Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายวิชา โครงงานอาชีพ ม.3

รายวิชา โครงงานอาชีพ ม.3

Published by jobchu, 2022-11-08 07:54:23

Description: Binder1

Search

Read the Text Version

แบบบันทึกผลการเรียนประจาํ รายวชิ า โรงเรยี น ธรี กานทบ า นโฮง อาํ เภอ/เขต บานโฮง จังหวดั ลําพูน ช้ันมัธยมศกึ ษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปก ารศกึ ษา 2564 เวลาเรยี น รหสั วชิ า ง23281 รายวิชา โครงงานอาชีพ นายพิชยั นิราราช 2 ชว่ั โมง/สัปดาห หนวยกติ 1.00 ผลการประเมนิ ครูผสู อน นายบรรจบ ชมู ก 0 ร มส มก ผ มผ อ่นื ๆ ครทู ี่ปรึกษา นางศรเี รญิ มีพิมพ 8 23.53 สรปุ ผลการประเมิน จาํ นวนนักเรียน ระดบั ผลการเรยี น 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 34 16 6 4 คิดเปนรอยละ 47.0617.6511.76 ผลการประเมนิ คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค ผลการประเมนิ การอา นคิดวิเคราะหและเขียน 3=ดีเยี่ยม 2=ดี 1=ผาน 0=ไมผาน 3=ดีเยี่ยม 2=ดี 1=ผาน 0=ไมผ าน 24 2 8 26 2 6 70.59 5.88 23.53 76.47 5.88 17.65 ครูผสู อน หวั หนากลมุ สาระการเรียนรู การอนุมตั ผิ ลการเรียน หวั หนา งานทะเบยี นวัดผล รองผอู ํานวยการ/รองอาจารยใ หญ อนุมตั ิ ไมอ นุมัติ ลงช่ือ อนมุ ตั ิ ไมอนมุ ัติ ลงชอ่ื อนุมัติ ไมอ นุมตั ิ ลงช่ือ เรยี นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ลงชื่อ 0 อนมุ ตั ิ ไมอ นมุ ตั ิ (นายธรี ะศักดิ์ แกวสขุ ) ผูอ าํ นวยการโรงเรยี น รายงานจาก : BookMarks2551 Program Version V วันท่ี........เดอื น..........................พ.ศ............... 24/03/2565


ง23281 โครงงานอาชพี รายวิชาเพ่มิ เติม กลุมสาระการเรียนรกู ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หนวยกติ คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความหมาย ความสําคัญของอาชีพสุจริต การขาย การตลาด และโครงงานอาชีพ หลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงาน กระบวนการเทคโนโลยี การวิเคราะหโครงงาน การเขียนโครงงาน ปฏบิ ัตกิ ารทําโครงงาน การจดบันทึกการปฏิบัติงาน การทาํ บัญชรี ายรบั – รายจา ย การเขยี นรายงานโครงงาน และการนําเสนอโครงงาน โดยใชท ักษะกระบวนศึกษา สาํ รวจ วเิ คราะห วางแผน ออกแบบวธิ ีการเกยี่ วกับโครงงานอาชีพ เลือก โครงงานอาชีพตามความรู ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง เห็นคุณคาของการประกอบ อาชพี สจุ รติ ตระหนักในการเลือกใชทรัพยากร รจู ักการทํางานเปนกลมุ มจี ิตสำนกึ มคี วามรกั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มคี วามซ่ือสัตยสุจรติ มวี ินยั ใฝเรยี นรู เปน พื้นฐาน ในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิต สาธารณะ อนรุ ักษภมู ปิ ญญาทองถ่ินตามแนวทางปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง ดำรงชีวติ ตามหลักคานิยม 12 ประการของคนไทย และมงุ สปู ระชาคมอาเซยี น ผลการเรยี นรู 1. เขาใจความหมายทเี่ ก่ยี วกับอาชีพสจุ รติ การขาย การตลาดและโครงงานอาชีพ 2. เขาใจและอธิบายถึงหลักและวธิ ีการ ขอบขาย และประเภทของโครงงาน 3. เขา ใจสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อจดั ทาํ โครงงานอาชพี 4. มีการวเิ คราะหและวางแผน ออกแบบวธิ กี ารโดยใชเ ทคโนโลยีเพือ่ จัดทําโครงงานอาชีพได 5. เขา ใจขัน้ ตอนการเขียนโครงงานอาชีพและปฏิบตั ิการจัดทาํ โครงงานอาชพี ได 6. เลือกวัสดุ-อุปกรณใ นทองถิ่นและประยุกตใ ชเ ทคโนโลยที ่ีเหมาะสมเพื่อการแกป ญ หา ปรับปรุงและพฒั นางานได 7. จดบนั ทกึ การปฏบิ ตั ิงาน ทําบัญชีรายรับ-รายจายและประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านได 8. เขยี นรายงานและนําเสนอโครงงานได รวมท้ังหมด 8 ผลการเรยี นรู


รหสั วิชา ง23281 ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปท ี่ 3 ปก ารศกึ ษา 2564 ภาคเรียนท่ี 2 หนว ยการเรียนรู มาตรฐานการเรยี นรู ภาระงานและสัดสว นคะแนนประเมินผล ลาํ ดับ ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตวั ชว้ี ัด เวลา คะ ภาระงาน/ชิ้นงาน/กิจกรรม ใช ท่ี แนน ตัดสิน ใช 1 ความรูเบอื้ งตนการทาํ โครงงาน 10 10 การเลือก และวเิ คราะห การเขยี นเคา โค ใช ใช 2 การปฏบิ ัตติ ามแผนและตรวจสอบฯ 20 50 การปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบฯ 3 การเขยี นรายงาน การนาํ เสนอ ผลงาน 10 20 การเขยี นรายงาน การนาํ เสนอ ผลงาน รวมหนวยการเรยี นรู 40 80 คะแนนประเมินผลกลางภาค คะแนนประเมนิ ผลปลายภาค 10 รวมคะแนนประเมินผล 10 100 รหัสครู 705 ชือ่ -นามสกลุ นายบรรจบ ชมู ก สงั กดั กลุมสาระการงานอาชพี และเทคโนโลยี


รหัสวชิ า ง23281 ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปท ี่ 3 ปการศึกษา 2564 ภาคเรยี นที่ 2 เลข เลข ชอ่ื -ชอ่ื สกลุ วันเดอื นปทีข่ าดเรยี น ที่ ประจําตวั 07/01/65[ข2] 14/01/65[ข2] 04/02/65[ข2] 1 14357 เด็กชายปย กรวีร ยะมงั 07/01/65[ข2] 14/01/65[ข2] 04/02/65[ข2] 2 14362 เดก็ ชายเอกภพ หวายพรม 07/01/65[ข2] 14/01/65[ข2] 04/02/65[ข2] 3 14375 เดก็ ชายกนกกร แสนยอง 07/01/65[ข2] 14/01/65[ข2] 04/02/65[ข2] 4 14385 เด็กชายพงศร วี ยุทธิสทิ ธิพงศ 07/01/65[ข2] 14/01/65[ข2] 04/02/65[ข2] 5 14408 เด็กชายกฤษกร ใจหว ยหา 07/01/65[ข2] 14/01/65[ข2] 04/02/65[ข2] 6 14425 เดก็ ชายวชั ระวุฒิ ยศตะ 07/01/65[ข2] 14/01/65[ข2] 04/02/65[ข2] 7 14415 เด็กชายธรี เทพ พลูเพม่ิ 07/01/65[ข2] 14/01/65[ข2] 04/02/65[ข2] 8 14382 เด็กชายธนภทั ร เขม็ ทอง 11/02/65[ข2] 18/02/65[ข2] 9 14390 เด็กชายศวิ พจน ต้ือเสาร 14/01/65[ข2] 10 14446 เด็กชายจริ พฤทธ์ิ จรเทศ 11 14449 เด็กชายธนธรณ เทพขาว 14/01/65[ข2] 04/02/65[ข2] 12 14717 เด็กชายธรี ภาพ เจริญสุข 13 14361 เด็กชายอนุภทั ร จันทวงค 07/01/65[ข2] 14/01/65[ข2] 04/02/65[ข2] 14 14389 เด็กชายวรวุฒิ อดุ ขา 15 14393 เด็กชายอภิรกั ษ ตาสภุ า 16 14409 เด็กชายกอ งภพ จนิ าจนั ทร 17 14413 เด็กชายณัฐภพ นนั ตา 18 14423 เดก็ ชายวชิรวิทย สรอยญาน 19 14426 เดก็ ชายศรัณยู เจรญิ คุปต 20 14441 เดก็ ชายกันตพงศ รนุ บาง 21 14443 เดก็ ชายกิตติพงศ ปนตาดง 22 14444 เดก็ ชายกิตติภณ ปน ตาดง 23 14455 เดก็ ชายภบู ดินทร สุวรรณแพร 24 14456 เดก็ ชายศรณั ย โชติกันทะ 25 14486 เดก็ ชายรชั ชานนท รตั นาภรณ 26 14380 เดก็ ชายชณภัทร จํานงคท รง 27 14442 เด็กชายกานตดนยั กองตะนะ 28 14453 เด็กชายปฎภิ าณ วงคฝน 29 14479 เดก็ ชายกิตตพิ งษ ตะออ ด 30 14481 เด็กชายชนะชัย แสนวงศ 31 14484 เด็กชายธราดล พายุมง่ั 32 14485 เดก็ ชายเนตพิ ล อุฒาพยบั 33 14489 เดก็ ชายอนนั ดา ญาณะทาน 34 14490 เดก็ ชายอนุชา คาํ นาสัก รหัสครู 705 ชอื่ -นามสกุล นายบรรจบ ชมู ก สังกัดกลมุ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


เลข นกั เรยี น รหัสวิชา ง23281 ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปท ี่ 3 ปก ารศึกษา 2564 ภาคเรยี นท่ี 2 เวลาเรยี น ท่ี เต็ม เรียน ขาด วนั เดอื นปทขี่ าดเรียน 1 ปย กรวีร 2 เอกภพ 40 34 6 3 กนกกร 40 34 6 4 พงศร วี 40 34 6 5 กฤษกร 40 34 6 6 วัชระวุฒิ 40 34 6 7 ธีรเทพ 40 34 6 8 ธนภทั ร 40 34 6 9 ศวิ พจน 40 34 6 10 จริ พฤทธิ์ 40 36 4 11 ธนธรณ 40 38 2 12 ธีรภาพ 40 40 0 13 อนภุ ทั ร 40 40 0 14 วรวุฒิ 40 40 0 15 อภริ กั ษ 40 40 0 16 กองภพ 40 40 0 17 ณฐั ภพ 40 40 0 18 วชิรวทิ ย 40 40 0 19 ศรณั ยู 40 40 0 20 กันตพงศ 40 40 0 21 กิตติพงศ 40 40 0 22 กติ ติภณ 40 40 0 23 ภบู ดินทร 40 40 0 24 ศรัณย 40 40 0 25 รชั ชานนท 40 40 0 26 ชณภทั ร 40 36 4 27 กานตดนัย 40 40 0 28 ปฎิภาณ 40 40 0 29 กิตตพิ งษ 40 34 6 30 ชนะชยั 40 40 0 31 ธราดล 40 40 0 32 เนติพล 40 40 0 33 อนนั ดา 40 40 0 34 อนชุ า 40 40 0 40 40 0 รหสั ครู 705 ชอื่ -นามสกุล นายบรรจบ ชมู ก สังกัดกลุมสาระการงานอาชพี และเทคโนโลยี


รหัสวิชา ง23281 ช้นั มธั ยมศกึ ษาปท ่ี 3 ปก ารศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 เลข นักเรยี น หนว ยการเรียนที่ 1 หนว ยการเรียนท่ี 2 หนว ยการเรยี นท่ี 3 หนว ยการเรยี นท่ี 4 ท่ี 253 10 5 25 20 50 3 10 7 20 1 ปยกรวีร 132 6 -1 -1 12 -1* -1 -1 -1 -1* 2 เอกภพ -1 -1 -1 -1* -1 -1 -1 -1* -1 -1 -1 -1* 3 กนกกร -1 -1 -1 -1* -1 -1 10 -1* -1 -1 -1 -1* 4 พงศรวี -1 -1 -1 -1* -1 -1 12 -1* -1 -1 -1 -1* 5 กฤษกร -1 -1 -1 -1* 1 -1 12 -1* -1 -1 -1 -1* 6 วชั ระวฒุ ิ 242 8 -1 -1 12 -1* -1 -1 -1 -1* 7 ธรี เทพ -1 -1 -1 -1* -1 -1 -1 -1* -1 -1 -1 -1* 8 ธนภทั ร 132 6 -1 -1 -1 -1* -1 -1 -1 -1* 9 ศวิ พจน 10 จิรพฤทธ์ิ 242 8 4 22 17 43 2 8 6 16 11 ธนธรณ 12 ธีรภาพ 132 6 4 19 15 38 2 8 5 15 13 อนุภทั ร 14 วรวุฒิ 253 10 4 22 17 43 2 8 6 16 15 อภริ ักษ 16 กอ งภพ 253 10 4 23 17 44 2 8 6 16 17 ณฐั ภพ 18 วชิรวทิ ย 253 10 5 23 18 46 3 9 6 18 19 ศรณั ยู 20 กันตพงศ 253 10 4 22 17 43 2 8 6 16 21 กติ ติพงศ 22 กติ ติภณ 242 8 4 19 16 39 2 8 5 15 23 ภูบดนิ ทร 24 ศรณั ย 253 10 5 23 18 46 3 10 7 20 25 รัชชานนท 26 ชณภัทร 253 10 5 22 17 44 3 10 7 20 27 กานตดนัย 28 ปฎิภาณ 253 10 5 23 18 46 3 9 6 18 29 กิตติพงษ 30 ชนะชยั 253 10 4 19 18 41 2 8 6 16 31 ธราดล 32 เนตพิ ล 253 10 4 19 17 40 2 8 6 16 33 อนนั ดา 34 อนชุ า 243 9 5 22 17 44 3 9 6 18 142 7 5 21 16 42 3 9 6 18 253 10 5 20 16 41 3 9 5 17 243 9 4 19 16 39 2 8 5 15 123 6 5 19 17 41 3 9 5 17 253 10 5 19 17 41 3 10 5 18 253 10 5 24 20 49 3 10 7 20 122 5 5 20 15 40 3 10 5 18 253 10 5 24 20 49 3 10 7 20 253 10 5 24 20 49 3 10 7 20 253 10 5 22 18 45 3 10 6 19 242 8 5 22 18 45 3 10 6 19 132 6 5 20 17 42 3 10 6 19 253 10 5 23 20 48 3 10 7 20 รหัสครู 705 ช่อื -นามสกุล นายบรรจบ ชูมก สงั กัดกลุม สาระการงานอาชพี และเทคโนโลยี


1 โรงเรียนธีรกานทบานโฮง จังหวดั ลาํ พนู รายงานผลการบนั ทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนช้นั มธั ยมศกึ ษาปท่ี 3 ปก ารศกึ ษา 2564 รหัสวิชา ง23281 รายวิชา โครงงานอาชพี จํานวน 1.0 หนวยกติ ลําดบั หมายเลข ชื่อตัว-นามสกลุ หนว ย กลางภาค ปลายภาค รวม ผล หมายเหตุ 80 10 10 100 การเรียน 1 14357 เดก็ ชายปยกรวรี  ยะมัง 1-4 2 14362 เดก็ ชายเอกภพ หวายพรม -1 5 7 * -1 ร 1-5 3 14375 เดก็ ชายกนกกร แสนยอง -1 5 2 * -1 ร 1-6 4 14385 เด็กชายพงศรวี ยุทธสิ ิทธพิ งศ -1 5 5 * -1 ร 1-9 5 14408 เด็กชายกฤษกร ใจหวยหา -1 5 4 * -1 ร 1-11 6 14425 เดก็ ชายวชั ระวุฒิ ยศตะ -1 5 2 * -1 ร 1-15 7 14415 เดก็ ชายธีรเทพ พลูเพม่ิ -1 5 3 * -1 ร 2-13 8 14382 เดก็ ชายธนภทั ร เขม็ ทอง -1 -1 2 * -1 ร 3-8 -1 8 4 * -1 ร 9 14390 เด็กชายศิวพจน ตือ้ เสาร 67 5 3 75 3.5 3-10 10 14446 เดก็ ชายจริ พฤทธ์ิ จรเทศ 59 6 5 70 3 3-16 11 14449 เดก็ ชายธนธรณ เทพขาว 69 5 6 80 4 3-18 12 14717 เด็กชายธรี ภาพ เจรญิ สุข 70 6 4 80 4 3-21 13 14361 เดก็ ชายอนภุ ทั ร จันทวงค 74 7 3 84 4 4-4 14 14389 เดก็ ชายวรวุฒิ อุดขา 69 5 2 76 3.5 4-7 15 14393 เด็กชายอภริ ักษ ตาสุภา 62 5 3 70 3 4-8 16 14409 เดก็ ชายกอ งภพ จินาจนั ทร 76 7 6 89 4 4-9 17 14413 เด็กชายณัฐภพ นันตา 74 6 8 88 4 4-10 18 14423 เดก็ ชายวชริ วิทย สรอยญาน 74 7 7 88 4 4-11 19 14426 เด็กชายศรณั ยู เจรญิ คปุ ต 67 8 3 78 3.5 4-12 20 14441 เด็กชายกันตพงศ รุนบาง 66 6 6 78 3.5 4-13 21 14443 เด็กชายกิตตพิ งศ ปน ตาดง 71 7 5 83 4 4-14 22 14444 เดก็ ชายกิตตภิ ณ ปนตาดง 67 6 2 75 3.5 4-15 23 14455 เดก็ ชายภูบดินทร สวุ รรณแพร 68 7 8 83 4 4-18 24 14456 เด็กชายศรณั ย โชตกิ นั ทะ 63 5 2 70 3 4-19 25 14486 เดก็ ชายรัชชานนท รตั นาภรณ 64 5 4 73 3 4-20 26 14380 เดก็ ชายชณภัทร จํานงคท รง 69 7 7 83 4 5-1 27 14442 เดก็ ชายกานตดนัย กองตะนะ 79 8 9 96 4 5-2 28 14453 เดก็ ชายปฎภิ าณ วงคฝ น 63 5 9 77 3.5 5-4 29 14479 เดก็ ชายกิตตพิ งษ ตะ ออ ด 79 9 10 98 4 5-7 30 14481 เด็กชายชนะชัย แสนวงศ 79 9 9 97 4 5-9 31 14484 เด็กชายธราดล พายุมง่ั 74 8 7 89 4 5-10 32 14485 เดก็ ชายเนติพล อฒุ าพยับ 72 8 8 88 4 5-11 33 14489 เด็กชายอนันดา ญาณะทาน 67 8 8 83 4 5-12 34 14490 เดก็ ชายอนชุ า คํานาสัก 78 8 8 94 4 5-13 ครผู ูส อน 705 นายบรรจบ ชูมก กลมุ สาระการเรยี นรกู ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 24/03/2565


รหสั วชิ า ง23281 ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปท ่ี 3 ปการศึกษา 2564 ภาคเรยี นท่ี 2 เลข นักเรยี น คุณลักษณะ1 คุณลกั ษณะ2 คุณฯ3 คุณลักษณะ4 คุณลกั ษณะ5 คณุ ลักษณะ6 คุณลกั ษณะ7 คณุ ลักษณะ8 ผลการ ท่ี 1.1 1.2 1.3 1.4 [1] 2.1 2.2 [2] 3.1 [3] 4.1 4.2 [4] 5.1 5.2 [5] 6.1 6.2 [6] 7.1 7.2 7.3 [7] 8.1 8.2 [8] ประเมนิ 1 ปย กรวรี  33333222111112222223333111 2 2 เอกภพ 33333222111112221113333111 1 3 กนกกร 33333222111112221113333111 1 4 พงศรวี 33333222111112221113333111 1 5 กฤษกร 33333222111112222223333111 2 6 วชั ระวฒุ ิ 33333222111112221113333111 1 7 ธีรเทพ 33333222111112221113333111 1 8 ธนภัทร 33333222111112221113333111 1 9 ศวิ พจน 33333333333333333333333222 3 10 จริ พฤทธ์ิ 33333333333333332223333222 3 11 ธนธรณ 33333333333333333333333333 3 12 ธีรภาพ 33333333333333333333333222 3 13 อนุภัทร 33333333333333333333333333 3 14 วรวฒุ ิ 33333333333333333333333333 3 15 อภิรกั ษ 33333333333333333333333333 3 16 กองภพ 33333333333333333333333333 3 17 ณฐั ภพ 33333333333333333333333333 3 18 วชิรวทิ ย 33333333333333333333333333 3 19 ศรัณยู 33333333333333333333333333 3 20 กันตพงศ 33333333333333333333333333 3 21 กติ ตพิ งศ 33333333333333333333333333 3 22 กิตติภณ 33333333333333332223333333 3 23 ภูบดินทร 33333333333333333333333333 3 24 ศรัณย 33333333333333333333333333 3 25 รัชชานนท 33333333333333332223333333 3 26 ชณภัทร 33333333333333333333333333 3 27 กานตด นยั 33333333333333333333333333 3 28 ปฎิภาณ 33333333333333332223333333 3 29 กติ ตพิ งษ 33333333333333333333333333 3 30 ชนะชยั 33333333333333333333333333 3 31 ธราดล 33333333333333333333333333 3 32 เนตพิ ล 33333333333333333333333333 3 33 อนนั ดา 33333333333333333333333333 3 34 อนุชา 33333333333333333333333333 3 รหัสครู 705 ชื่อ-นามสกุล นายบรรจบ ชมู ก สังกดั กลมุ สาระการงานอาชพี และเทคโนโลยี


รหสั วชิ า ง23281 ชนั้ มธั ยมศึกษาปที่ 3 ปก ารศกึ ษา 2564 ภาคเรยี นท่ี 2 เลข นกั เรียน อาน คดิ วเิ คราะห และเขียน ผลการ หมายเหตุ ท่ี คร้ัง1 คร้งั 2 คร้งั 3 ครง้ั 4 ครง้ั 5 ประเมนิ 1 ปย กรวรี  122111 2 เอกภพ 111111 3 กนกกร 111111 4 พงศรวี 111111 5 กฤษกร 121111 6 วัชระวฒุ ิ 111111 7 ธรี เทพ 111111 8 ธนภัทร 122111 9 ศวิ พจน 222232 10 จิรพฤทธิ์ 322333 11 ธนธรณ 232333 12 ธรี ภาพ 222332 13 อนุภัทร 333333 14 วรวฒุ ิ 322333 15 อภิรักษ 333333 16 กองภพ 333333 17 ณัฐภพ 333333 18 วชิรวิทย 333333 19 ศรณั ยู 322333 20 กนั ตพงศ 333333 21 กติ ติพงศ 333333 22 กิตตภิ ณ 322333 23 ภูบดนิ ทร 333333 24 ศรณั ย 333333 25 รัชชานนท 333333 26 ชณภทั ร 333333 27 กานตดนัย 333333 28 ปฎิภาณ 333333 29 กติ ติพงษ 333333 30 ชนะชัย 333333 31 ธราดล 333333 32 เนตพิ ล 333333 33 อนนั ดา 333333 34 อนุชา 333333 รหสั ครู 705 ชอื่ -นามสกุล นายบรรจบ ชูมก สงั กดั กลมุ สาระการงานอาชพี และเทคโนโลยี


สมรรถนะนกั เรยี นช้นั ม.3 รายวชิ า โครงงานอาชพี รหัส ง23281 ปการศกึ ษา 2/2564 ที่ ช่อื - สกุล สอื่ สาร สรุปผลรายสมรรถนะ แปล การคดิ ปญหา ทักษะชวี ติ เทคโน ความหมาย 1 นายปย กรวรี  ยะมงั พอใช ดี ดี ดี ดี ดี 2 นายเอกภพ หวายพรม ดี พอใช พอใช ดี ดี พอใช 3 นายกนกกร แสนยอง ดี พอใช พอใช ดี ดี พอใช 4 นายพงศรวี ยุทธิสิทธิพงศ ดี พอใช พอใช ดี ดี พอใช 5 นายกฤษกร ใจหวยหา พอใช ดี ดี ดี พอใช พอใช 6 นายวชั ระวุฒิ ยศตะ พอใช ดี ดี ดี พอใช พอใช 7 นายธีรเทพ พลูเพิ่ม ดี พอใช พอใช ดี ดี พอใช 8 นายธนภัทร เข็มทอง ดี พอใช พอใช ดี ดี พอใช 9 นายศิวพจน ตอื้ เสาร ดี พอใช ดี ดี พอใช พอใช 10 นายจริ พฤทธิ์ จรเทศ ดี ดี ดี ดี พอใช ดี 11 นายธนธรณ เทพขาว ดี ดี ดี ดี ดี ดีเยย่ี ม 12 นายธีรภาพ เจรญิ สุข ดี ดี ดี ดี ดี ดเี ยย่ี ม 13 นายอนภุ ัทร จันทวงค ดี ดี ดี ดี ดี ดเี ยย่ี ม 14 นายวรวฒุ ิ อดุ ขา ดี พอใช ดี ดี ดี ดี 15 นายอภริ กั ษ ตาสภุ า ดี ดี ดี ดี ดี ดีเยี่ยม 16 นายกอ งภพ จนิ าจันทร ดี ดี ดี ดี ดี ดเี ยี่ยม 17 นายณัฐภพ นันตา ดี ดี ดี ดี ดี ดเี ยี่ยม 18 นายวชิรวทิ ย สรอ ยญาน ดี ดี ดี ดี ดี ดีเยีย่ ม 19 นายศรณั ยู เจริญคปุ ต ดี ดี ดี ดี ดี ดีเยย่ี ม 20 นายกันตพงศ รนุ บาง ดี ดี ดี ดี ดี ดีเยย่ี ม 21 นายกติ ตพิ งศ ปน ตาดง ดี ดี ดี ดี ดี ดีเยย่ี ม 22 นายกิตตภิ ณ ปนตาดง ดี พอใช ดี ดี ดี ดี 23 นายภูบดนิ ทร สวุ รรณแพร ดี ดี ดี ดี ดี ดเี ยี่ยม 24 นายศรัณย โชติกนั ตะ ดี พอใช ดี ดี ดี ดี 25 นายรชั ชานนท รัตนาภรณ ดี ดี ดี ดี ดี ดเี ยี่ยม 26 นายชณภัทร จาํ นงคท รง ดี ดี ดี ดี ดี ดีเยย่ี ม 27 เดก็ ชายกานตด นัย กองตะนะ ดี ดี ดี ดี ดี ดเี ยี่ยม 28 นายปฎิภาณ วงคฝ น ดี ดี ดี ดี ดี ดเี ยย่ี ม 29 นายกิตตพิ งษ ตะออด ดี ดี ดี ดี ดี ดีเยย่ี ม 30 นายชนะชยั แสนวงค ดี ดี ดี ดี ดี ดเี ยี่ยม 31 นายธราดล พายมุ ่ัง ดี ดี ดี ดี ดี ดีเยี่ยม 32 เดก็ ชายเนติพล อุฒาพยับ ดี ดี ดี ดี ดี ดีเยย่ี ม 33 เดก็ ชายอนนั ดา ญาณะทาน ดี ดี ดี ดี ดี ดีเยย่ี ม 34 นายอนชุ า คํานาสกั ดี ดี ดี ดี ดี ดีเยย่ี ม 35 36 37 38 39 40


ครผู ูสอน นายบรรจบ ชมู ก


พมิ พ ์


รหัสวชิ า ง23281 ชัน้ มัธยมศึกษาปท ่ี 3 ปการศกึ ษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 แผนภมู แิ ทงแสดงผลการเรยี นของนักเรียน 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ท ผ มก มผ มส ร X 0 ระดบั สถติ ิผลการเรียนของนักเรียน จํานวนนักเรียน ผลการเรียน ความหมาย ชาย หญงิ รวม รอยละ 0 ตาํ่ กวาเกณฑ 0 0 0 0.00 1 ผานเกณฑข ัน้ ตํา่ 0 0 0 0.00 1.5 พอใช 0 0 0 0.00 2 ปานกลาง 0 0 0 0.00 2.5 คอ นขา งดี 0 0 0 0.00 3 ดี 4 0 4 11.76 3.5 ดมี าก 6 0 6 17.65 4 ดีเย่ียม 16 0 16 47.06 ท เทียบโอน 0 0 0 0.00 ผ ผาน 0 0 0 0.00 มก ไมค ิดหนวยกิต 0 0 0 0.00 มผ ไมผาน 0 0 0 0.00 มส ไมมสี ิทธส์ิ อบ 0 0 0 0.00 ร รอการตดั สนิ 8 0 8 23.53 X 0 0 0 0.00 จาํ นวนนักเรียน คาสถติ ิ หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ย คะแนนตาํ่ สุด 34 จาํ นวนนักเรียนทใี่ ชคํานวณ 26 คน คะแนนสูงสุด 82.50 คา เบ่ยี งเบนมาตรฐาน (S.D.) 70.00 คาความแปรปรวน 98.00 คาสมั ประสิทธ์ิของการกระจาย (C.V.) 8.34 69.62 10.11 ประสทิ ธภิ าพอยใู นระดับดี รหสั ครู 705 ชอ่ื -นามสกลุ นายบรรจบ ชูมก สังกัดกลุมสาระการงานอาชพี และเทคโนโลยี


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook