Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore SHUTTER Magazine

SHUTTER Magazine

Published by hasoniostudio, 2016-02-29 21:59:14

Description: SHUTTER Magazine

Keywords: Photography,thailand,shutter,camera,magazine

Search

Read the Text Version

02 EDITOR,S NOTE ชัดเตอร์ หลายๆคนอาจจะ นอกจากนี้กล้องถ่ายรูปและคนุ้ เคยกับคำ�น ี้ ภาพทตี่ ามมาคอื กลอ้ ง ภาพถ่ายยังเป็นส่ิงสะท้อนในเร่ืองการและเสยี งทไี่ ดย้ นิ คอื “แชะ” ซงึ่ จรงิ ๆแลว้ แบ่งปันเพราะเราถ่ายภาพแล้วก็ยังได้ชัดเตอร์ ทำ�หน้าที่ควบคุมเวลาฉายแสง แบ่งปันรูปภาพให้คนอื่นไดด้ ู โดยเฉพาะหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ความไวของ ภาพถ่ายที่สวยงามและมีความหมายท่ีดีชัดเตอร์ ทุกครัง้ ทม่ี ีการล่นั ชดั เตอร์ ก็จะ นั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจหลายคร้ังเปรียบเสมือนเป็นการหยุดเวลาในขณะ ภาพถ่ายกลายเป็นส่ิงท่ีสอนหรือให้แง่คิดน้ัน และเกบ็ ภาพทป่ี รากฏขึน้ ณ ขณะ ที่ดีต่อคนได้สำ�หรับผมคิดว่าภาพถ่ายนน้ั ใวใ้ นกลอ้ ง หลังจากนน้ั ภาพๆนนั้ ก็ ไม่ใช่แค่แผ่นภาพแผ่นหนึ่งเท่าน้ันแต่มันจะกลายเป็นอดีตทันที มีความหมาย ให้ความรู้สึกนึกคิดแก่เรา การลั่นชัดเตอร์คร้ังแรกของ เสมอ บางครั้งแค่รูปถ่ายรูปเดียวก็ทำ�ให้โลกเรม่ิ มาจากมผี สู้ งั เกตเุ หน็ ภาพเหมอื น ผมเกิดความคิดมากมายรูปถ่ายเพียงรูปในลักษณะกลับหัวบนผนังภายในห้องที่ เดยี วทำ�ให้ฉันนึกถึงเรอื่ งราวทเ่ี คยเกดิ ข้นึทึบและอับแสงภาพดังกล่าวเกิดจากแสง กบั ชวี ิตทผี่ ่านมาได้ของภาพวิวภายนอกลอดผ่านรูเล็กๆท่ี นแ่ี หละคอื เหตผุ ลทที่ �ำ ใหผ้ มรกัผนังห้องไปก่อเกิดภาพเหมือนบนผนัง กล้องถ่ายรูปก็มันเป็นเครื่องบันทึกความอีกด้านท่ีอยู่ฝั่งตรงข้ามของห้องต่อมา ทรงจำ� ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนได้มีการนำ�หลักการดังกล่าวมาประดิษฐ์ เราก็ยังมีภาพถ่ายให้ดู และนึกถึงความเปน็ กลอ้ ง ออบสคิวรา (Camera Ob- ทรงจ�ำ ในอดีตนั้นไดเ้ สมอscura) คำ�ว่า“camera” มคี วามหมายวา่ “หอ้ ง”สว่ น “Obscura” มคี วามหมายว่า “ความมืด” ฮาซนั ตาเละ บรรณาธกิ าร [email protected] Magazine Thailand January 2016 www.shutterthailand.com

03 Shutter ปีท1่ี ฉบบั 01 ประจ�ำ เดอื นมกราคม CONTENT ISSUE 01 004 เปดิ ฝาเลนส์ _มอื ใหมอ่ ยากซ้อื กล้อง DSLR 008 Shutter Tips _10 เทคนคิ การถา่ ยภาพทอ่ งเท่ียวจากมอื ถือใหส้ วยงามอยา่ งมือโปร 012 Shutter Update _Polaroid Snap กลอ้ งดจิ ติ อลสดุ เจ๋ง ถ่ายรปู เสรจ็ ปร๊นิ ท์ได้ทนั ที _กล้องแคนนอนความละเอียด 250 ลา้ นพกิ เซลเจง๋ แคไ่ หนไปดูกัน _เลนส์ NIKKOR ฉลองความส�ำ เร็จยอดการผลิตเลนส์ทะลุ 95 ล้านช้ิน 016 Shutter idol _ชัตเตอร์ลั่น! สนั่นกรุงลอนดอน..หลงั เลนส์ชีวิต ‘ชัยสทิ ธ์ิ จนุ เจือดี’ 020www.shutterthailand.com Shutter Magazine Thailand January 2016

04เปิดฝาเลนส์Open Lens Caps มือใหม่อยากซ้ือกล้อง DSLR 01 เรามเี ทคนคิ การเลือกซอ้ื 02 _1. ถามตัวเองก่อนว่า พร้อมจะใช้ DSLR ส�ำ หรบั คอลมั นน์ ้ี เราหวงั เปน็ อยา่ ง ยิ่งว่าจะช่วยให้มือใหม่ท่ีอยากเล่น หรือยัง เพราะหากคุณเป็นมือใหม่จริงๆท่ีไม่ กลอ้ ง DSLR ไดอ้ า่ น และได้ขอ้ คดิ เคยจบั กล้อง DSLR และไม่รอู้ ะไรเลยเก่ยี วกับ กอ่ นตดั สนิ ใจซอ้ื กลอ้ งDSLR สกั ตวั เรอื่ งถา่ ยภาพ ขอแนะน�ำ วา่ ไมค่ วรใช้ DSLR แม้ ส�ำ หรับผทู้ ี่มองหากลอ้ ง DSLR อยู่ กลอ้ ง DSLR จะชว่ ยใหไ้ ด้ภาพสวยมากๆก็จริง คงอยากว่าจะต้องเลือกกล้องรุ่น แต่ความสวยนั้นต้องแลกมาด้วยราคาและที่ ไหน ยังไงซ้ือตัวไหนดีระหว่าง... สำ�คัญ “ไม่ง่ายอยา่ งทค่ี ิด” แนน่ อนว่าคณุ ตอ้ ง กับ...ซ่ึงคำ�ถามเหล่าน้ีจะผุดขึ้น เสียเงินเพ่ือแลกกับสารพัดเลนส์ที่ช่วยให้เก็บ ในหัวทุกคร้ังของมือใหม่ท่ีกำ�ลัง ภาพไดต้ ามทต่ี อ้ งการ เลนสม์ าโครส�ำ หรบั ถา่ ย ลังเลและมองหากล้อง DSLR ดีๆ แมลง ถา่ ยดอกไม้ ราคาไมต่ ำ่�กวา่ หมน่ื หาก สักตัวไว้ใช้งาน คำ�แนะนำ�ในการ อยากถ่ายวิวกว้างๆ ต้องซ้ือเลนส์มุมกว้างซึ่ง คิดเลือกซ้ือกล้อง DSLR ที่ เรา ราคากว่า2หม่ืน ยังไม่นับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ อยากจะแนะน�ำ เพราะไมส่ ามารถ แถมคุณยังต้องมางงกับสารพัดเมนูที่กล้อง อธบิ ายเฉพาะเจาะจงเปน็ ยหี่ อ้ หรอื DSLR อาจทำ�ให้กลายเป็นกล้องที่ถ่ายแล้วไม่ รุ่นได้หมด และไม่สามารถฟันธง สวยก็เปน็ ได้ ดังนั้นถามตวั เองวา่ พรอ้ มแลว้ ใช่ ได้ว่ายี่ห้อไหนดีกว่าย่ีห้อไหนได้ ไหมส�ำ หรับการเลน่ กล้อง DSLR หาก ซ่ึงหลายท่านเองมักจะมีคำ�ถาม คลา้ ยๆกันว่า Canon หรอื Nikon www.shutterthailand.com ดีกวา่ กัน เปน็ ต้นShutter Magazine Thailand January 2016

05 _2. _3.เตรียมงบประมาณ เมื่อพร้อมแล้วท่ี ไว้อีกสัก 1000 บาทข้ึนไปสำ�หรับอุปกรณ์ เลอื กรนุ่ ตามงบประมาณทไ่ี ดก้ �ำ หนดไว้ จะเอาดีและรักการถ่ายภาพจริงๆ หรือมีเงิน เสริมเหล่าน้ีด้วย สุดท้ายคือของดีย่อมมา ก�ำ ตงั คไ์ วใ้ หด้ แี ลว้ จดั การหาขอ้ มลู วา่ มกี ลอ้ งรนุ่ เหลือใช้แลว้ อยากไดก้ ลอ้ ง DSLR ไวส้ ะพายสกั พรอ้ มกบั ราคาทแี่ พงกวา่ ขน้ึ อยกู่ บั วา่ ซอื้ มา ใดบา้ งทอี่ ยู่ในงบประมาณทวี่ างไว้ จะซอ้ื เลนส์ ตวั ขอให้คุณเตรยี มงบไวเ้ ลยวา่ มงี บเทา่ ไรท่ีจะ แลว้ ไดใ้ ชเ้ ตม็ ประสทิ ธิภาพหรือเปลา่ หรอื อปุ กรณเ์ สรมิ อนื่ ดว้ ยหรอื เปลา่ (แตม่ อื ใหม่ ลงทนุ ซ้อื กลอ้ ง DSLR สักตัว แตท่ ่แี นๆ่ ถ้าเปน็ สว่ นใหญม่ กั จะมองหาแคก่ ลอ้ งกบั เลนสค์ ทิ สกั ของใหมอ่ อกหา้ งแนน่ อนวา่ ไมต่ ำ่�กวา่ 2 หม่ืน ตัวก็บอกว่าพอแล้ว) แหล่งข้อมูลในปัจจุบันมี (ซง่ึ มอื ใหมน่ อ้ ยคนนกั ทจี่ ะกลา้ ไปซอื้ มอื สองมา ทง้ั อนิ เทอรเ์ นต็ นติ ยสาร โบรชวั ร์ เพอื่ นๆรอบ ใช)้ ดงั นน้ั เตรยี มเงนิ ในกระเปา๋ ไวเ้ ลย และทจี่ ะ ข้างที่พอมีความรู้หรือลองไปดูที่ร้านเลยก็ได้ แนะน�ำ ต่อไปคือ เตรยี มแค่ 2 หมืน่ อาจจะไม่ จากน้ันจัดการรวบรวมรุ่นที่อยู่ในงบประมาณ เพียงพอสำ�หรับโครงการกล้องตัวแรก เพราะ มาลองดูวา่ มีรนุ่ ไหนบา้ ง เช่นงบซ้ือเฉพาะบอดี้ คุณจะต้องซื้อฟิลเตอร์ ซ้ือกระเป๋ากล้องมาอีก กล้องไมเ่ กิน 30,000 บาท ตา่ งหาก (รา้ นคา้ สว่ นใหญ่ จะแถมฟลิ ม์ กนั รอย เมมโมรกี่ ารด์ ชดุ ท�ำ ความสะอาด หรอื แมแ้ ตข่ า ตงั้ กลอ้ งทใ่ี ช้จริงไมไ่ ดม้ าให)้ เจยี ดงบสว่ นต่าง03 _4. อ่านสเป็คให้เป็นก่อน มือใหม่หลาย ทา่ นมกั จะตง้ั ค�ำ ถามวา่ รนุ่ นดี้ กี วา่ อกี รนุ่ อยา่ งไร น่ีเป็นเพราะว่าคุณเลือกรุ่นได้แล้วท่ีอยู่ในงบ ประมาณ แตไ่ มร่ ู้ว่ามันต่างกนั อยา่ งไร ท�ำ ไม อีกตัวแพงกว่าแค่ 2 พัน อีกย่ีห้อราคาเท่า กนั แลว้ แบบนจี้ ะเลอื กอย่างไรล่ะ มันตา่ งกนั ตรงไหนบ้าง ฉะน้ันคุณต้องอ่านสเป็คให้เป็น ก่อนซื้อและขอบอกเลยว่าไอ้เจ้าสเป็คน่ีแหละ04 ทำ�เอาปวดหัวเพราะมันจะสาธยายเป็นตัวเลข และศัพท์แปลกๆที่ไม่รู้ว่าจะช่วยให่เราได้รูป สวยๆจริงหรือเปล่า การอ่านสเป็คจะเป็นสงิ่ ท่ี ชว่ ยตัดสินใจไดใ้ นระดับหน่งึ เช่น ทร่ี าคามนั ต่างกัน เพราะว่า มันมีหน้าจอบิดพับได้ ใช้ 01 ขอบคุณภาพจากคณุ 02 ขอบคุณภาพจากคณุ 03 ขอบคณุ ภาพจากคุณ ภาพประกอบมาจากเวบ็ ไซต์ ภาพประกอบมาจากเว็บไซต์ ภาพประกอบมาจากเวบ็ ไซต์ www.flickr.com www.flickr.com www.flickr.comwww.shutterthailand.com Shutter Magazine Thailand January 2016

06 เปดิ ฝาเลนส์ Open Lens Capsแฟลชไร้สายได้_5. ไปลองจบั ตวั จริง แนะน�ำ แบบนี้เพราะ 01 02วา่ คณุ จะรสู้ กึ ไดเ้ ลยวา่ ถกู ชะตากบั ตวั ไหน แถมได้รู้ด้วยว่าร้านไหนต้อนรับและมองคุณเป็นลูกคา้ มากกวา่ เป็นหมูให้ฟัน หรอื บางรา้ นอาจจะไมแ่ ยแส ถามค�ำ ตอบค�ำ แบบนอ้ี ยา่ หวงั เรอื่ งบรกิ ารหลงั การขายเลย การไดล้ องตวั จริงคุณจะไดร้ วู้ า่ จับถอื ถนดั มอื หรอื ไม่ ปุ่มกดต่างๆใช้งา่ ยหรอื ไม่ หรือหน้าตาตัวไหนถูกใจ เรยี กวา่กล้องตัวไหนจับแล้วรู้สึกว่ามันกำ�ลังยิ้มให้คุณเลอื กตวั นน้ั แหละ เนอ้ื คกู่ นั แนน่ อน เพราะกอ่ นหตนัวเา้ปนน็ ด้ี ๆมู นา่แีแลหว้ลทะง้ั สเปก็ ทงั้ ราคา เหลอื แคส่ มั ผสั_6. รับประกันหลังการขาย เนื่องจากปัจจุบันกล้อง DSLR มีการขายท่ีเรียกกันว่าประกันร้าน ประกันศูนย์ กล้องที่เรียกว่าประกันร้านนั่นก็คือกล้องท่ีไม่มีการรับประกันจากบริษัทท่ีนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการ บางครั้งก็เรียกกันว่ากล้องหิ้วเพราะเปิดกล่องออกมาต้องผงะกับใบรับประกันภาษาฮิบรู แถมคู่มือการใช้งานยังเป็นภาษาฮิบรูด้วยอีกต่างหาก ยังไม่พอครับถ้าแจ็กพ็อตอาจได้กล้องที่มีแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาฮิบรู แสดงว่าต้องห้ิวมาจากที่ไหนสักแห่งในโลกแนๆ่ มันจงึ พดู ไทยไมเ่ ปน็ สว่ นของประกนัศนู ยน์ นั้ จะตอ้ งมใี บรบั ประกนั ทอี่ อกโดยตวั แทนจ�ำ หนา่ ยในประเทศไทย สว่ นใหญม่ คี มู่ อื ภาษาไทย และกลอ้ งเองมเี มนภู าษาไทยดว้ ย(แตโ่ ดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยน่าซีเรียสสำ�หรับกล้องรุ่นใหม่ๆเพราะมีให้เลือกแทบทุกภาษาไม่ว่าจะ่เอาเข้าศูนย์บรกิ ารในเมอื งไทยแลว้ ถอื วา่ ไมอ่ ยู่Shutter Magazine Thailand January 2016 www.shutterthailand.com

0703 ในประกัน คณุ ตอ้ งเอากล้องตัวน้นั ไปเคลมกับ รา้ นทีซ่ ้อื มาเท่านั้น 04 01 ขอบคุณภาพประกอบ 7. ก่อนซ้ือใจเย็นๆแลว้ รอดโู ปรโมช่ัน นอกเสีย จากเวบ็ ไซต์ จากว่าคุณรบี รอ้ นตอ้ งซ้ือวนั น้ี เด๋ียวน้ี เพราะwww.shutterthailand.com ราคาแต่ละร้านแม้ว่าจะเป็นประกันศูนย์ก็ www.flickr.com สามารถต่อรองได้นิดหน่อยถ้าจ่ายด้วยเงินสด หรืออาจจะมีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตที่ให้ ผ่อน 0% ช่วยใหไ้ มต่ อ้ งจ่ายเงนิ ก้อน และที่น่า สนใจก็คือหากมีการจัดงานมหกรรมลดราคา ตา่ งๆ นอกเหนอื จากราคาทถ่ี กู กวา่ ปกติ ยงั ได้ ของแถมมากมายแถมมีลุ้นชิงโชคอีกต่างหาก บางคนเคยได้กล้องราคาเท่าประกันร้านแถม ไดข้ องแถมตดิ ไมต้ ดิ มอื เยอะแยะ ยงั ไมพ่ อผอ่ น 0% ไดแ้ ลว้ เอาแตม้ ในบตั รเครดติ ไปแลกของได้ อกี เยอะจรงิ ๆ ก�ำ เงนิ ไวแ้ นน่ ๆ อยา่ ให้กิเลส ครอบงำ�จนหน้ามืดไปคว้าของแพงมา เช็ครา คาหลายๆร้านไว้ด้วยก่อนตัดสินใจ สำ�หรับ งานมหกรรมลดราคาที่น่าสนใจก็เช่น งาน Powerbuy หรือไมก่ ็งาน Photo Fair เปน็ ต้น 8. ซอ้ื มาแลว้ ตอ้ งหมน่ั ศกึ ษาหาความรู้ หากจะ เอาจรงิ เอาจงั กบั กลอ้ งDSLR เพราะไมอ่ ยา่ งนน้ั คณุ จะใชก้ ล้อง DSLR ถ่ายรปู ไมส่ วย โฟกัสไม่ เขา้ เบลอ วัดแสงผิด ใชก้ ลอ้ งคอมแพ็กหรอื กลอ้ ง DSLR-Like ยังจะถา่ ยสวยกวา่ นอกจาก นี้คุณจะต้องรักการถ่ายรูป ไปเที่ยวก็ถ่ายรูป ออกทริปเข้าสังคมก็เพื่ออยากถ่ายรูป เข้าเว็บ TechXcite มาอ่านบทความน้ีก็เพราะชอบ เรื่องกล้องถ่ายรูป แล้วเตรียมใจไว้เลยว่าคุณ จะต้องมีอุปกรณ์งอกเงยขึ้นมาแน่นอนถ้าไม่ เบ่ือไปเสยี กอ่ น Shutter Magazine Thailand January 2016

08 รวม 10 เทคนคิSHUTTER TIPS การถ่ายภาพ _เทคนิคท่ี 2 : ด้วย iPhoneเคล็ด(ไม)่ ลบั การกดชดั เตอร์ จับถือให้ม่ันคงราวกับเป็นกล้องดิจิตอลจริงๆ บ่อยครั้งท่ีเรามักเห็นคนถือเครื่อง iPhoneกิจกรรมยอดฮิตสำ�หรับบรรดาผ้ใู ช้งาน ให้สวยอย่างช่างภาพมือโปร ข้ึนมาถ่ายรูปแบบไม่ระมัดระวัง อาจจะด้วยสมาร์ทโฟนอย่างเราๆก็คงหนีไม่พ้นการ ไม่ยากอย่างทคี่ ดิ คณุ ก็ท�ำ ได้ การจับถือด้วยมือเดียว หรือการจับถือแบบ หม่ินเหม่ ซ่ึงนับว่าเสี่ยงต่อการทำ�เครื่อง iP- hone ตกหลน่ เสียหายเปน็ อย่างย่งิ ดงั นน้ั เรา จึงขอแนะนำ�ให้จับถือตัวเครื่องด้วยมือทั้งสอง ขา้ งด้วยความมั่นคง ยงั ชว่ ยเพ่ิมความนง่ิ และ ลดอาการส่ันไหวของภาพถ่ายได้อีกด้วย จับ ถอื ใหม้ น่ั คงราวกบั เปน็ กลอ้ งดจิ ติ อลจรงิ ๆบอ่ ยถา่ ยรปู และแชรข์ น้ึ โซเชยี ลเนต็ เวริ ก์ ไมว่ า่ คร้ังที่เรามักเห็นคนถือเครื่อง iPhone ข้ึนมาจะเปน็ Facebook, Instagram และอน่ื ๆ แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าการถ่ายภาพด้วย iPhone ให้ออกมาสวย ถ่ายรูปแบบไม่ระมัดระวัง อาจจะด้วยการจับซง่ึ แนน่ อนวา่ หากเปน็ รปู ภาพทส่ี วยโดนใจ เหมือนช่างภาพมืออาชีพ หรือช่างภาพมือโปรน้ันต้องทำ�อย่างไร ดัง ถือด้วยมือเดียว หรือการจับถือแบบหม่ินเหม่เพอ่ื นๆ กจ็ ะแหเ่ ขา้ มากดไลคก์ นั อยา่ งพรอ้ ม น้ันในวันน้ีทีมงานของเราจึงขอนำ�เอาเทคนิคการถ่ายภาพที่ง่ายๆ แต่ ซงึ่ นบั วา่ เสย่ี งตอ่ การท�ำ เครอื่ งiPhone ตกหลน่หนา้ พรอ้ มตา จนนบั กนั แทบไมท่ นั โดยสมา ได้ผลดีเกินคาด สำ�หรับการถ่ายภาพสวยๆ ด้วย iPhone มาแนะนำ� เสยี หายเปน็ อย่างยงิ่ ดงั น้ันเราจงึ ขอแนะน�ำ ให้รท์ โฟนรนุ่ ทถ่ี กู ใชถ้ า่ ยภาพ และแชรข์ น้ึ โซเชยี ให้ทุกทา่ นไดท้ ราบกนั จับถือตัวเคร่ืองด้วยมือทั้งสองข้างด้วยความ ม่นั คง ยังชว่ ยเพม่ิ ความนิ่ง และลดอาการสนั่ _เทคนิคที่ 1 :ลเนต็ เวริ ก์ มากทส่ี ดุ รนุ่ หนง่ึ กค็ งจะเดากนั จัดวางตัวเคร่ืองให้อยู่ในแนวนอนอยู่เสมอ หากลองคิดๆ ดูแล้ว หน้า ไหวของภาพถ่ายได้อีกด้วย ตกหล่นเสียหาย จอแสดงผลของผลติ ภณั ฑต์ า่ งๆ ทเี่ ราเจอในชวี ติ ประจ�ำ วนั มกั จะถกู จดั เปน็ อยา่ งยง่ิ ดงั นนั้ เราจงึ ขอแนะน�ำ ใหจ้ บั ถอื ตวัไมย่ าก เพราะนน่ั กค็ อื บรรดา iPhone รนุ่ วางใหอ้ ยูใ่ นแนวนอน ไม่วา่ จะเปน็ โทรทัศน์, เครือ่ งคอมพิวเตอรต์ ั้งโตะ๊ เคร่ืองด้วยมือท้ังสองข้างด้วยความม่ันคง ยังตา่ งๆ นน่ั เอง ไมว่ า่ จะเปน็ รนุ่ ใหมล่ า่ สดุ อยา่ ง หรอื โนต๊ บคุ๊ นน่ั กเ็ ปน็ เพราะวา่ สายตาของคนเราถกู จดั วางไวใ้ นแนวนอน ช่วยเพิ่มความนิ่ง และลดอาการส่ันไหวของiPhone 6 และ iPhone 6 Plus หรอื รนุ่ ยอด นน่ั เอง ซง่ึ กค็ งจะดไู มเ่ หมาะสมเทา่ ไหรน่ กั หากเราตอ้ งเลอื กถา่ ยภาพใน ภาพถา่ ยได้อีกด้วยนยิ มกอ่ นหนา้ นอ้ี ยา่ ง iPhone 5S, iPhone แนวต้ัง ขอแนะนำ�ให้ท่านจัดวางตวั เครือ่ ง iPhone แล้วพยายามเลอื ก5C, iPhone 4S และ iPhone 4 ถ่ายภาพให้อยใู่ นแนวนอนอยู่เสมอ ก็น่าจะเป็นการดีทสี่ ดุ 01Shutter Magazine Thailand January 2016 www.shutterthailand.com

09 02 05 _เทคนิคที่ 4 : _เทคนิคที่ 3 : ถา่ ยเกบ็ ไว้ 3 ภาพในคราวเดียวบ่อยครัง้ ทเี่ รา ขยนั ปรบั เปลยี่ นทา่ ทาง ดว้ ยการนง่ั , นอน หรอื การถา่ ยภาพรวมกลมุ่ กบั เพอื่ นหลายๆ คน มกั ปีนป่าย เพ่ือมุมมองที่แตกต่างคำ�ว่า ความ จะเกิดปัญหาที่ทำ�ให้ต้องเสียเวลากดถ่ายใหม่ พยายามอยทู่ ่ไี หน ความส�ำ เร็จอยทู่ ีน่ ่ัน ใชไ้ ด้ 03 อยู่เปน็ ประจำ� โดยเฉพาะเม่อื ถ่ายออกมาแล้ว กับทุกสถานการณ์ ไม่เว้นแม้แต่การถ่ายภาพ มใี ครบางคนยงั ไมพ่ รอ้ ม อาจหลบั ตาบา้ ง อาจ ทั้งกล้องดิจิตอลดีเอสแอลอาร์ (DSLR) หรือ ไมม่ องกลอ้ งบา้ ง ซง่ึ ปญั หานส้ี ามารถแกไ้ ดด้ ว้ ย กลอ้ งiPhone หากเราตอ้ งการมมุ มองของภาพ การเปดิ โหมดถา่ ยภาพตอ่ เนอ่ื ง3 ภาพในคราว ท่ีแตกต่างไม่เหมือนใคร หรือมุมมองที่แปลก เดยี ว ซึง่ การท่ีเราไดภ้ าพมาถึง 3 ภาพในคราว แหวกแนว แทนทจี่ ะยนื ถา่ ยแบบสบายๆ ด้วย เดยี ว จะชว่ ยเพิม่ โอกาสให้เราได้ภาพสวยๆ ท่ี การออกแรงกม้ , นง่ั , นอนคว�ำ่ , นอนตะแคง, สมบรู ณแ์ บบในทกุ องคป์ ระกอบมากทส่ี ดุ และ นอนหงาย หรือแม้กระทั่งปีนป่ายไปบนท่ีสูง เปน็ การรบั ประกนั ไดว้ า่ เราจะไมพ่ ลาดรปู ถา่ ย เพื่อให้มาซ่ึงภาพในมุมมองท่ีแตกต่าง จน ดๆี ในชว่ งเวลาส�ำ คัญ เพ่ือนๆ ตอ้ งตกตะลงึ ในความสามารถ_เทคนิคที่ 5 : 04ไม่ใช้การซูมอยา่ งเดด็ ขาดแม้ว่ากล้องดิจิตอลบน iPhone และสมาร์ทโฟนแทบทกุ รุ่นจะสามารถซมู ไดห้ ลายเทา่ แต่ทวา่ นนั่ ไมใ่ ชก่ ารซมู ดว้ ยเลนส์ เหมอื นกบั กลอ้ ง 06 07จรงิ ๆ ทีย่ งั คงรักษาคุณภาพของรปู ภาพเอาไว้ _เทคนิคที่ 6 : นั่นเอง ซ่ึงทางออกกไ็ ม่ยาก เพราะกล้องของ iPhone เราสามารถสมั ผสั ท่ีหนา้ จอ เพื่อเลอื กได้ หากแต่เป็นการซูมแบบดิจิตอล ที่อาศัย โฟกสั ไปยังจดุ ท่สี �ำ คญั ทีส่ ุด จุดทีต่ ้องการโฟกัสได้อยา่ งอิสระ (Tap to Fo- สงิ่ ทเี่ รามกั จะเหน็ อยเู่ ปน็ ประจ�ำ จากภาพถา่ ยท่ี cus) โดยหลงั จากทเ่ี ราเลอื กจดุ โฟกัสแลว้ จดุซอฟต์แวร์ในการประมวลผล ซ่ึงแทบจะคาด นำ�มาใชง้ านไม่ได้ และตอ้ งตัดสนิ ใจลบทิ้ง คอื ดงั กลา่ วกจ็ ะมคี วามคมชดั และมคี วามสวา่ งที่ อาการเบลอในจดุ ส�ำ คญั เชน่ แทนทห่ี นา้ ของตวั ถูกต้องเหมาะสมหวังในเร่ืองของคุณภาพไม่ได้ เน่ืองจากภาพ แบบจะชดั เจน แต่กลับเบลอ และไปคมชดั ที่ ฉากหลัง หรือวตั ถอุ ื่นแทน ซงึ่ น่ันกอ็ าจจะเปน็ที่ได้แม้จะใกล้กับวัตถุที่เราต้องการ แต่ราย เพราะวา่ เราไมไ่ ดเ้ จาะจงวา่ จะโฟกสั ไปทจ่ี ดุ ใดละเอียดต่างๆ จะไม่คมชัด เกิดอาการแตก 01 ภาพจาก iPhone 4 ภาพประกอบมาจากเวบ็ ไซต์และเบลอของภาพ จงึ นบั วา่ ไมค่ มุ้ คา่ เปน็ อยา่ ง www.flickr.comยง่ิ ดังนั้นแทนท่เี ราจะเข้าใกล้กบั วัตถุด้วยการซมู แบบดจิ ติ อล กแ็ นะน�ำ ใหเ้ ปลยี่ นเปน็ การเดนิเข้าไปใกลๆ้ กบั วตั ถุท่ีเราตอ้ งการถา่ ยดว้ ยตวั 02 ภาพจาก iPhone 4 03 ภาพจาก iPhone 4 ภาพประกอบมาจากเว็บไซต์ ภาพประกอบมาจากเว็บไซต์เองจะดีกวา่ www.flickr.com www.flickr.comwww.shutterthailand.com Shutter Magazine Thailand January 2016

10SHUTTER TIPS 02 05 03เคล็ด(ไม่)ลบั การกดชัดเตอร์ 04 03 ภาพจาก iPhone 4 ภาพประกอบมาจากเวบ็ ไซต์ _เทคนิคท่ี 7 : www.flickr.com ใชฟ้ เี จอร์ลอ็ คคา่ โฟกัส และค่าชดเชยแสง _เทคนิคที่ 8 : อย่างท่ีทราบกันว่า ภาพที่ดี ควรจะประกอบ ไปด้วยมุมมองท่ีดี, แสงท่ีเหมาะสม และการ เปิดใช้โหมด HDR เมื่อสภาพแสงไม่เป็นใจ โฟกสั ที่แม่นย�ำ ดงั นั้นกอ่ นท่ีเราจะตดั สินใจกด ผู้ใช้งาน iPhone หลายๆ คนมักจะบอกว่า ชตั เตอร์ ปจั จยั ต่างๆ เหลา่ นกี้ ็ควรจะถูกต้อง เมื่อเปิดใช้งานโหมด HDR (High Dynamic เหมาะสมเสยี กอ่ น แตผ่ ูใ้ ชง้ าน iPhone บาง Range) แล้ว การทำ�งานของกล้องจะช้าลง คนอาจจะเกิดปัญหากับจุดโฟกัส หรือสภาพ ซ่ึงก็เป็นจริงดังว่า แต่ในทางกลับกัน โหมด แสงท่ีเปลีย่ นไปเองในแบบทเ่ี ราไม่ต้องการ ซึง่ HDR บน iPhone กน็ ับว่ามปี ระโยชน์สำ�หรบั ปัญหานี้แกไ้ ขได้ดว้ ยการล็อคจดุ โฟกสั และค่า การถ่ายภาพเป็นอย่างย่ิง โดยเม่ือเรากดถ่าย ชดเชยแสงเอาไว้ด้วยตนเองในแบบ Manual ภาพด้วยโหมด HDR เครื่องก็จะทำ�การเก็บ โดยใหเ้ รากดคา้ งเอาไวป้ ระมาณ 3 วินาที ตรง ภาพท้ังหมด 3 ภาพภายในรอบเดียว ซงึ่ แตล่ ะ ท่ีจุดที่เราต้องการโฟกัส ดังน้ันเม่ือเราล็อคไว้ ภาพจะประกอบไปดว้ ย ภาพท่มี ีค่าชดเชยแสง เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าเราจะแพนกล้องไปทาง ตำ�่ , ภาพทมี่ คี ่าชดเชยแสงสูง และภาพทม่ี ีค่า ไหน จดุ โฟกสั และคา่ ชดเชยแสงกจ็ ะยงั คงเดมิ ชดเชยแสงในระดบั ปานกลาง ส่วนขัน้ ตอนต่อ ไม่เปลี่ยนแปลง ซ่ึงง่ายต่อการจัดมุมมองของ ไป เครอ่ื งกจ็ ะท�ำ การรวมสว่ นทด่ี ที ส่ี ดุ ของทงั้ 3 ภาพให้สวยงามตามที่เราต้องการโดยท่ีเราไม่ ภาพเขา้ ไวด้ ว้ ยกนั ซงึ่ สดุ ทา้ ยแลว้ ผลลพั ธท์ ไี่ ดก้ ็ ตอ้ งไปกังวลกับเรือ่ งดงั กลา่ ว คือภาพท่ีมสี ภาพแสงที่สมบูรณ์ทส่ี ดุ ไมม่ ีส่วน ใดที่มดื หรอื สว่างจนเกินไปShutter Magazine Thailand January 2016 01 www.shutterthailand.com

04 ภาพจาก iPhone 4 05 ภาพจาก iPhone 4 06 ภาพจาก iPhone 4 11ภาพประกอบมาจากเวบ็ ไซต์ ภาพประกอบมาจากเว็บไซต์ ภาพประกอบมาจากเว็บไซต์ _เทคนิคที่ 9 :www.flickr.com www.flickr.com www.flickr.com เพิ่มแสงด้วยไฟแฟลช สำ�หรับ 10 เทคนคิ การถา่ ยภาพต่างๆ ทแี่ นะน�ำ กนั ไปข้างต้น จริงๆ แล้วไมไ่ ดจ้ �ำ กดั หลายคนมกั จะหลกี เลยี่ งการใชไ้ ฟแฟลชในการเฉพาะเพยี งแค่iPhone รนุ่ ตา่ งๆ เทา่ นน้ั ทกุ ทา่ นสามารถน�ำ ไปประยกุ ตใ์ ชก้ บั สมารท์ โฟนในแพลท ถ่ายภาพด้วยเหตุผลบางอย่าง เช่นทำ�ให้หน้าฟอรม์ อน่ื ๆ ไดท้ นั ที ไมว่ ่าจะเปน็ สมารท์ โฟนแอนดรอยด์ (Android) หรอื สมารท์ โฟนวินโดวสโ์ ฟน สว่างเกินไป และทำ�ให้หน้ามนั ดไู ม่เนยี น แต่(Windows Phone) เน่ืองจากโดยรวมแลว้ ก็อาศยั หลกั การพื้นฐานของการถา่ ยภาพอยา่ งเดยี วกนั ในบางสถานการณ์ การใช้งานไฟแฟลชก็ช่วย(แต่รายละเอยี ด หรอื การตง้ั คา่ ต่างๆ อาจมีความแตกตา่ งกันเลก็ น้อย) ซง่ึ ทีมงานก็เช่ือว่า ดว้ ย ได้เปน็ อยา่ งมาก ไมเ่ ฉพาะแคก่ ารถา่ ยภาพในเทคนคิ เหลา่ นี้ กน็ า่ จะชว่ ยใหผ้ อู้ า่ นทกุ ทา่ นสามารถถา่ ยภาพไดส้ วยสะดดุ ตาไมแ่ พช้ า่ งภาพมอื โปร เวลากลางคนื เทา่ นนั้ แตร่ วมถงึ การถา่ ยภาพในและถูกใจเพือ่ นๆ มากขึ้นอยา่ งแนน่ อน สถานการณ์ท่ีแสงด้านหลังของตัวแบบมีความ สว่างมากๆ ด้วยเช่นกัน โดยหากตัวแบบยืน หันหลังให้กับแสง ก็จะเกิดการย้อนแสง ซ่ึง จะทำ�ให้หน้าของตัวแบบดำ�มืดจนมองแทบไม่ เห็น แตห่ ากเราเปดิ ใชง้ านไฟแฟลชใกลๆ้ กับ ใบหนา้ ของตวั แบบ บรเิ วณใบหน้าของตัวแบบ ก็จะสว่างขึ้นมา ในขณะที่ฉากหลังก็ยังสว่าง สวยอยู่เชน่ เดมิ _เทคนิคที่ 10 : ใชแ้ อปพลเิ คชนั ตกแต่งภาพเพิม่ เตมิ หลงั จากท่เี ราได้ภาพต้นฉบับสวยๆ จากกล้อง ของ iPhone เก็บไวใ้ นเคร่อื งเรียบร้อยแลว้ ก็ อาจจะยังมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่เรา อยากจะปรบั แตง่ เพิ่มเติม เชน่ แสง, สี หรอื เอฟเฟกต์ ต่างๆ ซึ่งในเบื้องต้นแล้วเราก็ สามารถใชเ้ ครอ่ื งมอื ปรบั แตง่ พน้ื ฐานทต่ี ดิ ตงั้ มา ภายในเครอื่ งได้ แตถ่ า้ จะใหด้ กี วา่ นน้ั กแ็ นะน�ำ ใหไ้ ปดาวนโ์ หลดแอปพลเิ คชนั ตกแตง่ ภาพจาก App Store มาใช้งานเองจะดที ่ีสดุ ซง่ึ แน่นอน วา่ บน App Store มแี อปพลเิ คชันตกแตง่ ภาพ ท่ียอดเยยี่ มอยู่มากมาย แถมดาวนโ์ หลดมาใช้ งานได้ฟรีอีกต่างหาก เช่น Adobe Photo- shop Express หรอื VSCO Cam ซ่งึ มฟี ีเจอร์ ดๆี อยูเ่ พยี บ 04 ภาพจาก iPhone 4 05 ภาพจาก iPhone 4 06 ภาพจาก iPhone 4 ภาพประกอบมาจากเว็บไซต์ ภาพประกอบมาจากเว็บไซต์ ภาพประกอบมาจากเวบ็ ไซต์ www.flickr.com www.flickr.com www.flickr.comwww.shutterthailand.com Shutter Magazine Thailand January 2016

12 มันเป็นเซนเซอร์รูปแบบ APS-H ขนาด 29.2×20.2mm (เล็กกว่า Ful Fram แต่ใหญ่ SUHPUDTATTEER กว่า APS-C) เป็นรปู แบบท่ใี ชใ้ นกลอ้ ง Canon 1D Mark IV และ Canon 1D IIIอยากแขง่ Pixel กนั หรอ? โดยแต่ละภาพจะให้ความละเอียด สูงสุดที่ 19,580×12,600 pixel ส่วนความเทพพีห่ นอน จดั ให้ วา่ มนั จะเทพแคไ่ หนมาดกู นั แคนอนไดท้ ดสอบ250 ลา้ นพิกเซล!! ถ่ายเครือ่ งบิน (หา่ งไปประมาณเกือบ 18 กม.) และน�ำ มาซมู ใหด้ เู หน็ ชอ่ื สายการบนิ เลยทเี ดยี วแคนอนไดเ้ ปดิ ตวั เซนเซอร์ CMOS นอกจากน้ีถ่ายด้วยความละเอียดท่มี ีพกิ เซลเยอะท่สี ุดในโลก สงู สุดไดท้ ่ี 5 เฟรม ตอ่ วินาที และถ่ายวดี ีโอ(เมอ่ื เทียบกับขนาด) ละเอยี ดกวา่ Ful HD 125 เทา่ และชดั กวา่ วดี โี อโดยมี 250 ลา้ นพกิ เซล 4K ถงึ 30 เทา่ ถงึ แมว้ า่ ครอปใหเ้ ลก็ มากๆ ภาพ กย็ งั มคี ณุ ภาพอยู่ 01 นี่เป็นกล้องต้นแบบ แต่ก็ยังไม่มี อะไรออกมาแนช่ ดั วา่ เซนเซอรต์ วั นจ้ี ะไปอยใู่ น กลอ้ งตวั ไหนยงั ไง แตท่ างแคนอนบอกว่า จะ นำ�เทคโนโลยีน้ีไปใช้ในการป้องกันภัยคุกคาม ,เปน็ เครอ่ื งมอื วดั ผล, เครอ่ื งมอื ในอตุ สาหกรรม ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ 03 02 01 ภาพการเปรียทเทียบ 02 ภาพถา่ ยจาก กลอ้ ง 03 ภาพประกอบมาจาก ขนาดของเซ็นเซอร์ Canon รนุ่ ลา่ สดุ เว็บไซต์ www.flickr.comShutter Magazine Thailand January 2016 www.shutterthailand.com

13 Polaroid Snap กลอ้ งโพลารอยด์รุ่นใหม่ ปรินท์รูปโดยไมใ่ ช้หมกึ โพลารอยด์ สแนป (Polaroid Snap) พรินท์รูปได้ทนั ใจ ดว้ ยเทคโนโลยี Zero Ink ชนดิ ไม่ตอ้ งงอ้ หมึกพิมพส์ กั หยดนักถ่ายภาพคนไหนที่ช่ืนชอบการถ่ายรูปด้วย นา่ เสียดายที่เจา้ โพลารอยด์ สแนปกล้องโพลารอยด์แล้วละก็ เตรียมเฮกันได้ ดันไม่มี Wi-Fi ในตัวสำ�หรับเช่ือมต่อกับเลย เพราะล่าสุดทางผู้ผลิตกล้อง Polaroid อนิ เทอรเ์ นต็ ทวา่ มนั กใ็ หค้ วามรสู้ กึ เหมอื นเวลาได้เผยโฉมกล้องรุ่นใหม่ที่มีช่ือว่า โพลารอยด์ เราใช้กล้องโพลารอยด์รุ่นคลาสสิกยังไงยังงั้นสแนป ออกมายว่ั ใจแฟนกล้องโพลารอยด์เปน็ โดยมาพรอ้ มกบั Micro SD card ความจุ 32GBทเ่ี รียบรอ้ ยแลว้ สำ�หรับเก็บไฟล์ภาพ เพื่อให้นำ�ไปอัพโหลดลง โพลารอยด์ สแนป มาพรอ้ มกล้อง คอมพิวเตอรใ์ นภายหลงั ได้เช่นกันความละเอยี ด 10 ลา้ นพกิ เซล สามารถพรินท์ สำ�หรับราคาจำ�หน่ายของโพลาภาพถ่ายออกมาได้ทันที ใช้กระดาษพรินท์ รอยด์ สแนป น้ันนา่ จะมีราคาเปิดตัวอยทู่ ี่ 99ขนาด 2x3 นิว้ (รูปทีอ่ อกมาจะไม่มีขอบ) โดย เหรยี ญสหรัฐ (หรอื ประมาณ 3,430 บาท) โดยใช้เทคโนโลยี ZINK Paper ที่จะใช้ความร้อน คาดว่าจะเปิดให้ได้จับจองอย่างเป็นทางการท�ำ ปฏกิ ริ ยิ ากบั เมด็ สใี หอ้ อกมาเปน็ ภาพ แทนท่ี ภายในสนิ้ ปีนีค้ รบัจะใช้หมึกพิมพ์แบบกล้องโพลารอยด์ท่วั ๆ ไปขณะที่ฟเี จอร์ทน่ี า่ สนใจอื่น ๆ ก็อย่างเชน่ ตงั้ 01 ภาพประกอบมาจาก 02 ภาพประกอบมาจาก 03 ภาพประกอบมาจากเวลาถ่ายเซลฟ่ีได้ มีโหมดถ่ายภาพให้เลือกใช้ เวบ็ ไซต์ www.flickr.com เว็บไซต์ www.flickr.com เว็บไซต์ www.flickr.com3 แบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพสี, ขาวด�ำ และแนววินเทจ เป็นต้น www.shutterthailand.com Shutter Magazine Thailand January 2016

14USHPUDTATTEER เลนส์ NIKKOR ฉลองความสำ�เร็จ ยอดการผลิตเลนสท์ ะลุ 95 ล้านช้ิน จากจุดเร่ิมของการผลิตเลนส์ NIKKOR ชิ้น ท่ีไม่เพียงแต่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนสีได้ 01 แรกให้กับกล้อง SLR ของนิคอนในพ.ศ.2502 อย่างดีเยี่ยมแล้ว ยังทำ�ให้เลนส์เทเลโฟโต้มี นิคอนได้ผลิตเลนส์รุ่นต่างๆออกมามากมาย ขนาดเล็กลง และการเคลอื บผวิ หนา้ เลนส์ด้วย อยา่ งต่อเนื่อง พร้อมการนำ�เอาเทคโนโลยแี ห่ง ฟลูออรีนท่ีช่วยให้การดูแลรักษาเลนส์ทำ�ได้ การบันทึกภาพท่ีเหนือกว่ามาปรับใช้ รวมถึง ง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากนิคอนยังรวมถึง เทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของนิคอนด้วย เลนส์ AF-S NIKKOR 300มม. f/4E PF ED VR อาทิ เทคโนโลยีเคลือบผิวเลนส์ด้วยนาโน ทอี่ อกวางจ�ำ หนา่ ยในเดือนมกราคม โดยเลนส์ คริสตัลหรือการเคลือบผิวเลนส์กันการสะท้อน นเี้ ปน็ เลนสร์ นุ่ แรกของ NIKKOR ทม่ี กี ารน�ำ องค์ แสง การใช้เฟส เฟรชเนล (Phase Fresnel ประกอบเลนส์PF มาใช้ จนท�ำ ใหเ้ ลนสร์ นุ่ นเ้ี ปน็ หรอื PF) ทชี่ ว่ ยลดความคลาดเคลอื่ นสไี ดด้ กี วา่ เลนส์ที่เบาที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับเลนส์อื่นๆ ในขณะท่ีทำ�ให้เลนส์มีขนาดและน้ำ�หนักลดลง ในประเภทเดยี วกนั *2 พรอ้ มกบั ยกระดบั ความ การใช้ช้ินเลนส์ท่ีมีส่วนประกอบของฟลูออไรต์ สามารถใหเ้ ลนสช์ น้ิ นเี้ ปน็ เลนสท์ เ่ี หมาะกบั การ ใช้งานและการพกพาในระดับท่ีหาตัวจับไม่ได้ แม้ว่าเลนส์นี้จะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้แบบความ ยาวโฟกัสคงท่กี ็ตาม 02Shutter Magazine Thailand January 2016 www.shutterthailand.com

150 3 ปัจจุบัน นิคอนมีเลนส์สำ�หรับ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ ซึง่ เป็นทีร่ ูจ้ กั ในระดับ อาทิ กลอ้ งดจิ ิตอล SLR เลนส์ NIKKOR กล้องนิกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้กว่า 90 สากลดว้ ยการยกระดบั มาตรฐานการออกแบบ คอน 1 และคูลพกิ ซ์ แฟลช และระบบอุปกรณ์รนุ่ ประกอบดว้ ย เลนสฟ์ ิชอาย เลนสม์ มุ กวา้ ง และคุณภาพผลติ ภณั ฑ์ ซึ่งความแข็งแกร่งของ เสรมิ ตา่ งๆ ผา่ นตวั แทนจ�ำ หนา่ ยครอบคลมุ ทวั่พิเศษ เลนส์ซูเปอรเ์ ทเลโฟโต้ เลนส์ซมู เลนส์ แบรนด์ นคิ อน มาจากความมงุ่ มนั่ ทมุ่ เท และ ประเทศไทยไมโคร และเลนส์PC-E ทส่ี ามารถรองรบั การใช้ ใส่ใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์งานไดห้ ลายรปู แบบ ตลอดจนเลนส์ 1 NIKKOR รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำ�หรับกล้องเปล่ียนเลนส์ได้ในรุ่นแอดว๊านซ์ บรษิ ทั นคิ อน เซลส์ ประเทศไทย จ�ำ กดั ด�ำ เนนิประเภทต่างๆ นิคอน แบรนด์ผู้นำ�ระดับโลก งานดา้ นการตลาดและจดั จ�ำ หนา่ ยอปุ กรณถ์ า่ ยด้านการถ่ายภาพ อุปกรณ์การถ่ายภาพและ ภาพสำ�หรับบุคคลท่ัวไปและชา่ งภาพมอื อาชพี 03 ภาพประกอบมาจาก 03 ภาพประกอบมาจาก 03 ภาพประกอบมาจาก เวบ็ ไซต์ www.flickr.com เวบ็ ไซต์ www.flickr.com เว็บไซต์ www.flickr.comwww.shutterthailand.com Shutter Magazine Thailand January 2016

16 ชยั สิทธิ์ จุนเจือดี SIDHOULTTER _ช่างภาพไทยที่เรตติ้งกำ�ลัง พุง่ สงู ขนึ้ ในอังกฤษ กบั อกี บท สมั ภาษณใ์ น WE Magazine 01ชตั เตอรล์ น่ั ! สนน่ั กรงุ ลอนดอนหลงั เลนส์ชีวิต ‘ชยั สิทธ์ิ จุนเจือดี“วันหนึ่งผมต้องเป็นช่างภาพระดับโลก” ประโยคนี้หลายคนที่เคยติดตามทางไทยรัฐออนไลน์ ยังคงจำ�ผู้ชายที่ชื่อ ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี หรือโอ๊ตได้ เขาเป็นช่างภาพคนไทยเพียงคนเดียวที่มีโอกาสได้ไปทำ�งานกับช่างภาพระดับโลกที่อังกฤษ เป็นเวลา 1ปีกว่าแล้ว ที่ชีวิตของเขาผ่านการทำ�งานสุดหิน แม้วันนี้สิ่งที่เขาหวังไว้ว่าจะได้เป็นช่างภาพระดับโลกยังมาไม่ถึง แต่ชื่อของโอ๊ตในแวดวงการถ่ายภาพเวดดิ้ง ก็คุ้นหูมากขึ้นby Oat Chaiyasit ไม่โหดเหมือนช่วงแรก เพราะเขาได้ทำ�งานท่ี ทส่ี ดุ หรอื ใชเ้ ทคนคิ ทถี่ กู ตอ้ งทสี่ ดุ ตามทฤษฎที ี่ เขาชอบ มีเงินไว้ใช้จ่ายอย่างไม่ขัดสน แต่โอ๊ ร�ำ่ เรียนมาเทา่ น้นั ส่ิงท่สี �ำ คัญ โดยเฉพาะการการไปประเทศอังกฤษ โดยมีเงินตดิ ตัวเพียง 1 ตก็ยังคงทำ�งานอย่างหนัก เขาบอกว่า 1 ปีที่ ถา่ ยภาพเวดดง้ิ เจา้ ตวั บอกวา่ ”ส�ำ หรบั ผมภาพลา้ นบาท จากการเกบ็ ออมทเ่ี มอื งไทย ไมใ่ ชเ่ งนิ ผ่านมา ถือเป็นช่วงท่ีทำ�งานหนักมากที่สุดใน สวยไมม่ ผี ลกบั ผม แตภ่ าพทมี่ คี วามหมายมผี ลทเี่ ยอะกบั การใชช้ วี ติ ในเมอื งผดู้ เี ปน็ เวลาแรมปี ชีวิตก็วา่ ได้ กับผม ภาพท่ีมมี ลู ค่ามากๆ คอื ภาพท่ีสือ่ สารงานก็ไม่มีทำ� อีกท้ังเงินที่ติดตัวมาก็ร่อยหรอ ”จริงๆ ผมเร่ิมทำ�งานตั้งแต่อายุ เรอ่ื งราว สอ่ื สารทกุ อยา่ งไดอ้ อกมาในภาพเดยี วลงเร่ือยๆ แต่ด้วยความพยายามที่มุ่งม่ัน ว่า 18 ผมตอ้ งขอบคณุ แม่เลยครับที่ทำ�ให้ผมเปน็ ผมอยากจะสอ่ื สารใหค้ นเขา้ ใจวา่ งานถา่ ยภาพอยากจะเปน็ ชา่ งภาพทอ่ี งั กฤษใหไ้ ด้ ในทส่ี ดุ เขา แบบนี้ ตอนเด็กๆ ผมไม่มีรถ ไม่มีบ้าน อยู่ จรงิ ๆคอื อะไร คนในเมอื งไทยยงั เขา้ ใจวา่ ถา่ ยก็ได้รับโอกาสการทำ�งาน และฝึกฝีมือการล่ัน แฟลตกัน แม่ไปขนของท่สี ำ�เพง็ ผมกไ็ ปกับแม่ ภาพตอ้ งสวย ตอ้ งชดั รปู ผมบางรปู ชดั ครง่ึ ๆไม่ชัตเตอร์จากช่างภาพชื่อดังท่ีอังกฤษ โอ๊ต-ชัย ตลอด เราก็รู้วา่ มนั เหนอ่ื ย เหน็ แมท่ �ำ งานหนกั ชัดคร่ึง แต่ถ้าเกิดมันชัดแล้วมันได้ความรู้สึกสิทในวันนี้ เขาคือช่างภาพเวดดิ้งที่คู่รักหลาย เลยรูส้ กึ ว่าต้องทำ�อะไรบา้ งแลว้ แมเ่ ปน็ คนจดุ มันคือรูปที่ดี ดีกว่ารูปชัดแล้วไม่มีอะไร รูปที่คู่นกึ ถึง พร้อมกบั การทำ�โปรเจกต์ Everyday ประกายให้ผมคิดว่า จะเอาแตน่ ่งั งอมอื งอเทา้ สวยมนั ไมม่ อี ะไร มันกไ็ ม่มีความหมาย กแ็ ค่Portrait ซึ่งจะเกิดข้ึนท่ีกรุงลอนดอนอีกไม่ ไมไ่ ด้ ตอนน้กี ด็ ีขึ้นมาก มีบ้านมีรถ พอมพี อ รปู สวย แตถ่ า้ รปู ทม่ี นั ไมส่ วยแตม่ คี ณุ คา่ กบั เรานานน“้ี แต่กอ่ นจากที่ไมม่ งี านท�ำ พอไดโ้ อกาส กิน ไม่ถึงกับรำ่�รวย แต่ก็ยังต้องทำ�งานหนัก ยงั ไงเราก็อยกู่ บั มนั จนตายท�ำ งานกับ Julie Kim ชา่ งภาพระดบั Top 5 อย่คู รับ ยิง่ ชว่ ง 1 ปีทผ่ี ่านมา จนตอนน้ี กแ็ ทบของอังกฤษ ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนครับ ตอนนี้ ไม่ได้ไปไหนเลย ทำ�งานทกุ วนั ครบั ” การถา่ ยผมก็เริ่มรับงานเองบ้างแล้วพอสมควร มีท้ัง ภาพของโอต๊ ไมใ่ ชแ่ คก่ ารดอู งคป์ ระกอบทลี่ งตวัถา่ ยเวดดง้ิ และแฟชนั่ งานโฆษณาของแบรนด์ต่างๆ”งานมากขึ้น การใช้ชีวิตในอังกฤษ จึงShutter Magazine Thailand January 2016 www.shutterthailand.com

17 ในเมืองไทย อาชีพช่างภาพ มักถกู มองว่าไมม่ คี า่ ในสงั คม แตถ่ ้าเราใชค้ ว่าพยายาม และความอดทน เราจะสรา้ งมลู ค่าในตัวเองได้02www.shutterthailand.com Shutter Magazine Thailand January 2016

18 01 ภาพประกอบอ้างอิงมา 02 ภาพประกอบอ้างองิ มา 03 SIDHOULTTER จาก Post Magazine จาก Post Magazine“ชา่ งภาพจรงิ ๆ ไม่ไดม้ ีอปุ กรณ์ครบทกุ อย่าง แต่คนทีเ่ ปน็ คนเลน่ กลอ้ งมีทกุ อยา่ ง พดู ถงึ คณุ สมบตั ิเลนสต์ วั ไหนรหู้ มด แต่พอกดชตั เตอรป์ ุบ๊ น้ันอีกเรือ่ งนึงละ”การได้ไปเรียนร้แู ละท�ำ งานจริงกบั มืออาชพี ระดับโลก ท�ำ ให้เขาเหน็ มมุ ข้ันบันไดไป ไมม่ ตี ดั ราคากันและกัน ลกู คา้ จะมองของอาชพี นแ้ี ตกตา่ งจากคนไทย ซง่ึ เจา้ ตวั กไ็ ดแ้ สดงความเหน็ เกยี่ ว เข้าไปเลอื กช่างภาพทีเ่ หมาะกับตัวเขา เหมาะกับเรื่องนี้ ด้วยความหว่ งใยต่ออาชีพชา่ งภาพในเมืองไทย กับงานเขา ไม่ใช่เลือกเพราะราคา นี่คือส่ิงที่ ผมรสู้ ึกวา่ อยากใหเ้ กดิ ขึน้ ในเมืองไทย แต่ผม“ช่างภาพเปน็ งานเฉพาะทาง ไมใ่ ชว่ ่าใครจะท�ำ กท็ ำ�ได้ ยิ่งเป็นช่างภาพ ว่ายากและทำ�ไมไ่ ด้ด้วยถ่ายเวดดิ้ง เขาบอกว่ามันเฉพาะทางมากๆ แต่คนมักจะคิดว่าใครๆก็ มาที่เรื่องผลงานของโอ๊ตในช่วงน้ีกันบ้างถ่ายได้ แต่คนท่ีจะถ่ายดีมีก่ีคน เพราะฉะนั้นถ้ามีความสามารถด้านนี้ นอกจากเขาจะกลับมารับงานถ่ายเวดดิ้งแล้วจริงๆ แลว้ ไม่ท�ำ ราคาใหม้ ันอยูใ่ นมาตรฐาน วงจรมนั กจ็ ะพงั เหมือน อย่างท่ีเกร่ินไปตอนแรกว่า เจ้าตัวกำ�ลังมีเมอื งไทย วงจรชา่ งภาพเมอื งไทยมันพงั คนไทยไมเ่ ห็นคณุ ค่าของงาน โปรเจกต์ใหญค่ ือ Everyday Portrait ซงึ่ เป็นถา่ ยภาพ เพราะคดิ วา่ ฉนั กท็ �ำ ได้ แตจ่ รงิ ๆมนั ไมใ่ ช่ ไมง่ นั้ เขาจะมวี ชิ าชพี นิทรรศการภาพถ่ายเดี่ยวครั้งแรก โดยจะจัดน้ไี ปเพอื่ อะไร ท�ำ ไมยงั มเี ดก็ เสยี เงินเป็นลา้ นมาเรยี นทกุ ๆปี เพราะมัน ขน้ึ ในวันที่ 26 มกราคม-26 กมุ ภาพนั ธ์ 2555เป็นงานเฉพาะทางจริงๆคนกซ็ ือ้ กล้อง ฉนั ก็ถ่ายได้ ฉันจะแต่งงาน ให้ ทีก่ รุงลอนดอน ประเทศองั กฤษน้อง เพื่อนถ่ายได้ แต่จะได้ความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวจากภาพถ่ายน้ันหรอื เปลา่ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความร้กู บั คนก่อนว่า มันต่างกนั นะ “ส�ำ หรับโปรเจกตน์ ้ี ผมอยากจะน�ำ เสนอแง่มุมงานถ่ายภาพเหมือนงานหมอ ถา้ เกิดคณุ ไม่มีความรู้ คณุ จะสอ่ื สารภาพ ความคดิ ของเดก็ ไทยคนหนง่ึ ทม่ี กี ารพฒั นาทางออกมาได้อยา่ งไร ด้านงานถ่ายภาพ ให้คนเมืองนอกมองเห็นว่า เราทำ�ได้นะ จริงๆแล้วอาจมองว่าฉาบฉวย เพราะแคห่ ยิบกลอ้ งขน้ึ มาถา่ ย 1 รูป ใครกก็ ดอย่างเบลเยียม คนจะเป็นช่างภาพได้ต้องมี ได้ แต่สิ่งที่ผมนำ�เสนอ มันไม่ใช่แค่งานถ่าย ส่วนเรื่องภาพ หลายคนอาจสงสัยว่าทำ�ไมถึงใบอนุญาต ไม่เช่นน้ันเป็นช่างภาพทำ�งานไม่ ภาพ ผมนำ�เสนอหวั ใจ เรอื่ งของความคดิ แต่ ไม่มีภาพสีเลย ผมไม่อยากให้เร่ืองของสีเข้าได้ เหมือนกับใบขับขเ่ี ลยครับ ซงึ่ เปน็ ข้อดนี ะ ผมใชแ้ คก่ ารกดชตั เตอรท์ กุ ๆวนั เปน็ เครอ่ื งมอื มามีบทบาทกับภาพ โปรเจกต์นี้เรียกว่าเป็นเพราะแสดงวา่ มาตรฐานของราคามนั ตงั้ ได้ ถา้ หัวใจของมันไมไ่ ดอ้ ยู่ที่ภาพเดยี ว แต่มนั อยูท่ งั้ ไดอาร่ีของผมก็ได้ ไดอารี่มันต้องเขียนทุกวันเกดิ อยใู่ นอนั ดบั แรกโอเค นน่ั การนั ตรี ายไดข้ อง ปีที่เกิดขึ้น และผลตอบรับจากตอนท่ีแต่ละ แต่ผมใช้การถ่ายรูปแทน หัวใจของไดอารี่คือคุณในแตล่ ะเดอื น แต่ละปี แน่นอน ถา้ เกิดเกง่ คนในขณะทีผ่ มกำ�ลงั ถา่ ยภาพพวกเขา นน่ั คอื บันทกึ แต่ละชว่ งเวลา ดงั น้ันการทีเ่ ราเจอคนๆขึน้ ราคากจ็ ะอพั ข้ึนตามขัน้ บันได ระบบของ ผลลัพธ์ ผมถือว่างานนี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีที่สุด นน้ั แลว้ ถา่ ยรปู กจ็ ะถกู บนั ทกึ วา่ ชว่ งเวลานผ้ี มวงจรชา่ งภาพทน่ี นั่ ดคี รบั ทกุ คนมลี ดหลน่ั ตาม ในชีวิตเท่าที่ทำ�มาในตอนนี้ แฮปป้ีมากครับ เจอคุณ พอมองลกึ ลงไป ไมใ่ ห้มันเฟค” หลายShutter Magazine Thailand January 2016 www.shutterthailand.com

19ค�ำ พดู ของช่างภาพหน่มุ คนนี้ ฟงั แล้วจะรูส้ กึ ได้ว่า เขาเปน็ คนทคี่ ่อนข้าง หรอื เปล่า กย็ งั ไม่ทราบหรอกครับ ร้แู ค่ว่าช่วง และรวู้ า่ ไม่เตม็ ทผี่ มจะเสียใจมากกวา่ ปีนเี้ ลยจริงจงั และมุ่งม่นั กบั สง่ิ ท่เี ขารกั อยากจะท�ำ อยา่ งมาก วันนขี้ องโอต๊ คน เวลาที่ผมอายุเท่านี้อยากทำ�ให้สุดเหวี่ยงเต็ม ตั้งใจว่าจะท�ำ งานหนักข้นึ ให้มคี ุณภาพมากข้ึนรอบขา้ งอาจมองวา่ เขาเรม่ิ สมั ผสั ความส�ำ เรจ็ บา้ งแลว้ แตเ่ จา้ ตวั กบ็ อกวา่ ท่ี และวันหน่ึงผมจะบอกกับลูกกับหลานว่า ซ่ึงแนวโน้มก็ดี เพราะมีลูกค้าจองงานตลอดยังไมใ่ ช่ และกย็ งั ไม่ขอหยดุ อย่กู ับทีแ่ น่นอน ความคาดหวังกบั การเปน็ ผมทำ�เต็มท่ีที่สุดแล้ว จะได้แค่ไหนผมไม่แคร์ เดอื นแลว้ ครบั ”ช่างภาพในอนาคตขา้ งหนา้ ของโอต๊ ยงั คงเดนิ หน้าต่อไปเร่อื ยๆ เพื่อสง่ิ ล่ะ ผมอาจไม่ได้ถึงระดับโลกก็ได้ แต่ผมฝันท่เี ขาตง้ั ใจวา่ อยากจะเปน็ ชา่ งภาพระดับโลกใหไ้ ด้ ไว้ มนั คอื ความฝนั คือเป้าหมายสงู สุดในชวี ิต”ตอนนี้คิดว่าก็คงอยู่ที่อังกฤษไปก่อนครับ อยากทำ�งานท่ีทำ�ให้ตัวเอง ผมเห็นเส้นชัยอยู่ลิบๆแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีแรงว่ิงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเร่ืองท่ีผมจะไปถึงการเป็นช่างภาพระดับโลกได้ ถงึ เท่าไร จะพูดว่าทำ�เตม็ ทีไ่ ด้ แตถ่ ้าท�ำ ไมไ่ ด้www.shutterthailand.com Shutter Magazine Thailand January 2016

20 บนั ได 10 ขน้ัSHUTJTOEBR สกู่ ารเปน็ นกั ขายภาพวันน้ีนำ�ประสบการณ์จากการขายภาพที่ทำ� _1.ต้องสมคั รทนั ทีมาแลว้ ถึงจุดทพ่ี อจะเข้าใจ ระบบ และเทคนคิการขายภาพ ระดบั หนง่ึ มาแนะน�ำ การท่ีจะ อย่ารีรอ เพราะถ้าคิดว่าเอาไว้ก่อนคุณจะลืมท�ำ รายไดจ้ ากการขายภาพใหไ้ ดเ้ ปน็ กอบเปน็ มนั ไป มารตู้ วั อกี ทคี นอนื่ กข็ ายกนั ไปหลายหมน่ืก�ำ นน้ั ตอ้ งใช้ความอดทน แลว้ สดุ ทา้ ยจะมานง่ั เสยี ดายถา้ สมคั รไปตง้ั นาน ปา่ นนี้ขายไปถงึ ไหนๆแลว้ หรือไมก่ ็ถอดใจไป เลย อย่ากลัวมแี ตไ่ ดไ้ มม่ เี สยี _2.สอบให้ผา่ น ขน้ั ตอนน้ียากและปวดใจท่ีสุด ตอ่ ให้เปน็ คนท่ี มั่นใจแค่ไหนก็ต้องหว่ันใจบ้าง จริงๆแล้วมัน ง่ายมากถ้าคนท่ีสอบผ่านแล้วมาส่งภาพขาย จะรูว้ า่ แค่ 7 ภาพไม่ยากเลยเพราะ ตอนน้สี ่ง ขายกนั ไปเกือบ 1000 ภาพแลว้ แต่สำ�หรบั คน ท่ียงั ไมไ่ ด้สอบ ต้องตรวจสอบขอ้ มูลให้ดมี กี าร สอบถามจากคนที่ขายภาพแล้วหลายๆคนให้ ยืนยันตรงกันว่าภาพที่จะส่งจะผ่านชัวร์แล้ว คอ่ ยสง่ เพราะไมง่ น้ั ตอ้ งรออกี 1 เดอื นหลายคน ถอดใจไประหวา่ งรอ แตถ่ า้ ไม่ถอดใจ ระหว่าง รอสะสมภาพรอเลยเปน็ รอ้ ยภาพถา้ สอบผา่ นลง รวดเดียวเป็นร้อยก็ได้เชน่ กันShutter Magazine Thailand January 2016 *ค�ำ แนะนำ�เพิม่ เตมิ ในการเตรียมตัวสอบ สง่ งานให้inspector ของเวบ็ อน่ื ตรวจภาพใหเ้ รากอ่ น สง่ ไปสอบ shutterstock 02 01 03 www.shutterthailand.com

_3.มในมี าGกaกllวeา่ ry100 ภาพ 21สะสมภาพไปเรอ่ื ยๆในGalery ของเราจนครบ Shutter Magazine Thailand January 2016100 ภาพโดยไมต่ ้องสนใจยอดขาย เพราะในช่วงแรกจะวัดอะไรไม่ได้ไม่ต้องห่วงว่าจะได้วนั ละเทา่ ไหรห่ รอื บางวนั ขายไมไ่ ด้ หรอื บางวนัฟลุคขายได้เยอะก็มี มนั เปน็ ภาพลวงเพราะที่นจี่ �ำ นวนภาพส�ำ คญั มาก เมอื่ ผา่ น 100 ภาพในGalery เราจะเหน็ ยอดขายเปน็ รปู ธรรมมากขน้ึวันละ 10-20 โหลดเป็นปรกติ_4. ยอดรวมเกนิ 100$เมื่อผา่ น 100 ภาพ ใน Galery จะใกล้เคียงกับ เงนิ 100$ แรกจะถูกโอนเข้ามาบัญชีของเรา โดยตัดยอดตอนส้ินเดือนของเดือนท่ียอดรวมท้ังหมดเกิน 100$ น่ีคือกำ�ลังใจแรกของเรา มาถึงจุดนี้คุณจะเกิดกำ�ลังใจอย่างมากและเห็นเลยว่ามันเกิดข้นึ ได้จริง04 080506 07 09www.shutterthailand.com

22 SHUTJTOEBR_5.มีมากกว่า 500 ภาพใน _6.ยอดรวมเกนิ 500$ _7.มีมากกว่า 1000 ภาพในGallery Galleryขน้ั ตอนนจี้ ะเหนอื่ ยทสี่ ดุ เพราะจะตอ้ งรวบรวม ถา้ มยี อดรวมเกนิ 500$ เปอรเ์ ซน็ ตท์ ไ่ี ดจ้ ากการ หลงั จากผา่ น 500$ มาแลว้ คณุ จะกลายเปน็ นกัภาพให้มากที่สุด หลายคนจะอยู่ในช่วงวิกฤต ขายจะเพิ่มขึน้ อีก 30% จาก 0.25$ เปน็ 0.33% ขายภาพเตม็ ตวั และจะเขา้ ใจระบบทกุ อยา่ งในคอื ภาพหมดจดุ นคี้ อื จดุ ทห่ี ลายคนตอ้ งเรมิ่ มอง on demand จาก 1.88$ จะเพิม่ เป็น 2.48$ การขายภาพแลว้ ตอนน้ีสะสมภาพอย่างเดยี วหาหนทางในการถ่ายภาพและสร้างงานใหม่ๆ ยอดขายจะเพิ่มข้ึนมากจนคุณตกใจ เพราะ อย่าหยุดการส่งเด็ดขาดไม่ง้ันต้องเริ่มต้นใหม่รวมถงึ จะพบปญั หาวา่ ภาพแนวเดมิ ๆจะเรมิ่ สง่ ไมเ่ พียงยอดขายเพิ่มเท่านั้น ถ้าคณุ มาถงึ จดุ น้ี นานมากกวา่ จะให้กลับมาเทา่ เดิมไปขายไมผ่ ่านเพราะเราเริ่มจะตนั แต่ แสดงว่าภาพคณุ ต้องขายไดม้ ากอยู่แล้ว สรุ ะ นวลประดษิ ฐ์ *** ย�ำ้ วา่ หา้ มหยดุ สง่ ควรมภี าพสง่ ทกุ สปั ดาห์ หากเวลานอ้ ย กท็ ำ�สต็อคทิ้งไว้เก็บไว้ส่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 20 รูปก็ยังดี _ชา่ งภาพไทยทม่ี ยี อดขายสงู สดุ เมอ่ื ผา่ น1000ยอดขายภาพปรกติ on demand และ enhance ขายภาพในShutterstockไดถ้ งึ จะมากขน้ึ จนหลายคนไดแ้ คภ่ าพ on demand กบั enhance 300,000 บาทตอ่ เดอื น ก็ตกเดือนนึง 200-300 เหรยี ญแลว้ เมื่อถงึ จดุ น้รี ายไดห้ ลกั หมน่ื ตอ่ เดือนจะเปน็ เรอ่ื งปรกติ01 www.shutterthailand.comShutter Magazine Thailand January 2016

23 11 12 10 13_8.ยอดรวมเกิน 3000$ _9.มมี ากกวา่ 3000 ภาพใน _10.ยอดรวมเกิน 10000$ Gallery ใน Galleryเชอ่ื วา่ ถา้ มภี าพใน Galery หลกั พนั แลว้ และยงัส่งอย่างต่อเน่ือง ผมลองคำ�นวณดูจากคนท่ีมี ถึงจุดนี้คงไม่ต้องบอกอะไรแล้ว เป็นการปัก เป็นธงสูงสุดของ shutterstock เม่ือมีรายได้ภาพหลักพัน จะมีรายได้เดือนนงึ 500 – 800 10,000$ เปอรเ์ ซน็ ต์การขายจะเพ่ิมขึน้ อีก 5%$ จะท�ำ รายไดถ้ งึ 3000$ ไดใ้ น 6 เดอื น ถงึ จดุ นี้ ธงว่าน่ีคืออาชีพอย่างแท้จริงน่าจะมีรายได้ต่อ แต่ 5% ของตอนน้ีทีม่ ีรูปเปน็ หลักพัน มนั คือเปอรเ์ ซน็ ตเ์ ราจะเพม่ิ ขนึ้ อกี 10%ชอ่ื วา่ ถา้ มภี าพ ยอดขายเดือนละหลายร้อยเหรียญที่เพิ่มขึ้นในGalery หลกั พนั แลว้ และยงั สง่ อยา่ งตอ่ เนอื่ ง เดือน 30,000-40,000 ข้ึนไปจนสามารถทำ� อย่างแน่นอน ถึงจดุ นก้ี ซ็ ือ้ บ้านซ้อื รถกนั ไดเ้ ลยผมลองคำ�นวณดูจากคนที่มีภาพหลักพนั จะมี ถ้าขายไปสกั 1-2 ปี ขน้ั ท่ี 7 8 9 และ 10 อาจรายได้เดือนนึง 500 – 800 $ จะทำ�รายไดถ้ ึง เป็นอาชีพหลักได้ ถงึ จุดนค้ี งไมต่ อ้ งบอกอะไร จะสลบั กนั ขนึ้ อยกู่ บั คณุ ภาพงาน บางคนไมถ่ งึ3000$ ไดใ้ น 6 เดอื น ถึงจดุ น้ีเปอร์เซ็นตเ์ ราจะ 1,000 ภาพก็อาจจะมีรายได้เกิน 10,000 Us ได้เพ่มิ ขนึ้ อกี 10% แล้ว เป็นการปักธงว่านี่คืออาชีพอย่างแท้จริง เหมอื นกนั การขายภาพในเวบ็ อน่ื กค็ ลา้ ยๆกนั อาจจะต่างท่รี ะดบั ขนั้ ในการแบง่ เปอร์เซน็ ต์ นา่ จะมรี ายไดต้ อ่ เดอื น 30,000-40,000 ข้นึ ไป จนสามารถท�ำ เปน็ อาชีพหลักได้ ถึงจุดนค้ี งไม่ ตอ้ งบอกอะไรแล้วตอนนคี้ ณุ เปน็ นักขายภาพระดับไหน ? ลขิ สิทธ์บิ ทความโดยผา่ นเกณฑ์กีข่ อ้ ? คเณศวร์ ไชยนาพงศ์ www.Paperboxstockphoto.comwww.shutterthailand.com Shutter Magazine Thailand January 2016

Subscription formแบบสมคั รสมาชกิ _สง่ั ซอ้ื Shutter Magazine ย้อนหลัง เล่ม *คา่ จดั สง่ 30 บาท _สมัครสมาชิกนติ ยาสาร 6 เดอื น (6 ฉบับ) ราคาเพียง 999 บาท _สมัครสมาชิกนิตยาสาร 12 เดอื น (12 ฉบับ) ราคาเพียง 1,800 บาท *เร่ิมตน้ ต้งั แต่ฉบบั ที่ ช่ือ นามสกลุ ชอื่ (ภาษาองั กฤษ) นามสกลุ (ภาษาองั กฤษ) วนั /เดือน/ปเี กิด ที่อยู่ มอื ถือ Email address _วธิ กี ารช�ำ ระเงนิ ช�ำ ระโดยการโอนเขา้ บญั ชอี อมทรพั ยช์ อ่ื บรษิ ทั ชตั เตอร์ไทยแลนดจ์ �ำ กดั ธนาคารกรงุ ศรอี ยธุ ยาสาขาถนนพระราม 9 เลขทบ่ี ญั ชี 354-1-22837-3 _สง่ ใบสมคั รสมาชกิ พรอ้ มส�ำ เนาการโอนเงนิ มาท่ี ฝา่ ยสมาชกิ สมั พนั ธน์ ติ ยสารชตั เตอร์ไทยแลนด์ บรษิ ทั ชตั เตอร์ไทยแลนดจ์ �ำ กดั 3/3 หมทู่ 5่ี ต�ำ บลประจนั อ�ำ เภอยะรงั จงั หวดั ปตั ตานี 94160 หรอื แฟกซม์ าทห่ี มายเลข 073-434123 *ใบสมคั รสามารถถา่ ยส�ำ เนาได้ ** กรณอี อกไปเสรจ็ ในนามหนว่ ยงาน กรณุ าระบชุ อ่ื ผรู้ บั และแผนกทจ่ี ะใหจ้ ดั สง่ ***บรษิ ทั จะสง่ เลขทส่ี มาชกิ นติ ยสารเลม่ แรกเตยี งทา่ นเมอ่ื ไดร้ บั หลกั ฐานการช�ำ ระเงนิ แลว้ สอบถามขอ้ มลู เพม่ิ เตมิ หรอื แนะน�ำ ตชิ มไดท้ ฝ่ี า่ ยสมาชกิ สมั พนั ธน์ ติ ยสาร
Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook