Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore พืชตระกูลหอมและกระเทียม

พืชตระกูลหอมและกระเทียม

Description: พืชตระกูลหอมและกระเทียม

Search

Read the Text Version

พืชตระกลู หอม Onion & Glarlic และกระเทียม โรคใบจุด โรคดางขีดเหลอื ง หนอนกระ ูทหอมโรคเนาเละ โรคแอนแทรคโนส เพ ้ีลยไฟ


ส า ร บั ญ 1 การผลิตหอมแบ่ง ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร 4 8 หอมแดง กรมส่งเสริ มการเกษตร 7 6 พืชตระกูลหอม/กระเทียม กรมส่งเสริ มการเกษตร


มอร์ริส-เรน เรียล เอสเตท โค การผลิตหอมแบ่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


พนั ธ์แุ


และการปลกู


พนั เลือกหัวพันธ์ุที่สมบูรณ์ไม่เป็นโรค ให้ผลผลติ สูง มคี ณุ ภาพตรงตามที่ตลาดต เจริญเติบโตดี เหมาะสมกับสภาพดินฟ้า พันธ์ทุ ่ีนิยมปลกู : แหลง่ ผลติ หวั พนั


นธ์ุ ตอ้ งการ าอากาศท่ปี ลกู : เชน่ พันธไุ์ ต้หวัน พันธุพ์ ื้นเมอื ง นธ์ุ : อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง และ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


การป ดนิ กา คา่ อณุ ปล ปล


ปลกู นท่มี ีความอดุ มสมบูรณ์ ารระบายนา้ และการถ่ายเทอากาศดี าความเป็นกรดด่าง 5.8-6.5 ณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส ลูกมากในช่วง พฤศจิกายน - เมษายน ลกู ไดท้ ั้งปี โดยชว่ งฤดูฝน จะมีราคาดี


การเตรยี ไถตากด หากดนิ เ ยกแปลง มีร่องน ใส่ป๋ยุ คอ


ยมดนิ ดนิ ไวป้ ระมาณ 7 วนั แลว้ ไถพรวนอีก 1 - 2 ครัง้ เป็นกรดใหใ้ ชป้ ูนขาวหว่าน งปลกู กวา้ ง 1 เมตร ความยาวตามพนื้ ที่ โดยให้ น้าระหวา่ งแปลงกวา้ ง 30 เซนตเิ มตร อก อัตรา 2 - 4 ตันต่อไร่


วิธกี าร  สามารถปลูก (จงั หวัดทางภาค โดยการเตรยี มตน้ อายุเกบ็ เก่ียวประ  ก่อนปลูก ท้าค เปน็ กลีบ ตดั สว่ น ใช้ผา้ เปียกสะอาด


รปลกู ได้ท้ังจากหัวพันธุ์ และเมล็ดพันธ์ุ คเหนอื ) นกล้า อายุประมาณ 45 วัน ะมาณ 60 วัน หลังปลกู ความสะอาดหัวพันธุ์ โดยแกะหัวแยก นปลายเล็กนอ้ ย ดคลมุ ไว้ประมาณ 1-2 วัน


การปลกู (4) วิธกี าร อตั  ระ เท รด ป ห แล


รปลูก (2) ตราหัวพันธุ์ 60 - 80 กโิ ลกรมั ตอ่ ไร่ ะยะปลูกระหวา่ งต้น ระหว่างแถว ทา่ กบั 15 x 15 เซนตเิ มตร ดนา้ ในแปลงกอ่ นปลกู ให้ชมุ่ ปลกู ลึก 3 ใน 4 ของหัว หลังปลกู ใชแ้ กลบดิบ หรือฟางขา้ วคลุมแปลง เพื่อรกั ษาความชื้น ละป้องกันวัชพืช


การ แล


รใสป่ ุย๋ การให้น้า ละการดูแลรักษา


การใส่ปยุ๋ ใส่ป๋ยุ สตู ร 16-10-10 อัตรา 40-50 กโิ ล โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง คอื รองพน้ื ก่อนปลกู และหลงั ปลกู 20-25 วัน การให้นา้ ใหน้ า้ ทันทีหลงั การปลกู และหลังการใส่ป ให้อย่างสมา้่ เสมอ


ลกรัมต่อไร่ ป๋ยุ ทุกคร้ัง


การจ (โรคพชื


จัดการศัตรูพชื ช แมลงศตั รพู ชื และวชั พชื )


โรคพชื ที่สา้ คญั แล


ละการปอ้ งกนั กา้ จดั


โรคใบจ อาการโรคบนใบหอมใหญ่ อาการโรคบนใบกระเทียม


จดุ สมี ่วง ใบของหอมหัวใหญ่ Conidia ของรา หักพับลงและแหง้ Alternaria porri


โรคใบจดุ สาเหตุ : เช้ือรา Alternaria porri (E


ดสีม่วง (2) Ellis) Cif.


โรคใบจุด ลักษณะอาการ : มักพบอาการของโรคบนใบ เริ่ม เปล่ียนเป็นจดุ แผลสีขาว ต่อมาแผลขยายเป แผลรูปไข่ สีน้าตาลอ่อนหรือสีน้าตาลอ ถ้าอากาศช้ืนจะเห็นสปอร์ของราเป็นผงละเ รุนแรงแผลขยายเชื่อมติดกันเป็นแผลขนาด เปน็ โรครุนแรงใบจะแห้งตาย


ดสมี ว่ ง (3) มแรกเป็นจุดฉ่้าน้าขนาดเล็ก เมื่อแห้ง ป็นวงกว้างตามความยาวของใบ ท้าให้เกดิ อมม่วง เน้ือเยื่อรอบขอบแผลสีเหลือง เอียดสีด้ากระจายทั่วแผล หากอาการโรค ดใหญ่ จะท้าให้ใบหักพับหรือใบแห้ง ต้นท่ี


โรคใบจุด การแพรร่ ะบาด :  โรคแพร่ระบาด โดยสปอร์ของเชื้อรา การเกษตร หรือหัวพันธ์ุทเี่ ป็นโรค  โรคระบาดรุนแรงและรวดเร็วในสภาพ ในฤดหู นาวทม่ี นี ้าค้างลงจัด หรือปลา  โดยปกติจะพบโรคระบาดในระยะหอม ต้นยังเล็ก ถ้าปลูกพชื ล่าชา้ ในขณะท  โรคจะระบาดรุนแรงมากถา้ มีเพล้ยี ไฟ  เชอ้ื ราสาเหตุโรคสามารถอยขู่ ้ามฤดูใน


ดสีมว่ ง (4) แพรไ่ ปกบั ลม น้า แมลง เคร่อื งมอื - พอากาศเยน็ มคี วามช้ืนสงู จงึ พบโรคระบาด ายฤดูฝนต่อฤดูหนาว มโต หรอื ลงหัวแล้ว แต่บางครั้งอาจพบเมอ่ื ทแ่ี ปลงข้างเคียงมโี รคระบาดอยู่แล้ว ฟเข้าทา้ ลาย นเศษซากหอมท่ีเป็นโรคทอ่ี ย่ใู นดนิ


โรคใบจดุ การปอ้ งกนั ก้าจดั : 1. ใช้ส่วนขยายพันธ์ทุ ป่ี ราศจากโรค หรือก่อน กา้ จัดโรคพชื เช่น ไดฟโี นโคนาโซล 25% อ หรอื ไอโพรไดโอน 50% ดบั เบิ้ลยูพี อตั รา 2. เลอื กระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ย 3. ดูแลแปลงปลกู ใหส้ ะอาด โดยเก็บซากพืชท 4. ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป เพราะจ สาเหตโุ รค


ดสมี ว่ ง (5) นปลกู แชห่ ัวพนั ธ์ุ หรือต้นกลา้ ดว้ ยสารปอ้ งกนั อซี ี อัตรา 30-40 มลิ ลิลติ รต่อน้า 20 ลิตร า 30-40 กรมั ตอ่ น้า 20 ลติ ร นาน 15-20 นาที ยงโรค ทีเ่ ป็นโรคไปเผาท้าลายนอกแปลงปลูก จะท้าให้หอมอ่อนแอต่อการเข้าท้าลายของเช้ือ


โรคใบจดุ การป้องกนั ก้าจดั : 5. ตรวจแปลงปลูกอย่างสมา่้ เสมอ เมื่อพบโรค ไอโพรไดโอน 50% ดับเบ้ิลยพู ี อตั รา 20 กร หรอื ไดฟโี นโคนาโซล 25% อซี ี อัตรา 20 ม หรือ โพรคลอราช 50% ดบั เบลิ้ ยพู ี อัตรา สารแต่ละชนิด ไม่ควรพ่นติดต่อกันเกิน 4 ค อัตรา 40-50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร เพ่ือป้อง สารก่อนเก็บเกีย่ วอย่างนอ้ ย 15 วัน


ดสีมว่ ง (6) คพ่นด้วยสารป้องกนั ก้าจดั โรคพืช เช่น รัมต่อนา้ 20 ลิตร มลิ ลลิ ิตรตอ่ น้า 20 ลิตร 20 กรมั ตอ่ น้า 20 ลิตร โดยพ่นทุก 5-7 วัน ครั้ง ควรสลับกับแมนโคเซบ 80% ดับเบ้ิลยูพี งกันการด้ือยาของเชื้อสาเหตุโรค ควรหยุดพ่น


โรคใบจุด การป้องกนั กา้ จัด : 6. ปอ้ งกันกา้ จดั แมลง โดยเฉพาะเพลีย้ ไฟ 7. ในพนื้ ที่ท่ีมีการระบาดของโรครนุ แรง ควรป หมุนเวยี น เพือ่ ลดการระบาดของโรค


ดสมี ่วง (7) ปลูกพืชชนดิ อื่นท่ไี ม่ใชส่ กุลหอมกระเทยี ม


โรคแอนแทรคโน อาการบนใบของหอมหวั ใหญ่


นส หรือหอมเล้อื ย อาการบนกาบใบของหอมแดง อาการบนกา้ นดอกของหอมแดง


โรคแอนแทรคโน สาเหตุ : เชอ้ื รา Colletotrichum gloeo


นส หรือหอมเลื้อย (2) osporioides (Penz.) Penz. & Sacc.


โรคแอนแทรคโนส ลักษณะอาการ : อาการเริ่มแรกพบจุดช้าฉ่้าน้าขนาดเล ตา่ งๆของหอม ตอ่ มาจะขยายใหญเ่ ป็นรปู กลม ยุบต่้าลงเล็กน้อย บนแผลมีส่วนขยายพันธุ์ขอ หยดของเหลวสชี มพู อมส้ม เม่ือแห้งจะเห สีน้าตาลด้า เรียงเป็นวงรีซ้อนกันหลายช้ัน ถ หรือหลายแผลมาชนกนั จะทา้ ใหใ้ บหกั พับ แห้ง ทงั้ ต้น


ส หรอื หอมเลื้อย (3) ล็กบนใบหรือส่วน ม หรือรี เน้ือแผล องเช้ือรา เห็นเป็น ห็ น เ ป็ น ตุ่ ม เ ล็ ก ๆ ถ้าแผลขยายใหญ่ งตาย หรือเน่าตาย อาการโรคท่กี ้านดอก


โรคแอนแทรคโนส ลักษณะอาการ : บางคร้ังอาจพบอาการต้นแคระแกร็น หัวลีบ ยาวบิดโค้งงอ ใบบิดเป็นเกลียว ส่ว ระบบรากส้ันกว่าปกติ ท้าให้รากขาดหลุดจาก กอ่ นถึงเวลาเก็บเกีย่ ว


ส หรอื หอมเล้อื ย (4) น ไม่ลงหัว หรือ วนคอยืดยาว มี กดินได้ง่าย เน่า อาการต้นเล้อื ย


โรคแอนแทรคโน การแพร่ระบาด :  โรคแพรร่ ะบาด โดยสปอร์ของเช้ือรา แพ การเกษตรหรือหัวพนั ธุท์ เ่ี ปน็ โรค  โรคระบาดรนุ แรงและรวดเรว็ เม่อื มีความ  เชอื้ ราสาเหตโุ รคสามารถอยขู่ า้ มฤดใู นเศ


นส หรอื หอมเลือ้ ย (5) พรไ่ ปกับลม ฝน นา้ แมลง เครื่องมือ มชื้นสงู ศษซากหอมที่เปน็ โรคท่อี ยใู่ นดนิ


โรคแอนแทรคโน การป้องกนั ก้าจัด : 1. ก่อนปลูกพืชควรไถตากดิน 2-3 ครงั้ เพ หรือปุ๋ยอินทรยี ์เพ่อื ปรบั สภาพดินให้เหม 2. ใช้สว่ นขยายพนั ธุท์ ี่ปราศจากโรค หรอื ก อตั รา 10–20 กรัม ตอ่ หัวพนั ธุ์ 1 กิโลก ดบั เบล้ิ ยูพี อตั รา 30–40 กรมั ต่อนา้ 20


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook