Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ไวยากร์จีน

ไวยากร์จีน

Published by 106kulab, 2019-10-21 09:09:50

Description: ไวยากรณ์จีน

Keywords: ไวยากรณ์จีน

Search

Read the Text Version

ไวยากรณ์จนี ตัวที่ 1 不如 แสดงบุคลล เรื่องราว สถานท่ี แปลว่า เทียบไม่ได้ ไม่ดเี ท่ากบั …บุคคล เรื่องราว สถานท่ที ถ่ี ูกกล่าวด้านหลงั แปลได้ว่ากบั สู้ไม่ได้ เทยี บไม่ได้ ประโยคตวั อย่าง 1. 我的汉语不如他的汉语流利。 wǒ de hàn yǔ bú rú tā de hàn yǔ liú lì 2. 曼谷不如南邦冷。 màn gǔ bù rú nán bāng lěng 3. 首都的风景不如外地的好。 shǒu dū de fēng jǐng bù rú w{i dì de hǎo แบบฝึ กหดั ใช่“不如”เพอื่ เปรียบเทียบ 1. 你和好朋友............................................... nǐ hé hǎo péng you 2. 泰国和中国............................................... t{i guó hé zhōng guó

ไวยากรณ์จนี ตวั ท่ี 2 不过 แปลว่าแต่ว่า/แต่ทว่า แสดงถงึ การเปลย่ี นแปลงทางทศิ ทางความขดั แย้ง ระหว่างประโยคท1ี่ กบั 2ไม่ไปในทศิ ทาง เดยี วกนั มคี วามหมายเดยี วกบั 但是 แต่ 但是 จะมนี ้าหนักทหี่ นักกว่า ประโยคตวั อย่าง 1.中国菜非常好吃,不过也不能天天吃。 Zhōng guó c{i fēi ch|ng hǎo chī,bú guò yě bù néng tiān tiān chī 2. 我喜欢看泰国电视剧,不过我的同屋不喜欢。 Wǒ xǐ huan kàn tài guó diàn shì jù, bú guò wǒ de tong wū bù xǐ huan 3. 她虽然吃得很多,不过还是很瘦。 Tā suī rán chī dé hěn duō ,bú guò hái shì hěn shòu แบบฝึ กหัด โยงเส้นให้เชื่อมประโยคท้งั สองต่อไปนี้ 1.我来中国学习汉语。 A.我考的不太好。 2.中国菜很好吃。 B.她非常热情。 3.语法考试很容易。 C.他不能吃太油的东西。 4.哥哥身体恢复得很好。 D.有的中国菜有点奇怪。 5.丽丽很漂亮。 E.学习中国历史, 了解中国文化。

ไวยากรณ์จนี ตวั ท่ี 3 替 เป็ นการกล่าวถงึ การบริการ หรือ การช่วยเหลอื และมคี วามหมายใกล้เคยี งกบั คาว่า“为”เพอ่ื “给” ให้ โดยจะแปลตรงๆง่ายๆว่า แทน โดยมโี ครงสร้างดงั นี้ ใคร+替+ใคร+ทาอะไร ประโยคตัวอย่าง 1.他替我们点了古老肉和红柿炒鸡蛋。 Tā tì wǒ men diǎn le gǔ lǎo ròu hé hóng shì chǎo jī dàn 2.请你替回答。 Qǐng nǐ tì huí dá 3) .结婚以后,我一定替你做饭洗衣服。 Jié hūn yǐ hòu wǒ yī ding tì nǐ zuò fàn xǐ yī fú แบบฝึ กหัด ทาประโยคต่อไปนีใ้ ห้สมบูรณ์ 1.) 我替妈妈…………………………………..。 2.) 朋友替我 …………………………………..。 3.) 我替小明……………………………………。 4.) 爸爸替孩子 ………………………………..。

ไวยากรณ์จนี ตวั ที่ 4 好好儿 แปลว่า ความจริงจัง ขยนั พยายาม เตม็ ท่ี 好好儿+动词 ซ่ึงจะบ่งบอกถงึ การ กระทาท่คี ่อยๆดาเนินไปอย่างสบายๆ หรือมีความตงั้ ใจกระทา ประโยคตวั อย่าง 1.明天有考试,我应该好好儿准备准备。 Míng tiān yǒu kǎo shì wǒ yīng gāi hǎo hǎo er zhǔn bèi zhǔn bè 2.我首先要多练习听和说,同时还要好好儿学习汉字。 Wǒ shǒu xiān yào duō liàn xí ting hé shuō tong shí hái yào hǎo hǎo er xué xí hàn zì แบบฝึ กหดั ใช้คาว่า “好好儿” ในการสนทนาต่อไปนี้ 1.) 学生:这个问题太难了,我不会。 老师: …………………………………………。 2. 病人:医生,我回去以后能马上去工作吗? 医生:不行!…………………………………………… 。 3.) 文良:我能学会画画吗? 丽丽:…………………………………… ,就能学好。

ไวยากรณ์จนี ตวั ท่ี 5 一............也不(没) แปลว่า ไม่เป็ น ไม่ได้ ........ เลย (สักนิด) ใช้ในกรณที ตี่ ้องการ เน้น รูปประโยคปฏเิ สธ ตามด้วยนามหรือลกั ษณะนาม แปลได้ว่า ไม่ได้ ไม่เป็ น ไม่........เลย(สักนิด) ประโยคตัวอย่าง 1.分班考试的时候,填汉字一个没写对。 Fēn bān kǎo shì de shí hou tián hàn zì yí gè méi xiě duì 2.我吃了一个星期茄子,现在一点也不想吃茄子了。 Wǒ chī le yí gè xīng qī qié zi xiàn zài yì diǎn yě bù xiǎng chī qié zi 3. 小王和老师吵架的时候,别人一 yí 句话也不说。 Xiǎo wáng hé lǎo shī chǎo jià de shí hou bié rén jù huà yě bù shuō แบบฝึ กหดั เตมิ ประโยคต่อไปนีใ้ ห้สมบูรณ์ 1.刚来中国的时候,中国人说话我 ……………………真着急。 2. 她常常买衣服,可是最近没钱了,………………………….. 。 3. 昨天我到教室的时候,………………………….. ,原来我记错了上 课的时候。 4.小王的钱包去了,……………………………. ,没钱坐公共汽车, 只能走回宿舍了。

เร่ือง : การสร้าง E-Book ``รายวชิ าไวยากรณ์จีนน่ารู้`` 有趣的汉语语法 จัดทาโดย ช่ือ นางสาว กหุ ลาบ อศั วณฐั ธัญ รหัส 60181500106 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ลาปาง

ไวยากรณ์จีน ตวั ท่ี 1


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook