Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 02E8AD43-0436-4CF1-8B9E-DA23054E2F23

02E8AD43-0436-4CF1-8B9E-DA23054E2F23

Published by thitiporn1140, 2022-02-11 10:27:16

Description: 02E8AD43-0436-4CF1-8B9E-DA23054E2F23

Search

Read the Text Version

Toby นิ ทานพื้ นบ้ าน กระต่ายกับเต่า RIBBIT AND TURTLE น.ส.ธนัญญา ดาบจันทร์ เลขที่38 ชั้นม.4/5 Bunny

เนื้อเรื่อง

1 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีกระต่ายน้อยตัว หนึ่ง วิ่งเล่นอยู่ในป่าอย่างสบายใจ มันชอบดูถูกสัตว์อื่นว่าเชื่องช้า ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับตัวมัน จนมันหลงตัวเองว่าไม่มี ใครวิ่งชนะตนได้อย่างแน่นอน วันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่าคลาน ต้วมเตี้ยม กระต่ายจึงหัวเราเยาะเย้ยว่า \"มัวแต่คลานต้วมเตี้ยมอยู่แบบนี้เมื่อไหร่จะถึงล่ะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า\"

2 เต่ารู้สึกไม่พอใจที่กระต่ายพูดจาแบบนั้นใส่ตน จึงพูดขึ้นว่า \"เจ้ากระต่ายหลงตัวเองอย่างเจ้า ไม่เห็นว่าจะ เก่งตรงไหน ดีแต่โม้ไปวันๆ\" กระต่ายผู้ทะนงในตนเองเห็นเต่าพูดจาอย่างนั้น จึงท้าวิ่งแข่งกับเต่า เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น กระต่ายวิ่งด้วยความเร็ว สุดฝีเท้านำเต่าไปก่อน พอถึงกลางทางหันกลับ ไปมองข้างหลัง ไม่เห็นแม้จะเงาของกระต่าย

3 เจ้ากระต่ายจึงนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทาง จนเผลอหลับไป ส่วนเจ้าเต่ายังคงคลาน ต้วมเตี้ยม อย่างไม่ย่อท้อ เจ้ากระต่ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเจ้า กระต่ายคลานจะถึงเส้นชัยแล้ว มันรีบวิ่งไป ข้างหน้าอย่างรวมเร็วหวังจะไล่ให้ทัน แต่ก็ สายไปเสียแล้ว เพราะเต่าสามารถเอาชนะ กระต่ายได้ในการวิ่งแข่งขัน

ข้อคิดที่ได้ \"ความประมาท ย่อมนำมาซึ่งล้มเหลว\" \"ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น\" \"ไม่ควรดูถูกผู้อื่ นหรือตัดสินผู้อื่ นที่ภายนอก\" ประเภทนิทาน นิทานคติสอนใจหรือนิทานประเภทคำสอน (FABLE)


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook