Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Canva Manual

Canva Manual

Published by Phachaya, 2022-02-06 17:00:45

Description: คู่มือการใช้งาน canva เบื้องต้น

Search

Read the Text Version

คมู่ ือการใช้ Canva เพอ่ื การศึกษา อาจารยภ์ าชญา เชยี่ วชาญ สาขาวชิ าการจดั การนวัตกรรมดิจทิ ัลและคอนเทนท์ คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏั สวนสนุ นั ทา

ค่มู ือการใช้ Canva เพ่ือการศึกษา เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ และ เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยผู้ใช้ในเรื่องของการดีไซน์งาน ต่างๆ สร้างสื่อการนาเสนอหลากหลายรูปแบบ เช่น Presentation Poster, Card, Resume, Certificate, Infographic เป็นตน้ ผู้ใช้งานไม่จาเป็นจะต้องมีความรู้ศิลปะเลยก็สามารถใช้ งานได้ บวกกับเทรนโลกในตอนนี้ที่การใช้สื่อสังคม ออนไลน์ Canva ที่รูปแบบของ Template ที่ตอบโจทย์ มากขึ้นไปอีก ข้อดี • มี Template สาเรจ็ รปู ให้เลอื กไดห้ ลากหลายทงั้ แบบฟรแี ละ แบบเสียค่าใชจ้ ่าย • เลือกใช้ Template ที่ถกู ใจแลว้ สามารถแกไ้ ขขอ้ มลู และ รูปภาพได้อย่างมอื อาชีพ ข้อเสยี • ใชง้ านได้แบบออนไลน์เทา่ นั้น 2

ค่มู ือการใช้ Canva เพ่อื การศกึ ษา การสมคั รใชง้ าน เข้าไปท่ี: https://www.canva.com/th_th/education/ 1 2 3 เลือกลงทะเบียนเข้าใช้งานทห่ี ลากหลายช่องทางด้วยบัญชผี ใู้ ช้ Google, Facebook, Microsoft หรอื อนื่ ๆ 3

ค่มู อื การใช้ Canva เพื่อการศึกษา เข้าใช้งานแบบเป็นครู (Teacher) สามารถสร้างห้องเรียน (Class) และสร้างส่อื นาเสนอท่ีแชร์ในแต่ละคลาสได้ 4

คู่มอื การใช้ Canva เพือ่ การศึกษา 4 1 การเข้าสรู่ ะบบ 5 2 3 หมายเลข 1 เลอื ก Template สรา้ งงานออกแบบ หรือ กาหนดเอง หมายเลข 2 สว่ นจดั การดไี ซน์ หมายเลข 3 ส่วนจดั การดีไซน์ และจดั การคลาสของเรา หมายเลข 4 ส่วนการตง้ั คา่ บัญชีผูใ้ ชง้ าน หมายเลข 5 คน้ หา Template หรอื งานออกแบบของเรา 5

ค่มู อื การใช้ Canva เพื่อการศกึ ษา 1 หมายเลข 1 สรา้ งงานออกแบบสาหรับการศกึ ษา 2 หมายเลข 2 - ผลงานทเี่ ราออกแบบ - ผลงานที่แชร์หรือทางานร่วมกันกับผู้อื่น 6

คู่มอื การใช้ Canva เพอื่ การศกึ ษา เราสามารถแชร์ ผลงานออกแบบของเรากบั ผูอ้ ่ืนได้ 1 2 หมายเลข 1 คลิกเพอื่ เลือกสร้างผลงานการออกแบบ ของเรา สามารถทาไดห้ ลากหลายรูปแบบ หมายเลข 2 เลือกกาหนดการออกแบบผลงานด้วย ตัวเอง 7

ค่มู ือการใช้ Canva เพือ่ การศกึ ษา Template เพ่ือการศึกษา Classroom Kit สร้างงานเก่ียวกบั หอ้ งเรยี น เช่น กฎระเบียบของห้องเรยี น เปา้ หมาย หรือกจิ กรรมต่างๆ ของหอ้ งเรยี น Lesson Plan สรา้ งงานเก่ยี วกบั แผนการเรียนของห้องเรียน แผนการ เรียนของบทเรียน 8

คู่มือการใช้ Canva เพอ่ื การศกึ ษา Template เพอื่ การศกึ ษา Worksheet สร้างงานเกย่ี วกบั ใบงานกิจกรรมในหอ้ งเรียน หรอื แต่ละ บทเรียน Certificate สามารถใชอ้ อกแบบและสร้างใบประกาศนยี บัตร การอบรม/ สมั มนา ได้ 9

คู่มอื การใช้ Canva เพ่อื การศกึ ษา Template เพือ่ การศึกษา Bookmark สร้างทค่ี ่ันหนังสือ Class schedule สามารถใช้ออกแบบและสรา้ งตารางเรยี นได้ 10

คมู่ ือการใช้ Canva เพอ่ื การศึกษา 45 เครื่องมือในการออกแบบงาน 23 6 6 1 หมายเลข 1 คาสง่ั ในการตง้ั ค่าและจดั การไฟลง์ าน หมายเลข 2 ต้ังชื่อไฟล์งาน หมายเลข 3 แชร์ไฟลใ์ หผ้ อู้ ่ืนดูหรอื แกไ้ ขได้ หมายเลข 4 ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบต่างๆได้ หมายเลข 5 นาเสนอและแชรล์ ิงกใ์ ห้ผู้อ่นื ได้ หมายเลข 6 เพม่ิ หนา้ ของผลงาน 11

คมู่ ือการใช้ Canva เพ่อื การศกึ ษา 23 4 เครอ่ื งมือในการออกแบบงาน 1 65 หมายเลข 1 เลกิ ทา (Redo / Undo) หมายเลข 2 เพม่ิ หนา้ สไลด์ Add page หมายเลข 3 ทาซ้าสไลด์ Duplicate page หมายเลข 4 ลบสไลด์ Delete page หมายเลข 5 เปล่ียนโหมดการแสดงผล presentation หมายเลข 6 ใส่คาอธิบายแต่ละสไลด์ 12

คมู่ อื การใช้ Canva เพือ่ การศึกษา 3 5 เครื่องมอื ในการออกแบบงาน 4 12 หมายเลข 1 ใส่พนื้ หลัง (Background color) หมายเลข 2 ตงั้ เวลาในการนาเสนอแตล่ ะสไลด์ (Edit timing) หมายเลข 3 นาเสนอ Presentation หมายเลข 4 ใสข่ ้อความคิดเห็น (Comment) หมายเลข 5 คดั ลอกสไตล์ (Copy style) 13

คมู่ ือการใช้ Canva เพ่อื การศกึ ษา 23 4 เครอ่ื งมือในการออกแบบงาน 1 65 หมายเลข 1 เลกิ ทา (Redo / Undo) หมายเลข 2 เพม่ิ หนา้ สไลด์ Add page หมายเลข 3 ทาซ้าสไลด์ Duplicate page หมายเลข 4 ลบสไลด์ Delete page หมายเลข 5 เปล่ียนโหมดการแสดงผล presentation หมายเลข 6 ใส่คาอธิบายแต่ละสไลด์ 14

คมู่ อื การใช้ Canva เพ่ือการศึกษา 5 67 เครื่องมอื ในการออกแบบงาน 1 2 34 หมายเลข 1 จดั การขอ้ ความ (Font) หมายเลข 2 จดั ตาแหน่งของข้อความ (Paragraph) หมายเลข 3 ใส่เอฟเฟคให้กับขอ้ ความ (Effect) หมายเลข 4 ใสแ่ อนิเมช่นั ให้องค์ประกอบในสไลด์ (Animate) หมายเลข 5 การจดั วางตาแหนง่ ขององคป์ ระกอบในสไลด์ หมายเลข 6 การทาโปร่งใส (Transparency) หมายเลข 7 การใส่ลงิ กใ์ หอ้ งค์ประกอบ(Link) 15

ค่มู อื การใช้ Canva เพอื่ การศกึ ษา เครอื่ งมอื ในการออกแบบงาน เลือก Template สาหรบั 1 ออกแบบ 2 แทรกองค์ประกอบ อพั โหลดไฟล์ 3 แทรกข้อความ 4 แทรกคลปิ ทาง Youtube 5 Connect Instagram 6 เพ่ิมโลโก้ 7 เพิม่ องค์ประกอบอน่ื ๆ 8 เช่น กราฟ, QR code, วาดภาพ, สร้างตัว แสดง, Google Maps และสามารถนาเข้า ขอ้ มูลจากแหลง่ อ่นื ได้ 16

คมู่ อื การใช้ Canva เพือ่ การศึกษา


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook