Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 610-4-Natnicha-Workshop5

610-4-Natnicha-Workshop5

Published by Minnie Chupanit, 2020-10-14 08:43:27

Description: 610-4-Natnicha-Workshop5

Search

Read the Text Version

Portfolio NCAHTUNPIACNHIATSAKUL ชนั มคณธั ยโะรมบงศรเหิึกรายีษรนาธปสกุ ทจติ ีรม6วี ห/ทิ 1าย0ลายั เมล๒หขดิทลี 4

สารบัญ ประวัติส่วนตัว สิงทีสนใจ PROFILE INTERESTING ประวัติการศึกษา ผลงานทีภาคภูมิใจ EDUCATION PROUD WORK เกรนิ นํา ความสามารถพิเศษ INTRODUCTION MY SKILL CONTENT กิจกรรม อยากเข้าคณะนี เพราะ ACTIVITY WHY I WANT TO JOIN

PROFILE ประวตั ิส่วนตัว นางสาวณัฐณิชา ชูพาณิชสกุล ชอื เล่น มินนี เพศหญิง อายุ 17 ป เกิด วนั ที 21 มีนาคม 2546 หมู่โลหติ เอ สัญชาติ ไทย เชอื ชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ครอบครวั ความชอบส่วนตัว ครอบครวั มี 4 คน พีชาย 1 คน วชิ าทีชอบเรยี น อังกฤษ บิดาประกอบอาชพี เจ้าของโครงการบ้าน งานอดิเรก เล่นกับสุนัข อ่านหนังสือเรยี น เงินเดือน 800,000 มารดาประกอบอาชพี เจ้าของโครงการบ้าน ติดต่อ เงินเดือน 800,000 INSTAGRAM  minnuay ภูมิลําเนา กรุงเทพมหานคร FACEBOOK minmin mumi

EDUCATION ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา (2552 - 2557) โรงเรยี น : พระมารดา , สารสาสน์วเิ ทศรม่ เกล้า ผลการเรยี น : 4.00 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (2558 - 2560) โรงเรยี น : สตรวี ทิ ยา ๒ ผลการเรยี น : 3.50 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (2561 - 2563) โรงเรยี น : สตรวี ทิ ยา ๒ ผลการเรยี น : 3.68

เกรนิ นาํ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) นี ข้าพเจ้าจัดทําขึนเพือเปนตัวแทนนําเสนอเอกสารข้อมูลเกียวกับ ประวตั ิส่วนตัว ประวตั ิการ ศึกษา ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิเศษรวมทังเกียรติบัตร ตลอดจนพัฒนาการทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวงั วา่ แฟมสะสมผลงานฉบับนีจะทําใหท้ ุกท่านทีอ่านได้เหน็ คุณค่าและความสามารถโดย รวมของข้าพเจ้า ขอขอบคุณ คุณครูซงึ เปนผู้ใหค้ ําแนะนํา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ในการจัดทําแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนีใหส้ ําเรจ็ ลุล่วงด้วยดีและขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่  ทีได้กรุณาใหค้ วามชว่ ยเหลือในการจัดเตรยี มเอกสารและข้อแนะ นําหลายประการจนทําใหแ้ ฟมสะสม ผลงานฉบับนีมีความสมบูรณ์มากยิงขึน

กิจกรรม กิจกรรม : ขายเต้าฮวยนมสด หน้าทีทีได้รับ : ขายขนมหวานที โรงเรียน วิชาการ : นําไปเปนประสบการณ์เพือ ทําธุรกิจได้ สาธารณะประโยชน์ : คนอืนสามารถ มองเปนเเรงบรรดาลใจได้

กิจกรรม : ทําจิตอาสา หน้าทีทีได้รับ : ทําความสะอาด วิชาการ : สามารถเข้าคณะ BEC หรือ ยูนิเซฟได้ สาธารณะประโยชน์ : ความสะอาด เปนหน้าตาเเก่ชุมชน

กิจกรรม : เข้าร่วม MASTERCLASS เนะเเนวมหาลัย หน้าทีทีได้รับ : รับฟงข่าวสาร เเละ ตอบคําถามจากรุ่นพีมหาลัย วิชาการ : สามารถนําเกียรติบัตรใช้ ทําพอร์ตได้ สาธารณะประโยชน์ : นําความรู้ของ เราไปเปนประโยชน์เเก่คนอืนได้

สิงทีสนใจ ฉันสนใจทีอยากจะเปดธุรกิจส่วนตัว เชน่ รา้ นอาหาร รา้ นขายพืชผักโรงเรยี นอนุบาล หรอื โรงเรยี นสอนพิเศษ เพราะทีบ้าน ของฉันทําธุรกิจเกียวกับอสังหารมิ ทรพั ย์ นันก็คือ เปนเจ้าองโครงการบ้าน ฉันจึงสนใจทีอยากจะทํา ตอนนีฉันเลยเรมิ เรยี น IELTS และ SAT เพือทีจะนาํ คะแนนไปยืนคณะบรหิ ารธุรกิจ หากฉันเข้าไม่ได้ ฉันก็มีตัวเลือกอีก2 ตัวเลือก อันดับ2 BJM ที เปนเกียวกับสือพิมพ์ แต่มีด้านบรธิ ุรกิจเข้ามาแทรก อันดับที3 DBTM ทีเปนเกียวกับกรผลิต PRODUCT และมีความรู้ เรอื งการบรหิ ารธุรกิจเข้ามาแทรกด้วยเชน่ กัน ฉันได้วางแผนเกียวกับการเปนเจ้าของธุรกิจไว้ในอนาคตแล้ว และครอบครวั ฉันก็ทําการซอื ทีดินไวเ้ ผือ ทําใหต้ อนนีฉันต้องหาข้อมูลเกียวกับการตลาดไวอ้ ยากมาก ไม่วา่ จ.ะเปน การดูNETFLIX เกียวกับ เจ้าของธุรกิจต่างๆ หรอื หนังสือ เพือทีจะทําใหฉ้ ันสามารถไปต่อยอดต่อจากครอบครวั ได้สาํ เรจ็

ผลงานทีภาคภูมใิ จ สปอตแดนซ์ ลงแข่งขันสปอตแดนซข์ อง โรงเรยี นในวนั กีฬาสี และได้รางวลั ชนะเลิศอันดับที 1 ฝกใหเ้ รารูจ้ ักมีไหวพรบิ ทีดี เเละ มีความทะเยอทะยาน

พาเรดสวยงาม คุมพาเรดสวยงาม น้องๆมัธยมปที 1 และได้รางวัลชนะเลิศอันดับที 1 สอนให้รู้จักวางแผนงาน ซึงตรงกับคณะทีอยากเข้าเปนอันดับที 2

คําคม กล้าหาญ เเละ มีเมตตา ... 


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook