Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลสัปดาห์ที่ 4

รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลสัปดาห์ที่ 4

Published by phuwnarthrattiya, 2020-06-17 03:02:21

Description: รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลสัปดาห์ที่ 4

Search

Read the Text Version

ฟ รายงานผลการปฏิบัตงิ านการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของ โรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรน่า (COVID-๑๙) สัปดาห์ท่ี ๔ ระหว่างวนั ท่ี ๘ – ๑๒ มถิ ุนายน ๒๕๖๓ คณุ ครรู ัตตยิ า ภูวนารถ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวไิ ล สำนักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาบงึ กาฬ สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พนื้ ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

บันทึกข้อความ สว่ นราชการ โรงเรยี นอนุบาลศรีวไิ ล ท…่ี ………../……..…… วนั ที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เร่อื ง รายงานการรับ – สง่ เอกสาร แบบฝึกหัดการเรยี นโดยใช้การศึกษาทางไกลผา่ นดาวเทยี ม (DLTV) ใน สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรน่า ๒o๑๙ เรยี น ผอู้ ำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรวี ิไล ด้วยขา้ พเจา้ นางสาวรัตตยิ า ภูวนารถ ตำแหน่ง ครู รบั ผดิ ชอบหน้าทีค่ ุณครปู ระจำชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ ไดร้ ับมอบหมายให้ตดิ ตามผลการจัดการเรยี นการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชอ้ื ไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพือ่ กำกับ ติดตาม ดแู ล ช่วยเหลือ สนับสนนุ และแกป้ ัญหาร่วมกบั นกั เรียนและ ผูป้ กครอง ระหวา่ งวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓o มถิ ุนายน ๒๕๖๓ นน้ั บัดน้ี การจัดการเรียนการสอนสัปดาหท์ ่ี ๔ ตงั้ แตว่ ันท่ี ๘ มถิ นุ ายน ๒๕๖๓ ถึงวนั ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไดเ้ สร็จสนิ้ แล้ว ข้าพเจา้ จงึ ขอนำสง่ รายงานการปฏิบัตงิ านการจัดการเรยี นการสอนทางไกลมาพร้อมกับ หนงั สือฉบบั นี้ จงึ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ............................................................. ( นางสาวรตั ตยิ า ภวู นารถ ) ตำแหน่ง ครู ความคิดเหน็ ของฝ่ายบริหารงานวชิ าการ ....................................................................................................... ........................................................................... ............................................................................................................................. ..................................................... ลงชื่อ.......................................................... ( นางสมลกั ษณ์ สุวรรณวงค์ ) ตำแหน่ง หวั หน้าฝ่ายบรหิ ารงานวชิ าการ ความคดิ เหน็ ของผู้อำนวยการโรงเรยี น ............................................................................................................................................................... ................... ..................................................................... ..................................................................................................... ........ ลงชือ่ .............................................................. ( นายบญุ ทวี สาลี ) ตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนบุ าลศรีวไิ ล

ก คำนำ ตามที่ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ซึ่งทำให้โรงเรียน ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการตามภารกิจ ดังกล่าว จึงจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓o มิถุนายน ๒๕๖๓ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้มีติดผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหา รว่ มกบั นกั เรยี นและผู้ปกครอง เอกสาร “รายงานการปฏิบัติงานการจดั การเรยี นการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ประกอบด้วย ตารางเรียน รายชอื่ นกั เรยี น บันทึกเวลาเรยี น วิธกี ารรบั ชมการจดั การเรียนการสอน ปญั หาและข้อเสนอแนะ ขา้ พเจ้าขอขอบคณุ คณะครู นักเรยี น ผ้ปู กครอง ชุมชน และผ้เู กี่ยวขอ้ งทุกฝา่ ย ท่ีมสี ่วนรว่ มดำเนินงานใน การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) หวัง เป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการ จดั การเรียนการสอนทางไกลต่อไป (…………………………………………………..) (นางสาวรตั ตยิ า ภูวนารถ) ตำแหน่ง ครู

สารบญั ข เรื่อง หน้า คำนำ ก สารบัญ ข ๑. ตารางเรียน ๑ ๒. รายงานช่องทางการเรยี นนักเรยี น ๒-๔ ๓. บันทึกเวลาเรยี น ๕-๗ ๔. บันทึกการด่มื นม ๘ ๕. บันทกึ แบบลงเวลารับ-ส่งงานนักเรียน ๙-๑๐ ๖. ปัญหาและข้อเสนอแนะ ๑๑ ภาคผนวก ๑๒-๑๖

1 ๑. ตารางเรยี น

2 ๒. รายงานชอ่ งทางการเรียนนกั เรยี นช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี ๓/๑ จำนวน ๓๙ คน ตดิ ตอ่ ผ่านทางช่องทาง เลขท่ี ช่ือ-สกุล dltv.ac.th facebook youtube TV จานดาวเทียม ไม่สามารถ รบั ชมได้ ๑ เดก็ ชายปัญญา ไชวงั / ๒ เด็กชายธนาธาร ศรพี อ / ๓ เดก็ ชายพชิ ญพนธ์ เพียปอ้ ง / ๔ เดก็ ชายเศรษฐพงค์ อนิ ทเปล่ง / ๕ เดก็ ชายวรรณชัย ไชยะรกั ษ์ / ๖ เดก็ ชายศุภกติ ต์ิ ศรีโมง / ๗ เดก็ ชายนนทกร เหมวพิ ัฒน์ / ๘ เด็กชายณฐั ชนน ศรีสว่าง / ๙ เดก็ ชายไตรภมู ิ สระแก้ว / ๑๐ เด็กชายธนธรณ์ โพธ์ศิ รี / ๑๑ เด็กชายการณั ยภาส จำปาชัย / ๑๒ เด็กชายประสทิ ธิพร อยู่เย็น / ๑๓ เด็กชายณฐั พงษ์ จับหม่นั / ๑๔ เด็กหญิงณัฐณิชา หลอดบุญ / ๑๕ เด็กหญงิ ฐิติพร กุพันลำ / ๑๖ เด็กหญงิ พชั ชา ขวญั เมอื ง /

๑๗ เด็กหญิงมนสั นันท์ สงั ฆะพิลา / 3 / ๑๘ เดก็ หญิงสายรุ้ง วโิ รจะ / / / ๑๙ เดก็ หญงิ ธมนวรรณ สุรยิ ะไชย / / / / ๒๐ เดก็ หญงิ ไอลดา ดวงศรี / / / ๒๑ เด็กหญงิ อณิษฐา จำปี / ๒๒ เดก็ หญงิ พัชราวดี ชุมสิงห์ / ๒๓ เดก็ หญงิ สนุ นั ธิดา ยอนหมื่น / / ๒๔ เดก็ หญิงอรปรียา กุพนั ลำ ๒๕ เด็กหญิงวิรลั พชั ร วงคจ์ วง ๒๖ เดก็ หญงิ มุขสดุ า คนหาญ ๒๗ เดก็ หญงิ สายวารินทร์ พลมาตร ๒๘ เดก็ หญงิ พิรัตน์ชญา นนั ทา / ๒๙ เด็กหญิงธญั พร คำมุงคณุ / ๓๐ เด็กหญิงสุชีวา คำศรพี ล / ๓๑ เดก็ หญงิ ฟารดิ า องิ ซอฟฟภี่ หู ัวดอน / ๓๒ เด็กหญงิ กัญญาพัชร เอิบกมล ๓๓ เด็กหญงิ ปิยธดิ า แร่กาสินธ์ / ๓๔ เดก็ หญงิ อุษมา บญุ ยัง ๓๕ เดก็ หญิงวรี าพร พืมขุนทด ๓๖ เด็กหญงิ ญานิศา สีโมง ๓๗ เดก็ ชายอภิเดช สลกั ไชย

๓๘ เด็กหญงิ สภุ ัทรา สร้อยจกั ร / ๑๗ 4 ๓๙ เดก็ ชายรัฐศาสตร์ ทุ่งคำ / ๔ รวม ๖ ๑ ๑๑ จากตารางข้างต้นเป็นข้อมูลของนักเรียนชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ มนี ักเรยี นเข้าชมการจัดการเรียนการสอน ทางไกล จำนวน ..๓๕.. คน และมีนักเรยี นไม่สามารถเข้ารบั ชมการจดั การเรยี นการสอนได้จำนวน ...๔… คน

5 ๓. บันทกึ เวลาเรยี น บันทึกเวลาเรยี นการจดั การเรียนการสอนทางไกล ระหวา่ งวันท่ี ๘ – ๑๒ มถิ นุ ายน ๒๕๖๓ เลขที่ ชื่อ-สกุล เดือนมิถนุ ายน รวม ๑ เด็กชายปญั ญา ไชวัง ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๒ เดก็ ชายธนาธาร ศรพี อ ๕ ๓ เดก็ ชายพิชญพนธ์ เพยี ป้อง ///// ๕ ๔ เด็กชายเศรษฐพงค์ อินทเปล่ง ///// ๕ ๕ เด็กชายวรรณชยั ไชยะรกั ษ์ ///// ๕ ๖ เด็กชายศภุ กติ ติ์ ศรีโมง ///// ๕ ๗ เด็กชายนนทกร เหมวิพฒั น์ ///// ๕ ๘ เด็กชายณัฐชนน ศรีสวา่ ง ///// ๕ ๙ เด็กชายไตรภมู ิ สระแกว้ ///// ๕ ๑๐ เดก็ ชายธนธรณ์ โพธศ์ิ รี ///// ๕ ๑๑ เดก็ ชายการณั ยภาส จำปาชัย ///// ๕ ๑๒ เดก็ ชายประสทิ ธิพร อยู่เยน็ ///// ๕ ๑๓ เดก็ ชายณฐั พงษ์ จบั หมน่ั ///// ๐ ๑๔ เด็กหญงิ ณัฐณิชา หลอดบญุ ขขขขข ๕ ๑๕ เดก็ หญงิ ฐิตพิ ร กุพนั ลำ ///// ๕ ๑๖ เดก็ หญงิ พชั ชา ขวัญเมือง ///// ๕ ///// ๕ /////

๑๗ เดก็ หญงิ มนสั นนั ท์ สังฆะพลิ า 6 ๑๘ เดก็ หญิงสายรงุ้ วโิ รจะ ๑๙ เดก็ หญิงธมนวรรณ สรุ ยิ ะไชย / / / / /๕ ๒๐ เด็กหญิงไอลดา ดวงศรี ข ข ข ข ข๐ ๒๑ เดก็ หญิงอณษิ ฐา จำปี / / / / /๕ ๒๒ เด็กหญงิ พัชราวดี ชมุ สิงห์ / / / / /๕ ๒๓ เด็กหญิงสนุ นั ธดิ า ยอนหม่นื / / / / /๕ ๒๔ เดก็ หญงิ อรปรยี า กพุ ันลำ / / / / /๕ ๒๕ เดก็ หญิงวริ ัลพชั ร วงค์จวง / / / / /๕ ๒๖ เดก็ หญงิ มุขสดุ า คนหาญ / / / / /๕ ๒๗ เด็กหญงิ สายวารินทร์ พลมาตร / / / / /๕ ๒๘ เด็กหญิงพิรตั นช์ ญา นนั ทา / / / / /๕ ๒๙ เด็กหญิงธญั พร คำมุงคุณ ข ข ข ข ข๐ ๓๐ เด็กหญงิ สุชีวา คำศรีพล / / / / /๕ / / / / /๕ ๓๑ เดก็ หญงิ ฟารดิ า องิ ซอฟฟ่ีภูหวั ดอน / / / / /๕ / / / / /๕ ๓๒ เด็กหญิงกัญญาพัชร เอิบกมล / / / / /๕ ๓๓ เดก็ หญงิ ปยิ ธิดา แร่กาสนิ ธ์ / / / / /๕ ๓๔ เด็กหญิงอษุ มา บุญยัง ข ข ข ข ข๐ ๓๕ เดก็ หญิงวีราพร พืมขนุ ทด ข ข ข ข ข๐ ๓๖ เดก็ หญงิ ญานิศา สีโมง / / / / /๕ ๓๗ เดก็ ชายอภิเดช สลกั ไชย / / / / /๕

๓๘ เดก็ หญิงสุภัทรา สร้อยจกั ร 7 ๓๙ เดก็ ชายรัฐศาสตร์ ทงุ่ คำ / / / / /๕ / / / / /๕

8 ๔. บันทึกการดื่มนม

9 ๕. บนั ทกึ แบบลงเวลารับ-ส่งงานนักเรียน บนั ทึกแบบลงเวลารับ-ส่งงานนักเรียนระหว่างวนั ท่ี ๘ – ๑๒ มถิ ุนายน ๒๕๖๓

10

11 ๖. ปญั หาและข้อเสนอแนะ ๖.๑ ปญั หา จาการดำเนนิ งานการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา่ (COVID-๑๙) ระหวา่ งวันท่ี ๘ – ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ มปี ัญหาดังต่อไปน้ี ๑) นักเรียนบางคนฐานะยากจนไมม่ ีอุปกรณ์ในการบั ชม ๒) ผปู้ กครองทำงานนอกบ้านไม่สามารถดูแลบตุ รหลานได้ ๖.๒ ขอ้ เสนอแนะ จาการดำเนินงานการการจดั การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัส โคโรนา่ (COVID-๑๙) ระหวา่ งวนั ท่ี ๘ – ๑๒ มถิ นุ ายน ๒๕๖๓ มขี ้อเสนอแนะดงั ตอ่ ไปน้ี ๑) รัฐบาลควรมีงบประมาณใหน้ กั เรยี นท่ขี าดแคลนอุปกรณ์ในการบั ชม

12 ภาคผนวก

13 นักเรยี นมารบั ใบงานสปั ดาห์ท่ี ๔

14 ผลงานนักเรียน

15 รายชอื่ นกั เรยี นช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ โรงเรยี นอนบุ าลศรีวิไล ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ สำนกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นางสาวรตั ตยิ า ภวู นารถ ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ เลขที่ ชอ่ื -สกุล ๑ เด็กชายปญั ญา ไชวัง ๒ เดก็ ชายธนาธาร ศรพี อ ๓ เด็กชายพิชญพนธ์ เพียปอ้ ง ๔ เด็กชายเศรษฐพงค์ อินทเปล่ง ๕ เด็กชายวรรณชยั ไชยะรักษ์ ๖ เดก็ ชายศุภกิตติ์ ศรีโมง ๗ เด็กชายนนทกร เหมวพิ ัฒน์ ๘ เด็กชายณฐั ชนน ศรสี วา่ ง ๙ เด็กชายไตรภูมิ สระแก้ว ๑๐ เดก็ ชายธนธรณ์ โพธ์ศิ รี

๙ เดก็ ชายไตรภูมิ สระแก้ว 16 ๑๐ เดก็ ชายธนธรณ์ โพธศิ์ รี ๑๑ เด็กชายการณั ยภาส จำปาชัย ๒๗ เดก็ หญิงสายวารนิ ทร์ พลมาตร ๑๒ เด็กชายประสทิ ธิพร อย่เู ย็น ๒๘ เด็กหญิงพริ ัตน์ชญา นันทา ๑๓ เด็กชายณัฐพงษ์ จับหมั่น ๒๙ เด็กหญิงธญั พร คำมุงคณุ ๑๔ เดก็ หญงิ ณัฐณชิ า หลอดบญุ ๓๐ เดก็ หญิงสชุ วี า คำศรพี ล ๑๕ เด็กหญิงฐิติพร กุพนั ลำ ๑๖ เด็กหญงิ พัชชา ขวญั เมอื ง ๓๑ เด็กหญงิ ฟารดิ า อิงซอฟฟภ่ี หู ัวดอน ๑๗ เดก็ หญงิ มนัสนันท์ สงั ฆะพลิ า ๑๘ เดก็ หญิงสายรุง้ วโิ รจะ ๓๒ เดก็ หญงิ กัญญาพชั ร เอบิ กมล ๑๙ เด็กหญิงธมนวรรณ สุริยะไชย ๓๓ เดก็ หญงิ ปิยธิดา แรก่ าสินธ์ ๒๐ เดก็ หญงิ ไอลดา ดวงศรี ๓๔ เดก็ หญงิ อษุ มา บญุ ยัง ๒๑ เด็กหญิงอณษิ ฐา จำปี ๓๕ เด็กหญงิ วีราพร พืมขุนทด ๒๒ เด็กหญิงพัชราวดี ชุมสงิ ห์ ๓๖ เด็กหญงิ ญานิศา สีโมง ๒๓ เดก็ หญิงสนุ ันธิดา ยอนหม่นื ๓๗ เด็กชายอภิเดช สลักไชย ๒๔ เดก็ หญงิ อรปรยี า กพุ ันลำ ๓๘ เดก็ หญงิ สุภทั รา สร้อยจักร ๒๕ เดก็ หญงิ วริ ัลพัชร วงคจ์ วง ๓๙ เด็กชายรฐั ศาสตร์ ทงุ่ คำ ๒๖ เดก็ หญิงมุขสุดา คนหาญ