Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore อีบุ๊ค เรื่อง ฮาร์ดแวร์ หน่วยรับเข้า 2 ของ 20404และ20416 (1)

อีบุ๊ค เรื่อง ฮาร์ดแวร์ หน่วยรับเข้า 2 ของ 20404และ20416 (1)

Published by Lanlana Timthong, 2022-11-16 04:06:09

Description: อีบุ๊ค เรื่อง ฮาร์ดแวร์ หน่วยรับเข้า 2 ของ 20404และ20416 (1)

Search

Read the Text Version

อบี ุ๊ค เรอ่ื ง ฮารด์ แวร์ หน่วยรบั เขา้ 2 โดย…เด็กชายศุภรากร ถ่ินสูง20404 เดก็ หญงิ ลัลนา ทมิ ทอง20416


หน่วยรับเขา้ คือ …. เป็นอปุ กรณค์ อมพวิ เตอร์ที่ทาํ หน้าท่ีรับข้อมูลจากผู้ใช้เขา้ ส่หู น่วยความจาํ หลัก ของคอมพวิ เตอร์ และแปลงข้อมลู ให้อยูใ่ นรูปของสัญญาณไฟฟา้ ทคี่ อมพวิ เตอรส์ ามารถประมวลผลได้ ตัวอย่างอุปกรณ์ของหน่วยรับเขา้ เช่น คียบ์ อร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก จอสัมผสั เครื่องอ่านพิกัด สแกนเนอร์ เครื่องอ่านบารโ์ ค้ด กล้อหน่วยงดิจติ อล และเว็บแคม 1. คียบ์ อรด์ คีย์บอรด์ หรือแผงแป้นอักขระ (keyboard) เปน็ อปุ กรณ์ของหน่วยรับเข้าทมี่ ีใช้กันในคอมพวิ เตอรแ์ ทบจะ ทกุ เคร่ือง คีย์บอร์ดแบบตั้งโต๊ะโดยทั่วไปจะมีแปน้ พมิ พจ์ าํ นวน 105 ปุ่มแยกออกเป็นกล่มุ ตามประเภท ของการใชง้ าน เชน่ แป้นอักษร แป้นตัวเลข แป้นลูกศร แป้นควบคมุ ระบบมลั ติมเี ดีย และแปน้ ควบคุม ลักษณะการทํางานของปุม่ อื่น ปัจจบุ ันแป้นพิมพ์ท่วี างจาํ หนา่ ยมกี ารพัฒนาระบบต่างๆ เพ่ิมข้นึ มากมาย ทัง้ นเ้ี พื่ออํานวยความสะดวก ใหก้ ับผูใ้ ช้ ได้แก่ ระบบเช่อื มต่อแบบมสี ายและไร้สาย การออกแบบตัวแปน้ และปุ่มควบคมุ การใชง้ าน มัลติมีเดีย แป้นพิมพ์จงึ มีหลากหลายชนดิ สาํ หรบั สนับสนนุ การทํางานของเครอ่ื งคอมพิวเตอร์


2. อุปกรณช์ ้ตี ําแหน่ง (Pointing Device) หรือ เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณส์ าํ หรับเลื่อนตัวช้ตี ําแหนง่ บนจอภาพไปยังตําแหนง่ ทตี่ ้องการ ทาํ ใหม้ ีการโต้ตอบระหว่างผูใ้ ชก้ ับ เครอื่ งคอมพิวเตอร์รวดเร็วกว่าแป้นพิมพ์ อุปกรณ์ชีต้ ําแหนง่ จะรบั ข้อมูลจากการช้ี คลิก ดับเบ้ิลคลิก ลากและ วาง (Drage) จากน้ันขอ้ มลู จะถูกแปลงเป็นสญั ญาณทางไฟฟา้ ท่เี คร่ืองคอมพิวเตอรส์ ามารถเขา้ ใจได้ ปกติตัวชี้ ตําแหน่งของเมาส์จะเป็นรปู ลกู ศร และมีกลไกภายในเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ ทสี่ ามารถจบั ได้ว่าเมาส์เล่ือนตําแหน่ง ไปมากน้อยแค่ไหนและเลื่อนไปในทิศทางใด อปุ กรณช์ ้ีตําแหนง่ ท่นี ยิ มใช้ 3. อุปกรณ์รับข้อมูลเขา้ สาํ หรบั เกม เกม สค์ อมพวิ เตอรห์ รือเกมคอนโซลทีต่ ้องเชอ่ื มต่อเข้ากบจอภาพภายนอก เชน่ เครือ่ งรบั โทรทศั น์ จะใชอ้ ปุ กรณ์ทถ่ี ูกออแบบมาเฉพาะให้สามารถรับข้อมูลเขา้ ได้โดยอาศยั เพยี ง การเคลื่อนไหวของนิ้วหรอื ข้อมอื ไปยังทิศทางทีต่ ้องการเท่านนั้ อุปกรณ์เหล่าน้ีมี พฒั นาการอย่างต่อเนอื่ งให้มคี วามสามารถมากขน้ึ อยู่ตลอดเวลา เช่น จอยสติ๊ก (joystick) เกมแพด(gamepad) พวงมาลัยและคันเหยียบ(wheel and pedal) และ อปุ กรณค์ วบคมุ ทีใ่ ช้การตรวจจบั การเคลื่อนไหว


3. อปุ กรณ์รับข้อมูลเขา้ สาํ หรบั เกม เกม ส์คอมพิวเตอร์หรือเกมคอนโซลทต่ี ้องเชือ่ มต่อเข้ากบจอภาพภายนอก เช่น เคร่ืองรบั โทรทัศน์ จะใช้อุปกรณท์ ี่ถกู ออแบบมาเฉพาะให้สามารถรบั ขอ้ มลู เข้าได้โดยอาศัยเพยี งการเคล่ือนไหวของนิว้ หรือขอ้ มอื ไปยงั ทศิ ทางท่ี ต้องการเทา่ นั้น อุปกรณเ์ หล่านีม้ พี ฒั นาการอยา่ งต่อเนอ่ื งใหม้ คี วามสามารถมากขน้ึ อยูต่ ลอดเวลา เชน่ จอยสติ๊ก (joystick) เกมแพด(gamepad) พวงมาลัยและคันเหยียบ(wheel and pedal) และอปุ กรณ์ควบคมุ ท่ใี ช้การตรวจ จบั การเคล่ือนไหว 4. จอสัมผัส จอ สัมผัส (touch screen) เปน็ จอคอมพิวเตอร์ทีไ่ วต่อการสมั ผสั ทีพ่ ้ืนผวิ ของจอ จอสัมผสั จะส่งตําแหน่งทม่ี กี ารแตะ กลับไปยังโปรแกรม ทําใหผ้ ู้ใช้สามารถเลือกตัวอักษร รปู ภาพหรือคําต่างๆจากหน้าจอได้โดยไมต่ ้องใช้คียบ์ อรด์ อยา่ งไรก็ตามจอสมั ผสั ไมส่ ะดวกทจ่ี ะใช้ป้อนขอ้ มลู จาํ นวนมาก เนื่องจากผูใ้ ช้ต้องขยับแขนทาํ ใหเ้ ม่ือยล้า 5 เครือ่ งอ่านพิกัด เคร่ืองอ่านพิกัด (Digitizer) หรอื อาจเรียกว่าแผน่ ระนาบกราฟกิ (graphic tablet) เปน็ อปุ กรณ์ของหนว่ ยรบั เขา้ ที่ มสี ่วนประกอบ 2 ชิน้ ได้แก่ กระดานแบบสีเ่ หล่ียมที่มีเสน้ แบง่ เปน็ ตาราง (grid) ของเส้นลวดที่ไวต่อการสมั ผัส สงู และปากกาทีท่ ําหน้าทเี่ ปน็ ตัวชี้ตําแหนง่ หรอื วาดรปู บนกระดานขา้ งต้น คอมพิวเตอรส์ ามารถรบั รตู้ ําแหน่ง ของกระดานที่มีการสมั ผัสหรอื การวาดเสน้ และแสดงบนจอภาพได้ อปุ กรณ์ชนดิ นีม้ กั ใช้ในการออกแบบงานกรา ฟิกต่างๆ


6. สแกนเนอร์ สแกนเนอร์ หรอื เครอ่ื งกราดตรวจ (scanner) ทํางานในลักษณะคล้ายกับเครอ่ื งถ่ายเอกสาร โดยส่งแสง ไปท่ีเอกสารเพือ่ ให้ตัวรบั แสงอ่านเอกสารใหอ้ ยู่ในรูปของรปู ภาพดิจทิ ัล สแกนเนอร์สามารถรบั ข้อมลู เป็นรูปภาพและข้อความทอ่ี ยู่บนสง่ิ พมิ พ์ได้ 7) ปากกาแสง (Light Pen) เป็นอปุ กรณ์ทํางานคล้ายกับเมาสใ์ นการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ เป็นอปุ กรณ์ทเ่ี หมาะสําหรับงานวาดภาพ 8) จอยสติก (Joy Sticks) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคมุ ทศิ ทางของวัตถุบนหน้าจอคอมพวิ เตอร์ สว่ นใหญจ่ ะใช้ในการเล่นเกม คอมพวิ เตอร์ มที ้งั ท่ีเปน็ แบบแบน แบบคันโยก หรอื แบบพวงมาลัย 9) จอสมั ผสั (Touch Screen) เปน็ จอภาพชนิดพิเศษทีใ่ ชร้ ะบบสัมผัสแทนการใชค้ ียบ์ อรด์ และเมาส์ นยิ มนํามาใช้กับงาน


10) เคร่ืองเทอร์มนิ ัล (Point of Sale Terminal) เปน็ อปุ กรณร์ บั ขอ้ มลู อีกอย่างหนงึ่ ที่นิยมใชใ้ นรา้ นค้า เครื่องเทอร์มนิ ัลน้จี ะมแี ป้นพมิ พส์ ําหรบั กรอกข้อมลู มีจอ ภาพเล็กๆ เพ่ือใช้แสดงผลต่างๆ และมเี ครอ่ื งพิมพ์สําหรับพิมพ์รายการ ท้ังนสี้ ามารถนําเครอ่ื งอ่านรหัสบาร์โค๊ด เข้ามาชว่ ยในการรับข้อมูลได้ ซ่ึงชว่ ยลดความผดิ พลาดอันอาจเกิดจากการกรอกขอ้ มลู ทม่ี จี าํ นวนมาก


11) แผน่ สัมผัส (Touch Pads) เป็นอุปกรณร์ บั ข้อมลู โดยการใช้น้วิ สัมผัสลงบนแผน่ สัมผัส นาหนักที่กดสงไปจะถกู เปล่ียนเป็นสัญญาณไฟฟา้ มกั เหน็ อยใู่ นเครือ่ งคอมพิวเตอรโ์ นต้ บกุ๊ 12) กล้องดิจทิ ลั (Digital Camera) เปน็ อปุ กรณ์รับขอ้ มลู เขา้ ส่เู ครื่องคอมพวิ เตอร์ ทีส่ ามารถแปลงข้อมลู ภาพเป็นสญั ญาณดิจทิ ลั มีลักษณะการใช้ งานเหมือนกล้องถ่ายภาพทั่วไป แต่ต่างกันตรงท่ไี มต่ ้องใช้ฟลิ ์มในการบันทกึ ข้อมลู ขอ้ มูลภาพที่ได้สามารถถ่าย ลงสู่เครือ่ งคอมพิวเตอร์และสามารถเรยี กดูได้ทนั ที หรอื จะใชโ้ ปรแกรมช่วยตกแต่งภาพใหด้ สู วยงามขนึ้ ก็ได้ 13) อปุ กรณร์ ับข้อมูลเสียง (Voice Input Devices)หรือเรยี กอีกอย่างหนง่ึ ว่า ไมโครโฟน เป็นอปุ กรณ์รับขอ้ มลู ในรปู แบบเสยี งโดยจะทําการแปลงสญั ญาณเสียงเปน็ สัญญาณดิจทิ ัลแล้วจงึ ส่งไปยัง คอมพวิ เตอร์


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook