Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ครูปฐมวัย

ครูปฐมวัย

Published by Guset User, 2022-07-19 07:04:14

Description: หนังสือ รวมรายชื่อสมาชิกและอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี2565

Keywords: สาขาการศึกษาปฐมวัย,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,นักศึกษา65

Search

Read the Text Version

ค รู ป ฐ ม วั ย เ เ น ะ นำ ส ม า ชิ ก ห้ อ ง 1

อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า อ า จ า ร ย์ วิ ไ ล ว ร ร ณ์ ก ลิ่ น ถ า ว ร

น า ง ส า ว กั ญ ญ า พั ช ร บำ เ พ็ ญ ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 0 1 ชี วิ ต ค น เ ร า มั น ไ ม่ ไ ด้ ง่ า ย มั น ท้ า ท า ย เ ส ม อ เนส

น า ง ส า ว กั ญ ญ า รั ต น์ ติ๊ ต า ว ง ศ์ ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 0 2 ค ว า ม พ ย า ย า ม ยุ ที่ ไ ห น ค ว า ม สำ เ ร็ จ ยุ ที่ นั้ น เอเปก

น า ง ส า ว กุ ล ธี ร า สิ ริ บั ญ ญั ติ ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 0 3 ไ ม่ มี สิ่ ง ไ ห น ที่ ทํ า ไ ม่ ไ ด้ ถ้ า เ ร า มุ่ ง มั่ น แ ล ะ ตั้ ง ใ จ เเจม

น า ง ส า ว เ ข ม มิ ก า เ ขื่ อ น เ เ ก้ ว ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 0 4 ไ ม่ มี ค ว า ม พ ย า ย า ม ใ ด ที่ จ ะ ไ ม่ ป ร ะ ส บ ผ ล สำ เ ร็ จ ขิ ม

น า ง ส า ว คี ต ภั ท ร ชั ย ด ว ง ดี ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 0 5 อุ ป ส ร ร ค คื อ แ ร ง ก ดั น นำ ไ ป สู่ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ขิ ง

น า ง ส า ว ช ไ ม พ ร ฟู ชื่ น ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 0 6 อ ย่ า ก ลั ว ก า ร เ ดิ น ไ ป ข้ า ง ห น้ า ถ้ า ยั ง ไ ม่ คิ ด ที่ จ ะ เ ดิ น เ บี ย ร์

น า ง ส า ว ช า มิ ล พั น ธ ว ง ค์ ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 0 7 เ กิ ด ม า เ พื่ อ เ ป็ น ตั ว ข อ ง ตั ว เ อ ง ไ ม่ ใ ช่ เ กิ ด ม า เ พื่ อ เ ป็ น ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ แ บ บ ข อ ง ใ ค ร ช า มิ ล

น า ง ส า ว ณั ฐ นิ ช า ส า ย ว ง ศ์ เ ปี้ ย ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 0 8 ห ม า ก รุ ก จ ะ เ ดิ น ยั ง ต้ อ ง คิ ด ห ม า ก ชี วิ ต จ ะ เ ดิ น โ ด ย ไ ม่ คิ ด ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร ผิ น

น า ง ส า ว ณั ฐ ล ด า ฟ อ ง คำ ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 0 9 ปั ญ ห า ก็ เ ห มื อ น เ ม็ ด ท ร า ย ถึ ง จ ะ เ ย อ ะ แ ต่ ก็ เ ล็ ก นิ ด เ ดี ย ว เเพม

น า ง ส า ว ณั ฐ ว ร า น า ร ะ ท ะ ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 1 0 อ่ อ น โ ย น เ เ ต่ อ ย่ า อ่ อ น เ เ อ ปาย

น า ง ส า ว ทิ ช า นั น ท์ ท า ริ ย ะ ว ง ศ์ ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 1 1 แ ค่ ช้ า ก ว่ า ค น อื่ น ใ ช่ ว่ า จ ะ ไ ม่ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ เ เ อ๋ ม

น า ง ส า ว นั น ท์ ฐิ ช า วั ง ตุ่ น ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 1 2 ถ้ า ไ ม่ คิ ด จ ะ เ ริ่ ม ก็ เ ห มื อ น เ ดิ ม ทั้ ง ชี วิ ต ข้ า ว ปุ้ น

น า ง ส า ว นิ ร ช า เ ค รื อ ง เ เ ป ง ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 1 3 ทำ วั น นี้ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด มิ้ ว

น า ง ส า ว ป นั ด ด า ร อ ง ตั้ ง ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 1 4 คุ ณ ค ว ร ใ ช้ ชี วิ ต ต า ม ค ว า ม ฝั น ไ ม่ ใ ช่ ค ว า ม ก ลั ว เ เ ต๋ ม

น า ง ส า ว ป ร า ง นิ ต า ปั ญ ชั ย ญ า ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 1 5 ง า น บ า ง อ ย่ า ง อ า จ จ ะ ย า ก แ ต่ คำ ว่ า ย า ก ไ ม่ ไ ด้ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า เ ป็ น ไ ป ไ ม่ ไ ด้ มะปราง

น า ง ส า ว พ ร ป วี ณ์ ใ จ มุ ข ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 1 7 ทุ ก เ ท้ า ที่ ก้ า ว เ ดิ น ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ ปั ญ ห า ทุ ก อ ย่ า ง ที่ ไ ด้ ม า ต้ อ ง ไ ข ว้ ค ว้ า ด้ ว ย ตั ว เ อ ง ตาหวาน

น า ง ส า ว พ ว ง ช ม พู จ อ ม เ เ ก้ ว ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 1 8 ทำ ใ น สิ่ ง ที่ ต น เ อ ง ช อ บ เ เ ล้ ว ชี วิ ต จ ะ มี ค ว า ม สุ ข ช ม พู่

น า ง ส า ว รุ่ ง ต ะ วั น ตื้ อ ใ จ ม า ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 1 9 อ ย่ า ทำ วั น นี้ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด เ ดี๋ ย ว พ รุ่ ง นี้ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ทำ ห ลิ น

น า ง ส า ว ว ชิ ร า ภ ร ณ์ มุ่ ง เ ห มื อ ย ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 2 0 เ รี ย น ใ ห้ จ บ เ พื่ อ อ น า ค ต ล บ คำ ดู ถู ก อ้ อ น เ เ อ้ น

น า ง ส า ว ว ร ร ณ ภ า สี ม า ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 2 1 ถ้ า ตั้ ง ใ จ เ เ ล้ ว ก็ ต้ อ ง ทำ ใ ห้ เ ต็ ม ที่ จ น สุ ด ท า ง เ อิ น

น า ง ส า ว ศิ ว ก า น ต์ กั น ช า ติ ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 2 2 ค น เ ร า ไ ม่ ส า ม า ร ถ รั ก เ เ ล ะ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง ใ ค ร ไ ด้ ถ้ า เ ร า ยั ง ไ ม่ รั ก เ เ ล ะ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง ตั ว เ อ ง ล ป ลื้ ม

น า ง ส า ว สิ ริ น ท ร า คำ ใ ส ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 2 3 อิ ส ร ะ ภ า พ คื อ ค ว า ม สุ ข เบล

น า ง ส า ว สุ นั น ท า อิ น ส า ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 2 4 ไ ม่ ต้ อ ง ยื น ใ ห้ สู ง ไ ม่ ต้ อ ง ยื น ใ ห้ เ ด่ น ข อ เ เ ค่ ยื น ใ ห้ เ ป็ น เ เ ล้ ว ไ ม่ ล้ ม ก็ พ อ นั ท

น า ง ส า ว สุ ภั ส ส ร า เ สี ย ง ท า ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 2 5 ส นุ ก กั บ สิ่ ง ที่ ทำ อ ย่ า ก ลั ว ใ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ค ย ทำ ฝ้ า ย

น า ง ส า ว ห ทั ย ช น ก ปิ ว ศิ ล ป์ ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 2 6 ก า ร บ้ า น ง่ า ย นิ ด เ ดี ย ว น อ ก นั้ น ย า ก ห ม ด มิ ว

น า ง ส า ว อ ภิ ญ ญ า สี สุ ว ร ร ณ์ ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 2 7 ค ว า ม สำ เ ร็ จ ใ น ชี วิ ต ไ ม่ ใ ช่ ก า ร ที่ ไ ม่ เ ค ย พ่ า ย เ เ พ้ ห า ก เ เ ต่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ค รั้ ง ที่ ล้ ม ล ง ยุ้ ย

น า ง ส า ว อั จ ฉ ร า ว ร ร ณ วิ โ จ ทุ จ ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 6 5 1 8 1 8 6 0 1 2 8 ไ ม่ ค า ด ห วั ง เ ท่ า กั บ ไ ม่ ผิ ด ห วั ง เ อิ น

Thank you ขอขอบคุณ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook