Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ประกาศ รางวัล หนึ่่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2564 ระดับภูมิภาค

ประกาศ รางวัล หนึ่่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2564 ระดับภูมิภาค

Description: ประกาศ รางวัล หนึ่่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2564 ระดับภูมิภาค

Search

Read the Text Version

ประกาศสานกั งานเลขาธกิ ารครุ ุสภา เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัล “หนง่ึ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจาปี ๒๕๖๔ “ระดบั ภมู ภิ าค” ................................................................................... ด้วยคุรุสภาได้ดาเนินการคัดสรรรางวัล \"หนึ่งโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม\" (One School One Innovation : OSOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทและ เป้าหมายการพัฒนา และเพ่ือคัดสรรผลงานนวัตกรรมท่ีมีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างขวัญกาลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนาเสนอผลงาน นวัตกรรม ผลการคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจาปี ๒๕๖๔ “ระดับภมู ิภาค” ประกอบด้วย รางวลั ระดับเหรียญทอง จานวน ๙๓ ผลงาน เหรียญเงนิ จานวน ๒๔๕ ผลงาน และเหรียญทองแดง จานวน ๑๙๔ ผลงาน รวมจานวน ๕๓๒ ผลงาน จึงขอประกาศรายช่อื สถานศึกษาท่ไี ด้รับรางวัล “หน่ึงโรงเรยี น หนึ่งนวตั กรรม” ประจาปี ๒๕๖๔ “ระดับภูมภิ าค” ดงั นี้ รางวลั ระดบั เหรยี ญทอง จานวน ๙๓ ผลงาน ที่ ช่อื สถานศกึ ษา จังหวัด ชือ่ ผลงาน ๑ โรงเรยี นบ้านแหลม เพชรบรุ ี ๒ โรงเรยี นเขาทรายทับคลอ้ พิทยา พจิ ิตร โครงงานรีไซเคิลสรา้ งคา่ ๓ โรงเรียนบ้านคาพมิ ลู กาฬสนิ ธุ์ ลดปัญหาสงิ่ แวดลอ้ ม ๔ โรงเรยี นราชินีบน กรุงเทพมหานคร KHTP SMART FARM SMART SCHOOL ๕ โรงเรยี นนาเพียงสว่างวทิ ยานุกลู สกลนคร ๖ โรงเรียนบา้ นปลอ่ งเหลย่ี ม สมทุ รสาคร KPM model : การจัดการเรียนร้ทู ีส่ อดคล้อง ๗ วทิ ยาลยั เทคโนโลยีรัตนโกสนิ ทร์ กรงุ เทพมหานคร กบั ศตวรรษที่ ๒๑ ๘ โรงเรยี นพยคั ฆภูมิวทิ ยาคาร มหาสารคาม รูปแบบการจัดการเรยี นร้โู ครงงานนวัตกรรม แบบผสมผสาน เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ ชีวิตวถิ ใี หมข่ องกลุ สตรรี าชนิ บี น ๔.๐ การอนรุ ักษ์วัฒนธรรม ภมู ิปัญญาท้องถ่นิ ตามฮตี กุสุมาลย์ รกั ษาชาตดิ ว้ ยวัฒนธรรม ศนู ย์การเรียนรปู้ ระชาธิปไตยสู่การเรยี นรู้ ทยี่ ่งั ยนื Practice from the Learning Station: การฝกึ ปฏิบตั จิ รงิ จากสถานีการเรยี นรู้ การพฒั นาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยบูรณาการแหล่งเรยี นรเู้ ชิงสรา้ งสรรค์ ตามบรบิ ทอัตลกั ษณท์ ้องถ่ิน

-๒- ท่ี ช่ือสถานศกึ ษา จงั หวัด ช่ือผลงาน ๙ โรงเรยี นเพยี งหลวง ๑ เชียงใหม่ Phiangluang 1 Seven Learning Centers (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิง Model: ๗ ฐานการเรียนรู้ สู่การพัฒนา อบุ ลรตั นราชกัญญา ความสามารถในการประกอบอาชพี ท่ีย่ังยนื สิรวิ ัฒนาพรรณวดี ตามหลกั ปรชั ญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชก้ ระบวนการ PBL ๑๐ โรงเรียนสุภาคมศกึ ษา กรุงเทพมหานคร Brain-Trigger Box กล่องมหัศจรรยก์ ารเรยี นรู้ ๑๑ โรงเรียนบ้านบะไห อุบลราชธานี เรียนรดู้ ว้ ยการปฏบิ ตั ิจรงิ Active Learning บะไหอนิ ทรยี ์ วิถีพอเพยี ง ๑๒ โรงเรียนบ้านปลาดาว เชยี งใหม่ Starfish Learning Box กลอ่ งการเรียนรบู้ ้านปลาดาว ๑๓ โรงเรียนบา้ นท่าขา้ ม เชียงใหม่ Task Based Learning เพือ่ พัฒนาศักยภาพ ผู้เรยี นสู่การเปน็ นวตั กร ๑๔ โรงเรียนบา้ นท่งุ เอี้ยงสามคั คี พษิ ณโุ ลก พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ โดยใชก้ จิ กรรม และส่ือการสอนท่เี นน้ ให้ผเู้ รียนมสี ่วนร่วม ๑๕ โรงเรียนประชาอปุ ถัมภ์ นนทบุรี การปรบั ปรุงการสอนโดยประยุกต์ใช้ วธิ ีการสอนเชงิ รกุ ของจงั หวัดอะคติ ะ ประเทศญปี่ นุ่ (Akita Action) ๑๖ โรงเรียนครุ สุ ภา กาญจนบรุ ี สง่ เสริมศักยภาพการอ่านเขียนของผเู้ รียน ในรปู แบบ KURUSAPA MODEL ๑๗ โรงเรยี นนาดีวิทยา สรุ นิ ทร์ การพฒั นาการจดั การเรียนรโู้ ดยใช้รูปแบบ การจดั การเรียนรูเ้ ชิงรุกแบบรวมพลงั ๕ ขนั้ ตอน (Co-5STEPs) ด้วยการพฒั นา บทเรียนร่วมกนั (Lesson Study : LS) ผ่านชุมชนแหง่ เรยี นรทู้ างวิชาชพี ( Professional Learning Community: PLC) ๑๘ โรงเรยี นมธั ยมปา่ กลาง น่าน MTPKS LIVES school ๑๙ โรงเรยี นทา่ สวา่ งวทิ ยา สรุ ินทร์ กระบวนการ 7 STEP กับการจดั การ ทรัพยากรน้า ตามแนวทาง โรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษา

-๓- ที่ ช่อื สถานศกึ ษา จงั หวัด ช่อื ผลงาน ๒๐ โรงเรยี นบ้านป่าเหมือด เชียงราย การจดั การเรยี นรสู้ หู่ ้องเรียนธรรมชาติ ๒๑ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ดว้ ยชดุ การเรยี นรู้ถา้ หลวงขุนนา้ นางนอน ๒๒ โรงเรยี นบ้านนาแซะ กับกระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณวี ิทยา ๒๓ วิทยาลยั เทคนิคเพชรบุรี บนเปลือกโลก ตามกระบวนการ PLC ของ ๒๔ โรงเรียนบางปะอนิ ภาคีเครอื ขา่ ยทางการศึกษา สาหรับนกั เรยี น ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ ๒ โรงเรียนบา้ นป่าเหมอื ด “ราชานุเคราะห์ ๑” สานักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษา ๒๕ โรงเรียนบา้ นทงุ่ แมน่ ้าน้อย เชยี งราย เขต ๓ ๒๖ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา กรงุ เทพมหานคร โรงเรยี นปลอดการบ้าน ๒๗ โรงเรยี นไตรประชาสามัคคี ชมุ พร STRONG Model สร้างทักษะชวี ติ ปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข ๒๘ โรงเรยี นหนองสงู สามคั ควี ทิ ยา ๒๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแกน่ เหล็ก เพชรบุรี ชดุ ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ ๑ และ ๒ (รัตนกะลสั อนสุ รณ์) พระนครศรอี ยุธยา Racha1-online ๓๐ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดีย์ ๓๑ โรงเรียนบ้านต้าหลวง นครสวรรค์ การพฒั นาคณุ ภาพการจัดการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ตา้ ประชานกุ ลู ) สรุ นิ ทร์ ผา่ นดาวเทียม (DLTV) ๓๒ โรงเรยี นบึงบอระเพด็ วทิ ยา นครสวรรค์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓๓ โรงเรียนเทิงวทิ ยาคม ด้วยสอ่ื และเทคโนโลยเี พ่อื การเรียนรู้ มุกดาหาร โดยใช้ Chokepetch Center เพชรบุรี สมทุ รปราการ สอ่ื Unplugged Coding With Elephant เชียงราย เพื่อฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรม และการแก้ปัญหา โดยใช้แนวคดิ เชงิ คานวณ นครสวรรค์ (Computational Thinking) เชยี งราย เผอค้นหม่ีอตั โนมัติ นพกิจพชิ ิตขยะ พฒั นาทักษะ 4H ด้วยรูปแบบ 4BDPAEB MODEL JD Zero Waste การบริหารจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนบา้ นต้าหลวง (ตา้ ประชานุกูล) ด้วยรปู แบบ TAR’S CARE MODEL เทคโนโลยดี ิจทิ ัลเพือ่ การบรหิ ารและ การจดั การสถานศกึ ษาท่เี ปน็ มติ ร กบั สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการบริหารจดั การ ระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรียน ด้วยระบบ E-Student CARE โรงเรียนเทงิ วทิ ยาคม

-๔- ท่ี ช่อื สถานศึกษา จังหวัด ชือ่ ผลงาน ๓๔ โรงเรยี นบา้ นโพนครก สรุ นิ ทร์ ๓๕ โรงเรยี นอนุบาลโรจนวทิ ย์ พิษณุโลก นวัตกรรมรปู แบบการบริหารการจดั การเรยี น ๓๖ โรงเรยี นวัดดอนกลอย อทุ ัยธานี การสอนคิดสรา้ งสรรค์ สงขลา ๓๗ โรงเรียนบ้านโคกพยอม กาญจนบรุ ี ICT นาหนา้ พัฒนาโรจนวทิ ย์ ๓๘ โรงเรยี นทองผาภมู วิ ทิ ยา เชียงราย การบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษา โดยใช้รปู แบบ ๓๙ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ STEAKS MODEL ใตร้ ม่ มหาวชิราบารมี จุฬาภรณราชวทิ ยาลัย เชียงราย กาฬสนิ ธุ์ ตน้ กลา้ แห่งความดี วิถีดอนกลอย ๔๐ โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม นครศรธี รรมราช PAYOM Model by PLC ส่คู ณุ ภาพ นครพนม โรงเรียน “เลก็ ดี” “รสโต” ๔๑ โรงเรียนทุง่ สงวทิ ยา หนองบวั ลาภู การบรหิ ารจดั การและการจัดการเรยี นรู้ ๔๒ โรงเรียนปลาปากวทิ ยา เพื่อลดความเหล่ือมลา้ ทางการศึกษา ๔๓ โรงเรยี นบ้านโคกกลาง นครราชสีมา ท่ีสอดคล้องกบั บริบทของท้องถ่นิ และ ศกั ยภาพของผ้เู รยี นโดยใชร้ ูปแบบ (บวร) ๒ ๔๔ โรงเรยี นภูว่ ิทยา สุรนิ ทร์ ชุมพร การบริหารจดั การการเรียนการสอน ๔๕ โรงเรียนไทรแก้ววทิ ยา ภายใต้สถานการณ์ COVID -19 ๔๖ โรงเรียนบา้ นท่าแพราษฎร์พัฒนา ระดับมธั ยมศึกษา โรงเรียนวทิ ยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวทิ ยาลัย เชียงราย การบรหิ ารเชงิ ยทุ ธวธิ เี พือ่ พฒั นาศักยภาพ ทางวชิ าการของนกั เรยี น โรงเรียนสามคั คี วิทยาคม สังกดั สานักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษา ประถมศึกษา กาฬสนิ ธุ์ เขต ๓ รูปแบบการนเิ ทศภายในแบบคสู่ ญั ญา โดยกระบวนการบริหารวงจรคณุ ภาพ แบบบรู ณาการ (PDCALI) ปว.๘ ยคุ 4.0 model นวตั กรรม 4 STEPs MODEL รูปแบบ การพัฒนาคณุ ภาพ การจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรยี นบา้ นโคกกลาง สพป.หนองบวั ลาภู เขต ๑ การสร้างชุมชนการเรยี นรทู้ างวิชาชพี ดว้ ยการพัฒนาบทเรยี นรว่ มกัน (Lesson Study for Professional Learning Community: LSPLC) การบรหิ ารจดั การคุณภาพการศึกษา โรงเรยี นไทรแกว้ วทิ ยา โดยใช้ SKW Model การบริหารจดั การแบบมีสว่ นรว่ ม TAPAE+CS Model เพอ่ื พฒั นาคุณภาพ การศกึ ษาของโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา

-๕- ท่ี ชอ่ื สถานศกึ ษา จังหวดั ชอ่ื ผลงาน ๔๗ โรงเรียนบางปะกอกวทิ ยาคม กรงุ เทพมหานคร รปู แบบการบริหารจดั การโครงการนวตั กรรม ๔๘ โรงเรียนปากคาดพทิ ยาคม บึงกาฬ พลังงานและสิง่ แวดล้อมในสถานศกึ ษา ๔๙ โรงเรยี นบ้านหนองโพธิ์ อบุ ลราชธานี บูรณาการแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐาน ๕๐ โรงเรยี นบัวเชดวทิ ยา หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สุรนิ ทร์ ๕๑ โรงเรยี นดงใหญ่วิทยาคม การบรหิ ารการจัดการเรยี นการสอนแบบ รชั มังคลาภิเษก มหาสารคาม School in School ตราด ๕๒ โรงเรียนบา้ นคลองพร้าว รูปแบบการบริหาร NONGPHO MODEL ๕๓ โรงเรียนธรรมศรสี ุวรรณดษิ ฐ์ สมุทรปราการ เพ่อื การพฒั นาคุณภาพการศึกษา อย่างย่งั ยืน ๕๔ โรงเรียนบ้านโปง่ แยงใน เชียงใหม่ รปู แบบการพัฒนาทกั ษะการคดิ วิเคราะห์ และความสามารถในการทางานเปน็ ทมี ๕๕ โรงเรยี นบา้ นหัวหมากบน สรุ าษฎร์ธานี ด้วยการจดั การเรียนรเู้ ชิงรุก (Active learning) ผา่ นกระบวนการ BUACHED PLC Model) ๕๖ โรงเรยี นบ้านสว่างโนนแดง สุรนิ ทร์ รปู แบบการบรหิ ารจดั การเพ่ือเสริมสรา้ ง คุณลักษณะอยู่อยา่ งพอเพียง ด้วย DONGYAI MODEL การบริหารสถานศึกษาสู่ความเปน็ เลิศ โดยใช้นวตั กรรมเป็นฐาน (๑ ครู ๑ นวตั กรรม ๑ วจิ ัย) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการเรยี นการสอนโดยใช้ การศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา ทีย่ ั่งยืนของโรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ รปู แบบการบรหิ ารแบบมีส่วนรว่ ม ในการปฏบิ ัตกิ ารทางการเกษตรปลอดภยั ตามวถิ เี ศรษฐกิจพอเพียง โรงเรยี นบา้ นโปง่ แยงใน สานกั งานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาเชยี งใหม่ เขต ๒ รูปแบบการบรหิ ารจดั การเพื่อสง่ เสรมิ สมรรถนะการจัดการเรยี นรู้ของครู ในโรงเรยี นบ้านหัวหมากบน โดยใช้ STEPS Model รปู แบบการบริหารแบบมีส่วนรว่ ม เพอื่ ส่งเสริมทกั ษะอาชพี แบบบรู ณาการ บริบททอ้ งถิ่นอยา่ งยง่ั ยืนสาหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สานกั งาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสรุ นิ ทร์ เขต ๑

-๖- ที่ ช่อื สถานศกึ ษา จงั หวัด ช่อื ผลงาน ๕๗ โรงเรียนพระธาตขุ ามแกน่ พิทยาลยั ขอนแกน่ ๕๘ โรงเรยี นวดั ลฏั ฐวิ นาราม ภูเก็ต รูปแบบการบรหิ ารจดั การสถานศึกษา สมุทรสาคร เพ่อื พฒั นาคุณภาพผเู้ รยี น ดว้ ย PTP Model ๕๙ โรงเรียนวดั สามคั คีศรัทธาราม กาญจนบรุ ี ๖๐ โรงเรยี นบ้านแก่งประลอม นครราชสีมา การพฒั นาการบรหิ ารและจัดการสถานศึกษา ๖๑ โรงเรียนพิมายวิทยา (ลฏั ฐิ รว่ มใจ เขา้ ใจ เข้าถึง พัฒนา) น่าน โดยใช้ LATTI MODEL ๖๒ โรงเรียนศรสี วสั ดว์ิ ิทยาคาร สรุ าษฎร์ธานี จังหวัดน่าน HELP & CARE ดแู ลนักเรียนโรงเรียนวัด นครราชสมี า สามัคคศี รัทธารามในสถานการณ์ COVID-19 ๖๓ โรงเรยี นบา้ นบ่อผดุ ขอนแกน่ บา้ นไรแ่ ก่งประลอม ไร่ของฉัน ๖๔ โรงเรียนบา้ นเกา่ ค้อ เพชรบรู ณ์ สร้างฝันการศึกษา ๖๕ โรงเรยี นบ้านแฮดศึกษา การบรหิ ารจดั การโรงเรยี นกบั การท่องเทย่ี ว ๖๖ โรงเรียนกาญจนาภเิ ษกวิทยาลยั ตามหลักการ CSR อย่างย่ังยืน เพชรบูรณ์ โดยใชร้ ูปแบบ PHAIMAI Model ๖๗ โรงเรียนจารยว์ ทิ ยาคาร รูปแบบการบรหิ ารจัดการขยะตามบริบทของ โรงเรยี นแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model ๖๘ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม รูปแบบการจดั การชน้ั เรยี นตามระบบดแู ล ช่วยเหลอื นกั เรยี น ด้วยกระบวนการ พายเรือบ่อผดุ โมเดล (PIE-RUEA BOPHUT) ของโรงเรียนบ้านบ่อผดุ อาเภอเกาะสมุย การบริหารจดั การโรงเรยี นสุขภาวะโดยใช้ “BKK 4.0 Model” “มอบเคล็ดให้รักสมานจติ : รกั ศิษยเ์ หมอื น รกั ลกู รักเราผกู รักครู เหมือนรกั พ่อ – แม่” ดว้ ยนวตั กรรม 1-2-3-4-5 Ban Haed Cleaning Model ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อ.บา้ นแฮด จ.ขอนแก่น สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษา มธั ยมศกึ ษา เขต ๒๕ กระบวนการบรหิ าร KCNPB MODEL สุรินทร์ รูปแบบการบริหารในการส่งเสริมพัฒนา ศกั ยภาพผเู้ รียนด้านการเป็นนักประดิษฐ์ เพ่อื พัฒนาการศกึ ษาไทยแลนด์ ๔.๐ โดยใช้การบูรณาการแบบองค์รวม ระยอง การมีสว่ นร่วมบรหิ ารจัดการพื้นทกี่ ารเรียนรู้ สู่อัตลักษณ์สากล “ยุวฑูตน้อยสร้างสรรค์ เมืองทอ่ งเทีย่ ว ดว้ ย บวร พอเพียง” ผา่ นชุมชนแหง่ การเรียนร้ทู างวชิ าชีพ

ท่ี ชือ่ สถานศึกษา -๗- ช่ือผลงาน ๖๙ โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษาน้อมเกล้า จังหวัด ปทมุ ธานี รูปแบบการบรหิ ารจดั การเรียนการสอน ปทุมธานี ภายใต้สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของไวรสั ระนอง โคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยกระบวนการ ๗๐ ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษ 4R @ TUNP สู่การประกันคุณภาพ ประจาจังหวดั ระนอง เชียงราย ภายในสถานศึกษา นครนายก ๗๑ โรงเรียนอนบุ าลดงมหาวัน ศรีสะเกษ การพฒั นาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี ๗๒ โรงเรียนวัดสบกเขียว Google Apps เพื่อการคน้ หาและนาทาง ๗๓ โรงเรยี นยางชมุ นอ้ ยพิทยาคม ชลบรุ ี (ปักหมุด) สูก่ ารพัฒนาผูเ้ รียนของศนู ย์ การศึกษาพเิ ศษประจาจงั หวัดระนอง ๗๔ โรงเรยี นบ้านสวนอุดมวทิ ยา หนองคาย ตาก อุทยานการเรยี นรแู้ ห่งยุวเกษตรกรรม ๗๕ โรงเรียนบ้านโสกกล้า ๗๖ โรงเรยี นศรีวทิ ยา นราธวิ าส ๕ กิจกรรม ๙ กิจวัตรพัฒนายุวชน ๕ ดี ตาก นาชีววี ิถพี ุทธ ๗๗ โรงเรยี นบา้ นปลู าเจ๊ะมูดอ ๗๘ โรงเรยี นบา้ นยะพอ สพุ รรณบรุ ี รูปแบบการจัดกิจกรรมเพอ่ื สรา้ งเครือขา่ ย การป้องกันยาเสพติดในห้องเรยี นสขี าว ๗๙ โรงเรียนอทู่ อง นครสวรรค์ โดยใช้ ดี-เยย่ี ม โมเดล (D-YEAM model) แพร่ ภายใต้วงจรการบรหิ ารจดั การ H4om-D ๘๐ โรงเรยี นเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ โรงเรยี นยางชุมน้อยพิทยาคม ๘๑ โรงเรียนวดั กาญจนาราม การสง่ เสรมิ ทักษะอาชีพสูเ่ ขตพฒั นาพเิ ศษ (ประชาชนูทศิ ) ภาคตะวนั ออก (EEC) โดยใช้รปู แบบ [email protected] 1 MODEL สาหรบั นักเรยี นโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จังหวดั ชลบุรี การสง่ เสริมและพฒั นาผู้เรยี น โดยใช้ SOKKLA MODEL พฒั นาคุณภาพผเู้ รียน สง่ เสรมิ ทกั ษะชีวิต ด้วยระบบการดูแลชว่ ยเหลือตามรูปแบบ SRIWIT MODEL ปลู าพาเพลิน เดนิ ตามศาสตร์พระราชา การสง่ เสรมิ ศักยภาพผู้เรียนสู่โรงเรยี นนวตั กร เชิงชีววถิ ี Culture and Innovation School : Karen Wedding Chata’s Brand หลักสตู รตอ่ เนอื่ งเชื่อมโยงการศกึ ษา ขั้นพืน้ ฐานกบั อาชวี ศึกษา และอุดมศึกษา (Advence placement Curriculum on Aptitude) SJN Positive school ความร้คู ูค่ วามสุข หอ้ งเรียนสขี าว หา่ งไกลสารเสพตดิ

-๘- ที่ ชอ่ื สถานศกึ ษา จงั หวัด ชื่อผลงาน ๘๒ โรงเรยี นไพศาลพทิ ยาคม บรุ รี ัมย์ ๘๓ โรงเรยี นสารภีพทิ ยาคม PSP STAR ปั้นดินให้เป็นดาว ปลูกจิตสานึก ๘๔ โรงเรยี นเสนาณรงค์วิทยา เชียงใหม่ ทาดดี ้วยหวั ใจ ไม่ท้ิงใครไวข้ ้างหลงั การจดั กิจกรรมส่งเสริมความถนดั ทางอาชีพ (กองทัพบกอุปถมั ภ์) สงขลา SIPLOR MODEL ๘๕ โรงเรียนบ้านวังสายทอง บา้ นนีม้ ีรัก พัฒนา 6Q ดว้ ย SENA model ๘๖ โรงเรยี นอานาจเจรญิ สตูล “หลกั สตู รเพาะพันธ์ตุ ้นกล้าคุณลักษณะ ๘๗ โรงเรยี นท่งุ หวา้ วรวทิ ย์ ๕ ประการของโรงเรยี นสจุ ริต” ๘๘ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ อานาจเจรญิ ดว้ ย KON – DEE MODEL ๘๙ โรงเรียนเชยี งของวทิ ยาคม สตูล การสอนงานแบบพเ่ี ลี้ยงดว้ ยการศกึ ษา เชยี งใหม่ บทเรียนร่วมกนั ผ่านชมุ ชนแห่งการเรยี นรู้ ๙๐ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนสุ รณ)์ ทางวชิ าชีพ โรงเรยี นอานาจเจริญ: เชียงราย ANC-MC-LS-PLC Process ๙๑ โรงเรยี นวัดตโปทาราม ๙๒ โรงเรียนดอนแรดวิทยา เชียงราย ระบบดูแลชว่ ยเหลือนกั เรียน ๙๓ วิทยาลัยเทคนิคสรุ าษฎรธ์ านี ดว้ ยระบบ P-care Model ชลบรุ ี สุรนิ ทร์ นวัตกรรม We are Leaders: การสร้างเสริม สรุ าษฎร์ธานี ภาวะผ้นู าในตนเองของนกั เรยี น โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ Home Hug ณ เชยี งของ กจิ กรรม เพือ่ สรา้ งความสัมพันธเ์ ชิงบวกระหว่าง นักเรียน ผปู้ กครองและครู การพัฒนาแหล่งเรียนร้โู รงเรยี นดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ผลิตภณั ฑ์กลมุ่ ชาติพนั ธุอ์ าขา่ เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพสูช่ ุมชน แอปพลิเคชัน Tapo Smart App ระบบบนั ทึกผลการพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รียน ออนไลน์ (ปพ.๕ ออนไลน์) เครือ่ งซีลผกั สุญญากาศดว้ ยพลังแรงดันนา้ รางวัลระดับเหรยี ญเงิน จานวน ๒๔๕ ผลงาน จงั หวดั ชือ่ ผลงาน พงั งา ท่ี ชือ่ สถานศกึ ษา ชดุ นวตั กรรมบรู ณาการเพื่อฝึกทกั ษะ ๑ โรงเรยี นวัดอินทนิน ภาษาองั กฤษเพื่อการสื่อสารตามรปู แบบ TAPU MODEL ด้วยกระบวนการ PLC ๒ โรงเรยี นวัดทด ฉะเชิงเทรา STEM Robotics เพ่อื การพฒั นาผูเ้ รียน

-๙- ท่ี ช่อื สถานศกึ ษา จงั หวดั ชอ่ื ผลงาน ๓ โรงเรียนน้าปลีกศกึ ษา อานาจเจรญิ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น ๔ โรงเรยี นเจ้าพอ่ หลวงอุปถมั ภ์ ๗ เชียงใหม่ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปกระตุ้นการเรยี นรู้ ตามรปู แบบ 1L3R ของโรงเรียนนา้ ปลกี ศกึ ษา ๕ โรงเรยี นบา้ นทงุ่ จาเริง เชยี งใหม่ Project base learning “โครงการศึกษา ๖ โรงเรยี นบา้ นโคกยาง ตรงั รวบรวม และสบื สานลายผ้าปักม้ง แม่สาใหม่ ๗ โรงเรียนบ้านเพียแกว้ บรุ ีรมั ย์ และแม่สาน้อย” ๘ โรงเรียนบ้านแปะ เชียงใหม่ การพัฒนาโครงการนกั เรียนจิตอาสา ๙ โรงเรยี นบ้านหนองตาแกว้ สพุ รรณบรุ ี ส่งเสรมิ พฒั นาทักษะการฟัง-พดู ภาษาไทย เพือ่ การสือ่ สารสาหรบั ผู้ใหญ่บนพนื้ ทีส่ ูง ๑๐ โรงเรียนบ้านดอนชยั วิทยา สกลนคร ผ่านกระบวนการจัดการเรยี นรู้ ๑๑ โรงเรียนบา้ นพลวง สรุ นิ ทร์ โดยใชบ้ ริบทเชงิ พ้นื ทเ่ี ปน็ ฐาน (พรหมบารุงราษฎร์) อบุ ลราชธานี ขา้ วเกรยี บสมันเห็ดนางฟ้า สโุ ขทัย ๑๒ โรงเรียนบา้ นแก้งยาง กระบ่ี การพัฒนาคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ ๑๓ โรงเรยี นบ้านสเุ ม่น ปราจนี บุรี ของนักเรียนโดยกระบวนการจดั การเรยี นรู้ ๑๔ โรงเรียนบ้านคลองปงิ้ เขียนทองบนผา้ ไหมบรู ณาการในรูปแบบ ๑๕ โรงเรยี นปราจนี กัลยาณี STEM ดว้ ยกระบวนการ PLC ในกจิ กรรม ลดเวลาเรียน เพม่ิ เวลารู้ ขา้ วแตน๋ เดก็ น้อย การจัดการเรยี นรใู้ นรูปแบบ Dynamic Learning ส่กู ารพฒั นาสมรรถนะครู และ ผเู้ รยี นแบบคู่ขนาน การประยุกตใ์ ช้ระบบเรียนรู้ออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-๑๙ รูปแบบการพฒั นาความสามารถการอ่าน เขยี นเรียนคดิ เลขด้วยนวตั กรรมเลม่ เล็ก เด็กหรรษา โดยใชก้ ระบวนการ PLUANG MODEL การจัดการเรยี นการสอนวทิ ยาการคานวณ ดว้ ยกระบวนการสอนแบบ K-A-R นวตั กรยคุ ใหม่ ใชน้ วัตกรรม นาส่ทู ักษะอาชีพ การพฒั นาพฤติกรรมในการใช้นา้ โดยใชพ้ หกุ ิจกรรม Health Literacy Blended Learning ภายใต้สถานการณก์ ารแพร่ระบาด ของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

- ๑๐ - ท่ี ชอ่ื สถานศกึ ษา จังหวดั ชอ่ื ผลงาน ๑๖ โรงเรยี นบา้ นหนองบง มุกดาหาร การจัดกจิ กรรมเรียนการสอนในสถานการณ์ ๑๗ โรงเรยี นนคิ มสรา้ งตนเอง ระยอง Covid ๑๙ แบบมสี ่วนร่วม มุง่ สู่การยกระดับ จงั หวัดระยอง ๑๐ ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นของนักเรียนโรงเรียน อุดรธานี บา้ นหนองบง โดยใช้รูปแบบเทคนคิ ๑๘ โรงเรียนบ้านวังแข้ P=(M) 2E สุราษฎร์ธานี ๑๙ โรงเรยี นนิคมสรา้ งตนเอง กรุงเทพมหานคร การจัดการเรยี นร้แู บบโครงงานบูรณาการ กบั หลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง ๒๐ โรงเรยี นเบญจมราชาลยั เพื่อพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี นดา้ นการคดิ และ ในพระบรมราชูปถมั ภ์ นวตั กรรมและการทางานเปน็ ทมี ของนกั เรียน โรงเรยี นนคิ มสร้างตนเองจงั หวดั ระยอง ๑๐ ๒๑ โรงเรยี นบ้านสบมาง ๒๒ โรงเรยี นอนุบาลบ้านกรวด การเรยี นรแู้ บบผสมผสานโดยใชก้ ารจัด กิจกรรมการเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-AIR) ๒๓ โรงเรยี นบา้ นสัน กับการเรยี นออนไลน์ (OnLine) ทสี่ ่งเสรมิ การเรียนร้เู ชงิ รกุ ในสถานการณ์ ๒๔ โรงเรยี นบา้ นโสกโพธิ์โสกพอก การแพรร่ ะบาดโควิด-๑๙ ๒๕ โรงเรียนมัธยมบา้ นทาเนียบ รปู แบบการพัฒนาทักษาะการอา่ น ๒๖ โรงเรียนบา้ นโนนมว่ งโนนจิก การคดิ วิเคราะห์ และเขียน โดยใชก้ จิ กรรม ๒๗ โรงเรยี นวดั วังหิน การเรยี นรู้แบบเชิงรกุ (Active Learning) สมศกั ด์ิศรี กุลสตรีผูน้ า น่าน B.G. ร่วมคิด พิชติ ผลสมั ฤทธ์ิ บรุ ีรมั ย์ การจดั การเรยี นรูว้ ชิ าภาษาองั กฤษ อบุ ลราชธานี โดยใชเ้ ทคนคิ การสอนไฮบริด บึงกาฬ (Blended-Hybrid Learning) ระดบั ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี การพฒั นากระบวนการจดั การเรียนรู้ อุบลราชธานี ภาษาไทยทีม่ ุ่งเน้นการอา่ นและการเขยี น ชลบรุ ี แบบ B-SARR Model การพฒั นาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ TEACH MODEL การพัฒนาชดุ กิจกรรมการเรยี นรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ Interactive Video with Open Learning รว่ มกับเครือข่าย สังคมออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑ PBL+S “โรงเรยี นนวัตกร” (PBL+S Innovator School) ดจิ ติ ัลเทคโนโลยี ลดเวลาเรยี นเปลย่ี นเวลารู้ สู้โควดิ

- ๑๑ - ที่ ชอื่ สถานศึกษา จงั หวดั ช่อื ผลงาน ๒๘ โรงเรยี นอนุบาลสุพรรณบรุ ี สพุ รรณบรุ ี กิจกรรม สบื สานพระราชปณิธานบูรณาการ ๒๙ โรงเรยี นวดั บ้านดง สระบุรี ความรคู้ ูค่ วามดี ใชเ้ ทคโนโลยีอย่างสรา้ งสรรค์ ๓๐ โรงเรยี นบ้านแกนอ้ ย สุรินทร์ ดว้ ยรปู แบบ 3C-3E โมเดล ๓๑ โรงเรยี นบ้านหาร สงขลา สมาธิเพอื่ การเรยี นรูต้ ามหลักไตรสกิ ขา ๓๒ โรงเรยี นวัดช่องเขา สงขลา (Meditation for Learning : ML Model) ๓๓ โรงเรยี นปทมุ ราชวงศา อานาจเจรญิ เขียนแผนทค่ี วามคิด ต้านทจุ ริตไปด้วยกนั ๓๔ โรงเรยี นอนุบาลบางสะพานน้อย ประจวบครี ีขนั ธ์ การสง่ เสรมิ และพฒั นากระบวนการ จดั การเรียนการสอนของครูเพอ่ื นาไปสู่ ๓๕ โรงเรยี นบ้านซบั นอ้ ยเหนอื สระบรุ ี การพัฒนาผเู้ รียนด้วยวธิ ีการจัดการเรียนรู้ ๓๖ โรงเรียนคาโพนคาม่วงวิทยา กาฬสนิ ธุ์ แบบโครงการงานฐานวจิ ยั ๓๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น อบุ ลราชธานี ๓๘ โรงเรยี นบ้านผักหวานโนนสวาง ขอนแกน่ การพฒั นาทกั ษะอาชีพอิสระสาหรบั นักเรยี น ๓๙ โรงเรยี นบา้ นมาบตาพุด ระยอง ยากจนพิเศษตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ ๔๐ โรงเรยี นบ้านสันป่าสกั เชียงใหม่ พอเพียง สูเ่ ถ้าแก่น้อยโรงเรยี นวัดชอ่ งเขา ๔๑ โรงเรียนเชียงหวางพทิ ยาคาร อดุ รธานี การพัฒนากระบวนการจัดการเรยี นรู้ สคู่ วามเปน็ เลศิ ดว้ ยการสรา้ งชุมชน แหง่ การเรยี นร้ทู างวิชาชพี PLC การพัฒนานวตั กรรมการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยโอรกิ ามิตามแนวทางโครงการโรงเรยี น คณุ ภาพวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ ละ เทคโนโลยตี ามมาตรฐานของสสวท. Inspire area around “พ้นื ท่รี อบตัว คือ แรงบนั ดาลใจ” รูปแบบการพฒั นาการอ่านและการเขียน โดยใช้การสอนแบบจมุ้ หวั ๒ ภาษา การจดั การเรียนรสู้ ู่โครงงานด้วยกระบวนการ NONGKUNJA MODLE ชาวพอเพยี งสืบสานภมู ปิ ัญญา จิตอาสา สร้างสรรคธ์ ุง ตามแนวทาง Active Learning ศาสตรพ์ ระราชาส่กู ารรกั ษาสิ่งแวดลอ้ ม อย่างยั่งยืน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใชก้ ระบวนการ 5 steps GOCQF ดว้ ยการขบั เคล่ือนชมุ ชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชพี (PLC) ของโรงเรียนบ้านสันป่าสกั การพฒั นาการจัดการเรยี นร้ผู ่านหอ้ งเรียน พอเพยี ง เพอ่ื เสรมิ สร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู้เรยี น ในโรงเรยี น ขนาดเลก็ โดยใชก้ ระบวนการ 4A Model

- ๑๒ - ที่ ชอ่ื สถานศกึ ษา จงั หวดั ช่ือผลงาน ๔๒ โรงเรียนมธั ยมวาริชภูมิ สกลนคร ๔๓ โรงเรยี นบ้านหนองจันทร์ ประจวบคีรขี ันธ์ ๔ร รอยถนิ่ ฐาน สบื สานตานานเผ่าภูไท ๔๔ โรงเรยี นล่องเเพวิทยา แม่ฮ่องสอน ๔๕ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สุราษฎรธ์ านี การพฒั นาทักษะชวี ติ และอาชีพ ๔๖ โรงเรียนบ้านสัตหีบ ชลบรุ ี โดยใชศ้ าสตร์พระราชา ๔๗ โรงเรยี นบ้านกุดก่วยโนนเจรญิ อบุ ลราชธานี ๔๘ โรงเรยี นบ้านโคกสงู สระแก้ว การฝึกประสบการณ์ทางภาษา สาหรบั ผู้ใหญ่ชนเผ่าบนพนื้ ทีส่ ูง ๔๙ โรงเรียนลาดวนพิทยาคม บรุ รี ัมย์ ๕๐ โรงเรียนรม่ เกลา้ กาญจนบรุ ี กาญจนบรุ ี มหศั จรรย์กล้วยหอมคลองไม้แดง (ในโครงการพระราชดาริ) เลย พฒั นาทักษะชวี ิต เนน้ กระบวนการคดิ ด้วยรูปแบบโครงงาน ๕๑ โรงเรยี นบ้านโคก แพร่ ตรัง การบรู ณาการจดั การเรยี นรู้ห้องเรียนคุณภาพ ๕๒ โรงเรยี นชุมชนบา้ นแม่ปา้ ก พะเยา ด้วยรูปแบบ PICKLES Model ๕๓ โรงเรยี นบา้ นบางหมาก ลาพูน ๕๔ โรงเรยี นบา้ นขนุ กาลงั กาญจนบรุ ี แนวทางพฒั นาการบริหารวชิ าการ ๕๕ โรงเรียนบา้ นหว้ ยหละ โรงเรยี นบา้ นโคกสูง ตามแนวคิด ๕๖ โรงเรียนราษฎร์บารงุ ธรรม กาญจนบุรี นักคดิ เชงิ ออกแบบของนักเรยี น เชยี งใหม่ ๕๗ โรงเรยี นวดั ใหมด่ งสัก สบูก่ ้อนวา่ นจงู นาง ๕๘ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก กาญจนบรุ ี อดุ รธานี รปู แบบการบริหารจดั การเรียนรหู้ ลกั สูตร ๕๙ โรงเรยี นบ้านท่าทุ่งนา บูรณาการท้องถนิ่ “ชมุ ชนลิน่ ถน่ิ รักษ์ไม้ไผ่ ๖๐ โรงเรยี นบ้านก่ิวดงมะไฟ วถิ ธี รรม วถิ ีไทย รวมใจภักด์ิ นอ้ มนา เศรษฐกจิ พอเพียง เพ่ือพฒั นาคุณภาพชีวิต อยา่ งยง่ั ยืน” การพฒั นาทกั ษะการเขียนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการคัดลายมือ ตามแบบฝึกทักษะการเขยี นภาษาไทย รวมกนั เราอยู่ แยกขยะเรารวย หลักสูตรทอ้ งถ่ิน “บูรณาการ ผ้าบาติก สู่การเรยี นรู้” สวนชมุ ชนแหง่ การเรยี นรู้ P-B-P-S เรียนรู้หรรษา พัฒนาสอู่ าชีพ การพฒั นาบทเรยี นรว่ มกนั แบบ PDS3R รว่ มกบั การสรา้ งชมุ ชนแหง่ การเรยี นรู้ ทางวชิ าชพี (PLC) Smile Classroom “ห้องเรยี นแหง่ รอยยม้ิ ” นวตั กรรมเศรษฐกจิ พอเพยี ง ของโรงเรยี นตน้ แบบศูนย์เรียนร้ตู ามแนว พระราชดาริปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง T3C to happiness คาวา่ “พอ” กอ่ ใหเ้ กิดความสุข ก่วิ งามตาลโตนด

- ๑๓ - ท่ี ช่อื สถานศึกษา จังหวัด ชื่อผลงาน ๖๑ โรงเรียนแม่ตะละวทิ ยา เชยี งราย ๖๒ โรงเรยี นเสนางคนคิ ม อานาจเจริญ หอ้ งเรยี น ชัน้ ก ไก่ ๖๓ โรงเรยี นปราสาท สุรนิ ทร์ นาฮอยอีสาน สบื สานภมู ิปญั ญา ๖๔ โรงเรยี นอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรรี ัมย์ พัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียนด้วยกระบวนการ Active Learning เบ่ิงวิถชี ีวติ ชาวเสนางค์ (ฉลาดราษฎรบ์ ารงุ ) สุราษฎร์ธานี ปทมุ ธานี การพฒั นานวตั กรรม Active learning ๖๕ โรงเรียนวดั วโิ รจนาราม ปทุมธานี ตามบรบิ ทอัตลักษณ์ท้องถน่ิ ๖๖ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ๖๗ โรงเรยี นคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) ตรัง กจิ กรรมการเรยี นรวู้ ทิ ยาการคานวณ ยโสธร เพ่อื พัฒนาทักษะการคิด โดยใช้เทคนคิ ๖๘ โรงเรยี นบ้านควนสระแก้ว ตาก การสอน ๖ ขั้นตอน ผา่ นชุมชนแห่ง ๖๙ โรงเรยี นอนุบาลเลิงนกทา การเรียนร้ทู างวชิ าชพี ๗๐ โรงเรียนหว้ ยน้านักวทิ ยา อุบลราชธานี รปู แบบการจดั ฐานการเรียนรู้ บรู ณาการ ๗๑ โรงเรียนอนบุ าลบณุ ฑริก อา่ งทอง หลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง ๗๒ โรงเรียนไผ่วงวทิ ยา นนทบรุ ี การพฒั นาทกั ษะชวี ติ ของผู้เรียน 4H ศรีสะเกษ โดยใช้รูปแบบ ๔ สร้าง (๔ สรา้ ง Model) ๗๓ โรงเรียนนนทบรุ ีพทิ ยาคม มุกดาหาร ๗๔ โรงเรยี นบ้านหนองหวั หมู การพัฒนาทักษะการจัดการเรยี นรขู้ องครู ๗๕ โรงเรียนบ้านนาคานอ้ ย ๒ สรุ าษฎร์ธานี ดว้ ยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรทู้ างวิชาชพี K5 Step Model ๗๖ โรงเรียนบ้านพรุยายชี ดินดี ควนสระแกว้ คลินิกคดิ เลขเป็น (Arithmetics Clinic) หลักสตู รเพ่อื ส่งเสริมทกั ษะอาชีพและ คณุ ลักษณะในการประกอบอาชีพ ของนักเรยี นชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน้ การพฒั นาการอ่านร้เู รือ่ งของนักเรียน ตามแนวการทดสอบนานาชาติ (PISA) ดว้ ยกระบวนการชุมชนแหง่ การเรยี นรู้ ทางวิชาชพี (Professional Learning Community : PLC) การพฒั นาหลักสูตรสถานศึกษาสาระเพิ่มเติม การประดิษฐ์เคร่อื งประดับศิราภรณ์ ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย สมนุ ไพรไทย อัตลกั ษณ์แหง่ สยาม สบสู่ มนุ ไพรและสบูร่ ังไหมคอลลาเจน การจดั ประสบการณแ์ บบโครงการ (project Approach) ท่มี ตี ่อความคดิ ริเร่ิม สรา้ งสรรค์ของเด็กปฐมวัย รปู แบบการจดั การเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์โควดิ -๑๙ PYC distance learning Model

- ๑๔ - ที่ ช่ือสถานศกึ ษา จงั หวัด ชือ่ ผลงาน ๗๗ โรงเรียนวัดบางไกรนอก นนทบุรี ยะลา KIDPEN Model นวัตกรรมด้านบริหาร (แย้มพรอ้ มอุปถัมภ)์ จัดการการเรยี นการสอน ๗๘ โรงเรียนนคิ มสร้างตนเองธารโต ๕ สรุ นิ ทร์ การจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ส่ิงของ ๗๙ โรงเรียนเทพอดุ มวิทยา มกุ ดาหาร จากเศษวสั ดเุ หลือใช้ เพ่ือพฒั นากลา้ มเนือ้ มัดเลก็ อบุ ลราชธานี ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ๘๐ โรงเรยี นบา้ นคาป่าหลาย โรงเรียนนิคมสรา้ งตนเองธารโต ๕ ๘๑ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม นนทบุรี ๘๒ โรงเรยี นชุมชนวดั บางไผ่ กระบวนการจัดการเรียนรเู้ พ่ือพฒั นาทักษะ สงขลา การคิดวเิ คราะห์ คิดอยา่ งมีวจิ ารณญาณ ๘๓ โรงเรยี นวดั ทา่ แซ พษิ ณโุ ลก และคดิ สรา้ งสรรค์ โดยใช้หลกั ปรชั ญา ๘๔ โรงเรยี นเนนิ มะปรางศึกษาวิทยา ของเศรษฐกจิ พอเพียงด้วยรูปแบบ ตรัง IDPRS Model ผ่านกระบวนการชุมชน ๘๕ โรงเรยี นบ้านนาเกลอื แห่งการเรยี นรทู้ างวชิ าชีพ นครศรีธรรมราช ๘๖ โรงเรยี นทรายขาววทิ ยา พจิ ิตร ชุดการเรยี นรู้ “สูตรคณู หรรษาฝามหัศจรรย์” ๘๗ โรงเรยี นสระหลวงพิทยาคม สุรินทร์ ๘๘ โรงเรียนสาโรงทาบวทิ ยาคม SEEEM SOAP การพฒั นาทักษะการคิด วิเคราะห์ และ การแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) การพฒั นาการอ่าน การเขยี นโดยใช้ ระบบดแู ลช่วยเหลอื แบบภาคีเครอื ข่าย “คนดีของแผ่นดนิ ” หลกั สูตรเพ่อื สังคม อุดมการณ์สุจรติ บนฐานความคดิ ตา้ นทจุ ริต ศึกษา การพฒั นาทกั ษะการอ่าน การเขียน และการคิดวเิ คราะห์ โดยใช้ ๕ กจิ กรรม และรปู แบบ NKEEP MODEL จดั ทาสอื่ เพอ่ื น้องเป็นฐานการเรียนรู้ กลว้ ยนา้ วา้ กับการพฒั นาสมรรถนะ การทางานเปน็ ทมี ชมุ ชนแหง่ การเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ นอกห้องเรียน “ชมรมคนรกั ตัวเลข” การจัดการเรียนรบู้ ูรณาการ ตามแนวการจดั การเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี ๒๑ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs (QSCCS) โรงเรยี นสาโรงทาบวทิ ยาคม

- ๑๕ - ที่ ชอ่ื สถานศึกษา จงั หวดั ช่ือผลงาน ๘๙ โรงเรียนทา่ สะท้อนวทิ ยา สรุ าษฎร์ธานี การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ๙๐ โรงเรยี นสนั กลางวิทยา เชยี งราย ออนไลน์ แบบ 3B โดยใช้ Google Classroom ๙๑ โรงเรียนทุง่ กว๋าววทิ ยาคม ลาปาง ภายใตส้ ถานการณก์ ารแพร่ระบาด ของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๙๒ โรงเรยี นบ้านโนนสาราญ นครราชสมี า ในรายวิชาภาษาองั กฤษของนักเรียน เลย ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี ๓ โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ๙๓ โรงเรยี นบ้านนาสีสลากกนิ แบ่ง จังหวัดสุราษฎรธ์ านี สงเคราะห์ ๕๙ ร้อยเอด็ สุราษฎรธ์ านี การใชเ้ คร่อื งมือ ๗ ช้นิ ในการศึกษาชีวิต ๙๔ โรงเรยี นโพนทองวทิ ยายน วัฒนธรรม (Way of life) ของชมุ ชนบ้านผาแดง ๙๕ โรงเรียนท่าฉางวทิ ยาคาร ปตั ตานี สรุ ินทร์ การจัดการเรยี นรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เปน็ ฐาน ๙๖ โรงเรียนบ้านกะรบุ ี (Phenomenon based learning) ด้วยเทคนิคการสอนแบบ DONDEE ๙๗ โรงเรียนมธั ยมทบั ทิมสยาม ๐๔ รายวิชาวิทยาการคานวณ รหัสวชิ า ว ๓๑๒๕๒ ในพระอุปถัมภ์ ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๔ หน่วยการเรยี นรู้ การพัฒนาโครงงาน การพฒั นานวัตกรรมการจัดกิจกรรม การเรยี นร้เู ชงิ ปฏิบตั กิ ารออนไลน์ ในชว่ งสถานการณ์การแพรร่ ะบาด ของไวรัสโคโรนา่ สายพันธใ์ุ หม่ ๒๐๑๙ “Mulberry Product” โดยใช้รูปแบบ NASI MODEL การจดั การเรียนรู้เพ่อื พฒั นาทักษะอาชพี บูรณาการหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบ PTWY MODEL การพัฒนารปู แบบการสอน “หา่ งกนั สักพัก” ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์ โรงเรยี นท่าฉางวิทยาคาร การพัฒนาชัน้ เรยี นคณิตศาสตรค์ ุณภาพ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้นั เรียน (Lesson Study) และวิธกี ารแบบเปดิ (Open Approach) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ดว้ ยโปรแกรมจาลองหนุ่ ยนต์อตั โนมตั ิ โดยใชก้ ระบวนการ Professional Learning Community: ชมุ ชนแหง่ การเรยี นรู้ ทางวชิ าชีพ (PLC)

- ๑๖ - ที่ ช่อื สถานศกึ ษา จังหวดั ชือ่ ผลงาน ๙๘ โรงเรียนสันกาแพง เชียงใหม่ ๙๙ ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษประจาจงั หวดั กาฬสินธุ์ สื่อการเรยี นรูค้ รบวงจร สง่ เสรมิ สิทธิ บนวถิ ีประชาธปิ ไตย กาฬสินธ์ุ ตรงั ๑๐๐ โรงเรยี นบ้านทงุ่ ขี้เหลก็ ชมุ พร กลอ่ งมหัศจรรยส์ ร้างสรรค์การเรียนรู้ ๑๐๑ วทิ ยาลยั การอาชีพทา่ แซะ สาหรบั เดก็ พเิ ศษ สรุ ินทร์ ๑๐๒ โรงเรียนแตลศิรวิ ิทยา เครอ่ื งเพาะถวั่ งอก ๕ ป. กรุงเทพมหานคร ๑๐๓ โรงเรียนสาธติ ละอออุทิศ ชุดควบคุมสาหรับโครงการชวี วิถี มหาวทิ ยาลัยสวนดสุ ิต แบบประหยดั พลังงาน ควบคมุ ผา่ น Smart Phone ๑๐๔ โรงเรยี นบา้ นหนองไคร้ ส่ือประสมการพฒั นาทักษะชีวติ ๑๐๕ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ และความคดิ สร้างสรรค์สิง่ ประดษิ ฐ์จากวสั ดุ (กรป.กลางอทุ ิศ) ที่เหลอื ใช้ ตามหลักสะเต็มศึกษาและ Business Model Canvas ๑๐๖ โรงเรียนบา้ นแก่งกะทั่ง หมอ้ ชาบูแห่งการเรยี นรู้ ๑๐๗ โรงเรยี นบ้านหนองแวงตาด ๑๐๘ โรงเรียนหนองขุนศรวี ทิ ยา เชียงใหม่ โครงการนกั ธรุ กิจน้อยมีคุณธรรม ๑๐๙ โรงเรียนวดั กงตาก นาสเู่ ศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ ด้วยรูปแบบ สรุ ินทร์ การดาเนนิ งานสหกรณ์โรงเรียนครบวงจร ๑๑๐ โรงเรยี นบ้านหนองมะเขือ ชมุ พร โรงเรยี นบา้ นหนองไคร้ ๑๑๑ โรงเรียนประชานิคม ๔ ๑๑๒ โรงเรียนพร้าวบูรพา อุดรธานี การบริหารและการจัดการสถานศกึ ษา สุรนิ ทร์ “เกษตรธรรมยาชีวิต” สรุ าษฎรธ์ านี เสรมิ สรา้ งคณุ ธรรม นาความพอเพยี ง นครราชสีมา สูจ่ ติ สานกึ สจุ รติ โดยใช้กลยทุ ธ์ ชุมพร Banthang Model เชยี งใหม่ นวัตกรรม “แวงตาดโมเดล (WAENGTAT Model)” การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา โดยใชน้ วัตกรรม CHANGSUEK MODEL KONGTAK MODEL สุดยอดยทุ ธศาสตร์ เร่ือง การบริหารการจดั การเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียน DIY รกั ความพอเพยี ง (เราทาได้ดว้ ยสมองและสองมือ) ภูมคิ มุ้ กันดี สูว่ ถิ โี รงเรียนสีขาว การเรยี นรู้อย่างเป็นองค์รวมสู่อาชพี เพ่ือความเปน็ มนุษย์ทสี่ มบูรณ์โดยบรู ณาการ หลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

ที่ ชื่อสถานศกึ ษา - ๑๗ - ๑๑๓ โรงเรยี นบา้ นดงซอ่ ม ๑๑๔ โรงเรยี นรัษฎานปุ ระดษิ ฐ์อนุสรณ์ จังหวดั ช่อื ผลงาน ๑๑๕ โรงเรยี นวดั บา้ นม้า กาแพงเพชร Gen-C Solution Model การบริหารจัดการ ๑๑๖ โรงเรียนบา้ นพนมรอก ๑๑๗ โรงเรยี นบา้ นนา สง่ิ แวดลอ้ ม สู่การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื ๑๑๘ โรงเรยี นเบิดพิทยาสรรค์ ตรงั การดาเนินงานประกนั คณุ ภาพการศึกษา ๑๑๙ โรงเรียนแม่หลวงอปุ ถมั ภ์ไทยครี ี โดยใช้ QUALITY Model ๑๒๐ โรงเรยี นชุมชนหนองบวั โคก พระนครศรอี ยธุ ยา สรา้ งรกั สานสายใย ผกู ใจชุมชน (ทองวทิ ยานุกูล) นครสวรรค์ บ่มเพาะคุณธรรม ด้วยนวัตกรรม ๑๒๑ โรงเรียนบา้ นบางแฟบ PHANOMROK MODEL ๑๒๒ โรงเรียนวัดไผล่ ้อม (อนิ ทก์อทุ ัย) ๑๒๓ โรงเรยี นวดั ลาดชะโด นครศรธี รรมราช กระบวนการขบั เคล่ือนหลกั ปรชั ญาของ ๑๒๔ โรงเรยี นบ้านหนองเรอื เศรษฐกจิ พอเพียงสู่สถานศกึ ษา ๑๒๕ โรงเรยี นยิ่งยวดพทิ ยานุกลู สรุ ินทร์ “ศาสตร์พระราชา” หนทางส่กู ารพฒั นา ท่ยี ัง่ ยืนแหง่ ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยใช้ ๑๒๖ โรงเรยี นเทศบาลบา้ นศรฐี าน กระบวนการ BPS MODEL สสู่ ถานศกึ ษา ๑๒๗ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา เชยี งราย การบริหารจดั การโรงเรยี นปลอดขยะ (นา้ ตาลอนุเคราะห์) (ZERO WASTE SCHOOL) ตามหลกั 3Rs ๑๒๘ โรงเรียนบา้ นวังหนั น้าดงึ ชัยภูมิ ระบบการดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรียนกลุ่มมีปญั หา โดยใช้ C-SMART MODEL ตามแนวทาง พระราโชบายในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ สงขลา สภาเด็กไทย ใส่ใจคณุ ธรรม นาความรู้ สู่ความพอเพยี ง จนั ทบรุ ี การบริหารจดั การสถานศกึ ษาดว้ ย สอง สาม ส่ี Active Model พระนครศรีอยธุ ยา LADCHADO Model ยโสธร การบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาขนาดเลก็ ส่คู วามเป็นเลิศของโรงเรยี นบ้านหนองเรือ โดยใช้ NR 5Co Model อดุ รธานี รูปแบบการบรหิ ารจัดการเรียนรตู้ ามแนวคดิ ชุมชนแห่งการเรียนร้ทู างวิชาชีพร่วมกับ การพฒั นาบทเรยี นรว่ มกัน การช้แี นะและ การเปน็ พี่เลีย้ ง เพื่อเสรมิ สรา้ งคณุ ภาพผเู้ รยี น ขอนแก่น SRITHAN ZERO MODEL “ศรแี หง่ ความดีงาม ฐานแห่งความสุขและปลุกจติ สานกึ ” ลาปาง รปู แบบการบรหิ ารจัดการคณุ ภาพ โรงเรยี นอนบุ าลเกาะคา (นา้ ตาลอนุเคราะห)์ ToPSTAR Model กาแพงเพชร การบรหิ ารจดั การโรงเรียนปลอดขยะ โดยใชฐ้ านการเรียนรู้ เจ็บ สอง จี (JEB2G) ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

- ๑๘ - ที่ ชอ่ื สถานศึกษา จังหวัด ชื่อผลงาน ๑๒๙ โรงเรยี นบ้านมโู นะ นราธิวาส ๑๓๐ โรงเรียนบ้านเขาหอม จนั ทบุรี ตน้ แบบการเรียนรู้ตลาดนดั สองแผ่นดนิ ๑๓๑ โรงเรยี นแม่แจม่ เชียงใหม่ ไทย-มาเลย์ ในรูปแบบ 4P MODEL ๑๓๒ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง เชยี งใหม่ AESCO Model รปู แบบการบริหารจัดการ ๑๓๓ โรงเรยี นบ้านห้วยไคร้ เชียงราย สถานศึกษา ๕ ดา้ น เชยี งใหม่ ๑๓๔ โรงเรยี นบ้านหวั รนิ ขอนแกน่ การบริหารโรงเรยี นแมแ่ จ่ม โดยใช้ POOMCHAEM MODEL ๑๓๕ โรงเรียนเมทนีดล ฉะเชงิ เทรา ชมุ พร การพัฒนารูปแบบการจดั การเรียนรทู้ สี่ ง่ เสรมิ ๑๓๖ โรงเรียนวดั เสมด็ เหนอื นนทบุรี คุณลกั ษณะพ้ืนฐานผเู้ รียน ๔ ดา้ น (ชติ ประชาสรรค์) ตามพระบรมราโชบายดา้ นการศึกษา ของในหลวงรชั กาลที่ ๑๐ ภายใตน้ วัตกรรม ๑๓๗ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน PDS Model ของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษา ๑๓๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน เชยี งใหม่ เขต ๕ (ศีลพบิ ลู ยว์ ิทยา) นวตั กรรมการน้อมนาศาสตร์พระราชา ๑๓๙ โรงเรียนบ้านท่งุ พลบั สกู่ ารพฒั นาคุณภาพสถานศกึ ษาอยา่ งมี ๑๔๐ โรงเรียนเขายอ้ ยวทิ ยา มาตรฐาน ดว้ ย KING BHUMIBOL MODEL ๑๔๑ โรงเรยี นบ้านวังยาง รปู แบบการบริหารจดั การ แบบ INSPIRe MODEL ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA-S โรงเรยี นบา้ นหัวริน การบรหิ ารจัดการสุขภาวะอนามัย ที่มปี ระสิทธภิ าพบนพ้ืนฐานการศกึ ษา พหุวัฒนธรรมของโรงเรียนเมทนดี ล จงั หวัดขอนแก่น นวตั กรรมสง่ เสรมิ การขบั ขป่ี ลอดภยั สร้างวินัยจติ อาสา โดยใช้รปู แบบ CSVC MODEL ระบบประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา เพอื่ พฒั นาคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน BKN model สุราษฎรธ์ านี การพฒั นาคุณภาพการศึกษา เพชรบรุ ี โดยใช้ B.T.P. MODEL นครพนม การพัฒนาโรงเรียนเรียนรวม โดยใชน้ วตั กรรมการบรหิ าร KHAOYOI SEAT MODEL บวร ร่วมคิด รว่ มสรา้ ง ร่วมพัฒนา เพอ่ื ความกา้ วหนา้ ของการศึกษาวังยาง

- ๑๙ - ที่ ชื่อสถานศึกษา จังหวดั ชอ่ื ผลงาน ๑๔๒ โรงเรียนบ้านแหลมทราย ภเู กต็ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกั เรียนและ ๑๔๓ โรงเรียนวดั หนองโว้ง สุโขทยั ความปลอดภยั ในโรงเรยี นโดยใช้นวตั กรรม (อรรถกิจวิทยาคาร) BIG DATA ลพบุรี ๑๔๔ โรงเรยี นโคกตมู วิทยา การบรหิ ารแบบมีส่วนรว่ มโดยใชห้ ลกั ๓ รว่ ม พิษณโุ ลก เพ่อื พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยี น ๑๔๕ โรงเรียนบ่อโพธิ์วทิ ยา สงิ หบ์ รุ ี คณุ ภาพประจาตาบล ๑๔๖ โรงเรียนพรหมบรุ รี ชั ดาภเิ ษก เชยี งใหม่ ๑๔๗ โรงเรยี นบ้านปา่ ตว้ิ นครศรีธรรมราช แนวทางการจัดการเรยี นการสอนทางไกล ๑๔๘ โรงเรยี นบา้ นทา่ ไทร ชยั นาท ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของ ๑๔๙ โรงเรยี นชยานกุ ิจพิทยาคม โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นนทบรุ ี ๑๕๐ โรงเรยี นวัดเพรางาย ๙ ฐานการเรียนรู้ สูว่ ิถพี อเพียง ภูเก็ต ๑๕๑ โรงเรียนบา้ นกะหลิม โรงเรยี นของพอ่ ส่วู ิถีพอเพยี ง R C D Model พษิ ณุโลก (Ratchadapisek Model) ๑๕๒ โรงเรียนบา้ นหนองนากวางอั้น สิงห์บุรี ๑๕๓ โรงเรยี นวัดสงิ ห์ ร้อยเอ็ด โรงเรยี นสะอาดปราศจากขยะดว้ ยนวัตกรรม ๑๕๔ โรงเรยี นจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ภูเกต็ 3Rs สคู่ วามพอเพยี ง ๑๕๕ โรงเรียนสตรภี ูเกต็ การพัฒนาคุณธรรม น้อมนาต้นกล้าทา่ ไทร ใหเ้ กง่ ดี มี สุข แนวทางการน้อมนาหลักการทรงงานของ พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการบริหาร สถานศึกษา (๔ พ) การบรหิ ารจัดการพลงั งานและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน และชมุ ชน โดยใช้ CHILD MODEL การบริหารและจัดการสถานศึกษา ดว้ ยรปู แบบ ALPHA Model ส่กู ารเปน็ โรงเรียนคณุ ภาพ (ALPHA Model to Quality School) บรู ณาการสานอาชีพ สูค่ วามพอเพยี ง ด้วยเทคนคิ 4H วถิ ีใหม่ปลอดภัย วินัยจราจร โดยใช้ S-I-N-G Model รปู แบบการบรหิ ารสถานศึกษาสูค่ วามเปน็ เลิศ โดยใช้ CBA MODEL การบริหารจัดการโรงเรยี นมาตรฐานสากล โรงเรยี นสตรภี เู ก็ตสคู่ วามย่งั ยืน ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง โดยใชร้ ะบบควบคมุ ภายในที่มกี ารบรหิ าร ปจั จยั เสยี่ ง เพ่ือยกระดับคุณภาพท่ัวทัง้ องค์กร

- ๒๐ - ท่ี ชอื่ สถานศึกษา จงั หวัด ช่ือผลงาน ๑๕๖ โรงเรยี นสภาราชนิ ี จังหวัดตรัง ตรัง การดาเนนิ งานโรงเรียนปลอดภยั ในยุค ๑๕๗ โรงเรยี นบา้ นวงั หนิ เกา่ ค้อ ขอนแกน่ New Normal โดยใช้ SPA Model โรงเรยี นสภาราชินี จังหวดั ตรงั ๑๕๘ โรงเรยี นบ้านไผศ่ กึ ษา ขอนแก่น ๑๕๙ โรงเรยี นรมยบ์ ุรพี ทิ ยาคม บรุ รี ัมย์ การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเลก็ OSOP นวัตวถิ ีแบบมีสว่ นรว่ ม รัชมังคลาภเิ ษก โดยใช้ PPR MODEL ๑๖๐ โรงเรยี นอุดมสิทธศิ ึกษา ๑๖๑ โรงเรยี นดงเจนวทิ ยาคม สามกอ้ นเส้าโมเดล: การบริหารจดั การ สถานศกึ ษาขนาดเล็กสู่ความเปน็ เลศิ ๑๖๒ โรงเรยี นบา้ นแม่ตอ้ บเหนือ ๑๖๓ โรงเรียนบา้ นสารวตั ร SMART MODEL รมย์บรุ ีสวู่ ถิ ีพอเพยี ง ๑๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยชี ลบุรี กาญจนบุรี UDOMSIT UDS MODEL พะเยา ๑๖๕ โรงเรียนสุรพินท์พทิ ยา รปู แบบการบรหิ ารจดั การโรงเรยี น ๑๖๖ โรงเรยี นหนองโนประชาสรรค์ แม่ฮ่องสอน แบบมีสว่ นร่วม โดยใช้กลยุทธ์ กาญจนบุรี DKS STEP Model ๑๖๗ โรงเรยี นบา้ นวงั พา ชลบุรี สุ จิ ปุ ลิ หวั ใจนกั ปราชญ์ เรียนรู้ศาสตร์ ๑๖๘ โรงเรียนสุรวทิ ยาคาร สุรินทร์ แห่งพระราชาสูค่ วามพอเพยี ง ๑๖๙ โรงเรียนบ้านในเมือง ขอนแก่น การบริหารแบบมีสว่ นรว่ ม (ATASGIEP MODEL) ๑๗๐ โรงเรยี นพานพรา้ ว สงขลา เพือ่ พฒั นาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบา้ นสารวัตร สรุ ินทร์ อตุ รดิตถ์ รูปแบบการบริหารจดั การพลิกวิกฤตสูโ่ อกาส หนองคาย การจดั การเรียนรู้สายวชิ าชพี แบบผสมผสาน ภายใตก้ ารเปล่ียนแปลงฐานวิถชี ีวิตใหม่ รปู แบบการบรหิ ารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ แบบ SOOK Model โรงเรยี นสรุ พนิ ท์พิทยา การบริหารสถานศึกษาแบบมีสว่ นร่วม (PPDR – Model) ผ่านกระบวนการชุมชน แหง่ การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรยี นหนองโนประชาสรรค์ ศาสตรเ์ ดินตามรอยเท้าพ่อดว้ ยการบริหาร จดั การโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ “โมเดลแผ่นดินทอง: GOLD LAND MODEL” สู่การศึกษาทย่ี ั่งยืน โรงเรยี นสุรวทิ ยาคารขบั เคลอ่ื นสคู่ วามสาเร็จ ดว้ ยนวตั กรรม “ส.ว.ค” การบรหิ ารจัดการศกึ ษาวถิ ีชีวติ ใหม่ หลังวกิ ฤติโควิด-๑๙ สู่โรงเรยี นคุณภาพ อย่างยัง่ ยืน โดยใช้ BNM MODEL สถานศึกษาปลอดภัย

- ๒๑ - ที่ ชอื่ สถานศกึ ษา จงั หวัด ชื่อผลงาน ๑๗๑ โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวงั สงขลา ๑๗๒ โรงเรียนวัดคงคาราม พจิ ติ ร การใช้ Mobile App เพื่อพฒั นาระบบ ๑๗๓ โรงเรยี นบา้ นไรป่ า้ กาญจนบรุ ี การบริหารจัดการสถานศกึ ษาดว้ ย Glide ยโสธร ๑๗๔ โรงเรียนบา้ นโคกกลาง พัทลงุ การพฒั นารูปแบบการจดั การศกึ ษาทางไกล หนองแตะแหละ ผ่านดาวเทียมแบบมสี ว่ นร่วม ชมุ พร ๑๗๕ โรงเรียนวัดเขาปา้ เจ้ รอ้ ยเอ็ด การบรหิ ารงานโดยใช้ PANCHAWITHEE สุโขทัย MODEL : โรงเรียนสรา้ งสรรค์นวัตกรรม ๑๗๖ โรงเรียนไทยรฐั วทิ ยา ๗๖ เชยี งราย สู่การพัฒนาอาชีพ (บ้านพละ) นครราชสมี า รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑๗๗ โรงเรยี นบ้านโป่งประชาพัฒน์ ลาพูน “คณุ ธรรมทุกพืน้ ที่ โคกกลางหนองแตะแหละ ๑๗๘ โรงเรียนศึกษาเกษตรศลิ ป์ ลาปาง ดที ง้ั โรงเรียน (MORAL model)” ๑๗๙ โรงเรยี นป่าแดดวิทยาคม ชลบุรี การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ ๑๘๐ โรงเรยี นบ้านวังกระสวย การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๘๑ โรงเรยี นบ้านห้วยตม้ ชัยยะ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยใช้ COVID Model ของโรงเรียนวดั เขาป้าเจ้ สังกัดสานกั งาน วงศาอปุ ถัมภ์ เขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาพทั ลุง เขต ๑ ๑๘๒ โรงเรยี นบา้ นหมากหัววัง THAIRATH MODEL การบริหารโรงเรียน ๑๘๓ โรงเรียนบา้ นหุบบอน เป็นชุมชนแหง่ การเรยี นรู้ (School as Learning Community : SLC) การพฒั นาคุณภาพผู้เรียน ด้วย ๒ (SAT) สู่คุณภาพ 3Q MODEL รูปแบบการพฒั นาสถานศึกษาแบบมสี ่วนร่วม 7-P : Participation รายงานผลรูปแบบการพฒั นาครเู ก่งครูดี โดยใชก้ ระบวนการนเิ ทศแบบช้แี นะ สอนงานและการเป็นพี่เลย้ี ง (Coaching and Mentoring Supervisor) โรงเรยี นป่าแดด วิทยาคม อาเภอป่าแดด จังหวดั เชยี งราย รปู แบบการบรหิ ารจดั การโรงเรียนขนาดเล็ก ท่มี ีคุณภาพ WKS Model การบริหารงานโรงเรยี นคณุ ธรรมสพฐ. โดยใชน้ วัตกรรม MPR MODEL การพฒั นารูปแบบระบบดูแลชว่ ยเหลือ นกั เรียนดา้ นการส่งเสริมทกั ษะอาชีพ ของนกั เรียนโรงเรียนบา้ นหมากหัววงั การพฒั นาสถานศกึ ษาสูค่ ุณภาพท่ีย่งั ยืน ดว้ ยรปู แบบ TEAMS 6Q- FCoTS model

- ๒๒ - ที่ ชอ่ื สถานศึกษา จังหวัด ชอื่ ผลงาน ๑๘๔ โรงเรียนขามเตีย้ พิทยาคม นครราชสมี า รปู แบบการบรหิ ารและการจัดการ ๑๘๕ โรงเรยี นบา้ นโคกต้นสะตอ ปัตตานี เชงิ บูรณาการ การดแู ลช่วยเหลือนกั เรยี น ระดับปฐมวัย ด้วย Safety Kids ๑๘๖ โรงเรยี นบางขันวิทยา นครศรธี รรมราช ๑๘๗ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สมทุ รสาคร รปู แบบการบริหารจัดการนา้ (ดืม่ ) ๑๘๘ โรงเรียนโดมประดษิ ฐว์ ิทยา อุบลราชธานี ด้วยหลกั 4 Ws โรงเรยี นบา้ นโคกตน้ สะตอ ๑๘๙ โรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อาเภอโคกโพธิ์ จงั หวดั ปตั ตานี อุตรดติ ถ์ พะเยา จากโครงงานคุณธรรม พอเพียง มวี ินัย ใส่ใจ ๑๙๐ โรงเรียนบา้ นดอนเงนิ สุพรรณบุรี สง่ิ แวดล้อมสตู่ ลาดนดั แบ่งปนั บางขันวิทยา ๑๙๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง กรุงเทพมหานคร ๑๙๒ วิทยาลยั การอาชีพนวมินทราชูทิศ การพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนด้วยกระบวนการ STAR สมทุ รปราการ ๑๙๓ โรงเรียนคลองสาโรง Biogang footprint สรา้ งมัคคเุ ทศก์นอ้ ย ยะลา จากแผนทีช่ วี ภาพ ๑๙๔ โรงเรียนอนุบาลเบตง พิจิตร (สภุ าพอนุสรณ์) T.U.N.U. Saving Model: ออมความรู้ ยโสธร คู่ออมเงนิ สธู่ รรมาภบิ าลเพ่อื การพฒั นา ๑๙๕ โรงเรียนวัดหนองหลวง อุบลราชธานี อย่างย่ังยนื นครพนม ๑๙๖ โรงเรยี นอนุบาลค้อวัง นวตั กรรม ๓ ชีพ (ดารงชีพ: เล้ียงชีพ: รักษาชีพ) ๑๙๗ โรงเรยี นบา้ นจันทัย ๑๙๘ โรงเรียนบ้านดอนดู่ พวกเรา W.D.C. รว่ มพฒั นา บรหิ ารจดั การ ขยะมีคา่ เพ่อื รักษาสิง่ แวดลอ้ ม การพัฒนาหลักสตู รและการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษาต่อเน่ืองเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพ้นื ฐาน เพอื่ ส่งเสริมแนวทางอาชพี แบบสมรรถนะขา้ มสายงาน (Transversal Competencies) วทิ ยาลัยการอาชีพนวมินทราชทู ศิ ฝาขวดพลาสตกิ สร้างสรรค์เพื่อสง่ เสริม ทกั ษะการคิดปลูกจิตรักษ์ส่ิงแวดล้อม ให้กับเดก็ ปฐมวัย การสง่ เสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดว้ ย BETONG MODEL รปู แบบการพัฒนาทกั ษะชวี ิตของผเู้ รยี น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั สานักงาน เขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิจติ ร เขต ๑ กิจกรรมนาพาสู่ “วินัยดี มจี ติ อาสา รักษาสุจริต” รปู แบบการพัฒนาสุขภาพผเู้ รยี นท่ีดเี พือ่ ชีวสี ดใส หา่ งไกลโควดิ ๑๙ (KUS Model) กระบวนการพฒั นาความร้สู ู่ความดี โรงเรียนบา้ นดอนดู่ สานักงานเขตพืน้ ท่ี การศึกษาประถมศกึ ษานครพนม เขต ๑

- ๒๓ - ท่ี ชอ่ื สถานศกึ ษา จังหวัด ชื่อผลงาน ๑๙๙ โรงเรยี นบ้านโพธป์ิ ระสาท นครสวรรค์ ๒๐๐ โรงเรียนเสริมงามวทิ ยาคม สบื สานวัฒนธรรม รักษ์ความเป็นไทย ลาปาง ด้วยนาฏมวยไทย ๒๐๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรนิ ทร์ แพร่ หลกั สูตรจรยิ ศึกษาบรู ณาการ ๒๐๒ โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม ของโรงเรียนเสรมิ งามวิทยาคม (นคิ มวฒั นา) สตลู อาเภอเสริมงาม จงั หวดั ลาปาง กาแพงเพชร ๒๐๓ โรงเรยี นอนุบาลวงั ไทร รายงานการพฒั นารปู แบบการพฒั นา ๒๐๔ โรงเรยี นวัดตะปอนน้อย จนั ทบุรี การจัดการเรยี นรู้ เพือ่ ยกระดับผลสมั ฤทธิ์ ๒๐๕ โรงเรียนบ้านตะเหล่ียง นราธิวาส ทางการเรียนด้วยกจิ กรรม SARI ๒๐๖ วทิ ยาลยั นาฏศิลปสพุ รรณบรุ ี สุพรรณบุรี โรงเรยี นอนบุ าลเทพสนุ ทรนิ ทร์ ๒๐๗ โรงเรยี นกุสมุ าลยว์ ิทยาคม สกลนคร การใช้ CHANGE Model สง่ เสริมและพัฒนา ๒๐๘ โรงเรยี นทา้ ยหาด สมทุ รสงคราม ศกั ยภาพผเู้ รยี นสู่การเปลย่ี นแปลงทยี่ งั่ ยืน ๒๐๙ โรงเรียนธรรมโฆษติ วิทยา ๒๑๐ โรงเรียนบา้ นศรีชมช่ืนบญุ ชติ วทิ ยา นครพนม ศาสตรพ์ ระราชาสู่เส้นทางเศรษฐี ๒๑๑ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง อดุ รธานี ชยั ภูมิ ลกู ทะเลโมเดล (LOOK TA-LE Model ) ๒๑๒ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กาฬสินธ์ุ เกยี่ วก้อย มาเกยี่ วข้าว ๒๑๓ โรงเรียนสวุ รรณภมู พิ ิทยไพศาล รอ้ ยเอด็ การพฒั นาความสามารถดา้ นการสร้าง นวตั กรรม STEAM EDUCATION ด้วยรปู แบบการจัดการเรยี นรู้ CDASP MODEL ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิ าชีพ วิทยาลยั นาฏศิลปสุพรรณบรุ ี การเสรมิ สรา้ งคุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ ของผู้เรียนดว้ ยรูปแบบ THAISOE Model การพัฒนาและผลกั ดันผเู้ รียนตามศักยภาพ เพ่อื ม่งุ ส่อู นาคตทย่ี ่งั ยนื การจดั การขยะโดยการบูรณาการเพ่ือพฒั นา ทกั ษะการคดิ ตามกระบวนการ TIME Model ถอดรหัสฐานการเรยี นรู้ นาไปสสู่ มรรถนะ การสง่ เสริมและพัฒนาผูเ้ รียนใหเ้ ปน็ คนดี มคี ุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวติ ในศตวรรษท่ี ๒๑ รูปแบบ PM3S SMART STUDENT โดยใช้กระบวนการ PDCA การพฒั นาศกั ยภาพผ้เู รยี นสทู่ ักษะอาชพี ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของโรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง วิทยาคาร โดยใช้นวัตกรรม PTCM MODEL การใช้กระบวนการ 5P ส่คู นดี ของสวุ รรณภมู ิพทิ ย์

ที่ ชอื่ สถานศึกษา - ๒๔ - ชอื่ ผลงาน ๒๑๔ โรงเรยี นวัดพุฒิปรางคป์ ราโมทย์ จงั หวัด นนทบรุ ี การขบั เคลื่อนชมุ ชนแห่งการเรียนรูท้ าง ๒๑๕ โรงเรียนบา้ นเค็ง วิชาชีพ (PLC) สกู่ ารปฏบิ ัติ ๘ กลุม่ สาระ ๒๑๖ โรงเรียนธัญญาพฒั นวิทย์ ศรีสะเกษ การเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนรบู้ ูรณาการ ๒๑๗ โรงเรยี นวัดหนองหลมุ กาฬสนิ ธ์ุ หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพยี ง ๒๑๘ โรงเรยี นอบุ ลรัตนพ์ ิทยาคม สุพรรณบรุ ี และการจัดการเรยี นการสอนตามแนวทาง ๒๑๙ โรงเรียนบ้านนาวง ขอนแก่น สะเต็มศึกษา เร่ือง “สะเต็มศึกษาสู่วถิ ชี ีวิต ๒๒๐ โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี พัทลุง เกษตรกรรม (STEAM Education)” ลาพนู ๒๒๑ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย Read Keng Style อา่ นดงั ดัง รอ้ ยเอ็ด ใหฟ้ ังทั้งโรงเรียน ๒๒๒ โรงเรยี นบา้ นหนองดินดา ๒๒๓ โรงเรยี นบ้านทา่ กบู ชยั ภูมิ ๕ ห้องชีวติ สกู่ ารผลิตตามรอยพ่อกบั วถิ ี ชยั ภูมิ พอเพยี งมีชื่อเสียงมีอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ๒๒๔ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ๒๒๕ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ กาญจนบรุ ี เศษอาหารในถังหมัก สู่เเปลงผกั รักษโ์ ลก ๒๒๖ โรงเรียนเชื้อเพลงิ วทิ ยา ปทมุ ธานี เดก็ คดิ เด็กทา น้อมนาวิถีพอเพยี ง ๒๒๗ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลยั สุรนิ ทร์ ๒๒๘ โรงเรียนวดั บางลาภู ขอนแกน่ การพฒั นาศกั ยภาพผเู้ รยี นในศตวรรษที่ ๒๑ เพชรบุรี ด้วย LOVE MATES Model การยกระดบั ผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นของ โรงเรียนบ้านนาวงด้วยกระบวนการ 3S-MLE “เรยี นรู้ ส่วู ิกฤต Covid-19 ด้วยระบบ Pratoolee e-Learning System” เพื่อใหท้ ัน กบั ความเปลย่ี นแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ การพฒั นาศนู ย์การเรยี นรู้เพื่อบ่มเพาะ คณุ ลักษณะการอย่อู ยา่ งพอเพยี งของผเู้ รียน ที่ยั่งยืน ยิ้มสดใส หนนู ้อยใสใ่ จ หนูแปรงฟันแแหง้ นวตั กรรมแบบฝึกเสรมิ ทกั ษะการเรยี นรู้ ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของ เช้ือไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ฐานการเรียนรูส้ ู่การพฒั นาคุณภาพนกั เรียน ดว้ ยกระบวนการ BMST 4.0 Model ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง ตามกระบวนการ GPAS 5 STEPS รูปแบบการพัฒนานักเรียนดว้ ยกิจกรรม ศาสตรพ์ ระราชาสรา้ งสขุ อยา่ งยง่ั ยืน โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง แหลง่ การเรียนรโู้ ครงการพฒั นาแหล่งเรียนรู้ ทีเ่ อื้อต่อการเรยี นรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง (ชุมนุมยุวเกษตรกร)

- ๒๕ - ท่ี ชื่อสถานศกึ ษา จังหวัด ชอ่ื ผลงาน ๒๒๙ โรงเรยี นวดั บวรมงคล กรงุ เทพมหานคร การพัฒนาศักยภาพผเู้ รียนโดยการบริหาร ๒๓๐ โรงเรยี นตลุกดวู่ ทิ ยาคม จัดการแบบมสี ว่ นร่วม ๒๓๑ โรงเรยี นบ้านหนองสองพี่น้อง อทุ ัยธานี มหัศจรรยแ์ ห่งกล้วย (Amazing Banana): ๒๓๒ โรงเรียนกุตาไกว้ ิทยาคม กระบวนการเรยี นรู้แบบบรู ณาการ สกู่ ารสรา้ งอาชีพ ๒๓๓ โรงเรียนเชียงยืนวทิ ยา ตรงั FAT Model ๒๓๔ โรงเรียนบ้านปางตอง นครพนม ตามฮีตคองชนเผา่ กะเลงิ กตุ าไก้ ๒๓๕ โรงเรยี นบา้ นเมอื งบาง สแู่ หล่งเรียนรู้ เคยี งคู่วฒั นธรรมทย่ี ่งั ยืน ๒๓๖ วทิ ยาลัยเทคนคิ ภูเก็ต นครพนม สรรค์สรา้ งคณุ ธรรมดว้ นนาฏกรรมอสี าน ๒๓๗ โรงเรยี นศรีไผทสมนั ต์ (FORNRAM MODEL) ๒๓๘ โรงเรยี นวดั ศิรสิ ุขาราม แมฮ่ ่องสอน การสง่ เสรมิ และพฒั นาศักยภาพผเู้ รียน ดว้ ยกจิ กรรมเชงิ สมรรถนะบา้ นปางตอง ๒๓๙ โรงเรยี นวัดราชโอรส (Ban Pangtong Competency Model) ๒๔๐ โรงเรยี นโนนกงุ วทิ ยาคม ๒๔๑ โรงเรยี นบ้านนาโพธ์ิ หนองคาย รปู แบบการบรหิ ารจดั การแหล่งเรยี นรู้ ๒๔๒ โรงเรยี นบ้านทา่ วัด “โคกหนองนาเมืองบางโมเดล” โดยใช้การมีสว่ นรว่ มของเครอื ข่าย 3P “ครุ ุราษฎร์บารงุ วิทย์” เพอ่ื พฒั นาคุณภาพผูเ้ รยี นอย่างย่ังยนื ๒๔๓ โรงเรยี นวิเชียรมาตุ ๒ ภูเกต็ เครื่องเก็บขวดสะสมแตม้ ๒๔๔ โรงเรยี นอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา สรุ ินทร์ มหัศจรรย์เร่อื งกลว้ ย ๆ ดว้ ยดินปลกู (ดินคืนชวี ติ ดินปลกู ศรีไผทฯ ) ๒๔๕ โรงเรยี นบา้ นโคกตูม พระนครศรอี ยุธยา นวัตกรรมการบรหิ ารจัดการ ระบบดูแล ชว่ ยเหลอื นักเรยี นด้วยรูปแบบ SIRI Model กรุงเทพมหานคร ระบบบันทึกข้อมูลรายงานพฤติกรรมนักเรียน อบุ ลราชธานี NKW TRUST Model นครศรีธรรมราช งาน DIY ส่ผู ้ามัดย้อมมืออาชีพ สกลนคร ATM2 Model ตรัง เตาอเนกประสงค์พลงั งานสะอาด นครราชสมี า สู่ทกั ษะอาชีพและการมงี านทา ลพบรุ ี บ้านละคร บา้ นแหง่ การสง่ เสริมคุณภาพ ผู้เรยี น การเสริมสร้างวินยั ดา้ นความรับผดิ ชอบ ของนักเรยี นด้วยการใชร้ ูปแบบ “HERO for ZERO (waste)”

- ๒๖ - รางวลั ระดับเหรยี ญทองแดง จานวน ๑๙๔ ผลงาน ที่ ช่อื สถานศึกษา จังหวดั ชอื่ ผลงาน ๑ โรงเรยี นบา้ นทะนงชยั สรุ นิ ทร์ ทะนงชยั ทมี เพ่ิมผลสมั ฤทธ์ิ - พิชติ อ่านเขยี น ๒ โรงเรียนบ้านนา้ ปาย นา่ น นวตั วถิ ี ชมุ ชนนา้ ปาย สู่การพัฒนา ทักษะอาชพี ทีย่ ง่ั ยนื ๓ โรงเรยี นหนองไฮประชารัฐ ขอนแก่น หลกั สตู รเสริมทักษะ เร่ืองกา้ วทันโลกกบั โรคโควดิ -๑๙ ๔ โรงเรยี นวดั อา่ งทอง สงขลา การเขียนสรปุ ความจากการเรยี นรทู้ างไกล ผ่านดาวเทียม โดยใช้ผังกราฟิก ๕ โรงเรียนบ้านหนองรี เพชรบุรี (Graphic Organizer) ๖ โรงเรยี นบ้านหว้ ยลึก อุตรดติ ถ์ โรงเรยี นใส ไร้ขยะ การยกระดบั ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี น ๗ โรงเรยี นสังขะวิทยาคม สรุ นิ ทร์ HIPPF MODEL สร้างสรรคล์ วดลายรปู เรขาคณิต ๘ โรงเรยี นบา้ นดอนโพธ์ิ อบุ ลราชธานี พัฒนาสงู่ านอาชพี เศรษฐีน้อย ตามรอยปรัชญา ๙ โรงเรียนบา้ นแก้งกอก อบุ ลราชธานี ของเศรษฐกิจพอเพยี ง สถานศึกษาพอเพียง ทักษะอาชพี ดี ๑๐ โรงเรียนบา้ นหนองทองหลางโนนกงุ ยโสธร มีคณุ ธรรมดว้ ยนวัตกรรมแก้งกอกโมเดล “KEANGKOK MODEL” ๑๑ โรงเรียนเตรียมบณั ฑติ อบุ ลราชธานี การพฒั นาแหล่งเรยี นรตู้ ามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพยี งโรงเรยี นบา้ นหนองทองหลางโนนกุง ๑๒ โรงเรียนวดั ห้วยลาด สงขลา โดยใช้รูปแบบ NONGKHUNG MODEL นครปฐม หลกั สตู รการบรู ณาการจัดการเรยี นรู้ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วิทยาศาสตรใ์ นยคุ โควิดตามแนวปรชั ญา (ประชารฐั บารงุ ) ราชบุรี เศรษฐกิจพอเพียง ๖ กจิ กรรมพฒั นาอ่านเขยี น ๑๔ โรงเรียนวัดหัวโปง่ มติ รภาพที่ ๒๒๔ วัยใสต้านภัยโควิด การจัดการเรยี นรู้แบบ CoVID เพือ่ การเรยี นรู้ อยา่ งต่อเน่ืองและยดื หย่นุ ของโรงเรยี น วดั หวั โปง่ มติ รภาพที่ ๒๒๔

- ๒๗ - ที่ ช่ือสถานศึกษา จงั หวดั ชื่อผลงาน ๑๕ โรงเรยี นบ้านทุ่งโพธ์ิ สกลนคร รายงานผลนวตั กรรมการจดั การเรียน ๑๖ โรงเรียนบ้านไทรบ่วง ตรัง การสอนภายใตส้ ถานการณ์ COVID – ๑๙ ๑๗ โรงเรยี นวัดทองทัว่ (เอครพานิช) จนั ทบุรี การสรา้ งนวัตกรรมการพฒั นาตนเอง ๑๘ โรงเรยี นวดั โนนสภาราม สระบุรี เพ่อื การจัดการเรียนการสอนครบวงจร อย่างมีคุณภาพ โดยใชร้ ูปแบบ MONTREE (นารถ วาจาวุทธ อปุ ถัมภ)์ MODEL โรงเรียนบ้านทุง่ โพธ์ิ ๑๙ โรงเรยี นบ้านปลักปลา สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษา ๒๐ โรงเรียนบ้านนาบัว สกลนคร เขต ๓ ๒๑ โรงเรียนหวั หิน C SMILE Model สกู่ ารพัฒนาทกั ษะการอา่ น และการเขยี น ๒๒ โรงเรยี นบา้ นหนองสระพัง โนนสะอาด สบู่สมนุ ไพรพาฝัน โดยใช้กจิ กรรมการเรียนรู้ ตามแนวคดิ STEAM Education ๒๓ โรงเรียนวัดท่าแพ อาชพี สานฝันแด่คนพิเศษ ๒๔ โรงเรยี นหนองสาโรงวิทยา นราธิวาส การพฒั นาการอ่าน โดยใช้แบบหดั อ่าน อบุ ลราชธานี กีรออาตีไทย โรงเรยี นบา้ นปลกั ปลา ประจวบคีรีขันธ์ การส่งเสรมิ พฒั นาทักษะการอา่ น มหาสารคาม คิดวิเคราะห์ และเขยี นสื่อความ นครศรีธรรมราช โดยใชร้ ปู แบบพหรุ ะดบั (ระดบั โรงเรียน ห้องเรยี น และนกั เรียน) อุดรธานี การพัฒนาทักษะการฟงั -พูดภาษาอังกฤษ โดยการประยกุ ตใ์ ช้ กลยุทธก์ ารสอน แบบรว่ มมอื (Co-Teaching Strategies) โดยครผู ้สู อนชาวตา่ งชาติรว่ มกับ ครผู ู้สอนชาวไทย รูปแบบการพฒั นาชุดกจิ กรรมสร้างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย โดยใชก้ ิจกรรม เปน็ ฐานการเรียนรู้ หนงั สือเสริมทกั ษะการอา่ น คิด วเิ คราะห์ ชดุ สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เรอ่ื ง “ประวตั ศิ าสตร์เลือ่ งลือ ของข้ึนชื่อเมืองนคร” รายวิชาภาษาไทย สาหรบั นักเรยี นช้นั ประถมศึกษาปที ี่ ๑ การพฒั นารูปแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC ร่วมกับ LS ด้วยการจัดการเรยี นรู้แบบรวมพลงั ๕ ขน้ั (CO – 5 STEPs)

- ๒๘ - ที่ ชอื่ สถานศึกษา จงั หวดั ชื่อผลงาน ๒๕ โรงเรยี นบา้ นบงึ -เบาะอนุ่ สรุ ินทร์ การพัฒนาหลกั สูตรสถานศึกษากลุม่ สาระ ๒๖ โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กาฬสินธุ์ การเรยี นร้ศู ิลปะทีเ่ น้นการบูรณาการศลิ ปะ ๒๗ โรงเรยี นบา้ นหนองขวาว สุรินทร์ ท้องถนิ่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดั สุรนิ ทร์ ส่กู ารพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะท้องถ่นิ (ศรสี ุรินทรบ์ ารงุ ) เขวาสนิ รินทร์ โดยใช้รูปแบบการจดั การ ๒๘ โรงเรยี นวดั คลองสองหน่อ เรยี นรู้ Bueng-Boraun Model ๒๙ โรงเรียนบา้ นพระนอน นกั เรียนกลางหมน่ื สงเคราะห์ อา่ นออกเขียนได้ทุกคน ด้วยเทคนิคพี่สอนน้อง ๓๐ โรงเรยี นชมุ ชนวัดยา่ นขาด (ประชาสงเคราะห์) นวัตกรรมแหง่ การเรียนรู้สทู่ กั ษะการอา่ น ๓๑ โรงเรยี นไทรงาม นครสวรรค์ รปู แบบการพัฒนาทกั ษะการเรยี นรู้ ๓๒ โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นโคก ทางคณิตศาสตรโ์ ดยใช้บทเพลงเปน็ ฐาน ๓๓ โรงเรียนบา้ นเเมเ่ กาะ เชียงใหม่ ในการจดั การเรยี นรู้ ๓๔ โรงเรียนชมุ ชนบ้านช่องเเสมสาร ๓๕ โรงเรียนวดั ควนสูง พิษณโุ ลก การจดั การเรียนรแู้ บบบรู ณาการขา้ มศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการจดั การตนเอง ๓๖ โรงเรยี นบา้ นตนั หยง ตรงั สาหรับนกั เรยี นทีเ่ ปน็ บตุ รหลานผใู้ ช้แรงงาน ๓๗ โรงเรยี นวัดสระแกว้ ขอนแกน่ ของโรงเรยี นบา้ นพระนอน แมฮ่ ่องสอน ชลบรุ ี การพัฒนาการอ่านและการเขียนคาศัพท์ นครศรีธรรมราช ภาษาอังกฤษของนักเรยี นโดยใช้เทคนิค การสอนแบบโฟนิกส์รว่ มกับเกม ยะลา นครราชสมี า หวั ใจตน้ กล้า สรู่ วงขา้ วคณุ ธรรม นวตั กรรมเด็กเอย๋ เด็กดี สศู่ ตวรรษท่ี ๒๑ บนวิถีพอเพียง “The best CBK model” การสง่ เสรมิ การเรยี นรภู้ าษาอังกฤษโดยการ ใช้เกมการศกึ ษาหลงั กจิ กรรมหน้าเสาธง หลักสูตรการจดั การเรียนรใู้ ห้สอดคล้องกับ บรบิ ทของท้องถิน่ เรื่อง ป่าชายเลน การพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยโครงงานมะขามป้อมของเดก็ ปฐมวยั โรงเรียนวัดควนสูง ยวุ นอ้ ยสูต่ น้ กล้าเพ่ือพัฒนาอาชพี เกษตรกร ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน พยัญชนะไทยของนักเรยี น ระดบั ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ที่อ่านและเขียน พยญั ชนะไทยไม่ครบ ๔๔ ตวั โดยใช้กจิ กรรม Unplugged coding เกมตัวต่อภาพ พยญั ชนะไทย

- ๒๙ - ที่ ชอื่ สถานศึกษา จงั หวดั ชอื่ ผลงาน ๓๘ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สุรินทร์ สนุกคิดสรา้ งสรรคใ์ ช้ภาษาส่ือสารเทคโนโลยี ๓๙ โรงเรยี นบ้านเจดยี โ์ คะ ตาก จากชุมชนสู่ สายตาคนทั้งโลก โดยใชท้ ฤษฎี ๔๐ โรงเรยี นหวั ดงราชพรหมาภรณ์ นครสวรรค์ BNS Model (Bilingual : National: Social) ๔๑ โรงเรียนอนุบาลเดมิ บางนางบวช สุพรรณบรุ ี หลักสตู รการจดั การเรยี นรู้ “กจิ กรรม (วัดทา่ ช้าง) ลดเวลาเรยี น เพิ่มเวลารู้ อะโวคาโด โอเค” เพชรบรุ ี ๔๒ โรงเรยี นชะอาคุณหญงิ เน่ืองบุรี การจดั การเรยี นร้แู บบ Active Learning ขอนแก่น เพอ่ื พัฒนาทักษะ 7Cs ในกจิ กรรมโรงเรยี น ๔๓ โรงเรียนบา้ นอ่างศลิ า นครศรธี รรมราช คารบ์ อนตา่ สชู่ ุมชน (ลดการใชพ้ ลงั งานไฟฟ้า ๔๔ โรงเรียนบา้ นน้าพุ ทบี่ ้านนักเรียน) โรงเรยี นหัวดงราชพรหมาภรณ์ สุรินทร์ ๔๕ ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษ การพฒั นาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยั ประจาจังหวัดสุรนิ ทร์ นา่ น สาระทคี่ วรเรียนรู้ทอ้ งถิ่น อาเภอเดิมบางนางบวช ปราจีนบุรี จังหวัดสุพรรณบรุ ี ๔๖ โรงเรยี นไตรประชาวิทยา เชียงราย ๔๗ โรงเรียนไทยรฐั วทิ ยา ๗ การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้แบบโครงงาน ๔๘ โรงเรยี นเอกทววี ิทย์ พษิ ณโุ ลก โดยใช้ ICT มาบรู ณาการสกู่ ารเรียนรู้ ชลบุรี ในศตวรรษท่ี ๒๑ ๔๙ โรงเรียนนาบวั วทิ ยา นครสวรรค์ ๕๐ โรงเรยี นบา้ นทางตรง การจดั การเรยี นร้ผู ่านบทเพลงเพ่อื พฒั นา ๕๑ โรงเรียนวัดเกาะแกว้ การเรียนการสอน ๔ กลมุ่ สาระ ชุดการฝึกคตี ะมวยไทยในชว่ั โมงลดเวลาเรยี น เพมิ่ เวลารู้สาหรบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลของการใช้อปุ กรณพ์ ยุงลาตวั ขณะนั่งทากจิ กรรมต่อการทรงตัวในทา่ นั่ง ของเด็กสมองพิการ ศนู ย์การศกึ ษาพิเศษ ประจาจงั หวัดสรุ ินทร์ รกั ษส์ ง่ิ แวดล้อมในท้องถิ่น โดยใชแ้ หล่งเรียนรู้ และปญั หาเปน็ ฐานเพื่อวถิ ชี ีวิตทยี่ ่งั ยนื ไทยรัฐ ๗ ก้าวไกล ส่ือมวลชนศกึ ษา การพฒั นากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใชภ้ าษาอังกฤษ เพอ่ื การส่ือสารในโรงเรียนเชงิ ระบบ หอมจาปาทนี่ าบัว การจดั การเรียนการสอนเด็ก LD การสอนแบบโครงการดว้ ยกระบวนการ แก้ปัญหาของโพลยาเพื่อพฒั นาทกั ษะการคดิ ของนักเรยี นในศตวรรษท่ี ๒๑

- ๓๐ - ท่ี ชอื่ สถานศึกษา จงั หวดั ชอื่ ผลงาน ๕๒ โรงเรียนบ้านนางเหริญ นครราชสมี า นวัตกรรมกระบวนการจดั การเรยี นรู้ ๕๓ โรงเรยี นบา้ นปารี นราธิวาส ผ่านการลงมอื ปฏบิ ตั ิจรงิ โดยใช้โมเดล ๕๔ โรงเรยี นบ้านหนองเกิด ลาพูน ตลาดนัดพารวย สกู่ ารบูรณาการ ๕๕ โรงเรยี นบา้ นจาเราะปะไต ยะลา กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ๕๖ โรงเรียนจตรุ มติ รวทิ ยา สุรินทร์ การจัดการเรยี นรู้แบบโครงงานฐานวจิ ัย ๕๗ โรงเรียนบ้านพนั ตน เชียงใหม่ ตามวิถอี ิสลาม ๕๘ โรงเรียนขวาวใหญว่ ทิ ยา สรุ นิ ทร์ นวตั กรรมการออกแบบการเรียนรบู้ รู ณาการ ๕๙ โรงเรยี นเจดยี ห์ ลวงพิทยา เชยี งราย ทักษะชีวิต ๖๐ โรงเรียนอ่างศลิ า อุบลราชธานี นักเขยี นน้อย ๖๑ โรงเรยี นวัดกองแกว้ สมุทรปราการ (ผาดกาบแก้ว) กาฬสินธุ์ การพฒั นาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน RT NT และ O-NET โรงเรยี นจตุรมิตรวิทยา ๖๒ โรงเรียนหนองแสงวทิ ยาเสรมิ นครศรธี รรมราช ดว้ ยกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ๖๓ โรงเรยี นครี รี าษฎรพ์ ฒั นา ศรีสะเกษ ประกอบกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ๖๔ โรงเรียนบ้านโดด (PLC) นครศรีธรรมราช ๖๕ โรงเรียนวัดสมควร สรุ ินทร์ รปู แบบกระบวนการพฒั นาครู ๖ร ๖๖ โรงเรยี นสตรวี ทิ ยาสมาคม ด้านการจดั การเรียนรู้ ผ่านการสอน โครงงาน Project Based Learning โดยใชบ้ รบิ ทเชงิ พืน้ ทใ่ี นชมุ ชนเป็นฐาน การพฒั นาทักษะผู้เรยี นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการจัดการเรยี นรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การจัดการเรยี นรโู้ ดยใชโ้ ครงงานเปน็ ฐาน เร่ืองไหมอีรีส่ ทู่ ักษะอาชพี กระบวนการจัดการเรียนรู้ สรา้ งโมเดล ทางความคิด ผลติ โมเดลเพอ่ื การเรียนรู้ สูก่ ารพฒั นาวิจัยและนวตั กรรม การจัดการเรียนรู้ ส่กู ารสบื สารภูมปิ ัญญา พวงมโหตร โดยให้ MACRO model วถิ ีพอเพยี ง นักเรียนเกง่ ดี มีสุข กา้ วสยู่ คุ ไทยแลนด์ ๔.๐ การจดั การเรียนรรู้ ายวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วย KP-SCI model ประวัติศาสตร์พระธาตโุ พธศ์ิ รีสวุ รรณ ผ่านการบอกเลา่ โดยทักษะ “1S2C” ของนักเรยี นชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ ๔ - ๖ โรงเรยี นบ้านโดด จงั หวัดศรสี ะเกษ PLC English communication Innovation and Technology ป.๑ อ่านออกเขยี นไดด้ ้วย ๖ ข้นั ตอน

- ๓๑ - ที่ ช่ือสถานศึกษา จงั หวดั ชื่อผลงาน ๖๗ โรงเรยี นบ้านผ้งึ วิทยาคม นครพนม ๖๘ โรงเรยี นสวายวิทยาคาร สุรินทร์ การพัฒนาทกั ษะอาชีพอย่างยั่งยืน แม่ฮ่องสอน โดยใช้โรงเรยี นเป็นสถานประกอบการ ๖๙ โรงเรียนบ้านแมล่ ดิ นราธิวาส ๗๐ โรงเรียนบา้ นกูบู การนาหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง หนองคาย มาใช้ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ๗๑ โรงเรียนสีกายวทิ ยาคม อุบลราชธานี การจดั การขยะในโรงเรียนสวายวิทยาคาร ๗๒ โรงเรยี นบ้านเออื ดใหญ่ ๗๓ โรงเรยี นบา้ นบาเงง ปตั ตานี การสรา้ งพืน้ ท่ีการเรียนรู้ร่วม สมทุ รปราการ ของนักเรยี นพักนอนโรงเรยี นบา้ นแม่ลดิ ๗๔ โรงเรยี นวัดบางฝา้ ย พิจติ ร ชุดแบบฝกึ ทกั ษะการอ่านและการเขียน ๗๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย นักเรยี นพิการเรียนร่วม ประจาจงั หวดั พิจิตร ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ โรงเรียนบา้ นกบู ู ๗๖ ศนู ย์วทิ ยาศาสตรเ์ พ่ือการศึกษา กาญจนบุรี การน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา ในศตวรรษท่ี ๒๑ สีกายโมเดล ๗๗ โรงเรยี นวัดไม้เสยี่ ว ๗๘ วทิ ยาลัยบรหิ ารธุรกจิ และ เออื ดใหญ่สดใส ใสใ่ จส่ิงแวดล้อม (Auedyai Eco-School) การทอ่ งเท่ียวกรุงเทพ การแก้ปัญหาอา่ นไม่ออก เขียนไมไ่ ด้ โดยใช้กระบวนการ ๕ ขัน้ พัฒนาอ่าน เขยี น เรียนไทย ใชภ้ าษา โรงเรียนบ้านบาเงง การเสรมิ สร้างคุณธรรมโดยใช้เกมเป็นสื่อ “เกมเสน้ ทางสู่ The star Energy” ทสี่ ะท้อนคณุ ธรรมอัตลกั ษณ์ เร่ือง ความพอเพียง ดา้ นการประหยดั นา้ และประหยัดไฟ ของนักเรยี น โรงเรียนวดั บางฝา้ ย สงั กดั สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษา ประถมศกึ ษาสมุทรปราการ เขต ๑ แผน่ เจลสมนุ ไพร กาญจนบุรี THE POWER MINIMAL พิชติ COVID-19 นครราชสมี า เคร่อื งผลติ ถ่านไฟจากกลไกลม กรุงเทพมหานคร ส่ือและเทคโนโลยชี ่อง YouTube: BC-BAT Online Class

- ๓๒ - ท่ี ช่ือสถานศึกษา จังหวดั ชอ่ื ผลงาน ๗๙ โรงเรยี นบา้ นคลกี ลิ้ง ศรสี ะเกษ การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การศกึ ษาแบบบรู ณาการมสี ่วนร่วม โดยใช้ SIX PA MODEL โรงเรียนบา้ นคลกี ล้งิ ตาบลคลีกล้ิง อาเภอศลิ าลาด จังหวัดศรีสะเกษ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษา ศรสี ะเกษ เขต ๒ ๘๐ โรงเรียนบ้านขม้นิ บอ่ โคลน อุดรธานี บ้านขมน้ิ บ่อโคลนโมเดล (BanKaminbowclon Model) ๘๑ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสงั ข์ ขอนแก่น การบริหารรูปแบบ “๕ ร่วม ๒ หลัก” กลยุทธ์สกู่ ารยกระดบั คุณภาพผู้เรียน ภายใตก้ ระบวนการควบคมุ คุณภาพ (PDCA) ๘๒ โรงเรียนชมุ ชนบา้ นนาหลวง นา่ น นวัตกรรม NALUANG MODEL ๘๓ โรงเรียนบ้านเนนิ เวียง นครสวรรค์ รูปแบบการบรหิ าร 6S Model เพอื่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเนนิ เวยี ง สังกดั สานักงาน เขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ๘๔ โรงเรยี นบา้ นตระแบกงาม พิษณโุ ลก การบริหารสถานศึกษาสู่ความเปน็ เลิศ โดยใช้ DAD Model ๘๕ โรงเรยี นบา้ นดงบงั คุรรุ าษฎร์อุปถัมภ์ ขอนแกน่ น้อมนาศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนา ต่อต้านยาเสพตดิ และอบายมุขอยา่ งย่ังย่ืน โดยใชก้ ลยุทธ์ “๔ ร่วม ๒ หลกั Model” ๘๖ โรงเรยี นวรลาโภนสุ รณ์ หนองคาย โปรแกรมพฒั นาครเู พื่อสร้างนวัตกรรม การสอน ตามกระบวนการ 5 Steps ของครโู รงเรียนวรลาโภนสุ รณ์ จงั หวดั หนองคาย ๘๗ โรงเรียนบา้ นโนนสงั ข์ สุรินทร์ การจดั การศึกษาโรงเรยี นคุณภาพ ดว้ ยรปู แบบการบรหิ ารแบบ SMART NONSANG ปรับการเรียน เปล่ยี นวธิ สี อน สะทอ้ นคุณภาพผู้เรียน ๘๘ โรงเรียนวัดราชวรินทร์ กรงุ เทพมหานคร รปู แบบ 3PR Model ในการบริหาร แบบไตรภาคีตามหลกั การมีส่วนร่วม เพอ่ื การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรยี นขนาดเลก็ ๘๙ โรงเรยี นผาเทิบวิทยา มกุ ดาหาร การพฒั นารปู แบบการบริหารงาน โรงเรียนผาเทบิ วทิ ยา โดยใช้ PTW MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

- ๓๓ - ท่ี ชอ่ื สถานศกึ ษา จังหวดั ชอื่ ผลงาน ๙๐ โรงเรียนท่าศลิ าบารุงราษฎร์ สตูล การขับเคล่ือนระบบนิเทศภายในของครู ๙๑ โรงเรยี นชุมชนประชานคิ ม ชมุ พร ผรู้ ่วมนิเทศ (Co-Supervisor) โรงเรียนทา่ ศลิ าบารุงราษฎร์ ๙๒ โรงเรียนเทศบาลวดั เกตการาม เชยี งใหม่ โดยใช้ KONDIN Model ๙๓ โรงเรยี นวดั หแู ร่ สงขลา การขับเคลื่อนด้วยพลังบวร/บรม โดยการบริหารแบบ ๖ รว่ ม ๙ ข้ันตอน ๙๔ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ศรสี ะเกษ ส่กู ารพัฒนาโรงเรยี นสนั ตสิ ขุ อยา่ งยัง่ ยนื ๙๕ โรงเรียนวารนิ ชาราบ อบุ ลราชธานี ๙๖ โรงเรียนบา้ นมะเกลือโนนทอง KETKARAM Model รปู แบบการจัด ๙๗ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ชัยภมู ิ การศกึ ษาพหวุ ฒั นธรรม “เข้าใจ เขา้ ถงึ ๙๘ โรงเรยี นบา้ นบกั ดอก อตุ รดิตถ์ พฒั นา เราจะไม่ทิ้งใครไว้ขา้ งหลัง” สรุ นิ ทร์ ๙๙ โรงเรียนบา้ นนาจาน HURAE MODEL การบรหิ ารและจัดการ ๑๐๐ โรงเรียนบา้ นวังข่อย ยโสธร สถานศกึ ษาดว้ ยศาสตร์พระราชา ๑๐๑ โรงเรียนวัดทพั หมนั นครสวรรค์ สคู่ วามเป็นเลศิ ๑๐๒ โรงเรียนชมุ ชนบ้านพบพระ อทุ ัยธานี Value Base Management (VBM) ๑๐๓ โรงเรียนบา้ นจานเลียว ตาก 7SModel ๑๐๔ โรงเรยี นบ้านยางเก่ยี วแฝก ศรสี ะเกษ WR-UNITY \"วารินเปน็ หน่ึง\" ชยั ภมู ิ ระบบดแู ลช่วยเหลือนักเรียน M.K.T. Model THUNGALO MODEL “POPPER” (เม็ดดินเผามหัศจรรย์) การบรหิ ารจดั การขยะในโรงเรยี น ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรปู แบบ BAKDOK MODEL สู่โรงเรียน แห่งความสุข การพฒั นาการเรยี นรคู้ วบคู่การดูแลช่วยเหลอื นกั เรียนโดยใช้ NAJAN Model การแก้ปัญหาสุขภาวะโภชนาของนักเรยี น โรงเรยี นบ้านวงั ขอ่ ยตามรปู แบบ 4E เพาะตน้ กลา้ เด็กดีมีคุณธรรม นอ้ มนาสง่ เสริม สถานศึกษาสขี าว รูปแบบการบริหารจัดการพืน้ ที่เชงิ สร้างสรรค์ ดว้ ยกระบวนการมสี ่วนร่วม: อาหารกลางวัน ต้นแบบ รปู แบบการบรหิ ารจดั การเพื่อสร้างสรรค์คนดี โรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. โดยใชบ้ ันได ๗ ขน้ั STAND UP Model ๑ หลัก ๒ ดี ๓ ทีม ๔ ประสาน โมเดล โรงเรียนบา้ นยางเกี่ยวแฝก

- ๓๔ - ที่ ชอื่ สถานศึกษา จงั หวดั ช่ือผลงาน ๑๐๕ โรงเรียนชุมชนวดั กลางท่าขา้ ม สงิ หบ์ รุ ี ๑๐๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ระยอง “V.R.KARE (เราเป็นห่วง) ความร้คู ู่คุณธรรม” เชียงใหม่ นวตั กรรม สรา้ งสรรค์คนดี จงั หวัดระยอง ๓ ๑๐๗ โรงเรียนบา้ นเหล่าเป้า สุรนิ ทร์ รปู แบบการดแู ลช่วยเหลอื นกั เรยี น พษิ ณโุ ลก AAAR Model (ทรปิ เปลิ้ เออาร์โมเดล) ๑๐๘ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ๑๐๙ โรงเรยี นบา้ นหว้ ยเหนิ สุรนิ ทร์ การใช้กระบวนการ INNOVATION SEAT เพื่อการจัดการเรียนรูส้ ู่คุณภาพ การจดั การ ๑๑๐ โรงเรียนอนุบาลศขี รภูมิ ชมุ พร เรยี นรวมโดยใช้โรงเรยี นเปน็ ฐาน ๑๑๑ โรงเรยี นสวนศรีวิทยา ราชบรุ ี การบริหารและการจัดการคุณภาพ สถานศกึ ษาโดยใชก้ ระบวนการ PDCA-CPS ๑๑๒ โรงเรียนวดั หวั โพ (หัวโพประศาสนว์ ิทยา) การส่งเสรมิ ประสทิ ธิภาพการจดั การศกึ ษา ดว้ ยรูปแบบการบรหิ าร SOMBOON MODEL ๑๑๓ โรงเรยี นวดั ห้วงกระได โรงเรียนบา้ นหว้ ยเหนิ ๑๑๔ โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม การบรหิ ารโดยใช้ Anubansikhoraphum ๑๑๕ โรงเรยี นบ้านถ้าธง Model รปู แบบโรงเรียนเลก็ ในโรงเรยี นใหญ่ ๑๑๖ โรงเรยี นบา้ นทงุ่ หงษ์ (S7iBSc) ๑๑๗ โรงเรยี นบ้านบางกระบือ การพฒั นาระบบเสริมสรา้ งคุณธรรม ๑๑๘ โรงเรยี นบ้านปากเหมือง จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึ ษา ๑๑๙ โรงเรยี นทองพูลอุทิศ ด้วย SUANSRI SET Model สรา้ งโอกาส สอนสนกุ สขุ เรยี น พษิ ณโุ ลก การบรหิ ารจัดการโรงเรยี นปลอดขยะ แบบมสี ่วนร่วมตามหลกั ปรัชญา บุรรี ัมย์ ของเศรษฐกิจพอเพยี ง ชุมพร ชมุ พร HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL นครศรธี รรมราช การบริหารจดั การเพือ่ พัฒนาผู้เรียนเปน็ สขุ ประจวบคีรีขนั ธ์ ของโรงเรยี นบา้ นถ้าธง โดยใช้ FLAG Model ปทุมธานี สุจริต มวี นิ ยั ใฝพ่ อเพียง เคยี งคูจ่ ิตอาสา สู่องคก์ รคุณธรรมโรงเรยี นบา้ นทุง่ หงษ์ โดยใช้กลยทุ ธ์ THUNGHONG MODEL การปฏบิ ตั งิ านด้วยหลกั HUGS Model เพอ่ื สรา้ งสรรค์คนดดี ว้ ย ๙ วิถพี อเพยี ง รปู แบบการบริหารจดั การเรียนร่วม โดยใช้ WASANA MODEL ส่คู วามเป็นเลิศ การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่อื การบรหิ ารจัดการระบบดูแลช่วยเหลอื นกั เรียนโรงเรยี นทองพูลอุทิศ

- ๓๕ - ที่ ชื่อสถานศกึ ษา จงั หวัด ชอ่ื ผลงาน ๑๒๐ โรงเรยี นวัดมหาวนาราม พิษณุโลก การบรหิ ารจดั การเรยี นรเู้ พ่ือสร้างภูมคิ มุ้ กัน ๑๒๑ โรงเรยี นบ้านสรุ ศักดิ์ ชลบุรี และพฒั นาคณุ ธรรมจรยิ ธรรมนักเรยี น ๑๒๒ โรงเรียนบา้ นสรา้ งก่อ อุดรธานี โดยใช้วงลอ้ แห่งธรรม ๑๒๓ โรงเรยี นวัดลาดเคา้ อ่างทอง ร่วมคดิ ร่วมทารว่ มภาคภูมิใจ (ประชารัฐวทิ ยา) มหาสารคาม การศึกษาก้าวไกล โรงเรยี นบ้านสุรศักดิ์ ๑๒๔ โรงเรยี นปอพานพทิ ยาคม อุดรธานี การบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาปลอดภยั รชั มังคลาภิเษก บุรีรัมย์ ด้วย ๕ ร่วม ๑๒๕ โรงเรียนบ้านนางิว้ สุราษฎร์ธานี การพฒั นารปู แบบการบริหารสถานศกึ ษา ๑๒๖ โรงเรยี นบ้านหนองละหานทราย ชุมพร เพ่ือพฒั นาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ พษิ ณุโลก นักเรยี นโรงเรียนวัดลาดเค้า (ประชารฐั วิทยา) ๑๒๗ โรงเรยี นนา้ รอบวิทยา โดยยดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง ๑๒๘ โรงเรียนบา้ นเขาล้าน จนั ทบุรี เปน็ ฐาน ๑๒๙ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ขอนแกน่ การบริหารจัดการศึกษาตามหลกั ปรัชญา ๑๓๐ โรงเรยี นบา้ นสามสิบพัฒนา ของเศรษฐกจิ พอเพยี ง ขอนแก่น รปู แบบ Pophanpit Model ๑๓๑ โรงเรยี นบ้านหนองดดู่ อนเปอื ย กาแพงเพชร WERB2N ตา้ นทุจรติ ๑๓๒ โรงเรยี นบา้ นลานวิทยาคม การบรหิ ารงานแบบมีสว่ นรว่ ม ๑๓๓ โรงเรียนบา้ นใหม่พฒั นา (Participative Management) “โรงเรยี น ของชมุ ชน โดยชุมชน เพ่ือนักเรียนของชุมชน” การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทาง “NAMROB Model” (นา้ รอบโมเดล) Best School Model การบรหิ ารจัดการอย่างมสี ว่ นรว่ มเพือ่ พัฒนา คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ของนกั เรยี น โดยใช้นวตั กรรม OKCASE MODEL FOR GOAL การบรหิ ารแบบมีสว่ นรว่ ม SAMSIB Model เพอ่ื พฒั นาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรยี นบา้ นสามสบิ พัฒนา สานกั งาน เขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนั ทบรุ ี เขต ๒ การบริหารสถานศึกษาขนาดเลก็ แบบมสี ว่ นร่วมยกกาลงั สอง: การบรหิ ารสถานศึกษาแบบสะเปะสะปะ (SPE-SPA Model) รูปแบบการบรหิ ารจดั การเพื่อพัฒนาคณุ ภาพ ผเู้ รยี นด้านกีฬาฟตุ บอลสู่ความเป็นเลิศและ อาชีพ โดยใช้นวตั กรรม LARNWIT3 Model การบริหารการศึกษา โดยใช้ MANGO MODEL

- ๓๖ - ที่ ชือ่ สถานศกึ ษา จังหวัด ชอ่ื ผลงาน ๑๓๔ โรงเรียนวดั กรมธรรม์ พิษณุโลก กาญจนบรุ ี รูปแบบ KHONDEE MODEL การบรหิ าร ๑๓๕ โรงเรียนทา่ มว่ งราษฎร์บารุง จัดการระบบประกันคุณภาพภายใน อุบลราชธานี สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ๑๓๖ โรงเรียนนาสว่ งวิทยา พษิ ณโุ ลก ๑๓๗ โรงเรียนรฐั ราษฎร์สงเคราะห์ พิษณโุ ลก นวัตกรรมพัฒนารปู แบบการบรหิ ารจัดการ ๑๓๘ โรงเรียนชุมแสงสงคราม นครศรีธรรมราช TCPDSAR Model และการจัดการเรยี นรู้ ยโสธร ดว้ ย Active Learning มุ่งเน้นผ้เู รียนสู่ อดุ รคณารกั ษ์อปุ ถัมภ์ ฉะเชิงเทรา Creative to Innovation โรงเรียนท่ามว่ ง ๑๓๙ โรงเรียนบา้ นไทรงาม สุรินทร์ ราษฎร์บารุง จังหวดั กาญจนบุรี ๑๔๐ โรงเรียนปา่ ตว้ิ วิทยา ๑๔๑ โรงเรียนเบญจมราชรงั สฤษฏิ์ ๒ ขอนแก่น แอพพลิเคชั่นเช็คช่ือมาเรยี นแจง้ เตือน ๑๔๒ โรงเรียนสหมติ รวทิ ยา สรุ นิ ทร์ ผ่าน Line notify ๑๔๓ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น การบรหิ ารจัดการสถานศึกษาสู่ความเปน็ เลิศ ตรงั โดยใช้ RSPI Model ๑๔๔ โรงเรียนกระเทยี มวิทยา CHAOKHUN Model เพื่อยกระดบั ๑๔๕ โรงเรียนบา้ นทุม่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น และผลการทดสอบ (ท่มุ ประชานุเคราะห์) ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ๑๔๖ โรงเรยี นบา้ นทงุ่ นา (เมอื ง) การบริหารจดั การสถานศกึ ษา “โรงเรยี นบา้ นไทรงามโมเดล” นวัตกรรมการบรหิ ารจดั การสถานศึกษา คุณภาพ JONGMIT MODEL นวตั กรรมส่คู วามเปน็ เลิศ (Best Practice) โรงเรยี นเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ “BEN2 Model” การดาเนินงานระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรียน โรงเรยี นสหมติ รวทิ ยา ด้วยนวตั กรรม UCD love student care and pay attention “เข้าใจ เข้าถึง พฒั นา เติมรักและห่วงใย ใส่ใจศิษย”์ การพฒั นารูปแบบการบริหารโรงเรยี นคุณภาพ ดว้ ยนวัตกรรม CHANG NAO Model ภายใตห้ ลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง การดาเนนิ งานระบบการดแู ลช่วยเหลือ นักเรยี นของโรงเรยี นกระเทียมวิทยา โดยใชน้ วัตกรรม SALT MODEL “นักเรียนรักษาความดี ดุจเกลอื รักษาความเคม็ ” การบรหิ ารจัดการห้องสมุดมีชีวติ ดว้ ยนวตั กรรม BOOKS Model การพฒั นาคณุ ธรรมพืน้ ฐาน ๘ ประการ ของนักเรียนโรงเรยี นบ้านทุ่งนา โดยใช้รูปแบบ FAMILIES MODEL

- ๓๗ - ที่ ช่อื สถานศกึ ษา จังหวัด ช่ือผลงาน ๑๔๗ โรงเรยี นบา้ นหน้าควนลงั สงขลา การดาเนินงานระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรียน (ราษฎรส์ ามคั คี) ยะลา โดยใช้รูปแบบห้องเรียนอุ่นไอรัก ๑๔๘ โรงเรียนบ้านซเี ยาะ ด้วยรั้วมุจลินทร์ ตาก ๑๔๙ โรงเรยี นบ้านใหมส่ ามคั คี พิษณุโลก การพฒั นาระบบการบรหิ ารจัดการ ๑๕๐ โรงเรียนวัดแตน ข้อมูลสารสนเทศนกั เรยี น พะเยา โดยใช้ Google Data Studio ๑๕๑ โรงเรียนบา้ นจาป่าหวาย อุบลราชธานี การบริหารโรงเรยี นเเบบ TPL-D Model ๑๕๒ โรงเรียนดอนมดแดงวทิ ยาคม สรุ นิ ทร์ ในการพัฒนาระบบการดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ๑๕๓ โรงเรยี นกีฬาหมนื่ ศรวี ิทยานสุ รณ์ ๑๕๔ โรงเรียนคลองบางกะอี่ สมุทรปราการ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ 5E๔รช๕ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๑๕๕ โรงเรียนบ้านโคกสงู วทิ ยา ขอนแกน่ ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดแตน ๑๕๖ โรงเรยี นบ้านหนองแสง สกลนคร ๑๕๗ โรงเรียนวดั เนกขัมมาราม ปทมุ ธานี โครงการเกษตรชีววิถี สูก่ ารพัฒนาทกั ษะ ๑๕๘ โรงเรยี นหนองโพนสงู กาฬสินธุ์ อาชพี ทยี่ ่ังยืน โดยใชร้ ปู แบบ ๑๕๙ โรงเรยี นชมุ ชนบ้านบอนวทิ ยา กาฬสินธุ์ “CHAMPAWAI MODEL” ๑๖๐ กศน.อาเภอสามพราน นครปฐม ๑๖๑ โรงเรยี นวดั เจดยี ์ นครศรธี รรมราช DONMODDAENG MODEL: ส่งเสรมิ และ ๑๖๒ โรงเรียนบา้ นหาดแพง นครพนม พฒั นาศักยภาพผเู้ รยี นสคู่ วามเป็นเลศิ (หาดแพงวิทยา) ลาปาง การพฒั นาบรหิ ารจัดการศึกษา ๑๖๓ โรงเรียนเมอื งปานวทิ ยา โดยใช้โรงเรยี นเปน็ ฐาน ในการพฒั นาท้องถ่ิน การยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี น แบบมีสว่ นรว่ ม โดยใช้โรงเรยี นเปน็ ฐาน ตามรูปแบบ KBKE MODEL การนอ้ มนาหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลัก ๔ พ คุณธรรมของพ่อ ต้านโควดิ - ๑๙ รปู แบบการบรหิ ารเชิงกลยุทธเ์ พือ่ ขบั เคลื่อน การจดั การเรยี นรู้ โค้ดดงิ้ โรงเรยี นบา้ นหนองแสง SPIRIT SCHOOL โรงเรยี นสรา้ งคนดี 2:3:4 NPS Model หลกั สตู รการเลีย้ งปลาในบ่อซีเมนต์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคร่อื งเก็บขยะมูลฝอยในนา้ แบบเคลื่อนท่ีได้ ดว้ ยพลังงานแสงอาทติ ย์ ข้าวตา่ งสี กนิ ดีต่างกนั การพฒั นาทักษะการเรยี นร้ขู องผูเ้ รียน โดยใชบ้ ันได ๙ ข้นั ผ่านกิจกรรม ลดเวลาเรยี น เพมิ่ เวลารู้ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอื นกั เรยี น บน Web Application

- ๓๘ - ท่ี ชอ่ื สถานศกึ ษา จังหวดั ช่อื ผลงาน ๑๖๔ โรงเรยี นไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบรุ ี ๑๖๕ โรงเรียนนาโพธพ์ิ ิทยาคม บรุ ีรัมย์ ปปส. SMW กล้า เก่ง ดี มภี ูมิคมุ้ กัน ๑๖๖ โรงเรยี นบา้ นคาสมบรู ณ์บงึ เจริญ บึงกาฬ ๑๖๗ โรงเรยี นอนุบาลหนองววั ซอ อดุ รธานี นาโพธผ์ิ ้าไหมพฒั นาคุณภาพ สระแก้ว ๑๖๘ โรงเรยี นบา้ นเขาเล่อื ม ๘ ฐานคนดี KSB MODEL กาญจนบรุ ี กิจกรรมหรรษา ๑๖๙ โรงเรียนบ้านดินโส กรุงเทพมหานคร พารกั การอา่ น @ อนบุ าลหนองวัวซอ ๑๗๐ โรงเรยี นบดินทรเดชา ชัยนาท การส่งเสรมิ คุณธรรมสุจริต (สิงห์ สิงหเสน)ี ของโรงเรียนบา้ นเขาเลอ่ื ม บึงกาฬ โดยใชร้ ูปแบบ Mass-DE Model ๑๗๑ โรงเรียนบา้ นบอ่ ยายส้ม (แกว้ ประชาสรรค์) นครพนม กิจกรรม “รู้ตัวตน คน้ ความชอบ ชลบุรี ไปกับ SD CLASSROOM” ๑๗๒ โรงเรียนหนองยองพทิ ยาคม รัชมงั คลาภิเษก กรงุ เทพมหานคร โครงการสง่ เสรมิ การจดั การเรียนรู้ พะเยา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ๑๗๓ โรงเรยี นนาแกสามัคควี ิทยา ๑๗๔ โรงเรียนวดั ทงุ่ เหยี ง กรงุ เทพมหานคร การพัฒนาสื่อการเรยี นการสอน กรงุ เทพมหานคร เพือ่ ใช้จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ ๑๗๕ โรงเรยี นมัธยมวดั นายโรง การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา ๑๗๖ โรงเรยี นชุมชนบ้านแม่ใส ๒๐๑๙ โดยการใช้ Super Spreader Model ๑๗๗ โรงเรยี นเซนตด์ อมนิ ิก การนอ้ มนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ๑๗๘ โรงเรยี นวดั ยายร่ม ของพระบาทสมเดจ็ พระวชริ เกลา้ เจา้ อยู่หวั สู่การปฏบิ ตั ิ (วฒั นราษฎร์รังสรรค์) ๑๗๙ โรงเรยี นบึงสงิ โต พลเมอื งดี วิถีนาแก ด้วย N.S.W. Model (สหากหะยเี ลาะสมดั ประชาสรรค)์ การพัฒนาคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ๑๘๐ โรงเรยี นอุบลปญั ญานกุ ลู ของนักเรียนด้วยกจิ กรรมจติ ศึกษา โดยใช้ TUNG MODEL ๑๘๑ โรงเรยี นวดั ทา่ ไชย (ประชานุกูล) ปรับโรงเรยี นเปลีย่ นเป็น H.O.M.E. พฒั นาทกั ษะและอาชพี เด็กแมใ่ ส โดยใชโ้ ครงงานเป็นฐาน ACC Model ทุกพ้นื ที่คอื การเรยี นรู้ พอ่ หลวง โมเดล (PO LUANG Model) ฉะเชิงเทรา เคร่อื งขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารลดโลกรอ้ น อบุ ลราชธานี การส่งเสริมอตั ลักษณ์โรงเรียนอุบลปญั ญานุกลู สพุ รรณบุรี โดยใชก้ ระบวนการ UBP PLC Framework Ubon Panyanukun School การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสรา้ งภูมิคุ้มกัน ใหน้ ักเรียน โดยใชร้ ะบบการดูแลชว่ ยเหลือ นกั เรียน ดว้ ยรูปแบบ THACHAI Model

- ๓๙ - ที่ ชือ่ สถานศึกษา จังหวดั ชือ่ ผลงาน ๑๘๒ โรงเรียนนาหว้าพทิ ยาคม นครพนม มาตรการ ๑๕๗ สภานักเรียนก้าวหน้า (ธาตปุ ระสทิ ธ์ิประชานุเคราะห)์ สไู่ ทยแลนด์ ๔.๐ ๑๘๓ โรงเรียนดงสวา่ งวิทยา อบุ ลราชธานี รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑๘๔ โรงเรียนห้วยจรงิ วิทยา ในสถานศกึ ษา เพ่ือพัฒนาคุณลกั ษณะ โรงเรียนสจุ ริต ๕ ประการ ๑๘๕ โรงเรียนชมุ ชนวัดตราชู ๑๘๖ โรงเรยี นบ้านทงุ่ แต้ สรุ ินทร์ วถิ ชี มุ ชนนาฏศลิ ปพ์ ้ืนเมือง “โปงลางลาซิ่ง ๑๘๗ โรงเรยี นอสิ ลามบาเจาะวทิ ยา ห้วยจรงิ วิทยา เพอื่ พัฒนาผเู้ รียน ๑๘๘ โรงเรยี นบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สทู่ กั ษะอาชีพและการศึกษาต่อ” ๑๘๙ โรงเรียนอยธุ ยาวทิ ยาลัย ๑๙๐ โรงเรยี นทา่ เสาพทิ ยาคม สงิ ห์บุรี วถิ ชี มุ ชนวัดตราชู วิถีคณุ ภาพ ๑๙๑ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ยโสธร ภมู ปิ ญั ญาพฒั นาเด็กไทยอย่างย่งั ยนื ๑๙๒ โรงเรยี นควนสบุ รรณวิทยา “จากมวยนึง่ ข้าว ส่ดู อกไมส้ วยดว้ ยไม้ไผ่” ๑๙๓ วทิ ยาลยั เทคนคิ ลาพนู ยะลา การพฒั นาศักยภาพผเู้ รียนด้วยห่นุ ยนต์ ๑๙๔ โรงเรยี นบ้านมะรอื โบตก Lego Mindstroms EV3 พิจิตร รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาผเู้ รียน ผ่านกระบวนการ BP SMART Q MODEL พระนครศรอี ยุธยา นวตั กรรมดา้ นการจดั การวัดผลและ ประเมนิ ผลการเรยี น SOM Model พจิ ิตร โครงงานคณุ ธรรม o ,ร , มส พอกันที ชยั ภมู ิ การบรหิ ารจดั การระบบดแู ลช่วยเหลอื นักเรียน โดยใช้รปู แบบ I-SMART MODEL โรงเรยี นหนองคอนไทยวิทยาคม สรุ าษฎรธ์ านี เปลอื กเงาะสร้างสรรคส์ ูก่ ารพัฒนา คุณภาพชีวิต (The created from rambutan peel to better life) ลาพูน อปุ กรณ์คว้านเมลด็ ลาไย “ตุด๊ ตู่คใู่ จ” นราธิวาส การสรา้ งอาชีพและรายไดร้ ะหว่างเรียน ด้วยผลติ ภณั ฑ์จากกลว้ ยหอมทอง ท้ังน้ี สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล “ระดับเหรียญทอง” ตามรายชื่อข้างต้น สานักงานเลขาธิการคุรุสภา จะแจ้งรายละเอียด และวธิ กี ารในการนาเสนอผลงาน เพ่ือเข้ารบั การคัดสรรรางวัลระดับประเทศต่อไป หากมีผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคาคัดค้านต่อสานักงาน เลขาธกิ ารคุรุสภา โดยจัดทาเปน็ หนังสือระบุเหตุผลการคัดคา้ นใหช้ ัดเจน ภายใน ๑๐ วันทาการ นบั ตัง้ แตว่ ันทีป่ ระกาศ ประกาศ ณ วันท่ี พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (นายดศิ กุล เกษมสวสั ด์ิ) เลขาธกิ ารครุ ุสภา