Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore วิจัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา กศน.

วิจัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา กศน.

Published by yaimaelanoi, 2020-06-28 23:15:12

Description: วิจัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษา กศน.

Search

Read the Text Version

วิจัยอย่างงา่ ยการใช้ส่ือสงั คมออนไลน์ร่วมกับการเรยี นรู้ สาหรับนกั ศกึ ษา กศน. นายโยธิน แสงนลิ ครู กศน.ตาบลแม่ลาหลวง ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอแมล่ านอ้ ย สานกั งานสง่ เสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวดั แม่ฮอ่ งสอน

บทคดั ย่อ การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการใช้สื่อสังคม ออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ สาหรับนักศึกษา กศน. 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระหว่างก่อน และหลังการเรยี นด้วยการการใช้สอ่ื สงั คมออนไลน์รว่ มกับการเรียนรู้ สาหรับนักศึกษา กศน. 3) เพื่อประเมินผลงาน ของผู้เรียน หลังการเรียนด้วยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ สาหรับนักศึกษา กศน.4) เพ่ือศึกษาความ คิดเห็นของผู้เรียนระหว่างเรียน ท่ีมีต่อการเรียนด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ สาหรับนักศึกษา กศน.โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา กศน.ระดับ ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กศน.อาเภอแม่ลาน้อย โดยวิธีการเลือกนักศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนในการใช้สื่อสังคม ออนไลน์รว่ มกบั การเรียนรู้ สาหรบั นักศกึ ษา กศน.ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 10 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน การวิจัย ได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินผลออนไลน์ผ่าน Google From ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการประเมนิ คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรยี นรูด้ ว้ ยการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ร่วมกับการเรยี นรู้ สาหรบั นกั ศกึ ษา กศน. มคี วามเหมาะสมกับกลุ่มท่ีทางานต่างจังหวดั และกลุ่มท่ีมีความพร้อมดา้ นอุปกรณ์สื่อสารและสัญญานอินเตอร์ อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ 2) การเรียนรูแ้ บบออนไลนเ์ ป็นการกระตนุ้ ทาใหผ้ ู้เรียนอยากท่จี ะเรยี นรู้มากขึ้น ความเป็นมาของปัญหา ตามท่ี สานักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กาหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ ตามนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานของสานักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนากาลงั คนให้มีทักษะความเขา้ ใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy) สามารถใช้ Social Media และ Application ต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยดี จิ ทิ ัล เพื่อให้สามารถจดั การเรียนรูด้ ้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั ให้แกป่ ระชาชนทส่ี นใจใหม้ ีทักษะความเข้าใจใน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบ อาชพี สรา้ งรายไดใ้ ห้กับตนเอง และสรา้ งทกั ษะอาชีพที่สงู ขึ้นใหก้ บั ผู้ประกอบการและประชาชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแม่ลาน้อย ในฐานะสถานศึกษาที่จัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับชุมชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเร่ืองดังกล่าว และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการดาเนินงานในเร่ืองการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้บรรลุตามนโยบายและ วัตถปุ ระสงคข์ องสานักงาน กศน.จงั หวัดแม่ฮ่องสอน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จึงกาหนดจดั โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพ ครู กศน.เพ่ือพัฒนาการจดั การเรียนร้แู บบออนไลน์ ผ่าน Google From และสามารถนาความรทู้ ่ไี ด้รับไป ประยุกต์ใช้ในการจดั กจิ กรรมการเรียนรหู้ รือกจิ กรรมอื่นๆ ได้

ขอบเขตการวิจัย 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศกึ ษาคร้งั นมี้ ุ่งศึกษาการใชส้ ่อื สังคมออนไลน์ร่วมกบั การเรยี นรู้ สาหรบั นกั ศกึ ษา กศน. ประกอบดว้ ย 1. ใบงานวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2. ใบงานวิชาภาษาไทย 3. ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ 4. ใบงานวิชาเศรษฐกิจ พอเพียง 5. ใบงานวชิ าสงั คมศึกษา 2. ขอบเขตดา้ นประชากร ประชากร ได้แก่ นักศึกษา กศน. ระดับ ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กศน.อาเภอแมล่ าน้อย กลมุ่ ที่ใช้ในการศกึ ษา ได้แก่ นกั ศกึ ษา กศน.ระดับ ประถม มธั ยมศึกษาตอนตน้ และมธั ยมศึกษาตอนปลาย ของ กศน.อาเภอแม่ลาน้อย โดยวิธีการเลือกนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ร่วมกับการ เรยี นรู้ สาหรบั นกั ศึกษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2562 จานวน 10 คน 3. เคร่ืองมอื ท่ใี ช้ในการวิจัย แบบวัดผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมนิ ผลออนไลน์ผา่ น Google From สมมติฐานการวจิ ยั 1. คุณภาพของใบงานที่ได้พัฒนาขึ้น ในการเรียนด้วยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ สาหรับ นักศึกษา กศน. ระดบั ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศกึ ษาตอนปลาย อยู่ในระดับดี 2. ผลผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี น จากการใช้ส่ือสงั คมออนไลนร์ ่วมกับการเรียนรู้ สาหรับนักศกึ ษา กศน. ระดบั ประถม มัธยมศกึ ษาตอนตน้ และมัธยมศกึ ษาตอนปลาย อยู่ในระดบั ดี วธิ ดี าเนนิ การวจิ ัย 1. ก่อนการใช้แผนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใชส้ ื่อสงั คมออนไลน์ร่วมกับการเรยี นรู้ สาหรับนักศึกษา กศน. ระดับ ประถม มธั ยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศกึ ษาตอนปลาย 1.1 ชแ้ี จงวตั ถุประสงค์ของการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาให้ทราบ 1.2 เตรยี มสือ่ และเน้ือหาในการจัดการเรยี นการสอน 1.3 ทดสอบกอ่ นเรยี น เพอ่ื วดั ระดบั ความร้ขู องผ้เู รยี น 2. กิจกรรมการเรียนรู้ 2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.2 ครผู ู้สอนกระตุน้ การเรยี นร้ขู องผู้เรยี นอยา่ งสม่าเสมอ 3. หลังการใชแ้ ผนกิจกรรมการเรียนรู้ 3.1 ใหน้ กั ศกึ ษาทใบงานวัดผลสมั ฤทธ์ิ

การวเิ คราะห์ขอ้ มลู 1. การหาประสทิ ธภิ าพของแผนการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ แบบวัดผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินผล ออนไลน์ผ่าน Google From 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ก่อนและหลังการผ่าน Google From สรปุ ผลการวิจยั 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการ เรียนรู้ สาหรบั นกั ศึกษา กศน. ระดับ ประถม มธั ยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการใชส้ อ่ื สังคม ออนไลน์รว่ มกับการเรียนรู้ สาหรบั นักศกึ ษา กศน.โดยกลมุ่ ตวั อย่างท่ใี ชใ้ นการวจิ ยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศกึ ษา กศน.ระดับ ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กศน.อาเภอแม่ลาน้อย โดยวิธีการเลือกนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ สาหรับนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 10 คน เครอื่ งมอื ทีใ่ ช้ในการวจิ ัย ไดแ้ ก่ แบบวัดผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินผลออนไลน์ผ่าน Google From ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้ส่ือสังคม ออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ สาหรับนักศึกษา กศน. มีความเหมาะสมกับกลุ่มที่ทางานต่างจังหวัดและกลุ่มที่มีความ พร้อมด้านอุปกรณ์สื่อสารและสัญญานอินเตอร์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) การเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นการกระตุ้นทา ให้ผเู้ รียนอยากที่จะเรียนรู้มากข้นึ

ภาคผนวก

ตวั อยา่ งแบบใบงาน

ตวั อย่างคะแนนใบงานออนไลน์ คะแนน คานาหนา้ ชือ่ -นามสกุล ชือ่ -นามสกุล กศน.ตาบล ศกึ ษาอยูร่ ะดับชน้ั 13 / 20 นางสาว จินตหรา เจริญเกียรติ แม่ลาน้อย ม.ปลาย 12 / 20 นางสาว เหมอื นฝัน สุภาวรรณ แมล่ านอ้ ย ม.ปลาย 14 / 20 นางสาว ธิดา พรพรรณพฤกษ์ แม่ลานอ้ ย ม.ปลาย 12 / 20 นาย ธนวัฒร์ ไชยเรอื งศรี แม่ลานอ้ ย ม.ปลาย 11 / 20 นาย โฆษติ แกว้ หนิ แมล่ านอ้ ย ม.ปลาย 14 / 20 นางสาว ชนาภา สญั ญาสัมพันธ์ แมล่ าน้อย ม.ปลาย 13 / 20 นางสาว พิชญาภา ประสงค์เลิศมณี แม่ลาหลวง ม.ปลาย 15 / 20 นาย มรรคา สาบรรณกิจ แม่ลานอ้ ย ม.ปลาย 13 / 20 นางสาว เพ็ญพักตร์ เพียรกิจว่องไว แม่ลาน้อย ม.ปลาย 12 / 20 นาย นา ไพรขจี แม่ลานอ้ ย ม.ปลาย

ชื่อ-สกลุ นายโยธิน แสงนลิ ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบล วุฒกิ ารศึกษาระดบั ประถมศึกษา โรงเรยี นเทศบาลเมอื งแม่ฮอ่ งสอน มธั ยมศกึ ษาตอนต้น โรงเรยี นเทศบาลเมืองแมฮ่ ่องสอน ปวช. นวมทิ ราชินแี ม่ฮอ่ งสอน ปรญิ ญาตรี มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชียงใหม่ เร่มิ ปฏบิ ตั ริ าชการ 1. ครูศูนย์การเรียนชุมชน เมือ่ วนั ท่ี 16 เดอื น กันยายน พ.ศ. 2552 2. ครู กศน.ตาบล เม่อื วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึงปจั จบุ นั