Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore พฤษภาคม

พฤษภาคม

Published by Guset User, 2022-03-14 10:45:10

Description: พฤษภาคม

Search

Read the Text Version

จลุ สาร อี-บคุ๊ ฉบบั ที่ 2/2564 ประจาเดือน พฤษภาคม 2564 ปกี ารศกึ ษา 2564 ระหวา่ งวนั ที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี โทรสาร : 054-244089 โทรศัพท์: 054-244099 E-mail : [email protected]

1 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ดร.เปรมปรีด์ิ หมู่วิเศษ จัดอบรม สัมมนาบุคลากร ภายใต้การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหัวข้อ\"การพัฒนาชุมชนแห่งการ เรียนรู้ (PLC)\" โดยรับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย เป็น วิทยากรพเิ ศษ บรรยายใหค้ วามรกู้ บั บคุ ลากรของวทิ ยาลยั ฯ

2 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ดร.เปรมปรีด์ิ หมู่วิเศษ จัดอบรม สัมมนาบุคลากร ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในหัวข้อ เร่ือง \"การจัดการชั้นเรียนสู่การวิจัยในชั้นเรียน\" ให้กับบุคลากร ของวทิ ยาลัยฯ โดยรับเกยี รติจากทา่ น รศ.ดร.จิณณวฒั น์ ปะโคทัง เป็นวทิ ยากรพิเศษ

3 วนั ท่ี 17 พฤษภาคม 2564 อ.วิทยา ชุมภู รองผู้อานวยการฝ่าย วิชาการ นาการประชุมอบรมออนไลน์ของสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา \"โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน ดิจิทัล เพ่ือการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา\" ระหว่าง วันที่ 17-31 พค.64

4 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ผู้อานวยการธญั ญธร หมวู่ ิเศษ ใน นามคณะกรรมการก่ิงกาชาดอาเภอเถิน นาบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับก่ิง กาชาดอาเถิน โรงพยาบาลเถิน และโรงพยาบาลลาปาง เพื่อ เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม

5 วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ผู้อานวยการธัญญ ธร หมู่วิเศษ เป็นประธานในการประชุมการทาแผนป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 เพ่ือกาหนดรูปแบบการ เรียนการสอน การบริหารจัดการห้องเรียน การดูแลและเฝ้า ระวังกลุ่มเส่ียง และลงทะเบียนเป็นสถานศึกษาสะอาด ปลอดภัยตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดฯ ก่อนเปิดภาค เรียนในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564

6 27/5/64 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา เถินเทคโนโลยี ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 เร่ิมเข้าหอพักหญิง ชาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เปิดภาคเรียนท่ี 1 ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ตามมาตรการ ป้องกันและควบคมุ โรคตดิ ต่อโควิด-19 อยา่ งเครง่ ครัด

7 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้อานวยการธัญญธร หมู่วิเศษ พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการควบคุมโรค(ศบค. อาเภอเถิน) จากทมี งานโรงพยาบาลเถินและสาธารณสุขอาเภอ เถิน ในการตรวจเย่ียม ติดตามความพร้อมก่อนการเปิดทาการ เรยี นการสอนของวิทยาลัยฯ ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อโค วดิ 19

8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี เราเป็นสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชนที่สร้างคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม เพื่อสร้าง งาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกศิษย์ตลอดเวลา 25 ปีอย่างภาคภมู ใิ จ

9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 ท่ีกาลังเดินทางเข้ามารายงานตัว ลงทะเบยี นกับเรา ทางวทิ ยาลัยฯไดจ้ ัดระบบความปลอดภัยจาก โรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการป้องกันตามนโยบาย ของคณะกรรมการโรคติดตอ่ จงั หวัดลาปางอยา่ งเคร่งครัด


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook