Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Kantlijn Nr-33

Kantlijn Nr-33

Published by de Kantlijn, 2017-04-06 13:42:58

Description: Kantlijn Nummer 33

Search

Read the Text Version

de Kantlijn van de redactie De coverfoto is gemaakt door Nathalie Arnoczky••••••••••••••••••••••••••••••Nieuwe edities Uiterste Verschijnings2017 inleverdatum datum••••••••••••••••••••••••••••••editie mei 21 apr 12 meiediti juni 19 mei 9 junieditie juli 16 juni 7 julieditie september 18 aug 8 septemberKantlijn 33Wat vliegt de tijd als je met iets leuks bezig Nieuw in de Kantlijn: cultuur met Linda. Linda neemtbent ... de Kantlijn bestaat alweer 3 jaar! Tja, ons mee op een van haar culturele uitstapjes. Anjaen wie jarig is trakteert. Benieuwd naar wat wij vertelt over haar boek ‘Het geheim van de bak-voor u in petto hebben? Kijk vlug op pagina 7! ker’. Nicole legt uit waarom zij gestart is met coa- ching voor kinderen. Is Jaap liever lui dan moe? Ed-In het coverinterview leest u over de motivatie en de gar woont in een huis vol vrouwen. Nienke neemtachtergronden van het Roparun Team Alblasserdam. ‘stress’ onder de loep. Mattanja heeft het over deDe Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 politiek. Pieter kijkt terug met Tiede van Bockel. Enkilometer vanuit Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Sebastiaan legt uit dat april ook wel de ‘grasmaand’De deelnemende teams leveren een sportieve pres- wordt genoemd.tatie om geld op te halen voor mensen met kanker.Team 238 RTZN vertrekt op zaterdag 3 juni vanuit Kortom er is weer volop te lezen deze maand.Hamburg richting Rotterdam. Op maandag 5 juni Veel leesplezier!!zullen zij aankomen op de Coolsingel in Rotterdam. Hartelijke groet, de redactie colofonDe Kantlijn Aanbod inhoud MetamorfoseDe Kantlijn is een onderdeel van Heeft u als lezer een verhaal te vertellen, Meedoen aan de metamorfose kan vanafen wordt uitgegeven en gedrukt door: een bijzonder beroep, nieuws of tips en 18 jaar en is kostenloos voor de kandidaat.Offsetdrukkerij Haveka BV, Alblasserdam aanvullingen? Laat het de Kantlijn weten. Opgeven: stuur uw gegevens samen met E-mail: [email protected] een actuele foto en kledingmaten perRedactie mail of post naar de redactie.E-mail: [email protected] VerspreidingWebsite: www.dekantlijn.nl De Kantlijn wordt gratis huis aan huis CopyrightTelefoon: 078 888 04 42 verspreid in de regio Alblasserdam door Dit magazine is met uiterste zorg samen-Postbus 40, 2950 AA Alblasserdam de Reli Groep, Hardinxveld-Giessendam. gesteld. Toch zijn er op grond van de hier Totale oplage 9500 exemplaren. aangeboden informatie geen rechten teAdvertentieacquisitie ontlenen. Niets uit deze uitgave mag wor-Voor meer informatie of een afspraak, Niet ontvangen? den verveelvoudigd, opgeslagen in een ge-E-mail: [email protected] De Kantlijn verschijnt 11x per jaar: elke automatiseerd gegevensbestand of open- maand, m.u.v. de maand augustus. baar gemaakt, in enige vorm of op enigeSchrijvers en fotografen Heeft u de Kantlijn niet ontvangen, laat wijze,hetzijelektronisch,mechanisch,doorDe Kantlijn werkt met vrijwilligers. het de redactie of de Reli Groep weten. fotokopieën, opnamen of enige andereWilt u ook iets bijdragen? Stuur een manier, zonder voorafgaande schriftelijkee-mail naar de redactie. Volg de Kantlijn ook op : toestemming van de Kantlijn. de Kantlijn 1

coverinterview‘Voor mij ligt de finish bij de Daniel, als we daar langslopen dan voel ik waar ik het voor doe’ Roparun Team 238 RTZNDe Roparun, 360 teams van ongeveer 22 perso- de ziekte kanker iets tastbaars geven. Iets wat hunnen, van Parijs naar Rotterdam en een deel van leven nog kan verrijken, draaglijker kan maken. WatHamburg naar Rotterdam. En allemaal komen we met de Roparun ophalen, komt bij die mensenze op tweede pinksterdag aan in Rotterdam. De zelf terecht en dat spreekt mij erg aan.’ Het teamKantlijn is benieuwd naar de verhalen, de moti- heet Team 238 RTZN, wat staat voor “Running Teamvatie en vooral naar de mensen. Zonder Naam”. Richard is er voor de zevende keer bij betrokken, de andere drie gaan voor de eerste keerHet interview vindt bij Cindy Bezemer thuis plaats mee. Marcel Bochanen is een echte sporter, voetbaltmet vier van de acht Alblasserdamse deelnemers. Op al jaren en heeft ook marathons gelopen: ‘Ik heb vo-de bank zit Richard Leeuwis als meest ervaren deel- rig jaar mijn moeder verloren door de ziekte kanker.nemer, geflankeerd door Cindy, Jenny van Elderen en Ik had voor die tijd al eens op de website van deMarcel Bochanen. Richard zal het meeste vertellen. Roparun gekeken en was zeker van plan het een keerLogisch, gezien zijn enorme ervaring en ook logisch mee te maken. En toen mijn moeder ziek werd dachtals je zijn enthousiasme voelt: ‘Ik heb wel wat met ik gelijk, nu ga ik er 100% voor. Ik heb haar toen be-palliatieve zorg. Mensen die getroffen worden door loofd dit te gaan doen, ze was trots op me en zou aan2 de Kantlijn

de finish gaan staan. Maar helaas is dat niet meer zo.’ feurs. De lopers lopen om de beurt een kilometer enMarcel wil op deze manier een steentje bijdragen: dan springen ze in het busje. Elke 60 kilometer wacht‘En ik weet zeker dat ze er in mijn gedachten bij zal de grote bus en wisselen de teams. Het moe gestre-zijn tijdens de loop, vooral als ik door Alblasserdam den team kan gemasseerd worden en in de bus gaanga.’ Cindy Bezemer heeft zelf borstkanker gehad: ‘Ik slapen. Het verse team gaat er vandoor, op naar hetben nu een jaar schoon. Tijdens de behandelingspe- volgende 60 km punt.riode heb ik een vakantie gekregen van de Roparun.Ik ben met mijn kinderen een week naar Volendam Tante Toosgeweest.’ Ze wil nu graag wat terug doen: ‘Weet je,in het huisje kan je de verhalen lezen van de andere De grote bus – het team noemt haar liefkozend Tantemensen. Het is heftig om te lezen dat sommige men- Toos – is een omgebouwde stadsbus. In het eerstesen weten dat dit hun laatste gedeelte zijn een paar zitbanken, dan een soort keu-vakantie is.’ Tijdens de tocht ken, dan een schot en daar achter de slaapruimtes.moet ze met andere men- In de keuken wordt het eten klaargemaakt. De ploegsen voor de catering zorgen. die onderweg is, heeft een paar kratjes mee met etenJenny van Elderen is door een en drinken voor onderweg. De ploeg die gaat slapenbevriende Roparun loper, die kan nog even snel wat eten. Massages gebeuren bui- ten de bus op uitklapbare tafels.zij al eerder soepele spieren bezorgde rondom de Erg zwaarRotterdamse marathon, gevraagd om als masseur ‘De eerste dag en nacht, datmee te gaan. ‘Ze hadden aan hem gevraagd of hij gaat allemaal prima’, ant-iemand kende die kon masseren ...’ Jenny heeft bo- woordt Richard op de vraagvendien een paar mensen in haar omgeving verloren over de zwaarte van de run,aan kanker: ‘Hier een keer aan meedoen, lijkt me dé ‘maar dan de tweede dag enervaring van mijn leven.’ vooral die nacht zijn erg zwaar. Je raakt dan snel wat eerder geprikkeld. Bedenk dat je na een blok van 60Van Rotterdam naar Parijs km, zo’n 3 tot 3,5 uur hebt om te slapen en als je dan weer aan de bak moet, ben je nog niet helemaalDe Roparun (Rotterdam Parijs Run) is in 1992 voor de uitgerust.’ Er lopen veel teams op dezelfde route,eerste keer georganiseerd. Tot 2004 liepen de deel- geeft dat geen extra druk? ‘Nee, onderweg is hetnemers van Rotterdam naar Parijs, maar sinds 2004 geen chaos met inhalen. Het gaat allemaal erg soe-start de run in Parijs en is de finish op de Coolsingel pel en het is allemaal goed verdeeld. Wanneer je eenin Rotterdam. Vanwege de maximale capaciteit van ploeg inschrijft, geef je de verwachte snelheid op en275 teams op het parcours is er in 2012 een tweede de organisatie maakt op basis daarvan een indeling.run georganiseerd vanuit Hamburg, die tegelijkertijd De traagste teams vertrekken het eerste en de snel-start en na ruim 560 kilometer eveneens op de Cool- ste het laatst. Het is tenslotte de bedoeling dat wesingel finisht. De lopers worden verdeeld in twee op tweede pinksterdag met z’n allen op ongeveerteams, team A en team B. Per team zijn er vier lopers, dezelfde tijd in Rotterdam aankomen. Je vertrekt mettwee fietsers en een eigen busje met twee chauf- de Kantlijn 3

vier teams tegelijk en op die grote afstand (560 km) leeft, dan op de route vanuit Parijs.’ De plaats dieheb je weinig drukke inhaalmomenten.’ Richard ver- zich het beste presenteert voor de deelnemers kantelt enthousiast: ‘Het leuke is dat je met een bepaald de titel “Roparunnerstad van het jaar” verdienen.team een soort chemie kan hebben onderweg. Als Op beide routes wordt een winnende plaats geko-team loop je even hard. Hun snellere loper haalt ons zen. ‘Langzamerhand gaat het wat meer leven op dein en even later wij hen weer. route vanuit Hamburg en een voordeel is ook dat erDat is leuk, dat stimuleert.’ nu meer deelnemende teams uit die regio zijn. MeerSoms zijn het fietspaden deelnemers, meer opbrengsten.’ Hoogtepunten zijn,waar de teams op lopen, dan wanneer je vanuit Parijs komt, Ossendrecht en Zeele.is de weg weer wat breder. Vooral in die laatste plaats is het een groot dorps-Ook worden er veel bosweg- feest en dat stimuleert de lopers enorm. ‘Als we dich-getjes genomen. De nadruk ligt op “veilige wegen”. ter bij de finish komen, wordt‘In Emmen zijn we weleens door de dierentuin ge- het enthousiasme groter. Enrend, in een andere plaats door de mediamarkt of dat begint wanneer we dedoor een gemeentehuis.’ grens overgaan. We komen door plaatsen waar ze deVanuit Hamburg gehele straat verlichten met lampenkappen en ook door een plaats waar door‘Wij vertrekken vanuit Hamburg. Je merkt onderweg het hele dorp langs de weg kaarsjes branden.wel dat het in de plaatsen die je aandoet wat minder4 de Kantlijn

Sponsors‘Vorig jaar hebben we als Team 238 RTZN € 13.000opgehaald. Dat is dus de netto opbrengst. Kenmer-kend voor de Roparun is toch dat er erg weinig aande organisatie-strijkstok blijft hangen’, vinden devier Roparunners. ‘Kijk bijvoorbeeld eens naar hetpandje waar de organisatie in zit ...’ Ieder deelne-mend team zorgt zelf voor sponsoren en donaties,bestemd voor de Roparun. Richard organiseert al eenaantal jaren het Verrassingsdiner in Landvast. Dit jaarvindt het Verrassingsdiner plaats op 19 mei. Richard:‘Een kaartje koop je voor slechts € 35,- en dan kanje gaan zitten en je laten verrassen. Een hele avondentertainment, lekker eten en bijna het gehele be-drag gaat naar het goede doel.’ Op de website vande Roparun kan je zien waar het geld allemaal naartoegaat. ‘Het is allemaal heel transparant. Bijvoor-beeld het Albert Schweitzer Ziekenhuis krijgt watvoor persoonlijke hulp van patiënten, er gaat watnaar particuliere stichtingen en ook het familiehuisvan de Daniel den Hoed ontvangt een bijdrage.’Roparun 2017Deze vier deelnemers van Team 238 RTZN hebbener veel zin in en kijken vooral uit naar het arriverenin Alblasserdam en daarna in Rotterdam. Maar hetmooiste vinden ze wanneer ze langs de Daniel lopen.‘Dan voel je waar je het voor doet. De emotie van datmoment raakt je heel diep.’Tekst: Riens GortFotografie: Nathalie Arnoczky, privébezit Team 238 RTZNWebsites: www.rtzn.nl, www.roparun.nl de Kantlijn 5

evenementenkalender APRIL-MEI ZATERDAG 8 APRIL Van 9.00 tot 15.30 uur wordt op het Raadhuisplein de jaarlijkse actie- Actiemarkt voor De Schutse markt gehouden om geld in te zamelen voor De Schutse, gehandicap- tenzorg. De opbrengst is bestemd voor een nieuwe rolstoelbus. ZATERDAG 8 APRIL Passie- en Paasconcert Concert door Christelijk jong-gemengd koor Marcando o.l.v. Reinier Korver in de Grote Kerk. Entree is gratis, 14 - 16 - 17 APRIL met een collecte voor de onkosten. Aanvang: 19.30 uur. Goede Vrijdag - Pasen Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag, zondag 16 ZATERDAG 15 APRIL april: 1e Paasdag, maandag 17 april: 2e Paas- Opening Speeltuin Kinderdijk dag. Wij wensen u een vrolijk Pasen toe! ZATERDAG 15 APRIL In 2017 is de speeltuin weer opgeknapt, daarom gaan we op 15 april Concert CJK de Morgenster om 13.00 uur weer feestelijk van start met een nieuw seizoen. Met op vrijdag 21 april de eerste discoavond van 18.30 tot 20.00 uur. DONDERDAG 27 APRIL Koningsdag CJK de Morgenster bestaat 25 jaar! Het jubileum-Paasconcert vindt plaats in de Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uur, zaal DONDERDAG 4 - VRIJDAG 5 mei open vanaf 19.30 uur. Zie ook pagina 22. Dodenherdenking - Bevrijdingsdag Het Oranjebal 2.0 vindt plaats in Landvast, 20.00 ZATERDAG 13 MEI - 02.00 uur. Kijk voor het verdere programma op: Sing-In, concert His Voice www.oranjecomite-alblasserdam.nl. ZATERDAG 13 MEI Op 4 mei start de Vesper, een herdenkingsdienst, om 19.00 in Truckerstocht Alblasserwaard Landvast. De stoet vertrekt om 19.30 uur van het Raadhuisplein om naar het monument in de Polderstraat te gaan. ZONDAG 14 MEI Moederdag De Sing-In wordt georganiseerd door Gospelkoor His Voice in de Ontmoetings- IEDERE DINSDAG kerk, aanvang 20.00 uur. Klaverjassen Voor de 15e keer trekt de Truckerstocht door de IEDERE WOENSDAG Alblasserwaard met ± 75 vrachtwagens, voor mensen Aan tafel met een verstandelijke beperking. Zie ook pagina 38. IEDERE 3E WOENSDAG Verras je moeder of de moeder van je kinderen met Samen eten een gezellig ontbijt (op bed) en een bloemetje. We wensen alle moeders een fijne verwendag toe! IEDERE ZATERDAG Openstelling HVWA Iedere dinsdagmiddag komt Klaverjasvereniging Klavervier bijeen voor een gezellig potje kaarten. Nieuwe leden zijn van WOENSDAG-DONDERDAG harte welkom. Locatie: MFC Maasplein, 13.30-16.15 uur. Repaircafé Gezamenlijke maaltijd voor senioren. Organisatie: Waardeburgh en Smile. Locatie: MFC Maasplein,12.00-13.30 uur, Prijs € 6,50. Aanmelden vooraf: telefoon 078 692 15 15. Samen eten voor alleenstaanden, iedere 3e woensdag van de maand, vanaf 12.00 uur. Locatie: Restaurant De Waard Inn, Alblashof 1. Organisator: Stichting Welzijn Alblasserdam, 078 202 12 20. Historische Vereniging West-Alblasserwaard open voor belangstellenden, 09.00-12.00 uur. Locatie: Cortgene 3. Het Repaircafé is geopend op woensdag en donder- dag,10.00-16.00 uur en op zaterdag, 10.00-13.00 uur. Organisatie: SIHVA. Locatie: Participand, Lelsstraat 2.6 de Kantlijn

appy birthdayDe Kantlijn trakteert!Hoera, editie 33 ligt hier nu voor u. En omdatdit een veelvoud is van 11 (zoveel edities komener per jaar uit) hebben we wat te vieren. DeKantlijn bestaat 3 jaar. En wie jarig is trakteert.Maar om nu ruim 20.000 taartjes te laten bezorgen nabije toekomst extra verhalen, foto’s of filmpjes teis wat veel. We hadden deze Kantlijn ook in kunnen vinden zijn. Materiaal wat net niet in de papieren edi-pakken in cadeaupapier, maar ja, dat kan thuis alleen tie past, maar wat we wel graag met u willen delen,maar leiden tot ruzie. Want wie pakt hem als eerste vindt u in de app.uit en voor wie is het cadeau dan uiteindelijk? Een • Ook wordt het voor u nog eenvoudiger om eenjaarabonnement op de Kantlijn weggeven dan? Dat bijdrage te leveren aan ons magazine. Bijvoorbeeldhoeft ook niet, want de Kantlijn is en blijft een gratis in Mijn Plekkie kunt u eenvoudig via de app een fotohuis-aan-huis-magazine. maken en naar ons opsturen. De mooiste foto’s krij- gen een plekje in de papieren editie. Het thema vanOns cadeau nu is: ‘Wat is uw favoriete plekkie in Alblasserdam’. Dus ga eropuit en laat ons en de lezers uw mooieWe wilden wel een cadeau geven waar we zelf ook plekkie in Alblasserdam zien.iets aan zouden hebben natuurlijk. Het is en blijft een • Heeft u een keertje de Kantlijn niet ontvangen?magazine voor en door Alblasserdammers (daar re- Ook dat kunt u eenvoudig via de app onder de knopkenen we ook Kinderdijk bij uiteraard). U bent onze bezorging melden. We zorgen er dan voor dat dezelezer, maar ook onze inspiratiebron voor de mooie zo snel mogelijk wordt nabezorgd.verhalen, achtergronden, historie, enz. En ook u geeft Dit zijn enkele voorbeelden die u in de app kunt vin-een kijkje in het actieve verenigingsleven of inzicht den. De komende weken breiden we de mogelijkhe-achter de Alblasserdamse ondernemer. U leest ons den uit. Zo zou het in de toekomst mogelijk zijn omgraag en wij horen u graag. Dus we hebben besloten exclusieve kortingen te krijgen bij onze adverteerdersom iets te maken, waar we allemaal wat aan hebben. via de Kantlijn App. Of u ziet bij sommige artikelen ofNamelijk de Kantlijn App voor telefoon en tablet! advertenties een aankondiging dat er meer informa-Vanaf nu vindt u in de Appstore of op Google Play de tie is te vinden in onze app.Kantlijn App. En, net zoals het magazine, uiteraardhelemaal gratis en voor niets. Download nu de Kantlijn AppWat vindt u in de Kantlijn App? De Kantlijn App is vanaf nu beschikbaar voor alle iOS en Android smartphones en tablets en gratis teUiteraard kunt u de laatste editie van de Kantlijn le- downloaden in één van onderstaande app stores. Uzen op uw telefoon of tablet. De ervaring is bijna vindt hem eenvoudig door onderstaande codes tehetzelfde als de papieren editie, inclusief het geluid scannen of in de betreffende appstore te zoeken opvan bladerend papier. Er hoeft dus geen ruzie meer ‘de kantlijn’.gemaakt te worden over wie hem als eerste leest.Sterker nog, in de app is hij zelfs eerder beschikbaar. Ontwikkeling app en tekst: Edgar VeenNamelijk op de avond voor de bezorging kunt u hemal lezen! En wilt u één van de andere edities terugle-zen? Geen probleem, alle edities zijn in het archief inde app te bekijken én te lezen.Maar er is meer• U kunt ook met enige regelmaat meedoen met onslezersonderzoek. Door een paar korte vragen te be-antwoorden helpt u ons om het magazine te verbe-teren en verder te ontwikkelen. Ook zullen er in de de Kantlijn 7

8 de Kantlijn

gezondheid en balansStressOver het algemeen probeer ik dingen rustig aan te doen. Alles op z’n tijd, kalm aan, Nienke Veen-van Akenvooral niet stressen, want dat heeft geen zin. Dat is ook niet goed voor je gezond- Voetreflexologeheid trouwens. Op zich klinkt dat best fijn, al die kalmte. Op zich is dat ook bestfijn. Alleen meestal lukt het niet. Meestal is het toch drukker dan ik van tevoren hadbedacht. Zo komt het regelmatig voor dat ik iets verkeerd heb ingeschat: ‘Ach, dathuiswerk, heb ik zó gedaan ...’ en daar doe ik dan een week over ... Of: ‘Wow, ikheb de héle ochtend de tijd om mijn huis eens goed schoon te maken ...’ en dat ikme dan aan het einde van de ochtend afvraag hoe anderen dat doen, want ik heballeen nog maar opgeruimd (en allerlei andere vage klusjes gedaan)! Of: ‘Wat eenlekker weertje is het vandaag, ik ga onkruid wieden!’ en dat ik na twee onkruidjesde buurvrouw zie, waar ik dan heel graag een kletspraatje mee maak en, nou ja,het onkruid staat er nog steeds ... Tja, het schiet niet echt op dan. En mijn lijstjemet wat-ik-allemaal-nog-wil-doen wordt steeds langer. En al plan ik rustige dagen(want ik wéét dat dat belangrijk is voor me), er blijft altijd iets onrustigs in me. Endie onrust, dat is stress. En stress, dat schreef ik net ook al, dat is niet goed voor je.Bij stress komen onder andere de hormonen adrenaline, noradrenaline en cortisolvrij. Deze hormonen kunnen heel nuttig zijn, want stel dat je in een noodsituatieterecht komt (whaaaa, een beer!) dan zorgen deze hormonen ervoor dat je doetwat er moet gebeuren (vechten of vluchten). Er is pas sprake van een probleem,als je continu onder stress staat. Dat is een grote belasting voor je lichaam, want jelichaam kan dan niet goed herstellen tussendoor. Je weerstand gaat ervan omlaagen je wordt dan sneller ziek. Best vervelend. De meeste volwassenen kennen destress symptomen wel. We weten ook dat, als de stress te lang doorgaat, we eenburn-out kunnen ontwikkelen. Heel vervelend! Wat ik laatst tijdens mijn opleidinghoorde, was dat tegenwoordig burn-outs niet alleen bij volwassenen voorkomen,maar zelfs bij kinderen van 6 à 7 jaar. Dat vond ik persoonlijk ronduit schokkend.We leven in een snelle, prestatiegerichte wereld en hoewel daar ongetwijfeld goedekanten aan zitten, blijkt dat lang niet voor iedereen goed uit te pakken. Steeds meervolwassenen en nu ook kinderen hebben behoefte aan meer rust. Aan hersteltijd, aaneven niets-doen-tijd, aan tijd om weer even tot jezelf te komen. Ik ook, mijn kinde-ren ook, en zelfs manlief moet toch bekennen dat wat rust op z’n tijd heel nodig is.De uitdaging zit ‘m in mijn ondertussen zeer lange to-do lijst. Ik krijg deze niet af de Kantlijn 9door alleen nog maar te relaxen. Hoe kan ik hier dus anders mee omgaan? Dat ikme niet zo stressig hoef te voelen? Ik hoorde laatst een inspirerend persoon hier-over spreken. Hij zei dat je al heel veel stress wegneemt door jezelf niet te richtenop het resultaat van wat je aan het doen bent, maar op het proces van wat je aanhet doen bent! Oké, lange zin, maar het klinkt heel logisch. Als je dus de druk vande prestatie afhaalt en je alleen richt op de activiteit, geeft dat een heel andergevoel en veel minder stress. Dus ik denk niet aan wat ik allemaal nog moet lerenvoor mijn volgende schooldag, nee, ik ga gewoon genieten van het leerproces. Enals ik van plan ben om mijn huis te poetsen, dan zorg ik dat ik het naar mijn zin hebtijdens het opruimen en wie weet, maak ik nog wat schoon ook! En als ik na tweegewiede onkruidjes gezellig sta te kletsen met de buurvrouw, dan is dat gewoonprima en geniet ik van het contact. En m’n lijst? Wat zal ik ervan genieten om diein de prullenbak te gooien!

portretHet geheim van de bakkerHa, bijna Moederdag! Op zoek naar een cadeau-tje voor moeder of voor een ander bak-graag per-soon? Kantlijnmedewerkster Anja Helmink (49)heeft een suggestie. Zij schreef een leuk verha-len/recepten boek over bakkers. Een dezer da-gen zal het verschijnen bij uitgeverij De Banier.‘Spannend om te zien hoe het geworden is’, vindt ontdekte ik dat een goede foto voor ongeveer 85%Anja. ‘Ik was er maandenlang heel intensief mee be- een kwestie van kijken is en voor 15% techniek. Jezig en ik hoop dat de bakkers tevreden zijn met het kunt veel van elkaar leren. Ik plaatste de informatieresultaat.’ Terwijl we dit gesprek hebben, is de laat- over mijn fotopagina op de Facebookpagina van deste fase ingegaan. De foto’s zijn ingeleverd, de vorm- Vonk. Daarop werd ik door de redacteur uitgenodigdgever is bezig en binnenkort gaat het boek naar de voor een interview. Aan de hand hiervan ontstonddrukker. Als alles voorspoedig verloopt, wordt er op mijn rubriek “Foto van de Week” in de Vonk.’ Inmid-3 mei een feestelijke presentatie in boekhandel De dels heeft die bijdrage gezelschap gekregen van eenSchuilplaats georganiseerd. Bakker Stam, een van de tweede rubriek, “Alblasserwaarder van de Week”.vele bakkers die Anja sprak, hoopt daar ook te zijn. ‘Het is erg leuk om steeds weer andere mensen te spreken. Elke week is er veel te schrijven, het is echtSchrijven is leuk werk geworden. Daarnaast doe ik het ook als hobby. Elke maand volg ik een workshop creatief schrijvenEen boek! En dat voor iemand die pas enkele jaren bij Ko van Vaardegem in Kinderdijk. Hij geeft leukegeleden ontdekte hoe leuk schrijven is. Het begon opdrachten en dat inspireert.’met Anja’s natuurfoto’s. ‘Ik hou veel van de natuuren van wandelen en maak graag foto’s. Dat heb ikeen paar jaar geleden een tijdje heel intensief ge-daan. Dagelijks plaatste ik mijn “foto van de dag”op Facebook, met daarbij een kort verhaaltje. Heelwat mensen bleken dat leuk te vinden en dat moe-digde me aan ermee verder te gaan. Ik ben een tijdjelid geweest van de fotoclub in Alblasserdam. Daar10 de Kantlijn

Voor de klas ten verschillen nogal van de recepten voor huis-tuin- en-keukenbakkers, zoals jij en ik. Voor bakkers zijn‘Eigenlijk is schrijven niet het werk waar ik in eerste bepaalde zaken, zoals baktijd en oventemperatuur,instantie voor koos: ik ben juf. Na mijn beroepsop- vanzelfsprekend. Ook moest ik de recepten verkleinen,leiding werkte ik een aantal jaren fulltime in het ba- want ze waren bedoeld voor grote hoeveelheden.sisonderwijs. In de periode waarin onze drie kinde- Als m’n baksel was gelukt, verwachtte de uitgeverren geboren werden, ging ik er acht jaar tussenuit. daar een mooie foto bij. Makkelijker gezegd dan ge-De draad pakte ik weer op toen de jongste drie jaar daan! Professionele fotografen van etenswaren ge-was. Nu is hij alweer 19! In deze regio heb ik veel bruiken allerlei trucs. Maar ik had geen zin om mijninvalwerk op verscheidene scholen gedaan. Dat deed gebak met haarlak te bewerken, om maar wat teik graag, al vond ik het jammer steeds geen eigen noemen. Dus bekijk mijn foto’s vooral als richtlijn,groep te hebben’, vertelt Anja. ‘Acht jaar geleden ga er relaxed mee om’, lacht Anja. ‘Bakken is ietszag mijn man Arie in de krant een vacature bij een creatiefs, het resultaat is steeds net iets anders.’ Zepeuterspeelzaal. Een mooie kans en zo ben ik van richtte tussen keuken en woonkamer een speciaalwerkkring veranderd. Dat bevalt me prima. Op dit hoekje in, waar ze de baksels vele malen fotografeer-moment werk ik twee ochtenden per week op peuter- de, zoekend naar het beste resultaat. In de wintergroep de Bereboot bij Christelijk Integraal Kindcen- was het vaak wachten op goed licht. Van familie entrum De Twijn.’ vriendinnen leende ze servies om er steeds wat spe- ciaals van te maken. ‘Mooi om op deze manier meerNieuwe impuls mensen te betrekken bij het boek’, legt ze uit. ‘Ook ging ik in de kringloopwinkel – daar kom ik graag –Niet alleen in de dagelijkse praktijk, ook op papier op zoek naar kleedjes, borden, bestek en dergelijke.is Anja bezig met haar interesse voor kinderen, op- Dat stylen was leuk om te doen!’voeding en onderwijs. Tweemaandelijks schrijft zijeen opvoedkundig artikel voor de pagina “Wijs” Alles komt samenvan het Reformatorisch Dagblad. Deze krant wordtuitgebracht door uitgeverij de Banier. Op een ge- Zo blijkt dat in dit eerste boek van Anja haar hobby’sgeven moment stuurde Anja een idee in voor het en andere dingen die belangrijk voor haar zijn, elkaarschrijven van een boekje. Ze werd door de uitgever aanvullen. Schrijven, fotograferen, bakken, stylinguitgenodigd te komen praten. In dat gesprek met en haar geloof. Verscheidene bakkers vertelden inde redacteur ontstond het plan voor een boek over hun levensverhaal “dat er meer is dan bakker zijn”bakkers. Het zou een boek met historische verhalen en daarop haakt Anja in met haar voorwoord. ‘Deworden. En met recepten! Anja begon aan het pro- bakkers doelden bijvoorbeeld op werk voor de maat-ject en reisde het hele land door om bakkersverhalen schappij of voor de naaste ver weg. Zelf denk ik hier-te verzamelen. De bakkers, allen rond de 65 jaar of bij aan een tekst uit de Bijbel, uit Mattheüs 4 vers 4:flink daarboven, konden veel vertellen over hun vak. ‘Er staat geschreven: De mens zal niet van brood al-Elke streek heeft eigen specialiteiten. Anja vroeg elke leen leven, maar van elk woord dat uit de mond vanverhalenverteller om enkele recepten. En zo groeide God komt. Geloof is belangrijk in mijn leven, voor mijhet boek tot een geheel met, naast achttien verhalen ligt het voor de hand om in een boek over bakkers deover het bakkersvak, óók 36 heerlijke recepten om link te leggen met Jezus Christus die in het evangeliethuis mee aan de slag te gaan. ‘Je hoort vaak dat “Het Brood des levens” wordt genoemd.’koks en bakkers hun recepten niet prijs willen geven,maar dat viel me mee’, ontdekte Anja. ‘Zo was er een Het boek over de bakkers is zo goed als af. Anjabakker uit Rolde in Drenthe die vanwege het 75-jarig heeft nu even wat meer rust en tijd voor hoe het al-bestaan van zijn bedrijf de Rolderbol had bedacht. lemaal begon. Elke week lekker een eind lopen in deNu wilde hij dat recept best delen met zijn collega’s natuur. Kijken naar al het moois wat er is en dat dooren ook met de lezers van mijn boek. foto’s en tekst doorgeven aan anderen. Lees meer van Anja op bakkersgeheim.blogspot.nl of op Face-Recepten uitproberen book: www.facebook.com/hetgeheimvandebakker.Naast het uitwerken van alle interviews aanvaardde Tekst: Joke VeermanAnja de uitdaging om al de recepten in eigen keuken Fotografie: Nathalie Arnoczkyuit te voeren. ‘Een hele klus, daar heb ik me eenbeetje op verkeken’, bekent ze, ‘want bakkersrecep- de Kantlijn 11

op de Kantlijn App Mijn plekkie Taart voor een topper Jouw foto hier in de volgende editie? Wie verdient een heerlijke taart? Download de Kantlijn App en doe mee met het fotograferen voor Kent u iemand uit uw omgeving die nét even ‘Mijn plekkie’. iets meer doet voor een ander óf iemand die ergens in uitblinkt, maar daar niet altijd voor Komende maand zijn wordt beloond ... Dan wordt het tijd dat hij/zij we op zoek naar: ‘Jouw daarvoor in het zonnetje wordt gezet! favoriete plek in Alblas- serdam’. Is dat een uit- Geef uw topper op door zicht over de rivier? Een een mailtje te sturen naar: kunstwerk in het dorp [email protected] of of misschien het fon- door uw topper op te ge- teintje in je achtertuin!? ven via de Kantlijn App. Alblasserdam kent vele Vertel ons waarom uw mooie plekjes. Maak via topper een taart verdient de Kantlijn App een foto, vul je gegevens in en vergeet niet zijn/haar adres te vermelden. en stuur hem in. Wie weet staat jouw foto bin- De Kantlijn kiest om de maand een topper uit, nenkort wel op deze pagina! welke wordt beloond met een overheerlijke taart van Banketbakkerij J. van der Wegen.verenigingMoestuin hurenIn Alblasserdam, aan het einde van de Plantageweg, Winkelvindt u Volkstuindersvereniging Alblasserdam. Hierkunt u een moestuin huren voor het verbouwen van We hebben een mooie winkel waar u zaden, groente-uw eigen biologische groente en fruit. plantjes en klompen kunt kopen.Mooi complex Open dagHet is heerlijk om in de buitenlucht te zijn en andere Komt u ook een kijkje nemen op de tuinen? Op 17tuinders te ontmoeten. Ook is het erg leuk om uw juni van 10.00 tot 16.00 hebben we een open dageigen groente te zien groeien. En wat is er nou lek- en kunt u genieten van de tuinen, onder het genotkerder dan uw eigen groente vers van de tuin? van een kopje koffie of thee en iets lekkers erbij.Er zijn nog een paar tuinen te huur, we zouden het We hebben een website waar u alvast een kijkje operg leuk vinden als ook dit jaar alle tuinen weer een kan nemen: www.vtvalblasserdam.com.huurder hebben.12 de Kantlijn

ondernemendRaaak Personeelbarst uit haar voegenWelke Alblasserdammer kent ‘het uitzendbureau Was het pand aan de West-Kinderdijk te klein?op de dijk’ niet? Marjan de Groot opende 29 jaar ‘In 2009 zaten we met zijn tweeën en hadden wegeleden de deuren van de vestiging in Alblasser- ruimte genoeg. Maar sinds de oprichting zijn wedam. In 2008 hield Dactylo op te bestaan, maar dat hard gegroeid. De kelder zat vol bellende mensen,betekende niet het einde van het uitzendbureau. boven was het soms behelpen met de ruimte en we hadden geen enkele vrije werkplek meer.’ Alblasserdam is een serieus hoofdkantoor rijker? Lachend: ‘Zo zou je het kunnen zeggen. We hebben nu ook de afdelingen support, HR en marketing in Al- blasserdam. Een groter hoofdkantoor betekent niet dat we ineens onpersoonlijk worden. Onze persoon- lijke en servicegerichte benadering was, is en blijft onze kracht.’Van 1988 tot 2008 stond het logo van Dactylo op de Maar even binnenlopen is er niet meer bij?ramen, maar dat veranderde in 2009. ‘Dactylo als merk ‘Om eerlijk te zijn, dacht ik dat ook. Maar we zijnis, vanwege een overname, uit de markt genomen. heel goed zichtbaar vanaf de weg en we hebbenDaardoor was ik vrij om geheel zelfstandig met Raaak al meerdere mensen ontvangen die zomaar binnenPersoneel te beginnen. En heel blij met het feit dat kwamen lopen. Dat kan gelukkig nog steeds!’Mark van Oosterhout instapte. Hij is de helft jongerdan ik en daarmee is de continuiteit van Raaak naar Mis je het ‘uitzendbureau aan de dijk’ niet?de toekomst gewaarborgd. Heel belangrijk, gezien ‘Nou, ik woon er natuurlijk nog. De verhuizing wasde grote groei die wij doormaken.’ In 2009 leek het nodig voor de organisatie en ik vind het eindresultaatpand op de dijk ruim genoeg, maar in 2017 verhuist prachtig geworden. Het pand is ruim, modern, lichtde uitzendorganisatie naar Edisonweg 12C. en helemaal klaar voor de toekomst.’Wat willen jullie komende jaren bereiken? Blijf je zelf nog lang directeur?‘Ons doel is om de komende jaren één nieuwe vesti-ging per jaar te openen. Dit jaar zal dat in Capelle ‘Gezien mijn leeftijd, vind ik het logisch om een stapjezijn. Het pand aan de Edisonweg is ons hoofdkan-toor. Met bijna 50 medewerkers, is het handig om terug te doen, maar dat heeft geen haast. Het is eenzaken te centraliseren. In het nieuwe pand zijn ermeer afdelingen en meer mensen dan op de dijk. En prettig gevoel dat de continuïteit gewaarborgd is,uiteraard hebben we rekening gehouden met toe-komstige groei.’ ook daarvoor was deze stap naar de Edisonweg noodzakelijk.’ Fotografie: Cees van der Wal Edisonweg 12C, 2952 AD Alblasserdam Telefoon: 078 693 37 27 E-mail: [email protected] Website: www.raaakpersoneel.nl de Kantlijn 13

ergotherapieDankzij ergotherapielees ik de Kantlijn weer‘Ik kan de Kantlijn weer lezen’, vertelde een cliënttegen mij. Hieruit blijkt dat de Kantlijn een ge-liefd blad is onder de Alblasserdammers. Ook ikben een echte Alblasserdamse en ik ben altijdblij als de Kantlijn weer op de mat ligt.Soms maakt de Kantlijn een verre reis, want ook mijn te lezen is een goede concentratie nodig. Maar, watzus in Toronto blijft graag op de hoogte van het wel als je moeite hebt met concentreren? Ergotherapie isen wee in Alblasserdam. Toch is het lezen van de er voor iedereen die belemmeringen ervaart bij hetKantlijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Want, uitvoeren van de dagelijkse handelingen. Daar hoortwat als je rug en knieën stijf en stram zijn en je moet ook het lezen van de Kantlijn bij.de Kantlijn oprapen van de mat? En om de Kantlijndoor te bladeren, moet je de bladzijdes om kunnen Tekst: Nisette Huisman, ergotherapieslaan. Maar hoe gaat dat als je handen stijf zijn of alshet gevoel in de vingers is verminderd? Het belang-rijkste is het lezen van de Kantlijn, maar soms luktook het lezen niet. Dit kan zijn door een oogafwij-king of door ouderdom. Ook mensen met hersen-letsel hebben vaak moeite met lezen. Om de Kantlijn14 de Kantlijn

cultuur met LindaEen koninklijk paradijs werkte hij in Dordrecht, Den Haag en Middelburg. Hij gaf ook les aan leerlingen in zowel Dordrecht alsIn deze rubriek neemt Linda Wiffers ons mee op Den Haag. Hij overleed in 1792 op 82-jarige leeftijdeen van haar culturele uitstapjes. Dit keer be- in Den Haag.zoekt zij de tentoonstelling van de Dordtse schil-der Aert Schouman in het Dordrechts Museum. TentoonstellingDit jaar bestaat het Dordrechts Museum 175 jaar en Op de tentoonstelling in het Dordrechts Museumom dit te vieren is er van 19 februari tot en met 17 zijn veel van zijn werken te zien, maar een absoluutseptember 2017 een tentoonstel- hoogtepunt is zijn kamerbeschildering uit Huis tenling van de Dordtse schilder AertSchouman. Aert Schouman (Dor- Bosch ten tijde van Willem V.drecht, 4 maart 1710 - Den Haag, Deze ‘kamer in het rond’ is on-5 juli 1792) was kunst- en be- langs gerestaureerd en nu te be-hangschilder, aquarellist, etser en kijken voordat hij weer terug naargraveur. Hij is, ten onrechte, niet Huis ten Bosch gaat. Voor eenzo heel erg bekend in Nederland vogelliefhebber is deze tentoon-en ook een beetje ondergewaar- stelling eigenlijk een must, te-deerd. meer daar er ook veel opgezette vogels te zien zijn. Zelf vond ikSchilderen de aquarellen van stadsgezichten erg mooi. Een heel veelzijdig kun-Schouman ging op 15-jarige leef- stenaar die terecht eens volop detijd in de leer bij de schilder Adri- aandacht krijgt.aan van der Burg. Hij richtte in1736 de broederschap van Sint Prachtig museumLucas op, een vereniging vankunstliefhebbers en amateurs Een bezoek aan het Dordrechtsvoor Dordrecht en omstreken. Museum is altijd zeer de moeiteSchoumans werk bestaat voor waard. Het is een prachtig mu-een groot deel uit portretten en seum met een schitterende tuinbehangselschilderingen. Aanvan- met oude bomen. Op mooie da-kelijk schilderde hij mythologische gen is het hier goed toeven open Bijbelse thema’s. Later kwa- het terras van het restaurant. Alsmen daar ook meer decoratieve je met de waterbus vanuit Alblas-composities bij van zeldzame serdam vertrekt is de wandelingdieren, vogels en planten en plan- naar het museum op zich al in-ten. Hij schilderde, samen met teressant en pik je al heel watanderen, veel dieren uit de me- mee van de, door het museumnagerie van stadhouder Willem V uitgezette, stadswandeling. Dezeop het Kleine Loo. Schouman stadswandeling voert langs aller-werd echt beroemd door zijn lei plekken die belangrijk waren inaquarellen van stadsgezichten en parkachtige land- het leven en werk van Schoumanschappen met exotische vogels. Deze waren in die en is te downloaden via de web-tijd uniek. site van het museum en als flyer gratis verkrijgbaar. In Dordrecht herinnert nog veel aan deze schil-Naast het schilderen hield hij zich ook bezig met der. Voor de kinderen is er een heel leuke activiteitetsen en het maken van glasgravures. Schouman ‘Gezocht: vreemde vogels’, waarin zelf vogels ge-was tussen 1735 en 1785 zeer toonaangevend in maakt kunnen worden. Kortom een tentoonstellingZuid- Holland en Zeeland. In die periode woonde en die een bezoek meer dan waard is. Tekst en fotografie: Linda Wiffers, www.dordrechtsmuseum.nl de Kantlijn 15

voor kinderenNicole Coachingcoaching voor kinderenNicole Wesselius is moeder van drie kinderen en leer- en soms verliezen we even uit het oog wie we zijn,kracht op een basisschool in Alblasserdam. In haar wat we willen, hoe we ons voelen ... Er gaat veel omwerk ziet zij veel kinderen met verschillende (on- in kinderkoppies! Vaak vinden kinderen het lastig omderwijs)behoeften. En hoewel leerkrachten zoveel over hun gevoelens te praten. Ze durven, kunnen ofmogelijk tegemoet proberen te komen aan de indi- willen het niet en soms is het even té-veel! In hetviduele behoeften van kinderen, lukt het niet altijd hoofd van je kind dreigt het een chaos te worden.een kind alles te geven wat het nodig heeft. Het kan Je kind raakt uit balans en dreigt vast te lopen. Ditgaan om extra aandacht op het gebied van rekenen, kan zich uiten in bijvoorbeeld faalangst, opgekropttaal, spelling of lezen, maar er zijn ook kinderen met verdriet door rouw of scheiding, gedragsproblemen,problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. angsten ... Natuurlijk probeer je als ouder/verzorgerHet aantal meer- en hoogbegaafde en hooggevoeli- eerst zelf de vinger op de zere plek te leggen, maarge kinderen dat met hun ziel onder hun arm loopt, in dit lukt niet altijd. Nicole kijkt dan graag even metgrote klassen, neemt toe. Ze voelen zich anders dan jou en je kind mee op zoek naar oplossingen.anderen, weten niet hoe ze hun talenten in kunnenzetten en zo raken zij in de put. Voor al deze kinde-ren voelde Nicole zich tekortschieten in het onder-wijs en vanuit dat gevoel is zij KindercoachpraktijkNicole Coaching gestart.Waarom en wanneer kindercoaching? Wat biedt Nicole Coaching?De prestatiegerichte maatschappij waarin we leven, • Kindercoachingvol met een ontelbare hoeveelheid prikkels, vraagt Nicole helpt kinderen oplossingen te vinden bij pro-veel van ons, maar zeker ook van onze kinderen. Wemoeten voldoen, want anders ‘vallen we uit’. Er wor- blemen. De oplossing zit vaak in je kind zelf. Nicoleden hoge eisen gesteld aan ons en aan onze kinde- wil graag met je kind op zoek naar zijn/haar eigenren. We ‘moeten’ scoren en het liefst uitblinken, we talenten, kwaliteiten, kennis en vaardigheden ommoeten veel, we moeten méér, we moeten sneller deze effectiever in te zetten om hem/haar zo- doende weer lekker in ’t velletje te krijgen.16 de Kantlijn

baat zou kunnen hebben bij de training, dan no- digt Nicole je uit vrijblijvend contact op te nemen. • SoVa-training Het aanleren van sociale vaardigheden waardoor je kind meer zelfvertrouwen krijgt en het voor zichzelf op kan en durft te komen. • Bijles rekenen, taal/spelling, (begrijpend)lezen Soms krijgt je kind al extra instructie in de klas. Dat kan genoeg zijn om weer aan te haken bij de lesstof, maar soms is je kind meer gebaat bij hulp in een 1-op-1 situatie op een rustige plek.• Beelddenktraining • Huiswerkbegeleiding Beelddenkers hebben een andere manier van in- Nicole leert je kind het huiswerk in te plannen en leert je kind studievaardigheden aan. Bij het voor- formatie opslaan. Een beelddenker leert dus heel anders. We hebben het hier over ongeveer 5% bereiden van een presentatie, boekenbeurt of het van alle mensen. Op school wordt in woorden on- maken van een werkstuk helpt Nicole ook graag. derwezen met als gevolg dat beelddenkers vaak vastlopen. Niet omdat zij de stof niet aankunnen, Waar is Nicole Coaching gevestigd? maar omdat zij moeite hebben om op de traditio- nele manier de stof te begrijpen en op te slaan! Nicole heeft een knusse werkruimte aan huis, op Tijdens de beelddenktraining leert Nicole je kind Touwbaan 14 in Alblasserdam. Je bent altijd welkom de lesstof te vertalen naar beelden en zodoende voor een vrijblijvend gesprek. Je kunt hiervoor con- te onthouden. tact opnemen via tel. 06 452 779 63 of via het con- Op de website http://ikleeranders.nl/beelddenken/ tactformulier op de website: www.nicolecoaching.nl. vind je meer informatie over beelddenken. Vermoed je na het lezen dat jouw kind in beelden denkt en Nicole Coaching Touwbaan 14, 2953 HB Alblasserdam Telefoon: 06 452 779 63 E-mail: [email protected] Website: www.nicolecoaching.nl de Kantlijn 17

18 de Kantlijn

column MattanjaHaantje de voorsteZo Roberto, dus jij gaat voor de inhoud? En wat had je dan zoal in gedachten? Eengoed gesprek over politiek misschien? Wel heel actueel natuurlijk nu de verkiezin-gen net geweest zijn. Maar of het zo inhoudelijk is, durf ik te betwijfelen. Ik weetniet hoe het met jou zit, maar ik heb me deze keer werkelijk zwevend naar hetstemhokje verplaatst. En eenmaal het rode potlood in de hand genomen, bleef iknog zeker tien minuten boven het stemformulier zweven, alvorens een vakje in tekleuren. Want, ging ik nu mijn hart volgen of werd het toch een strategische keuze?Misschien had ik vaker debatten op tv moeten volgen of nog meer stemwijzers in Mattanja Kroonmoeten vullen, maar hoeveel wijzer werden we daar eigenlijk van? Allemaal haan-tjes die tegen elkaar aanschoppen en waarbij de een nog harder kraait dan deander. Hoe moest ik, een eenvoudige moederkip uit Alblasserdam, daar nu eenweloverwogen keuze uit maken? Voor een van de debatten op tv ging ik er tochmaar eens goed voor zitten. Wie weet zouden de hanen deze keer wel ingaan opde inhoud. Maar helaas, na twintig minuten vroeg ik me enkel af wat een van dehaantjes wel niet meegemaakt moest hebben in zijn leven, waardoor er nu zoveelhaat en angst in zijn woorden doorklonk. Het andere haantje daarentegen leek al-les voor de wind te gaan en daardoor geen benul te hebben wat het betekent alsje, ik noem maar een voorbeeld, mantelzorger bent van een dementerende partnerof het moet zien te rooien als alleenstaande ouder met een bijstandsuitkering. NeeRoberto, de keuze werd er niet makkelijker opgemaakt door het uurtje televisie (leed)vermaak.Moest een van deze heren (de enige dame mochtdit keer niet meedoen) de leider van ons land wor-den? Zouden politici eigenlijk een psychologischetest moeten doen voordat ze minister-presidentkunnen worden? In de Verenigde Staten sowiesoniet, denk ik. Dan waren er ook nog hanen diezich vooral richten op een bepaalde doelgroepen zelfs hun partijnaam daarop baseren. Die vie-len voor mij meteen af. Mooi dat je jezelf hardmaakt voor een leeftijdscategorie, maar als je wiltregeren, vertegenwoordig je een heel land metalle diversiteit aan mensen (en ander leven) die daarin vertegenwoordigd zijn. Alsleider moet je voor mij daarom ook aan een aantal criteria voldoen. Goed kunnenluisteren, het grote geheel bewaken en samenwerken bijvoorbeeld. Kijk dat scheelt,daardoor vielen er alweer een paar hanen voor mij af.Maar alle gekheid op een stokje Roberto, weet je wat het probleem is volgens mij de Kantlijn 19met politiek? Iedereen maakt keuzes die voortkomen uit persoonlijke belangen, deeigen normen en waarden en keuzes die gebaseerd zijn op gebeurtenissen uit heteigen leven. Landelijke politiek wordt daardoor vanuit wel heel lokale motievengekozen en of dat dan weer ten goede komt aan het collectief belang, ik weethet niet. Roberto, misschien is een inhoudelijk gesprek over politiek gewoon nietaan mij besteed. Al die moeilijke onderwerpen met zo’n grote betekenis voor eensamenleving. Ik vind de verantwoording voor mijn twee kuikens al enorm. Geenpolitiek dus, maar waar zou jij het dan over willen hebben? Groetjes, Mattanja.

terugkijken metTiede van BockelIn deze rubriek kijkt Pieter Struijs terug met eenAlblasserdammer die meer dan veertig jaar inAlblasserdam woont en die een bijdrage heeftgeleverd aan de ontwikkeling van ons dorp danwel maatschappelijk zijn of haar steentje heeftbijgedragen. Degene die terugkijkt, bepaalt zelfde plaats met historische betrokkenheid, waarhet gesprek plaatsvindt.Tiede van Bockel is een betrokken bestuurder bij sport, project in Alblasserdam. Ze woonden op Vondellaankoor, historie en kerk in Alblasserdam. Iemand die 35 en kregen er twee zonen. Tegenwoordig wonenbuitengewoon geïnteresseerd is in bestuurlijke pro- ze in de Van Lennepstraat.blematiek. Maar wie is hij? ‘Ik ben in 1947 in Rot-terdam geboren. Op 8-jarige leeftijd verhuisden wij Politieknaar Alblasserdam. Mijn vader werd directeur van detoenmalige bank Mees en Zoonen aan de Plantage- Tiede groeide in zijn ouderlijk huis op met de politiek.weg. Wij woonden boven de bank en ik ging naar de Zijn vader was zeer actief in de Anti Revolutionairelagere school in de Kerkstraat bij meester Gijsen. Het Partij (ARP). Mijn vraag waarom hij niet in de voet-Christelijk Lyceum in Dordrecht werd mijn volgende sporen van zijn vader is getreden, beantwoordt hijschool, die ik na drie jaar verliet om naar de Hogere met enige verbetenheid: ‘Bij ons thuis werd veel overZeevaartschool te gaan in Rotterdam. Ik wilde stuur- de politiek gesproken. Allerhande bijeenkomstenman worden, dat leek me avontuurlijk en uitdagend. vonden daar plaats. Dat bracht ook veel spanningen met zich mee o.a. met de CHU (Christelijk HistorischeCarrièreswitch Unie) en de diverse coalitieonderhandelingen. Ik werd voorzitter van de anti-revolutionaire jongeren orga-Na een jaar moest ik gaan varen voor mijn derde nisatie (ARJOS) in het dorp en mijn vader was zevenrang bij de Rotterdamse Lloyd. Dat ging prima tot jaar wethouder. Maar de wijze waarop mijn vader af-ik een keer in Kaapstad lag en een brief van mijn stand van zijn politieke functies heeft moeten doen,toekomstige vrouw, Janny Swaneveld, kreeg. Naast was buitengewoon onplezierig. Zonder hier verderandere zaken vertelde ze over de ontwikkelingen en over uit te wijden: het heeft mij de schellen van dede politiek in het dorp. Ineens realiseerde ik me dat ogen doen vallen, voor mij geen politiek.’ik niet veel van huis wilde zijn, maar juist erbij wildezijn. Ik stopte met mijn stuurmansopleiding en ging “Beroeps”voorzitteraan de slag bij Ruys & Co, Pakhoed bij de internatio-nale expeditie. Hier is de basis gelegd voor mijn ver- Tiede heeft zich helemaal op het vrijwilligerswerk ge-dere carrière. Na drie jaar, in 1971, trad ik in dienst stort. Teveel om op te noemen, maar we zullen devan Steens/de Haan, internationale verhuizingen. Via voor hem belangrijkste uitlichten. Wat mij opvalt isP&O kwam ik tenslotte terecht bij Crown, waar ik in dat Tiede in een bestuur altijd de voorzittersfunctie2004 als directeur afscheid nam. Sindsdien heb ik als heeft bekleed. Tiede: ‘Dat klopt, omdat ik graag hetuitdaging: Transpack Shipping Services als onderdeel voortouw neem, denk in oplossingen en de verant-van de Voerman Groep, een groot internationaal ver- woordelijkheid wil nemen als uithangbord.’ Tiedehuisbedrijf. Het bedrijf in de Rotterdamse haven iszodanig gereorganiseerd dat het de ideale partner isvoor de particulier die internationaal wil verhuizen.Tegenwoordig adviseer ik nog 1 à 2 dagen per week.’In 1970 zijn Tiede en Janny getrouwd. Ze kochteneen huis in Plan Dam, het eerste particuliere bouw-20 de Kantlijn

was voorzitter van het Gereformeerde Jeugdwerk, van Alblasserdam en maken die toegankelijk voor dezowel lokaal als provinciaal en werd benoemd tot lid bewoners van ons dorp. Iedere zaterdagochtend zijnvan verdienste. Hij was voorzitter van het Christelijk we open en iedereen is welkom. Om rond te kun-Schoolbestuur, waar hij de fusie tussen de huishoud- nen komen, is een gedeelte van het pand verhuurdschool en de Mulo tot CSG De Molenwaard realiseer- aan de Wereldwinkel. De Stichting Publicatie geeftde. Hij zat in het bestuur van het Groene Kruis en was boeken uit over de plaatselijke geschiedenis, zoalsvan 1990 tot 2000 voorzitter van volleybalvereni- over Souburgh en de schoolkampen in de Drunenseging Smash ’66, waar hij 40 jaar heeft gevolleybald. Duinen.’Het vertrouwen in hem is zo groot dat hij sinds eni-ge tijd opnieuw de voorzittershamer van Smash ’66 Havenkerkhanteert en dat hij ook scheidsrechter is. Tiede is zijn gehele leven geboeid en betrokken ge-Voetbalvereniging De Zwerver weest bij de kerk, in het bijzonder de Havenkerk. Hij heeft er veel vrijwilligerswerk gedaan, zoals bij-‘Toen mijn jongens klein waren, gingen ze voetbal- voorbeeld bij het Gereformeerd Kerkkoor. ‘In 2002len bij De Zwerver. Ik stond dus veel langs de lijn. In was het financiële en zakelijke gedeelte van de kerk1993 was er een bestuurlijke wanorde, de club was niet op orde en werd ik gevraagd om als ouderling/er slecht aan toe. Mij werd toen gevraagd om de klus kerkrentmeester de problemen op te lossen. Ik werdvan voorzitter op me te nemen. Ik kon niet weigeren voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.en het is ons gelukt om de club weer een bestaansze- We hebben de problemen kunnen oplossen door dekerheid te schenken, dankzij de emotionele betrok- organisatie te bemannen met vrijwilligers. Beroeps-kenheid en inzet van bestuur, werkers, toeschouwers krachten, uiteraard behalve de predikant, hebben ween spelers. Om op zaterdag met zekerheid op twee vervangen. We hebben bereikt dat we nu zelf het za-velden te kunnen spelen, hebben we in 1996 het all- kelijke gedeelte en de administratie doen. Het kerk-weatherveld, later kunstgrasveld, gerealiseerd. In 2007 gebouw is in goede staat en heeft naast kerk-zijngaf ik een gezonde club over aan Jaap Roodnat. Ik ook een goede maatschappelijke functie ontwikkeldwerd erelid. Na vijf jaar gaf Jaap er de voorkeur aan met een groot aantal vrijwilligers. Ik ben er trots opop een andere wijze de club te dienen, maar er was en wil benadrukken dat ik geloof in vrijwilligersorga-geen opvolger. Op verzoek heb ik het toen tijdelijk nisaties, waar de meest creatieve ideeën ontstaan. Ikhet voorzitterschap weer op me genomen, tot een heb teveel meegemaakt dat, als vrijwilligersorgani-opvolger zou zijn gevonden. René Struijs is vorig jaar saties worden overgenomen door beroepskrachten,jeugdvoorzitter geworden, waardoor de tot die tijd het mis gaat.’zittende jeugdvoorzitter Arjan van Gemeren mij konopvolgen. Ik ben daar heel blij om en ze benoemden Lintjemij tot erevoorzitter, uniek in combinatie met heterelidmaatschap. Ik doe nog steeds veel vrijwilligers- Bij de Lintjesregen van 2013werk en ben veelal maandagochtend op de club om werd Tiede benoemd tot Lid inmet andere vrijwilligers de voorkomende werkzaam- de Orde van Oranje Nassau, alsheden te doen, bijvoorbeeld gaten vullen in het veld dank voor al zijn vrijwilligers-na de wedstrijd en de kleedkamers schoonmaken.’ werk. Zijn vrouw Janny werd ook benoemd, maar dan voorStichting Oudheidkamer te Alblasserdam al haar pastorale werk. ‘Al die& Stichting Publicatie onderscheidingen moet je relati- veren, omdat ik die alleen maar‘Vanuit het bestuur van de Historische Vereniging heb ontvangen omdat velen metWest-Alblasserwaard ben ik voorzitter van de ge- mij het werk tot succes maak-noemde stichtingen. De Oudheidkamer heeft als ten. Ik zie onderscheidingen alshistorische waarde het prachtige pand Cortgene 3 een waardering voor het col-aangekocht om te restaureren en te onderhouden. lectief en niet alleen voor mijOm dit te realiseren werven we fondsen. Door een persoonlijk.’ Met deze prachtige uitspraak sluiten wijaantal sponsoren is het mogelijk geworden om al het terugkijken af.meer dan €130.000 te investeren in het pand. Alshistorische vereniging archiveren wij de geschiedenis Tekst en foto: Pieter Struijs, lintje: www.lintjes.nl de Kantlijn 21

jubileumChristelijk Koor De Morgenster bestaat 25 jaar!Tijdens het jubileumconcert, dat gehouden zalworden op Stille Zaterdag 15 april, zal het mu-ziekstuk “Christus, mijn Verlosser leeft!” uitge-voerd worden.Het idee voor deze paasmusical is bij de schrijversLeon van Veen (dirigent) en Erwin de Vos ontstaandoor het succes van hun eerdere kerstproject: “DitKind Immanuel” in 2012. Het idee om zo’n zelfdesoort project te starten omtrent Pasen was dan ookal snel geboren. Allereerst hebben de schrijvers eenaantal momenten uit het paasverhaal gekozen, diezij als thema voor een lied konden gebruiken. Bij elkmoment werd alvast nagedacht over een klank eneen uitgebreidere thematiek.Inspiratie komst van tekst en muziek nog meer mogen toe- voegen aan de prachtige boodschap die Pasen ons‘Als zo’n eerste opzet gemaakt is, is het vaak ook brengt: Christus, mijn verlosser leeft!’nog wachten op inspiratie. Die komt juist op mo-menten dat ik niet in de studio ben, maar bijvoor- Muzikale omlijstingbeeld als ik in de auto zit. Zo’n muzikaal thema zingik dan even snel in op mijn telefoon en dan werk ik Het koor zal begeleid worden door een uitgebreidhet later in de studio uit”, legt Leon uit. En zo werkt combo en ook solist Robert de Bruin en verteller/het bij Erwin eigenlijk ook: ‘Een thema of invalshoek schrijver Erwin de Vos zullen hun medewerking ver-voor een tekst komt vaak zomaar in me op, daarna is lenen.het zaak om dat thema vast te leggen. Het uitwerkenen op de noten plaatsen, is natuurlijk gewoon eenkwestie van gaan zitten en blijven schaven.’ Het isoverigens niet zo dat de schrijvers in een vaste volg-orde werken. ‘Soms is er al wat tekst, maar vaker iser al muziek. Die twee goed bij elkaar brengen, isdan het meeste werk, maar dit geeft ook de meestevoldoening als het eenmaal echt klopt’, vertelt Erwin.Gevarieerde musical Het concertHet resultaat is uiteindelijk een zeer gevarieerde musi- Het concert wordt gehouden in de Ontmoetingskerk,cal geworden, bestaande uit 12 stukken. De liederen Blokweerweg 75 in Alblasserdam. De kaarten kostenzijn uitgewerkt voor een vierstemmig koor en des- in de voorverkoop €7,50 per stuk! U kunt de kaartengewenst een compleet ensemble. Muzikaal gezien bestellen door een mailtje te sturen naar: info@cjk-gaan de stijlen van klassiek tot rock met ingetogen demorgenster.nl of te bellen naar: 078 693 16 07.en uitbundige delen. Steeds concentreert een lied Als u de kaarten aan de zaal koopt, betaalt u €10.zich op een belangrijke gebeurtenis in het paasver- Ook kunt u een speciaal gezinsticket kopen (2 volwas-haal, zoals bijvoorbeeld het laatste avondmaal of de senen + 2 kinderen t/m 12 jaar) voor slechts €27,50.kruisiging. ‘We hopen dat we met deze nieuwe musi- Aanvang 20.00 uur, u bent vanaf 19.30 uur van har-cal iets mogen bijdragen aan de viering van Pasen. te welkom!We hebben geprobeerd zo dicht mogelijk bij de Bijbel-teksten te blijven, maar hopen dat we door de samen- Tekst: Judith Breedveld, afbeelding: CJK de Morgenster22 de Kantlijn

nieuw levenJedidjah TronchetGeboren 3-3-2017Dochter van Robert en Elze-Marieke maar het was heel mooi, ik mocht zelf m’n kind aan- pakken, dat was erg indrukwekkend.’ Elze-Marieke:Elze-Marieke: ‘Het was heel bijzonder toen we voor ‘Gelukkig hadden we heel goede begeleiding. On-het eerst een positieve zwangerschapstest hadden, danks wat problemen met de borstvoeding hebbenwant zwanger worden is niet vanzelfsprekend. De we enorm genoten. En als je je dochter heerlijk zieteerste keer naar de verloskundige gaan was span- slapen, vergeet je ook snel weer dat je de nacht er-nend: heb je een klik, ben je wel echt zwanger, zie je voor in de weer bent geweest. Doordat ik me weereen kloppend hartje?’ Robert: ‘Bij mij begon het pas fit voel, kunnen we lekker naar buiten. Het vreemdeecht te leven toen ik een paar echo’s had gezien. Met is trouwens, dat ik geen idee meer heb hoe een wee8 weken is het heel klein en een paar weken later zie voelt! Maar dat geeft ook niet, het is fijn om veel metje een bewegend kind met armen en benen.’ Elze- Jedidjah te knuffelen en van haar te genieten!Marieke: ‘Tot 35 weken verliep de zwangerschapprima, hoewel er wel altijd een beetje “positieve on- Tekst en fotografie: Arianne Boele, verloskundigezekerheid” is, omdat je niet weet wat je te wachtenstaat. Aan het eind van de zwangerschap kreeg ikeen medische indicatie, omdat ik minder bewegingenvoelde en er twijfel was over de groei van de baby. Ikhad liever een spontane bevalling dan een inleidinggehad, maar het is goed zoals het gelopen is.’ Robert:‘Vooraf had ik het beeld dat een bevalling eng is, de Kantlijn 23

SWAStichting Welzijn Alblasserdam (SWA)Adres: Cortgene 20, 2951 ED AlblasserdamTelefoon: 078 202 12 20E-mail: [email protected]: www.stichtingwelzijnalblasserdam.nlFacebook: facebook.com/welzijnalblasserdamDiversiteit aan thema’s mantelzorgbijeenkomstenMaandelijks worden in Alblasserdam mantel- iedereen weet wat ergotherapie precies inhoudt.zorgbijeenkomsten georganiseerd voor mensen Ergotherapeut Nisette Huisman zal op bezoek ko-die langdurig en intensief voor iemand zorgen. men en vertellen over haar werkzaamheden, die veelGelukkig weten velen de weg naar deze bijeen- meer inhouden dan alleen het adviseren en het aan-komsten te vinden. De thema’s die worden be- vragen van hulpmiddelen.sproken of uitgewerkt zijn steeds heel divers enkomen vaak tot stand aan de hand van ideeën Overbelasting voorkomenuit de groep. Ergotherapie is voor iedereen die belemmeringenGedachtenordening ervaart bij het uitvoeren van de dagelijkse handelin- gen, zoals bijvoorbeeld schrijven, aardappels schillen,Tijdens de bijeenkomst in maart werd bijvoorbeeld brood smeren of fietsen. Het is overigens niet alleeneen workshop ‘creatief schrijven’ gegeven. De deel- bedoeld voor mensen met lichamelijke klachten.nemers werden uitgedaagd om gedachten, herinne- Door een beroerte, hersentumor, autisme of demen-ringen, belevenissen en zorgen aan papier toe te ver- tie kan iemand geheugenproblemen hebben of zichtrouwen. Zij kregen handige tips aangereikt om de moeilijk kunnen concentreren. Juist voor mensen metverhalen vorm te geven. Vooral het maken van een deze problematiek heeft ergotherapie een grote meer-gedachtenplattegrond bleek aan te slaan en maakte waarde. Mantelzorgers kunnen door instructie enveel enthousiaste reacties los. ‘Hier ga ik thuis zeker advies overbelasting voorkomen.mee verder’, vertelde een van de aanwezige dames,‘het schrijven op deze manier ordent mijn gedachten Informatieen schept dus ruimte in mijn hoofd.’ We nodigen u van harte uit voor de maandelijkseErgotherapie mantelzorgbijeenkomsten die plaats vinden in de Weteringzaal van Zorgcentrum De Alblashof, ingangTijdens de bijeenkomst van donderdag 13 april a.s. Rivas, Alblashof 1A van 10.00-12.00 uur. De inloopzal iets heel anders aan de orde komen. Het thema is vanaf 9.45 uur. Deelname is gratis en aanmeldenvoor die ochtend is: ‘ Wat kan de ergotherapeut voor is over het algemeen niet nodig. Meer informatie viau doen?’ Ergotherapie is opgenomen in het basis- mantelzorgconsulente Heleen Visser, h.visser@stich-pakket van de ziektekostenverzekering maar lang niet tingwelzijnalblasserdam.nl of 078 202 12 20.24 de Kantlijn

SWAVrijwilligersin het zonnetjeIn de week voorafgaande aan het vrijwilligers-event tijdens NLdoet (afgelopen 10 en 11 maart)werden vrijwilligers in Alblasserdam in de ge-legenheid gesteld om deel te nemen aan gratisworkshops. Zij konden inspiratie opdoen, an-dere vrijwilligers ontmoeten, creatief bezig zijn,ontspannen en/of iets nieuws leren.Inspiratie opdoen Mooie aanleiding‘Het was niet alleen heel gezellig, maar ik heb er ook De workshop Reanimeren/AED werd ook goed be-nog wat van opgestoken’, aldus een van de deel- zocht. ‘Zinvol’ was een veel gehoorde opmerking.neemsters aan de workshop handlettering die bij de Een aantal deelnemers liet weten dat de workshopSWA werd gegeven. De reacties waren erg positief en een mooie aanleiding was om zich aan te meldenvelen gaven aan met de schrijf- en tekentechnieken voor een volledige cursus Reanimeren/AED.thuis verder te willen gaan. ‘Geweldig om te zienhoe mensen werden geïnspireerd’, vertelt Mattanja Naast de workshops konden vrijwilligers ook nogKroon, die de workshops gaf. ‘Creatief bezig zijn, is kiezen voor een gezellig avondje film in Landvast.juist ook heel ontspannen en dat wilden we de vrij- ‘De film was geweldig’, volgens een bezoeker, ‘enwilligers graag aanbieden.’ er was nog ruimte over, dus vrijwilligers kunnen zich volgend jaar zeker inschrijven!’De deelnemers aan de workshop ‘Italiaanse Barista’waren verbaasd dat er zoveel over de kunst van het Suggestieskoffie zetten te leren viel en gingen ook zelf aan deslag met de verse bonen! Een van de deelnemers liet Mocht u suggesties hebben voor volgend jaar danweten: ‘Ik vond de workshop Barista erg geslaagd, horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemenhet is echt een vak.’ met Stichting Welzijn Alblasserdam via 078-2021220 of [email protected]. SWATaalvrijwilligers gezocht!Vind je het leuk om kennis van de Nederlandse Op 18 mei a.s. wordt ’s avonds in de bibliotheek eentaal over te brengen op verschillende manieren? voorlichting gegeven over de verschillende manierenHeb je een onderwijsachtergrond of affiniteit waarop je als taalvrijwilliger aan de slag kunt. Heb jemet lesgeven, ben je vaardig in het omgaan met interesse om taalvrijwilliger te worden of wil je graagdiverse (digitale) leermiddelen en heb je een naar de informatieavond in de bibliotheek komen,goede schriftelijke- en mondelinge uitdrukkings- dan kun je contact opnemen met:vaardigheid? Dan ben jij wellicht degene naarwie we op zoek zijn. Bo Aarsbergen Projectleider Lezen & Schrijven Drechtsteden Telefoon: 06 24 29 98 97 E-mail: [email protected] Meer informatie is te vinden op: www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl de Kantlijn 25

SWADans je mee?Stijldansen en line dance gaan goed samen! Za-terdag 22 april a.s. wordt weer een grote dans-avond georganiseerd in Landvast waarin dezetwee dansstijlen centraal zullen staan.Elkaar ontmoetenDansdocente Miranda Raak is enthousiast over dekomende dansavond. ‘De zaal gaat om 19.30 uuropen en we beginnen met koffie en wat lekkers,daarna is het de hoogste tijd om te gaan dansen.’Stijldansen en line dance zullen elkaar afwisselenzodat er voor de dansers ook gelegenheid is om evente pauzeren en wat te drinken. Er zal ook nog eenronde Bingo worden gespeeld, waarbij leuke prijzenzijn te winnen. ‘Zo’n dansavond is een prachtige ge-legenheid om andere Alblasserdammers te ontmoe-ten’, voegt Miranda er nog aan toe.Beginnerscursussen Opgeven voor de dansavond op 22 april a.s. kan via Miranda, telefoon 06 505 529 17 of e-mail: m.raak@Ze verwacht dat de avond druk bezocht zal worden ziggo.nl. De toegangsprijs voor de avond is 5 euro.door de cursisten van de wekelijkse danslessen die inLandvast plaatsvinden, maar hoopt ook op nieuwe Wekelijkse lessengezichten. ‘Na de zomervakantie willen we name-lijk van start gaan met nieuwe beginnerscursussen Miranda is ook de contactpersoon voor meer infor-in Landvast en het Participand’, aldus Miranda, ‘de matie over de wekelijkse lessen stijldansen en linedansavond is een mooie gelegenheid om eens kennis dance. De kosten bedragen 3 euro per week.te maken met de dansstijlen.’ De nieuwe cursussen Maandagmiddag stijldansen, 13.30-16.00 uurworden een opstapje naar de lessen voor gevorder- Dinsdagmorgen line dance, 09.30-12.00 uurden die wekelijks in Landvast plaatsvinden.26 de Kantlijn

SWALaat geen geld liggen! sites staat informatie over de compensatieregeling en ook een aanvraagformulier:Meneer A is vijfentachtig jaar en woont nog zelf- • www.svb.nlstandig. Wel heeft hij ondersteuning nodig bij het • www.compensatieregelingpgb.nlhuishouden. Hij betaalt zijn zorgverlener vanuit eenpersoonsgebonden budget (PGB). Eerst ontving Telefonische afspraakmeneer A zelf het PGB op zijn rekening. Hiermeebetaalde hij zijn zorgverlener. Sinds 2015 regelt de De consulent Sociaal Raadslieden van de StichtingSociale Verzekeringsbank (SVB) de betaling van de Welzijn Alblasserdam kan u helpen:zorgverlener. Meneer A heeft in 2015 extra kosten • bij het maken van een budgetplan, u heeft datmoeten maken omdat de SVB zijn zorgverlener nietop tijd betaalde. nodig als u een PGB wilt aanvragen • bij het invullen van het aanvraagformulier com-Compensatieregeling trekkingsrecht PGB pensatieregeling trekkingsrecht PGBOmdat de SVB veel zorgverleners in 2015 te laat • met vragen over het opstellen van een zorgover-heeft betaald, is er nu een compensatieregeling voorbudgethouders en zorgverleners. Budgethouders, eenkomst met uw zorgverlenerzoals meneer A, kunnen een vergoeding aanvragen • met het indienen van een declaratie bij de SVBvoor de extra kosten die in 2015 zijn gemaakt. Ookzorgverleners kunnen een vergoeding aanvragen Voor informatie over PGB en ondersteuning bij uwvoor extra gemaakte kosten. Op onderstaande web- PGB-vragen hoeft u dus niet naar het inloopspreek- uur te komen, maar kunt u telefonisch een afspraak maken met de consulent Sociaal Raadslieden, tele- foon 078 202 12 20. SWAWereldmeiden‘Samen de maatschappij en elkaars culturele • Donderdag 27 april – Geen bijeenkomst in ver-achtergronden leren kennen’, dat is het idee band met Koningsdag.achter de themaochtenden van de Wereldmei-den. Wereldmeiden is een initiatief van de Stich- • Donderdag 11 mei – Rondje Hollandse Biesboschting Welzijn Alblasserdam en wordt gesteund met gids. We gaan dit Nationale Park, een echtdoor Woonkracht 10, Gemeente Alblasserdam, oer Hollands landschap, bekijken.Stichting Vluchtelingenwerk en de kerken. • Donderdag 25 mei – Geen bijeenkomst in ver-Afwisselende thema’s band met HemelvaartsdagDe ochtenden vinden om de andere week op don- • Donderdag 1 juni – Bezoek aan het gemeente-derdag plaats in gebouw de Postduif, Randweg 110 huis van Alblasserdam. Wat gebeurt er allemaal inte Alblasserdam. Inloop is vanaf half tien, dan staat zo’n groot kantoor? Wie werken er? Waar zit dede koffie altijd klaar. De thema’s zijn steeds heel af-wisselend en worden meestal samen met de vrou- burgemeester?wen uitgekozen. • Donderdag 15 juni – Deze morgen komt SWA• Donderdag 13 april – Gezellige Paasbijeenkomst mantelzorgconsulente Heleen Visser op bezoek. met lekkere hapjes. Thema: Wat wordt wereld- Samen zullen we stilstaan bij het thema: Past deze wijd met Pasen gevierd? Wereldreiziger Marja mantel jou? Hoe gaan we om met de zorg voor Verschoor komt langs om hier het een en ander familieleden en vrienden? over te vertellen. • Donderdag 29 juni – Verrassingsuitje ter afsluiting voor de zomervakantie. de Kantlijn 27

28 de Kantlijn

SWAWij zijn op zoek naar een Sociaal Makelaar24 uur per week voor 1 jaar, verlenging mogelijkDe Sociaal Makelaar is een verbinder en ontwikkelaar • Ervaring in het opzetten van activiteiten.pur sang. Je ontwikkelt programma’s die de leefge- • Ervaring met en kennis van groepsdynamischebieden welzijn, gezondheid, onderwijs, wonen en werkmet elkaar verbinden. Je bent een stimulator voor processen.nieuwe initiatieven voor zelfstandig functionerend • Uitstekende schriftelijke/mondelinge vaardigheden.vrijwilligerswerk in de wijken. Je bent een katalysator • Affiniteit met financiën en administratie.voor de ontwikkeling van duurzame activiteiten en • Minimaal drie jaar ervaring in vergelijkbare werk-ontmoetingsplekken voor potentiële (kwetsbare)doelgroepen. Ben je dit? Dan zoeken wij jou! zaamheden. • Flexibel en zelfstandig te kunnen werken.Ervaring met samenwerking met partners (en vrijwil-ligers) is een pre. Ook zal je een aantal bestaande Wij bieden:projecten programmatisch aansturen zoals Wereld-meiden en diverse activiteitencommissies en zal je • Een salaris in schaal 8 volgens cao Welzijn enzorgdragen voor de verdere ontwikkeling van de Maatschappelijke dienstverlening, afhankelijk vanbeweegactiviteiten binnen de SWA. Daarnaast or- opleiding en ervaring.ganiseer je samen met een collega de 55+beurs enKerstsaam in Alblasserdam. • Tijdelijke aanstelling van 24 uur voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.Wij vragen: • Aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.• Voltooide relevante opleiding op HBO-niveau, bij- • Een enthousiast en hardwerkend team. voorbeeld SPH, CMW of MWD. Solliciteren:• Ervaring met groepen deelnemers, partners en vrijwilligers. Stuur je sollicitatie, voorzien van CV, uiterlijk 14 april per e-mail naar n.nederveen@stichtingwelzijnalblas-• Talent om nieuwe kansen te zien, mensen te en- serdam.nl o.v.v. ’vacature sociaal makelaar’. De eer- thousiasmeren en eigenaarschap te ontwikkelen ste ronde van sollicitatiegesprekken zullen speeddate in netwerken. sessies zijn op 20 april. De tweede ronde gesprekken zal plaats vinden op 24 april. Telefonische inlichtin- gen over deze functie zijn verkrijgbaar bij Nienke Nederveen, telefoon 078 202 12 20.Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) Werken bij de SWA Werken bij de SWA betekent: een dynamisch werkveld,Wij zijn de schakel om kleurrijke talenten in te zetten voor veel contact met burgers en andere organisaties, een en-een sterk dorp. Wij willen voor de bewoners van beteke- thousiast team van collega’s, een grote mate van zelfstan-nis zijn door: digheid, maar bovenal een waardevolle bijdrage leveren• met een professionele, interactieve en resultaatgerich- aan de Alblasserdamse samenleving! te houding te helpen de eigen kracht te (her)vinden Wij zoeken een Sociaal Makelaar• met én voor vrijwilligers laagdrempelig en vraagge- • Kun je enthousiasmeren, netwerken en weer loslaten? • Wil je nieuwe activiteiten opzetten? richt te werken • Heb jij passie voor de dorpscultuur en ben je een goe-• creativiteit en maatwerk te gebruiken• passie en lef in te zetten de netwerker? • Heb je ervaring met groepen deelnemers, partners enDe SWA staat hierbij midden in de samenleving met eenheldere rol: signaleren, waar mogelijk preventief optre- vrijwilligers?den, toeleiden naar ondersteuning en/of het activeren van Is jouw antwoord ja?inwoners. Dan zouden we graag met je in contact komen! de Kantlijn 29

in gesprekDe Tweede Wereldoorlog door de ogen van een kindJe tandenpoetsen met zout. De shampoo is op de oudere broer van Willem Smit. Willem begon Smiten je moeder maakt zelf zeep, zodat ze de was Mode in Alblasserdam, wat later onder leiding vankan doen. Mevrouw Willy Stam-Smit (83) was zijn zonen uitgroeide tot meerdere modewinkels inzes jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, de regio. Tijdens de oorlog lag de zaak zo goed als stil.maar weet het nog alsof het gisteren was. De ‘Mensen hadden amper iets te besteden en kondenarmoede, evenals het gevaar en de dreiging: vrijwel alleen dingen op de bon kopen’, vertelt mevr.‘Mijn vader werd geëerd met het Verzetskruis, Stam-Smit. Daardoor bood de winkel de ruimte diemaar ik vraag me weleens af hoe mijn moeder ze nodig hadden. Want met zoveel mensen in huisal die mensen te eten gaf. In mijn ogen was zij werd de woonkamer gebruikt om te eten en deeen held en verdiende zij een lintje!’ toonzaal van de winkel omgedoopt tot woonkamer. ’s Avonds moesten de mensen binnen blijven. En zoHet zijn dagelijks heel wat monden die haar moeder dicht op elkaar leven, was niet altijd gemakkelijk: ‘Ikmoest voeden; een vijftal onderduikers die bij hen in sliep met mijn twee jaar oudere zus in een smal een-huis woonden, zes kinderen in de leeftijd van pas- persoonsbed. We konden goed met elkaar overweg,geborenen tot tieners, plus mensen die aan de deur maar werden wel kriebelig doordat we zo dicht opkwamen met de vraag om eten. ‘Op de kolenkachel elkaar sliepen.’ In dezelfde slaapkamer sliepen ove-stond altijd wel een pannetje eten, iedereen die rigens nog twee tantes en een oudere zus met z’nlangskwam kreeg iets’, weet mevrouw Stam-Smit. drieën in een tweepersoonsbed.‘Hoe ze het deed, weet ik niet. De broer van mijnmoeder was bakker, dat heeft vast geholpen. Ook Onderduikershadden mijn ouders wel iets om te ruilen met deboeren in de omgeving, want aan geld had je weinig Enkele onderduikers waren verre familieleden die te-in de oorlog.’ werkstelling ontvluchten. Ook kwam op een goede dag een uitgehongerde jonge student aanlopen, dieHaar ouders hadden iets te ruilen vanwege hun tex- werkkamp Amersfoort was ontvlucht. Hij was opge-tielwinkel. Het huis annex winkel stond aan de Lek- pakt, omdat hij in Leiden had meegedaan aan eendijk in Nieuw-Lekkerland, op de hoek van de Middel- studentendemonstratie: ‘Sjors was kaalgeschorenweg. Ze stoffeerden meubels en verkochten stoffen door de Duitsers, had alleen een broek en een jas aanen fournituren. Vader Sijbrand Smit (1903-1993) was en zat onder de wandluis. Hij had hele nachten ge- lopen en zich overdag in hooibergen verstopt.’ De30 de Kantlijn

kleren van Sjors moesten worden verbrand vanwe-ge de vele luizen. Hij kreeg kleren van haar ouderebroer, een pet op om zijn kale hoofd te verdoezelenen werd eenvoudigweg een nieuw gezinslid.Sijbrand Smit had ook onderdak aangeboden aan Schooltijdeen bevriende Joodse zakenrelatie uit Rotterdam.Maar deze Jood dacht dat het niet zo’n vaart zou Haar schooltijd in de oorlogsjaren vergeet ze liever:lopen, omdat hij in de Joodse Raad zat. Mevrouw ‘Het was afgrijselijk. Vanuit mijn huis was het eenStam-Smit herinnert zich nog als de dag van gisteren half uur lopen naar de school in het dorp. In de win-dat ze als achtjarig meisje meeging om deze familie ter was het steenkoud, dan zat je met je jas aan inin de stad te bezoeken. Zij en haar oudere zus gingen de klas. Materialen waren er amper, ik herinner memee om de Joodse kinderen een welkome afwisse- een potloodje en een stukje papier.’ Schoenen wa-ling te bieden. Bij het huis aangekomen, wenkten de ren op een gegeven moment ook een ware luxe. Eenburen vanachter het raam. Haar vader besloot om paar klompjes die ze had gekregen, deelde ze metbij hen aan te bellen en zo hoorden ze dat de vrouw een klasgenootje. Dat betekende dat ze regelmatigen kinderen die dag waren opgepakt. Kort daarna moest wachten tot iemand de klompjes terugbracht,kwam de Joodse vader thuis en de buren leidden hen zodat ze zelf naar huis kon lopen. Bovendien had zevia een geheime deur naar het huis van deze man. een NSB-lerares die haar slecht gezind was: ‘Zij gafHet was haar vader die hem het slechte nieuws ver- speldjes als je iets goed gedaan had, maar ik mochttelde. Mevrouw Stam-Smit vertelt: ‘Ik hoor nog de die speldjes niet aannemen van mijn vader, want datvreselijke schreeuw die hij uitslaakte. Tien minuten waren Duitse speldjes.’ Toen ze op een dag vanwegelater stonden de Duitsers al voor de deur om ook een goede prestatie een beloning verdiend had, wei-hem mee te nemen. Later hebben we nog een briefje gerde ze het speldje en kreeg in plaats daarvan eengekregen, dat hij uit de trein heeft gegooid. Achteraf klap in het gezicht.bleek dat hij gelijk is vergast. Bij aankomst scheiddenze de mensen die onder de douche werden gezet De dreiging bleef altijd aanwezig in de oorlogsja-van diegenen die gelijk werden vergast. De Joodse ren. Enkele keren kregen ze huiszoekingen. Gelukkigmensen wisten voor die tijd niet wat er zou gebeuren woonden ze naast een bevriende boer, waar onder-als ze die ruimtes binnen gingen.’ duikers zich makkelijk konden verschuilen in de enor- me hooibergen. ‘We zijn gespaard gebleven’, vindtOp een dag zit ook een voortvluchtige in de textiel- mevrouw Stam-Smit.winkel van de familie Smit; verborgen in een kleineruimte onder de keldervloer. De man had een mis- Vanuit haar comfortabele appartement aan delukte aanslag gepleegd op de NSB’er Oldemans Kraanbaan met mooi uitzicht over de jachthaven kanvan Uythoven, die in de jaren 43-45 burgemeester ze blijven vertellen over die jaren. Als kind maaktewas van Alblasserdam. In allerijl had de aanslagple- die tijd een enorme indruk op haar, maar ondanksger veiligheid bij de familie Smit gezocht. Mevrouw ongemak, armoede en gevaar, overheerst een ge-Stam-Smit herinnert zich de dreiging die in huis hing: voel van dankbaarheid. ‘Ik ben dankbaar dat we wat‘Ik zie mijn moeder nog aan haar schort met bruine mochten betekenen voor anderen. Het naar elkaarbloemen friemelen en mijn vader wijzen op het ge- omkijken was vanzelfsprekend. Dat moeten we ookvaar.’ Haar vader vindt kort daarna een ander on- blijven doen in deze tijd.’derduikadres voor de voortvluchtige. Hoe klein alsze is, ook mevrouw Stam-Smit wordt ingezet. ‘Mijn Tekst en fotografie: Gea Gortvader knipte berichten uit de verzetskrant, vouwde in opdracht van Comm°pass, tekst & vormgevinghet op en stopte het in mijn gebreide kniekousen.’Met een glimlach voegt ze eraan toe: ‘Je kunt het je nu niet voorstellen, maar die kousen waren destijdsheel hip.’ Ze moest van haar vader naar die-en-dietoegaan, met niemand praten en direct weer terugnaar huis komen. de Kantlijn 31

column Jaap Liever lui dan moeJaap den Boef Na onze eerste ervaring als gastechtpaar op de camping besloten we dat we het vol-over zijn werkzaamheden, gende seizoen wel naar Zuid-Frankrijk wilden, weer met z’n vieren: Koos en Annie,samen met zijn vrouw Hannie, Hannie en ik. We konden toen niet zo vroeg weg, want Annie moest tot vier uurals gastechtpaar op werken, dus gingen we wat later rijden en we zouden wel zien hoe ver we kwa-campings in Frankrijk men, dat werd ongeveer zeshonderd kilometer. We sliepen in een hotel, dat kon gewoon en de volgende dag kwamen we aan op camping Eden. Volgens de plan- ning moesten alle tenten er al staan ... maar we zagen er niet één. Toch niet op de verkeerde camping? Bij de receptie zeiden ze: ‘Er is hier nog geen montageteam van jullie geweest.’ Ik: ‘Waar moeten wij dan slapen?’ Normaal sliepen we in een tent van onze eigen organisatie, maar als er nog niks staat, wordt het toch moeilijk. De campingbaas deed helemaal niet moeilijk, gaan jullie maar in een stacaravan van ons, tot de tenten er staan. Nou dat duurde nog wel even, want de volgende dag kwam er niemand van het montageteam, de dag daarop nog niemand, de volgen- de dag .... We hadden de moed bijna opgegeven, maar laat in de avond kwam daar eindelijk wat aan. Onder leiding van Frans arriveerde een groepje mensen waar we een beetje van schrokken. Waar haalt de organisatie die nou vandaan? Tja, dat is altijd een raadsel gebleven, maar we waren er nog niet mee klaar. De heren en dame wensten ook een stacaravan. Wij hebben ze uitgelegd dat het de bedoeling was dat je eerst een paar tenten opzet en dat je dan kunt slapen. Dat viel niet helemaal in goede aarde, maar er was geen andere keuze. De volgende dag moesten ze er dus flink tegenaan. Maar ... mooi niet ... ‘er moet eerst “gerust” worden’, zeiden ze. Onze beste Frans was tegen dit groepje ongeregeld niet opge- wassen, dus zijn wij zelf – daar waar mogelijk – assistentie gaan verlenen. Dat was nog niet zo gemakkelijk, want het team lag behoorlijk dwars. Helaas hadden we niet zoveel tijd meer, want op zaterdag zouden de eerste gasten komen. Met veel moeite hebben we de bouwers op gang gekregen, maar het tempo leek nergens op. De heren en dame hadden heel andere dingen in hun hoofd: ze wilden ’s nachts een kampvuur, dus gingen ze overdag hout verzamelen. Er werden zelfs flessen brandbaar spul neergezet om de fik aan te wakkeren. Maar die hebben we direct in beslag genomen om een ramp te voorkomen. We hoorden ze ’s nachts nog wel rondom onze caravan scharrelen, maar ze hebben niets kunnen vinden. Het resultaat was: ’s nachts niet slapen en overdag niet werken, dus er moest weer gepraat worden. De afspraak werd: ‘Jullie zetten de tenten op en wij doen de rest: binnententen, gordijnen, enz.’ En wat dacht je? In een dag stonden tien tenten over- eind met een spoor van lege bierblikjes. Helaas moesten ze na deze dag van hard werken weer “rusten”, dus de volgende dag ging het groepje liever naar het strand. Wederom kwamen ze in de problemen. Ze hadden namelijk een zeilboot gehuurd om mee te varen. Dat het geen slim groepje was, hadden we al door, want zeilen voor de wind en van kust af ging hen lekker af, maar terugzeilen was heel wat an- ders. De strandwacht is er toen aan te pas gekomen om de zaak te redden. Al onze protesten draaiden op niks uit, maar wij konden niets tegen de houding van dit team beginnen. Na veel trammelant stonden de tenten uiteindelijk overeind en kon het spul vertrekken naar de volgende camping. Daar zijn ze door de campingleiding weggestuurd. Hoe het hen verder is gegaan, weten we niet, maar bij ons was het na hun vertrek heerlijk rustig. (wordt vervolgd)32 de Kantlijn

op zoek naar balansDry needling‘Met een paar behandelingengeen stijfheid en pijn meer in mijn been.’Ik liep al een tijdje rond met pijn in mijn been. De zijn collega, die gespecialiseerd is in spierklachten. Erspieren voelden stram en ik had moeite met de trap waren bepaalde pijnlijke punten in de spieren. Zijnop komen. Soms leek het of de kramp erin schoot. advies was ‘Dry needling’. Ik dacht eerst dat hij ac-Het was alleen in mijn rechterbeen. Het is gekomen cupunctuur bedoelde, maar dry needling is echt heelnadat ik een keer fors getraind had met nieuwe hard- anders. Dit gaat met droge dunne naaldjes naar deloopschoenen. Aanvankelijk dacht ik: ‘het is vanzelf pijnlijke punten en daar worden kleine bewegingengekomen, het gaat met rust ook wel weer over’. gemaakt met de punt van de naald. Door de behan-Maar het was hardnekkig. Ik kon ’s nachts mijn been deling worden deze pijnlijke punten in de spierenniet echt goed wegleggen. Het leek ook of de heup uitgeschakeld. Het is net of je aan een touwtje rus-moeilijker bewoog en of mijn rechterbeen minder tig trekt en dan schiet het knoopje er ineens uit. Zokracht had. Pijnstillers hielpen niet. Ik ben bij de huis- voelt het ook in de spier. Je voelt een aangename enarts geweest, omdat sommigen zeiden dat het uit langdurige ontspanning. Na drie behandelingen wasmijn rug kwam en het misschien wel een hernia zou ik totaal van de pijn af. Ik liep weer gewoon en ikkunnen zijn. Maar dat was het ook niet volgens de kon weer gewoon mijn been in bed te rusten leggen.huisarts. Ik had wel wat klachten in mijn rug, maar Ik vind het nog steeds een wondertje dat zo’n kleinik was ook op een andere manier gaan lopen door naaldje alle klachten weg kan nemen. De pijn is ver-de pijn in mijn been. Gelukkig heb ik geen werk waar dwenen en ik functioneer weer gewoon als een manik de hele tijd moet lopen. Maar omhoog komen uit van veertig.mijn bureaustoel ging ook niet echt gemakkelijk.Eenmaal op gang, dan ging het wel. Tekst: Huub van Meggelen, Balans - kinderfysiotherapeutTherapieIk besloot toch maar de fysiotherapeut te raadple-gen. Deze onderzocht mij en vond geen rugklachten,wel pijnlijke spieren in de achterkant van mijn boven-been. De fysiotherapeut stuurde mij intern door naar de Kantlijn 33

‘t kinderhoekieMijn huisdier en ikSebastiaan & GarfieldHallo allemaal, ik ben Sebastiaan en dit is mijn katGarfield. Hij is nog maar 6 maanden oud. Ik heb hemsamen met mama opgehaald bij een boerderij. Bij onsvindt hij het heel leuk en hij is mijn beste vriend terwereld. Ik kroel altijd met hem en dan spint hij heelhard. Toen we op vakantie gingen, heb ik hem erggemist. Ik vind het leuk dat hij zo hard kan rennen. Beestenboel We hebben ook nog andere huisdieren thuis. Twee katten: Leo en Baka. Baka betekent koe, hij heet zo omdat hij koeienvlekken heeft. De vissen heten De Bubbelguppies en dan hebben we nog drie kippetjes die lekkere eitjes leggen. Zij heten Noortje, Wendy en Sandra. Oh ja, we hebben ook nog een varken in huis ... dat is papa ... haha! (dit was mama’s idee..). Ik geef de kluif graag door aan mijn vriendinne- tje van school, Roos Weijers.34 de Kantlijn

Moppenboxen Raadsel Vissers Waarom kan een ei niet Een vrouw vraagt aan een groepje bevriezen?… Omdat er een vissers: ‘Bijten ze?’ Een visser: ‘Nee, dooier in zit! dus kom gerust wat dichterbij.’ Slimme koe Tekenleraar: ‘Waarom heb je nog niks getekend?’ Leerling: ‘Dat heb ik wel, dit is een grazende koe.’ Tekenleraar: ‘Waar is het gras dan?’ Leerling: ‘Dat heeft de koe opgegeten.’ Tekenleraar: ‘Maar ik zie helemaal geen koe!’ Leer- Seizoenen ling: ‘Denkt u soms dat een koe in de Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: wei blijft staan, als er helemaal geen ‘Wie van jullie kan de seizoenen van gras meer is?’ het jaar opnoemen?’ Jantje steekt zijn vinger op. ‘Zeg het maar Jan-Raadsel tje!’ ‘Herfst, winter ...’, begint Jantje,Vraag: Waarom legt een kip eieren? maar verder blijft het stil. ‘Waar blijven de lenteAntwoord: Als zij ze zou gooien, dan en de zomer, Jantje?’, vraagt juf. ‘Ja, dat vraagvallen ze kapot! ik mij dus ook al af!’ Invulling ’t Kinderhoekie: Edgar en Nienke Veen - Deze pagina is te printen via: www.dekantlijn.nl/kinderhoekie50 dingen die je gedaan moet hebben voor je 12eVanaf nu vind je maandelijks een afvinklijstje met punten die je gedaan moethebben voor dat je 12 jaar bent geworden. Deze lijst is opgesteld door de EngelseNatuurmomenten en heeft officieel ‘The National Trust’s 50 things to do beforeyou’re 11 3/4’. Wij hebben hem voor je vertaald, maar wil je de oorspronkelijke lijstzien, dan kan je kijken op: http://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-doq Rennen in de regenq In de modder rollenq Een heuvel beklimmenq Een geocache vindenq Een hutje bouwen in het bos Durf jij de uitdaging aan om alle punten voor het einde van het jaar te volbrengen? de Kantlijn 35

36 de Kantlijn

column EdgarVrouwelijke techniekenIk woon in een huis vol vrouwen. Zelfs bijna alle huisdieren hier zijn van het vrou-welijke geslacht. Het beetje testosteron wat hier rondliep, is bij de katachtigen alabrupt doorgeknipt. En ik heb me laten vertellen dat die opvallende kip waar ik hetlaatst over had ook een haan zou kunnen zijn, maar hij komt bij mij te verwijfd over.Vroeger was het mijn wens om omringd te worden door vrouwen. Nu het zover is, Edgar Veenweet ik eigenlijk niet meer zo goed waarom. Begrijp me niet verkeerd. Ze zijn hart- Alblasserdammerstikke lief en ik houd ontzettend veel van ze. Maar ze bezitten een bepaalde tech-niek waar ik mijn vinger niet helemaal achter krijg. Ik heb het idee dat alle vrouwendeze techniek beheersen en dit stiekem aan elkaar doorgeven. Ik probeer al jarendeze techniek te achterhalen, maar toch word ik nog steeds om de tuin geleid. Hetbegint met het luisteren – niet dat je dat altijd moet doen, alsjeblieft niet zeg – maarje moet in ieder geval doen alsof je luistert. Dus op de juiste momenten knikken,mmh... mmh... zeggen of antwoorden met ja of nee. Door jarenlang te oefenen,ben ik hier behoorlijk in getraind. Als je het niet goed doet, merk je dit heel snel. Deuitspraak van een vrouw verandert dan in toonhoogte en de klemtonen komen opandere plekken te liggen. Als je zelfs dit dan nog niet doorhebt, is er nog een laatstemoment waarbij je zeker weet dat je echt te laat bent ... en dat is als je je voornaam,doopnamen en achternaam voluit achter elkaar hoort.Dit hierboven is de basis. Maar waar het om gaat, is de techniek die vrouwen han-teren om je dingen te laten doen, waarvan je pas achteraf door hebt dat je ze hebtgedaan. Ik ben er nu wel achter wanneer dit moment zich aandient. Ook hier wer-ken ze met klemtonen. Er moeten alarmbellen bij je gaan rinkelen als je kleine ver-anderingen hoort in standaardwoorden, zoals ‘Paphaaa?’ (hoort u het verschil?) of‘Zeg schahat’. Echt waar, het lijkt één letter, maar je vrije tijd van de rest van het jaarkan er vanaf hangen als je nu niet goed oplet. Gelukkig gingen bij mij de alarmbel-len op tijd rinkelen en – zoals ik mijzelf dan heb aangeleerd als primaire reactie – lietik alles letterlijk vallen waar ik mee bezig was. Gelukkig voor mijn jongste dochterhad ik haar niet al tot bovenaan de trap getild, maar stonden we in de woonkamer.Wat was de vraag? Dochterlief wilde nieuw behang op haar kamer. Prima, veel de Kantlijn 37plezier en succes ermee zeg ik dan. Ik kan een hoop, maar daaronder valt behangenniet. Pfieuw, kwam ik daar even goed weg. Dus kaartje uitgeprint met de route naarde bouwmarkt en linea recta doorverwezen naar haar moeder. Gecastreerde katerin het bakkie zou je zeggen. En hier ben ik dus achteraf gezien de fout in gegaan.Klaarblijkelijk heb ik daar al mijn extra sensoren tot rust gebracht en heb klaarblijke-lijk met iets ingestemd. Want, voordat het behang überhaupt van de muur af was,stond ik het bed al uit elkaar te schroeven. Kwam de ene na de andere Pinterestafbeelding van een hoe-bouw-je-zelf-een-bedstee-met-led-verlichting-onder-een-schuine-wand-zodat-je-lekker-veel-ruimte-en-licht-creëert op mijn telefoon binnen.En lag het boodschappenbriefje met wat ik allemaal bij de bouwmarkt moest ha-len, samen met het door mij uitgeprinte routekaartje, op de eetkamertafel. En datbehang? Ja, die ene rol had vrouwlief er in een uurtje op. Ik daarentegen heb erhoofdbrekens aan over gehouden. Ten eerste door na te denken hoe me dit we-derom is overkomen en ten tweede door het meerdere malen kennismaken met debalken van het lage plafond.

bijzonder evenementTruckerstochtAlblasserwaardOp 13 mei zal voor de 15e keer het startschotworden gegeven voor de Truckerstocht door deAlblasserwaard. Lionsclub Alblasserwaard Sou-burgh organiseert deze tocht ieder jaar, met on-geveer 75 vrachtwagens, voor mensen met eenverstandelijke beperking. Zij rijden als gastenmee in de cabine en ervaren een geweldige ritmet veel getoeter en gelach.De bijzondere gasten krijgen een dagvullend pro- tiviteiten te hebben ontplooid, wilden we begin dezegramma aangeboden. De Truckersoptocht start in Al- eeuw overschakelen naar een groter evenement datblasserdam om vervolgens via Papendrecht, Slie- jaarlijks georganiseerd kon worden. Een zwager vandrecht, Hardinxveld-Giessendam en Giessenburg naar Adri uit Drunen zat in een comité dat daar een Truc-het Ooievaarsdorp in Groot-Ammers te rijden, waar kerstocht organiseerde. We zijn er geweest en hebbeneen broodjeslunch wordt geserveerd. Daarna gaat ons laten voorlichten. We waren enthousiast, maarde tocht via Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk weer kregen de waarschuwing mee dat een grote, geolie-terug naar Alblasserdam. Om 14.45 uur rijdt de op- de organisatie met veel vrijwilligers noodzakelijk is.tocht ons dorp weer in, om via het Zwarte Paard, We hebben het plan voorgelegd aan de leden van deRijnstraat, Van Hoogendorpweg, Van Eesterensingel Lionsclub. Die hebben zich ervoor ingezet, zodat ween Randweg naar het terrein van Maat Transport aan een collectief van 25 leden hadden die allen meewer-de Edisonweg te rijden, voor de after-party. De gas- ken in de organisatie tot op de dag van vandaag.’ten hebben ieder jaar weer een geweldige dag, eenfeest zonder weerga. Dat vraagt vast een zware organisatorische inspan- ning. ‘Ja zeker. Om te beginnen de veiligheid, veilig-Ontstaan, ontwikkeling en organisatie heid voor alles! De stoet bestaat tegenwoordig uit ongeveer 75 trucks. We begonnen met 50. De passa-Over het ontstaan van de tocht spreek ik met de ini- getijd van een dergelijke stoet is 15 tot 20 minuten.tiatiefnemers vanuit de Lionsclub, de heren Laurens Om te beginnen heb je van iedere gemeente een ver-Nauta, bouwadviseur in ruste, en Adri Maat, trans- gunning nodig om er doorheen te mogen rijden, dieportondernemer, en met de huidige voorzitter van moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Alsde Truckerstocht de heer Hans Laheij, directeur vanLandvast. Zij vertellen: ‘In 1992 is de Lionsclub hierter plaatse opgericht. Ook wij hebben het motto: WeServe. Ons doel is om fondsen te werven voor, ofrechtstreeks diensten te verlenen aan mensen die dezehulp nodig hebben. Na enige jaren kleinschalige ac-38 de Kantlijn

de stoet gaat rijden moet de veiligheid van de trucks, herinneringstruck, dit jaar met nummer 15 erop. Ermaar ook die van het overige verkeer gewaarborgd zijn zelfs chauffeurs die alle herinneringstrucks heb-zijn. Naast de politiebegeleiding door 2 motoragen- ben, dus al vanaf de eerste tocht meerijden.ten heb je ongeveer 30 tot 35 verkeersbegeleidersnodig, die jaarlijks een digitaal examen moeten doen. Het Vergeten Kind20 leden van de Lionsclub zijn vaste verkeersrege-laars en doen dus ook ieder jaar examen. De 15 mo- Sponsoring is noodzakelijk om deze tocht te realise-biele verkeersregelaars worden geleverd door een ren. Veel ondersteuning komt van transportbedrijvenbevriende regionale motorclub. Dit is een mega orga- met hun trucks en chauffeurs. Ook andere bedrijven,nisatie onder de verantwoordelijkheid van de route- middenstand ondernemers en grootwinkelbedrijvencommissaris Laurens Nauta.’ Adri en Laurens willen dragen dit initiatief een warm hart toe en zijn spon-graag benadrukken: ‘Naast de vrijwillig deelnemen- sor geworden. Dit kan door middel van het adop-de chauffeurs, motorpolitie, de motorrijders en de teren van een truck die met de bedrijfsvlag van demedewerkers van Maattransport, is de medewerking sponsor gaat rijden. Adverteren of een naamsver-van de gemeentes die we passeren, Waterschap melding in het programmaboekje is ook een moge-Rivierenland en de aannemer van de dijkverbeterering lijkheid, evenals sponsoring in natura, zoals drinken,Van Mourik essentieel om een vrije doorgang te ga- versnaperingen, geschenkjes enz. of een geldelijkeranderen. Gelukkig krijgen we die ieder jaar weer, donatie. De sponsoropbrengst is meer dan de orga-waarvoor onze grote dank.’ Naast het verzorgen van nisatorische kosten. Deze meeropbrengst wordt ditde uitnodigingen, het registreren van de trucks en jaar geschonken aan de Stichting Het Vergeten Kind.gasten en de sponsoring, is de catering van groot be- Deze stichting richt zich op kinderen die dakloos zijnlang. Dit doen de dames van de leden grotendeels zelf, of door bijvoorbeeld kindermishandeling gedwon-inclusief het smeren van meer dan duizend broodjes. gen buitenshuis geplaatst zijn. Het doel is om deze benarde situatie voor hen te verbeteren in een op-De gasten vanghuis. De Lions wil de Stichting graag ondersteu- nen, bijvoorbeeld door het opknappen van een re-Deze dag wordt georganiseerd voor verstandelijk gionaal opvanghuis. Wilt u ook sponsoren dan kanbeperkten vanuit de Alblasserwaard. Hans vult aan: dat via de website: www.lions.nl/12132 (kies: truc-‘Ieder die zich aanmeldt, is welkom. Een gast moet kerstocht).wel rekening houden met de veelal hoge instap in detruck. Wij nodigen onze gasten uit via organisaties Milieuneutraalvan verstandelijk beperkten. Er zijn dit jaar nog plaat-sen over en we nodigen graag thuiswonenden uit Vermeldenswaard is dat de tocht milieuvriendelijkmee te rijden en alle festiviteiten mee te maken. Aan- wordt georganiseerd. Ieder jaar wordt weer uitge-melden kan via: [email protected]. De dag rekend hoeveel bomen er geplant moeten wordenbegint altijd feestelijk met koffie en een gesponsorde om de CO2 uitstoot van de tocht te compenseren.tompouce. Het koppelen van gast en chauffeur gaat Op de jaarlijkse boomplantdag afgelopen maart zijndoor middel van het onafhankelijk trekken van een namens de Truckerstocht acht bomen geplant.nummerbutton. De dag eindigt feestelijk met hapjes,drankjes en muziek van het dweilorkest van Excelsior. Petje af voor de organisatie en de inzet van een klei-De gasten gaan naar huis met een tas vol aardigheden, ne tweehonderd vrijwilligers.door sponsors geschonken en natuurlijk de miniatuur Tekst: Pieter Struijs, fotografie: Nathalie Arnoczky, Ton Enthoven de Kantlijn 39

Vesper herdenkingsdienst 4 mei van de gezamenlijke kerken Alblasserdam Op 4 mei 2017 herdenken wij in ons land de slacht- offers van de Tweede Wereldoorlog. Als werkgroep van de gezamenlijke kerken van Alblasserdam orga- niseren wij een Vesper om, voorafgaand aan de cere- monie bij het monument in de Polderstraat, uw aan- dacht te vragen voor de slachtoffers. De Vesper be- gint om 19.00 uur in Cultureel Centrum Landvast en is voor iedereen vrij toegankelijk. U kunt na afloop om circa 19.30 uur aansluiten bij de stoet op het Raadhuisplein om gezamen- lijk naar de Polderstraat te gaan. Tekst: Bea Pleij, namens de werkgroep Herdenkingsdienst 4 mei van de gezamenlijke kerken Alblasserdam40 de Kantlijn

in het zonnetjeDenise VosAfgelopen maart werd het ‘Vrijwilligersevent en de goodiebags maken. Verder, als ik het kan com-2017’ georganiseerd door de gemeente en de bineren met mijn werk en met de hockey, help ik meeSWA. Het event is in de plaats gekomen van het met NLdoet. Ik probeer overal te helpen waar ik kan.’Captains Dinner om meer vrijwilligers te kunnenbedanken. Tijdens de feestavond werden de win-naars van de vrijwilligersverkiezingen bekendgemaakt: Eelco Postma als vrijwilliger van hetjaar, Denise Vos als vrijwilliger van de toekomsten de oeuvreprijs ging naar Jeugdland. RichardVeen zet Denise Vos nog eens extra in het zon-netje en stelt haar een paar vragen over haarvrijwilligerswerk.Hoe vind je het dat je vrijwilliger van de Wat vind je leuk aan het vrijwillig bezig zijn?toekomst ben geworden? ‘Het allerleukste vind ik dat ik kinderen een super-Denise: ‘Ik vind het echt heel tof dat ik vrijwilliger van leuke dag kan bezorgen. Ik vind het ook supergezel-de toekomst ben geworden. Het is echt een kroon lig met de andere vrijwilligers. Verder is het leuk datop de leuke activiteiten en het werk dat ik doe!’ ik een keer iets kan doen wat ik normaal niet doe. Afgezien van het hockeyen dan natuurlijk, haha.’Wat ging er door je heen toen ze je naamnoemden? Wat voor advies kan je jongeren geven om‘Het eerste wat ik dacht was: Dit meen je niet! Ik ook iets vrijwillig te gaan doen?dacht echt dat het een grapje was. Maar uiteindelijk ‘Het enige advies dat ik kan geven, is dat als je graagvind ik het alleen maar heel leuk.’ iets wilt doen, er altijd plek voor je is. Er zijn altijd en overal vrijwilligers nodig en iedereen zal blij met je zijn.Wat zijn de dingen die je zoal doet Aarzel dus niet om een keer ergens binnen te stappenals vrijwilliger? en te vragen of ze iemand nodig hebben. Het hoeft‘Ik help al jaren bij Jeugdland, bij de buitenactiviteiten. natuurlijk niet elke week, maar zelfs met af en toe eenVooral bij de sport, maar ook zeker bij het opbouwen keertje helpen, bewijs je al een grote dienst aan organi-en afbreken. Dit vind ik echt superleuk om te doen, saties, stichtingen en de mensen die je ermee helpt.’omdat sport een grote passie van mij is. Dit is natuurlijkook de reden dat ik al een aantal jaren aan een jeugd- Met wat voor een smoes ben je geloktteam hockeytraining geef. Verder heb ik veel gehol- om naar de feestavond te komen?pen bij A-kidz in de sporthal en bij de straatspeeldag ‘Mijn moeder kwam met het verhaal dat er iemandvanSpeeltuinverenigingKinderdijk.OokbijdeTruckers- aan de deur was geweest om me uit te nodigen. Intocht help ik met de broodjes smeren voor de lunch eerste instantie wilde ik eigenlijk niet gaan, omdat vrijdag mijn trainingsavond is, maar ze heeft me toch overgehaald. Ik kwam direct na het training geven naar Landvast en daar werd uitgelegd dat ze nog plekken overhadden en dat de medewerkers alle- maal nog iemand extra mochten uitnodigen. Ik was superblij dat ze aan mij gedacht hadden en was toch blij dat ik gekomen was. Ik heb tot het moment dat ik naar voren werd geroepen helemaal niks doorgehad.’ Gefeliciteerd met je prijs en veel succes verder! Interview: Richard Veen, fotografie: Denise Vos de Kantlijn 41

42 de Kantlijn

Sebastiaans weernieuwsBijna PaasweekendHet is nu echt lente. Nadat op 1 maart al demeteorologische lente van start was gegaan, isop 20 maart ook de astronomische lente begon-nen om 11.28 uur lokale tijd. De lente begint,astronomisch gezien, als de dag en nacht evenlang of nagenoeg even lang duren.Momenteel is voorjaarsmaand april een week onder-weg. Deze maand wordt ook wel de ‘grasmaand’genoemd. Verder vinden in deze maand Pasen enKoningsdag plaats. Ook ben ik benieuwd hoeveel re-gen er dit keer in april gaat vallen. In de voorgaandetien jaar viel in Alblasserdam in acht aprilmaandenbetrekkelijk weinig neerslag en in 2007 zelfs nietsvan betekenis. Alleen 2012 en 2016 verliepen nat.Overzicht maart van dit artikel kan ik het helaas nog niet hebben over het te verwachten weerbeeld. Wel kijk ik kort terugDe eerste voorjaarsmaand begon wisselvallig, waar- op hoe het vorig jaar was. Tijdens eerste Paasdagbij bewolking, neerslag en wind het weerbeeld vaak bestond het weerbeeld uit zon en wolken en was hetbepaalden. De zon had het lastig en zagen we af zacht met een maximumtemperatuur van 13,5 °C.en toe. Tijdens de eerste negen dagen viel op maar Overdag bleef het grotendeels droog. De meeste re-liefst acht dagen regen. Daarvan was 8 maart ver- gen viel in de nacht. Tweede Paasdag was een anderuit de natste dag, waarbij de hoeveelheden neerslag verhaal. Herinnert u het nog? Het was een zeer on-opliepen tot in de dubbele cijfers. Daarna volgde een stuimige dag met storm bij zee. In Alblasserdam hebweersomslag in de goede richting. Het begon geluk- ik tijdens het hoogtepunt windkracht zeven tot achtkig steeds meer op het voorjaar te lijken buiten. Er geregistreerd en er kwamen zware windstoten voor.volgde een nagenoeg droge week en het was ook Hoe de Paasdagen volgend weekend zullen verlopenduidelijk rustiger wat betreft de wind. De zon zagen blijft nog afwachten, maar wat het ook wordt, bijwe vaker en met name op 12, 15 en 16 maart was deze wens ik u alvast fijne dagen toe!het fraai en zeer zacht lenteweer. In die week kwamhet tot een aantal koude nachten met waarden rond Koningsdaghet vriespunt en vorst aan de grond. Daarna werdhet opnieuw wisselvallig, maar dit was tijdelijk. In de Aan het eind van deze maand, op donderdag 27laatste anderhalve week konden we vaak genieten april, is het Koningsdag en het is alweer de vierdevan fraai lenteweer en met de temperatuur was niet editie. Op die dag staan er vele activiteiten gepland.veel mis. De afgelopen maand telde behoorlijk wat Niet alleen binnen, maar ook buiten. Zeker voor dedagen, waarbij de temperatuur de dubbele cijfers wist activiteiten en festiviteiten die buiten georganiseerdte bereiken, meer dan in 2016. De grens van 15 °C worden, zal het fijn zijn als het weer ook mee wilwerd op 12 maart voor het eerst dit jaar gehaald. In werken. Het zal jammer zijn als het een dag wordt2016 moesten we er iets langer op wachten. Toen net als vorig jaar, toen was het wisselvallig en win-gebeurde dit op 26 maart (15,6 °C). derig en ook nog eens behoorlijk fris. Dubbele cij- fers werden niet eens gehaald. Een herhaling van dePaasweekend editie van 2015 zou fijner zijn: zonneschijn en zacht lenteweer. Ik wens u alvast een fijne dag toe!Het Paasweekend staat voor de deur en dit jaar valtPasen later dan vorig jaar. In 2016 viel Pasen vroeg Tekst: Sebastiaan van Herk, Meteo Alblasserdamop 27 en 28 maart. Nu is dat volgend weekend op zondag 16 en maandag 17 april. Met het schrijven de Kantlijn 43

44 de Kantlijn

koningsdagKoningsdag 2017vier je in Alblasserdam!Over een paar weken is het weer zover: Koningsdag! Aan het einde van de middag gaan we los met BACKOp donderdag 27 april kleurt heel Alblasserdam TO VINYL OUTDOOR. Ben je daarna nog niet uitge-oranje en vieren we een feestje op het Raadhuisplein. feest? Vanaf 20.00 uur verplaatsen we het feest naarAlle vertrouwde elementen zullen aanwezig zijn, zo- Landvast, waar Het Meezingteam en Forward to Vinylals de kinderattracties, dansoptredens van YV-Dance ervoor zorgen dat de voetjes van de vloer gaan. Kijken Jeugdpopkoor Zinge. Ook kinderheld Wally zorgt voor het definitieve programma en de laatste updatesop verschillende momenten voor entertainment, zo- op de Facebookpagina van Oranjecomite Alblasser-dat niemand zich hoeft te vervelen. dam of ga naar www.oranjecomite-alblasserdam.nl.Tot 27 april! voor het goede doelBreiclub de AlblashofIk weet niet beter of mijn oma, Sjaan Houmes, breit.Op foto’s van vroeger prijken de gekleurde warmetruien. Geen patroon was te moeilijk voor oma. Zatje op ballet, dan was het geen probleem een patroonvan een ballerina erop te maken. Of een schaatserof voetballer. Maar ja, vanaf een bepaalde leeftijdkwamen er minder bestellingen van de kleinkinderenvoor oma. Hoewel, dit jaar zag je met de Kerst weerveel gebreide truien met van alles erop. Rendieren,kerstmannen… Wie weet is het een idee voor dekerstdagen aan het einde van dit jaar.Breien voor een goed doel De dames ontvangen van de SSAA ook regelmatig een tas met wol. Toen oma jarig was, vroeg zij wolZo kwam oma op het idee om voor een goed doel voor haar verjaardag. En die heeft ze gekregen, tas-te gaan breien. Gezellig met een paar vriendinnen sen vol, zodat zij weer wat op voorraad had voor aluit de Alblashof. Samen met Gerda van Es, Jo Hoek die kindjes.en Adrie van Dam, komen de dames elke maandagbij elkaar. Ze vormen samen Breiclub de Alblashof Ik vind het bewonderingswaardig van deze damesen dan breien ze voor kinderen uit Albanië. De da- dat ze zich inzetten voor de arme kinderen en zo hunmes hebben maar liefst ruim 500 truien gebreid. Me- bijdrage leveren aan iets positiefs voor deze wereld.vrouw Bervoets breit ook. Zij zorgt voor de dassen en Als iedereen iets positiefs doet voor een ander, danheeft er al ruim 150 gebreid. maken we de wereld toch mooier?! Doe het vooral op een manier die bij je past.SSAA Tekst en fotografie: Laura ValkVia seniorenclub SSAA (vroeger Ambo) is de brei- club in contact gekomen met Joke. Zij zorgt er-voor dat de truien in Roemenië of Albanië komen. de Kantlijn 45

oorlogsverhaalHet pistoolDit verhaal, over een indrukwekkend momentuit de Tweede Wereldoorlog, is geschreven doorLaura Valk naar de ervaringen van haar opa.Adriaan Houmes was een jongen van vijftien jaar. den af aan zijn oude versleten broek, waarvan de pij-Hij was stevig gebouwd en had roetzwart haar. Hij pen tot ver boven zijn enkels kwamen.was te jong om in de oorlog mee te vechten, omhet recht te laten zegevieren. Hij was er alleen de Toen Adriaan een uur later met zijn moeder op dejongen niet naar om stil in een hoekje te gaan zitten bank een glaasje melk zat te drinken – dat ze had kun-afwachten en te horen hoe vaders en zonen werden nen ruilen voor een vaas – stonden er twee politie-afgeslacht. Hij had zijn moeder met zijn tante horen mannen voor de deur. Ze duwden zijn moeder opzijfluisteren dat er weer een Joods gezin was opge- en sloegen hem in de boeien. Moeder gilde: ’Blijf vanpakt. Samen met het gezin waar ze ondergedoken mijn zoon af! Hij is nog te jong om mee te vech-zaten ... Die dag besloot hij op zijn eigen manier een ten! Hij moet hier blijven! Jullie hebben mijn manbijdrage te leveren. en oudste zoon ook al!’ Een van de politieagenten pakte zijn knuppel en sloeg haar in haar zij, ze vielZijn hart bonkte in zijn borstkas en de adrenaline op de grond. Adriaan trapte naar de agent, maar diegierde door zijn lijf. Hij rende het pad af. Het was ontweek hem. ‘Nog een keer mannetje en ik sla jeeen kronkelpad met van die oude keitjes, die schots moeder verrot.’ Zo namen ze Adriaan mee naar eenen scheef lagen. Hij kende het pad op z’n duimpje. bedompt kamertje dat rook naar zweet en verraad.De zweetdruppels stonden op zijn voorhoofd en zijn Er stonden grote hakenkruizen op de muur gekalkt.grijze shirt vertoonde donkere vlekken van het zweet Hij werd vastgebonden op een stoel. ‘Zo jongeman,op zijn rug en onder zijn oksels. Hij sprong over het voel je je nog steeds zo stoer?’ De agent die hemlage hekje van de tuin en rende zijn ouderlijk huis in. had vastgebonden was de wijkagent van hun dorp.Hij haalde het pistool onder zijn broekband vandaan. Als hij al niet meer te vertrouwen was wie dan wel,Hij schoof de deurmat opzij en opende het luik. On- dacht Adriaan. ’Ik heb geen idee waar u het overder het huis lag zand en losse stenen. Met zijn blote heeft meneer.’ De agent sloeg hem met vlakke handhanden groef hij een kuil en stopte het pistool erin. in zijn gezicht. ‘Dan zou ik daar maar eens heel goedHij legde het luik en de mat terug en klopte zijn han-46 de Kantlijn

over nadenken als ik jou was jochie.’ De agent begon had tenslotte nog een heel leven voor zich, althanszijn riem los te maken en trok hem uit zijn broek. dat hoopte ze. Ze legde hem op de bank en deed‘Als jij niet zegt waar jij dat pistool hebt verstopt, zijn shirt uit. Ze onderdrukte een snik. Ze liep naar dedan krijg je met deze te maken!’ ‘Ik heb geen idee trapkast en kwam terug met een potje. Het was eenwaar u het over heeft! Echt waar geloof me!’ Klets ... mengsel van honing en rundervet dat ze voorzichtig’Ahhhhhhh’, dat deed verdomd veel pijn. ‘Weet je op zijn striemen smeerden. ‘Zeg me dat je niks stomshet nou nog niet jochie?’ De striem die de riem ach- gedaan hebt Adriaan.’ Ze keek haar zoon aan. Hijterliet, deed erg veel pijn en Adriaan wist dat als hij zag de angst in haar ogen. Hij hield erg veel van zijnzou toegeven, hij afgevoerd zou worden. Ontkennen moeder en was niet van plan haar in gevaar te bren-was de enige optie. ‘Nee, jij vuile verrader! Triest dat gen, dus vertelde hij haar niks over het pistool datjij mij moet vastbinden om mij aan te kunnen. Jij bent onder hun huis verstopt lag. ‘Nee mam, ik heb nikseen voorbeeld van hoe ik nooit zou willen zijn!’ Hij gedaan. We moeten alleen wel oppassen, want derochelde op de schoen van de agent. De agent ging wijkagent is een NSB-er.’ Zijn moeder keek hem aan:door het lint en bleef Adriaan met de riem slaan. De ‘Wie kunnen we dan nog vertrouwen jongen, alsandere agent die ook bij de arrestatie van Adriaan onze eigen agent al niet meer aan onze kant staat?betrokken was, kwam naar binnen gestormd,trok de Probeer maar even wat te slapen.’ Ze liep de kameragent aan zijn haar en smeet hem naar buiten. ‘Ben uit om een deken te pakken. Ze legde de mosgroeneje gek geworden! We zouden hem alleen ondervra- deken over hem heen en ging in de stoel naast hemgen. Dit is nog maar een jong joch! Maak dat je weg- zitten. Af en toe hoorde ze hem kreunen van de pijn.komt!’ De agent maakte Adriaan los en zei: ’Ga snel Langzaam dommelde hij in slaap. Adriaan droomdenaar huis jongen en hou je koest. Blijf binnen en doe – zich niet meer bewust van de pijn – dat hij de agentgeen stomme dingen als je in leven wilt blijven.’ tegen kwam, vele jaren later. In zijn droom liep hij liep naar de agent toe en versperde zijn weg. ’EnAdriaan strompelde naar huis. Zijn gezicht was ge- agent, denkt u nog altijd dat ik het pistool gestolenzwollen en zijn lijf deed pijn, hij bezweek er nog net heb?’ De man keek hem verschrikt aan en had al snelniet onder. Toen hij het hekje open probeerde te ma- door wie hij voor zich had. ’Nee, je had het niet ge-ken, kwam zijn moeder naar buiten gestormd. ’Jon- daan, anders had je wel toegegeven.’ ‘Ik zal je ééngen, wat hebben ze je aangedaan?’ Tranen stroom- ding vertellen. Ik heb het wel gedaan!’ Met rechteden over haar wangen. Ze sloeg haar arm om zijn rug en opgeheven hoofd liep Adriaan in zijn droommiddel om hem te ondersteunen. Ze bezweek bijna verder, de verrader achterlatend en wetende dat hijonder zijn gewicht. Ze was een tengere vrouw en de zijn oordeel nooit ontlopen kon.honger deed daar geen goed aan. Het beetje etendat ze hadden, gaf ze grotendeels aan haar zoon. Hij Tekst: Laura Valk, afbeelding: stockfotoarchief de Kantlijn 47

de metamorfose met Daisy Peters Daisy is als verrassing opgegeven. In de week van haar 18e verjaardag kreeg ze het pas te horen. Een volmondig: ‘Ja leuk!’, was haar reactie. Daisy volgt de opleiding verpleegkunde, dus ze heeft maar één verzoek: ‘Mijn haar moet nog in een staartje kunnen.’ Verder krijgt het team de vrije hand. Een perfecte kandidaat. Haarstyling • Het team van Haarstudio Cupido heeft voor Daisy een kapsel gekozen uit de nieuwe haarmodelijn. Haarstyliste Stefanie zet een bord voor de spiegel, zodat de metamorfose een verrassing blijft. Het haar wordt aan de achter- zijde in lagen geknipt en blijft aan de voorzijde iets langer. Al snel verdwijnen er lange lokken naar de vloer. Hierna brengt Stefanie een mooie lichtblonde basiskleur aan, met behulp van folies. Stefanie: ‘Op deze manier mengen de nieuwe en be- staande haarkleur zich voor een natuurlijke kleurschakering. Deze kleur is perma- nent, maar Stefanie heeft nog een verrassing in petto. ‘De volgende kleuring is niet permanent en zal per wasbeurt vervagen. Je kunt het eventueel bijhouden door de Keune Color Craving zelf om de twee weken in de punten van het haar te kneden.’ Bovenop wordt een grijsblonde kleur aangebracht en in de punten een mooie pas- telroze tint (pink), voor een vlot en jong effect. Met een krulföhn wordt het haar gedroogd en zacht gemaakt. Met een stijltang wordt het haar ‘gepolijst’ en maakt Stefanie slagen in het haar, voor een warrig effect. Echt helemaal 2017! Make-up • De make-up wordt verzorgt door visagiste Annelou Peters van Beau- tysalon Mooi uit Alblasserdam. Annelou start met de foundation, bestaande uit een basislaag en een compacte foundation, afgewerkt met een poederlaag. Er wordt goed naar Daisy’s huid gekeken. De ogen worden zorgvuldig opgemaakt in roze en paarse tinten. Nu al knallen haar ogen eruit. Een mooie eyeliner en mascara maken het compleet. De wenkbrauwen worden benadrukt en een mooie zachte blush geeft Daisy’s gezicht meer vorm. Daisy heeft volle lippen en een gulle lach, daarom kiest Annelou voor de lippen een mooie roze kleur die deze lach accentueert. Als haar en make-up klaar zijn, wordt de spiegel onthult. Daisy is verrast als ze zichzelf ziet. Ze had geen roze haar verwacht, maar ze vindt het resultaat echt geweldig! Fotoshoot • Deze keer vindt de fotoshoot plaats in de studio van Peter Lodder. Deze metamorfose heeft genoeg aan een neutrale achtergrond. Peter is weg van Daisy’s metamorfose en mooie lach en er is een klik tussen model en fotograaf. Hij zorgt voor een perfecte belichting en geeft Daisy goede aanwijzigen. Al heel snel zijn er mooie foto’s geschoten en is Peter tevreden met het resultaat. Kortom, deze portretmetamorfose staat weer fantastisch op beeld.Kijk voor meer foto’s en filmpjes op de Kantlijn App, gratis te downloaden in de App Store en Google Play. Gastvrouw en tekst: Carla Peters48 de Kantlijn Haar en make-up Fotografie Haarstudio Cupido Peter Lodder Fotografie Dam 141, Alblasserdam Kleine Beer 44 Kleyburgplein 21, Nw-Lekkerland 2952 AS Alblasserdam 078 6919624 / 0184 683611 078 6918086 / 06 34866133 www.haarstudiocupido.nl www.peterlodderfotografie.nl


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook