Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore VS-002 หนังสือคติธรรมหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

VS-002 หนังสือคติธรรมหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

Description: VS-002 หนังสือคติธรรมหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

Search

Read the Text Version

ที่ระลกึ งานรวมพลคนกตญั ญู ครอู าจารย์ ถวายเป็นอาจารยิ บูชาแดอ่ งคห์ ลวงปูส่ ังวาลย์ เขมโก วนั ท่ี ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓

คตธิ รรม ทรี่ ะลึกงานรวมพลคนกตัญญู ครอู าจารย์ ถวายเป็นอาจาริยบชู าแดอ่ งค์หลวงปสู่ งั วาลย์ เขมโก วันท่ี ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ จดั พมิ พโ์ ดย : วดั สังฆทาน นนทบรุ ี พมิ พ์คร้งั ที่ ๑ : มกราคม ๒๕๖๓ จำ� นวนพมิ พ์ ๓,๐๐๐ เล่ม ภาพปกโดย : สวุ ิทย์ ต่างสมบัติ ออกแบบและจัดพมิ พโ์ ดย สาละพิมพการ ๙/๖๐๙ ซอยกระทมุ่ ล้ม ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต�ำบลกระทมุ่ ล้ม อ�ำเภอสามพราน จงั หวัดนครปฐม ๗๓๒๒๐ โทรศพั ท์ ๐-๒๔๒๙๒๔๕๒, ๐๖๑-๒๓๒-๕๙๒๘, ๐๘๙-๘๒๙-๘๒๒๒ Email : [email protected]

3คำ� ขอขมา มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง, สัพพงั อะปะราธัง, ขะมะตุ โน ภันเต. ความพลาดพลั้ง ท่พี วกข้าพเจ้าได้กระทำ� ดว้ ยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ด้วยความประมาท ในพระมหาเถระ ขอทา่ นโปรดงดโทษ แก่ข้าพเจา้ ท้งั หลายด้วยเถดิ

คำ� ปรารภ เน่ืองในโอกาสจัดงานรวมพลคนกตัญญู ครูอาจารย์ สร้างพระพุทโธ ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ณ วันทุ่งสามัคคีธรรม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ วัดสังฆทานได้ท�ำหนังสือ คติธรรมค�ำสอน พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก เป็นที่ระลึกสำ� หรับผูร้ ่วมงาน ค�ำว่ากตัญญูค�ำน้ียิ่งใหญ่นัก จักหาไหนมาเปรียบเปรย ได้ยาก หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ท่านคือพ่อแม่ครูอาจารย์ของเรา คุ ณ ง า ม ค ว า ม ดี ท่ี ท ่ า น มี เ ม ต ต า ต ่ อ ศิ ษ ย ์ น้ั น จ ะ ห า อ ะ ไ ร ม า เปรยี บเปรยน้ันไมม่ ีอกี แลว้ หลายคนหลายท่าน หลงทาง หลงทศิ ก็ได้หลวงปู่ชี้แนะให้ไปพบทางที่สว่าง หนทางที่สงบ ภายในจิต ภายในใจ การได้มีโอกาสได้ท�ำบุญน้อมอุทิศถวายท่านในครั้งนี้ ต้องถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลท่ีหาได้ยาก พวกเราคณะศิษยานุศิษย์ ชาววัดสังฆทาน องค์หลวงปู่ท่านถือว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของ

องค์หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโ อดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ลูกศิษย์วัดสังฆทานถือว่าท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของวัดสังฆทาน และบคุ คลทัว่ ไปทเี่ คารพศรัทธาในองค์หลวงปู่ การจัดงานรวมพลคนกตัญญูในครั้งน้ี ถือว่าเป็นการ ท�ำบุญเพ่ือตอบแทนคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเรา ใน โอกาสน้ีได้จัดให้มีการหล่อพระพุทโธองค์ใหญ่ ประดิษฐาน ณ วัดทุ่งสามัคคีธรรม อ.สามชุก จ.สุพรรณ โดยการหล่อพระ ยึดเอาแบบพระพุทโธที่หลวงปู่สังวาลย์ท่านเคยสร้างไว้เป็นแบบ ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นวันส�ำคัญ ท�ำบุญตอบแทนคุณองค์ท่าน ท่ีคณะศิษยานุศิษย์ท้ังใกล้และไกลได้มีโอกาสมาร่วมท�ำบุญ น้อมอุทิศถวายแด่หลวงปู่ จึงได้เกิดวันรวมพลคนกตัญญูในคร้ังน้ี ขออ�ำนาจบุญกุศลกับทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการจัดงาน ครั้งน้ีเพ่ือนอ้ มถวายแดอ่ งค์หลวงปสู่ งั วาลย์ ส�ำเรจ็ ลลุ ่วงไปด้วยดี ขอบารมีธรรมของหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก หลวงพ่อสนอง กตปญุ ฺโ พ่อแมค่ รอู าจารย์ของเรา ขออำ� นวยอวยพรใหท้ ุกทา่ น ประสบความส�ำเร็จ ปราศจากโรคภัย เป็นผู้มีธรรมเป็นที่พ่ึง เป็นผู้มีพระธรรมเป็นเคร่ืองน�ำทาง และได้ดวงตาเห็นธรรม ทกุ ๆ คนเทอญ พระครูปลัดไพรินทร์ สริ วิ ฒฺฑโน เจา้ อาวาสวัดสงั ฆทาน นนทบรุ ี 7เราไม่เคยรู้ เราไม่เคยเห็น บัดน้ีเรามีความรู้ ความเห็น จิตน้ีก็จะต้องฉลาดข้ึนล่ะ จิ ต น้ี ก็ จ ะ ต ้ อ ง ฉ ล า ด ศ รั ท ธ า ค ว า ม เ ลื่ อ ม ใ ส ใ น พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ก็ มี ขึ้ น 9

อาตมาก็ไม่ได้เรียนหนังสือ แ ต่ อ า ต ม า ก็ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ท ำ จิ ต ใ ห้ ส ง บ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ จิ ต ส ง บ ก็ จ ะ รู้ ใ จ ต น เ อ ง ไ ด้

11

พวกเราควรจะ ละความช่ัว ละความแก่ ละความเจ็บ ละความตาย กันเสียที พอให้นึกว่าเราต้องตายแน่ เราก็ต้องละความชั่ว คแลว้วเารามจะไสด้รุขับ

13พระพุทธเจ้า คสอนวใหา้พมิจาตรณาาถยึง อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า ทุ ก ข ณ ะ จิ ต ธนั่ นรแรห มล ะแเ ปท็ น้ 15รู้เฉย รู้เฉย หมายถึง แค่รู้สภาวะกายใจ ไปเฉย ๆ อย่าเข้าไปแทรกแซง จึงจะได้พบ สัจธรรม 17

พยายามหาที่พึ่งที่อาศัยที่ดีกว่า อีกไม่นานเท่าไร พวกเราก็ตายจากกันแล้ว ให้มีความสามัคคีช่ืนชมยินดีต่อกัน รักกันฉันพี่น้อง ประคองกันลงเรือธรรมนาวา พายข้ามความเกิด แก่ เจ็บ ตาย นิพพาน เป็นที่พึ่งดีกว่า

19การเคารพ ครูบาอาจารย์ ใ ห้ เ ค า ร พ ใ ห้ จ ริ ง จั ง จึ ง จ ะ ดี 21

ส่ิงที่ หลวงตา มหาบัว ท�ำถูกต้อง ทุกอย่าง อาตมา ไม่มีข้อสงสัย ให้ท�ำตาม หลวงตา ให้หมด

23

การใหธ้ รรม เป็นทาน ย่อมชนะ การให้ ทัง้ ปวง

25บุคคลรู้กรรมใดว่า เป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบลงมือ กระท�ำกรรมนั้นทีเดียว อย่าพยายามเป็น นักปราชญ์เจ้าความคิด ด้วยความคิดอย่างพ่อค้าเกวียน พ่อค้าเกวียนละหนทางสายใหญ่ ที่เรียบร้อยสม่�ำเสมอ 27

คนเราต้องมาด้วย น้�ำใจ น�้ำใจเป็นของลึกซึ้งมากทีเดียว ถ้าลองน�้ำใจได้ไหลลงไปท่ีใดแล้ว เป็นได้ไหลตลอด ไม่มีถอย น่ีน้�ำใจที่เต็มเปี่ยมไป ด้วยศีล ด้วยธรรม

29

แม้จะมิได้ เกิดมาเป็นชาย ก็อย่าน้อยใจ ที่จะเกิดมาเป็นหญิง จะเป็นอะไรก็ตาม จงเป็นเสียอย่างหน่ึง จะเป็นอะไรมิใช่ปัญหา ส�ำคัญอยู่ท่ีว่าจะเป็นอย่างดีที่สุด ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตาม

31จิตที่ปราศจาก ความโกรธ เปรียบเหมือน เครื่องแทงสัตว์โลก เกิดขึ้นกับผู้ใด ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ มีความสุข จะอยู่ที่ไหน หรเือปจ็นะสไปุคที่ใโดตก็ได้ 33เหล่ามารท้ังหลาย ไม่เท่ากับ มารในหัวใจคน มารข้างนอกไม่ต้องกลัว ให้มันมาเถอะ กลัวแต่มารในตัวเรานี่แหละ ให้เอาออกเสีย 35ท�ำใจให้บริสุทธิ์ ท�ำใจให้หลุดพ้น จากนิวรณ์ ๕ 37

ให้ทาน ดีกว่าให้โทษ บอกบุญ ดีกว่าบอกบาป

39คุณของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีอำนุภำพมำก ถ้าขาด คุณพระรัตนตรัยเสียแล้ว เรำจะปฏิบัติ เพ่ือเอามรรคผล มันก็ยาก 41

นักปฏิบัติ ต้องพยายามตรวจดู จิตใจของตนอยู่เสมอว่า.... เราถูกไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ มันไหม้เอาหรือเปล่า...? ถ้าหากว่าเรายังพอใจ ต้องการให้มันไหม้เราอยู่ เราก็ถูกไหม้อยู่อย่างนี้ ไม่รู้กี่ร้อยชาติพันปี

43ตอนเช้า ยังเห็นกันอยู่มากคน พอตกเย็น บางคนก็ไม่เห็นกัน เม่ือเย็น ยังเห็นกันอยู่มากคน ตกถึงเช้า บางคนก็ไม่เห็นกัน 45

ก�ำหนด รู้หนอคิดหนอไว้ ถ้าปล่อย ไม่ท�ำ สติมันจะเพลินในอารมณ์

47

คนพาล ผู้มีปัญญาทราม ย่อมประพฤติ กับตนเองดังศัตรู ย่อมท�ำกรรมลามก อันอ�ำนวยผลเผ็ดร้อน