Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานโครงการ พัฒนา Virtual Exhibition Platform Phase3

รายงานโครงการ พัฒนา Virtual Exhibition Platform Phase3

Published by Thai Taste Journey1, 2022-11-14 07:35:53

Description: รายงานโครงการ พัฒนา Virtual Exhibition Platform Phase3

Search

Read the Text Version

สารบญั 4 5 1. รายละเอียดโครงการ 5 2. รายละเอียดแนวทางการดำเนินงานเบอื้ งต้น 6 6 2.1 แผนการดำเนนิ งาน 6 3. รายละเอยี ดการนำเสนอขอ้ มลู เบอ้ื งต้น 9 9 3.1 ภาพรวมของการทำงานของระบบ 11 3.2 เทคโนโลยี หรอื เคร่อื งมอื ทใี่ ชใ้ นการพัฒนา 12 3.3 แนวคดิ และรปู แบบการนำเสนอขอ้ มูล (Concept) 17 18 3.3.1 Dome 18 3.3.2 Exhibition 20 3.3.3 หอ้ ง B (Agro Symposium) 20 3.3.4 ห้อง T (Gift & Art Gallery) 20 3.3.5 หอ้ ง G 20 3.3.6 หอ้ ง Classroom 22 4. ขอบเขตการทำงาน 23 4.3 ระบบ Avatar 23 4.3.1 ระบบควบคุม Avatar 26 4.3.2 ระบบ Animation Wheel 28 4.3.3 ระบบเปลี่ยนเคร่อื งแต่งกาย 28 4.3.4 ระบบตกแตง่ หน้าตาและรปู ร่าง 30 4.3.5 ระบบ Scan Avatar 32 4.3.6 ระบบ Warp 33 4.4 ระบบ Interactive 34 4.4.1 ระบบ Interactive รูปภาพ 35 4.4.2 ระบบ Interactive วิดโี อ 36 4.4.3 ระบบ Interactive 3D Model 37 4.4.4 ระบบ Interactive ท่ีนั่ง 37 4.4.5 ระบบ Check In และ Vote ห้อง 4.4.6 ระบบ Sound Ambient 4.4.7 ระบบ BGM 4.5 ระบบ Communication 4.5.1 ระบบ Public Chat 1

4.5.2 ระบบ Private Chat 38 4.5.3 ระบบ Group Chat 39 4.5.4 ระบบ Voice Chat 40 4.5.5 ระบบคำหยาบ 41 4.6 ระบบ Register และ Login 42 4.6.1 ระบบ Register 42 4.6.2 ระบบ Login 42 4.6.3 ระบบลืมรหัสผ่าน 43 4.6.4 ระบบเลอื ก Server 43 4.6.5 ระบบตง้ั ค่า 44 4.6.6 ระบบเก็บแตม้ หลังบา้ น 45 4.7 ระบบ World 46 4.7.1 ระบบ Pop Up 46 4.7.2 ระบบ Notification 47 4.7.3 ระบบแสดงช่ือผ้ใู ช้ 48 4.7.4 ระบบ VIP 49 4.8 ระบบ Admin 50 4.8.1 คำสง่ั Run Event 50 4.8.2 คำสง่ั ดงึ ผใู้ ช้ไปยงั ห้อง 52 4.8.3 คำส่งั ดงึ ตวั เองไปยงั หอ้ ง 54 4.8.4 คำสั่ง แก้ไขเนื้อหา 55 4.8.5 คำส่งั Event 56 4.9 ระบบ Video Platform 61 4.10 ระบบ Live Streaming 64 4.11 ระบบ เปล่ยี นรูปภาพ วดิ โี อ Content 66 4.11.1 วิธกี ารใช้งาน 66 5. Landing Page & ระบบหลังบา้ น 70 5.1 Landing Page ดาวนโ์ หลดตวั แอป 70 6. Platform iOS & Android 71 6.1 IOS 71 6.2 Android 72 6.3 PC 73 2

7. Platform VR 74 8. Server Flow 76 3

1. รายละเอียดโครงการ 1.1. ช่ือโครงการ: Virtual Exhibition Platform Phase 3 1.2. วัตถปุ ระสงค:์ 1. เพ่ือสนับสนนุ การจัดกจิ กรรม On-Line ตา่ งๆของเครือ เช่น Innovation Exhibition, WCM Symposium, Meeting the EMC 2. เพือ่ เปน็ ศนู ย์การแชร์ความร้ดู า้ นนวัตกรรม และผลงานต่างๆของเครือ 3. เพื่อเปน็ ส่อื ประชาสัมพันธ์และนำเสนอธุรกิจของบรษิ ทั ใหแ้ กล่ ูกคา้ 1.3. กลุม่ เป้าหมาย: 1. พนกั งานในเครอื BTG ทกุ คน 2. ลูกคา้ ภายนอกท่ีได้รับเชญิ จากบริษทั 1.4. ระยะเวลาดำเนินการ: Q2/2565 – Q3/2565 1.5. มลู เหตจุ งู ใจ (Pain Point) จากสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) ส่งผลต่อการดำเนินในกิจกรรม หลายด้านของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและลูกค้า เช่น Innovation Exhibition, WCM Symposium, Meeting the EMC, Agro Symposium, Site Visit ฯลฯ ซึ่งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมแบบ On-Site ได้ ทำให้ต้องมี การปรับรูปแบบเป็น On-Line โดยปัจจุบันมีการแยกการจัดงานทำให้เกิด ค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากไม่มีการบูรณาการทรัพยากร(Resource) ใน การจัดงานร่วมกัน และมีระยะเวลาในการจัดงานที่จำกัด ไม่สามารถเข้าชมได้ ตลอดเวลา เพื่อให้การจัดงานแบบ On-Line อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด การบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน จึงจัดทำ Virtual Exhibition Platform เพื่อเป็น One Platform ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของเครือ และ ช่วยลดค่าสถานที่ เวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารของ ผู้ร่วมงานและเปิดโอกาสให้พนกั งานมีโอกาสในการเข้ารว่ มงานได้เพิ่มมากข้นึ 4

2. รายละเอยี ดแนวทางการดำเนนิ งานเบอื้ งต้น 2.1 แผนการดำเนินงาน Task Duration Start Finish งวดที่ 1 ออกแบบและจดั ทำรายงาน ประชมุ ออกแบบรูปแบบงาน 30 days 1/09/2021 30/9/2021 วางแผนการดำเนินงานขนั้ ตอนต่างๆ 23 days 1/10/2021 23/10/2021 ลงรายละเอยี ดแนวทางของงาน 31 days 1/10/2021 31/10/2021 งวดท่ี 2 ออกแบบและวางแผนดำเนนิ งาน ออกแบบส่ือตามเน้ือหาในสว่ นของ Exhibition 8 days 22/09/2021 30/09/2021 ออกแบบสอ่ื ตามเนื้อหาในสว่ นของ Dome 5 days 25/10/2021 29/10/2021 ออกแบบสอ่ื ตามเนือ้ หาในสว่ นของ Betagro City 5 days 29/11/2021 3/12/2021 ออกแบบสอ่ื ตามเนือ้ หาในส่วนของ Classroom 5 days 3/01/2022 7/01/2022 จดั ทำสือ่ ในสว่ นของ 3D Model 126 days 1/10/2021 4/02/2022 จัดทำสือ่ ในส่วนของวดิ โี อสัมมนาและ Live Stream 44 days 20/10/2021 3/12/2021 พัฒนาระบบ Virtual Exhibition Platform 127 days 11/10/2021 15/02/2022 งวดท่ี 3 สง่ มอบงาน นำระบบข้ึน Store 5 days 29/11/2021 3/12/2021 จดั ทำเอกสารคู่มอื การใชง้ าน และดแู ลระบบ 5 days 29/11/2021 3/12/2021 สง่ มอบงาน 3 days 28/03/2022 31/03/2022 5

3. รายละเอียดการนำเสนอขอ้ มลู เบื้องตน้ 3.1 ภาพรวมของการทำงานของระบบ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีหลายชนิดหลายรูปแบบเราจึง เล็งเห็นว่าสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เข้ากับสื่อต่างเพื่อให้สอดคล้องกับ เหตุการณ์ในปัจจุบันที่เกิดวิกฤตการณ์ภัยพิบัติโรคระบาดโคโรน่าไวรัส (Covid19) เราจึง นำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาสร้างให้เกิดเป็น Virtual Event โดยนำเสนอผ่านเว็บไซต์ซึ่งจะ ทำให้ผู้ใชจ้ ะได้รบั ประสบการณ์ของเทคโนโลยี ท่ีทนั สมัยและเข้าถึงไดง้ ่ายผ่านคอมพิวเตอร์ 3.2 เทคโนโลยี หรอื เครอ่ื งมือท่ีใช้ในการพัฒนา เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา: Playcanvas Playcanvas เป็นเกมเอนจิ้นสำหรบั การสรา้ งเกมทร่ี องรับแพลต์ฟอร์มเวบ็ ไซตไ์ ด้เป็น อยา่ งดี อีกทัง้ ยงั สามารถใชง้ านได้ง่ายและครอบคลุมเกมไดห้ ลากหลายรปู แบบ Autodesk Maya 6

Autodesk Maya เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนากราฟฟิกคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ที่ถูกใชว้ งการอย่างแพร่หลาย เช่น วงการวิดีโอเกม, ภาพยนต์, ละคร เป็นต้น Virtual World Virtual World คือโลกออนไลน์ที่ผู้ใช้งานแต่ละคนจะสร้างตัวแทน (Avatar) เพื่อพบปะกับผู้คนอื่นๆผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น แทนการพบปะผ่านในชีวิตจริง โดยที่ Virtual Worldจะมุ่งเน้นการทำงานให้ใกล้เคียงกับกิจกรรมในชีวิตจริงของผู้คน ใหม้ ากทส่ี ุด 7

Unity 3D Unity 3D เป็นเกมเอนจิ้นสำหรับการสร้างเกมหรือแอปพลิเคชั่นที่รองรับ Platform ได้หลากหลายแบบ ทั้ง คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Window และ Mac โทรศัพท์มือถือระบบปฏบิ ัตกิ าร Android และ iOS รวมถึงระบบ VR ดว้ ย 8

3.3 แนวคดิ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูล (Concept) BTG City มีแนวคิดเพื่อเป็นพื้นที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเครือ Betagro ในรูปแบบออนไลน์ นำเสนอความรู้ด้านนวัตกรรม และผลงานต่างๆและ เพอื่ เป็นสอ่ื ประชาสัมพนั ธ์และนำเสนอธุรกิจของบริษทั ให้แก่ลูกคา้ อีกท้งั ยังส่งเสริมภาพ ลักษณ์ขององค์กรที่มีความเป็น innovative โดย BTG City ถูกออกแบบให้มีพื้นที่ 3 พ้นื ทด่ี ว้ ยกัน 3.3.1 Dome เปน็ พ้นื ที่สำหรบั การพบปะผูค้ นจำนวนมากภายในพ้นื ท่นี จ้ี ะประกอบไปดว้ ยโดม ขนาดใหญ่ ทีข่ ้างในเป็นห้อง Conference ขนาดใหญ่รองรับผ้ใู ช้ไดป้ ระมาณ 3,000 คน และโดมขนาดเลก็ ท่ขี ้างในเปน็ หอ้ ง Conference ขนาดเลก็ 4ห้องโดยแต่ละห้องรองรับ ผู้ใช้ไดป้ ระมาณ 500 คน 9

(ภาพ Concept ของ Dome ในสว่ นของ Lobby) (ภาพ Concept ของหอ้ ง Live Stream) 10

3.3.2 Exhibition เป็นพื้นทสี่ ำหรบั การเรียนรดู้ า้ นนวัตกรรมและผลงานต่างๆของเครอื ภายในพื้นท่ี นจี้ ะประกอบไปดว้ ย (ภาพ Concept ของ Zone Exhibition) 11

3.3.3 ห้อง B (Agro Symposium) เป็นห้องให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรให้แก่ผู้ที่เข้าชมงาน ภายในห้องจะแบ่งเป็น 7 โซนเลก็ ๆ อีกดว้ ยโดยจะประกอบไปดว้ ย (ภาพรวมของหอ้ ง B Agro Symposium) 12

BTG Agro Solution เป็นห้องเริ่มตน้ จะมีการจำลองโรงงานในรูปแบบ 3 มติ ิ (ภาพ Layout ของห้อง BTG Agro Solution) Feed Solution เป็นหอ้ งแนะนำเกย่ี วกับอาหารของสตั ว์ ภายในห้องจะมีเล้าของสัตวเ์ ช่น หมู ไก่ โค ปลา (ภาพ Layout ของห้อง Feed Solution) 13

Animal Health Solution เปน็ หอ้ งที่จะแนะนำเกีย่ วกับผลติ ภัณฑย์ าของสตั ว์ (ภาพ Layout ของห้อง Animal Health Solution) Farm Equipment Solution เป็นหอ้ งท่ีจะแนะนำเกยี่ วกบั ผลิตภัณฑอ์ ุปกรณ์การเลี้ยงสตั ว์ (ภาพ Layout ของห้อง Farm Equipment Solution) 14

Lab Service Solution เป็นห้องทจี่ ะแสดงบอรด์ ข้อมูลของการตรวจสขุ ภาพของสัตว์ (ภาพ Layout ของห้อง Lab Service Solution) Agro Technical Service เปน็ ห้องทสี่ ตั วแพทย์จะใหค้ ำปรึกษาเก่ียวกบั การจัดการและดูแลสขุ ภาพสัตว์ (ภาพ Layout ของหอ้ ง Agro Technical Service) 15

Agro Customer Service เป็นห้องเก่ียวกบั งานบรกิ าร หนว่ ยงานบริหารกลยุทธ์ลกู คา้ องคก์ ร (ภาพ Layout ของห้อง Agro Customer Service) 16

3.3.4 ห้อง T (Gift & Art Gallery) เป็นห้องจดั แสดงผลงานศลิ ปะ (ตวั อยา่ งหอ้ ง Gift & Art Gallery) 17

3.3.5 ห้อง G เปน็ ห้องจดั แสดงขอ้ มูลของหัวข้อ Innovation Exhibition 3.3.6 หอ้ ง Classroom เป็นห้องเรียนทจี่ ะออกเป็น 2 ประเภทคือ Indoor และ Outdoor 1 . Classroom Indoor Classroom Indoor จะอยู่ใน SceneLobby_Classroom เป็นห้องเรียน ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ข้างประกอบไปด้วย Classroom LeftWing และ Classroom RightWing ภายในแต่ละด้านจะประกอบไป ชุดโต๊ะที่นั่ง และจอที่เป็นระบบ Video Platform ขา้ งละ 5 จอ 2. Classroom Outdoor Classroom Outdoor จะมี 2 รูปแบบด้วยกันนั้นคือ Riverview ที่จะให้ บรรยากาศถึงความเป็นทะเลที่ผ่อนคลาย และ Coral Yardที่จะให้บรรยากาศใน ป่าไม้ธรรมชาติ โดยที่ทั้ง 2 ที่จะมีองค์ประกอบคล้ายกับ Classroom Indoor นั้นคือ จุดที่นั่งสำหรับการชมวิดีโอและจอที่เป็นระบบ Video Platform โดยแต่ ละจุดจะมีจอขนาดใหญป่ ระจำจดุ ละ 1 ตวั ดว้ ยกัน 18

Classroom Coral Yard Classroom Riverview 19

4. ขอบเขตการทำงาน 4.3 ระบบ Avatar 4.3.1 ระบบควบคมุ Avatar ผู้ใชส้ ามารถควบคุมตวั ละคร Avatar ใหเ้ คลือ่ นท่ีไปยงั จุดตา่ งๆ ภายใน BETA-Verse และสามารถแสดงท่าทางตา่ งๆ เช่น น่งั ลง โบกมอื เตน้ เปน็ ตน้ 4.3.2 ระบบ Animation Wheel ผใู้ ช้สามารถกดปุม่ E หรือปุ่มโบกมือในมอื ถือเพื่อเปิด Animation Wheel ข้ึนมา ในหน้านี้ผู้ใช้สามารถกดเลือกท่าทางที่ตอ้ งการให้ตัวละครเล่นท่าทางตา่ ง ๆ ได้ Animation Wheel 20

ตวั ละครจะเลน่ ทา่ ทางท่เี ลอื ก 21

4.3.3 ระบบเปลย่ี นเคร่ืองแตง่ กาย ผู้ใช้สามารถสร้างตัวละคร Avatar ที่สามารถปรับแต่งหน้าตา ทรงผม เสื้อผ้า และเพศได้ เพื่อนำไปใช้ในการแสดงผลขณะเข้าชม BETA-Verse 22

4.3.4 ระบบตกแต่งหนา้ ตาและรูปรา่ ง ผใู้ ชส้ ามารถปรับแต่งโครงสรา้ งร่างกายเบื้องต้นใหก้ บั ตัวละครได้เช่นส่วนสูงความ ใหญข่ องกลา้ มเนอื้ ส่วนขา นำ้ หนักสว่ นบน และในส่วนของใบหน้าสามารถปรับแต่ง คิ้ว ปาก จมูก กราม ไดอ้ ีกด้วย 4.3.5 ระบบ Scan Avatar ระบบนี้จะเป็นการสแกนรูปภาพที่ผู้ใช้ถ่ายหรืออัพโหลดเข้าสู่ระบบตัวระบบจะทำ การ Generate หน้าตาตัวละครให้หลังจากผู้ใช้ได้เลือกรูปแล้วและสามารถปรับแต่งโครง หน้าเพ่มิ เตมิ ได้อีกดว้ ย หนา้ ตวั ละคร Avatar 23

กดเลอื กท่หี มวดปรบั แต่งหนา้ ตาและกดที่ อพั โหลดใบหนา้ เลอื กไฟลร์ ูปภาพหน้าตาทต่ี ้องการ 24

ระบบจะทำการ Generate หน้าตาตัวละครให้ เสร็จสิ้นข้นั ตอน 25

4.3.6 ระบบ Warp ผู#ใช#สามารถกดที่ปุ2ม M หรือ IconMap เพื่อเป@ดดูแผนที่ของฉากตGางๆโดยผู#ใช#งาน สามารถกดทป่ี ม2ุ สีแดงเพ่อื เลอื กจกุ ท่ีต#องการวารปN ไปยงั ในฉากนนั้ ๆ และกด GO เพ่ือให# ระบบดงึ ตวั ละครไปยังจดุ ท่เี ลือก กด M หรือ Icon Map 26

เลอื ก Scene และจดุ ท่ตี ้องการ เมอื่ กด GO ระบบจะทำการวารป์ ตวั ละครมาท่จี ดุ ท่เี ลอื ก 27

4.4 ระบบ Interactive 4.4.1 ระบบ Interactive รูปภาพ เมื่อคลิกเข้าชมที่รูปภาพใดๆ ตัวระบบจะแสดงรูปภาพนั้นแบบเต็มมุมมอง และสามารถปิดรูปภาพได้ เล่อื นจดุ สีขาว(Crosshair) ใหช้ ี้ไปยงั จุด Interaction 28

เม่อื กดปมุ่ F หรือ Interaction ระบบจะข้นึ ข้อมลู ของจดุ น้นั 29

4.4.2 ระบบ Interactive วดิ โี อ ระบบ Interaction แบบวิดีโอจะมีตัวอย่างบนจอทีวีให้ผู้ใช้ได้ดูตัวอย่าง โดยที่ตัวอย่างจะเป็นวิดีโอที่มีความยาวไม่มากและไม่มีเสียง แต่เมื่อผู้ใช้กด Interaction แลว้ ตวั ระบบจะดึงข้อมูลมาจาก Server และเล่นวดิ โี อตัวเต็ม 30

31

4.4.3 ระบบ Interactive 3D Model เม่อื คลกิ เขา้ ชมโมเดล 3 มติ ิใดๆ ตวั ระบบจะแสดงโมเดล 3มติ ทิ ีส่ ามารถหมนุ ดูรอบ ๆ และปดิ การแสดงผลโมเดล 3 มติ ไิ ด้ 32

4.4.4 ระบบ Interactive ทน่ี งั่ เมื่อคลิกที่นั่งตามจุดต่างๆ ใน Betagro City จะแสดง Pop-up ยืนยันจากน้ัน จะเปลย่ี นทา่ ทางของ Avatar ใหเ้ ปน็ ทา่ นง่ั บนท่ีนงั่ นน้ั 33

4.4.5 ระบบ Check In และ Vote ห้อง ในห้อง Exhibition Hall ในส่วนของท้ายห้องแต่ละห้องจะมีแท่นสีขาวพร้อม ผู้ใช้สามารถกด Interaction เพื่อให้คะแนนแก่ห้องแต่ห้องได้ระบบจะทำการ เก็บขอ้ มูลตรงน้แี ละทำเปน็ Report 34

4.4.6 ระบบ Sound Ambient จะมีเสียงบรรยายหอ้ งแต่ละหอ้ งเมอื่ เขา้ โซนของหอ้ งนน้ั ๆจะเปลี่ยนเป็นเสียงท่ตี รง กบั บธู น้ันๆ 35

4.4.7 ระบบ BGM จะมีเสยี งพืน้ หลงั ของ พนื้ ท่นี ้ี สามารถปรบั ระดบั เสียงได้ท่เี มนูต้งั คา่ เสียงได้ 36

4.5 ระบบ Communication 4.5.1 ระบบ Public Chat ผู้ใช้สามารถกด Enter หรือปุ่ม Icon กล่องข้อความเพื่อเริ่มการสนทนาแบบ สาธารณะได้ เมื่อพิมพ์ใดๆก็ตามข้อความนั้นจะขึ้นในกล่องแชทและบนหัวของ ตวั ละครดว้ ย การสนทนาน้ีผใู้ ช้ทกุ คนท่อี ยู่ในฉากเดยี วกันจะเหน็ ข้อความเหลา่ น้ีด้วย 37

4.5.2 ระบบ Private Chat Private Chat เป็นระบบแชทส่วนตัว ผู้ใช้สามารถกด Tab เพื่อเปิดหน้าต่าง แสดงรายชื่อผู้ใช้ที่กำลัง Online ในระบบ และกดไปที่ปุ่ม DM ด้านหลังชื่อผู้ใช้ ทต่ี อ้ งการสนทนาด้วยบทสนทนานี้จะไมข่ ้นึ ข้อความบนหัวของตัวละครและผูใ้ ชค้ นอนื่ จะไม่เห็นข้อความทผ่ี ใู้ ช้สองคนสนทนากัน 38

4.5.3 ระบบ Group Chat Group Chat เปน็ ระบบ Chat ท่ีผ้ใู ชท้ ำการเชญิ ผู้ใช้คนอ่ืนๆเขา้ รว่ มวงสนทนา โดยท่ผี ู้ใช้ตอ้ งทำการต้งั ช่อื กลมุ่ กอ่ นและทำการดึงผู้ใช้คนอน่ื ๆทตี่ อ้ งการและสนทนากนั ภายในกลุ่มนีโ้ ดยท่บี คุ คลทีไ่ มอ่ ยู่ในกลมุ่ จะไม่เห็นข้อความในน้ี 39

4.5.4 ระบบ Voice Chat Voice Chat เป็นการส่อื สารดว้ ยระบบเสยี ง ผู้ใช้สามารถ กดป่มุ V หรอื Icon รปู ไมค์เพื่อสนทนากบั ผใู้ ชง้ านคนอ่ืนผา่ นเสยี งได้ 40

4.5.5 ระบบคำหยาบ เวลาทผ่ี ูใ้ ชพ้ มิ พ์ขอ้ ความทเ่ี ปน็ คำหยาบตัวระบบจะทำการเซนเซอรค์ ำเหล่านัน้ ดว้ ย ตวั ขอ้ ความ ***** 41

4.6 ระบบ Register และ Login 4.6.1 ระบบ Register ผูใ้ ชส้ ามารถลงทะเบยี นเพอ่ื เข้าใชง้ าน BTG City ผา่ น Email ของตนเองโดยการ กรอก ข้อมูลจำพวก ชือ่ -นามสกุล, Email, เพศ และชื่อผู้ใชง้ านโดยข้อมูลเหล่านจ้ี ะถูก เก็บไวใ้ น Firebase 4.6.2 ระบบ Login เม่ือลงทะเบยี นเสร็จสน้ิ แล้วผู้ใชจ้ ะได้รบั Email ยนื ยนั ตัวตนไปยงั Email ทีท่ ำการ สมคั รกับทางระบบเมอ่ื กดยนื ยันตัวเรียบร้อยแล้วผู้ใช้จริงจะสามารถเข้าใชง้ านระบบได้ และสามารถ login ผา่ นเบอร์มือถอื ได้ (ตัวอย่างหน้าการ Login) 42

4.6.3 ระบบลมื รหสั ผา่ น หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านที่ทำการสมัครกับระบบ ผู้ใช้สามารถกดที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน? เมื่อกดแล้วผู้ใช้จะต้องทำการกรอก Email ที่ทำการสมัครกับระบบเมื่อกรอกเรียบร้อย แล้วระบบจะทำการสง่ Email เพือ่ Reset รหัสผ่านและใหผ้ ใู้ ชก้ รอกรหัสผ่านใหม่ 4.6.4 ระบบเลือก Server เมื่อ Login เข้ามาแล้วจะอยู่หน้าเลือก Server ที่อยู่ด้านขวา โดยจะโชว์รายช่ือ sever และจำนวนผทู้ ่ีเข้าร่วมอยู่ สามารถเขา้ ร่วมดว้ ยการกด join 43

4.6.5 ระบบตง้ั ค่า สามารถกดตั้งคา่ ได้ สามารถเพ่ิมหรือลดเสยี งดนตรไี ด้ สามารถต้งั คา่ ขนาดจอได้ เพมิ่ แสงเงา และสามารถต้งั ค่าความละเอยี ดของภาพในเกมได้ 44

4.6.6 ระบบเกบ็ แต้มหลงั บ้าน เมื่อผู้ใชไ้ ด้รับคะแนนระบบจะทำการเก็บข้อมลู คะแนนไว้ใน fire base เม่ือผู้ใชท้ ำการกลับเข้ามาเล่นแลว้ คะแนนของผูเ้ ล่นก็จะเทา่ เดมิ ไม่หายไป 45

4.7 ระบบ World 4.7.1 ระบบ Pop Up ระบบ Pop Up คือระบบแสดง Tutorial หรือวธิ ีการควบคมุ และใช้งานตวั BETA-Verse โดยที่เมื่อผู้ใช้เข้ามายังระบบตัว Pop Up นี้จะขึ้นมาให้ผู้ใช้ได้อ่านและ ทำความเขา้ ใจ โดยทีแ่ ตล่ ะ Device จะมี Tutorial ไมเ่ หมอื นกนั (ตวั อย่างระบบ Pop Up) 46

4.7.2 ระบบ Notification ระบบ Notification เป็นระบบที่แจ้งเตือนผู้ใช้งานทั่วไป ที่ไม่ใช่ VIP และ Admin การแจ้งเตือนจะเป็นการแจ้งเตือนถึงการถูกดึงไปยังห้องต่างๆท่ี Admin เป็นผู้ดำเนิน กจิ กรรม (ตัวอยา่ งระบบ Notification) 47

4.7.3 ระบบแสดงชอ่ื ผู้ใช้ ผใู้ ช้สามารถมองเหน็ ชื่อของผู้ใช้คนอืน่ บรเิ วณหัวตวั ละคร Avatar ได้ ผ้ใู ช้สามารถกด Tab เพ่อื ดูรายชื่อผ้เู ข้าใช้งานได้ 48

4.7.4 ระบบ VIP ผเู้ ลน่ ทีเ่ ป็นระดับ VIP มสี ิทธ์ทิ ่จี ะสามารถเข้าถึงสง่ิ ของบางอย่างทผี่ เู้ ลน่ ปกติเขา้ ถงึ ไม่ได้ เช่น นงั่ เก้าอี้หนา้ สดุ นั่งเกา้ อท้ี ี่มองเห็นจอได้ดีที่สดุ 49


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook