จากนัน้ วาดภาพระบายสีส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนเองชอบแล้ว เลือกใช้สีทีค่ ิดว่าเหมาะสมกับภาพทตี่ นเองวาด 10. นักเรยี นนาผลงานของตนเองออกมานาเสนอ แลว้ รว่ มกันวิจารณแ์ ละตชิ มผลงาน พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม 11. นักเรยี นเก็บวัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทใ่ี ชใ้ นการวาดภาพระบายสใี ห้เรียบร้อย 12. นักเรยี นและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดงั น้ี คุณค่าของสีและเทคนิคการใช้สีแต่ละชนดิ ใหผ้ ลตา่ งกนั ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความต้องการ ของผูใ้ ช้ สีไม้ฝนนา้ หนักอ่อนแก่ สีนา้ ระบายเปียกช่มุ โปร่งใส สโี ปสเตอร์นวลแนน่ 13. นักเรยี นรว่ มกนั แสดงความคิดเห็น โดยครใู ช้คาถามท้าทาย ดังนี้ สีทน่ี กั เรียนเห็นในธรรมชาติ และสใี นงานทัศนศลิ ป์มีความแตกต่างกนั อยา่ งไร


สอ่ื การเรียนรู้ 1. กระดาษวาดเขียน 2. ดนิ สอ 3. สชี นิดต่าง ๆ การวดั และประเมินผลการเรียนรู้ 1. วธิ กี ารวัดและประเมนิ ผล สังเกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการเข้าร่วมกจิ กรรม 2. เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิ กรรม 3. เกณฑ์การประเมนิ การประเมินพฤตกิ รรมการเขา้ รว่ มกจิ กรรม ผ่านต้งั แต่ 2 รายการ ถอื วา่ ผา่ น ผ่าน 1 รายการ ถอื ว่า ไมผ่ า่ น


บนั ทกึ หลงั การเรียนรู้ ............................................................................................................................. .................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................... ................................................................................................................................................................................................ . ............................................................................................................................. .................................................................... ปัญหา/อุปสรรค ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข ................................................................................................................................................................ ................................. ................................................................................................. ................................................................................................ ลงชอ่ื ................................................................ผเู้ ขยี นแผน ( น.ส.ภทั รานษิ ฐ์ พิมพะนิตย์ ) ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงช่ือ............................................................ผบู้ ริหาร ( นายสทิ ธชิ ัย นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา โรงเรียนบ้านนาสีนวล อนมุ ัติ ไม่อนมุ ัติ ลงช่ือ............................................................ผ้บู รหิ าร ( นายอดลุ ย์ชัย สอนไชยา ) ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสีนวล


แผนการจดั การเรียนรู้ โรงเรียนบา้ นนาสนี วล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิ ปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 1 เรอ่ื ง มองเหน็ คดิ เป็น ทาได้ เวลา 8 ชว่ั โมง แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 4 เร่อื ง รูปรา่ ง รูปทรง เวลา 1 ชว่ั โมง สปั ดาห์ที่ 4 วนั ท.ี่ .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตัวชีว้ ัด มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สรา้ งสรรค์งานทศั นศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วพิ ากษว์ จิ ารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรสู้ กึ ความคิดต่องานศลิ ปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชวี ติ ประจาวัน ตัวช้วี ัด ป.4/1 เปรียบเทียบรูปลกั ษณะของรูปร่าง รปู ทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทศั นศลิ ป์ ป.4/3 จาแนกทัศนธาตุของส่งิ ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ส่งิ แวดลอ้ ม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรอ่ื งเส้น สี รูปร่าง รปู ทรง พ้ืนผิว และพน้ื ท่วี า่ ง จุดประสงคก์ ารเรยี นร้สู ู่ตวั ชี้วดั (A) 1. บอกรูปรา่ ง รปู ทรงในธรรมชาติและสง่ิ แวดล้อม (K) 2. วาดภาพสงิ่ ต่างๆ ให้เหน็ ถงึ รูปร่าง รปู ทรง (P) 3. เห็นความสาคัญของรปู รา่ ง รปู ทรงในธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ มท่ีมอี ทิ ธิพลตอ่ งานทศั นศลิ ป์ สาระสาคญั รปู ร่าง รูปทรงในธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปเรขาคณิต สาระการเรยี นรู้ รปู รา่ ง รปู ทรง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. ครนู าบัตรภาพรปู เรขาคณิตตา่ ง ๆ มาใหน้ ักเรยี นดู จากน้ันใหน้ กั เรียนรว่ มกนั แสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้ ภาพทน่ี กั เรียนเห็นมอี ะไรบ้าง (ตัวอยา่ งคาตอบ รปู ส่เี หลีย่ ม สามเหลย่ี ม วงกลม วงรี) ภาพตา่ ง ๆ เหลา่ นี้ รวมเรยี กวา่ อะไร (รปู เรขาคณิต)


นกั เรยี นสงั เกตสิ่งตา่ ง ๆ ท่ีอยรู่ อบตัว แลว้ บอกไดห้ รือไม่วา่ มีสงิ่ ใดบ้าง ทม่ี ีรูปรา่ งคล้ายกบั รูป สามเหล่ียม สเี่ หล่ียม วงกลม และวงรี (นกั เรยี นตอบตามประสบการณ์) 2. ใหน้ ักเรียนสงั เกตสง่ิ ต่าง ๆ ในธรรมชาติ จากนั้นพจิ ารณาว่าสิง่ ตา่ ง ๆ เหลา่ นนั้ มีรูปรา่ งคลา้ ยกับ รปู เรขาคณติ ชนิดใด 3. ครูวาดภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างงา่ ย ๆ โดยใช้รปู เรขาคณติ ต่าง ๆ ลงบนกระดาน นกั เรียนรว่ มกัน บรรยายภาพท่คี รวู าดบนกระดาน จากนนั้ ใหน้ ักเรยี นสังเกตและบอกวา่ ภาพต่าง ๆ ที่ครูวาดลงบนกระดาน ใช้รปู เรขาคณิต ชนิดใดในการวาด และภาพต่าง ๆ เหล่านน้ั มีความเหมือนจรงิ หรอื ใกลเ้ คียงธรรมชาตมิ ากน้อยแค่ไหน 4. ครูอธบิ ายให้นักเรยี นฟงั เพ่ิมเติมวา่ รูปรา่ ง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม ส่วนใหญอ่ ยใู่ น รปู เรขาคณติ นกั เรยี นลองสังเกตแล้วแยกแยะออกมาใหเ้ หน็ ชดั เจน จะช่วยให้การวาดภาพของนักเรียนถกู ต้องและงา่ ยขึน้ 5. ใหน้ ักเรยี นเตรียมวัสดอุ ปุ กรณ์ในการวาดภาพระบายสี 6. ใหน้ ักเรยี นสงั เกตธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ มรอบ ๆ ตัว พิจารณาส่ิงต่าง ๆ ว่าอยู่ในรปู เรขาคณิตชนิดใด จากนน้ั นักเรียนวาดภาพส่ิงตา่ ง ๆ เหล่าน้นั โดยใชร้ ูปเรขาคณิต 7. นกั เรยี นนาผลงานของตนเองออกมาติดลงบนกระดาน แล้วร่วมกนั ชน่ื ชม 8. นกั เรียนร่วมกนั วจิ ารณ์ผลงานแต่ละช้ิน พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะแก่เจา้ ของผลงาน 9. ให้นักเรียนเกบ็ วสั ดุอุปกรณท์ ่ีใชใ้ นการวาดภาพระบายสีให้เรยี บรอ้ ย 10. นักเรยี นและครูรว่ มกันสรุปความรู้ ดงั น้ี รูปรา่ ง รปู ทรงในธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม ส่วนใหญ่อยู่ในรูปเรขาคณติ 11. ให้นกั เรยี นแสดงความคดิ เห็น โดยครใู ชค้ าถามทา้ ทาย ดังน้ี รปู รา่ ง และรปู ทรงใด มีมากท่สี ดุ ในธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม สอ่ื การเรียนรู้ 1. กระดาษวาดเขียน 2. ดินสอ 3. สไี ม้ สเี ทียน สีนา้ หรอื สโี ปสเตอร์ การวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู้ 1. วิธีการวดั และประเมินผล สังเกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการเข้าร่วมกจิ กรรม 2. เคร่อื งมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกจิ กรรม 3. เกณฑ์การประเมิน การประเมินพฤตกิ รรมการเข้ารว่ มกิจกรรม ผา่ นตัง้ แต่ 2 รายการ ถือวา่ ผา่ น ผา่ น 1 รายการ ถอื ว่า ไมผ่ ่าน


บนั ทกึ หลังการเรียนรู้ ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... .......................................................................................................................................................................................... ....... ปัญหา/อุปสรรค .............................................................................................................. ................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................. .................................................................... .......................................................................................................................................................... ....................................... ลงชื่อ................................................................ผู้เขียนแผน ( น.ส.ภทั รานิษฐ์ พิมพะนิตย์ ) ตาแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย ข้อเสนอแนะของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา .................................................................................................................... ............................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงชอื่ ............................................................ผ้บู รหิ าร ( นายสทิ ธชิ ัย นามเดช ) รองผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสีนวล อนมุ ตั ิ ไมอ่ นมุ ตั ิ ลงชื่อ............................................................ผบู้ ริหาร ( นายอดลุ ยช์ ยั สอนไชยา ) ผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล


แผนการจัดการเรยี นรู้ โรงเรียนบ้านนาสีนวล กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ศลิ ปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 1 เร่ือง มองเหน็ คดิ เปน็ ทาได้ เวลา 8 ชวั่ โมง แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 5 เรือ่ ง รูปรา่ ง รูปทรง เวลา 1 ชวั่ โมง สัปดาห์ท่ี 5 วนั ท.ี่ .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรยี นร้/ู ตัวชี้วดั มาตรฐานการเรยี นรู้ ศ 1.1 สรา้ งสรรคง์ านทศั นศลิ ปต์ ามจินตนาการ และความคดิ สร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วพิ ากษ์วจิ ารณ์ คณุ ค่างานทศั นศิลป์ ถ่ายทอดความรสู้ ึก ความคิดตอ่ งานศิลปะอย่างอิสระ ชืน่ ชม และประยุกต์ใชใ้ นชวี ติ ประจาวนั ตวั ช้ีวัด ป.4/3 จาแนกทัศนธาตขุ องสิง่ ต่าง ๆ ในธรรมชาติ สง่ิ แวดล้อม และงานทัศนศลิ ป์ โดยเนน้ เร่ืองเสน้ สี รูปรา่ ง รูปทรง พ้ืนผิว และพน้ื ทีว่ า่ ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรูส้ ู่ตวั ช้ีวดั 1. จาแนกทศั นธาตุของส่ิงตา่ ง ๆ ในธรรมชาติ สง่ิ แวดลอ้ ม และในงานทศั นศลิ ป์ โดยเนน้ เร่ือง พื้นผวิ (K) 2. วาดภาพส่งิ ต่าง ๆ ให้เห็นถึงพื้นผวิ ที่แตกต่างกนั (P) 3. เหน็ ความสาคัญของพนื้ ผิวในงานทัศนศลิ ป์ (A) สาระสาคัญ พนื้ ผวิ ของสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถสัมผสั จบั ตอ้ ง หรอื มองเหน็ ไดว้ ่า หยาบ ละเอยี ด ขรุขระ ดา้ น มนั เป็นตุม่ หรือเป็นหนาม สาระการเรยี นรู้ พื้นผวิ ในธรรมชาติ การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ 1. ครนู าผลไม้ตา่ ง ๆ ตกุ๊ ตา ลูกโป่ง ฯลฯ มาให้นกั เรียนดู 2. ให้นกั เรยี นออกมาสมั ผัสสิง่ ตา่ ง ๆ ที่ครใู หด้ ู ทลี ะคน 3. เมื่อนักเรยี นสัมผสั ส่ิงตา่ ง ๆ ครบทุกคนแล้ว ร่วมกนั อธิบายถงึ ลกั ษณะของพน้ื ผิวของสิง่ ตา่ ง ๆ ทไี่ ดส้ ัมผัส 4. ครูอธบิ ายความรู้เพ่มิ เติมเกย่ี วกับพื้นผวิ ว่า พ้นื ผิวคอื ลักษณะของสิ่งตา่ ง ๆ ที่สามารถสมั ผัส จบั ต้อง หรือมองเหน็ ไดว้ า่ หยาบ ละเอยี ด ขรขุ ระ ดา้ น มนั เป็นต่มุ หรือเป็นหนาม


5. ครูนาภาพต่าง ๆ มาใหน้ ักเรยี นดู ดงั น้ี 1. ภาพกิง้ ก่า 2. ภาพคางคก 3. ภาพทุเรียน 4. ภาพแอปเปิล 5. ภาพกระตา่ ย 6. ตกุ๊ ตา ให้นกั เรียนรว่ มกนั แสดงความคดิ เห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้ ภาพแต่ละภาพ เป็นภาพอะไร (ตวั อย่างคาตอบ ก้ิงกา่ คางคก ตุ๊กแก ทุเรยี น แอปเปลิ กระต่าย ตุ๊กตา) นักเรียนเคยเหน็ หรือเคยสัมผัสส่ิงที่อยู่ในภาพหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย/ไมเ่ คย) สิง่ ที่อยใู่ นภาพมีพน้ื ผิวเปน็ อยา่ งไร (ตัวอยา่ งคาตอบ ขรขุ ระ เรยี บ นุ่ม) 6. ครูให้ขอ้ สงั เกตกบั นักเรียนว่า ลักษณะของผิวบางชนิดทาใหร้ ูส้ ึกอยากสัมผสั จบั ต้อง เมอื่ มองเห็น เชน่ ผวิ น่มุ ปกุ ปยุ ของกระต่าย ผวิ ลน่ื เปน็ มนั ของแอปเปิล ผวิ บางชนดิ ขรขุ ระ หยาบ เป็นปุ่มเปน็ ปม เช่น ผวิ ของคางคก หรอื ผวิ ท่เี ป็นหนามแหลม เช่น เปลือกทเุ รียน ทาให้ไม่ อยากสมั ผสั 7. นกั เรียนแบง่ กลุ่ม ออกเป็น 4 กลุม่ กลุ่มละเทา่ ๆ กนั ครูแจกกระดาษใหท้ กุ กลุม่ กล่มุ ละ 2 แผน่ ใหแ้ ตล่ ะกลุ่มเขียนช่อื ส่งิ ต่าง ๆ ทม่ี ผี ิวเรยี บลงในกระดาษแผ่นที่ 1 และเขยี นชอื่ สง่ิ ตา่ ง ๆ ทม่ี ีผิวขรขุ ระลงในกระดาษแผ่นท่ี 2 ใหไ้ ดม้ ากทส่ี ุด โดยครูใหเ้ วลาในการคดิ 15 นาที 8. เม่ือหมดเวลาที่ครูกาหนดให้แต่ละกลุ่มออกมานาผลการระดมความคิดหนา้ ช้นั กล่มุ ที่เขยี นชื่อสง่ิ ต่างๆ ที่มผี วิ เรยี บและผวิ ขรขุ ระ ไดม้ ากที่สุดให้เพ่อื น ๆ กล่าวช่ืนชม 9. ใหน้ กั เรยี นแต่ละคนสงั เกตหรอื สมั ผัสส่งิ ตา่ ง ๆ รอบ ๆ ตัว จากนนั้ วาดภาพสงิ่ ต่าง ๆ ท่แี สดงให้เห็นถึงพื้นผวิ คนละ 1 ภาพ 10. นักเรยี นนาผลงานของตนเองมารว่ มกนั ชืน่ ชม จากนั้นร่วมกนั พจิ ารณาจดุ เด่น จดุ ด้อยของภาพตา่ ง ๆ พรอ้ ม เสนอแนะแนวทางปรบั ปรุงและแก้ไข 11. นักเรยี นรว่ มกนั อภิปรายเกี่ยวกบั ลักษณะของพ้ืนผวิ ในธรรมชาติ 12. นกั เรยี นและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดงั นี้ พ้นื ผวิ คอื ลกั ษณะของสิง่ ต่าง ๆ ท่สี ามารถสมั ผัส จบั ตอ้ ง หรอื มองเหน็ ไดว้ ่า หยาบ ละเอียด ขรขุ ระ ด้าน มัน เปน็ ตุม่ หรือเป็นหนาม 13. ให้นักเรยี นแสดงความคดิ เหน็ โดยครูใช้คาถามทา้ ทาย ดังน้ี นกั เรียนคดิ ว่าพ้ืนผิวชนดิ ใดนามาสรา้ งงานทัศนศลิ ป์ไดย้ ากทีส่ ุด สอ่ื การเรียนรู้ 1. ผลไม้ ตุ๊กตา ลกู โปง่ ฯลฯ 2. กระดาษวาดเขยี น 3. ดนิ สอ 4. สีไม้หรือสเี ทยี น


การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้ 1. วธิ กี ารวดั และประเมนิ ผล 1.1 สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ ร่วมกจิ กรรม 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ ร่วมกิจกรรมกลมุ่ 2. เครือ่ งมือ 2.1 แบบสังเกตพฤตกิ รรมการเขา้ ร่วมกจิ กรรม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 3. เกณฑก์ ารประเมนิ 3.1 การประเมนิ พฤติกรรมการเข้าร่วมกจิ กรรม ผา่ นตง้ั แต่ 2 รายการ ถือวา่ ผา่ น ผา่ น 1 รายการ ถือวา่ ไมผ่ ่าน 3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ ร่วมกจิ กรรมกลุ่ม คะแนน 9-10 ระดบั ดีมาก คะแนน 7-8 ระดบั ดี คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้ คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรงุ


บันทึกหลังการเรียนรู้ ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................. ................................................................................................................................................................................................. ปญั หา/อปุ สรรค ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................... . แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................. .................................................................... .............................................................................................................................................................................. ................... ลงชอ่ื ................................................................ผเู้ ขยี นแผน ( น.ส.ภทั รานิษฐ์ พมิ พะนติ ย์ ) ตาแหน่ง ครูผู้ชว่ ย ข้อเสนอแนะของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................ ลงชื่อ............................................................ผู้บริหาร ( นายสทิ ธชิ ัย นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสนี วล อนุมตั ิ ไม่อนุมัติ ลงชือ่ ............................................................ผู้บริหาร ( นายอดุลยช์ ัย สอนไชยา ) ผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล


แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ศลิ ปะ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 1 เรอ่ื ง มองเห็น คิดเปน็ ทาได้ เวลา 8 ชวั่ โมง แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 6 เรื่อง พนื้ ผิวทีม่ นุษย์สรา้ งขึ้นและพื้นผวิ ในภาพวาด เวลา 1 ชว่ั โมง สปั ดาห์ที่ 6 วนั ที่..................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชวี้ ดั มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทศั นศิลป์ตามจนิ ตนาการ และความคดิ สร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วิพากษว์ ิจารณ์ คณุ ค่างานทัศนศลิ ป์ ถา่ ยทอดความรู้สกึ ความคิดต่องานศิลปะอย่างอสิ ระ ช่นื ชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวนั ตวั ช้ีวดั ป.4/3 จาแนกทัศนธาตขุ องส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ ส่งิ แวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเนน้ เร่ืองเสน้ สี รปู รา่ ง รูปทรง พ้ืนผิว และพื้นที่วา่ ง จดุ ประสงค์การเรยี นรูส้ ตู่ ัวช้ีวัด 1. จาแนกทศั นธาตุของสง่ิ ต่าง ๆ ในงานทศั นศลิ ป์ โดยเน้นเรื่อง พื้นผวิ (K) 2. ศกึ ษาวธิ กี ารสรา้ งพ้นื ผวิ ในงานทศั นศิลป์ (P) 3. เหน็ ความสาคัญของพ้ืนผวิ ในงานทศั นศิลป์ (A) สาระสาคัญ ลักษณะของพื้นผวิ ในงานทศั นศลิ ปเ์ ป็นการผสมผสานของเสน้ สี รปู ร่าง รูปทรง ชอ่ งว่าง และแสงเงา สาระการเรียนรู้ พน้ื ผวิ ทม่ี นษุ ยส์ รา้ งขึ้นและพ้ืนผวิ ในภาพวาด การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ 1. นักเรียนทบทวนความรู้เร่ืองพ้ืนผิว โดยครใู ชค้ าถาม ดงั น้ี พ้นื ผวิ คืออะไร (ตัวอยา่ งคาตอบ ลกั ษณะของส่งิ ตา่ ง ๆ ท่ีสามารถสัมผสั จบั ต้อง หรอื มองเห็นได้ว่า หยาบ ละเอยี ด ขรุขระ ดา้ น มัน เปน็ ตุม่ หรอื เป็นหนาม) 2. ให้นกั เรยี นทบทวนความรูเ้ กี่ยวกบั พื้นผวิ ในธรรมชาติ โดยให้นกั เรียนบอกพ้ืนผวิ ของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนละ 1 อย่าง โดยไม่ให้ซ้ากัน


3. ใหน้ กั เรียนคน้ หาภาพต่าง ๆ ทแ่ี สดงใหเ้ ห็นถึงพื้นผวิ ตามป้ายนิเทศในห้องเรียนหรือในหนงั สือเรยี น จากนน้ั นาเสนอคนละ 1 ภาพ 4. ใหน้ ักเรยี นเปรยี บเทียบความแตกต่างของพนื้ ผิวในธรรมชาติ และพ้ืนผวิ ในงานทัศนศิลป์ 5. ให้นักเรยี นดูรปู ป้ัน และภาพวาดทีแ่ สดงใหเ้ ห็นถงึ พน้ื ผิว จากนั้นบอกลกั ษณะของพ้ืนผิวของรปู ป้ันและภาพวาด 6. ครใู ห้ความรูเ้ พิ่มเตมิ เกี่ยวกับพ้ืนผวิ ทม่ี นษุ ย์สร้างขึน้ และพืน้ ผวิ ในภาพวาดว่า ลกั ษณะพ้นื ผิวทม่ี นษุ ยส์ ร้างข้นึ เช่น งานประติมากรรม ศลิ ปนิ ใช้ความหลากหลายของพ้นื ผวิ ชว่ ยสรา้ งความน่าสนใจใหก้ ับผลงาน เช่น พ้ืนผวิ มคี วามเรียบเปน็ มนั ดนู ่าจบั ตอ้ ง หรอื ความขรุขระของพนื้ ผิวบางสว่ น กช็ ว่ ยให้รปู ป้นั ดนู า่ สนใจมากขึน้ พืน้ ผิวในภาพวาด สามารถสร้างได้ด้วยเทคนิคการวาดลวงตาใหผ้ ู้ทม่ี องเห็นรบั รู้ถงึ ความหยาบคาย ขรุขระ แหลมคม แตง่ านปัน้ สร้างพ้นื ผิวข้นึ ดว้ ยเคร่อื งมือต่าง ๆ ซ่ึงไม่วา่ จะเป็นงานวาดหรอื งานปนั้ พนื้ ผวิ ต่าง ๆ ท่ีมองเหน็ กล็ ้วนเกดิ ข้ึนไดจ้ าก ความคิดสร้างสรรค์ของตวั ศิลปินเอง 7. ใหน้ กั เรยี นเลือกงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ ท่ตี นเองช่นื ชอบ ทเี่ คยพบเห็นในชีวิตประจาวัน คนละ 1 งานทัศนศิลป์ จากนนั้ ศึกษาวิธกี ารสร้างงานและวธิ ีการสรา้ งพื้นผวิ ของงานน้ัน ๆ แล้วออกมานาเสนอหน้าช้ัน 8. นกั เรยี นและครรู ่วมกนั สรปุ ความรู้ ดงั น้ี ลักษณะของพ้นื ผิวในงานทัศนศิลป์ คือการผสมผสานกันของเส้น สี รูปร่าง รูปทรง ช่องวา่ ง และแสงเงา 9. ใหน้ กั เรียนแสดงความคดิ เหน็ โดยครูใชค้ าถามท้าทาย ดงั นี้ ถ้าไม่มีพน้ื ผิวในงานทัศนศิลป์ ผลงานช้นิ นั้นจะเป็นอย่างไร สือ่ การเรยี นรู้ รูปป้ันและภาพวาด การวดั และประเมนิ ผลการเรียนรู้ 1. วธิ ีการวัดและประเมินผล สงั เกตพฤติกรรมของนกั เรียนในการเข้ารว่ มกจิ กรรม 2. เครื่องมือ แบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ ร่วมกิจกรรม 3. เกณฑก์ ารประเมนิ การประเมินพฤติกรรมการเข้ารว่ มกจิ กรรม ผา่ นตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผา่ น ผ่าน 1 รายการ ถือวา่ ไม่ผา่ น


บันทึกหลงั การเรยี นรู้ ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... .................................................................................................................................................................................... ............. ..................................................................................................................... ............................................................................ ปญั หา/อุปสรรค ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข .................................................................................................................................................... ............................................. ................................................................................................................................................................................................. ลงชอ่ื ................................................................ผ้เู ขียนแผน ( น.ส.ภัทรานิษฐ์ พมิ พะนิตย์ ) ตาแหนง่ ครผู ูช้ ว่ ย ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงช่อื ............................................................ผู้บริหาร ( นายสิทธชิ ยั นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบ้านนาสีนวล อนมุ ตั ิ ไมอ่ นุมตั ิ ลงชือ่ ............................................................ผู้บรหิ าร ( นายอดลุ ยช์ ยั สอนไชยา ) ผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบ้านนาสีนวล


แผนการจัดการเรยี นรู้ โรงเรยี นบา้ นนาสีนวล กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่อื ง มองเห็น คดิ เปน็ ทาได้ เวลา 8 ชวั่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรอ่ื ง พื้นทีว่ า่ ง เวลา 1 ชวั่ โมง สัปดาหท์ ี่ 7 วันท.ี่ .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนร/ู้ ตวั ชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สร้างสรรคง์ านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณคา่ งานทศั นศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดต่องานศลิ ปะอย่างอสิ ระ ช่ืนชม และประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ิตประจาวนั ตวั ชีว้ ดั ป.4/3 จาแนกทัศนธาตขุ องสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ส่งิ แวดล้อม และงานทัศนศลิ ป์ โดยเน้นเร่ือง เสน้ สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผวิ และพืน้ ท่วี ่าง จดุ ประสงค์การเรยี นรสู้ ่ตู ัวช้ีวัด 1. อธิบายวธิ ีการสรา้ งพน้ื ท่วี า่ งใหก้ ับภาพวาด (K) 2. สร้างพ้นื ที่วา่ งให้กับภาพวาดของตนเอง (P) 3. เหน็ ความสาคัญของพื้นท่วี ่างในงานทัศนศิลป์ (A) สาระสาคญั การจัดพื้นทวี่ า่ งในภาพให้เหมาะสม จะชว่ ยทาให้ผลงานมคี วามสวยงามและสยี ังช่วยทาให้พนื้ ทว่ี ่าง ในภาพสวยงามยง่ิ ข้ึน สาระการเรียนรู้ พื้นทวี่ ่าง การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ 1. ครูนาภาพทม่ี ีบรเิ วณว่าง สบายตา กบั ภาพท่ไี ม่มบี ริเวณวา่ ง ดแู นน่ และอดึ อดั มาให้นักเรยี นดู จากนั้นนกั เรยี น รว่ มกันแสดงความคิดเหน็ โดยครูใช้คาถาม ดังน้ี ภาพท่ี 1 เป็นภาพอะไร และมีลกั ษณะอยา่ งไร (นักเรยี นตอบตามท่ีเห็น) เมอื่ นักเรียนมองภาพที่ 1 แลว้ รสู้ ึกอย่างไร (นักเรียนตอบตามความรูส้ กึ )


ภาพที่ 2 เปน็ ภาพอะไร และมีลกั ษณะอยา่ งไร (นกั เรยี นตอบตามทเ่ี หน็ ) เมือ่ นักเรยี นมองภาพที่ 2 แล้วรสู้ ึกอยา่ งไร (นักเรยี นตอบตามความรู้สกึ ) ภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 มีความแตกต่างกนั อย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ภาพที่ 1 ดูแลว้ สบายตา เพราะมีพ้ืนทีว่ ่างให้พักสายตา ภาพที่ 2 ดูรกรงุ รัง เพราะไม่มพี นื้ ท่วี า่ ง) นักเรียนชอบภาพที่ 1 หรือภาพท่ี 2 เพราะอะไร (นักเรียนตอบตามความรูส้ ึก) นกั เรยี นคิดว่าภาพทม่ี ีพืน้ ท่วี า่ ง กบั ภาพท่ีไม่มพี ้นื ท่ีว่าง ภาพใดดูน่าสนใจมากกว่ากัน (นกั เรยี นตอบตาม ความรูส้ ึก) นกั เรียนเคยสร้างพนื้ ท่วี า่ งใหก้ ับภาพวาดของตนเองหรือไม่ (นักเรียนตอบตามประสบการณ์) 2. ครูใหค้ วามรเู้ พิ่มเตมิ วา่ พืน้ ท่วี ่างในงานทัศนศลิ ป์ หมายถึงบรเิ วณว่างที่ไม่มีอะไรปรากฏ บรเิ วณวา่ งในงานวาด ภาพ มี 2 ลักษณะ คือ บริเวณว่างรอบ ๆ ภาพ หรือบริเวณว่างในรูปภาพ บรเิ วณว่างคือท่ีพกั สายตา รสู้ ึกผ่อนคลาย ไมอ่ ึดอัด 3. ใหน้ ักเรยี นหาภาพวาดท่ีมีพื้นทวี่ า่ งในหนังสือเรยี นกลุ่มสาระการเรยี นรู้ตา่ ง ๆ คนละ 1 ภาพ จากน้ันนาเสนอภาพ ท่ีตนเองเลือกไวท้ ลี ะคน 4. ครอู ธิบายใหน้ กั เรยี นฟังวา่ พืน้ ทว่ี า่ งของภาพสามารถทาได้ 2 วิธี คือ การสรา้ งบริเวณพนื้ ที่วา่ งภายนอก และการ สรา้ งภาพทม่ี บี ริเวณพน้ื ทว่ี ่างภายใน จากนั้นครูนาภาพวาดทมี่ บี ริเวณภายนอกและบรเิ วณวา่ งภายในอย่างละ 1 ภาพ มาให้ นักเรียนดู พร้อมให้ขอ้ สังเกตกบั นกั เรียนว่า การจดั พนื้ ทว่ี า่ งในภาพใหเ้ หมาะสม จะช่วยทาให้ผลงานมีความสวยงามและสี ยงั ช่วยทาให้พืน้ ทว่ี า่ งในภาพสวยงามย่งิ ขึ้น 5. นักเรียนเตรยี มวสั ดุอปุ กรณ์ทใ่ี ชใ้ นการวาดภาพระบายสี 6. ครูใหน้ ักเรยี นฝกึ วาดภาพต่าง ๆ ที่มบี ริเวณพื้นทว่ี ่างภายนอก และภาพตา่ ง ๆ ท่ีมบี รเิ วณพ้ืนทวี่ า่ งภายใน 7. นกั เรียนนาผลงานมาติดหนา้ กระดาน เพอ่ื วิจารณ์และชื่นชมผลงานร่วมกัน 8. นักเรียนเกบ็ วสั ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใชใ้ นการวาดภาพให้เรียบรอ้ ย 9. นักเรียนและครรู ว่ มกันสรปุ ความรู้ ดังนี้ การจดั พื้นที่ว่างในภาพให้เหมาะสม จะช่วยทาใหผ้ ลงานมคี วามสวยงามและสยี งั ช่วยทาให้พืน้ ทีว่ า่ งใน ภาพสวยงามยงิ่ ข้นึ 10. ให้นกั เรียนแสดงความคดิ เหน็ โดยครูใชค้ าถามทา้ ทาย ดังน้ี การสร้างพืน้ ทวี่ า่ งใหก้ ับภาพมีความสาคญั หรือไม่ อย่างไร สอ่ื การเรยี นรู้ 1. กระดาษวาดเขียน 2. ดินสอ 3. สีไมห้ รือสเี ทยี น


การวดั และประเมินผลการเรยี นรู้ 1. วธิ ีการวัดและประเมินผล สงั เกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 3. เกณฑก์ ารประเมิน การประเมนิ พฤติกรรมการเขา้ รว่ มกิจกรรม ผา่ นตง้ั แต่ 2 รายการ ถือวา่ ผา่ น ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน


บันทึกหลงั การเรยี นรู้ ............................................................................................................................. ................................................................... . ............................................................................................................................. .................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........ .......................................................................................................................... ....................................................................... ปญั หา/อุปสรรค ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข ......................................................................................................................................................... ........................................ .......................................................................................... ....................................................................................................... ลงชอ่ื ................................................................ผเู้ ขยี นแผน ( น.ส.ภทั รานิษฐ์ พิมพะนิตย์ ) ตาแหนง่ ครูผชู้ ่วย ข้อเสนอแนะของผ้บู ริหารสถานศกึ ษา ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงช่อื ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายสิทธชิ ยั นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา โรงเรยี นบา้ นนาสีนวล อนมุ ตั ิ ไมอ่ นุมตั ิ ลงชือ่ ............................................................ผ้บู ริหาร ( นายอดุลยช์ ยั สอนไชยา ) ผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสีนวล


แผนการจดั การเรียนรู้ โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล กลุม่ สาระการเรียนรู้ ศลิ ปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 1 เรอ่ื ง มองเห็น คดิ เป็น ทาได้ เวลา 8 ชวั่ โมง แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 8 เรอื่ ง ฝกึ ปฏบิ ตั ิการวาดภาพระบายสี เวลา 1 ชวั่ โมง สปั ดาห์ท่ี 8 วันท่ี..................... เดอื น ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรยี นร้/ู ตวั ช้วี ัด มาตรฐานการเรยี นรู้ ศ 1.1 สรา้ งสรรคง์ านทศั นศิลป์ตามจนิ ตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ คุณคา่ งานทศั นศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใชใ้ นชวี ติ ประจาวัน ตัวช้วี ดั ป.4/1 เปรียบเทียบรปู ลักษณะของรูปรา่ ง รูปทรงในธรรมชาติ ส่งิ แวดลอ้ ม และงานทศั นศลิ ป์ ป.4/3 จาแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ ม และงานทัศนศลิ ป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พน้ื ผิว และพืน้ ทว่ี า่ ง จดุ ประสงค์การเรียนรูส้ ูต่ ัวช้ีวัด 1. บอกเทคนคิ และวิธีการวาดภาพระบายสใี ห้ครบองคป์ ระกอบ (K) 2. ฝึกปฏบิ ตั กิ ารวาดภาพระบายสี (P) 3. ชน่ื ชมผลงานการวาดภาพระบายสีของตนเองและผู้อื่น (A) สาระสาคญั เส้น สี รปู รา่ ง รปู ทรง พืน้ ผวิ เปน็ สง่ิ สาคัญสาหรับการสร้างสรรค์ผลงานทศั นศิลป์ เราสามารถสงั เกต เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ได้จากธรรมชาติและสง่ิ แวดล้อม และเราสามารถสรา้ งความแปลกใหม่ให้กับ งาน ทัศนศิลป์ไดด้ ้วยการใช้พน้ื ทว่ี ่างและพน้ื ผวิ สาระการเรยี นรู้ ฝกึ ปฏิบัตกิ ารวาดภาพระบายสี การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ 1. ครูอธิบายใหน้ กั เรยี นฟงั ว่า เส้น สี รปู ร่าง รูปทรง พนื้ ผวิ เปน็ ส่งิ สาคัญสาหรับการสรา้ งสรรค์ผลงานทศั นศิลป์ เราสามารถสังเกต เส้น สี รูปรา่ ง รูปทรง ได้จากธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดล้อม และเราสามารถสรา้ ง ความแปลกใหม่ให้กบั งาน ทัศนศิลป์ไดด้ ้วยการใช้พ้ืนที่ว่างและพืน้ ผวิ


2. ใหต้ ัวแทนนักเรียนออกมาทบทวนความร้โู ดยการอธบิ ายลกั ษณะและความสาคญั ของ เส้น สี รปู รา่ ง รูปทรง พ้นื ผวิ และพื้นท่วี ่าง 3. ครูนาภาพสงิ่ ตา่ ง ๆ เช่น ภาพผลไม้ต่าง ๆ ภาพของใช้ต่างๆ จานวน 5-10 ภาพ มาให้นกั เรยี นดู ทีละภาพ จากนน้ั เลือกตวั แทนนักเรียนออกมาอธิบายลกั ษณะของ เส้น สี รูปรา่ ง รูปทรง พืน้ ผิว และพื้นท่ีว่าง ของภาพแต่ละภาพ 4. ครูให้คาแนะนากับนักเรยี นวา่ ถา้ นักเรียนตอ้ งการวาดภาพตา่ ง ๆ ใหเ้ กดิ ความเหมอื นจริง สวยงาม และมีความ แปลกใหม่ ควรฝึกสังเกตสง่ิ ต่าง ๆ รอบ ๆ ตวั แล้วฝึกฝนการวาดภาพอยา่ งสม่าเสมอ 5. ให้นกั เรยี นเตรยี มวัสดุอุปกรณใ์ นการวาดภาพระบายสี 6. นกั เรยี นใชค้ วามรเู้ ร่ืองเส้น สี รูปร่าง รปู ทรง พ้นื ผวิ และพ้นื ทว่ี า่ ง ฝึกวาดภาพระบายสีสิง่ ทีต่ นเอง ชน่ื ชอบ 7. นักเรียนนาผลงานของตนเองมาวิจารณ์และชนื่ ชมรว่ มกับเพือ่ น 8. นักเรยี นและครูรว่ มกันสรุปความรู้ ดังน้ี เสน้ สี รปู รา่ ง รปู ทรง พ้นื ผวิ เป็นส่งิ สาคัญสาหรับการสร้างสรรค์ผลงานทศั นศลิ ป์ เราสามารถสงั เกต เส้น สี รูปรา่ ง รปู ทรง ได้จากธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม และเราสามารถสรา้ ง ความแปลกใหม่ให้กบั งานทัศนศลิ ปไ์ ด้ด้วยการใชพ้ ้ืนที่วา่ งและพ้นื ผวิ 9. ใหน้ กั เรยี นแสดงความคิดเห็น โดยครใู ช้คาถามท้าทาย ดงั น้ี ผลงานการวาดภาพทีส่ มบูรณ์แบบควรมีลกั ษณะอย่างไรบา้ ง 10. ให้นกั เรยี นทาชิ้นงานท่ี 1 เรอ่ื ง การวาดภาพระบายสี ส่ือการเรยี นรู้ 1. บตั รภาพ 2. วสั ดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 3. ช้ินงานท่ี 1 เรื่อง การวาดภาพระบายสี การวัดและประเมนิ ผลการเรียนรู้ 1. วิธกี ารวดั และประเมินผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการเข้าร่วมกิจกรรม 1.2 ตรวจชนิ้ งานท่ี 1 2. เครอื่ งมือ แบบสงั เกตพฤติกรรมการเข้ารว่ มกิจกรรม 3. เกณฑ์การประเมนิ การประเมินพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกจิ กรรม ผา่ นตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผา่ น ผา่ น 1 รายการ ถือว่า ไม่ผา่ น


การประเมนิ ผลตามสภาพจริง ชน้ิ งานท่ี 1 ใหค้ รูประเมินการสรา้ งสรรค์ผลงานการวาดภาพระบายสีของนักเรียน โดยใชเ้ กณฑ์การประเมินผลดงั นี้ เกณฑ์การประเมิน ระดบั คะแนน การวาดภาพระบายสี 4 32 1 วาดภาพ วาดภาพ วาดภาพ วาดภาพ ระบายสีไดส้ วยงาม ระบายสไี ด้ มพี ้ืนท่วี ่างดูสบายตา ระบายสไี ด้สวยงาม ระบายสีได้ ไม่แสดงถึงความคดิ แสดงถงึ ความคดิ สรา้ งสรรค์ สรา้ งสรรค์มาก มพี นื้ ท่วี า่ งดสู บายตา มพี น้ื ทวี่ ่างดูสบายตา ภาพเหมอื นกับท่ีครู แตกต่างจากท่ีครู ยกตวั อยา่ ง และ ยกตัวอยา่ ง และ แสดงถงึ ความคิด แสดงถึงความคิด เขยี นคาคล้องจอง เขยี นคาคล้องจองได้ ไมส่ ัมพนั ธ์กบั ภาพ สมั พันธ์กับภาพ สรา้ งสรรค์บา้ ง สร้างสรรคเ์ ลก็ น้อย แตกตา่ งจากท่ีครู ภาพมคี วามใกล้เคียง ยกตวั อย่าง และ กับทค่ี รูยกตัวอย่าง เขียนคาคล้องจองได้ และเขยี นคาคล้อง สัมพันธก์ บั ภาพ จองไม่สัมพันธก์ ับ ภาพ


บนั ทกึ หลงั การเรียนรู้ ............................................................................................................................. .................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................. ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ปัญหา/อุปสรรค ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข ................................................................................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ............................................................................................... ลงชอ่ื ................................................................ผ้เู ขยี นแผน ( น.ส.ภทั รานิษฐ์ พมิ พะนิตย์ ) ตาแหนง่ ครผู ู้ชว่ ย ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงช่ือ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายสทิ ธชิ ยั นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสนี วล อนมุ ัติ ไม่อนมุ ัติ ลงช่ือ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายอดลุ ย์ชัย สอนไชยา ) ผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสีนวล


แผนการจดั การเรียนรู้ โรงเรยี นบ้านนาสนี วล กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ศิลปะ ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนร้ทู ่ี 2 เร่อื ง สีอุ่นกับสเี ย็น เวลา 12 ชว่ั โมง แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 9 เรอื่ ง การแบ่งวรรณะสี : แมส่ ีและสีข้นั ท่ี 2 เวลา 1 ชวั่ โมง สัปดาห์ที่ 9 วนั ที.่ .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรยี นรู/้ ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรยี นรู้ ศ 1.1 สร้างสรรคง์ านทศั นศลิ ป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วพิ ากษว์ จิ ารณ์ คณุ ค่างานทศั นศลิ ป์ ถา่ ยทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศลิ ปะอย่างอสิ ระ ชนื่ ชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวนั ตวั ชี้วัด ป.4/2 อภปิ รายเกีย่ วกับอิทธพิ ลของสวี รรณะอ่นุ และสีวรรณะเย็น ทีม่ ตี ่ออารมณ์ของมนุษย์ จุดประสงค์การเรยี นรู้ส่ตู วั ช้ีวัด 1. อธบิ ายเกย่ี วกบั แมส่ ี และสีข้นั ท่ี 2 (K) 2. ฝกึ ปฏบิ ตั ิการผสมแมส่ ีให้เป็นสีขัน้ ท่ี 2 (P) 3. เหน็ ประโยชนข์ องการผสมสี (A) สาระสาคญั เมื่อเรานาแม่สีทั้ง 3 สี คือ สแี ดง สเี หลอื ง สนี ้าเงนิ มาผสมกันเป็นคู่ ๆ กจ็ ะมสี สี ม้ สีเขียว สีม่วงเกิดขน้ึ แมส่ จี ัดเป็นสี ข้ันท่ี 1 สีทเ่ี กิดจากการผสมแมส่ ี เรยี กวา่ สีขั้นที่ 2 สาระการเรียนรู้ แมส่ ี และสีข้ันท่ี 2 การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ 1. ครสู นทนากบั นักเรียนเกยี่ วกบั ประสบการณใ์ นการใชส้ ีชนดิ ตา่ ง ๆ ในการระบายภาพวาดของตนเอง โดยครูใช้ คาถาม ดังนี้ นกั เรียนเคยใช้สีชนิดใดในการระบายภาพวาดของตนเองบา้ ง (ตวั อย่างคาตอบ สไี ม้ สีเทยี น สีนา้ สีโปสเตอร์) สที น่ี ักเรียนใช้ในการระบายภาพของตนเองมสี อี ะไรบ้าง (ตัวอยา่ งคาตอบ สีดา สีขาว สเี ขียว สีเหลือง ฯลฯ) นกั เรียนคดิ ว่าสีต่าง ๆ หลากหลายสี ทนี่ ักเรยี นใชใ้ นการระบายภาพของตนเองมาจากอะไร (นกั เรยี นตอบตาม ความเขา้ ใจ)


2. ครใู ห้ความร้เู พิ่มเตมิ กบั นกั เรยี นว่า สตี า่ ง ๆ หลากหลายสที นี่ กั เรยี นเคยใช้ในการระบายภาพวาดของตนเอง ความ จรงิ แล้ว สตี า่ ง ๆ เหล่าน้ันเกิดมาจากการผสมสหี ลักเพียง 3 สี เท่าน้นั นกั เรียนรหู้ รอื ไม่ว่า สี 3 สีหลกั ทนี่ ามาผสมกนั แลว้ เกดิ เปน็ สีต่าง ๆ อกี มากมายนัน้ มีสีอะไรบา้ ง (ตัวอย่าง คาตอบ สีแดง สเี หลือง สนี า้ เงิน) สี 3 สหี ลัก ท่ีนามาผสมกันแล้วเกดิ เปน็ สีต่าง ๆ ข้ึนมาอีกมากมาย เราเรยี กว่าอะไร (ตวั อยา่ ง คาตอบ แม่สี) นกั เรียนรหู้ รอื ไม่วา่ การนาแมส่ ีมาผสมกนั เป็นคู่ ๆ จะได้สอี ะไรบา้ ง (นักเรยี นตอบตามประสบการณ)์ นักเรียนรหู้ รือไมว่ ่า สีท่ีเราไดจ้ ากการผสมแม่สที ีละคู่ เรียกว่าอะไร (นักเรยี นตอบตามประสบการณ์) 3. ครอู ธิบายให้นกั เรยี นฟงั วา่ เมอ่ื เรานาแมส่ ที ้ัง 3 สี คือ สแี ดง สเี หลอื ง สนี า้ เงนิ มาผสมกนั เปน็ คู่ ๆ ก็จะมีสสี ม้ สีเขียว สมี ่วงเกิดข้ึน แมส่ ีจดั เปน็ สีขัน้ ที่ 1 สที ี่เกิดจากการผสมแม่สี เรยี กวา่ สีขัน้ ที่ 2 4. ครูนาแม่สี (สแี ดง สเี หลือง สนี า้ เงิน) ที่เป็นสีโปสเตอร์ หรอื สนี ้า มาให้นกั เรียนดู จากนั้นใหน้ ักเรยี นรว่ มกนั แสดง ความคดิ เห็น โดยครใู ชค้ าถาม ดงั นี้ ถา้ เรานาสแี ดงผสมกบั สีเหลอื ง จะได้สีอะไร (สสี ้ม) ให้ตวั แทนนกั เรียน 1 คน ออกมาทดลองนาสีแดงผสมกับสเี หลือง ถา้ เรานาสแี ดงผสมกับสีน้าเงนิ จะไดส้ ีอะไร (สมี ่วง) ใหต้ ัวแทนนกั เรยี น 1 คน ออกมาทดลองนาสีแดงผสมกับสีน้าเงิน ถา้ เรานาสนี ้าเงนิ ผสมกับสีเหลือง จะได้สีอะไร (สีเขยี ว) ให้ตวั แทนนักเรยี น 1 คน ออกมาทดลองนาสนี า้ เงินผสมกบั สีเหลอื ง 5. ใหน้ กั เรยี นแบ่งกลุ่ม กลมุ่ ละ 3-4 คน แต่ละกลมุ่ ฝึกปฏบิ ตั กิ ารผสมแม่สใี หเ้ ป็นสีขัน้ ท่ี 2 6. แต่ละกลมุ่ ออกมานาเสนอขนั้ ตอน วิธีการ และผลท่ีไดจ้ ากการผสมแมส่ ีทลี ะคู่ 7. ให้นกั เรยี นเลน่ เกม ตามหาสขี ั้นท่ี 2 โดยมีวิธกี ารเล่น ดังนี้ 1) แบง่ กลุ่มนักเรยี นออกเปน็ 4 กลุ่ม กลมุ่ ละเท่า ๆ กัน 2) ครูเขียนชื่อกล่มุ ต่าง ๆ ลงบนกระดาน 3) ครูแจกบตั รสีขั้นที่ 2 คือ สีมว่ ง สเี ขียว และสีส้ม กลมุ่ ละ 1 ชดุ 4) ครกู าหนดการผสมแม่สที ีละคู่ เชน่ สแี ดงผสมกับสีเหลอื ง สแี ดงผสมกับสนี ้าเงนิ สีน้าเงนิ ผสมกบั สีเหลือง 5) เมอ่ื ครูกาหนดการผสมแม่สีทีละคจู่ บ ใหแ้ ตล่ ะกลุ่ม ยกบัตรสีใหต้ รงกบั การผสมสีแต่ละคู่ เชน่ สแี ดงผสมกับสนี ้า เงนิ แตล่ ะกลุ่มต้องยกบตั รสมี ่วงขึ้น 6) กลุ่มทยี่ กบตั รสไี ด้ถกู ต้องและเรว็ ที่สดุ ได้ 1 คะแนน โดยให้ครบู ันทึกคะแนนลงบนกระดาน 7) ครสู ลับการผสมสีไปทลี ะคู่ จนแนใ่ จวา่ นกั เรยี นเข้าใจเร่ืองการผสมแม่สีเป็นสีขั้นท่ี 2 เม่ือจบเกม กลุ่มที่ได้ คะแนนมากทีส่ ุด เป็นกลุ่มท่ีชนะ 8. ให้ตัวแทนนกั เรยี นออกมาสรปุ ผลการผสมแม่สี เป็นสีข้ันที่ 2 เปน็ แผนภาพความคดิ บนกระดาน ดงั นี้ เหลือง ส้ม เขยี ว แดง น้าเงิน มว่ ง


9. นกั เรยี นทาความสะอาดอุปกรณ์และเกบ็ วัสดอุ ปุ กรณ์ใหเ้ รยี บรอ้ ย 10. นักเรยี นและครรู ่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ เมอ่ื เรานาแม่สีท้ัง 3 สี คือ สแี ดง สเี หลอื ง สนี ้าเงิน มาผสมกนั เปน็ คู่ ๆ ก็จะมีสีสม้ สีเขยี ว สีม่วงเกดิ ขึ้น แมส่ จี ัดเปน็ สขี ้นั ท่ี 1 สที ่ีเกดิ จากการผสมแมส่ ี เรียกว่า สีขัน้ ท่ี 2 11. ใหน้ กั เรยี นแสดงความคดิ เห็น โดยครใู ช้คาถามท้าทาย ดังน้ี การผสมสีมีประโยชน์อย่างไร สื่อการเรยี นรู้ 1. แมส่ ี (สโี ปสเตอร์หรอื สีนา้ ) 2. พู่กัน 3. เกมตามหาสขี นั้ ท่ี 2 การวดั และประเมินผลการเรยี นรู้ 1. วธิ กี ารวดั และประเมนิ ผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 1.2 สังเกตพฤตกิ รรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 2. เคร่อื งมือ 2.1 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเข้ารว่ มกิจกรรม 2.2 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ ร่วมกจิ กรรมกลุ่ม 3. เกณฑ์การประเมนิ 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกิจกรรม ผา่ นตัง้ แต่ 2 รายการ ถอื ว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการ ถอื ว่า ไมผ่ ่าน 3.2 การประเมนิ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกล่มุ คะแนน 9-10 ระดับ ดมี าก คะแนน 7-8 ระดบั ดี คะแนน 5-6 ระดบั พอใช้ คะแนน 0-4 ระดบั ควรปรบั ปรุง


บนั ทึกหลงั การเรยี นรู้ ............................................................................................................................. .................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...................... ............................................................................................................ ..................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ปัญหา/อุปสรรค ............................................................................................................................. .................................................................... ...................................................................................................................................................... ........................................... แนวทางแก้ไข ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ลงช่ือ................................................................ผู้เขียนแผน ( น.ส.ภัทรานษิ ฐ์ พมิ พะนติ ย์ ) ตาแหนง่ ครผู ูช้ ว่ ย ข้อเสนอแนะของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................................................ ..................................... ............................................................................................. .................................................................................................... ลงช่อื ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายสิทธชิ ยั นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา โรงเรยี นบ้านนาสีนวล อนุมตั ิ ไม่อนุมตั ิ ลงชอ่ื ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายอดุลยช์ ยั สอนไชยา ) ผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล


แผนการจัดการเรยี นรู้ โรงเรียนบา้ นนาสีนวล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิ ปะ ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนร้ทู ่ี 2 เรอื่ ง สีอุ่นกับสีเยน็ เวลา 12 ช่วั โมง แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 10 เรื่อง การแบ่งวรรณะสี : สีข้ันที่ 3 เวลา 1 ชว่ั โมง สัปดาหท์ ี่ 10 วนั ที.่ .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตวั ชี้วดั มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สร้างสรรคง์ านทัศนศลิ ป์ตามจนิ ตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คณุ คา่ งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรูส้ กึ ความคิดตอ่ งานศิลปะอย่างอสิ ระ ชื่นชม และประยุกต์ใชใ้ นชวี ิตประจาวนั ตวั ชว้ี ดั ป.4/5 มที กั ษะพ้นื ฐานในการใชว้ ัสดุอปุ กรณ์สรา้ งสรรคง์ านวาดภาพระบายสี จดุ ประสงค์การเรยี นร้สู ูต่ วั ช้ีวัด 1. อธบิ ายวธิ ีการผสมสีขน้ั ท่ี 3 (K) 2. ฝึกปฏบิ ัตกิ ารผสมสีขั้นท่ี 3 (P) 3. เห็นประโยชนข์ องการผสมสี (A) สาระสาคัญ เมื่อเรานาสีขนั้ ที่ 2 มาผสมกบั แม่สี กจ็ ะได้สีใหม่ ๆ เกดิ ขึน้ อีก สีทเี่ กดิ ข้นึ ใหม่ จะเรยี กว่า สขี น้ั ที่ 3 สาระการเรียนรู้ การผสมสขี ัน้ ท่ี 3 การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ 1. นกั เรียนทบทวนความรู้เก่ียวกบั แม่สี และสขี ้นั ที่ 2 โดยครูใช้คาถาม ดงั นี้ แม่สี มีสอี ะไรบา้ ง (สีแดง สีเหลือง สนี า้ เงิน) เม่อื เรานาแมส่ มี าผสมกันทีละคู่ จะไดส้ ีอะไรบา้ ง (สีแดงผสมกบั สีเหลอื ง ไดส้ ีสม้ สแี ดงผสมกบั สีนา้ เงนิ ไดส้ มี ่วง สนี ้าเงินผสมกับสเี หลือง ได้สเี ขยี ว) สที ไี่ ดจ้ ากการผสมแมส่ ี เราเรยี กว่าอะไร (สีขน้ั ที่ 2) 2. ใหน้ ักเรยี นแบ่งกลุ่ม กลมุ่ ละ 3-4 คน จากนน้ั ทบทวนการผสมแม่สี ใหเ้ ปน็ สีขัน้ ท่ี 2


3. ใหต้ วั แทนนักเรียน 1 คน ออกมาอธบิ ายข้นั ตอนและวธิ ีการผสมแมส่ ีใหเ้ ป็นสขี น้ั ท่ี 2 4. นักเรยี นรว่ มกนั แสดงความคดิ เห็นเกย่ี วกบั การผสมสี โดยครูใช้คาถาม ดงั น้ี นกั เรียนคดิ วา่ สีต่าง ๆ ท่ีเราใช้ระบายภาพ มีเพียงแมส่ ี กบั สขี นั้ ที่ 2 ใช่หรอื ไม่ (ตัวอยา่ งคาตอบ ใช/่ ไม่ใช่) นอกจากแม่สี และสีข้นั ที่ 2 แล้ว นักเรียนเคยเห็นสอี ะไรอีกบา้ ง (นกั เรียนตอบตามประสบการณ์) ถ้าเรานาสีข้นั ท่ี 2 กลับมาผสมกับแมส่ อี ีกครั้ง นักเรียนคิดว่า สที ีไ่ ด้จะเป็นอยา่ งไร (นกั เรียนตอบตาม ประสบการณ์) 5. ใหแ้ ต่ละกลุ่มตามข้อ 2 ฝึกปฏิบัติการผสมสขี ้ันท่ี 2 กบั แม่สี เพ่ือให้ไดส้ ีขนั้ ท่ี 3 6. ให้แตล่ ะกลุม่ ออกมานาเสนอขน้ั ตอน วธิ ีการ และผลท่ีไดจ้ ากการผสมสขี ัน้ ท่ี 2 กบั แมส่ ี 7. ครูอธบิ ายให้นกั เรียนฟังวา่ เม่อื เรานาสีข้ันท่ี 2 มาผสมกับแมส่ ี ก็จะไดส้ ใี หม่ ๆ เกิดข้ึนอีก สีที่ เกิดข้นึ ใหม่ จะเรียกวา่ สีข้นั ท่ี 3 8. ครใู หค้ วามรู้เพ่ิมเติมกับนกั เรียนว่า หากเรานาสีทผ่ี สมไว้ในแต่ละขนั้ มาเรียงเปน็ วงกลมตามลาดบั ของการผสมสกี ็ จะเกดิ เป็นวงสีทเ่ี รียกว่า วงสีธรรมชาติ 9. ให้นักเรียนแตล่ ะกลุ่มออกแบบและจดั ทาวงสีธรรมชาติ ลงในกระดาษ 10. ครแู ละนักเรียนรว่ มกันสรุปผลการผสมสขี น้ั ท่ี 2 กบั แม่สี ให้เป็นสขี ัน้ ท่ี 3 ดังตวั อย่าง เขียวเหลือง เหลือง เขยี ว ส้มเหลือง เขียวน้าเงิน ส้ม น้าเงิน สม้ แดง มว่ งแดง มว่ งน้าเงิน แดง มว่ ง 11. นักเรยี นลา้ งอปุ กรณ์และเกบ็ วัสดุอุปกรณใ์ นการผสมสีให้เรียบรอ้ ย


12. นกั เรยี นและครรู ว่ มกันสรุปความรู้ ดังนี้ เม่ือเรานาสขี น้ั ท่ี 2 มาผสมกับแม่สี ก็จะไดส้ ใี หม่ ๆ เกิดขึ้นอกี สีท่เี กดิ ข้นึ ใหม่ จะเรยี กว่า สขี ั้นที่ 3 13. ให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็น โดยครใู ช้คาถามท้าทาย ดังนี้ ถ้าไมม่ แี ม่สี งานทัศนศิลป์จะเปน็ อยา่ งไร สอ่ื การเรียนรู้ สโี ปสเตอรห์ รอื สีนา้ การวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู้ 1. วิธีการวดั และประเมินผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการเขา้ ร่วมกจิ กรรม 1.2 สงั เกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการเขา้ รว่ มกิจกรรมกล่มุ 2. เครอ่ื งมือ 2.1 แบบสังเกตพฤตกิ รรมการเข้าร่วมกิจกรรม 2.2 แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการเข้าร่วมกจิ กรรมกลมุ่ 3. เกณฑ์การประเมิน 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ ร่วมกจิ กรรม ผา่ นตั้งแต่ 2 รายการ ถอื วา่ ผา่ น ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไมผ่ า่ น 3.2 การประเมนิ พฤติกรรมการเขา้ รว่ มกจิ กรรมกลมุ่ คะแนน 9-10 ระดบั ดีมาก คะแนน 7-8 ระดับ ดี คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้ คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง


บันทึกหลังการเรยี นรู้ .............................................................................................. ................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ..................................................................................................................................................... ............................................ ปัญหา/อปุ สรรค ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................. ............................................................. ....... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงชือ่ ................................................................ผเู้ ขยี นแผน ( น.ส.ภัทรานษิ ฐ์ พมิ พะนิตย์ ) ตาแหนง่ ครผู ู้ช่วย ขอ้ เสนอแนะของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงชื่อ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายสทิ ธชิ ัย นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสนี วล อนมุ ตั ิ ไม่อนุมัติ ลงชือ่ ............................................................ผู้บรหิ าร ( นายอดลุ ยช์ ยั สอนไชยา ) ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล


แผนการจัดการเรยี นรู้ โรงเรียนบา้ นนาสนี วล กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ศลิ ปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง สีอุ่นกับสเี ยน็ เวลา 12 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 เร่ือง การแบ่งวรรณะสี : สขี ้นั ท่ี 3 เวลา 1 ชวั่ โมง สปั ดาห์ท่ี 11 วันท่ี..................... เดอื น ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตวั ชีว้ ดั มาตรฐานการเรยี นรู้ ศ 1.1 สรา้ งสรรค์งานทศั นศิลปต์ ามจนิ ตนาการ และความคดิ สร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วพิ ากษ์วจิ ารณ์ คุณค่างานทัศนศลิ ป์ ถ่ายทอดความรสู้ ึก ความคิดตอ่ งานศิลปะอย่างอิสระ ชน่ื ชม และประยุกต์ใช้ในชวี ิตประจาวนั ตัวชว้ี ดั ป.4/2 อภิปรายเกี่ยวกบั อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสวี รรณะเย็น ท่ีมีต่ออารมณข์ องมนุษย์ ป.4/5 มที ักษะพนื้ ฐานในการใชว้ ัสดอุ ุปกรณ์สรา้ งสรรคง์ านวาดภาพระบายสี จุดประสงค์การเรยี นรูส้ ู่ตวั ช้ีวดั 1. บอกลักษณะของสวี รรณะอุ่น (K) 2. เขียนแผนภาพความคิดแสดงสีวรรณะอุน่ (P) 3. เห็นความสาคัญของการใชส้ วี รรณะอุ่น ทส่ี ง่ ผลตอ่ อารมณแ์ ละความรู้สึก (A) สาระสาคัญ สวี รรณะอุ่นให้ความรู้สึกรอ้ นแรง ตื่นเตน้ ใหค้ วามรู้สึกถงึ การต่อสู้ ความรนุ แรง แสดงความรสู้ กึ จากแสงสวา่ งในเวลา กลางวัน สาระการเรยี นรู้ สีวรรณะอนุ่ การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ 1. นกั เรยี นทบทวนความรเู้ รื่อง แม่สี สขี ้นั ท่ี 1 และสีข้ันที่ 2 โดยครูใช้คาถาม ดงั นี้ แม่สมี ีสอี ะไรบ้าง (สแี ดง สีเหลอื ง สีนา้ เงนิ ) แมส่ เี มอ่ื ผสมกนั ทีละคจู่ ะได้สีอะไรบา้ ง (สีแดงผสมกับสีเหลอื ง ไดส้ ีส้ม สแี ดงผสมกบั สนี ้าเงิน ได้สมี ว่ ง สนี า้ เงินผสมกบั สีเหลือง ได้สีเขียว) สีที่ได้จากการผสมแม่สี เราเรียกว่าอะไร (สีขัน้ ท่ี 2)


เมื่อนาสขี ้ันที่ 2 กลับมาผสมกับแมส่ ีแล้ว จะเกิดสอี ะไรอีกบ้าง (ตวั อย่างคาตอบ สีเขียวผสมกบั สเี หลอื ง ได้สีเขียวเหลอื ง สีเขยี วผสมกับสีน้าเงนิ ไดส้ ีเขยี วนา้ เงนิ สีม่วงผสมกบั สีน้าเงิน ไดส้ มี ่วงนา้ เงิน สีมว่ งผสมกับสีแดง ไดส้ ี ม่วงแดง สีส้มผสมกบั สีแดง ได้สีส้มแดง สีสม้ ผสมกบั สเี หลืองได้สีส้มเหลือง) สีทีไ่ ดจ้ ากการผสมสีขน้ั ท่ี 2 กับแม่สี เราเรยี กว่าอะไร (สีขน้ั ท่ี 3) 2. ครนู าวงสีธรรมชาตมิ าใหน้ กั เรียนดู จากนั้นใหน้ ักเรียนไล่สตี ่าง ๆ ไปตามวงสธี รรมชาติ โดยเร่ิมจาก สีเหลอื ง 3. ครูอธิบายให้นกั เรียนฟงั วา่ สตี า่ ง ๆ ในวงสีธรรมชาติ จะถูกแบ่งเปน็ 2 วรรณะ คือวรรณะอุ่นและวรรณะเยน็ วรรณะสี คอื การแยกคุณลักษณะของสเี ปน็ กลมุ่ ซง่ึ มีความแตกตา่ งกันอยา่ งเดน่ ชัด แต่ละกลมุ่ ให้อิทธพิ ลทางดา้ นอารมณข์ อง มนุษย์ เช่น ตื่นเตน้ เศร้า ร่าเรงิ แสดงถึงความอบอ่นุ จากแสงแดดในเวลากลางวนั หรอื ใหค้ วามรสู้ กึ เยน็ สบายผอ่ นคลายใน เวลากลางคนื 4. ใหน้ ักเรยี นพิจารณาวา่ สใี ดบ้างในวงสธี รรมชาตทิ ่ีมองแล้ว ให้ความรู้สกึ ที่ร้อนแรง ตืน่ เต้น แสดงความรู้สกึ จากแสง สวา่ งในเวลากลางวนั ครูเขยี นคาตอบของนักเรยี นลงบนกระดาน เชน่ สีเหลอื ง สีสม้ เหลือง สสี ้ม สสี ้มแดง สีแดง สีม่วงแดง สมี ว่ ง 5. ครนู าบตั รสี สีเหลือง สีสม้ เหลอื ง สีส้ม สีส้มแดง สแี ดง สีม่วงแดง สมี ว่ ง มาใหน้ ักเรียนดูทลี ะสี นกั เรียนร่วมกนั แสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังน้ี สีทนี่ ักเรยี นเห็น มีสอี ะไร (ตัวอยา่ งคาตอบ สีเหลือง สีส้มเหลอื ง สีส้ม สีสม้ แดง สแี ดง สมี ว่ งแดง สีม่วง) นกั เรยี นเคยเห็นสีตา่ ง ๆ เหล่าน้ี ในภาพอะไรบา้ ง (ตัวอยา่ งคาตอบ ภาพพระอาทติ ย์สแี ดง ภาพแสง ของพระอาทิตย์ สีเหลอื งหรือสสี ้มแดง เป็นต้น) เมือ่ นกั เรียนมองสตี ่าง ๆ เหลา่ นแี้ ล้ว รสู้ กึ อย่างไร (ตวั อยา่ งคาตอบ ร้อนแรง) นักเรยี นคดิ วา่ ถา้ เราใชส้ ีต่าง ๆ เหลา่ น้ีระบายภาพภาพเดียวกนั จะเปน็ อย่างไร (นักเรยี นตอบตาม ประสบการณ์และความเขา้ ใจ) 6. ครูนาภาพวาดทีร่ ะบายดว้ ยสวี รรณะอนุ่ มาให้นักเรียนดู 3-4 ภาพ จากนัน้ ให้นักเรยี นร่วมกันแสดงความคดิ เหน็ โดยครใู ชค้ าถาม ดังนี้ ภาพที่นักเรียนเห็นมีภาพอะไรบา้ ง (นกั เรยี นตอบตามประสบการณ์และความเขา้ ใจ) ภาพที่เหน็ ระบายดว้ ยสอี ะไรบา้ ง (นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความเขา้ ใจ) ภาพแตล่ ะภาพให้อารมณ์และความรู้สึกอยา่ งไร (นักเรยี นตอบตามความรสู้ ึก) นกั เรียนคดิ วา่ ภาพเหล่านรี้ ะบายดว้ ยสวี รรณะใด (นักเรียนตอบตามประสบการณ)์ 7. ครูให้ความร้กู ับนักเรยี นว่า สีทีใ่ หค้ วามรสู้ ึกร้อนแรง ตื่นเตน้ ให้ความรูส้ กึ ถึงการต่อสู้ ความรนุ แรง แสดง ความรสู้ ึกจากแสงสวา่ งในเวลากลางวัน เรียกว่า สีวรรณะอุ่น สีวรรณะอ่นุ ในวงสีธรรมชาติ ได้แก่ สเี หลือง สสี ม้ เหลือง สีสม้ สีสม้ แดง สแี ดง สมี ่วงแดง สีมว่ ง 8. ใหน้ กั เรยี นหาภาพทใ่ี ช้วรรณะสีอุ่นจากหนงั สือตา่ ง ๆ จากน้นั นาเสนอภาพเหล่าน้นั หน้าชน้ั เรยี น โดยอธิบายวา่ ภาพนัน้ ใช้วรรณะสีอุ่นสใี ดบา้ ง และภาพภาพน้นั ใหค้ วามรสู้ ึกอยา่ งไร 9. ใหต้ วั แทนนกั เรยี นออกมาเขยี นแผนภาพความคดิ แสดงสีวรรณะอุ่น ลงบนกระดาน 10. นักเรยี นและครูร่วมกันสรปุ ความรู้ ดังนี้ สวี รรณะอ่นุ ในวงสีธรรมชาติ ไดแ้ ก่ สเี หลือง สีส้มเหลอื ง สีส้ม สีสม้ แดง สีแดง สมี ่วงแดง สีมว่ ง เหล่าน้ี จะใหค้ วามรู้สึกร้อนแรง ตนื่ เต้น ใหค้ วามร้สู กึ ถึงการต่อสู้ความรนุ แรง แสดงความรูส้ ึกจากแสงสว่างในเวลากลางวัน


11. นักเรยี นรว่ มกนั แสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้ าถามท้าทาย ดงั นี้ นักเรยี นคดิ วา่ สีวรรณะอุ่นควรใชใ้ นการระบายภาพลักษณะใดบ้าง สือ่ การเรียนรู้ บตั รสี บตั รภาพทร่ี ะบายดว้ ยวรรณะสีอ่นุ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1. วิธีการวดั และประเมินผล สงั เกตพฤติกรรมของนกั เรียนในการเขา้ ร่วมกจิ กรรม 2. เครือ่ งมือ แบบสงั เกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 3. เกณฑ์การประเมิน การประเมนิ พฤตกิ รรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านต้งั แต่ 2 รายการ ถอื ว่า ผ่าน ผา่ น 1 รายการ ถือว่า ไมผ่ า่ น


บันทึกหลังการเรยี นรู้ .................................................................................................. ............................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ......................................................................................................................................................... ........................................ ปัญหา/อปุ สรรค ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................. ................................................................. ... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงชอื่ ................................................................ผเู้ ขยี นแผน ( น.ส.ภัทรานิษฐ์ พิมพะนิตย์ ) ตาแหน่ง ครผู ้ชู ่วย ขอ้ เสนอแนะของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงชือ่ ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายสิทธชิ ัย นามเดช ) รองผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสีนวล อนมุ ตั ิ ไม่อนุมัติ ลงชอ่ื ............................................................ผู้บรหิ าร ( นายอดลุ ยช์ ยั สอนไชยา ) ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสีนวล


แผนการจัดการเรยี นรู้ โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ศิลปะ ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 2 เรื่อง สีอุ่นกบั สเี ยน็ เวลา 12 ชั่วโมง แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 12 เร่อื ง สีวรรณะเยน็ เวลา 1 ชวั่ โมง สปั ดาหท์ ่ี 12 วนั ท่.ี .................... เดอื น ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สร้างสรรคง์ านทศั นศลิ ปต์ ามจนิ ตนาการ และความคดิ สร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คณุ คา่ งานทัศนศิลป์ ถา่ ยทอดความรู้สกึ ความคิดต่องานศลิ ปะอย่างอิสระ ชน่ื ชม และประยุกตใ์ ช้ในชวี ิตประจาวนั ตวั ชีว้ ัด ป.4/2 อภิปรายเกย่ี วกบั อทิ ธพิ ลของสีวรรณะอุ่นและสวี รรณะเยน็ ทม่ี ตี อ่ อารมณข์ องมนุษย์ จุดประสงค์การเรียนร้สู ู่ตวั ชี้วดั 1. บอกลกั ษณะของสวี รรณะเย็น (K) 2. เขียนแผนภาพความคิดแสดงสีวรรณะเย็น (P) 3. เหน็ ความสาคญั ของการใช้สีวรรณะเย็น ที่ส่งผลตอ่ อารมณ์และความรสู้ กึ (A) สาระสาคญั สวี รรณะเย็น ให้ความรู้สกึ เย็นสบาย สดชื่น เยือกเยน็ งอกงาม แสดงถงึ ความร้สู กึ สงบในเวลากลางคืน สาระการเรยี นรู้ สีวรรณะเย็น การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ 1. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง สีวรรณะอนุ่ โดยครนู าวงสีธรรมชาติมาใหน้ กั เรยี นดู จากนน้ั ร่วมกนั แสดงความ คดิ เหน็ โดยครูใชค้ าถาม ดงั นี้ สวี รรณะอุน่ ในวงสธี รรมชาติ มสี ีอะไรบ้าง (สีเหลือง สสี ม้ เหลือง สีสม้ สีส้มแดง สีแดง สีม่วงแดง สีม่วง) วรรณะอุน่ ให้ความรสู้ กึ อะไรบา้ ง (ร้อนแรง ต่ืนเต้น ให้ความรู้สกึ ถงึ การตอ่ สู้ ความรุนแรง) สีวรรณะอุ่นเหมาะท่จี ะใช้กับภาพชนดิ ใด (ตวั อยา่ งคาตอบ ภาพที่มีแสงสว่างในเวลากลางวัน) ในวงสีธรรมชาติ มีสใี ดบา้ งที่ไม่ไดจ้ ัดให้อยู่ในสวี รรณะอุน่ (สีเขยี วเหลอื ง สีเขียว สีเขียวน้าเงนิ สีน้าเงนิ )


นกั เรียนคิดว่า เพราะอะไร สเี ขียวเหลอื ง สีเขยี ว สเี ขียวน้าเงิน สีนา้ เงนิ จงึ ไม่จดั อยู่ใน สีวรรณะอ่นุ (นกั เรยี นตอบตามประสบการณ)์ 2. ครูให้นักเรียนดูบตั รสี สเี ขียวเหลอื ง สเี ขยี ว สเี ขยี วน้าเงิน สนี า้ เงนิ สมี ่วงน้าเงนิ จากนั้นรว่ มกนั แสดงความคดิ เห็น เกีย่ วกบั สีตา่ ง ๆ เหล่านี้ โดยครใู ช้คาถามดังนี้ บตั รสีทน่ี ักเรยี นเห็น มสี อี ะไรบา้ ง (สเี ขยี วเหลือง สีเขียว สเี ขียวน้าเงนิ สีน้าเงิน สีม่วงนา้ เงิน) นักเรยี นเคยเหน็ สตี ่าง ๆ เหลา่ นี้ ในภาพอะไรบา้ ง (ตวั อย่างคาตอบ ภาพต้นไม้สเี ขยี ว ) เมอื่ นักเรียนมองสีตา่ ง ๆ เหลา่ นแ้ี ล้ว รู้สกึ อยา่ งไร (ตัวอยา่ งคาตอบ เย็นสบาย) นักเรยี นคิดว่าถ้าเราใช้สตี า่ ง ๆ เหลา่ นร้ี ะบายภาพภาพเดียวกัน จะเปน็ อยา่ งไร (นักเรยี นตอบตาม ประสบการณ์และความเขา้ ใจ) 3. ครนู าภาพที่ระบายดว้ ยสีวรรณะเยน็ 2-3 ภาพ มาให้นกั เรียนดู จากนัน้ นกั เรียนร่วมกันแสดง ความคิดเหน็ โดยครูใชค้ าถาม ดงั น้ี ภาพทีน่ ักเรียนเห็นมีภาพอะไรบ้าง (นกั เรยี นตอบตามประสบการณ์และความเขา้ ใจ) ภาพท่เี หน็ ระบายดว้ ยสอี ะไรบา้ ง (นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความเข้าใจ) ภาพแต่ละภาพให้อารมณ์และความรู้สึกอยา่ งไร (นักเรยี นตอบตามความรูส้ ึก) นกั เรยี นคดิ ว่าภาพแต่ละภาพเป็นเวลาใด (ตัวอยา่ งคาตอบ เวลาพลบคา่ เวลากลางคืน) นักเรียนคิดว่าภาพเหลา่ น้รี ะบายดว้ ยสีวรรณะใด (นักเรียนตอบตามประสบการณ)์ 4. ครใู ห้ความร้เู พิ่มเตมิ กบั นกั เรียนว่า สีทใ่ี ห้ความรู้สกึ เยน็ สบาย สดชนื่ เยือกเย็น งอกงาม แสดงถงึ ความรู้สกึ สงบใน เวลากลางคืน เราเรียกว่า สีวรรณะเย็น สวี รรณะเย็นในวงสีธรรมชาติ ไดแ้ ก่ สเี หลือง สเี ขียวเหลอื ง สีเขยี ว สีเขียวนา้ เงิน สนี า้ เงนิ สีมว่ งนา้ เงิน สมี ่วง 5. ครใู ห้นกั เรยี นดภู าพที่ระบายด้วยสีเหลอื งและสีมว่ งในวรรณะสีอนุ่ และในวรรณะสีเย็น จากนั้นใหน้ กั เรียน เปรียบเทียบภาพสเี หลืองในวรรณะตา่ ง ๆ ทลี ะคู่ ให้นักเรียนดูภาพสเี หลืองในวรรณะสอี ุ่นและวรรณะสเี ยน็ จากนัน้ ครใู ช้คาถาม ดังนี้ สเี หลืองทีร่ ะบายในภาพที่ 1 ให้อารมณแ์ ละความรสู้ ึกอย่างไร (ตวั อยา่ งคาตอบ ให้อารมณแ์ ละ ความรู้สกึ ท่ีร้อนแรง) สเี หลืองในภาพที่ 1 อยู่ในสีวรรณะใด (ตวั อยา่ งคาตอบ วรรณะอุน่ ) สเี หลืองทร่ี ะบายในภาพท่ี 2 ให้อารมณ์และความรู้สกึ อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ เยน็ สบาย) สีเหลอื งในภาพที่ 2 อยใู่ นสวี รรณะใด (ตัวอยา่ งคาตอบ วรรณะเยน็ ) ให้นักเรยี นดภู าพสีมว่ งในวรรณะอุ่นและวรรณะเย็น จากนั้นครใู ช้คาถาม ดงั นี้ สีมว่ งท่ีระบายในภาพท่ี 1 ใหอ้ ารมณ์และความรู้สกึ อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ให้อารมณ์และความรสู้ กึ ทร่ี อ้ นแรง) สีม่วงในภาพที่ 1 อยใู่ นสีวรรณะใด (ตวั อยา่ งคาตอบ วรรณะอ่นุ ) สีม่วงที่ระบายในภาพที่ 2 ให้อารมณแ์ ละความรูส้ ึกอย่างไร (ตวั อยา่ งคาตอบ เยน็ สบาย) สีม่วงในภาพท่ี 2 อยใู่ นสวี รรณะใด (ตวั อยา่ งคาตอบ วรรณะเย็น) 6. ครูให้ข้อสงั เกตวา่ สเี หลอื งและสีม่วงเป็นไดท้ ้ังวรรณะสอี ุ่น และวรรณะสเี ย็น เมื่ออยู่กับวรรณะสอี ุ่นกจ็ ะอนุ่ ไปดว้ ย เมื่ออยู่กบั สีวรรณะเยน็ กจ็ ะเย็นไปด้วย 7. ใหน้ กั เรียนสรุปว่าวรรณะสเี ย็นมสี อี ะไรบา้ ง และเมื่อมองสีต่าง ๆ ในวรรณะสเี ย็น นกั เรยี นรสู้ ึกอยา่ งไร


8. ใหน้ กั เรียนหาภาพวรรณะสีเยน็ จากหนังสือต่าง ๆ จากนนั้ นาเสนอภาพเหล่านั้นหน้าช้ันเรียน โดยอธิบายวา่ ภาพนั้นใชว้ รรณะสีเยน็ สใี ดบา้ ง และภาพภาพนั้นให้ความร้สู ึกอยา่ งไร 9. ครูนาภาพต่าง ๆ ท่ีมสี ดี ากับสีขาวมาใหน้ ักเรียนดู จากนั้นร่วมกนั แสดงความคิดเหน็ โดยครใู ช้คาถาม ดังนี้ สดี าและสขี าวอยู่ในวงสธี รรมชาติหรอื ไม่ (ไม่อยู่ในวงสธี รรมชาติ) สดี าเมื่อนาไปใช้กับภาพต่าง ๆ จะทาใหภ้ าพเหลา่ นั้น เปน็ อยา่ งไร (ตัวอยา่ งคาตอบ ทาใหภ้ าพมี น้าหนกั เขม้ ขนึ้ ) สีขาวเมื่อนาไปใช้กบั ภาพตา่ ง ๆ จะทาใหภ้ าพเหลา่ น้ัน เป็นอยา่ งไร (ตัวอย่างคาตอบ ทาให้ภาพสว่าง) นักเรียนคิดว่าสดี าและสีขาว จดั อยใู่ นสีวรรณะใด (นักเรียนตอบตามประสบการณแ์ ละความเข้าใจ) 10. ครใู ห้ความรู้เพ่ิมเติมกบั นักเรียนวา่ สีดาและสีขาว ไม่ไดอ้ ยใู่ นวรรณะสีใด แต่สดี าช่วยทาให้ภาพมีน้าหนกั เข้มข้นึ ส่วนสขี าวทาใหภ้ าพสว่างขึน้ 11. นักเรียนและครรู ่วมกนั สรุปความรู้ ดังนี้ สีวรรณะเย็นในวงสธี รรมชาติไดแ้ ก่ สีเหลอื ง สเี ขียวเหลือง สเี ขยี ว สเี ขยี วนา้ เงนิ สนี ้าเงนิ สมี ว่ งนา้ เงิน สีมว่ ง สีเหล่านจ้ี ะใหค้ วามรู้สึกเยน็ สบาย สดชืน่ เยือกเยน็ งอกงาม แสดงถึงความรูส้ ึกสงบในเวลากลางคืน 12. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเหน็ โดยครใู ชค้ าถามท้าทาย ดงั น้ี นกั เรยี นคิดวา่ สวี รรณะเย็นควรใช้ในการระบายภาพลักษณะใดบ้าง สอ่ื การเรียนรู้ บัตรสี บัตรภาพ การวดั และประเมินผลการเรียนรู้ 1. วธิ ีการวดั และประเมินผล สงั เกตพฤตกิ รรมของนกั เรียนในการเข้าร่วมกจิ กรรม 2. เครอ่ื งมือ แบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกจิ กรรม 3. เกณฑก์ ารประเมิน การประเมินพฤตกิ รรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านต้งั แต่ 2 รายการ ถือว่า ผา่ น ผา่ น 1 รายการ ถือว่า ไมผ่ า่ น


บนั ทกึ หลังการเรยี นรู้ ............................................................................................................................. .................................................................... .................................................................................................................................................... ............................................. ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ปญั หา/อปุ สรรค ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................... .................................................................. แนวทางแก้ไข .................................................................................................................................................................................. ............... ................................................................................................................... .............................................................................. ลงชือ่ ................................................................ผเู้ ขยี นแผน ( น.ส.ภทั รานษิ ฐ์ พมิ พะนติ ย์ ) ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย ข้อเสนอแนะของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา ............................................................................................................................. .................................................................... ..................................................................................................................................... ............................................................ ................................................................................................................................................................................................. ลงชอ่ื ............................................................ผ้บู ริหาร ( นายสทิ ธชิ ัย นามเดช ) รองผ้อู านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้ นนาสีนวล อนุมัติ ไมอ่ นุมัติ ลงชื่อ............................................................ผบู้ ริหาร ( นายอดลุ ย์ชัย สอนไชยา ) ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสีนวล


แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรยี นบา้ นนาสีนวล กลุม่ สาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 2 เร่ือง สีอุ่นกับสีเย็น เวลา 12 ชวั่ โมง แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 13 เรอ่ื ง การเลือกใชส้ วี รรณะอุน่ ในงานทัศนศิลป์ เวลา 1 ชว่ั โมง สัปดาห์ท่ี 13 วันที.่ .................... เดอื น ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรยี นรู/้ ตวั ชว้ี ดั มาตรฐานการเรยี นรู้ ศ 1.1 สร้างสรรคง์ านทัศนศิลปต์ ามจินตนาการ และความคดิ สร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วิพากษว์ ิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถา่ ยทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศลิ ปะอย่างอิสระ ช่นื ชม และประยุกต์ใช้ในชวี ิตประจาวัน ตวั ชวี้ ัด ป.4/2 อภปิ รายเก่ียวกับอทิ ธพิ ลของสวี รรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ ทม่ี ีตอ่ อารมณข์ องมนุษย์ จดุ ประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 1. บอกลักษณะของภาพที่ต้องใชส้ วี รรณะอุ่นในการระบายสี (K) 2. เขยี นแผนภาพความคิดบอกลกั ษณะของภาพท่ีต้องใช้สวี รรณะอุน่ ในการระบายสี (P) 3. เห็นความสาคญั ในการเลือกใชส้ วี รรณะอนุ่ ให้เหมาะสมกับภาพ (A) สาระสาคญั สีวรรณะอุ่นช่วยในการถา่ ยทอดความรสู้ กึ ที่อบอุ่น ร้อนแรง ต่ืนเต้น แสดงถงึ การต่อสู่และความรุนแรง สีวรรณะอนุ่ เหมาะสาหรับภาพตอนกลางวนั ทมี่ ีแสดแดดจ้า สาระการเรียนรู้ การเลอื กใช้สวี รรณะอุ่นในงานทศั นศิลป์ การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ 1. ครูนาภาพท่ีระบายดว้ ยวรรณะสอี นุ่ และระบายดว้ ยวรรณะสีเยน็ มาให้นักเรยี นดู จากนนั้ อธิบายให้นักเรียนฟงั วา่ ในการสร้างงานทศั นศลิ ป์ เราอาจใชส้ ีวรรณะใดวรรณะหนง่ึ วาดภาพระบายสี ซง่ึ เป็นการคมุ โทนสี (วรรณะสี) ท่ีตอ้ งการใหม้ ี อย่มู ากทส่ี ุด การใช้สีใดสหี นึ่งคุมโทนสขี องภาพ จะทาให้ภาพน้ันดมู ีความกลมกลนื ไม่มีสใี ดขดั ตา แสดงอารมณข์ องภาพได้ อยา่ งชดั เจน 2. ให้นกั เรยี นดภู าพที่ไม่มีการคุมโทนสีในภาพ ใชว้ รรณะสีอุ่นกบั วรรณะสเี ย็นในภาพเดยี วกัน จากน้ันนักเรยี น ร่วมกนั แสดงความคดิ เหน็ โดยครูใชค้ าถาม ดังน้ี


ในภาพใช้วรรณะสใี ดในการระบาย (ตัวอยา่ งคาตอบ ใช้ทั้งสีวรรณะอ่นุ และสีวรรณะเยน็ ) นกั เรยี นคดิ วา่ ภาพนเี้ ป็นอย่างไร (นกั เรยี นตอบตามความร้สู ึก) ครูอธบิ ายให้นักเรยี นฟังวา่ การใชส้ ีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นในภาพปะปนกันโดยไม่มกี ารคุมโทนสีในภาพ ก็จะได้ ผลงานทีใ่ หค้ วามรู้สกึ ขวกั ไขว่ ว่นุ วาย แต่กไ็ ดอ้ ารมณน์ า่ ชมไปอีกแบบ 3. ให้นักเรยี นพิจารณาภาพ ใน ข้อ 1. จากนน้ั รว่ มกันแสดงความคดิ เหน็ โดยครใู ช้คาถาม ดงั นี้ ภาพท่ี 1 ระบายดว้ ยสีวรรณะใด (ตวั อยา่ งคาตอบ สีวรรณะอุ่น) ภาพที่ 1 เปน็ ภาพเกยี่ วกบั อะไร และมีรายละเอียดเปน็ อย่างไร (นกั เรยี นตอบตาม ความเข้าใจ) ภาพที่ 2 ระบายด้วยสวี รรณะใด (ตัวอย่างคาตอบ สวี รรณะเยน็ ) ภาพที่ 2 เป็นภาพเก่ียวกบั อะไร และมีรายละเอียดเป็นอย่างไร (นกั เรยี นตอบตาม ความเข้าใจ) ถา้ นกั เรยี นตอ้ งการเลอื กใชส้ ีวรรณะอุ่นใหก้ บั ภาพของตนเอง นักเรยี นควรใชก้ ับภาพอะไร (ตัวอยา่ ง คาตอบ ภาพทีใ่ ห้ความร้สู ึกที่อบอุน่ ร้อนแรง ต่นื เตน้ แสดงถึงการต่อสูแ้ ละความรนุ แรง ภาพทตี่ ้องการส่ือใหเ้ ห็นว่าเป็นเวลา กลางวนั ) 4. ให้นักเรียนยกตวั อยา่ งเหตุการณค์ วามประทับใจท่ีเกิดขึ้นกบั ตนเอง ท่ีคิดวา่ เหตุการณ์น้ัน เมอ่ื นามาวาดภาพ ระบายสแี ล้วต้องใช้สีวรรณะอุ่นเทา่ น้ันในการระบายภาพ พรอ้ มทง้ั แสดงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดเหตกุ ารณ์น้ันตอ้ งใชส้ ีวรรณะ อนุ่ และสีวรรณะอ่นุ ทจ่ี ะใชใ้ นภาพนนั้ คอื โทนสีอะไร 5. ขณะทนี่ ักเรยี นออกมาเล่าเหตุการณ์ความประทบั ใจตา่ ง ๆ ให้ครูสรปุ เหตุการณ์ท่ีนักเรียนเลา่ เปน็ แผนภาพ ความคิด ดงั ตัวอย่าง เหตุการณ์ การเลือกใช้สีวรรณะอ่นุ เหตกุ ารณ์ ................................. ในงานทัศนศิลป์ ................................. เหตุการณ์ เหตกุ ารณ์ ................................. ................................. 6. นักเรียนและครรู ่วมกนั สรปุ ความรู้ ดังน้ี สวี รรณะอุ่น ชว่ ยในการถา่ ยทอดความรู้สกึ ท่ีอบอนุ่ ร้อนแรง ตืน่ เตน้ แสดงถงึ การต่อสู้ และความรนุ แรง สีวรรณะอ่นุ เหมาะสาหรับภาพตอนกลางวันทีม่ ีแสงแดดจ้า 7. นกั เรียนแสดงความคิดเห็น โดยครใู ช้คาถามทา้ ทาย ดังนี้ การเลือกใชว้ รรณะสีให้เหมาะสมกบั ภาพมคี วามสาคัญอยา่ งไร


สอื่ การเรยี นรู้ บัตรภาพ การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้ 1. วธิ ีการวดั และประเมนิ ผล สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้ารว่ มกิจกรรม 2. เครอ่ื งมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ ร่วมกจิ กรรม 3. เกณฑ์การประเมิน การประเมินพฤตกิ รรมการเขา้ ร่วมกิจกรรม ผา่ นตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผา่ น ผา่ น 1 รายการ ถือวา่ ไม่ผา่ น


บันทึกหลังการเรียนรู้ ................................................................................................. ................................................................................................ ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ........................................................................................................................................................ ......................................... ปัญหา/อปุ สรรค ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................. ................................................................ .... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงชอื่ ................................................................ผเู้ ขยี นแผน ( น.ส.ภัทรานิษฐ์ พมิ พะนิตย์ ) ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย ขอ้ เสนอแนะของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา .................................................................................. ............................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ลงชือ่ ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายสทิ ธชิ ยั นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล อนมุ ตั ิ ไม่อนุมัติ ลงชอ่ื ............................................................ผู้บรหิ าร ( นายอดุลย์ชยั สอนไชยา ) ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสีนวล


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook