Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore กีฬาวอลเลย์บอล ชวนรู้

กีฬาวอลเลย์บอล ชวนรู้

Published by ศิริชัย มลิแก้ว, 2022-11-07 16:04:31

Description: โครงงาน

Search

Read the Text Version

โครงงาน เรื่อง กีฬาวอลเลยบ์ อล...ชวนรู้ จัดทาโดย นกั กีฬาวอลเลยบ์ อลโรงเรียนวดั โคกสมานคุณ ครูท่ีปรึกษาโครงงาน คุณครูศิริชัย มลแิ ก้ว โครงงานนีเ้ ป็ นส่วนหน่ึงของรายวชิ า สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2565 โรงเรียนวดั โคกสมานคุณ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ชื่อโครงงาน กีฬาวอลเลยบ์ อล...ชวนรู้ ครูทีป่ รึกษาโครงงาน คณุ ครูศิริชยั มลิแกว้ ผู้จดั ทาโครงงาน นกั กีฬาวอลเลยบ์ อลโรงเรียนวดั โคกสมานคณุ บทคดั ย่อ โครงงานเรื่อง กีฬาวอลเลยบ์ อล...ชวนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้รู้ถึงประวตั ิความเป็ นมา วธิ ีการเล่นและกติกาของวอลเลยบ์ อล เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการเล่นทกั ษะต่างๆ ที่ถูกตอ้ ง เพื่อเป็ น แนวทางในการฝึกเล่นหรือการแขง่ ขนั ต่างๆ ขอ้ มูลท่ีไดจ้ ากการศึกษาในอินเทอร์เน็ต เพอื่ ใหน้ กั กีฬาวอลเลยบ์ อลของโรงเรียนวดั โคก สมานคุณมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนามาปรับใช้ในการฝึ กซ้อมและการแข่งขันกีฬา วอลเลยบ์ อล และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬาวอลเลยบ์ อลไปถ่ายทอด ใหก้ บั นกั เรียนหรือนกั กีฬารุ่นตอ่ ไปได้


กติ ติกรรมประกาศ โครงงานเร่ือง กีฬาวอลเลยบ์ อล...ชวนรู้ สาเร็จลุล่วงไดด้ ว้ ยความกรุณาของคุณครูท่ี ปรึกษาโครงงาน คุณครูศิริชัย มลิแก้ว ได้ให้คาปรึกษา แนะนา ช้ีแนะในการศึกษาค้าควา้ แนะนาข้นั ตอนในการจดั ทาโครงงานจนลลุ ว่ งสาเร็จดว้ ยดี คณะผจู้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณผมู้ ีอุปการะคุณที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เป็ น อยา่ งสูงมา ณ โอกาสน้ี คณะผจู้ ดั ทา


สารบัญ หน้า ก บทคัดย่อ ข กติ ติกรรมประกาศ 1 บทที่ 1 บทนา 1 1 ที่มาและความสาคญั ของโครงงาน 1 วตั ถุประสงคข์ องการศึกษา 1 สมมติฐานการศึกษา 2 ประโยชน์ท่ีคาดวา่ จะไดร้ ับ 3 บทท่ี 2 เอกสารที่เกย่ี วข้อง 4 เอกสารอา้ งอิง 5 เคร่ืองมือและวสั ดุอปุ กรณ์ที่ใชใ้ นการศึกษา 6 บทท่ี 3 วธิ ีการดาเนินโครงงาน 7 ตารางปฏิบตั ิกิจกรรม 8 เคร่ืองมือและวสั ดุอุปกรณ์ที่ใชใ้ นการศึกษา 9 วิธีการศึกษา 10 บทที่ 4 ผลการศึกษา 11 ผลการศึกษา 12 การศึกษาจากภูมิปัญญาทอ้ งถิ่น 13 บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา 14 สรุปผลการศึกษา 15 ประโยชน์ท่ีไดร้ ับจากโครงงาน 16 ขอ้ เสนอแนะ บรรณานุกรม


บทท่ี 1 บทนา ท่ีมาและความสาคญั ของโครงงาน กีฬาวอลเลยบ์ อลเกิดข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1895 โดยนายวิลเลียม จี. มอร์แกน ผอู้ านวยการฝ่าย พลศึกษาของสมาคม Y.M.C.A. เมืองฮอลโยค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศอเมริกา เป็นผคู้ ิดเกม การเล่นข้ึน เพื่อตอบสนอง ประยกุ ตก์ ีฬาใหส้ ามารถเลน่ ในฤดูหนาวได้ และกส็ ามารถไดไ้ ด้ ทกุ เพศทกุ วยั เขาไดเ้ กิดแนวความคิดท่ีจะนาลกั ษณะและวธิ ีการ เลน่ ของกีฬาเทนนิสมาดดั แปลงใชเ้ ลน่ จึงใชต้ าขา่ ยเทนนิสซ่ึงระหวา่ ง เสาโรง ยมิ เนเซียม สูงจากพ้นื ประมาณ 2 ฟุต 1 นิ้ว และใชย้ าง ในของลูกบาสเกตบอลสูบลมใหแ้ น่น แลว้ ใชม้ ือและแขนตีโตข้ า้ มตาขา่ ยกนั ไปมา แตเ่ น่ืองจาก ยางในของลกู บาสเกตบอลหนกั เกินไป ทาใหล้ กู บอลเคล่ือนที่ชา้ และทิศทางที่เคล่ือนไปไม่ แน่นอน จึงเปล่ียนมาใชล้ กู บาส เกตบอล แตล่ ูกบาสเกตบอลก็ใหญ่ หนกั และแขง็ เกินไป ทาให้ มือของผเู้ ลน่ ไดร้ ับบาดเจ็บ จนในท่ีสุดเขาจึงใหบ้ ริษทั Ant G. Spalding and Brother Company ผลติ ลูกบอลท่ีหุม้ ดว้ ย หนงั และบดุ ว้ ย ยาง มีเส้นรอบวง 25-27 นิ้ว มีน้าหนกั 8-12 ออนซ์ หลงั จากทดลองเลน่ แลว้ เขา จึงชื่อเกมการเลน่ น้ีวา่ \"มินโทเนตต\"์ (Mintonette) ปี ค.ศ. 1896 มีการประชุมสัมมนาผนู้ าทางพลศึกษาที่วิทยาลยั สปริงฟิ ลด์ (Spring-field College) นายวิลเลียม จี มอร์แกน ไดส้ าธิตวิธีการเล่นต่อหนา้ ท่ีประชุมหลงั จากท่ีประชุมไดช้ ม การสาธิต ศาสตราจารย์ อลั เฟรด ที เฮลสเตด ( Alfred T. Helstead) ไดเ้ สนอแนะใหม้ อร์แกน เปลี่ยนจากมินโทเนตต์ (Mintonette) เป็น \"วอลเลยบ์ อล\" (Volleyball) โดยใหค้ วามเห็นวา่ เป็น วิธีการเลน่ โตล้ ูกบอลให้ลอยขา้ มตาข่ายไปมาในอากาศ โดยผเู้ ลน่ พยายามไม่ใหล้ ูกบอล ตกพ้นื


ปี ค.ศ. 1928 ดอกเตอร์ จอร์จ เจ ฟิ เชอร์ (Dr. George J. Fisher) ไดป้ รับปรุงและ เปลี่ยนแปลงกติกาการเล่นวอลเลยบ์ อล เพื่อใชใ้ นการแขง่ ขนั กีฬาวอลเลยบ์ อลในระดบั ชาติ และ ไดเ้ ผยแพร่กีฬาวอลเลยบ์ อลจนไดร้ ับสมญานามวา่ บิดาแห่งกีฬาวอลเลยบ์ อล วตั ถุประสงค์ของการการศึกษา 1. เพอ่ื ใหม้ ีความรู้ประวตั ิความเป็นมาของกีฬาวอลเลยบ์ อล 2. เพอ่ื ศึกษากติกาและฝึกทกั ษะของกีฬาวอลเลยบ์ อล 3. เพือ่ ใหร้ ่างกายแขง็ แรง และไมย่ งุ่ เกี่ยวกบั อบายมุข 4. เพื่อฝึกการทางานเป็นกลุม่ สมมตฐิ านการศึกษา มีความรู้ความเขา้ ใจประวตั ิ กติกา วิธีการเล่นกีฬาวอลเลยบ์ อล สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการฝึกซอ้ มและแข่งขนั กีฬาวอลเลยบ์ อลได้


บทที่ 2 การศึกษาเอกสารอ้างองิ วอลเลยบ์ อล เป็นกีฬาท่ีแขง่ ขนั กนั ระหวา่ ง 2 ทมี ทีมละ 6 คน โดยแบง่ เขตจาก กนั ดว้ ยเน็ตสูง การทาคะแนน จากลูกบอลท่ีตกในเขตแดนของฝ่ ายตรงกนั ขา้ ม ประวตั วิ อลเลย์บอล กีฬาวอลเลยบ์ อล (Volleyball) น้นั ถือกาเนิดข้ึนต้งั แต่ปี ค.ศ.1895 (พ.ศ.2438) โดย นายวิ ลเลียม จี. มอร์แกน (William G. Morgan) ผอู้ านวยการฝ่ายพลศึกษาของสมาคม Y.M.C.A. (Young Men's Christian Association) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ตอ้ งการมีกีฬาสาหรับ เล่น ในช่วงฤดูหนาว แทนกีฬากลางแจง้ เพอ่ื ออกกาลงั กายและพกั ผอ่ นหยอ่ นใจยามหิมะตก


โดย นายวลิ เลียม จี. มอร์แกน เกิดไอเดียในการพฒั นากีฬาวอลเลยบ์ อลข้ึน ขณะท่ีเขา กาลงั นงั่ ดูเทนนิส และเลือกนาเอาตาขา่ ย กลางสนามของกีฬาเทนนิส มาเป็นส่วนประกอบใน กีฬาท่ีเขาคิดคน้ และเลือกใชย้ างในของลกู บาสเก็ตบอล มาเป็นลูกบอลท่ีใชต้ ีโตต้ อบ กนั ไปมา แตย่ างในของลูกบาสเกต็ บอลกลบั ใหน้ ้าหนกั เบาจนเกินไป จึงเปลี่ยนไปใชล้ กู บาสเก็ตบอลแทน ซ่ึงลูกบาสเก็ตบอลก็มีขนาดใหญแ่ ละ น้าหนกั มากจนเกินไปอีก เขาจึงส่งั ทาลูกบอลข้ึนมาใหม่ โดยเฉพาะ ในขนาดเสน้ รอบวง 25-27 นิ้ว และกาหนดน้าหนกั ไวท้ ี่ 8-12 ออนซ์ จากน้นั จึงต้งั ชื่อ กีฬาชนิดน้ีวา่ มินโทเนตต(์ Mintonette) ต่อมา ช่ือของ มินโทเนตต์ (Mintonette) ถูกเปลี่ยนเป็น วอลเลยบ์ อล (Volleyball) หลงั ไดร้ ับคาแนะนาจาก ศาสตราจารย์ อลั เฟรด ที เฮลสเตด (Professor Alfred T. Helstead) ในงาน ประชุมสมั มนาผนู้ าทางพลศึกษาท่ีวทิ ยาลยั สปริงฟิ ลด์ (Spring-field College) เม่ือปี ค.ศ.1896 (พ.ศ.2439) และกลายเป็นกีฬายอดนิยมในหมู่ประชาชนชาวอเมริกนั จนแพร่หลายออกไปทวั่ โลก รวมท้งั มีการปรับปรุงและ พฒั นาอยเู่ ป็นระยะ ผอู้ านวยการพลศึกษาต่างๆ ของ Y.M.C.A. พยายามส่งเสริมและใหก้ ารสนบั สนุนกีฬาชนิด น้ีโดยนาเขา้ ไปฝึกในโรงเรียน ซ่ึงครูฝึกพล ศึกษาของมหาวิทยาลยั สปริงฟิ ลด์ ในมลรัฐ แมสซาชูเซตส์ กบั มหาวทิ ยาลยั George William มลรัฐอิลลินอยส์ ไดเ้ ผยแพร่กีฬาชนิดน้ีไปทว่ั สหรัฐ อเมริกาและแคนาดา โดยมีการทาเป็นแบบแผน เพ่อื จะไดน้ าไปเผยแพร่ตอ่ ไปดงั น้ี 1. นาย Elwood s. Brown ไดน้ ากีฬาวอลเลยบ์ อลไปสู่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์


2. นาย J. Haward Crocher นาไปเผยแพร่ท่ีประเทศจีน 3. นาย Franklin H. Brown นาไปเผยแพร่ท่ีประเทศญี่ป่ ุน 4. Dr. J.H. Cary นาไปเผยแพร่ที่ประเทศพม่า และอนิ เดีย ปี พ.ศ. 2453 นาย Elwood S. Brown เดินทางไปฟิ ลิปปิ นส์ ไดช้ ่วยจดั ต้งั สมาคม และริเริ่ม การแข่งขนั คร้ังแรกที่กรุงมะนิลา ในปี พ.ศ. 2456 โดยเรียกการแข่งขนั คร้ังน้ีวา่ Far Eastern Games ในระหวา่ งสงครามโลกคร้ังท่ี 1 Dr.Grorge J. Fischer เลขาธิการปฎิบตั ิการสงคราม ได้ นาเอากีฬาวอลเลยบ์ อลเขา้ ไวเ้ ป็น กิจกรรมส่วนหน่ึงในการฝึกทหารในค่าย ท้งั ในและนอก ประเทศ และไดพ้ มิ พก์ ฎกติกากีฬาวอลเลยบ์ อลเพ่ือแจกจ่ายไปยงั หน่วยต่างๆ ของทหาร ท้งั กองทพั บกและกองทพั เรือ เพ่อื ใหท้ หารไดใ้ ชเ้ วลาวา่ งกบั กีฬาโดยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูก วอลเลยบ์ อล และตาข่ายจานวนหลายหมื่นชิ้นไดถ้ กู ส่งไปยงั คา่ ยทหารที่ประอยตู่ ามหน่วยต่างๆ ท้งั ในประเทศและกอง ทพั พธั มิตร นบั วา่ Dr.Grorge J. Fisher เป็นผชู้ ่วยเหลือกีฬาวอลเลยบ์ อล เป็นอยา่ งมากจน ไดช้ ื่อวา่ บิดาแห่งกฬี าวอลเลย์บอล ปี พ.ศ. 2465 ไดม้ ีการปรับปรุงกฎกติกาของวอลเลยบ์ อลใหม่ โดยสมาคม Y.M.C.A. และ สมาคมลกู เสือแห่งอเมริกนั N.O.A.A. ไดจ้ ดั การแขง่ ขนั กีฬาวอลเลยบ์ อลข้ึนมีรัฐตา่ งๆ ส่งเขา้ แข่งขนั 11 รัฐ มีทีมเขา้ แขง็ ขนั ท้งั ส้ิน 23 ทีม รวมท้งั ทีมจากแคนาดา ปี พ.ศ. 2467 กองทพั บกและกองเรือของสหรัฐอเมริกา ไดส้ ่งเสริมกีฬาวอลเลยบ์ อลอยา่ ง จริงจงั จนกระทงั่ ไดแ้ พร่เขา้ ไปยงั กลุม่ โรงเรียน และสมาคมตา่ งๆ ซ่ึงเรียกกนั วา่ สมาคมกีฬา และสันทนาการแห่งสหรัฐอเมริกา ซ่ึงภายหลงั ไดเ้ ปลี่ยนเป็นสนั ทนาการแห่งชาติ ไดน้ าเอากีฬา วอลเลยบ์ อลบรรจุไวใ้ นกิจกรรมของสมาคม วนั ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 ไดมีการต้งั สมาคมวอลเลยบ์ อลแห่งสหรัฐอเมริกาข้ึน เรียกวา่ The Untied States Volleyball Association มีชื่อยอ่ USVBA ท่ี Dr. George J. Fischer เป็น ประธาน และ Dr. John Brown เป็นเลขาธิการ ไดต้ ้งั ความมงุ่ หมายใน การบริหาร กีฬา วอลเลยบ์ อลออกเป็นขอ้ ๆ ดงั ต่อไปน้ี


1. จดั การประชุมประจาปี เพอื่ จดทะเบียนมาตรฐานของกีฬาวอลเลยบ์ อลใหด้ ีข้ึน 2. วางแผนงานพฒั นากีฬา และการจดั การแขง่ ขนั 3. จดั การแขง่ ขนั ชิงชนะเลิศแห่งชาติ 4. พฒั นากติกาในการเล่นใหด้ ีข้ึน 5. จดั หาสมาชิกใหเ้ พม่ิ ข้ึน ปี พ.ศ. 2479 ไดม้ ีการจดั การแข่งขนั ประจาปี ที่นครนิวยอร์ก จากการแข่งขนั น้ีทาใหม้ ีความ เขา้ ใจเก่ียวกบั การแขง่ ขนั วอลเลยบ์ อลดีข้ึน โดยมีสมาชิกเขา้ ร่วมจานวนมาก ปี พ.ศ. 2483 สมาคม USVBA ไดร้ ับสมาชิกเพม่ิ 2 ทีม คือ มหาวทิ ยาลยั เทเบิล และ มหาวทิ ยาลยั เพนซิลวาเนีย และไดม้ ีการแขง่ ขนั ประเภทประชาชนทวั่ ไปท่ีรัฐฟิ ลาเดลเฟี ย ปี พ.ศ. 2485 มีการแบง่ เขตออกเป็น 12 เขต สมาชิกตา่ งๆ ไดข้ อร้องใหส้ มาคม Y.M.C.A. หยดุ รับสมาชิกเพราะมีสมาชิกมากเกินไป ทาใหบ้ ริการไดไ้ มท่ วั่ ถึง เอกอคั รราชทูตของรัสเซีย ในกรุงวอชิงตนั ไดส้ ่งเอกสารเกี่ยวกบั กฎกติกาของวอลเลยบ์ อล ซ่ึงไดจ้ ดั พมิ พเ์ ป็นรูปเล่ม โดยมี นาย Herry E. Willson และ Dr. David T. Gaodon เป็นผจู้ ดั พมิ พข์ ้ึน วนั ท่ี 12 ธนั วาคม พ.ศ. 2485 นาย William G. Morgan ผรู้ ิเร่ิมกีฬาวอลเลยบ์ อลไดถ้ ึงแก่ กรรม ปี พ.ศ. 2486 สมาคมสตรีของ AAHPER (America Association of Health,Physical Education and Recreation) โดยมี Dr. John Brown เป็นเลขาธิการและเหรัญญิกของสมาคมได้ นาเอากีฬาวอลเลยบ์ อล บรรจุเขา้ ไวใ้ นกิจกรรมของสมาคมสตรี และดาเนินการแข่งขนั ภายใน กลมุ่ ระหวา่ งวนั ท่ี 1-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ไดจ้ ดั ใหม้ ีการแข่งขนั กีฬาวอลเลยบ์ อลนานาชาติ ข้ึน โดยมีทีมท่ีสนใจเขา้ ร่วมการ แขง่ ขนั จานวนมาก ปี พ.ศ. 2489 ไดเ้ ร่ิมมีการสอนกีฬาวอลเลยบ์ อล โดยใชอ้ ุปกรณ์การสอน เช่น ภาพยนตร์ เก่ียวกบั การเลน่ และการแขง่ ขนั ซ่ึงเป็นฟิ ลม์ 16 มิลลิเมตร จานวน 2 มว้ น ในการทาภาพยนตร์ คร้ังน้ีคิดเป็นเงินประมาณ 7,800 ดอลลาร์ฯ หลงั สงครามโลกคร้ังที่ 2 กไ็ ดม้ ีการประชุมเกี่ยวกบั


การแขง่ ขนั ระหวา่ งชาติ โดยเร่ิมท่ีชิคาโก ซ่ึง Andrew Stewert เลขาธิการโอลิมปิ กแห่ง สหรัฐอเมริกา เพือ่ นากีฬาวอลเลยบ์ อลจดั แข่งขนั ในกีฬาโอลิมปิ กตอ่ ไป ปี พ.ศ. 2490 ไดม้ ีกฎกติกาจดั พมิ พใ์ หม่ โดยสมาคม USVBA ซ่ึงทางสมาคมไดส้ ่งนาย FB. De Groot และนาย Royal L. Thomas เป็นตวั แทนเขา้ ร่วมประชุมท่ีกรุงปารีส โดยร่วมจดั การ แขง่ ขนั ระหวา่ งชาติข้ึน ซ่ึงเป็นผลใหเ้ กิดสหพนั ธ์กีฬาวอลเลยบ์ อลนานา ชาติข้ึนในตน้ ปี น้ีเอง ปี พ.ศ. 2491 มีการประชุมสมาคม USVBA ท่ี South Bend Indiana และปรับปรุงสมาคม USVBA มีการเลือกต้งั คณะกรรมการใหมข่ ้ึน โดยสมาคมไดส้ ่งทีมวอลเลยบ์ อลชายไปตระเวน แข่งขนั ในยโุ รป ปี พ.ศ. 2492 หนงั สือ Time Game เขียนโดยสมาคม USVBA รายงานการแขง่ ขนั วอลเลยบ์ อลท่ีลอสแอนเจลีส ซ่ึงเป็นการ แขง่ ขนั ระหวา่ งประเทศ ผทู้ ี่ชนะเลิศไดแ้ ก่ รัสเซีย ที่ 2 ไดแ้ ก่ เชโกสโลวาเกีย และในปี น้ีเองประเทศผรั่งเศสไดส้ มคั ร เขา้ เป็นสมาชิกของสมาคม USVBA ดว้ ย ปี พ.ศ. 2493 Dr. Fisheer ขา้ ราชการบานาญที่มาร์แชลแอลเวลเตอร์ ไดน้ ดั ประชุมผนู้ าทาง กีฬาวอลเลยบ์ อล โดยแต่ละประเทศ ไดเ้ ขียนรายงานการประชุมเป็นภาษาสวสิ และมีการสาธิต การเล่นกลางแจง้ และในปี น้ีประเทศองั กฤษไดน้ าเอากีฬาวอลเลยบ์ อล ไวใ้ นกิจกรรมของ สมาคม Y.M.C.A. ขององั กฤษดว้ ย ปี พ.ศ. 2494 นาย Robert J. Lavelca ไดท้ าสไลดเ์ กี่ยวกบั ทกั ษะเบ้ืองตน้ ในการเลน่ กีฬา วอลเลยบ์ อลข้ึน ปี พ.ศ. 2495 ไดม้ ีการจดั แข่งขนั วอลเลยบ์ อลหญิงข้ึนคร้ังแรก โดยมีนาย Migaki Nishikawa ประธานสมาคมวอลเลยบ์ อล แห่งประเทศญ่ีป่ ุน โดยจดั ใหม้ ีการแข่งขนั ระหวา่ ง ประเทศในแถบตะวนั ออกไกล และกีฬาวอลเลยบ์ อลน้ีไดถ้ กู จดั เขา้ แขง่ ขนั ใน โอลิมปิ กคร้ังแรก ท่ีเมืองเฮลซิงกิ และมีการแขง่ ขนั วอลเลยบ์ อลชิงแชมป์ โลกคร้ังแรกที่เมืองสโคร์ จากน้นั สมาคม วอลเลยบ์ อลแห่งญ่ีป่ นุ ก็มีการส่งเสริมกีฬาชนิดน้ีมาก โดยส่งทีมวอลเลยบ์ อลของมหาวทิ ยาลยั Lashita ซ่ึงชนะเลิศการแขง่ ขนั ของประเทศ ญี่ป่ นุ ไปแข่งท่ีสหรัฐอเมริกา กติกาวอลเลย์บอล สนามแข่งขนั - จะตอ้ งเป็นพ้นื ไมห้ รือพ้ืนปูนท่ีมีลกั ษณะเรียบ ไม่มีส่ิงกีดขวาง


- เป็นรูปส่ีเหล่ียมผนื ผา้ กวา้ ง 9 เมตร ยาว 12 เมตร ความสูงจากพ้ืนประมาณ 7 เมตร มีบริเวณ โดยรอบห่างจากสนามประมาณ 3 เมตร - แตห่ ากเป็นสนามมาตรฐานในระดบั นานาชาติ กาหนดใหร้ อบสนามห่างจากสนามประมาณ 5 เมตร ดา้ นหลงั ห่าง 8 เมตร และมีความสูง 12.5 เมตร - เส้นรอบสนาม (Boundary lines) ทุกเสน้ จะตอ้ งกวา้ ง 5 เซนติเมตร เป็นสีอ่อนตดั กบั พ้ืนสนาม มองเห็นไดช้ ดั เจน - เส้นแบง่ เขตแดน (Center line) ท่ีอยตู่ รงกลางสนาม จะตอ้ งอยใู่ ตต้ าข่าย หรือตรงกบั เสาตาขา่ ย พอดี ตาข่าย - จะตอ้ งมีความสูงจากพ้ืน 2.43 เมตร กวา้ ง 1 เมตร ยาว 9.5 - 10 เมตร - ตารางในตาข่ายกวา้ ง 10 เซนติเมตร ผตู้ ิดไวก้ บั เสากลางสนาม - ตาขา่ ยสาหรับทีมหญิงสูง 2.24 เมตร ลูกวอลเลย์บอล


- เป็นทรงกลมมีเสน้ รอบวงประมาณ 65-67 เซนติเมตร น้าหนกั 260-280 กรัม - ทาจากหนงั สงั เคราะห์ที่ยดื หยนุ่ ได้ - ซ่ึงในการแขง่ ขนั ระดบั โลกจะใชล้ กู บอล 3 ลูกต่อการแข่งขนั เพ่ือความตอ่ เน่ืองหากบอลออก นอกสนาม ผ้เู ล่น - ในทีมจะตอ้ งมีผเู้ ล่นไมเ่ กิน 12 คน ผฝู้ ึกสอน 1 คน ผชู้ ่วยผฝู้ ึกสอน 1 คน เทรนเนอร์ 1 คน และแพทย์ 1 คน - ผเู้ ลน่ จะลงเล่นในสนามไดค้ ร้ังละ 6 คน โดยแบง่ ออกเป็นหนา้ ตาขา่ ย 3 คน และดา้ นหลงั อีก 3 คน - สามารถเปลี่ยนตวั ผเู้ ล่นคร้ังละก่ีคนก็ได้ โดยผเู้ ล่นเดิมท่ีถูกเปลี่ยนออก สามารถเปล่ียนกลบั มา เลน่ ในสนามไดอ้ ีก - การแตง่ กายในชุดแข่งขนั ตอ้ งแตง่ กายเหมือนกนั ท้งั ทีม ประกอบไปดว้ ย เส้ือสวมคอ กางเกง ขาส้ัน ถุงเทา้ และรองเทา้ ผา้ ใบพ้ืน ยางท่ีไมม่ ีสน้ โดยผเู้ ลน่ แต่ละคนจะตอ้ งติดหมายเลขกากบั ไว้


ท่ีเส้ือ กาหนดใหใ้ ชเ้ ลข 1 - 18 เท่าน้นั สาหรับหวั หนา้ ทีมจะตอ้ ง มีแถบผา้ ขนาด 8 x 2 เซนติเมตร ติดอยใู่ ตห้ มายเลขบริเวณอกเส้ือดว้ ย วิธีการเล่น - ทีมที่ไดเ้ สิร์ฟ จะตอ้ งใหผ้ เู้ ล่นที่อยใู่ นตาแหน่งขวาหลงั เป็นผเู้ สิร์ฟเพ่อื เปิ ดเกม จากน้นั ผเู้ ลน่ ทกุ ตาแหน่งจะ ขยบั ตาแหน่งวนไปตาม เขม็ นาฬิกา - การเสิร์ฟจะตอ้ งรอฟังสัญญาณนกหวดี ก่อน และใหเ้ ริ่มเสิร์ฟลูกบอลภายใน 5 วินาที - ทีมที่ไดค้ ะแนนจะเป็นผไู้ ดเ้ สิร์ฟ จนกวา่ จะเสียคะแนนใหฝ้ ่ ายตรงขา้ มจึงจะเปล่ียนเสิร์ฟ - เม่ือลูกเขา้ มาในเขตแดนของทีม จะสามารถเลน่ บอลไดม้ ากที่สุด 3 คร้ังเท่าน้นั - สามารถบลอ็ คลกู บอลจากฝ่ายตรงขา้ มท่ีหนา้ ตาขา่ ยได้ แต่หากผเู้ ลน่ ล้าเขา้ ไปในแดนของฝ่ าย ตรงขา้ มจะถือวา่ ฟาวล์ - สามารถขอเวลานอกได้ 2 คร้ังต่อ 1 เซต ใหเ้ วลาคร้ังละ 30 วินาที - ทุกคร้ังที่แขง่ ขนั จบ 1 เซต จะตอ้ งมีการเปลี่ยนฝ่ัง การคิดคะแนน - ทีมจะไดค้ ะแนนเม่ือลูกบอลตกลงในเขตสนามของฝ่ายตรงขา้ ม โดยนบั เป็นลูกละ 1 คะแนน และหากมีการเสียคะแนน จะตอ้ งเปลี่ยน ใหท้ ีมที่ไดค้ ะแนนเป็นผเู้ สิร์ฟ - หากทีมไหนไดค้ ะแนนครบ 25 คะแนนก่อน กจ็ ะเป็นผชู้ นะในเซตน้นั ไป แต่หากคะแนน เสมอกนั ที่ 24 - 24 จะตอ้ งมีการดิวซ์ (Deuce) หมายถึงตอ้ งทาคะแนนใหม้ ากกวา่ อีกฝ่ าย 2 คะแนน ถึงจะเป็นผชู้ นะ เช่น 26 - 24 หรือ 27 - 25 เป็นตน้ - ตอ้ งแขง่ ขนั กนั ใหช้ นะ 3 ใน 5 เซต จึงจะเป็นผชู้ นะในเกมน้นั


บทที่ 3 วธิ กี ารดาเนินโครงงาน ตารางปฏิบัตกิ จิ กรรมโครงงาน กฬี าวอลเลย์บอล...ชวนรู้ เลือกหวั ขอ้ การทาโครงงานและนาเสนอครู พร้อมท้งั เหตผุ ลในการทา คน้ หาขอ้ มูลเก่ียวกบั กีฬาวอลเลยบ์ อลในอินเทอร์เนต็


รวบรวมขอ้ มูลกีฬาวอลเลยบ์ อล สรุปเน้ือหาความรู้ที่ได้ ลงในกระดาษทาเป็นแผนผงั ความคิด ฝึกซอ้ มกีฬาวอลเลยบ์ อล ตามความรู้ที่ไดศ้ ึกษา


นาเสนอโครงงาน เครื่องมือทใี่ ช้ในการศึกษา 1. คอมพิวเตอร์ 2. อินเทอร์เนต็ 3. กระดาษบรู๊ฟ 4. ปากาเคมี 5. ลกู วอลเลยบ์ อล งบประมาณ รวมท้งั สิ้น 100 บาท -ค่ากระดาษบรู๊ฟและปากาเคมี 50 บาท -ค่ารายงาน 50 บาท สถานท่ดี าเนินการ โรงเรียนวดั โคกสมานคุณ อาเภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา


บทท่ี 4 ผลการศึกษา ผลการศึกษา 1. ผศู้ ึกษามีความรู้ประวตั ิ กติกา วิธีการเล่นกีฬาวอลเลยบ์ อลได้ 2. ผศู้ ึกษาสามารถทางานเป็นกลมุ่ ได้ การนาไปใช้ 1. นาความรู้ไปใชใ้ นการฝึกซอ้ มกีฬาวอลเลยบ์ อลได้ 2. นาความรู้ไปใชใ้ นการแข่งขนั กีฬาวอลเลยบ์ อลได้ 3. นาความรู้กีฬาวอลเลยบ์ อลไปถ่ายทอดใหน้ กั กีฬารุ่นตอ่ ไปได้


บทที่ 5 สรุป อภปิ รายและข้อเสนอแนะ ผลการดาเนินงานโครงงาน การศึกษาเรื่อง กีฬาวอลเลยบ์ อล ทาใหท้ ้งั ผจู้ ดั ทาและผทู้ ่ีสนใจไดร้ ับความรู้ในเรื่องกีฬา วอลเลยบ์ อล ไม่วา่ จะเป็นประวตั ิความเป็นมา วิธีการเลน่ กติกาและยงั สามารถนาไปฝึกซอ้ ม และแขง่ ขนั จริงได้ นอกจากน้ียงั สามารถถา่ ยทอดความรู้ใหก้ บั นกั กีฬาวอลเลยบ์ อลรุ่นตอ่ ไปได้ ปัญหาและอุปสรรค 1. การใชเ้ ทคโนโลยใี นการทางาน 2. เวลาในการทางานไม่ตรงกนั ข้อเสนอแนะ นาขอ้ มูลความรู้ใหก้ บั นกั เรียนในโรงเรียนวดั โคกสมานคุณ เพอ่ื ใหม้ ีความรู้เก่ียวกบั กีฬา วอลเลยบ์ อลเบ้ืองตน้


บรรณานุกรม http://www.digitalschool.club/digitalschool/health4-6/health4_2/Health_Edu/8-3.php


ภาคผนวก


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook