Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แฟ้ม2.3

แฟ้ม2.3

Published by Kru_Nattaporn, 2022-11-16 16:42:46

Description: แฟ้ม2.3

Search

Read the Text Version

คำนำ รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันท่ี 17 พฤษภาคม ๒๕๖5 ถึง 1๗ พฤศจิกายน ๒๕๖5 ของนางสาวณัฐพร วงศฤ์ ดเี จรญิ กุล ตำแหนง่ ครูผชู้ ่วย ครูประจำชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี 3 โรงเรียนบา้ นงวิ้ สงู ขา้ พเจ้าไดจ้ ัดทำขึน้ เพ่ือเป็นเอกสารในการประกอบการประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่าง เข้มของครผู ู้ชว่ ย ครั้งที่ ๑ ระหวา่ งวนั ที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖5 ถงึ 1๗ พฤศจิกายน ๒๕๖5 ข้าพเจ้านางสาวณัฐพร วงศ์ฤดีเจริญกุล ขอขอบพระคุณ นายนพดล สุริยะสาร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโปง รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วสูง ที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะในการ จดั ทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้มของครผู ู้ช่วย ให้สำเรจ็ ลลุ ว่ งไป ดว้ ยดี ขา้ พเจา้ ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ทีน่ ด้ี ้วย ใน นางสาวณัฐพร วงศฤ์ ดีเจริญกลุ ตำแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย


รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหนง่ ครูผ้ชู ่วย ครงั้ ท่ี 1 วนั ท่ี 17 พฤษภาคม ๒๕๖5 ถึง 1๗ พฤศจิกายน ๒๕๖5 โรงเรียนบา้ นงว้ิ สงู สำนักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษาเชยี งใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ๑. ขอ้ มูลผรู้ ับการประเมนิ ๑.๑ ช่อื นางสาณฐั พร นามสกุล วงศ์ฤดเี จรญิ กุล ๑.๒ เกดิ เมอ่ื วนั ท่ี 19 เดอื น พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓9 อายุ 26 ปี ๑.๓ ตำแหน่งหนา้ ที่ในปจั จุบัน ตำแหน่ง ครูผู้ชว่ ย สถานทท่ี ำงานศกึ ษา โรงเรียนบา้ นงว้ิ สงู สังกัด สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน ตั้งอย่เู ลขท่ี 289 หมู่ท่ี 6 ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จงั หวัด เชยี งใหม่ รหัสไปรษณยี ์ 50260 ๑.๔ ทอ่ี ยอู่ าศยั ปัจจบุ นั 4/1 หมู่ ๑2 ตำบล นาทราย อำเภอ ลี้ จังหวดั ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110 เบอร์โทรศัพท์ 099-5806272 อเี มล์ [email protected] ใบอนุญาตผปู้ ระกอบวิชาชพี ครู เลขท่ี 63109000244975 ออกเมื่อ วนั ท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 ๒. ประวตั กิ ารศกึ ษา วฒุ กิ ารศึกษา วชิ าเอก/โท/สาขา ปที ่ีสำเร็จการศกึ ษา สถาบนั การศกึ ษา ประถมศกึ ษา - 2551 โรงเรียนบ้านนาเลย่ี ง มธั ยมศกึ ษาตอนต้น - 2554 โรงเรยี นนาทรายวทิ ยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย ศลิ ป-์ คำนวณ 2557 โรงเรยี นนาทรายวิทยาคม ปรญิ ญาตรี ค.บ. การประถมศกึ ษา 2562 มหาวิทยาลยั ราชภัฏเชียงใหม่ ๓.ประวัติการทำงาน (ต้ังแตเ่ ร่ิมปฏบิ ตั งิ านจนถึงปัจจุบนั ) วัน-เดอื น-ปี ตำแหนง่ สถานทีท่ ำงาน ๒๕6๒ นักศกึ ษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ โรงเรียนศรโี พธาราม ๒๕63 – ๒๕65 พนกั งานราชการ โรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพนู วนั ท่ี 17 พฤษภาคม - ปจั จุบัน ครผู ้ชู ว่ ย โรงเรยี นบ้านง้ิวสูง


๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ ๑. ด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการตดั ต่อวิดีโอ, ทกั ษะการใชโ้ ปรแกรมกลุ่ม Microsoft Office ๒. ดา้ นศิลปะ ทักษะการระบายสี ๓. นนั ทนาการ ทกั ษะการพดู ในกิจกรรมต่าง ๆ ๔. ด้านกีฬา การเล่นกฬี าแชรบ์ อล ๕. ประวัติการสอน ๕.๑ เรมิ่ สอนครั้งแรก เมอื่ 12 เดอื น ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลมุ่ สาระ ในระดบั ชั้น ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 สถานศกึ ษา โรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 26 ตำบล/แขวง นำ้ ดบิ อำเภอ/เขต ปา่ ซาง จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120 โทรศพั ท์ - โทรสาร - ๕.2 ปัจจุบนั สอนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 สถานศึกษา โรงเรยี นบ้านงว้ิ สงู ตำบล/แขวง โปงทุ่ง อำเภอ/เขต ดอยเต่า จังหวัด เชยี งใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50260 โทรศพั ท์ - โทรสาร - สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน สงั กดั กระทรวงศึกษาธิการ ทำการสอนรวมเป็นเวลา 6 เดือน 6.งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย/หน้าท่ีพเิ ศษ นางสาวณัฐพร วงศ์ฤดีเจริญกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรยี นบา้ นงวิ้ สงู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 5 ยึดหลักการปฏิบัติตน แก่ศษิ ย์ โดยใหค้ ำปรึกษาแกน่ ักเรียนโดยเทา่ เทียมกันเมอ่ื นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนสามารถขอคำแนะนำ ได้ตลอดเวลา รับผิดชอบต่อการสอน สอนนักเรียนให้สามารถมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน การเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยสรรหากระบวนการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายเพื่อให้นักเรียน สามารถเรียนรู้และมีความรู้ดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ใช้ความรัก ความเมตตาในการสอนเสมอ ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคน ติดต่อกับผู้ปกครองในการแกป้ ัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั นักเรียนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับมอบหมายหน้าที่ พิเศษ ตามระเบยี บสำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน ว่าดว้ ยการบริหารสถานศกึ ษา พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๑ หน้าท่แี ละการบรหิ ารงานของสถานศกึ ษา ดงั น้ี ๑. งานการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน นางสาวณัฐพร วงศ์ฤดีเจริญกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ปฏิบัติการสอน ในภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖5 ตามตารางสอนประจำวัน ดงั นี้


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานตรวจสอบพัสดุของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวชิ าชพี ประสานความร่วมมือกบั ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกนั พัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และดา้ นวชิ าชพี และปฏบิ ตั ิหน้าทอ่ี ืน่ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย โดยมลี กั ษณะงานทป่ี ฏบิ ตั ดิ ังนค้ี ือ ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี หลากหลายโดยเนน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคัญ ๒) จดั อบรมส่ังสอน และจดั กจิ กรรมเพอ่ื พฒั นาผูเ้ รยี นใหม้ คี ณุ ลักษณะทพี่ ึง่ ประสงค์ ๓) ปฏิบัตงิ านตรวจสอบพสั ดุของสถานศกึ ษา ๔) ปฏิบตั ิงานเกย่ี วกบั การจัดระบบดแู ลชว่ ยเหลือผเู้ รียน ๕) ประสานความร่วมมือกบั ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกนั พัฒนา ผเู้ รยี นตามศกั ยภาพ ๖) ทำนุบำรงุ ส่งเสรมิ ศลิ ปวฒั นธรรม แหลง่ เรียนร้แู ละภมู ิปัญญาทอ้ งถนิ่ ๗) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี ประสทิ ธิภาพย่งิ ขึน้ ซึ่งมขี ้อปฏบิ ตั ติ นดังตอ่ ไปนี้ ๑. มีจรรยาบรรณในการปฏบิ ัตงิ านและปฏบิ ตั ติ นอย่างเครง่ ครัด ๒. มคี ุณธรรม จริยธรรม สจุ รติ ยตุ ิธรรม และจริงใจ ๓. มีทกั ษะและเทคนคิ ในการถา่ ยทอดวิชาความรใู้ หแ้ ก่ผู้เรยี นอยา่ งเต็มกำลงั และความสามารถ ๔. ไม่ดุด่า กล่าวคำหยาบคาย ขม่ ขู่ดถู กู หรือเหยยี ดหยามผ้เู รียนทง้ั ต่อหน้า และ ลับหลงั ๕. ใชถ้ ้อยคำและวาจาทสี่ ุขภาพเรยี บรอ้ ยแกผ่ ้เู รียนอย่างเสมอตน้ เสมอปลาย ๖. ไม่เลือกผู้เรยี น เพราะจะทำให้ผู้เรียนเกดิ ความรู้สกึ ทไ่ี มด่ ี ๗. ตรวจเชค็ อปุ กรณก์ ารสอนก่อนสอนทกุ ครัง้ ๘. ไม่ควรให้ผู้เรียนเกดิ ความร้สู กึ ท้อแท้ หดหู่ใจ วติ กกงั วลขณะกำลังเรียนหรอื เรยี นจบแลว้ ๙. ไมล่ ะลาบละลว้ งเร่อื งสว่ นตวั ของผเู้ รียนขณะทำการสอน ๑๐. ไม่ฉกฉวยโอกาสพูดจาแทะโลมหรือเกีย้ วพาราสผี ู้เรยี นเพื่อหวังผลประโยชน์ตนเอง เกินอำนาจ หน้าท่ีในการสอนของครทู ดี่ ที ีพ่ ึงมีตอ่ ผเู้ รยี น ๑๑. ห้ามครผู ู้ใดทำการล่วงเกนิ ผเู้ รยี นขณะกำลังสอนหรือช่วยเกนิ ขอบเขตของครทู พ่ี ึงกระทำ ๑๒. ห้ามครูสบู บุหร่ี ดม่ื สรุ า เปิดวิทยดุ งั เกินไปขณะทำการสอน ๑๓. ครูผสู้ อนไม่สมควรใชโ้ ทรศพั ทโ์ ดยไมจ่ ำเป็น ขณะสอน ๑๔. เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา รักษาเวลา มีกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ ไม่โกหกและรู้จักแยกแยะ ว่าสิง่ ใดควรกระทำ สง่ิ ใดไม่ควรกระทำบนพ้นื ฐานของความถูกตอ้ งและศลี ธรรมอันดงี าน ๑๕. ทำงานด้วยความรักงาน จะทำงานด้วยความสนุกและมีความสุขกับการทำงานมีสมาธิในการ ทำงานไม่เครียดและวิตกกงั วลจนเกินไป ๑๖. ครูต้องรักศักดิ์ศรีและเกียรติของความเป็นครู ๑๗. ร่วมมอื ร่วมใจกนั ทำงานเพอ่ื สร้างภาพพจน์ทด่ี ใี หแ้ ก่ตนเองและสำนักงาน ๑๘. มีความรัก ความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดร้าย เบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมี สมั พันธภาพท่ีดี ร้จู ักเอาใจเขามาใส่ใจเราถนอมนำ้ ใจ


๑๙. หลีกเลย่ี งอบายมขุ ยาเสพตดิ การพนัน สงิ่ ไมด่ ีทั้งปวง ๒๐. พยายามทำหนา้ ทข่ี องตนให้ดที ี่สุด รู้จักแกไ้ ข ปรบั ปรุง และพฒั นาตนเองอยู่เสมอ ๒. งานครูท่ีปรกึ ษา นางสาวณัฐพร วงศ์ฤดีเจริญกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยได้รบั มอบหมายให้ ปฏบิ ตั หิ น้าท่พี เิ ศษของโรงเรยี นเป็นท่ีปรึกษาระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 3 ซึง่ มีหนา้ ทีด่ งั น้ี ๒.๑ การดแู ลและแกไ้ ขปัญหาความประพฤตินักเรยี น ข้าพเจ้าใช้วิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนที่สอนในห้องเรียน โดยทำการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมที่อยู่ในห้องเรียน เมื่อนักเรยี นประสบปญั หากจ็ ะเรียกนักเรยี นมาใหค้ ำปรึกษาและช่วยเหลือปัญหาท่ีเกดิ ข้ึนให้กบั นกั เรียนต่อไป ๒.๒ การจัดระบบดแู ลชว่ ยเหลือนักเรียน ข้าพเจ้าจดั ระบบดูแลชว่ ยเหลือนกั เรยี น โดยให้ผ้ปู กครองนกั เรียนกรอกสมดุ ประวัตินักเรียน เพื่อทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในด้านต่าง ๆ หากนักเรียนมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ครูสามารถทราบ รายละเอียดของนักเรียนรายบุคคล และแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการออกเยี่ยมบ้าน นักเรียนในที่ปรึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน และยังเป็นการเก็บประวัติ ดา้ นครอบครวั ของนกั เรยี นอีกด้วย ๒.๓ การดแู ลควบคมุ แถวและการทำกิจกรรมภาคเช้า การควบคุมแถวในการทำกิจกรรมภาคเช้า ข้าพเจ้าจะลงไปดูแลการเข้าแถวในการทำ กิจกรรมภาคเช้าของนักเรียนในที่ปรึกษา โดยจะดูแลอย่างใกล้ชิดและปล่อยให้นักเรียนนั้นปฏิบัติเอง เพอ่ื สร้างความมรี ะเบียบวนิ ัยให้เกดิ ขึน้ กับนกั เรียน หากนักเรียนคนใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม ดังกล่าวก็จะเรียกนักเรียนมาตักเตือน เพื่อชี้แจงถึงความสำคัญของการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง และใหท้ ำกิจกรรมบำเพญ็ ประโยชน์เพือ่ ปรับเปล่ยี นพฤติกรรมทีไ่ มพ่ ึงประสงคต์ ่อไป ๓. งานหนา้ ท่ีพเิ ศษ นางสาวณัฐพร วงศ์ฤดีเจริญกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้รับมอบหมายหน้าที่ พิเศษจากโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรพั ย์สินของทางราชการ ครูเวรประจำวนั ศุกร์


รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตำแหนง่ ครูผู้ช่วย ครงั้ ท่ี 1 วันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖5 ถึง 1๗ พฤศจกิ ายน ๒๕๖5 โรงเรยี นบา้ นงิว้ สูง สำนักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- องคป์ ระกอบที่ ๒ การประเมนิ ผลการปฏิบตั ิงาน เกณฑ์การประเมนิ บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมลู ๓.การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าหม่ันศึกษาและพัฒนาตนเอง • สรุปรายงานผลการเข้ารว่ ม ๓.๑ การพฒั นาตนเองเพอื่ ให้มี อยู่เสมอ ควรร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม อบรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะด้วย หรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ • บนั ทึกขอ้ ความรายงานผล วธิ ีการตา่ ง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่าง การเขา้ รว่ มอบรม ตอ่ เนอ่ื ง ๓.๒ การมีส่วนร่วมในชมุ ชนการ ข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ • สอบสัมภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร เรียนรู้ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับ ผู้ปกครอง เพอ่ื นร่วมงาน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง เพื่อนร่วม • หนงั สือคำสั่ง หนังสอื วชิ าชพี ขอบคุณ • ภาพกิจกรรม


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook