Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Diamond Magazine

Diamond Magazine

Published by Arthit Songcheur, 2021-03-30 07:57:01

Description: Ep 1

Search

Read the Text Version

DIAMONDMAGAZE1IPNE BADMINTON MAGAZINE กว๊ นนีม้ ีเลขเดด็ ทำควำมรู้จักกบั อุ๊ ประธำนของก๊วน ทำนำยทำยทกั กบั น้องหมู วเิ ครำะหก์ ่อนเกมกบั ปำ๊ ตำ่ ย

ชว่ งแนะนาสมาชกิ แนะนำตวั ให้เรำรู้จักนิดนึงคับ นายเสรมิ ศิริ ปาดศรี (อุ๊)(เสรมิ )(ใหญ่)(ยาว)(ประธาน) เกดิ วนั พฤหสั บดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2528 เปน็ คนสมทุ รปราการ คดิ ว่ำตัวเองเป็นคนยงั ไง เปน็ คน โลกส่วนตวั สูง ตงั้ ใจทาส่ิงทอี่ ยาก ทา และก็ทาด้วยความตงั้ ใจจริง ๆ อำหำรที่ชอบ อาหารส้ินคดิ ชาบู หมกู ะทะ

สัตวท์ ก่ี ลวั ตะขาบจา้ ทกุ คน 5555 สถำนทีท่ ี่ชอบไป ภเู ขา แคมป์ป้ ิง คตปิ ระจำใจ ความพยายามอยู่ทไี่ หน ความพยายามอยทู่ ีน่ นั่ (อหิ ยัง่ ของมนั วะ)

จุดเริม่ ต้นของกำรตแี บด จุดเร่ิมตน้ ของการตีแบดคอื งด เหล้า เข้าพรรษา อยากลดนา้ หนกั ลดแอลกอฮอล์ เลยหนั มาตีแบด ใครเปน็ คนฝึกสอนกำรเลน่ แบด ไมม่ ใี ครฝึกสอน อาศัยครูพักลักจาแล้ว นามาฝึกเอง เป็นคนชอบดูแข่งแบด ระดับโลก เลยนามาปรับใช้กับสไตล์การ เล่นของตัวเอง ถึงแม้อาจจะไม่ไดเ้ กง่ 100 % แตก่ ็จะพยายามพัฒนา จุดมุ่งหมำยสูงสุดของกำรเล่นแบด ก็จะเลน่ ไปเรอื่ ย ๆ ไม่ได้คิดวา่ จะตอ้ ง แข่งตลอด เพราะเปน็ กฬี าทชี่ อบ และก็ เลน่ เพื่อออกกาลังกายดว้ ย

รำยกำรทแี่ ข่งแล้วมนั ส์ท่ีสุด รายการแรก ปี 2017 แชมป์ มอื S @สนาม เขยี้ วลากดิน ไดเ้ งนิ รางวัล ชนะเลิศ 10,000 บาท คู่กบั บดั ดี้ หน่อย ทรหด อดทน จนถงึ แมทชิง จนชนะเลิศ ผลทไี่ ด้ ตะครวิ ขนึ้ ทงั้ ตัว ทรมานมาก ได้มงมำก่คี รง้ั ตัง้ แต่เร่มิ แขง่ จาได้ครา่ ว ๆ ประมาณ 50 กว่ามงได้แล้วครบั

จดุ เร่ิมต้นของกว๊ น Diamond เร่มิ จากสมาชิก 7-8 คน ทมี่ ีใจรกั ในกีฬาแบดมินตัน ตเี พื่อออกกาลงั กาย และดันวิศัยทัศน์ตรงกัน เลย จัดตัง้ ทมี ขึน้ มา จนสมาชกิ เพ่ิมมาก ขึน้ และออกแข่งในนามทมี ประทบั ใจอะไรในกว๊ น Diamond ประทับใจในเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆสมาชิกทสี่ ลับผลัดเปลยี่ น หมนุ เวียนมาออกกกาลังกายเลน่ แบดมินตนั กันเปน็ ประจา มิตรภาพ การช่วยเหลือซงึ่ กนั และกัน ซ้อมกนั เอง ชว่ ยปรบั ชว่ ยบอก ฝำกอะไรถึงสมำชิกในกว๊ นซักนดิ ก็ฝากให้อยู่กนั เปน็ ทมี แบบนีต้ ลอดไป อาจจะมผี ิดใจ ผดิ หวงั สมหวังกันบา้ ง แตส่ ุดทา้ ย กย็ ังเป็นทมี เดินหน้า มาจนจวบปจั จบุ ันนี้ 2 ปี 2 เดอื นกวา่ แล้ว ขยันฝึกซ้อม ช่วยกันพัฒนาทมี

วิเคราะหอ์ ยา่ งเซียน กบั ป๋าต่าย ควู่ ิทมีโอกาสท่จี ะติดมง ครับ เพราะการันตีเรอื่ ง ความเหนยี วทง้ั น้ีขน้ึ อยูก่ บั จัดให้รอบนอ็ คเอา้ เจอมอื หนกั รเึ ปลา่ เจจ้ อยกม็ โี อกาสทจี ะ คว้ามงกฎุ ลับบ้านเหมอื นกัน แตถ่ า้ เจเ้ ล่นแล้วไมเ่ ข้าหนา้ ก็ คงกลับบ้านไวกวา่ คอู่ ่ืน ลุงต่ายกบั ณภัทร คง กบั ไวเพราะคงจนู การเลน่ ไม่ เข้ากัน

เลขเด็ด - เลขเด็ด - กว๊ น Diamond กว๊ น Diamond 1 เมษำยน 2564 โทร 1150 เพรำะถูกหวย เลยส่ังไก่มำกิน สิบเลขขำยดีงวดวนั ท่ี 1 เมษำยน 2564 เด่นบน เดน่ ลา่ ง 5 8 52 54 81 83 56 58 87 89 สนับสนุนให้ทกุ คนออกกำลงั กำย ณ ครบั


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook