Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ปรมัตถ์ 036

ปรมัตถ์ 036

Published by Phachaya, 2018-03-28 04:17:14

Description: ปรมัตถ์ 036 (เก่า)

Search

Read the Text Version

Digital Marketing Modelwith AR e-Book

Digital Marketing คือ ?Digital Marketing ก็คือการโปรโมทสินคา้ หรือแบรนดผ์ า่ นช่องทางอุปกรณ์อิเลก็ ทรอนิคอยา่ งComputer หรือ สมาร์ทโฟนโดยใช้ digital marketing channelเป็นช่องทางในการส่งขอ้ มูลเม่ือขอ้ มูลถูกส่งไปแลว้ ผสู้ ่งสามารถรู้ผลตอบรับไดอ้ ยา่ งรวดเร็วโดยผรู้ ับขอ้ ความสามารถเขา้ ถึงขอ้ ความไดจ้ ากทุกท่ีทุกเวลาที่ตอ้ งการ

ข้อดขี อง Digital Marketing(1)ได้กล่มุ ลูกค้าทก่ี ว้างขวางขนึ้ การทาตลาดแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติง้ จะช่วยเพิม่ ฐานลูกคา้ใหก้ วา้ งข้ึนจากระดบั ประเทศเป็นระดบั โลก(2)ได้ส่ือสารกบั ลกู ค้าตลอดเวลาทางานไดท้ ุกท่ีที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชวั่ โมงจึงสามารถประชาสมั พนั ธ์ ขายสินคา้ หรือบริการ ช่วยลูกคา้ คลายปัญหาตา่ งๆไดโ้ ดยไม่มีขอ้ จากดั ทางดา้ นเวลา(3) ได้ทราบความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขันทางธุรกจิ การเขา้ ไปสังเกตการณ์เวบ็ ไซต์บล็อก หรือ หนา้ แฟนเพจของคู่แขง่ ขนั ทาใหค้ ุณคาดเดากลยทุ ธ์ทางการตลาดที่คู่แขง่กาลงั ดาเนินการอยู่(4)ได้วดั และประเมินผล จากจานวนการคลิกเขา้ ชมเวบ็ ไซตว์ า่ มีจานวนเทา่ ไรส่วนใหญด่ ูเน้ือหาประเภทไหน ใชเ้ วลาในการอยทู่ ่ีเวบ็ ไซตก์ ี่นาที

ช่องทางในการทา Digital Marketing1.Facebookถือเป็น social media ที่มีผใู้ ชเ้ ป็นจานวนมาก สามารถสร้างกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกนั ใหม้ ารวมกนั ไวใ้ นเพจสามารถสร้างความสัมพนั ธ์ภายในกลุ่ม นอกจากน้ีFacebook สามารถสร้างคอนเทน้ ไดห้ ลายรูปแบบไม่วา่ จะเป็น ขอ้ ความ วดิ ีโอ และรูปภาพ2.Youtubeเป็นอีกหน่ึง digital marketing channel ท่ีสามารถสร้างคอนเทน้ ในรูปแบบของ VDOและมีผใู้ ชเ้ ป็นจานวนมากนอกจากจะดูคลิปวดิ ีโอไดแ้ ลว้ ยงั สามารถสร้าง channelของตวั เองเพ่อื ใหค้ นอ่ืนไดต้ ิดตามไดอ้ ีกดว้ ย

Digital Marketing Analyticsเป็นพิน้ ฐานก่อนจะเร่ิมคิดต้งั วธิ ีการวดั ค่าต่างๆ โดยหลกั 3 พ้ืนฐานที่วา่ น้นัคือการต้งั ตน้ วา่ การวเิ คราะห์ใดๆ จะประกอบดว้ ย 3 อยา่ งสาคญั1.พฤตกิ รรม การที่คุณทาการตลาดใดๆ ไปน้นั คุณลว้ นมีเป้าหมายท่ีจะใหผ้ ทู้ ่ีได้รับสาร หรือผทู้ ่ีไดร้ ับประสบการณ์ เกิดการเปล่ียนแปลง หรือเกิดพฤติกรรมอะไรบางอยา่ งข้ึนมา ไม่วา่ จะเป็นการเห็นหรือกระทาอะไรบางอยา่ ง ซ่ึงจะวา่ ไปแลว้นี่คือสิ่งสาคญั ที่สุดที่คุณอยากจะรู้เลยกว็ า่ ได้2. ปริมาณของการเปลย่ี นแปลง หลงั จากที่คุณทราบแลว้ วา่ คุณตอ้ งการอยากสร้าง /เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรของกลุ่มเป้าหมาย ส่ิงที่ตามมาคือการดูวา่ ปริมาณของการเปลี่ยนแปลงดงั กล่าวน้นั มีมากเทา่ ใด3. ระยะเวลาการวเิ คราะห์ขอ้ มูลต่างๆ น้นั กจ็ าเป็นที่คุณจะตอ้ งรู้ระยะเวลาของช่วงขอ้ มูลท่ีตอ้ งการจะวเิ คราะห์ดว้ ย เพื่อใหส้ ามารถกาหนดขอบเขตของการวดั / วเิ คราะห์ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook