Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore โทษของคอมพิวเตอร์20519-20517

โทษของคอมพิวเตอร์20519-20517

Published by ชัชกมล นุชเจริญ, 2022-11-16 04:20:55

Description: โทษของคอมพิวเตอร์20519-20517

Search

Read the Text Version

อีบคุ เร่อื ง โทษของคอมพวิ เตอร 20517-20519


โทษของคอมพวิ เตอร 1การใชค อมพวิ เตอรต ดิ ตอกนั เปนเวลานานจะทาํ ใหเ กิดผลเสยี ตอสขุ ภาพได เชน สายตาพรา มวั ปวด เม่ือยตามรางกาย เปน ตน 2.ความสมั พันธกบั คนรอบขางลดลงความสัมพันธก บั คนในครอบครวั และคนรอบขางลดนอ ยลง เพราะเวลา สวนใหญจะถกู ใชไ ปกบั การอยทู ่หี นา จอคอมพวิ เตอร ทาํ ใหขาดสังคมได


โทษของคอมพิวเตอร 3.ทาํ ใหเกดิ ปญ หาสงั คม เชน การลอ ลวงเพ่อื ทําการมดิ ีมิราย ซ่งึ สวนใหญเกดิ ขนึ้ กบั วยั ของนักเรียน เพราะเปน วยั ทีไ่ วใ จคนงา ย จึงเปน ชอ งทางใหมจิ ฉาชีพปฏบิ ตั ใิ นสิ่งที่ไมดี 4.เกดิ การเลียนแบบพฤติกรรมทไ่ี มดีเพราะสอื่ ที่เห็นทางอนิ เทอรเ นต็ ทาํ ใหเกิดการเลียนแบบ พฤตกิ รรมตา งๆ ทไ่ี มเหมาะสม เชน การแสดงออกกับเพศตรงขา มอยา งไมเ หมาะสม หรอื แมกระท่ัง การตง้ั แกง กอ เหตตุ างๆ เปนตน


โทษของคอมพวิ เตอร 5.ไดร ับแสงธรรมชาตแิ ละอากาศบริสทุ ธไ์ิ มเ พยี งพอ 6.เด็กไมไดร ับประสบการณไม จึงไมม ีการสรางความเขมแข็งใหก ับทางเดนิ เสน ประสาททใี่ ชใน การคดิ


โทษของคอมพิวเตอร 7.จํากดั ความเคลือ่ นไหวของตา ซง่ึ เปน สาเหตุของอาการกลามเน้อื เกร็ง 8.การเคลื่อนไหวของกลา มเนอ้ื เลก็ ซ้ําๆทําใหเ กดิ ความเครยี ด 9.การขาดการออกกาํ ลังกายเปน สาเหตุของโรคอว นและปญหาสุขภาพอ่นื ๆ


โทษของคอมพิวเตอร 10.คอมพิวเตอรจํากดั จนิ ตนาการของเด็ก 11.โปรแกรมคอมพิวเตอรจ าํ กัดความคิดสรางสรรคใ นการเขยี นและการจดั รปู แบบ 12.สรางความเชื่อที่วาปญหาแกไ ขไดด วยการกดปุม


โทษของคอมพิวเตอร 13.สรางความเช่ือทีว่ าทกุ สงิ่ มเี พยี งสองดาน เชน ผิด/ถกู ใช/ ไมใช 14.ขอ มูลจากเว็บไซตจาํ นวนมากทาํ ใหมึนงงและสบั สน 15.การขาดปฏิสัมพนั ธก บั ผูอ่ืนสงผลใหพ ัฒนาการทางอารมณแ ละสงั คมถูกจาํ กดั 16.คา ใชจายทต่ี ามมา ซึ่งอาจเปน ปญ หาสําหรับครอบครวั


1. โทษของคอมพวิ เตอรท ี่มีผลตอรางกาย โรคอวน การนงั่ หนาจอคอมพวิ เตอรเ ปนเวลานาน ๆ เชน การเลน เกมทาํ ใหข าดการออกกําลังกายเปนสาเหตใุ หเกิดโรคอว นได โรคนิว้ ลอ็ ก การใชค อมพิวเตอรต อเนื่องเปนระยะเวลานาน โดยใชข อ มือหรือนิ้วมือในทาเดมิ ทําใหเกดิ พงั ผืดบริเวณชอ งเสน เอน็ ทข่ี อมือและน้วิ มอื ทําใหน ว้ิ ล็อก กางนว้ิ ออกไมได เกิดทข่ี อ มือ ทําใหเจ็บปวดมาก โรคเกีย่ วกับตา โรคตาแหงทาํ ใหแ สบตา ระคายเคอื ง มอี าการกระตกุ บรเิ วณกลา มเนอ้ื ตา ปวดหัว และอาจอักเสบจนเปน ตอ ลมได ควรพกั สายตาโดยมองข้นึ เบ้อื งสูงทกุ ๆ 10 นาที หรือ เปล่ียนอริ ยิ าบถทกุ ๆ ชั่วโมง โรคอื่นๆ เชน โรคภูมิแพ โรคลําไสอ กั เสบ โรคกระเพาะ ปสสาวะอกั เสบ


โทษของคอมพวิ เตอร . ทําใหเ กิดการวิตกกงั วล ผลกระทบนเี้ กดิ จากการขาดความรูและความเขา ใจท่ถี ูกตอ งเก่ียวกบั คอมพวิ เตอร เปนความวติ กกังวลหรอื ความกลัววา เมื่อนําคอมพิวเตอรไปใช ในสาํ นักงานและโรงงานอตุ สาหกรรมแลวจะทาํ ใหโ รงงานปลดคนงานเกาออกและไมจ างคนงานใหมเขาทาํ งานอกี แตใ นความเปน จรงิ การนํา คอมพวิ เตอรม าใชน ้ันมักจะเนน ในงานทซี่ า้ํ ซาก หรือซบั ซอ นและตองใชแ รงงานคนมาก ไมถึงกบั ตอ งการใหท ําแทนคนโดยเดด็ ขาด โดยปกติเรา มกั จะใหผทู ีท่ ํางานอยเู ดิมบางคนเปล่ียนตําแหนง ไปทํางานหนาทใี่ หม หรือฝก ใหทํางานกบั คอมพวิ เตอรแ ทน เปนการทําใหค นงานเหลานั้นมีค วามรับผิดชอบมากขนั้ และสะดวกสบายมากขึ้น จงึ ไมเรยี กกวา เปนการทําใหค นตกงาน เพราะแมการใชคอมพิวเตอรจ ะชวยทุนแรงงานคนไปได มากกจ็ รงิ ในขณะเดียวกันก็สรา งงานทางคอมพิวเตอรขึ้นจากความตองการใชคนท่ีมีความรดู านคอมพวิ เตอรอีกมากเปนการทดแทน ดังนนั้ จึง เทากบั เปลยี่ นลักษณะงานจากการใชแรงงานเปน การใชส มอง การเปลย่ี นแปลงนยี้ อ มมผี ลกระทบตอ คนงน เดมิ ทม่ี กี ารศกึ ษานอ ยอยูบาง แตถ า คน งานสามารถเรียนรูแ ละปรบั ตัวไดก็จะไมประสบปญ หาดังกลา ว


โทษของคอมพิวเตอร ทําใหม นษุ ยสมั พันธเ สอื่ มถอย การที่คนเราตองใชค อมพวิ เตอรมากขึน้ ใชเวลาสง่ั งานและโตต อบกับเครื่องมากขน้ึ จะทําใหความรสู ึกเอาใจเขามาใสใ จ เราลดนอยลงเพราะการใชง านคอมพิวเตอรมีลักษณะของการสั่งงานขางเดยี วโดยไมตอ งสนใจวา เคร่ืองจะคิดอยา งไร ตอ ไปนาน ๆ เขาคนอาจตดิ นสิ ัยในการคิดและการทํางานโดยไมส นใจความรสู ึกนกึ คิดของผูอ นื่ และอาจทาํ ใหเ กดิ ปญ หา ขัดแยง ทางดานมนษุ ยสัมพนั ธได อยางไรกต็ าม ผลกระทบนีเ้ ปนเพียงการคาดการณเ ทาน้ันยังไมแ นใ จวาจะเกดิ จรงิ หรอื ไม


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook