Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore วารสารโรงเรียนนาสาร เทอม 1 ปี 2565 ok

วารสารโรงเรียนนาสาร เทอม 1 ปี 2565 ok

Published by suchada saweksoot, 2022-11-16 13:39:07

Description: วารสารโรงเรียนนาสาร เทอม 1 ปี 2565 ok

Search

Read the Text Version

1. ทำ� ความด ี “การทำ� ความดนี น้ั …โดยมากเปน็ การเดนิ ทวนกระแสความพอใจและความตอ้ งการของมนษุ ย ์ จงึ ท�ำได้ยากและเห็นผลช้า…แต่ก็จ�ำเป็นต้องท�ำ เพราะหาไม่…ความชั่วซึ่งท�ำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้น อย่างรวดเร็วโดยไมท่ นั ร้สู ึกตัว” 2. อดทน “ความรู้จักอดทนและอดกล้ัน ไม่ยอมตัวยอมใจให้วู่วามไปตามเหตุการณ์ตามอคติและอารมณ์ที่ ชอบใจ หรอื ไม่ชอบใจน้ัน ท�ำให้เกดิ มีการยงั้ คิดและธรรมดาคนเรา เม่ือย้ังคดิ ไดแ้ ลว้ ยอ่ มมีโอกาสท่จี ะพิจารณาเรือ่ งที่ ทำ� ค�ำทพี่ ูด ทบทวนดใู หมไ่ ด้อกี ค�ำรบหนง่ึ การพจิ ารณาทบทวนเร่อื งใดๆใหม่ ย่อมจะชว่ ยให้มองเหน็ ละเอยี ดชดั เจน ขึ้น ท�ำใหเ้ กิดความเข้าใจอันกระจ่างสว่างไสวขน้ึ ” 3. มวี นิ ัย มีความสามคั คี และร้จู กั หนา้ ท ่ี “ การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็น คุณสมบัติส�ำคัญประจ�ำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อน้ี จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และ หน้าทีน่ ้ันเปน็ ได้ทง้ั ในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คณุ หรอื ให้โทษไดม้ ากเท่า ๆ กนั ทง้ั ๒ ทาง เพราะฉะนนั้ เมื่อจะ อบรม จำ� เปน็ ตอ้ งพจิ ารณาใหถ้ อ่ งแท้ แนช่ ดั กอ่ นวา่ เปน็ วนิ ยั สามคั คแี ละหนา้ ทดี่ คี อื ปราศจากโทษ เปน็ ประโยชน์ เปน็ ธรรม” 4. จรงิ ใจ “ความจริงใจต่อผูอ้ ่ืนเปน็ คณุ ธรรมส�ำคญั มากส�ำหรบั ผ้ทู ่ตี ้องการความสำ� เรจ็ และความเจริญ เพราะ ช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาไดม้ ากมาย โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ ปญั หาอนั เกดิ จากความกินแหนงแคลงใจ และเอารัด เอาเปรยี บกนั นอกจากน้นั ยังท�ำให้ไดร้ ับความเช่อื ถอื ไว้วางใจ และความร่วมมอื สนับสนุนจากทกุ คนทกุ ฝา่ ยทถ่ี อื มั่น ในเหตุผลและความดี ผมู้ ีความจรงิ ใจจะท�ำการส่ิงใดกม็ ักสำ� เร็จไดโ้ ดยราบร่นื ” 5. ขยัน “…เดก็ ตอ้ งทำ� ตวั ใหส้ ุภาพอ่อนโยน หม่นั ขยนั เอาการเอางานเออื้ เฟอื้ ชว่ ยเหลอื ผอู้ น่ื ดว้ ยความเตม็ ใจ อยเู่ สมอให้ตดิ เป็นนสิ ัย จักได้เติบโตขนึ้ เปน็ คนดีมี ประโยชนแ์ ละมีความเจริญมน่ั คงในชวี ติ ..”


ท่ีปรึกษา 1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกจิ กรรมของโรงเรียนให้ ผู้ปกครองและผูเ้ กี่ยวขอ้ งทราบ l ผอู้ �ำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 2. เพอ่ื เปน็ สอ่ื กลางประสานความสมั พนั ธส์ รา้ งความเขา้ ใจ นายโสภณ ทองจติ ร อนั ดีและความรว่ มมือระหว่างโรงเรยี น ผูป้ กครอง l รองผ้อู ำ� นวยการโรงเรยี นบา้ นนาสาร ชุมชนทั้งภาครัฐ เอกชนในจัดการและพฒั นาการศึกษา นายพยนต ์ ไทยเกิด 3. เพ่อื รายงานคณุ ภาพการศกึ ษาตามหลกั การประกนั นางกฤษณา สขุ สะอาด ประกันคณุ ภาพ นางปรดี า ดำ� ด้วงโรม นางสุภาภรณ ์ บุตรหมีน สารจากผูอ้ �ำนวยการโรงเรยี น 5 l ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐานโรงเรยี นบา้ นนาสาร สารจากประธานภาคเี ครือขา่ ย 5 นายบญุ สง่ จนั ทร์ชยั ผลงานดเี ดน่ เชงิ ประจกั ษ์ของโรงเรยี น 7 l นายกสมาคมศษิ ย์เกา่ โรงเรยี นบ้านนาสาร กล่มุ บริหารวชิ าการ 11 นางลกั ษมี ชมภูธร - กล่มุ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย 11 l นายกสมาคมผ้ปู กครองและครโู รงเรียนบา้ นนาสาร - กลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร ์ 12 นายสราวฒุ ิ ชว่ ยคุ้ม - กลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 13 l ประธานชมรมครเู ก่าโรงเรียนบา้ นนาสาร - กลุม่ สาระการเรียนรสู้ ังคมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 15 นายอปุ ถมั ภ์ ฤทธเิ รอื ง - กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ 16 - กลมุ่ สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ 17 บรรณาธกิ าร - กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 18 - กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี 19 l นางสาวสชุ าดา เสวกสตู ร - งานหอ้ งสมุด 20 - งานแนะแนว 21 กองบรรณาธกิ าร - กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น 22 - โครงการห้องเรยี นพิเศษ IEP 24 l นางพจนาถ ศริ ิสกุล l นางจรรยา ไทยทอง - โครงการห้องเรียนพเิ ศษวทิ ย์-คณิต 25 l นางสาวพนาวรรณ พฒุ ถนอม l นางสาวพทุ ธิมา ชืน่ จติ ร์ - คนเก่ง เรียนดี TOPTEN 26 l นายชยั ยุทธ ย้มิ มาก l นางทพิ วรรณ์ สนธนวณิชย์ - สรุปสถิตกิ ารศึกษาต่อของนักเรียน ม.3 27 l นางสาวพชิ ญา พรหมปองสขุ l นางนาตยา ด�ำพฒั น์ และ ม.6 ปกี ารศกึ ษา 2564 31 l นายปณตพร มีแตม้ l นางอุษา สือ่ มโนธรรม กลมุ่ บรหิ ารกิจการนกั เรยี น 35 l นางปยิ ะมาศ ปราสาทิกะพนั ธ์ l นางสาวสรัลชนา กลางนรุ ักษ์ กลุ่มงบประมาณ 36 l นางรตั นา ธนเกียรติวงษ์ l นางสุกญั ญา คงแก้ว กลุม่ บรหิ ารงานทวั่ ไป 39 l นายสรุ ศักด์ิ ปราสาทิกะพนั ธ์ l นายอาทิตย์ หมวดคงจนั ทร์ กลุ่มบริหารงานบคุ คล l นายเซน รม่ พฤกษ์ l นายอรรถชยั สมมะลวน l นางสาวรชั นี ชูมณี l ว่าท่ี ร.ต. ศุภคั ศร เจรญิ ชนม์ l นางอรุ า เชดิ เพชรรตั น์ l นางสาวรชั นกี ร พรหมศร l นางนุตรยิ า เครือหงส์ l นายอาทนิ นั ท์ อนวุ ฒั น์ บรรณาธิการ ... ทกั ทาย l นางสาวอัมพวนั คงสุข l นางสาวอรสา สารทพิ ย์ สวสั ดคี ่ะ ผอู้ ่านทุกท่าน พิสจู นอ์ กั ษร บนั ทึกภาพ ในภาคเรียนที่ 1 /2565 ท่ีผ่านมา หลังสถานการณโ์ ควดิ -19 เรม่ิ คลี่คลาย โรงเรียน บ้านนาสารได้กลับมาจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ on-sites วารสารฉบับนี้จึงได้ l นางอุรา เชิดเพชรรตั น์ l นายกอ้ งภพ จรญู พงศ์ รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ความส�ำเร็จของครูและนักเรียนตลอดภาค l นางสาวอารีย์ ยหี มาด l ว่าที่ ร.ต.ศุภัคศร เจรญิ ชนม์ การศกึ ษาทผ่ี ่านมา l นางสาวเมธนิ ี มีดี l ชุมนมุ โสตทัศนศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่ได้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ l กรรมการสภานักเรียน และยินดีกบั นักเรียนที่มผี ลการเรียนตดิ TOP TEN ลำ� ดบั ที่ 1 -10 ของทุกระดบั ช้นั ขอตอ้ นรบั คณุ ครยู า้ ยและบรรจใุ หมท่ กุ ทา่ นส.ู่ ..รว้ั ชมพฟู า้ โรงเรยี นบา้ นนาสารยนิ ดี ออกแบบและผลิตโดย ตอ้ นรับ ราชพฤกษ์ช่อใหม่ทกุ ท่าน โทร. 099-4154446 30 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านนาสารมีครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำ� นวน 8 ทา่ น ซง่ึ ไดส้ รา้ งคณุ ปู การใหก้ บั นกั เรยี นและโรงเรยี นบา้ นนาสารมาอยา่ งยาวนาน 099-3649245 ในนามของกองบรรณาธิการ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองให้ คณุ ครูมีพลานามยั ทสี่ มบูรณ์ แข็งแรง มีความสุขในชวี ติ หลังเกษียณอายรุ าชการ บรรณาธกิ าร


วสิ ัยทัศน์ โรงเรียนบ้ำนนำสำร มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนคุณธรรม น้อมน�ำ ศำสตรพ์ ระรำชำสกู่ ำรบรหิ ำรกำรจดั กำรศกึ ษำ ภำยใตห้ ลกั ธรรมำภบิ ำล โดยใชเ้ ทคโนโลยแี ละ เครือขำ่ ยควำมรว่ มมือ คําขวัญประจําโรงเรยี น คติพจนป์ ระจาํ โรงเรียน “ศึกษำด ี มวี ินยั ใฝธ รรมะ พละเดน่ เป็นกำรงำน” สุขำ สงฆฺ สฺส สำมคคฺ ี ควำมพรอ้ มเพรียงของหมูค่ ณะ ท�ำใหเ้ กดิ สุข กลยทุ ธก์ ารดาํ เนนิ งาน กลยุทธ์ที ่ 1  จัดการศกึ ษาให้ผเู้ รยี นมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขนั้ พื้นฐานเทยี บเคยี งมาตรฐานสากล กลยุทธ์ท ่ี 2  พัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  ความเป็นไทย  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างโอกาสและ กลยุทธ์ท ่ี 3  ความเสมอภาคทางการศกึ ษาอยา่ งเทา่ เทยี ม ใหม้ ศี กั ยภาพในการแขง่ ขนั สผู่ เู้ รยี นในศตวรรษท ี่ 21 กลยุทธท์  ี่ 4  พฒั นาระบบบรหิ ารจดั การศึกษาด้วยระบบคณุ ภาพภายใตห้ ลกั ธรรมาภบิ าลโดยใช้เทคโนโลยีและเครือขา่ ยความร่วมมอื กลยทุ ธ์ท ี่ 5  ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เปน็ บุคคลแหง่ การเรยี นร้มู ุงสคู่ วามเป็นครมู อื อาชีพ กลยุทธท์ ี ่ 6  พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนร ู้ เทคโนโลยีในโรงเรียนให้เพยี งพอ มคี วามพร้อมเหมาะสมกับการเรยี นรู้  สรา้ งภาคีเครอื ขา่ ยความร่วมมือ และส่งเสรมิ ให้ทุกภาคสว่ นของสงั คมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศกึ ษา พันธกจิ ด้ำนผ้เู รียน ด้ำนครแู ละบุคลำกร ดำ้ นกำรบรหิ ำรจดั กำร 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณภาพตามาตรฐานการ 1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ 1.  โรงเรยี นจดั การศกึ ษาทม่ี คี ณุ ภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาแหง่ ศกึ ษาและมาตรฐานสากล ศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ  ชาตแิ ละสามารถเทียบเคยี งมาตรฐานสากล 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ มีสมรรถนะทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  สอื่ สารได ้ 3 ภาษาอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพและมที กั ษะชวี ติ และสามารถสรา้ งชมุ ชนแหง่ การเรยี นร ู้ (PLC) 2.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ตามสมรรถนะส�าคัญของผเู้ รยี น 2.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ วชิ าการ ให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารได ้ 3 ภาษา เพื่อตอบสนอง 3.  พฒั นาและสง่ เสรมิ ความเปน็ เลศิ ทางวชิ าการ ผลติ งาน การวิจัย  หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ความถนดั และความต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน และสังคม อย่างสรา้ งสรรค์  มคี วามเปน็ พลโลก  และคณุ ลักษณะ การจัดการเรียนรู้  และพัฒนาผู้เรียนอย่าง ของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ต่อเนอ่ื ง 3.   ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการสร้างส่ือ  เทคโนโลยี  และ 4.  พฒั นาผู้เรียนให้เปน็ คนด ี มคี ุณธรรม ตามคณุ ลักษณะ 3.  พัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี นวัตกรรมทางการศึกษา  เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาที่มี อันพึงประสงค์  มีค่านิยมหลักของความเป็นไทย  12  เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ  และเป็นครูใน คุณภาพแก่ผเู้ รยี น ประการ และมคี วามรบั ผิดชอบต่อสงั คม ศตวรรษท่ี 21 5.  สง่ เสรมิ ให้ผู้เรียนมคี วามภาคภมู ิในท้องถ่นิ  ยอมรับฟัง 4.  สง่ เสรมิ ใหค้ รแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาใหม้ ี 4.   โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพแห่งส�านักงาน ความคดิ เหน็ ของผอู้ นื่  อยรู่ ว่ มกนั บนความแตกตา่ งและ คณุ ธรรม จริยธรรม คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (OBECQA)  อย่างมี ความหลากหลายอยา่ งมีความสขุ 5.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสทิ ธภิ าพและมีประสทิ ธิผล 6.  ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  บน บริหารจัดการช้ันเรียนโดยยึดหลักธรรมา พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก้าวไป ภบิ าล 5.   พฒั นาระบบบรหิ ารจดั การดว้ ยระบบคณุ ภาพอยา่ งเปน็ ระบบ  สู่ความยั่งยืน 6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทกุ ภาคสว่ น  7.  ส่งเสรมิ ใหผ้ ูเ้ รียน เรียนร้สู ือ่ เทคโนโลยีดจิ ิทัลทที่ นั สมัย  ศึกษาใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีเพื่อ และใชเ้ ทคโนโลยีในการบรหิ ารจัดการ สามารถน�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืนภายใต้ พฒั นาการจดั การเรยี นรู้ กฎหมายที่กา� หนด 6.   ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคี 8.  สรา้ งความรคู้ วามเขม้ แขง็ เกย่ี วกบั ภาคเี ครอื ขา่ ยเพอื่ ให้ เครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุน ผู้เรียนเล็งเห็นความส�าคัญของผู้ท่ีเก่ียวข้องมากยิ่งขึ้น การจัดการศกึ ษา และเป็นสมาชิกทีด่ ขี องเครอื ขา่ ย 7.   พฒั นาระบบประกันคณุ ภาพภายในใหเ้ ขม้ แขง็ 8.  พฒั นาความเขม้ แขง็ ของระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรียน 9.  สง่ เสริมและนอ้ มนา� หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง 10. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ มและบรรยากาศภายในโรงเรียน 11.  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่าง เข้มแข็งให้กับผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก โรคภัยตา่ งๆ ภยั พบิ ตั  ิ ภยั คกุ คามทกุ รปู แบบ และมีภมู ิคุม้ กนั   รูเ้ ท่าทันส่อื และเทคโนโลยี 4


ในภาคเรียนที่  1/2565  ท่ีผ่านมาหลังจากสถานการณ์โควิด-19  เรม่ิ คลคี่ ลาย โรงเรยี นบา้ นนาสารไดจ้ ดั การศกึ ษาเตม็ รปู แบบในระบบ Onsite  ท�าให้ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีการพัฒนาข้ึนใน ทุกๆ  ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  การพัฒนาบุคลากร และสถานศึกษา  ตลอดจนการสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้  ซ่งึ ผลการดา� เนินงานจะปรากฎอยใู่ นวารสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้   ความสา� เรจ็ ทเี่ กดิ ขนึ้ ดงั กลา่ วไดร้ บั การสนบั สนนุ  สง่ เสรมิ  และความรว่ มมอื จากทกุ ภาคสว่ น ไมว่ า่ จะเปน็ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมศิษย์เก่า  สมาคมผู้ปกครองและครู  หน่วยงานราชการ  เอกชน  ผู้ปกครอง  นักเรียน  และผู้เกย่ี วข้องกับการจัดการศกึ ษาทุกภาคส่วน โรงเรียนตอ้ งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   ในภาคเรียนท่ี  2/2565  โรงเรียนยังมีภารกิจท่ีจะต้องขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพสถานศึกษา อยา่ งตอ่ เนอื่ ง อาท ิ การแขง่ ขนั ศลิ ปะหตั กรรมนกั เรยี น การพฒั นาผลสมั ฤทธ ์ิ การจบการศกึ ษาและการศกึ ษาตอ่ ของนกั เรยี น ระดบั ชัน้  ม.3 และระดับช้ัน ม.6 ต้องขอความรว่ มมอื จากทุกทา่ น ทกุ องคก์ ร สนบั สนุน ส่งเสรมิ  และรว่ มกันพัฒนาคุณภาพ นักเรียน คุณภาพสถานศึกษาให้พฒั นาดียิ่งขนึ้ ในทุกๆ ดา้ นต่อไป ดว้ ยความขอบคุณ นายโสภณ ทองจิตร ผูอ้ �านวยการโรงเรยี นบ้านนาสาร จากใจ...ผูŒอาํ นวยการบุญส‹ง จนั ทรช ยั ประธานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พื้นฐานโรงเรียนบาŒ นนาสาร   ขอชื่นชมและเป็นก�าลังใจให้กับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บา้ นนาสาร ทไี่ ดร้ ว่ ม พฒั นาโรงเรยี นทา่ มกลางสถานการณท์ ไ่ี มป่ กต ิ ใหเ้ จรญิ กา้ วหนา้ มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย  และในโอกาสนี้ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง  ท่ีร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด  และขอแสดงความยนิ ดกี บั ลกู ๆ นกั เรยี นทตี่ ง้ั ใจศกึ ษาเลา่ เรยี น ผา่ นผลการประเมนิ ใน ภาคเรียนท่ี  1/2565  ด้วยดี  รวมท้ังการประพฤติปฏิบัติตน  การร่วมกันจัดกิจกรรม ท่ีสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิให้กับครอบครัวของเรา  น่ันคือ  “ครอบครัวโรงเรียน บ้านนาสาร” นายบญุ สง่  จนั ทร์ชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน โรงเรยี นบ้านนาสาร 5


จากใจ...ผูŒอาํ นวยการลักษมี ชุมภธู ร นายกสมาคมศิษยเก‹าโรงเรียนบาŒ นนาสาร   สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสารรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการ จัดการศกึ ษาของโรงเรยี นบ้านนาสาร และมสี ว่ นไดช้ ว่ ยเหลือน้องๆนักเรียนที่กา� ลงั เรียนอยูใ่ นปัจจุบนั     ในนามสมาคมศษิ ยเ์ กา่ โรงเรยี นบา้ นนาสารขอขอบคณุ คณะผบู้ รหิ ารโรงเรยี น คณะคร ู และนอ้ งๆ นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  รวมถึงภาคืเครือข่ายของโรงเรียนทุกท่านท่ีร่วมด้วยช่วยกันในการทอด ผา้ ป่าสามัคคขี องสมาคมเม่อื วันท ี่ 27 สงิ หาคม 2565 ทผี่ า่ นมา ทางสมาคมจะดา� เนนิ การส่งมอบเงนิ ทไี่ ดม้ าใหก้ บั ทางโรงเรยี นบา้ นนาสารในการสรา้ งตอ่ เตมิ โดม และมอบเปน็ ทนุ การศกึ ษาและจา้ งครชู าว ต่างชาติและดา� เนนิ การตามวัตถปุ ระสงค์ของการทอดผ้าป่าครัง้ น้ตี ่อไป   ขอเป็นก�าลังใจให้กับคณะผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาสารทุกท่านใน การทีจ่ ะพัฒนานอ้ งๆนกั เรียนใหเ้ ปน็ คนด ี คนเก่ง และเป็นพลเมอื งทีด่ ขี องประเทศชาติตอ่ ไป   ท้ายสุดนี้ขออัญเชิญส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก  จงปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่าน อยูเ่ ย็นเป็นสขุ  ปราศจากโรคภัยท้งั หลาย ขอให้ทกุ ท่านจงมแี ต่ความสุขความเจริญโดยทวั่ กนั นางลักษมี ชมุ ภธู ร นายกสมาคมศษิ ย์เกา่ โรงเรยี นบา้ นนาสาร จากใจ...คณุ ศราวุฒิ ช‹วยคมุŒ นายกสมาคมผปŒู กครองและครโู รงเรียนบาŒ นนาสาร   ขอขอบคุณและขอชื่นชมคณะผู้บริหารคณะคร ูและ บุคลากร ทาง การศึกษา และ ผู้ทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง  ของ โรงเรยี น บา้ น นาสาร ทกุ ทา่ น ท่รี ว่ ม ทุ่มเท และ ผลกั ดัน ยกระดบั  คุณภาพ การศึกษา ของ โรงเรียน  บ้าน นาสาร ให้ เจริญก้าวหนา้  มี ประสทิ ธิ ์ภาพ จน ได้ รับรางวลั  ชนะเลศิ \"ประเภท สถานศกึ ษา สหวิทยา เขต สรุ าษฎรธ์ าน ี 3 ผลงาน วิธี ปฏบิ ัติ เป็น เลศิ  ด้าน การ จดั การ เรยี น ร้ ูเชงิ ลึก ระดับ เขต พ้ืนท ่ีการศกึ ษา  ปกี ารศกึ ษา 2565\" และใน โอกาส นี้ขอขอบคุณ ภาคีเครือขา่ ยผ้ปู กครอง ที่ ให ้ความช่วยเหลือ และ  สนบั สนุนโ รงเรยี นบ  ้าน นาส  ารด  ้วยดมี าโดยตลอด ขอขอบคุณทกุ ทา่ นครับ  นายศราวุฒิ ชว่ ยคุ้ม นายกสมาคมผู้ปกครองและครโู รงเรียนบ้านนาสาร จากใจ...คุณครอู ปุ ถัมภ ฤทธิเรอื ง ประธานชมรมครูเกา‹ โรงเรยี นบŒานนาสาร   ขอแสดงความยนิ ดกี บั โรงเรยี นบา้ นนาสารทบี่ รหิ ารจดั การศกึ ษาไดอ้ ยา่ งมคี ณุ ภาพมผี ลงานเปน็ ท่ีประจักษแ์ ละขอช่นื ชมผ้บู ริหาร ครบู ุคลากรโรงเรยี นบ้านนาสาร ทีม่ ุง่ มัน่  ตัง้ ใจอบรมส่ังสอน พัฒนา นักเรยี นและพัฒนาโรงเรียน อย่างเต็มท่ี ตลอดมา นายอปุ ถัมภ ์ ฤทธิเรือง ประธานครเู ก่าโรงเรยี นบา้ นนาสาร 6


  โรงเรียนบ้านนาสารได้รบั รางวลั ยกระดบั คณุ ภาพโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ. ระดบั  4 ดาว และ ระดบั  3 ดาว ประจา� ปกี ารศกึ ษา  2564 จากนายสมบูรณ ์ เรอื งแก้ว ผู้อ�านวยการเขตพน้ื ท่ีการศึกษามัธยมศกึ ษาสรุ าษฎร์ธาน ี ชุมพร เมื่อวันท ี่ 6 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม ไดมอนตพ์ ลาซา่  จังหวดั สุราษฎร์ธานี   18 กนั ยายน 2565 สภาผ้ปู กครองและครูแห่งประเทศไทยมอบโล่เกียรตคิ ณุ ใหก้ บั เครอื ขา่ ยผปู้ กครองโรงเรยี นบา้ นนาสาร โดยนางปรดี า ดา� ดว้ งโรม รองผอู้ า� นวยการโรงเรยี นบา้ นนาสาร เปน็ ตัวแทนโรงเรียนบ้านนาสาร เข้ารับโล ่ โดยมีนายอมั พร พินะสา เลขาธกิ ารคณะกรรมการ การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน (กพฐ.) เปน็ ประธานในพธิ  ี ณ ศนู ยป์ ระชมุ นานาชาตสิ วนนงนชุ  จงั หวดั ชลบรุ ี 7


  วัน ที่  6   ตุ ล า คม   2 5 65   โร ง เรี ย นบ้ านนาสาร  ได้รับรางวัล ชนะเลศิ  ประเภท สถานศกึ ษา สหวทิ ยาเขตสรุ าษฎรธ์ านี 3 ผลงาน วธิ ปี ฏบิ ตั ทิ เี่ ปน็ เลศิ ดา้ นการจดั การเรยี นรเู้ ชงิ รกุ  (Best Practice For  Active Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปกี ารศึกษา 2565  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรยี นรู้ ยกยอ่ งเชิดชูเกียรติการบริหารจัดการ ศึกษาและการจดั การเรียนรเู้ ชงิ รุก (Active Learning) สู่การพัฒนา ผ้เู รียนในศตวรรษท่ี 21   วนั ท ่ี 13 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านนาสารได้รับคดั เลือกเป็นตวั แทนสา� นกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาสรุ าษฎร์ธานี  ชมุ พร ตอ้ นรับคณะติดตามการด�าเนินงานขับเคลือ่ นการใช้หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พน้ื ฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือพฒั นาสมรรถนะผเู้ รยี น ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู(้ Active Learning)ประจา� ปีการศึกษา 2565 จากส�านกั งาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน(สพฐ.) 8


วนั ที่ 13-16 กรกฎำคม 2565 นกั เรยี นชนั้  ม.4/7 ในโครงการหอ้ งเรียนเครือข่ายพันธมติ ร สถาบนั การจดั การปัญญาภิวัฒน์ ได้เดินทางไป ทศั นศกึ ษา ณ สถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ฒั น ์ จงั หวดั นนทบรุ  ี และวทิ ยาเขต EEC นา� โดยนายพยนต ์ ไทยเกดิ  รองผอู้ า� นวยการกลมุ่ บรหิ าร วชิ าการ และคณะครกู ลุม่ บรหิ ารวิชาการ เพือ่ ศกึ ษารูปแบบการเรยี นการสอน Work-based education วนั ท ่ี 18 สิงหำคม 2565 คณะกรรมการการนเิ ทศตดิ ตามการจดั การเรยี นรเู้ ชิงรกุ  ของครูแกนน�า โดยส�านกั งานการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน  ตามน โ ยบาย   ป รั บ กา รเรีย นรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  Active  Learning  ระดับสหวิทยาเขต  ของสุราษฎร์ธานี  3  เขา้ นเิ ทศการจดั การเรยี นรขู้ องคณุ ครโู รงเรยี นบา้ นนาสาร 2 ทา่ นไดแ้ ก ่ ครมู นชนก จนั ทบรู ณ ์ กลมุ่ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร ์ และครรู ตั นา  ธนเกยี รตวิ งษ์ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ วันท่ี 13 กันยำยน 2565 โรงเรียนบา้ นนาสารใหก้ ารต้อนรบั คณะติดตามการด�าเนินงานขบั เคล่อื นการใชห้ ลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษา ข้ันพื้นฐานพุทธศกั ราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจดั การเรียนร้(ู Active Learning)ประจ�าปกี ารศกึ ษา 2565  จากสา� นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน(สพฐ.) วันท ่ี 26 กนั ยำยน 2565 นางสาวกมลวรรณ แซเ่ คา้  ไดร้ ับคดั เลือกเป็นตัวแทนนักเรยี น ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย เพอ่ื รบั การประเมิน นักเรยี นรางวลั พระราชทาน ประจา� ปีการศกึ ษา 2565 ระดับเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษา 9


  รางวั ลชนะ เลิ ศ เ หรีย ญ ทอ ง  กีฬามวยสากลสมัครเล่น  รุ่นไลท์ฟลายเวท  น�้าหนักไม่เกิน  49 กิโลกรัม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 37 คดั เลือกตัวแทนภาค 4 “สงขลาเกมส์” ระหวา่ งวนั ท่ ี 15-25 พฤษภาคม 2565  ณ จังหวัดสงขลา “นายนิติพัฒน ์ หนจู ันทร์แกว้ ” นกั เรียน ช้นั  ม.3/2   รางวลั ชนะเลศิ เหรยี ญทอง กฬี า    การแขง่ ขันกีฬายิงปืน \"แชมป มวยสาก ลสมั คร เ ล่ น  รุ่ นฟ ลายเวท  เขาชะโงก\" ครงั้ ท ี่11/65 ประเภท ปนื ลกู ซอง  น�้าหนั กไม่ เกิ น   51   กิ โล กรัม  กีฬา มินิรณยุทธ  Op e n   (มือ ปืน ท่ัวไป)  นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครงั้ ท่ี 42  ถ้วยพระ ราชท าน   ร า งวัล ช นะ เลิศ  คดั เลือกตัวแทนเขต 8 “ระหว่างวนั ท่ี  นายว.กัณนาเวช เผอื กภูมิ นักเรียนชน้ั 20  สิงห าคม  -  4   กัน ยา ย น  2565  มธั ยมศกึ ษา 4/7 และจะเขา้ เฝา้ พลเอกหญงิ   ณ  จังหวัดภู เก็ ต ”   น าย นิติพัฒน ์ สมเดจ็ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ หนูจันทร์แก้ว นกั เรียนชั้น ม.3/2 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กมุ ารี วันท่ี 6 พฤศจกิ ายน 2565 10


24 มถิ นุ ำยน 2565 เนอื่ งดว้ ยวนั ท ี่ 26 มถิ นุ ายน ของทกุ ปเี ปน็ วนั สนุ ทรภ ู่ กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทยจงึ ไดจ้ ดั กจิ กรรม วนั สุนทรภู่ขึ้นเพือ่ ระลึกถึงคณุ งามความดขี อง พระสนุ ทรโวหาร (สุนทรภู)่  กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ซ่ึงได้จัดตอ่ เนือ่ ง ทุกป ี นกั เรียนมีความสนใจและได้มีส่วนร่วม กลา้ คดิ กลา้ แสดงออกอยา่ ง สรา้ งสรรค์และเปน็ ประโยชนต์ อ่ ตนเองและสว่ นรวม 8-11 สิงหำ คม 2 5 65 เ น่ื องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ตรงกับวันท่ี  29  กรกฎาคม  ของทุกปีก�าหนดขึ้นเพ่ือสร้าง ความตระหนกั ถงึ คณุ คา่ และรว่ มอนรุ กั ษภ์ าษาไทยซง่ึ เปน็ ภาษาประจา� ชาตขิ องเรา กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทยโรงเรยี นบา้ นนาสาร จึงได้จดั การจัดการแข่งขันต่าง ๆ เชน่  ประกวดคดั ลายมอื  แต่งบทประพนั ธ์ เขยี นเรียงความ ตอบค�าถามเกี่ยวกับภาษาไทย เปน็ ตน้   เพ่อื ใหน้ ักเรียนได้มสี ว่ นรว่ มและไดแ้ สดงศกั ยภาพของตนเอง 11


5 - 7 กนั ยำยน 2565 กลมุ่ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร ์ จัดกิจก รรมแ ข่ ง ขั นทักษะ ทางวิชาการ โดยมีกิจกรรมการ แข่งขัน ท้ัง หม ด   3   ป ระเภท การแข่ง ขัน  คื อ   ก าร แข่งขัน โจทย์ปั ญหา  การแข่งขันคิดเลขเร็ว  และการแข่งขันซูโดกุ  ซึ่งแต่ละรายการมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมท้ังระดับมัธยมศึกษา ตอนตน้ และตอนปลาย 8 กนั ยำยน 2565 กลมุ่ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตรจ์ ดั กจิ กรรมคา่ ยคณติ ศาสตร ์ โดยไดร้ บั เกยี รตจิ ากอาจารยม์ หาวทิ ยาลยั ราชภฎั สรุ าษฎรธ์ านมี าเปน็ วทิ ยากรในการดา� เนนิ การจดั กจิ กรรมในครงั้ น ้ี ซงึ่ มนี กั เรยี นเขา้ รว่ มกจิ กรรม จา� นวน 100 คน จากทง้ั ระดบั ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท ่ี 1 ถึงชั้นมธั ยมศึกษาปีท ี่ 6  3 - 4 กนั ยำยน 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านนาสาร  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรายการ  TRANG  VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 : ซ่งึ ได้รบั รางวลั ระดบั เหรียญทองและระดับเหรยี ญเงินในการแขง่ ขนั เกม ตอ่ สมการคณติ ศาสตร ์ ในระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ และตอนปลาย ซงึ่ การแขง่ ขน้ั ครงั้ นเี้ ปน็ รายการชงิ โลเ่ กยี รตยิ ศจากผวู้ า่ ราชการ จังหวดั ตรงั 12


5 มถิ ุนำยน 2565  เนื่องด้วยวันท่ี  5  มิถุนายน  ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยจี งึ ไดจ้ ดั กจิ กรรมวนั สง่ิ แวดลอ้ มโลกขน้ึ  เพอ่ื ใหน้ กั เรยี นตระหนกั ถงึ การอนรุ กั ษแ์ ละอยรู่ ว่ มกบั สงิ่ แวดลอ้ มไดอ้ ยา่ งยงั่ ยนื และมีความสุข มกี ารจัดกจิ กรรมการแขง่ ขนั ตา่ งๆ ไดแ้ ก่ แตง่ คา� ขวญั  หวั ข้อ “วนั สงิ่ แวดลอ้ มโลก” ออกแบบโปสเตอร์และประกวด ระบายส ี หวั ขอ้  “เพราะโลกมีเพยี งใบเดยี ว” 19-25 สิงห ำคม 2565 กิจกรรม ประมวลภาพกจิ กรรมสปั ดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาต ิ ประจา� ปีการศึกษา 2565 สปั ดาหว์ ทิ ยาศาสตรแ์ หง่ ชาต ิ ประจา� ปกี ารศกึ ษา  2565  มี การจัดกิจกรรมแข่งขันรายการต่างๆ 13 มากมาย  เช่น   การแข่งขันตอบปัญหา  การออกแบบการทดลอง การออกแบบโปสเตอร ์ การแขง่ ขันหนุ่ ยนต์ ชดุ  Recycle และ Cover  dance  เ ป็นต้น  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และได้แสดงศักยภาพของตนเอง   นอกจาก น้ียังมีกิจกรรมการแสดง  SCI-SHO W  ขอ งนกั เรียนระดบั ชน้ั   ม.ตน้   และ  ม.ปลาย  รวมทงั้ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และความ รู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ เข้าร่วมไดอ้ ีกดว้ ย


27-28 มถิ นุ ำยน 2565 งานเทคโนโลย ี โรงเรยี นบา้ นนาสาร  จัดกิจกร รม  “ ค่ายพัฒนากระบวนการคิดผ่านกิจกรรมควบคุมหุ่นยนต์  หลกั สตู ร การเขยี นคา� สง่ั ควบคมุ  Robot พน้ื ฐาน ดว้ ยโปรแกรม Scratch”  ณ หอประชมุ สัตตบษุ ย์ โรงเรยี นบ้านนาสาร  7-8 กรก ฎำคม 2565  โรงเรียนบ้านนาสาร  สง่ ตัวแทนนักเรียนเข้ารว่ มแขง่ ขันหุน่ ยนต ์ Robot Camp 2022  สุราษฎร์ ธานี   ณ  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี ได้รับรา งวัล ชนะเลิศ  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  และรางวัลรองชนะเลศิ อันดบั  1 ในระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาตอนต้น 7-8 ตุลำคม 2565 โรงเรียนบ้านนาสาร สง่ ตัวแทน 4-5 ตุล ำคม 2565  งานเทคโนโลยี  โรงเรียนบ้านนาสาร  นกั เรยี นเขา้ รว่ มแขง่ ขนั หนุ่ ยนต ์ Robot Camp 2022 สรุ าษฎรธ์ าน ี (กจิ กรรมวางถงุ ยงั ชพี ) ณ โรงเรยี นธดิ าแมพ่ ระ จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ าน ี จัดกิจกร รม  “ ค่ายหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม”  เพ่ือจุดประกายและสร้าง ประสบการ ณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ  ในการผลิตหนังสั้นเบ้ืองต้น  ได้รับรา งวัล เหรียญทอง  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และ โดยมคี ณุ ครูพจนันท ์ สรุ ริ กั ษ ์ ใหเ้ กียรติมาเป็นวทิ ยากร ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาตอนปลาย   งานเทคโนโลยี โรงเรียนบา้ นนาสาร  เด็กหญงิ พลอยไพลิน เกษกล้า ไดร้ บั นางสาวศศินิภา กุลรตั น์ นางสาวขวัญข้าว ศิริ จัดกิจกร รมฐา นการเรียนรู้เทคโนโลยี รางวลั ชนะเลิศการแขง่ ขนั ภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแขง่ ขนั ภาพ ไดร้ ับรางวลั ชนะเลศิ  ในการแข่งขัน โลกเสมือ น  ก้ าวสู่โลกความเป็นจริง  (AR)  โปสเตอร์ทางวิทยาศาสตร์และ ในวันปฐม นิเท ศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  เทคโนโลย ี ระดบั ช้ัน ม.ต้น  โปสเตอร์ทางวทิ ยาศาสตร์ การถา่ ยภาพทางวทิ ยาศาสตร์ SMP&SMT  ปีกา รศึกษา  2565  โรงเรียน ในกจิ กรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร ์ และเทคโนโลย ี ระดับช้นั  ม.ปลาย  “วทิ ยผ์ า่ นเลนส์” ในกจิ กรรมสปั ดาห์ บา้ นนาสาร  ในกิจกรรมสปั ดาหว์ ทิ ยาศาสตร ์ ประจา� ป ี 2565 โรงเรยี นบา้ นนาสาร ประจา� ปี 2565 โรงเรยี นบา้ นนาสาร วิทยาศาสตร์ ประจา� ป ี 2565 โรงเรยี นบา้ นนาสาร 14


โรงเรียนบ้านนาสาร ผา่ นเกณฑ ์ การพิจารณายกระดับโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ระดบั  4 ดาว ประจา� ปีการศึกษา 2564   กิจกรรม  แห่เทียนพรรษา  ประจ�าปี  2565  วันที่  11กรกฎาคม  2565 ผู้บริหาร  ค ณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ร่วมแห่เทียนพรรษาไปยัง วัดต่างๆ  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความม่ันคง ตระหนักถงึ คณุ คา่  และร่วมสืบสานประเพณีที่งดงามของไทย   กจิ กรรมตอบปญั หากฎหมาย เนือ่ งใน วันรพ ี ประจ�าปี 2565 ณ ศาลจังหวดั สรุ าษฎรธ์ านี นักเรยี น ไดค้ ะแนนเป็นลา� ดับท่ ี 7 จากผ้เู ขา้ ร่วม 23 ทมี   กจิ กรรมเน่ืองในวันเขา้ พรรษาและวันอาสาฬหบชู า ประจา� ป ี 2565      1. กิจกรรมการตอบปญั หา      2. กจิ กรรมการกลา่ วสุนทรพจน ์      3. กจิ กรรมวาดภาพระบายสี 15


3-4 กนั ยำยน 2565 นกั เรยี นหอ้ งเรยี นพเิ ศษ IEP&ECP  กลุ่มสาระกา รเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  และเหรียญเงิน  จากการแข่งขัน  Crossword  มหกรรมเกมกีฬา เพ่ือการศึก ษา  รายการ  TRANG  VTEA  Crossword  A-math  Kumkom Challenge 2022 ณ โรงเรยี นกนั ตงั รษั ฎาศกึ ษา จ.ตรงั   ฝก ซอ้ มโดย ครูจริ าวรรณ นาคพิน และครูนันทยิ า หงษ์ทอง 13 กันยำยน 2565 ค รูรัตนา  ธนเกียรติวงษ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านนาสาร  เข้ารับ การติดตามกา รจัดการเรียนการสอน  ตามโครงการ  การขับเคล่ือนการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เพอ่ื พฒั นาสมรรถนะผเู้ รยี นดว้ ยกระบวนการจดั การเรยี นรเู้ ชงิ รกุ  (Active Learning) โดยสา� นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน 13 - 23 กนั ยำยน 2565 คณะครูกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศเ ข้ารับการนิเทศการ จัดการเรียน การสอน  เพ่ือพัฒนา สมรรถนะผู้เ รียนด้วยกระบวนการ จัดการเรียน รู้เชิงรุก  (Active  Learning)  ภ าคเรียนท่ี  1/2565  โดยกล่มุ บริหาร 16


  นักเรียนโร งเรียนบ้านนาสารที่มีสนใจฝกทักษะทางทัศนศิลปได้เข้าร่วม 27 กรกฎำคม 2565 นกั เรยี นท่ี กิจกรรมสอนเ สริมเพ่ิมศักยภาพทางทัศนศิลปในโครงการส่งเสริมศักยภาพทาง ทศั นศลิ ป มีความถนัดทางนาฏศิลปได้ร่วมแสดงใน กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั มหาวชริ าลงกรณ ณ โรงเรียน บ้านนาสาร 11 สงิ หำคมคม 2565 นกั เรยี นโรงเรยี นบา้ นนาสารรว่ มแสดงในเทศกาล งานเงาะโรงเรยี นนาสาร ประจ�าปี 2565 11 สิงหำคม 2565  นักเรียน ชุมนุมวงโยธวาทิตได้ร่วมแสดงในเทศกาล งานเงาะโรงเรยี นนาสารประจา� ป ี 2565 27 สิงหำคม 2565  นักเรียน   นกั เรยี นชมุ นมุ ดนตรไี ทย ไดร้ ว่ มบรรเลงดนตรไี ทยในพธิ ไี หวค้ ร ู วนั ครแู หง่ ชาติ  ชุมนุมวงโยธวาทิตได้ร่วมแสดงในงาน ประจ�าปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาสาร ทอดผา้ ปา่ เพอ่ื การศกึ ษาโรงเรยี นบา้ นนาสาร 17


กจิ กรรมกำรแขง่ ขันกีฬำภำยใน “รำชพฤกษ์เกมส์” ประจ�ำป 2565 ระหว่ำงวนั ท ี่ 4-5 สงิ หำคม 2565   รายการฟุตซอล  อบจ.ลีก  สุราษฎร์ธานี  2565  ทีมฟุตซอล โรงเรยี นบา้ นนาสาร U-17 สามารถ จบ #อนั ดบั ท ่ี 3 ของตารางคะแนน ได ้ โดยผลงาน #ชนะ 4 เสมอ 2  แพ ้ 3 ม ี 14 แตม้  #ยงิ ได ้ 32 ประต ู เสีย 25 ประตู   รายการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศกึ ษา ประจ�าปี 2565    รายการแขง่ ขนั  กฬี านกั เรยี น นกั ศกึ ษา ประจา� ปี 2565  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีชนิดกีฬาบาสเกตบอล  รอบคดั เลอื กตวั แทนจงั หวดั สรุ าษฎรธ์ าน ี ชนดิ กฬี าฟตุ ซอล หญงิ   3x3 หญงิ  ได้รับรางวลั  รองชนะเลิศ ไดร้ ับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 18


 กจิ กรรมการจัดการเรยี นการสอนและผลงานนกั เรียนกลมุ่ สาระการเรียนร้กู ารงานอาชพี 19


  29  –  31  สิงหาคม  2565  ห้องสมุดกาญจนาภิเษก  โรงเรียนบ้านนาสาร  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ประจ�าปีการศึกษา  2565 ขนึ้  ในวนั ท ี่ 29-31 สงิ หาคม 2565 เพอื่ ใหน้ กั เรยี นทกุ ระดบั ชน้ั ไดร้ ว่ มทา� กจิ กรรม ไดแ้ ก ่ กจิ กรรมทวั รท์ วั่ ไทย กจิ กรรมเปดิ พจนานกุ รมออนไลน์  กิจกรรมเกมบิงโก  และกิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ  โดยแต่ละกิจกรรมจะมีของรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนท่ีร่วมแข่งขัน  กิจกรรม ดงั กล่าวส่งเสริมใหน้ กั เรยี นทุกคนมคี วามรรู้ อบดา้ นและสนกุ สนานกับการใชห้ ้องสมุด   กจิ กรรมวางทกุ งานอา่ นทกุ คน หอ้ งสมดุ กาญจนาภเิ ษก โรงเรยี นบา้ นนาสาร ไดจ้ ดั กจิ กรรมวางทกุ งานอา่ นทกุ คน ซง่ึ เปน็ กจิ กรรมทจ่ี ดั ขึ้นในทุกวันอังคาร  ร่วมกับกิจกรรมหน้าเสาธง  เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาอ่านข้อมูลข่าวสาร  ติดตามสถานการณ์  ฝกสมาธิ  และเตรียมความ พร้อมในการเรียนรู้และท�ากิจกรรมต่างๆ  ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านท่ีดี  เช่ือมโยงความรู้กับวิชาภาษาไทยในการสรุปสาระ สา� คัญลงไปในสมุดบันทกึ การอ่าน   ชุมนมุ ห้องสมุด หอ้ งสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรียนบา้ นนาสาร เปดิ ชมุ นมุ ห้องสมุด ให้นกั เรยี นทสี่ นใจงานห้องสมดุ และกจิ กรรมตา่ งๆ  ของหอ้ งสมดุ ไดม้ าเรยี นรรู้ ว่ มกนั  และนา� ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นรายวชิ าทเี่ รยี น โดยหอ้ งสมดุ สง่ เสรมิ ใหน้ กั เรยี นไดท้ า� ชน้ิ งานทสี่ นใจ รวมไปถงึ หนงั สอื เล่มเล็ก ท่ีสามารถน�าไปตอ่ ยอดแขง่ ขันในงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนได ้ ผลงานของนักเรยี นยงั สามารถนา� กลบั มาเปน็ ตวั อย่างใหก้ บั คนที่ สนใจและเป็นส่อื การเรยี นรู้ได้อกี ดว้ ย 20


โครงการฝก ประสบการณเ์ รียนรู้สูอ่ าชพี  ณ โรงพยาบาลบา้ นนาสาร   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกู้ยืม เงินเพ่ือการศึกษาและจัดท�าสัญญากู้ยืม เงินเพ่ือการศึกษา  ส�าหรับนักเรียนผู้กู้ รายใหม่ประจา� ปกี ารศกึ ษา 2565   นายกฤษณะ พรหมรัตน์ นกั เรียน   นางสาวสพุ ตั รา เมอื งนอ้ ย นกั เรยี น ช้ัน  ม.4/1  ได้รับทุนการศึกษาเฉลิม ชนั้  ม.6/3 ไดร้ บั ทนุ การศกึ ษาทนุ ขา้ ราชการ ราชกมุ ารี ระยะท ี่ 2 รุน่ ท่ี 6 ปกี ารศึกษา  ครูเกษียณของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 2565  เปน็ ทนุ การศึกษาตอ่ เน่ืองถงึ ระดับ สุราษฎร์ธานี ปริญญาตรี ปลี ะ 25,000 บาท มอบทุนอดุ หนุนปัจจัยพ้นื ฐาน ภาคเรยี นท1่ี  ปกี ารศกึ ษา 2565   ทุนการศึกษา  Live  &  Learn  เป็นทุนการศึกษาต่อเน่ืองมอบให้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดย คุณรมดิ า ทองจนั ทร ์ ทนุ ละ 2000 บาท  จา� นวน 6 ทนุ 21


  วันท่ี  1  กรกฎาคม  จัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจ�าปี  2565  เพ่ือน้อมร�าลึกในพระ มหากรณุ าธิคณุ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ เจ้าอยหู่ ัวผ้พู ระราชทานก�าเนดิ ลกู เสือไทย   วนั ท ่ี 6 กรกฎาคม 2565 จดั กิจกรรม   วนั ท ี่ 26 สงิ หาคม 2565 จดั โครงการ   วันที่  6  สิงหาคม  2565  ลูกเสือ ลกู เสอื จติ อาสาพระราชทานเขา้ รว่ ม กจิ กรรม ลูกเสอื อาสา กกต. เพอื่ พฒั นาประชาธิปไตย โรงเรยี นบา้ นนาสารไดด้ า� เนนิ การสง่ บคุ ลากร จิตอาสาพระราชทานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ในสถานศึกษาเพ่ือให้เยาวชนมีความรู้  ด้านลูกเสือเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัต ิ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตร พนื้ ฐานในการปกครองระบอบประชาธปิ ไตย  การเตรยี มรบั การตรวจและประเมินผลข้นั ท ่ี ทฤษฎีใหม่  “โคก  หนอง  นา”  แปลงเกษตร โรงเรยี นบา้ นนาสาร (นาเตรียะ)  5 เพอื่ ขอรับเครื่องหมายวูดแบจด์ 2 ท่อน   จดั กจิ กรรมผบู้ า� เพญ็ ประโยชนอ์ าสาทา� ด ี โดยนกั เรยี นกจิ กรรมผบู้ า� เพญ็ ประโยชน ์ ระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที  ่ี 1-3 รว่ มกนั ทา� ความ สะอาดภายในโรงเรยี น ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 บรเิ วณอาคารเรียนต่างๆ เพอื่ ปรับภมู ิทัศนใ์ ห้มีความสะอาดสวยงาม 22


30 กรกฎำคม 2565 หนว่ ยฝก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ ี 25 และโรงเรียนบา้ นนาสาร ไดน้ า� นกั ศึกษาวิชา ทหารเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันส�าคัญของชาติไทย  “จิตอาสาพัฒนา  เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ” ณ ศูนย์พักพงิ  “รว่ มใจอนุ่ ไอรกั ” บ้านนาลกึ  ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สรุ าษฎร์ธานี  27 สิงหำคม 2565  นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านนาสาร  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี  จากพี่...สู่น้อง  ซง่ึ จัดโดยสมาคมศิษยเ์ กา่ โรงเรยี นบ้านนาสาร ณ โรงเรยี นบ้านนาสาร 29 สงิ หำคม พ.ศ. 2565 - 11 กนั ยำยน 2565 โรงเรยี นบา้ นนาสารไดน้ า� นกั ศกึ ษาวชิ าทหารชนั้ ปที  ี่ 1 - 3 (ชาย,หญงิ )  เขา้ รว่ มพธิ เี ปดิ การฝก  พธิ ไี หวค้ ร ู เรยี นภาคปฏบิ ตั  ิ และแขง่ กฬี าสานสมั พนั ธน์ กั ศกึ ษาวชิ าทหาร ณ ศนู ยฝ์ ก ยอ่ ยอา� เภอเวยี งสระ โรงเรยี น เวยี งสระ 23


23-24 กรกฎำคม 2565  โครงการห้องเรยี นพิเศษทางภาษา IEP&ECP ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที  ี่ 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1  และ 6/1 กลมุ่ สาระการเรียนร้ภู าษาตา่ งประเทศ โรงเรียนบ้านนาสาร จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ (Orientation Camp) และ คา่ ยกจิ กรรมวิชาการทางภาษา (Academic Camp) ณ หอประชมุ สตั ตบุษย ์ โรงเรียนบา้ นนาสาร 10-12 ตลุ ำคม 2565 โครงการหอ้ งเรยี นพเิ ศษทางภาษา IEP&ECPรว่ มกบั สา� นกั วชิ าศลิ ปศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั วลยั ลกั ษณ์ และโรงเรียนครจู า  ภาษาจนี  ภาษาอังกฤษ จดั กจิ กรรม The Intensive Academic Languages Camp ให้นกั เรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  2/1  และ  5/1  ณ  อุทยานพฤกษศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (Botanic  Park)  อ�าเภอท่าศาลา  จงั หวดั นครศรธี รรมราช 24


12 กรกฎำคม 2565 โ ครงการหอ้ งเรยี นพเิ ศษวทิ ยาศาสตรค์ ณติ ศาสตร ์ (SMP & SMT) จดั กจิ กรรมปฐมนเิ ทศนกั เรยี น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  (SMP  &  SMT)  ประจ�าปีการศึกษา  2565  โดยมีผู้อ�านวยการนายโสภณ  ทองจิตร  เป็นประธานในพิธีเปิด  และได้รับเกียรติจากวิทยากร  2  ท่าน  ได้แก่  ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  บรรยายในหัวข้อถ่ายทอดประสบการณ์การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  และพลตรเี จษฎา  ประศาสนก์ ุล  ศษิ ยเ์ ก่าโรงเรียนบ้านนาสารสาร  ร่นุ   21  บรรยายในหวั ขอ้ เทคนิคการเรียนรู้ เพือ่ น�าไปสู่ความส�าเร็จ 4 กนั ยำยน 2565 โครงการหอ้ งเรยี นพเิ ศษวทิ ย-์ คณติ  (SMP) จดั กจิ กรรมการสอบวดั มาตรฐานความรดู้ า้ นวทิ ยาศาสตร์ และคณติ ศาสตร ์ ปกี ารศกึ ษา 2565 ตามโครงการประเมนิ และพฒั นาสคู่ วามเปน็ เลศิ ทางคณติ ศาสตรแ์ ละวทิ ยาศาสตร ์ (TEDET)  ระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษาตอนต้น 25


ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาป‚ท่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท‚ ี่ 2 ลำ� ดับท่ี ช่ือ - สกุล เกรดเฉลี่ย ห้อง ล�ำดบั ที่ ชอ่ื - สกุล เกรดเฉลยี่ หอ้ ง   1  เด็กหญงิ ฐติ ิยาพร คะสา  4.00  ม.1/3   1  เด็กหญิงชฎาพร เพ็ชร์สขุ   4.00  ม.2/2   2  เดก็ หญิงนจั จนนั ท์ ถิ่นไทรขงึ   3.99  ม.2/2   2  เดก็ หญิงปัณฑติ า เพชรวจิ ติ ร  3.96  ม.1/3   3  เด็กหญิงชนกิ านต์ หนูจันทร์แก้ว  3.90  ม.1/3   3  เด็กหญิงครสิ ติน่า เซียร์ร่งิ   3.99  ม.2/1   4  เด็กหญงิ ณชิ นันท์ วชิ ยั ดษิ ฐ  3.97  ม.2/2   4  เดก็ หญิงณัฏฐณชิ า อนิ ทร์ชุมนุม  3.90  ม.1/2   5  เดก็ หญงิ กันติยา ทองนา  3.96  ม.2/2   5  เด็กหญิงอรปรยี า ทองน้อย  3.89  ม.1/2   6  เด็กชายธนวรรธน ์ หนศู รแี ก้ว  3.89  ม.1/3   6  เด็กชายคเณศวร พนาลี  3.96  ม.2/3   7  เด็กหญิงพชั ราภรณ์ แก้วไทย  3.93  ม.2/2   7  เด็กชายสหสั วรรษ ชว่ ยบ�ารุง  3.87  ม.1/3   8  เด็กหญงิ ปภัสสร เถยี มสันเทียะ  3.87  ม.1/3   8  เดก็ ชายปพนสรรค ์ สมบรู ณ ์ 3.92  ม.2/2   9  เดก็ หญงิ ณัฏฐนันธ์ ศรสี ุขห ู้ 3.92  ม.2/1   9  เดก็ หญงิ กติ ตยิ า ศรอี อ่ น  3.87  ม.1/4   10  เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญประเสรฐิ   3.91  ม.2/3   10  เด็กชายณฐั นน แสงแกว้   3.86  ม.1/2 ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาปท‚ ่ี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป‚ที่ 4 ล�ำดับท่ี ชอื่ - สกุล เกรดเฉลย่ี ห้อง ล�ำดบั ที่ ช่ือ - สกุล เกรดเฉล่ยี หอ้ ง   1  เด็กหญงิ ชญานิศ ปานวุ งศ์  3.98  ม.3/2   1  นายกฤษณะ พรหมรตั น ์ 4.00  ม.4/1   2  เดก็ หญงิ ปภาวรินท์ กมลวัฒนสนุ ทร  3.98  ม.3/1   2  นายธนภทั ร เพชรรตั น ์ 4.00  ม.4/2   3  นางสาวสริ ญิ ญา ชูจติ ร์  4.00  ม.4/3   3  เดก็ หญิงปริมญาดา ไม้เลอื้ ย  3.97  ม.3/2   4  เดก็ หญิงอรอมล เสนาณรงค ์ 3.96  ม.3/1   4  นางสาวอรดี ชาเจรญิ   3.97  ม.4/2   5  นางสาวศริ ิลกั ษณ ์ หะนาท  3.96  ม.4/1   5  นางสาวเกรศา อยสู่ ขุ   3.95  ม.3/1   6  นางสาวลนี าลยี า มาฆะสวัสดี  3.96  ม.4/1   6  เดก็ หญงิ วิลาสนิ ี บุญเจริญ  3.95  ม.3/3   7  เดก็ หญิงพัชราภรณ ์ อินทรชู  3.94  ม.3/3   7  นางสาวเจนจิรา เดชฤทธิ ์ 3.94  ม.4/2   8  นางสาวณชิ าภัทร สลัดแกว้   3.93  ม.4/1   8  เด็กหญิงปาณสิ รา อินทร์ชู  3.93  ม.3/3   9  นางสาวอมติ า นตุ วฒั น ์ 3.93  ม.4/1   9  เดก็ หญิงธรี ์พุธิตา โพธิ์เพ็ชร  3.93  ม.3/3   10  เดก็ หญิงเมลชิ า่  มีสวสั ดิ ์ 3.92  ม.3/2   10  นางสาวณัฐกานต์ จิตรรัมย์  3.93  ม.4/1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปท‚ ี่ 5 ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปท‚ ี่ 6 ล�ำดับท่ี ช่อื - สกุล เกรดเฉลีย่ หอ้ ง ล�ำดบั ที่ ชือ่ - สกลุ เกรดเฉลยี่ ห้อง   1  นางสาวนพชกร ทิวแพ  3.98  ม.5/2   1  นางสาวกรกนก บุญแสง  3.97  ม.6/1   2  นางสาวกมลวรรณ แซเ่ คา้   3.93  ม.6/1   2  นางสาวปภาวด ี จันทร์ทรพั ย์  3.93  ม.5/3   3  นางสาวภทรพร สุวรรณรัตน์  3.93  ม.6/1   3  นางสาวกญั ญามาศ อนิ ทรักษ ์ 3.93  ม.5/1   4  นางสาวเพ็ญพิชชา หวามา  3.92  ม.5/1   4  นางสาวณัฐพร เอกศรวี ชิ ัย  3.91  ม.6/1   5  นางสาวปัทมา สองสมุทร  3.9  ม.6/1   5  นางสาววสธุ ดิ า หวังศรปี ระเสริฐ  3.90  ม.5/1   6  นางสาวมาลยั พร เมอื งแมน  3.83  ม.6/4   6  นายกติ ติอ์ ธิศ ศศิกานต์วรกุล  3.90  ม.5/1   7  นางสาวสริ นิ าถ แดงเพช็ ร  3.88  ม.5/1   6  นางสาวสิรินยา สทุ ธริ ักษ ์ 3.82  ม.6/1   8  นางสาวปณติ า เดยงั รัมย ์ 3.82  ม.6/2   8  นางสาวอุษนนั ท ์ รตั นพันธ ์ 3.85  ม.5/3   9  นางสาวรัตนมน ชเู ดชา  3.84  ม.5/2   9  นางสาวณัฐณิชา วุฒิจันทร ์ 3.8  ม.6/2   10  นางสาววิสฑติ า สุขโสม  3.77  ม.6/1   10  นางสาวบรุ ิมนาถ ศรสี ขุ ใส  3.82  ม.5/2 26


ระดับชนั้ มัธยมศึกษำปท ี ่ 3 จ�ำนวนผูส้ ำ� เรจ็ กำรศกึ ษำ 340 คน ล�ำดบั ที่ รำยชอ่ื โรงเรียนท่นี ักเรียนเลือกเขำ้ ศกึ ษำตอ่ สำยสำมญั จ�ำนวน/คน   1  307   2  โรงเรียนบา้ นนาสาร    1   3  โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี   2   4  โรงเรยี นสุราษฎรพ์ ทิ ยา    1   5  โรงเรียนสายน้�าผ้งึ  กทม.    1   6  โรงเรยี นเขาพนมเบญจา จ.กระบี ่   1 สา� นักงานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย กศน.  313 รวม ล�ำดบั ท่ี รำยช่อื สถำบนั ท่ีนกั เรยี นสอบ/ศกึ ษำตอ่ สำยอำชีพ จำ� นวน/คน   1  13   2  วิทยาลัยเทคนคิ สรุ าษฎร์ธานี    8   3  วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาสรุ าษฎรธ์ าน ี   1   4  วทิ ยาลยั การอาชีพเวียงสระ    1   5  โรงเรยี นปญั ญาภวิ ัฒน์    1   6  วิทยาลยั เทคนิคพิจติ ร    2   7  วิทยาลยั เทศบาลเมืองนาสาร    1 โรงเรยี นเตรียมวทิ ยพ์ ัฒนา    27 รวม ระดับชั้นมัธยมศกึ ษำปท่ี 6 จา� นวนนักเรยี นทัง้ หมด 186 คน จา� นวนนกั เรยี นศึกษาตอ่  138 คน ไม่ศกึ ษาตอ่ /ติดต่อไม่ได้ 48 คน ท่ี สถำนศึกษำ จำ� นวน/คน ท่ี สถำนศึกษำ จ�ำนวน/คน   1  มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสรุ าษฎรธ์ านี  67  15  มหาวิทยาลยั นเรศวร  2   2  มหาวิทยาลยั วลัยลักษณ์  10  16  มหาวิทยาลัยมหิดล  1   3  มหาวทิ ยาลยั รามค�าแหง  6  17  มหาวทิ ยาลัยกฬี าแหง่ ชาตวิ ิทยาเขตชมุ พร  1   4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 5  18  มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ  ี 1   5  มหาวทิ ยาลยั สงขลานครนิ ทร์ วทิ ยาเขตสรุ าษฎร์ธาน ี 5  19  มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เชยี งใหม ่ 1   6  มหาวิทยาลยั รงั สติ   5  20  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  1   7  มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ วทิ ยาเขตหาดใหญ ่ 4  21  มหาวิทยาลยั เฉลิมกาญจนานครศรธี รรมราช  1   8  มหาวิทยาลัยราชภัฏจนั ทรเกษม  4  22  มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชยี งราย  1   9  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  4  23  วิทยาลยั นาฏศลิ ปพทั ลงุ   1   10  มหาวิทยาลัยทกั ษิณ  4  24  มหาวทิ ยาลัยแมโ่ จ ้ 1   11  วิทยาลยั เทคนคิ สุราษฎรธ์ าน ี 3  25  มหาวทิ ยาราชภัฏบา้ นสมเด็จ  1    12  มหาวทิ ยาลัยราชภฏั สวนสุนนั ทา  2  26  มหาวิทยาลยั ราชภฏั ภูเก็ต  1   13  มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร  2  27  มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตรศ์ ูนย์รังสติ   1   14  มหาวทิ ยาลัยศรีปทุม  2  28  มหาวิทยาลยั รตั นบณั ฑติ   1 รวมสถำบนั กำรศกึ ษำตอ่ 28 แห่ง รวมจ�ำนวน 138 คน 27


การศึกษาตอ‹ ระดบั มหาวิทยาลยั ของนักเรยี นชั้นมัธยมศึกษาปท‚ ่ี 6 ปก‚ ารศกึ ษา 2564 โรงเรยี นบาŒ นนาสาร ที่ ชอ่ื สกลุ ช้นั สำขำ คณะ มหำวทิ ยำลัย 1 นายขจรศกั ด์ิ รักชาติ 6/1 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร รามคาํ แหง 2 นายชาญวทิ ย นาคแกว 6/1 วศิ วกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร มหดิ ล 3 นายณัฐวฒุ ิ เพช็ ระ 6/1 เกษตรศาสตรและนวตั กรรม เทคโนโลยีการเกษตร วลัยลกั ษณ 4 นายพรี ภทั ร ชูเมอื ง 6/1 วิศวกรรมไฟฟา วศิ วกรรมศาสตร วลยั ลักษณ 5 นายศภุ ณฐั ดวงเดชสกลุ 6/1 สาธารณสขุ ชุมชน วทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ราชภัฏสรุ าษฎรธานี 6 น.ส.จินดาหรา เวชกามา 6/1 การตลาดดจิ ทิ ลั และการสรา งแบรนด บรหิ ารธรุ กิจ วลัยลักษณ 7 น.ส.นัฐฑนนั ท แผนนภากนก 6/1 การจัดการ บริหารธรุ กจิ กรุงเทพ 8 น.ส.ปพิชญา เกิดเพชร 6/1 สังคมศกึ ษา ครุศาสตร ราชภฏั สุราษฎรธ านี 9 น.ส.ปรยี าภรณ บุญเพ็ง 6/1 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธานี 10 น.ส.ศศิกานต เหมิ ฮึก 6/1 ออกแบบนิเทศศลิ ป ศิลปะกรรมศาสตร ราชภฏั สวนสุนันทา 11 น.ส.สุกัญญา บวั ผัน 6/1 บริหารธุรกิจการตลาด วทิ ยาการจดั การ ราชภัฏสุราษฎรธานี 12 น.ส.สภุ ัคจิรา แกวชนะ 6/1 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร พยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎรธานี 13 น.ส.อนสุ รา อักษรทอง 6/1 หลกั สตู รบัญชี สาํ นกั วชิ าการจัดการ วลัยลักษณ 14 นายขรรคช ยั กิจขุนทด 6/1 เทคโนโลยสี ารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยอี ุตสาหกรรม สงขลานครินทรวิทยาเขตสรุ าษฎรธานี 15 นายธนากร ขุนทองแกว 6/1 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร กรงุ เทพ 16 นายบัญญพนต พมิ ลศรี 6/1 คอมพวิ เตอร ครศุ าสตร ราชภฏั สรุ าษฎรธานี 17 น.ส.กนกวรรณ จนั ทรส นุ ะ 6/1 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร พยาบาลบรมราชชนนีสรุ าษฎรธ านี 18 น.ส.เกษกานดา บุญเจริญ 6/1 วชิ าพละศึกษา ศึกษาศาสตร กฬี าแหง ชาตวิ ทิ ยาเขตชุมพร 19 น.ส.นชุ สรา ทองตาํ ลึง 6/1 สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ราชภฏั สุราษฎรธานี 20 น.ส.พชิ ญส ินี พุนพลู 6/1 วิศวกรรมชวี การแพทย วศิ วกรรมศาสตร รงั สติ 21 น.ส.ภสั สร จันทวงศ 6/1 สาธารณสุขชุมชน วทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ราชภัฏสุราษฎรธานี 22 น.ส.ภาวิณี แกวกระจก 6/1 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร พยาบาลบรมราชชนนสี รุ าษฎรธ านี 23 น.ส.สภุ ารัตน พิศภกั ตร 6/1 - พยาบาล เทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ ี 24 น.ส.แสงปฏิมา โชติชวง 6/1 สาธารณสขุ ชุมชน วทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ราชภัฏเชียงใหม 25 น.ส.สดุ ารัตน ชวยมิตร 6/1 วศิ วกรรมแมคคาทรอนกิ ส วศิ วกรรมศาสตร สงขลานครินทรวทิ ยาเขตหาดใหญ 26 น.ส.สุทธิกานต ทองธวฒั น 6/1 การศึกษาปฐมวยั ศกึ ษาศาสตร ศลิ ปากร 27 นายศขิ รินทร พรหมเสน 6/1 วทิ ยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ราชภัฏสุราษฎรธ านี 28 น.ส.นฐั พร ศักดิ์อาํ นวย 6/1 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร ราชภฏั นครราชสมี า 29 นายชยณฐั แสงวิสุทธ์ิสงิ ห 6/1 ฟส กิ ส วทิ ยาศาสตร รามคําแหง 30 นายชเู กียรติ์ เสงเอยี ด 6/1 วิศวกรรมเครอ่ื งกลและหนุ ยนต วิศวกรรมศาสตร วลยั ลักษณ 31 นายพิพฒั นพงษ สขุ ออน 6/1 เทคนคิ การแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตร วลัยลกั ษณ 32 นายองอาจ จนิ ดารัตน 6/1 คณติ ศาสตร ครุศาสตร ราชภฏั สรุ าษฎรธานี 33 น.ส.จนิ ดาหนะ พลนยุ 6/1 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร พยาบาลบรมราชชนนสี ุราษฎรธานี 34 น.ส.ณัฐณชิ า ปกาศรี 6/1 เทคนคิ การแพทย สาํ นักวชิ าสหเวชศาสตร วลัยลกั ษณ 35 น.ส.รญั ชิดา มีแกว 6/1 นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ วทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี ราชภฏั สุราษฎรธ านี 36 น.ส.รัตนากร มีไพศาล 6/1 การปกครองทอ งถนิ่ รฐั ศาสตร เฉลมิ กาญจนา นครศรธี รรมราช 37 น.ส.สิรินทรา ราชมณี 6/1 ส่อื สารการแสดง นิเทศศาสตร ศรปี ทุม 38 น.ส.สิรลิ กั ษณ สมบัตแิ กว 6/1 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร พยาบาลบรมราชชนนสี ุราษฎรธานี 39 น.ส.อรนุช บัวแกว 6/1 การบัญชี วิทยาการจัดการ ราชภฏั สุราษฎรธ านี 40 น.ส.อทิตยา พทิ ักษเ รอื งเวช 6/1 นิติศาสตร นติ ิศาสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธ านี 41 น.ส.เบญจวรรณ สอนนุช 6/1 อนามัยชุมชน สาธารณสุขศาสตร นเรศวร 42 น.ส.ภควดี โกเขา 6/1 โลจิสติกส วิทยาการจดั การ ราชภัฏเชยี งราย 43 น.ส.พิมพชนก ชใู จ 6/1 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร วลยั ลกั ษณ 44 น.ส.ศรสวรรค จติ ตธรรม 6/1 สาขาวศิ วกรรมไฟฟา วศิ วกรรมศาสตร วลยั ลักษณ 45 นายศตวรรษ ชวยบํารงุ 6/1 นิตศิ าสตร นิตศิ าสตร รามคําแหง 46 นายพีรวชิ ญ แกว มี 6/2 ศลิ ปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลยั การทอ งเท่ียว การบริการ และกีฬา รังสิต 28


การศึกษาต‹อระดับมหาวทิ ยาลัยของนักเรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาป‚ท่ี 6 ปก‚ ารศึกษา 2564 โรงเรยี นบาŒ นนาสาร ท่ี ช่อื สกลุ ชนั้ สำขำ คณะ มหำวิทยำลัย 47 น.ส.กสนนั ท สุทธริ ักษ 6/2 นติ ศิ าสตร นิตศิ าสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธ านี 48 น.ส.กญั จนพร ชว ยมิตร 6/2 ภาษาจีน ศิลปศาสตร วลยั ลักษณ 49 น.ส.กลั ยกร คงเทพ 6/2 ภาษาจีน ศิลปศาสตร สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 50 น.ส.ขวัญธิดา นาํ้ ดอกไม 6/2 ภาษาอังกฤษ มนษุ ยศาสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธานี 51 น.ส.ชิดชนก บญุ คง 6/2 ศิลปะการแสดง ศลิ ปกรรมศาสตร ทักษิณ 52 น.ส.ณัฐรัตน บัวบาล 6/2 ภาษาเวียดนาม อักษรศาสตร ศลิ ปกร 53 น.ส.ผกามาศ เพ็ชรราม 6/2 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร ราชภฎั จันทรเกษม 54 น.ส.พรพิมล วัฒนกูล 6/2 ภาษาองั กฤษ ครุศาสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธานี 55 น.ส.ศริ ิรตั น พฒั นฉ มิ 6/2 ภาษาองั กฤษ ครุศาสตร ราชภัฏสุราษฎรธานี 56 น.ส.สวรส สทิ ธิโชติโสภณ 6/2 นติ ศิ าสตร นิติศาสตร ราชภฏั สุราษฎรธ านี 57 น.ส.อนสิ รา เดชเสนห 6/2 ศลิ ปะและเทคโนโลยกี ารประกอบอาหาร วิทยาลยั การทอ งเท่ียว การบรกิ าร และกีฬา รงั สติ 58 น.ส.อริศรา กาฬจนั โท 6/2 ภาษาองั กฤษ ครศุ าสตร ราชภัฏสุราษฎรธานี 59 น.ส.อสมาภรณ สมุ ยศ 6/2 ภาษาตะวนั ตก มนษุ ยศาสตร นเรศวร 60 นายเชษฐพร เหลก็ เพชร 6/2 ภาษาจนี ศิลปศาสตร สงขลานครินทร วทิ ยาเขตหาดใหญ 61 นายธนกร ยิม้ ช่ืน 6/2 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร ราชภฎั จนั ทรเ กษม 62 นายปฐ พงษ ขุนอินทร 6/2 การเปน ผูประการ วทิ ยาการจดั การ ราชภฏั สรุ าษฎรธานี 63 นายลิขติ สงั ขกาํ ลัง 6/2 ภาษาองั กฤษ มนษุ ศาสตร กรงุ เทพ 64 น.ส.กรกมล มะยะเฉียว 6/2 การจัดการทรพั ยากรมนษุ ย วิทยาการจัดการ สงขลานครนิ ทร วิทยาเขตหาดใหญ 65 น.ส.ชุตนิ ธร ขวัญมวง 6/2 วทิ ยาการคอมพิวเตอรแ ละนวัตกรรมขอมูล วทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี ราชภัฏสวนสนุ นั ทา 66 น.ส.ณัฐธิดา นามวงค 6/2 มัลติมีเดีย วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ราชภฏั สุราษฎรธ านี 67 น.ส.ณิชนนั ท ชัยสวัสดิ์ 6/2 การจดั การโลจิสตกิ ส วิทยาการจดั การ ราชภัฏสุราษฎรธานี 68 น.ส.มาริษา ออ นพรอ ม 6/2 การตลาด บรหิ ารธรุ กจิ ราชภัฏสรุ าษฎรธานี 69 น.ส.สาธติ า รุง นอ ย 6/2 ภาษาจีน มนษุ ยศ าสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธานี 70 น.ส.อรพรรณ สระทองเพียร 6/2 การตลาดระหวางประเทศ บรหิ ารธุรกิจ รามคาํ แหง 71 น.ส.กลุ ณัฐ ทองโอ 6/3 การเปน ผูป ระการ วิทยาการจัดการ ราชภัฏสุราษฎรธ านี 72 น.ส.นชิ านนั ท ลิขติ วิทยาไกร 6/3 การจดั การธรุ กจิ ศลิ ปกรรมศาสตรแ ละวทิ ยาการจัดการ สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธ านี 73 น.ส.อรัญญา พฒั นต ลอด 6/3 ภาษไทย ศกึ ษาศาสตร ทักษิณ 74 น.ส.เกวลิน เกดิ ทอง 6/3 ดนตรีสากล มนุษศาสตรและสังคมศาสตร ราชภฎั จันทรเ กษม 75 นายเจษฎา ศรีภกั ดี 6/3 ดุรยิ างคศ ิลป( สากล) มนุษศาสตรแ ละสังคมศาสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธ านี 76 นายอภชิ าติ สนุ ทรธรรมมาสน 6/3 ดนตรีศึกษา ศลิ ปศาสตร วทิ ยาลัยนาฏศลิ ปพัทลุง 77 นายอิฐสระชยั ทองนา 6/3 การจดั การธุรกจิ วิทยาการจดั การ ราชภัฏสุราษฎรธ านี 78 น.ส.จันทิมา ชมุ แกว 6/3 ธรุ กิจอาหาร วิทยาการจดั การ ราชภัฏสุราษฎรธานี 79 น.ส.จารวุ รรณ คงพรม 6/3 การวัดและการประเมนิ ผลทางการศกึ ษา ศกึ ษาศาสตร ทักษิณ 80 น.ส.ประภาพร แปนปลืม้ 6/3 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร รังสิต 81 น.ส.สริ ยิ ากร คงดวง 6/3 การบัญชี วิทยาการจัดการ ราชภัฏสรุ าษฎรธ านี 82 น.ส.สฑุ าทิพย รักชาติ 6/3 รัฐประศาสนศาสตร มนุษศาสตรแ ละสังคมศาสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธานี 83 น.ส.สมุ ติ า เลิศไกร 6/3 การจดั การโลจิสตกิ สและซพั พลายเชน วทิ ยาการจดั การ รงั สิต 84 นายเอกรตั น รัตนประเสริฐ 6/3 นิติศาสตรแ ละการปกครอง นิติศาสตรบัณฑติ รตั นบณั ฑติ 85 น.ส.จติ ราวลี ไกรสทิ ธ์ิ 6/3 การบญั ชี วิทยาการจัดการ ราชภฏั สรุ าษฎรธานี 86 น.ส.สุภัชฌา พรมทอง 6/3 สังคมศกึ ษา ครุศาสตร ราชภฏั สุราษฎรธานี 87 น.ส.จฬุ าลกั ษณ ลองแปน 6/3 รัฐประศาสนศาสตร มนษุ ศาสตรแ ละสงั คมศาสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธานี 88 น.ส.ธัญวรัตม กลบั เมือง 6/3 ศลิ ปศกึ ษา ครุศาสตร ราชภัฏสุราษฎรธานี 89 น.ส.ธดิ ารตั น ขาวเทยี ม 6/3 การจัดการ บรหิ ารธุรกจิ แมโ จ 90 น.ส.วนิดา พรหมวันรัตน 6/3 พัฒนาชุมชน มนษุ ศาสตรและสงั คมศาสตร ราชภฏั สุราษฎรธานี 91 น.ส.ศิวาพร ชาครติ สกลุ 6/3 พฒั นาชมุ ชน มนุษศาสตรและสังคมศาสตร ราชภฏั สรุ าษฎรธานี 92 น.ส.ชนากานต สรรี ะพร 6/3 ภาษาองั กฤษ ครศุ าสตร ราชภัฏสุราษฎรธานี 29


การศกึ ษาต‹อระดับมหาวิทยาลยั ของนกั เรียนช้นั มัธยมศกึ ษาปท‚ ี่ 6 ปก‚ ารศกึ ษา 2564 โรงเรียนบาŒ นนาสาร ที่ ช่อื สกลุ ชั้น สำขำ คณะ มหำวทิ ยำลยั 93 นายภานุพงษ ศรียาภัย 6/3 บรหิ ารธรุ กจิ วิทยาการจัดการ ราชภฏั สุราษฎรธ านี 94 นายวสนั ต เกิดกุญชร 6/3 การจัดการทว่ั ไป วทิ ยาการจดั การ ราชภฏั สุราษฎรธ านี 95 น.ส.ธิดารตั น สําลีวงค 6/3 การจดั การ บริหารธรุ กิจ กรงุ เทพ 96 น.ส.นฤมล พิมพพ า 6/3 สังคมศึกษา มนุษศาสตรแ ละสงั คมศาสตร ราชภัฏบานสมเดจ็ 97 น.ส.สายนา้ํ ทิพย ศรีคลาํ้ 6/3 ภาษาไทย ครศุ าสตร ราชภฏั สุราษฎรธ านี 98 น.ส.สริ กิ ลุ ตะโกภู 6/3 ผูชว ยพยาบาล เบญจรกั ษร วมชยั 99 น.ส.สุภาวดี ทองสกลุ 6/3 สังคมศึกษา ครุศาสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธ านี 100 น.ส.อรศิ รา ประทปี ณ ถลาง 6/3 ภาษาไทย ครศุ าสตร ราชภฏั สุราษฎรธานี 101 นายธนพล คงนนุ 6/3 บรหิ ารงานตํารวจ รฐั ศาสตร ทักษณิ 102 น.ส.ณนั ทกานต คมุ สุวรรณ 6/3 การจดั การโลจสิ ติกส วิทยาการจดั การ ราชภัฏสุราษฎรธานี 103 นายภานุเดช รงุ แสงตะวนั 6/3 การจัดการธรุ กจิ ศลิ ปศาสตรและการจัดการ สงขลานครินทรวทิ ยาเขตสรุ าษฎรธานี 104 นายนนั ทวัฒน สขุ เสน 6/3 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา ครศุ าสตร ราชภัฏภูเกต็ 105 น.ส.กฤตยิ าวดี แดงขาว 6/4 การตลาด วิทยาการจดั การ จันทรเกษม 106 น.ส.อรนลิน ชินธเนศ 6/4 การจัดการธรุ กจิ คาปลกี วทิ ยาการจัดการ ราชภัฏสุราษฎรธานี 107 น.ส.ศนญั ญา ศรแี กวรกั ษ 6/4 รัฐประศาสนศาสตร มนษุ ศาสตรและสงั คมศาสตร ราชภัฏสุราษฎรธ านี 108 น.ส.พจนารถ รอดทองแกว 6/4 นติ ิศาสตร นิติศาสตร ราชภฏั สรุ าษฎรธานี 109 น.ส.อธติ ยา สุบรรณ 6/4 นติ ศิ าสตร นติ ศิ าสตร ราชภฏั สรุ าษฎรธ านี 110 น.ส.สวุ ิมล เพชรเชนทร 6/4 นติ ิศาสตร นติ ิศาสตร ราชภัฏสุราษฎรธานี 111 นายคมกริช ถาวร 6/4 นิติศาสตร นติ ศิ าสตร ราชภฏั สุราษฎรธานี 112 น.ส.จริ าพร ไกรโรจน 6/4 การจัดการธรุ กจิ ศิลปศาสตรแ ละวทิ ยาการจดั การ สงขลานครนิ ทรว ทิ ยาเขตสรุ าษฎรธ านี 113 น.ส.ณฐั รยิ า สุทธิรักษ 6/4 การตลาด บริหารธุรกิจ ราชภฏั สรุ าษฎรธ านี 114 น.ส.ธนั ยพร เพ็งสวสั ดิ์ 6/4 การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจดั การ ราชภฏั สรุ าษฎรธานี 115 น.ส.ประภสั สร หารปาน 6/4 รัฐประศาสนศาสตร มนษุ ศาสตรแ ละสงั คมศาสตร ราชภฏั สรุ าษฎรธานี 116 น.ส.สุปญ า ณ ระนอง 6/4 การจดั การทางวัฒธรรม มนุษศาสตรและสงั คมศาสตร ราชภัฏสุราษฎรธานี 117 น.ส.วรัทยา เขยี วจนั ทร 6/4 นิตศิ าสตร นติ ศิ าสตร ราชภัฏสุราษฎรธานี 118 นายภูมินทร เรอื งรัตน 6/4 รัฐศาสตร มนุษยศาสตร รามคาํ แหง 119 นายมงคลชัย เพช็ รสขุ 6/4 วทิ ยาศาสตรก ารกีฬา สหเวชศาสตร ธรรมศาสตรศนู ยร งั สิต 120 นายฤทธเิ ดช สมรักษา 6/4 ธุรกจิ อาหาร วทิ ยาการจดั การ ราชภัฏสรุ าษฎรธ านี 121 น.ส.ทัศฎาภา ขาํ คม 6/4 รฐั ประศาสนศาสตร มนุษศาสตรแ ละสงั คมศาสตร ราชภฏั สรุ าษฎรธ านี 122 น.ส.รจุ กิ าญจน คงชนะ 6/4 การจัดการทว่ั ไป วทิ ยาการจัดการ ราชภัฏสรุ าษฎรธ านี 123 น.ส.ลกั ษิกา ชสู ทิ ธ์ิ 6/4 รัฐประศาสนศาสตร มนษุ ศาสตรและสงั คมศาสตร ราชภฏั สุราษฎรธานี 124 น.ส.อนงคล กั ษณ ศรวงศ 6/4 การจัดการธรุ กิจ ศลิ ปศาสตรและวทิ ยาการจดั การ สงขลานครินทรเ ขตสรุ าษฎรธ านี 125 น.ส.กงิ่ ศลุ ิน คังฆะ 6/4 นิตศิ าสตร นติ ศิ าสตร รามคาํ แหง 126 น.ส.นฤมล แกวพล 6/4 รฐั ประศาสนศาสตร มนุษศาสตรและสงั คมศาสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธานี 127 นายปญุ ญพัฒน ศรชัย 6/5 ออกแบบกราฟฟก ดิจิทัลมีเดยี ศรปี ทุม 128 นายศักดนิ นท ชมุ เศยี ร 6/5 เทคนิคการผลิต เครอื่ งมอื กล วทิ ยาลัยเทคนิค สุราษฎรธ านี 129 นายฉตั รมงคล อินทรพ รหม 6/5 พัฒนาชมุ ชน มนุษยศาสตรและสงั คมศาสตร ราชภฏั สุราษฎรธานี 130 นายศิรชิ ัย น่ิมรัตน 6/5 เทคนคิ การผลิต เครื่องมือกล วิทยาลยั เทคนคิ สรุ าษฎรธ านี 131 น.ส.ธรี นาฏ หว ยลกึ 6/5 พฒั นาชมุ ชน มนษุ ศาสตรและสงั คมศาสตร ราชภฏั สุราษฎรธ านี 132 นายชัยณรงค ชายวงษ 6/5 พฒั นาชมุ ชน มนษุ ศาสตรและสงั คมศาสตร ราชภัฏสุราษฎรธ านี 133 นายณัฐวุฒิ ทองสกลุ 6/5 พัฒนาชมุ ชน มนุษยศาสตรแ ละสงั คมศาสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธานี 134 นายพฤกษชาติ เถายศ 6/5 เทคนิคการผลิต เครอ่ื งมอื กล วิทยาลยั เทคนิค สุราษฎรธ านี 135 น.ส.อริสา นามพร 6/5 ภาษาไทย ครศุ าสตร ราชภฏั สุราษฎรธ านี 136 นายชาญณรงค ชายวงษ 6/5 พัฒนาชุมชน มนุษศาสตรแ ละสงั คมศาสตร ราชภัฏสรุ าษฎรธ านี 137 น.ส.จุฑาทพิ ย บญุ ยะกจิ 6/5 การบัญชี วทิ ยาการจัดการ ราชภัฏสรุ าษฎรธานี 138 น.ส.สุภลักษณ ทองคลอด 6/5 การบญั ชี วทิ ยาการจดั การ ราชภฏั สุราษฎรธ านี 30


11 พฤษภำคม 2565 โครงการปฐมนเิ ทศนักเรียนใหมช่ ัน้ มัธยมศึกษาปที  ี่ 1 และ ชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 4 เปน็ การต้อนรับ นักเรยี นโดยการแนะนา� บุคลากรทเี่ ก่ียวขอ้ ง สถานทตี่ า่ ง ๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงกฎระเบียบเบอ้ื งต้นของโรงเรียนบา้ นนาสาร    โรงเรียนบ้านนาสารด�าเนินการด้านความปลอดภัย  โดยมีการท�าประกันอุบัติเหตุกับบริษัท  อลิอันซ์  อยุธยา  ประกันชีวิต โดยค้มุ ครอง ต้ังแต่วนั ที่ 16 พฤกษภาคม 2565 ถงึ วนั ท่ี 16 พฤกษภาคม 2566 โดยสามารถติดต่อกับคุณครทู ปี่ รึกษาหรือตดิ ตอ่ โดยตรงกับครปู ณตพร มีแตม้     การประชุมเครือข่าย ผปู้ ระกอบการรถรบั -สง่ นกั เรยี น ในการดูแลนักเรียนร่วมกัน  “โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด สุราษฎร์ธานี” 31


11 - 12 มิถุนำยน 2565 การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  เพ่ือชี้แจงท�า ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา  การจดั การเรยี นการสอน การดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรยี นและการเลือกเครอื ขา่ ยผู้ปกครอง 16-17 มิถุนำยน 2565  กิจกรรมค่ายคุณธรรม นกั เรียนชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 1 และ ช้นั มัธยมศึกษาปที  ี่ 4  24 มถิ ุนำยน 2565 โรงเรยี นบา้ นนาสาร จัดกจิ กรรม ใหค้ วามรเู้ รือ่ งยาเสพตดิ  เนอ่ื งในวันตอ่ ต้านยาเสพตดิ โลก 32


22 กรกฎำคม 2565 – 22 สงิ หำคม 2565  โครงการเยยี่ มบา้ นนกั เรยี น เพอ่ื สา� รวจขอ้ มลู พนื้ ฐานของนกั เรยี นเปน็ ราย บคุ คล และหาแนวทางชว่ ยเหลอื นกั เรยี นในการจดั การเรยี นการสอน และสรา้ งความสมั พนั ธอ์ นั ด ี ระหวา่ งผปู้ กครอง คร ู และโรงเรยี น  และเพือ่ รว่ มพลงั ขับเคลือ่ นระบบดูแลช่วยเหลอื นักเรยี นของโรงเรียนบา้ นนาสาร ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพและยั่งยนื ตอ่ ไป   กิจกรรมการประกวดห้องเรียนสีขาว  ห้องเรียนสะอาด  ปลอดจากอบายมุข  มกี ารใหค้ ะแนนและมอบเกยี รตบิ ตั รแกน่ กั เรยี นและคณุ ครทู ปี่ รกึ ษาเปน็ ประจา� ทกุ เดอื น 29 สิงหำคม 2565  โครงการ วิตามินสมอง  ภายใต้โรงเรียนยุติธรรม 26 กรกฎำคม 2565  งานกิจการนักเรียนจัดอบรมครูใช้โปรแกรมระบบ อุปถัมภ์ของกระทรวงยตุ ิธรรม ดูแลช่วยเหลอื นักเรียน 33


27 มถิ ุนำยน 2565 คณะกรรมการสภานกั เรยี นโรงเรยี นบา้ นนาสาร ไดม้ โี อกาสไปศกึ ษาดงู านโรงเรยี นตน้ แบบสภานกั เรยี น ของโรงเรียนศรียาภัย  จังหวัดชุมพร  โดยมีการรับฟังการน�าเสนอการด�าเนินงานของสภานักเรียน  การลงนามบันทึกข้อตกลง ความรว่ มมือการขับเคล่ือนพัฒนางานสภานักเรยี น (MOU) และการถา่ ยทอดประสบการณ์การท�างาน 12 กรกฎำคม 2565 คณะกรรมการสภานักเรียน 19 สิงหำคม 2565 นางสาวนพชกร ทวิ แพ ประธาน โรงเรียนบ้านนาสารได้ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน คณะกรรมการสภานกั เรยี นโรงเรยี นบา้ นนาสารไดร้ บั คดั เลอื กเปน็   หอ้ งเรยี นพเิ ศษ วทิ ยาศาสตร-์ คณติ ศาสตร ์ (SMP&SMT) โรงเรยี น คณะกรรมการสภานักเรียนของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บา้ นนาสาร ประจ�าปกี ารศกึ ษา 2565  มัธยมศึกษาสุราษฎรธ์ านี ชุมพร 34


7 – 8 เมษำยน 2565 โรงเรียนบา้ นนาสาร ได้จัดใหม้ กี ารอบรม เชงิ ปฏบิ ัตกิ าร การจดั ทา� แผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา  และแผนปฏิบัติการประจ�าปีการศึกษา  2565ประกอบด้วย  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนสมาคมผ้ปู กครองและครู ผแู้ ทนสมาคมศษิ ยเ์ กา่ และผ้แู ทนนกั เรียน  27 สิงหำคม 2565 สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านนาสารร่วมกับโรงเรียนบ้านนาสาร  และภาคเี ครอื ขา่ ยโรงเรยี นบา้ นนาสาร ไดจ้ ดั กจิ กรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาประจ�าปี  2565  ทอดผา้ สามคั คจี ากพ.่ี ..สนู่ อ้ ง ณ หอประชมุ สตั ตบษุ ย ์ โดยยอดเงนิ ทอดผา้ ปา่ รวมทง้ั สน้ิ จา� นวน 980,134 บาท  (เก้าแสนแปดหมน่ื หน่งึ ร้อยสามสบิ บาทถ้วน)  7 กันยำยน 2565 โรงเรียนบ้านนาสาร ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนา บุคลากรด้านการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  และ สินทรัพย ์ ณ หอประชมุ ลนิ จง 35


3 มถิ ุนำยน 2565 กจิ กรรมเน่อื งในโอกาสวนั เฉลมิ พระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมิ ลลักษณ พระบรมราชนิ ี 4 กรกฎำคม 2565 กจิ กรรมเฉลมิ พระเกียรตเิ นื่องใน โอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 28 กรกฎำคม 2565 กจิ กรรมเนอ่ื งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชริ เกลา้ เจา้ อยหู่ วั 12 สิงหำคม 2565 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง 13 ตุลำคม 2565  ตัวแทนคณะผู้บริหารและครู 23 ตลุ ำคม 2565 ตวั แทนคณะผบู้ รหิ ารและครโู รงเรยี น โรงเรยี นบา้ นนาสารเขา้ รว่ มพธิ วี างพวงมาลาเนอ่ื งในวนั สวรรคต บ้านนาสารเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวนั ปิยมหาราช  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิ บศร มหาภมู ิพลอดลุ ยเดช ณ  บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา มหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอา� เภอบา้ นนาสาร จุฬาลงกรณพ์ ระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยู่หวั  รัชกาลที ่ 5 หนา้ ที่ว่าการ อา� เภอบ้านนาสาร 36


25 เมษำยน 2565 ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการอ�าเภอ บ้านนาสารปรับภูมิทศั นน์ า้� ตกเหมืองทวด 26 พฤกษภำคม 2565 ประชุมกรรมการสถานศกึ ษา 14 มถิ นุ ำยน 2565 กิจกรรมวนั สถาปนาโรงเรยี นบ้านนาสาร ครบรอบ 71 ปี และพธิ เี ปดิ อาคารบษุ กร 11 สิงหำคม 2565  โรงเรียนบ้านนาสาร  เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลงานเงาะโรงเรียนนาสาร  (ร่วมเป็นกรรมการประกวด รถพฤกษชาติ สนบั สนนุ วงโยธวาทติ และชุดการแสดง) 27 สิงหำคม 2565 รว่ มจดั กจิ กรรมทอดผา้ ปา่ สามัคคจี ากพ.่ี .. เพื่อน้อง ร่วมกับสมาคมศษิ ย์เกา่ โรงเรียนบา้ นนาสาร 37


  ปรับปรุงซอ่ มแซมหอ้ งแนะแนวอาคารสัตตบรรณ   ปรับปรุงซอ่ มแซมห้องศนู ย์การเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร ์ อาคารโกมทุ      ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ งศนู ยก์ ารเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ อาคารโกมทุ     ปรบั ปรุงซ่อมแซมหอ้ งพักครูกลุม่ สาระการเรียนร้ภู าษาตา่ งประเทศ อาคารโกมุท   ปรับพน้ื ทซ่ี อยบา้ นพักครูนาเตรยี ะ ปลกู ต้นไมโ้ ครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่ “โคก หนอง นา”  38


ผบูŒ ริหาร/ครูยŒายมา รองฯสุภำภรณ ์ บุตรหมีน ครปู ย ะนชุ แพรกทอง ครจู นั ทนำ ฮั่นสกลุ ครวู ีระวุฒิ วิชยั นรำพงษ์ ครูโสรญำ รอดเจรญิ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย กลมุ่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ กลุม่ สาระการเรยี นร้คู ณติ ศาสตร์ รองผู้อา� นวยการโรงเรียน ยา้ ยมาจากโรงเรียนศรยี าภยั   ยา้ ยมาจากโรงเรียนท่าอุแทพทิ ยา  ย้ายมาจากโรงเรยี นทัพราชวิทยา ย้ายมาจากโรงเรยี นพนมศกึ ษา ย้ายมาจากโรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา  อ.เมอื ง จ.ชุมพร อ.กาญจนดิษฐ ์ จ.สรุ าษฎรธ์ านี อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว อ. พนม จ.สรุ าษฎรธ์ านี อ.เกาะสมยุ  จ.สุราษฎรธ์ านี ครพู ุทธชำด แสงสุวรรณ ครพู รพลิ ำส พิจติ ครเู สำวลกั ษณ์ รัสปะ ครูวีระวุทธ นำคพิน กล่มุ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพ กลุม่ สาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ กลุ่มสาระการเรยี นรู้สงั คมศึกษา กลุ่มสนบั สนนุ การสอน (แนะแนว) ยา้ ยมาจากโรงเรียนศรียาภยั   ย้ายมาจากโรงเรียนทปี ราษฎร์พิทยา   ศาสนาและวัฒนธรรม ยา้ ยมาจากโรงเรียนตะก่วั ปา่ อ.เมอื ง จ.ชมุ พร อ.ตะก่ัวปา่  จ. พงั งา อ.เกาะสมุย จ.สรุ าษฎร์ธานี ย้ายมาจากโรงเรยี นพระแสงวทิ ยา อ.พระแสง จ.สุราษฎรธ์ านี ครบู รรจใุ หม‹ตําแหน‹งครูผŒชู ‹วย ครูนรำธปิ จันทร์ศรี ครเู ฌมกิ ำ บัวพรหม ครวู ลรี ตั น ์ วิเชียร ครอู รรถกร รม่ แกว้ วชิ าเอกสงั คมศึกษา วิชาเอกชวี วิทยา วชิ าเอกสงั คมศึกษา วิชาเอกสงั คมศกึ ษา กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ สังคมศกึ ษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม สงั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม ศาสนาและวฒั นธรรม ครูกนกศักด์ ิ ข�ำคม ครศู รัญญำ ลำเพ็ชร ครูสภุ ำวดี สขุ อนนั ต์ ครกู ติ ติชัย ดำวรงุ่ รมั ย ์ วชิ าเอกศลิ ปศกึ ษา วิชาเอกภาษาไทย วชิ าเอกอาหารและโภชนาการ วิชาเอกภาษาไทย กลุ่มสาระการเรยี นรูศ้ ลิ ปะ กลมุ่ สาระการเรียนร้ภู าษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูเจนจิรำ ด�ำอินทร์ ครูวรญั ญำ ชูแสงศรี ครูทนิ กร วงศเ์ กลี้ยง วิชาเอกพลศึกษา วชิ าเอกส่อื สารมวลชน วชิ าเอกวิทยาศาสตร์ทว่ั ไป กลมุ่ สาระการเรียนรู้ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39


ผูไ้ ด้รับกำรยกย่องเชดิ ชูเกยี รต ิ เป็นผทู้ ำ� คณุ ประโยชนท์ ำงดำ้ นกำรศึกษำเป็นแบบอยำ่ งทีด่ ี ในดำ้ นกำรปฏบิ ตั ิตน กำรปฏิบัตงิ ำน เป็นท่ีประจักษ์ตอ่ สำธำรณชน ประจำ� ป  2564 รองฯปรดี ำ ด�ำด้วงโรม ครปู ย ะมำศ ปรำสำทิกะพนั ธ์ ครนู ตุ รยิ ำ เครอื หงส์ ครอู ำทิตย์ หมวดคงจันทร์ ผไู้ ด้รับรำงวัลบคุ คลคุณธรรม 4 ประกำร พอเพยี ง วินยั สุจริต จติ อำสำ ตำมโครงกำรเสรมิ หนุนกลไกเครอื ขำ่ ยทำงสงั คมเพ่ือกำรขบั เคลอื่ นจังหวดั คณุ ธรรม ประจำ� ป 2565 ครสู กุ ัญญำ คงแก้ว ครูจิรำวรรณ นำคพิน 40


ครไู ด้รับรำงวัลครแู กนน�ำผลงำนวิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรเเรียนรูเ้ ชงิ รกุ (Best Practice For Active Learning) ระดับเขตพืน้ ท่ีกำรศกึ ษำ ปก ำรศึกษำ 2565 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประเภทครูแกนน�ำ ครูรตั นำ ธนเกียรติวงษ์ ครมู นชนก จันทบูรณ์ ไดร้ บั รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั  1 ระดบั ดีเย่ียม ไดร้ บั รางวัลระดบั ดีมาก ครไู ดร้ ับรำงวลั ผลงำนวิธีปฏิบัติทเี่ ป็นเลศิ ดำ้ นกำรจดั กำรเรียนรู้เชงิ รกุ (Best Practice For Active Learning) ระดบั เขตพ้ืนทก่ี ำรศึกษำ ปก ำรศกึ ษำ 2565 กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรยี นร้ ู ประเภทครูผู้สอน ครูเมธนิ ี มีดี ครเู ฌมกิ ำ บัวพรหม กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่มุ สาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ไดร้ ับรางวัล ระดับ ดเี ยีย่ ม ไดร้ ับรางวลั  ระดับ ดเี ยย่ี ม  ครูเบญจวรรณ จนั ทวงศ์ ครูอำทิตย์ หมวดคงจันทร์ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลย ี ไดร้ บั รางวลั  ระดบั  ดมี าก ได้รบั รางวัล ระดบั  ดีเยย่ี ม ครเู ปมกิ ำ เกษตรสมบูรณ์ ครูเซน รม่ พฤกษ ์ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ได้รับรางวัล ระดับ ดีมาก สขุ ศึกษาและพลศึกษา ไดร้ ับรางวลั  ระดบั  ดีมาก ครกู มลลกั ษณ ์ สิรภิ ทั รธนำกูล กลุม่ สารคะรกอู ามั รพเรวียนั น รควู้ งทิ สยุขาศาสตร์ กล่มุ สาระการเรยี นรู้สงั คมศึกษา และเทคโนโลยี ศาสนาและวฒั นธรรม ได้รบั รางวัล ระดับ ดี ไดร้ บั รางวลั  ระดับ ดี 41


ครูวนั ชัย ชว่ ยไทย ครูทิพวรรณ แซต่ ง้ั ครูสันติ ย้มิ ปลม้ื ครรู ชั นี ศลิ ปธีรธร กลุม่ สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ปฏิบตั หิ นำ้ ที่รองผอู้ �ำนวยกำรโรงเรยี น ศำสนำ และวัฒนธรรม วทิ ยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยี ครูสุภำพร จงศริ สิ ถติ ย์ ครอู ุบล ไทยเสน ครูสำยันต์ ศรีพงษพ์ นั ธ์ุกลุ ครูวรพจน์ วชิ ัยดิษฐ กลมุ่ สำระกำรเรยี นรกู้ ำรงำนอำชีพ กลมุ่ สำระกำรเรยี นรูส้ งั คมศกึ ษำ กลมุ่ สำระกำรเรียนร้กู ำรงำนอำชพี กลมุ่ สำระกำรเรยี นร้กู ำรงำนอำชพี ศำสนำ และวัฒนธรรม 42


14-26 กันยำยน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล  ด�าเนินการประเมิน  ว.PA  ของผู้อ�านวยการโรงเรียน  รองผู้อ�านวยการโรงเรียน  และคณะครู กลมุ่ สาระตา่ ง ๆ  27 สิงหำคม 2565  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาสาร  ร่วมจัดสถานที่ในกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม ชม แชร ์ เชยี ร์ เครือข่ายการศกึ ษา ณ เขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศึกษาสรุ าษฎร์ธานี ชมุ พร 29 กนั ยำยน 2565 ค  ณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาสาร  ร่วมจัดสถานท่ีงานเกษียณอายุราชการของ ข้าราชการครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  สรุ าษฎร์ธานี


โรงเรยี นบา้ นนาสาร เลขท่ี 9 ถนนเหมืองทวด ต�ำบลนาสาร อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-341-044 โทรสาร 077-341-935 เวบ็ ไซต์ bss.ac.th


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook