Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร

อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร

Published by ปรียาพัชร อินตา, 2019-03-14 23:09:20

Description: อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร

Search

Read the Text Version

อา่ นอย่างไร เขยี นอย่างไร อา่ นอยา่ งไร ภาษาไทยนับว่าเป็นเอกลักษณ์ท่ีสาคัญที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นความเป็นไทยของ เรา ภาษาไทยมีทัง้ ภาษาเขยี นและภาษาพูด โดยเฉพาะภาษาเขียนนั้นได้มีภาษาต่างประเทศเข้ามา ปะปนอยู่มากมาย ท้ังภาษาบาลี สันสกฤต มอญ เขมร จีน อาหรับและภาษาฝร่ังฯลฯบางคา เราก็ออกเสียงตามสาเนียงเดิมเขาบางคาเราก็นามาปรับใช้เข้ากับล้ินของเราบางคาเราก็อ่านตาม หลักบางคาเราก็อ่านตามความนิยมปัญหาอยู่ตรงท่ีว่าบาลีสันสกฤตท่ีนามาเข้าสมาสกันตาม ปรกติก็ต้องอ่านตามหลัก เช่น ศักราช อ่านว่า สัก- กะ- หราด มีบางกรณีเท่าน้ันท่ีอนุโลมให้ อา่ นตามความนยิ มได้ เช่น เอกราชไม่อ่านตามหลักว่า เอก- กะ –หราด แต่ย่อมให้อ่านตามความ นิยมเป็น เอก-กะ-ราด หรือบางคาก็ให้อ่านได้ท้ังตามหลักและตามความนิยม เช่น ภรรยา อ่านว่า พนั -ยา ( ตามหลัก) หรอื พัน-ระ-ยา ( ตามความนิยม)ก็ได้แต่โดยท่ัวๆไปแล้วเราควรจะยึดหลักไว้ก่อนส่วนบางคาที่บางคน อาจจะอ่านไม่ค่อยถูกตามหลักเพราะไม่ทราบหลักนั้นก็ไม่ถือว่าจะต้องผิดเสอมไปแต่เพ่ือให้เกิด เอกภาพ ในการอ่าน จึงเห็นควรนาคาที่มักอ่านกันไม่ค่อยถูกตามหลักมาเสนอเพ่ือให้อนุชนรุ่น ต่อไปได้อ่านถูกต้องและเป็นเอกภาพเดียวกันทั้งน้ีเพราะทางราบัญฑิตยสถานได้รับโทรศัพท์และ จดหมายจากผู้สนใจในเรื่องการอา่ นคาบางคาท่ีมีปัญหาเสมอว่าคาน้ันๆควรจะออกเสียงอย่างไรจึง จะถูกจึงขอประมวลคาต่างๆที่มีปัญหาในการออกเสียงเท่าท่ีพอจะนึกได้รวมทั้งคาประเภทวิสามา นยนามทั่วๆไปจวั หวัดอาเภอ กง่ิ อาเภอ ถนน ตรอก ซอย ในกรงุ เทพมหานคร และช่ือพระอารามหลวงต่างๆด้วยมาเสนอท่าน ผูส้ นใจดังน้ี กรกฎาคม กะ-ระ-กะ-ดา-คม กรณี กะ-ระ-นี กรณียกจิ กะ-ระ-น-ี ยะ-กิด กรมขนุ กรม-มะ-ขนุ กรมคลงั กรม-มะ-คลงั

กรมท่า กรม-มะ-ท่า กรมธรรม์ กรม-มะ-ทัน กรมนา กรม-มะ-นา กรมพระ กรม-มะ-พระ กรมพระยา กรม-พระ-ยา กรมวัง กรม-มะ-วัง กรมเวยี ง กรม-มะ-เวยี ง กรมหมน่ื กรม-มะ-หมน่ื กรมหลวง กรม-มะ-หลวง กรรมวาจาจารย์ กา-มะ-วา-จา-จาน กรรมวธิ ี กา-มะ-ว-ิ ธี กรรมาธิการ กา-มา-ทิ-กาน กริยา กร-ิ ยา กลไก กน-ไก กลวธิ ี กน-ละ-วิ-ธี กลอักษร กล-อกั -สอน กลอุบาย กน-อุ-บาย กามกรีฑา กาม-มะ-กร-ี ฑา กามคุณ กาม-มะ-คุน กามราคะ กาม-มะ-รา-คะ กามโรค กาม-มะ-โรก กายภาพ กาย-ยะ-พาบ กาลเวลา กาน-เว-ลา กาลสมัย กา-ละ-สะ-ไหม กิจกรรม กิด-จะ-กา กิจการ กิด-จะ-กาน กุลสตรี กุน-ละ-สัด-ตรี กศุ ลกรรม กุ-สน-ละ-กา กศุ โลบาย กุ-สะ-โล-บาย เกยี รติคุณ เกยี ด-ต-ิ คุน เกียรติประวัติ เกียด-ต-ิ ประ-หวัด เกียรติภมู ิ เกยี ด-ต-ิ พมู ขมุกขมวั ขะ-หมกุ -ขะ-หมวั

ขวนขวาย ขวน-ขวาย ขะมักเขมน้ ขะ-มัก-ขะ-เม่น ขะมุกขะมอม ขะ-มกุ -ขะ-มอม ขดั สมาธิ ขัด-สะ-หมาด เข้าสมาธิ เขา้ -สะ-มา-ทิ คณติ ศาสตร์ คะ-นดิ -ตะ-สาด คนธรรพ์ คน-ทนั คมนาการ คะ-มะ-นา-กาน คมนาคม คะ-มะ-นา-คม ครรภธาตุ คับ-พระ-ทาด ครหา คะ-ระ-หา คหกรรมศาสตร์ คะ-หะ-กา-มะ-สาด คณุ ค่า คุน-ค่า คณุ โทษ คุน-โทด คณุ ธรรม คุน-นะ-ทา คณุ ภาพ คุน-นะ-พาบ คุณวิเศษ คุน-นะ-วิ-เสด คณุ วุฒิ คุน-นะ-วดุ -ทิ คุณสมบัติ คุน-นะ-สม-บัด โฆษณา โคด-สะ-นา จรด จะ-หรด จรดพระนงั คลั จะ-หรด-พระ-นัง-คัน จรรยา จนั -ยา จกั จัน่ จกั -กะ-จน่ั จันทรคติ จนั -ทระ-คะ-ติ จันทรุปราคา จนั -ทรุ-ปะ-รา-คา จิตนยิ ม จดิ -ตะ-นิ-ยม จิตบาบัด จดิ -ตะ-บา-บัด จิตแพทย์ จดิ -ตะ-แพด จติ วทิ ยา จดิ -ตะ-วดิ -ทะ-ยา จติ วิสัย จดิ -ตะ-วิ-ไส จตุ ิ จุ-ติ จลุ กฐิน จุ-ละ-กะ-ถิน

เจตคติ เจ-ตะ-คะ-ติ เจรจา เจน-จา, เจน-ระ-จา โจรกรรม โจน-ระ-กา ฉทานศาลา ฉ้อ-ทาน-นะ-สา-ลา ฉตั รมงคล ฉัด-ตระ-มง-คน เฉลิมพระชนมพรรษา ฉะ-เหลิม-พระ-ชน-มะ-พนั -สา ชลประทาน ชน-ละ-ประ-ทาน ชักเย่อ ชกั -กะ-เยอ่ ชันษา ชนั -นะ-สา ชาตนิ ิยม ชาด-นิ-ยม ชุกชี ชกุ -กะ-ชี โชคลาภ โชก-ลาบ ซอมซ่อ ซอม-มะ-ซ่อ ญาณวิทยา ยา-นะ-วิด-ทะ-ยา ญาณศาสตร์ ยา-นะ-สาด ญาติวงศ์ ยาด-ต-ิ วง ฐานกรณ์ ถาน-กอน ฐานนั ดรศักดิ์ ถา-นัน-ดอน-ระ-สกั ดาษดา ดาด-สะ-ดา ดาษดนื่ ดาด-ด่นื ดลุ พินิจ ดุน-ละ-พิ-นดิ ดุลยพนิ ิจ ดนุ -ละ-ยะ-พ-ิ นิด ดุลยภาพ ดนุ -ละ-ยะ-พาบ ตรสั รู้ ตรดั -สะ-รู้ ตรีโกณมิติ ตรี-โกน-นะ-มิ-ติ ตุ๊กตา ตุ๊ก-กะ-ตา ไตรสรณคมน์ ไตร-สะ-ระ-นะ-คม ไตรสรณาคมน์ ไตร-สะ-ระ-นา-คม ทรมาทรกรรม ทอ-ระ-มา-ทอ-ระ-กา ทรพั ยสิทธิ ซบั -พะ-ยะ-สดิ ทณั ฑกรรม ทัน-ตะ-กา ทัณฑนิคม ทนั -ตะ-น-ิ คม ทัณฑสถาน ทัน-ตะ-สะ-ถาน ทานบารมี ทาน-นะ-บา-ระ-มี

ทานมยั ทาน-นะ-ไม ทารุณกรรม ทา-รุน-นะ-กา ทาสกรรมกร ทาด-สะ-กา-มะ-กอน ทาสปญั ญา ทาด-สะ-ปัน-ยา ทฐิ ิ ทดิ -ถิ ทวิ ทศั น์ ทวิ -ทดั ทกุ ขเวทนา ทุก-ขะ-เว-ทะ-นา ทุกรกริ ิยา ทุก-กะ-ระ-กิ-ริ-ยา ทลู เกล้าฯ ทลู -เกล้า-ทลู -กระ-หมอ่ ม เทวนาครี เท-วะ-นา-คะ-รี ธนบัตร ทะ-นะ-บัด ธรรมาสน์ ทา-มาด นรกภมู ิ นะ-รก-กะ-พมู น้อมเกล้าฯ น้อม-เกล้า-นอ้ ม-กระ-หมอ่ ม นาฏกรรม นาด-ตะ-กา นาฏดนตรี นา-ตะ-ดน-ตรี นามธรรม นาม-มะ-ทา นามสงเคราะห์ นาม-มะ-สง-เคราะ นมิ มานรดี นิม-มา-นะ-ระ-ดี นิโทษกรรม น-ิ ระ-โทด-สะ-กา นิโรธสมาบตั ิ น-ิ โรด-ทะ-สะ-มา-บัด นเิ วศวิทยา นิ-เวด-สะ-วิด-ทะ-ยา บทมาลย์ บด-ทะ-มาน บรมบพติ ร บอ-รม-มะ-บอ-พดิ บรรณารักษศาสตร์ บัน-นา-รกั -สะ-สาด บรรพกาล บนั -พา-กาน บรรพชา บัน-พะ-ชา บรรยาย บนั -ยาย บรรษทั บัน-สดั บริเฉทกาล บอ-ริ-เฉ-ทะ-กาน บัตรพลี บัด-พะ-ลี บาทบงกช บาด-บง-กด บาทบงสุ์ บาด-ทะ-บง บาทมลู บาด-ทะ-มูน

บาททยคุ ล บาด-ทะ-ย-ุ คน บาปกรรม บาบ-กา บาปเคราะห์ บาบ-ปะ-เคราะ บาราบ บา-หราบ บาราศ บา-ราด บคุ คลสทิ ธิ บุก-คะ-ละ-สดิ บณุ ฑริก บุน-ดะ-ริก บรุ ุษโทษ บ-ุ หรดุ -สะ-โทด บรุ ษุ เพศ บ-ุ หรุด-เพด โบกขรณี โบก-ขะ-ระ-นี โบราณกาล โบ-ราน-นะ-กาน โบราณคดี โบ-ราน-นะ-คะ-ดี โบราณวตั ถุ โบ-ราน-นะ-วัด-ถุ โบราณสถาน โบ-ราน-นะ-สะ-ถาน ปกติ ปะ-กะ-ติ ปฏิจจสมุปบาท ปะ-ตดิ -จะ-สะ-หมบุ -บาด ปฐมนิเทศ ปะ-ถม-มะ-น-ิ เทด ปฐมยาม ปะ-ถม-มะ-ยาม ปฐมสมโพธิ ปะ-ถม-สม-โพด ปฐมเหตุ ปะ-ถม-มะ-เหด ปรกติ ปรก-กะ-ติ ปรนัย ปะ-ระ-ไน ปรมตั ถ์ ปะ-ระ-มดั ปรมาจารย์ ปะ-ระ-มา-จาน ปรมาภิไธย ปะ-ระ-มา-พิ-ไท ปรมาภเิ ษก ปะ-ระ-มา-พ-ิ เสก ปรมินทร์ ปะ-ระ-มิน ปรวด ปะ-หรวด ปรสิตวิทยา ปะ-ระ-สดิ -ตะ-วดิ -ทะ-ยา ประกาศนียบตั ร ประ-กา-สะ-น-ี ยะ-บดั ประถมศึกษา ประ-ถม-มะ-สึก-สา ประทานบัตร ประ-ทาน-นะ-บดั ประวตั กิ าร ประ-หวดั -ต-ิ กาน ประวตั กิ ารณ์ ประ-หวดั -ต-ิ กาน

ประวตั กิ าล ประ-หวัด-ติ-กาน ประวัติศาสตร์ ประ-หวดั -ต-ิ สาด ประสบการณ์ ประ-สบ-กาน ปรกั หกั พัง ปะ-หรัก-หกั -พงั ปรชั ญา ปรัด-ยา ปรัมปรา ปะ-รา-ปะ-รา ปรากฏการณ์ ปรา-กด-กาน ปราชัย ปะ-รา-ไช ปริญญา ปะ-ริน-ยา ปรติ ร ปะหริด ปลก ปะ-หลก ปลัก ปลัก ปลาสนาการ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน ปกั เป้า(ปลา) ปัก-กะ-เป้า ปกั เปา้ (ว่าว) ปัก-เปา้ ปจั จุบันกาล ปัด-จุ-บนั -นะ-กาน ปจั จสุ มยั ปดั -จุ-สะ-ไหม ปจั เจกบคุ คล ปดั -เจก-กะ-บุก-คน ปจั เจกสมาทาน ปดั -เจก-กะ-สะ-มา-ทาน ปัจฉิมยาม ปดั -ฉิด-มะยาม ปัจฉิมขิลติ ปัด-ฉิด-มะ-ล-ิ ขิด ปัจฉมิ วัย ปดั -ฉดิ -มะ-ไว ปัจฉิมวาจา ปัด-ฉดิ -มะ-วา-จา ปัจนึก ปัด-จะ-นึก ปญั ญาสชาดก ปนั -ยา-สะ-ชา-ดก ปุณฑริก ปนุ -ดะ-รกิ ปุนภพ ป-ุ นะ-พบ โปรดเกล้าฯ โปรด-เกล้า-โปรด-กระ-หมอ่ ม ไปรษณียบตั ร ไปร-สะ-น-ี ยะ-บัด ไปรษณียภณั ฑ์ ไปร-สะ-น-ี ยะ-พนั ผรสุ วาท ผะ-รุ-สะ-วาด ผลผลติ ผน-ผะ-หลดิ ผลิต ผะ-หลดิ ผลติ กรรม ผะ-หลิด-ตะ-กา

ผลติ ผล ผะ-หลิด-ตะ-ผน ผลิตภณั ฑ์ ผะ-หลดิ -ตะ-พนั ผลผี ลาม ผลี-ผลาม ผลกึ ผะ-หลึก พงศาวดาร พง-สา-วะ-ดาน พยาธ(ิ ความเจ็บไข้) พะ-ยา-ทิ พยาธ(ิ เชือ้ โรค) พะ-ยาด พรรณนา พนั -นะ-นา พรรดึก พนั -ระ-ดกึ พรหมลขิ ิต พรม-มะ-ลิ-ขติ พรหมโลก พรม-มะ-โลก พรหมวหิ าร พรม-มะ-ว-ิ หาร พระบรมราชโองการ พระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-โอง-กาน พระบรมราชินี พระ-บอ-รม-มะ-รา-ชิ-นี พระราชกรณียกจิ พระ-ราด-ชะ-กะ-ระ-น-ี ยะ-กจิ พราหมี พราม-มี พฤหัสบดี พร-ึ หดั -สะ-บอ-ดี พลกาย พน-ละ-กาย พลการ พะ-ละ-กาน พลขบั พน-ละ-ขบั พลความ พน-ละ-ความ พลรบ พน-ละ-รบ พลร่ม พน-ร่ม พลโลก พน-ละ-โลก พลกี รรม พะ-ลี-กา พนกนิกร พะ-สก-นิ-กอน พันธกรณี พนั -ทะ-ระ-นี 1001 พนั -เอ็ด พิชิตมาร พ-ิ ชิด-ตะ-มาน พษิ ฐาน พดิ -สะ-ถาน พืชมงคล พดึ -ชะ-มง-คน พุทธศาสนิกชน พดุ -ทะ-สา-สะ-นิก-กะ-ชน แพทยศาสตร์ แพด-ทะ-ยะ-สาด ภัณฑาคาร พนั -ดา-คาน

ภณั ฑารักษ์ พนั -ทา-รกั ภัทรบท พดั -ทระ-บด ภัทรบิฐ พดั -ทระ-บิด ภาคทัณฑ์ พาก-ทัน ภาคนพิ นธ์ พาก-คะ-น-ิ พน ภูมฐิ าน พมู -ถาน ภูมธิ รรม พมู -ทา ภมู ิประเทศ พ-ู มิ-ประ-เทด ภูมภิ าค ภ-ู ม-ิ พาก ภูมิลาเนา พมู -ลา-เนา ภมู ศิ าสตร์ พมู -มิ-สาด เภสชั วทิ ยา เพ-สดั -ชะ-วิด-ทะ-ยา เภสัชศาสตร์ เพ-สัด-ชะ-สาด โภชนากร โพ-ชะ-นา-กอน โภชนาการ โพ-ชะ-นา-การ โภชนาหาร โพ-ชะ-นา-หาร มกราคม มะ-กะ-รา-คม มงคลนาม มง-คน-ละ-นาม มงคลฤกษ์ มง-คน-ละ-เรกิ มงคลสตู ร มง-คน-ละ-สูด มณฑป มน-ดบ มนสั วี มะ-นดั -สะ-วี มนษุ ยชาติ มะ-นดุ -สะ-ยะ-ชาด มนษุ ยโลก มะ-นดุ -สะ-ยะ-โลก มนษุ ยศาสตร์ มะ-นุด-สะ-ยะ-สาด มนุษยสมั พันธ์ มะ-นดุ -สะ-ยะ-สา-พนั มรณกรรม มอ-ระ-นะ-กา มรณบัตร มอ-ระ-นะ-บัด มรณภาพ มอ-ระ-นะ-พาบ มรรยาท มัน-ยาด มฤคทายวนั มะ-รึก-คะ-ทา-ยะ-วัน มลโค มอ-ละ-โค มลพิษ มน-ละ-พดิ มวลสาร มวน-สาน

มหาตมะ มะ-หาด-ตะ-มะ มหาวิทยาลยั มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล มชั ณิมยาม มัด-ชิ-ยะ-ยาม มัชณิมวยั มดั -ชิ-มะ-ไว มัณฑนศิลป์ มัน-ทะ-นะ-สนิ มัธยมศกึ ษา มดั -ทะ-ยม-มะ-สกึ -สา มาตรฐาน มาด-ตระ-ถาน มานุษยวิทยา มา-นดุ -สะ-ยะ-วิด-ทะ-ยา มารยาท มา-ระ-ยาด มิคสญั ญี มคิ -คะ-สนั -ยี มโุ ขโลกนะ ม-ุ โข-โล-กะ-นะ มลู โค มนู -โค มูลนาย มนู -นาย มูลนิธิ มูน-ละ-นิ-ทิ มลภู ัณฑก์ นั ชน มูน-ละ-พนั -กนั -ชน มูลสารศึกษา มูน-ละ-สาน-สึก-สา เมรุ เมน เมรุมาศ เม-รุ-มาด ยมบาล ยม-มะ-บาน 21 ย-ี่ สิบ-เอด็ ยคุ ลบาท ย-ุ คน-ละ-บาด ยุติ ยุด-ติ ยุติธรรม ยุด-ติ-ทา รสชาติ รด-ชาด รสนยิ ม รด-นิ-ยม รอมร่อ รอม-มะ-ร่อ 101 รอ้ ย-เอ็ด รฐั ธรรมนูญ รัด-ทะ-ทา-มะ-นนู รฐั ประหาร รัด-ทะ-ประ-หาน รฐั วิสาหกิจ รัด-ถะ-วิ-สา-หะ-กดิ รฐั ศาสตร์ รดั -ถะ-สาด รัฐสภา รัด-ถะ-สะ-พา

ราชทนิ นาม ราด-ชะ-ทิน-นะ-นาม ราชธดิ า ราด-ชะ-ท-ิ ดา ราชบัณฑิต ราด-ชะ-บนั -ดิด ราชสาสน์ ราด-ชะ-สาด ราชหตั ถเลขา ราด-ชะ-หดั -ถะ-เล-ขา ราชโอรส ราด-ชะ-โอ-รด รปู ฌาน รบู -ปะ-ชาน รปู ธรรม รบู -ปะ-ทา รูปพรรณ รูบ-ปะ-พนั รปู พรหม รบู -ปะ-พรม รูปสมบัติ รูบ-ปะ-สม-บดั โรคพยาธิ โร-คา-พะ-ยา-ทิ ลักเพศ ลกั -กะ-เพด วนพิ ก วะ-นบิ -พก วัยวุฒิ ไว-ยะ-วุด-ทิ วากยสมั พนั ธ์ วาก-กะ-ยะ-สา-พนั วญิ ญาณกทรัพย์ วิน-ยา-นะ-กะ-ซับ วจิ ติ รศิลป์ ว-ิ จดิ -ตระ-สิน วิตกจริต วิ-ตก-กะ-จะ-หรดิ วิตถาร วิด-ถาน วทิ ยาลยั วดิ -ทะ-ยา-ไล วทิ ยุ วดิ -ทะ-ยุ วนิ าศกรรม วิ-นาด-สะ-กา วินาศภัย วิ-นาด-สะ-ไพ วิศวกรรมศาสตร์ วดิ -สะ-วะ-กา-มะ-สาด ศฤงคาน สริง-คาน ศัพทมูลวิทยา สับ-ทะ-มูน-ละ-วิด-ทะ-ยา ศลั ยกรรม สนั -ละ-ยะ-กา ศัลยแพทย์ สัน-ละ-ยะ-แพด ศัลยศาสตร์ สัน-ละ-ยะ-สาด ศาสตราจารย์ สาด-ตรา-จาน ศาสนจกั ร สา-สะ-นะ-จกั ศาสนูปถัมภก สา-สะ-น-ู ปะ-ถา-พก ศษิ ยานุศิษ์ สดิ -สะ-ยา-นุ-สิด

สกรรมกริยา สะ-กา-มะ-กร-ิ ยา สถานภาพ สะ-ถา-นะ-พาบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สะ-ถา-ปดั -ตะ-ยะ-กา-มะ-สาด สมณสาสน์ สะ-มะ-นะ-สาด สมมูล สะ-มะ-มนู สมรภมู ิ สะ-หมอน-ระ-พมู สมรรถภาพ สะ-มัด-ถะ-พาบ สมานฉนั ท์ สะ-มา-นะ-ฉัน สมานไมตรี สะ-หมาน-ไม-ตรี สมฎุ ฐาน สะ-หมดุ -ถาน สมลุ แวง้ สะ-หมดุ -ละ-แว้ง สรภญั ญะ สะ-ระ-พนั -ยะ สรรพวิชา สบั -พะ-ว-ิ ชา สรรพสัตว์ สัน-พระ-สดั สรรพสินคา้ สบั -พะ-สิน-ค้า สรรพางค์ สนั -ระ-พาง สลากภตั สะ-หลาก-กะ-พดั สวรรคต สะ-หวนั -คด สวิญญาณกทรัพย์ สะ-วนิ -ยา-นะ-กะ-ซับ สสารนิยม สะ-สาน-ระ-น-ิ ยม 2501 สอง-พนั -หา้ -ร้อย-เอด็ สงั คมนยิ ม สัง-คม-มะ-นิ-ยม สงั คมวิทยา สัง-คม-มะ-วิด-ทะ-ยา สงั คมศาสตร์ สัง-คม-มะ-สาด สังคมศึกษา สัง-คม-สกึ -สา สงั คมสงเคราะห์ สงั -คม-สง-เคราะ สังคายนา สงั -คา-ยะ-นา สังหาริมทรัพย์ สงั -หา-ร-ิ มะ-ซบั สัตบรุ ษุ สัด-บุ-หรุด สันทดั กรณี สัน-ทดั -กะ-ระ-นี สันนิษฐาน สนั -นดิ -ถาน สัปคบั สับ-ปะ-คับ สัปดน สบั -ปะ-ดน สัปดาห์ สบั -ดา

สัมปทานบัตร สา-ปะ-ทาน-นะ-บดั สมั ปรายภพ สา-ปะ-รา-ยะ-พบ สามยทรัพย์ สา-มะ-ยะซบั สามเวท สา-มะ-เวด สาสน์ สาด 11 สิบ-เอ็ด สุขนาฎกรรม สุก-ขะ-นาด-ตะ-กา สุขลกั ษณะ สกุ -ขะ-ลกั -สะ-หนะ สุขศาลา สกุ -สา-ลา สุคติ สุก-คะ-ติ สญุ ตา สนุ -ยะ-ตา สุญนยิ ม สนุ -ยะ-น-ิ ยม สตุ กวี สุ-ตะ-กะ-วี สนุ ทรพจน์ สุน-ทอน-ระ-พด สนุ ทรียภาพ สุน-ทะ-ร-ี ยะ-พาบ สนุ ทรยี ศาสตร์ สนุ -ทะ-รี-ยะ-สาด สรุ ิยุปราคา ส-ุ ร-ิ ยุ-ปะ-รา-คา สลุ ตา่ น สุน-ละ-ตา่ น เสกขบุคคล เสก-ขะ-บกุ -คน เสถียรภาพ สะ-เถียน-ระ-พาบ เสวก เส-วก เสวกามาตย์ เส-วะ-กา-มาด โสตทัศนอุปกรณ์ โส-ตะ-ทัด-สะ-นะ-อุ-ปะ-กอน หม่ินพระบรมเดชานภุ าพ หมน่ิ -พระ-บอ-รม-มะ-เด-ชา-นุ-พาบ หายนะ หา-ยะ-นะ หริ โิ อตตัปปะ ห-ิ หริ-โอด-ตับ-ปะ เหรา เห-รา อกรรมกริยา อะ-กา-มะ-กร-ิ ยา อกุศลกรรม อะ-กุ-สน-ละ-กา องคาพยพ อง-คาบ-พะ-ยบ อดเิ รกลาภ อะ-ดิ-เหรก-กะ-ลาบ อดีตกาล อะ-ดีดตะ-กาน อดตี รฐั มนตรี อะ-ดีด-รัด-ถะ-มน-ตรี อถรรพเวท อะ-ถับ-พะ-เวด

อธิบดี อะ-ทิ-บอ-ดี อธิปไตย อะ-ทิ-ปะ-ไต อธษิ ฐาน อะ-ทดิ -ถาน อนุรักษนิยม อะ-นุ-รกั -สะ-นิ-ยม อนุศาสนาจารย์ อะ-นุ-สา-สะ-นา-จาน อนสุ ติ อะ-นุด-สะ-ติ อนุสาวนาจารย์ อะ-นุ-สา-วะ-นา-จาน อนุสาวรีย์ อะ-นุ-สา-วะ-รี อภัยโทษ อะ-ไพ-ยะ-โทด อภิปรัชญา อะ-พิ-ปรดั —ยา อภิลักขิตสมัย อะ-พิ-ลัก-ขิด-ตะ-สะ-ไหม อรรถคดี อดั -ถะ-คะ-ดี อรรถรส อดั -ถะ-รด อรหนั ออ-ระ-หนั อรหนั ต์ อะ-ระ-หนั อวิญญาณกทรัพย์ อะ-วิน-ยา-นะ-กะ-ซับ อสนีบาต อะ-สะ-น-ี บาด อสังหาริมทรพั ย์ อะ-สัง-หา-ริ-มะ-ซบั อหวิ าตกโรค อะ-หิ-วา-ตะ-กะ-โรก อักษรเลข อกั -สอน-ระ-เลก อักษรศาสตร์ อกั -สอน-ระ-สาด อักษรสมัย อกั -สอน-สะ-ไหม อักษรสาสน์ อกั -สอน-ระ-สาด อัครชายา อกั -คระ-ชา-ยา อัครมเหสี อกั -คระ-ม-เห-สี อคั รราชทูต อกั -คระ-ราด-ชะ-ทูด อคั รสมณทตู อกั -คระ-สะ-มะ-นะ-ทูด อัฐฬล อดั -ลด อันตรธาน อนั -ตะ-ระ-ทาน อัปราชยั อบั -ปะ-รา-ไช อากาศธาตุ อา-กาด-สะ-ทาด อาขยาน อา-ขะ-หยาน อาชญา อาด-ยา อาชญากร อาด-ยา-กอน

อาชญากรรม อาด-ยา-กา อาสน์สงฆ์ อาด-สง อาสาฬหบชู า อา-สาน-หะ-บ-ู ชา อนิ ทรวิเชียรฉนั ท์ อนิ -ทระ-ว-ิ เชยี ร-ฉัน อิสตรี อดิ -สดั -ตรี อุณหภมู ิ อนุ -หะ-พมู อุดมการณ์ อุ-ดม-มะ-กาน อุดมคติ อุ-ดม-มะ-คะ-ติ อุดมโชค อ-ุ ดม-มะโชก อุดมลาภ อ-ุ ดม-มะ-ลาบ อุดมศึกษา อ-ุ ดม-มะ-สกึ -สา อตุ รกุรุ อดุ -ตะ-ระก-ุ รุ อตุ ราวฏั อดุ -ตะ-รา-วดั อตุ สาหกรรม อตุ -สา-หะ-กา อตุ สาหกรรมศิลป์ อดุ -สา-หะ-กา-มะ-สนิ อทุ กภัย อ-ุ ทก-กะ-ไพ อทุ กวิทยา อ-ุ ทก-กะ-วดิ -ทะ-ยา อทุ กศาสตร์ อ-ุ ทก-กะ-สาด อทุ ธรณ์ อดุ -ทอน อบุ ัติภยั อุ-บัด-ต-ิ ไพ อบุ ตั ิเหตุ อุ-บดั -ต-ิ เหด อโุ บสถกรรม อุ-โบ-สด-ถะ-กา อปุ กรณ์ อ-ุ ปะ-กอน อปุ การะ อ-ุ ปะ-กา-ระ อปุ การี อุ-ปะ-กา-รี อุปถมั ภ์ อ-ุ ปะ-ถา อุปถัมภก อุ-ปะ-ถา-พก อุปทตู อุ-ปะ-ทดู อุปนสิ ัย อ-ุ ปะ-น-ิ ไส อุปมา อ-ุ ปะ-มา อุปไมย อุ-ปะ-ไมย อุปราช อ-ุ ปะ-หราด อุปโลกน์ อุ-ปะ-โหลก อุปสมบท อุ-ปะ-สม-บด

อปุ สมบทกรรม อ-ุ ปะ-สม-บด-ทะ-กา อปุ สรรค อ-ุ ปะ-สกั เอกบุคคล เอก-กะ-บคุ -คน เอกบรุ ษุ เอก-กะ-บ-ุ หรดุ เอกภริยา เอก-กะ-พะ-ริ-ยา เอกภาคี เอ-กะ-พา-คี เอิกเกรกิ เอกิ -กะ-เหรกิ โอปปาติกะ โอ-ปะ-ปา-ต-ิ กะ โอสถกรรม โอ-สด-ถะ-กา คุณประโยชน์ 1. คุน-นะ-ประ-โหยด 2.คุน-ประ-โหยด ฉกษตั รยิ ์ 1. ฉอ-กะ-สดั 2. ฉ้อ-กะ-สดั ชนนี 1. ชน-นะ-นี 2. ชะ-นะ-นี ชาตพิ ันธ์ุ 1. ชา-ต-ิ พนั 2. ชาด-ต-ิ พนั ชาติวฒุ ิ 1. ชา-ต-ิ วุด-ทิ 2. ชาด-ติ-วุด-ทิ ด้วยประการฉะนี้ 1 ด้วย-ประ-กาน-ฉะ-นี้ 2 ด้วย-ประ-กา-ระ-ฉะ-น้ี ถาวรวตั ถุ 1. ถา-วอ-ระ-วัด-ถุ 2. ถา-วะ-ระ-วัด-ถุ ทุนทรัพย์ 1. ทนุ -ซบั 2. ทนั -นะ-ซับ เทศนา 1. เทด-สะ-หนา 2. เท-สะ-นา บรพุ ทิศ 1. บบุ -พะ-ทดิ 2. บุ-ระ-พะ-ทดิ บรุพษท 1. บุบ-พะ-บด 2. บุ-ระ-พะ-บด ปรปักษ์ 1. ปอ-ระ-ปกั 2. ปะ-ระ-ปัก ปรโลก 1. ปอ-ระ-โลก 2. ปะ-ระ-โลก

ปรัก 1. ปรกั (เงิน) 2. ปะ-ปรกั (หกั ) ภรรยา 1. พนั -ยา 2. พนั -ระ-ยา ภาชนะ 1. พา-ชะ-นะ 2. พาด-ชะ-นะ มารวชิ ยั 1. มาน-ระ-วิ-ไช 2. มา-ระ-วิ-ไช มูลค่า 1. มนู -ค่า 2. มูน-ละ-ค่า มลู ฐาน 1. มูน-ถาน 2. มนู -ละ-ถาน มูลเหตุ 1. มูล-เหตุ 2. มูน-ละ-เหด ศีลธรรม 1. สีน-ทา 2. สนี -ละ-ทา โศกนาฏกรรม 1. โสก-กะ-นาด-ตะ-กา 2. โส-กะ-นาด-ตะ-กา สรรเสริญ 1. สนั -เสิน 2. สัน-ระ-เสนิ เกษตรศาสตร์ กะ-เสด-สาด จันทรเกษม จนั -กะ-เสม จิตรลดารโหฐาน จดิ -ละ-ดา-ระ-โห-ถาน ทักษณิ ราชนิเวศน์ ทกั -สนิ -ราด-ชะ-นิ-เวด เทพทอง เทบ-ทอง นทิ ราชาครติ นดิ -ทรา-ชา-คริด เนตบิ ัณฑิตยสภา เน-ติ-บัน-ดิด-ตะ-ยะ-สะ-พา พรหมบุตร พรม-มะ-บดุ พิพธิ ภณั ฑสถาน พ-ิ พดิ -ทะ-พนั -ทะ-สะ-ถาน ภพู ิงคราชนิเวศน์ พ-ู พงิ -ราด-ชะ-นิ-เวด รัตนโกสนิ ทรศก รดั -ตะ-นะ-โก-สนิ -สก ราชบัณฑิตยสถาน ราด-ชะ-บนั -ดดิ -ตะ-ยะ-สะ-ถาน โลกนิติ โลก-กะ-นดิ ศรนี ครทรวโี รฒ สี-นะ-คะ-รนิ -ว-ิ โรด

ศรสี มรรถชยั สี-ส-ั หมดั -ถะ-ไช ศวิ โมกขพมิ าน สิ-วะ-โมก-ขะ-พ-ิ มาน สมเดจ็ พระเทพรัตรราชสุดาฯ สม-เด็ด-พระ-เทบ-รดั -ตะ-นะ-ราด-ชะ-สุ-ดา สยามบรบราชกุมารี สะ-หยาม-มะ-กุด-ารด-ชะ-กุ-มาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-มะ-โอ-ระ-สา-ท-ิ ราด สยามมกุฏราชกมุ าร สะ-หยาม-มะ-กุด-ราด-ชะ-กุ-มาน สยามรัฐ (หนังสือพิมพ์) สะ-หยาม-รดั สยามรัฐสมี า สะ-หยาม-มะ-รัด-ถะ-สี-มา สยามมานุสสติ สะ-หยาม-มะ-นดุ -สะ-ติ สะ-หยา-มา-นดุ -สะ-ติ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook