Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore สื่อเสมือนจริงเนื้อหา PDF

สื่อเสมือนจริงเนื้อหา PDF

Published by Anatta Phookahad, 2020-01-12 01:54:54

Description: สื่อเสมือนจริงเนื้อหา PDF

Search

Read the Text Version

1. เซอรไ์ อแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) แน่นอนว่าในบรรดานักวิทยาศาสตร์เก่ง ๆ จะขาด นกั วิทยาศาสตร์ชาวองั กฤษอย่าง เซอร์ไอแซก นิวตนั ไม่ไดเ้ ด็ดขาด โดย เซอร์ไอแซก นิวตนั เกิดเมื่อวนั ที่ 25 ธนั วาคม ค.ศ. 1642 (พ.ศ. 2185) และเสียชีวิตลงขณะอายุ 85 ปี ในวนั ที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1727 หรือ พ.ศ. 2270 (ตามปฏิทินจูเลียนของ จูเลียส ซีซาร์) ซ่ึงเขาเป็ น อจั ฉริยะท่ีเก่งรอบดา้ นท้งั ในฐานะนกั ฟิ สิกส์ นกั คณิตศาสตร์ นกั ดารา ศาสตร์ นกั ปรัชญา นกั เล่นแร่แปรธาตุ และนกั เทววิทยา โดยผลงาน เด่นท่ีสุดของเขาที่คนรู้จกั กนั ดีท่ีสุดก็คือ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตนั และกฎแรงโนม้ ถ่วงสากล ที่เขาคิดข้ึนมาไดจ้ ากการสังเกตผลแอปเปิ ล ท่ีตกจากตน้ นนั่ เอง

2. หลยุ ส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) หลุยส์ ปาสเตอร์ เป็ นนักเคมีและนักจุลชีววิทยาชาว ฝร่ังเศส เกิดเม่ือวนั ที่ 27 ธนั วาคม ค.ศ. 1822 (พ.ศ. 2365) และเสียชีวติ ลงในวยั 72 ปี เม่ือวนั ที่ 28 กนั ยายน ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438) ซ่ึงเขาคน น้ีถือวา่ เป็นนกั วทิ ยาศาสตร์ที่ช่วยชีวติ ผคู้ นมากท่ีสุดคนหน่ึงเลยทีเดียว เพราะเป็ นผูค้ ิดคน้ วิธีรักษาโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น โรคพิษสุนัขบา้ และโรคแอนแทรกซ์ ยิ่งไปกว่าน้นั ยงั ช่วยทาให้เราสะดวกสบายมาก ข้ึน จากการคิดคน้ วิธีพาสเจอร์ไรส์ เพ่ือฆ่าเช้ือโรคและถนอมอาหาร ใหเ้ กบ็ ไดน้ านข้ึนอีกดว้ ย

3. กาลเิ ลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) นกั วิทยาศาสตร์ผซู้ ่ึงเป็นเจา้ ของฉายา \"บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ยุคใหม่\" คนน้ี เกิดท่ีประเทศอิตาลี เมื่อวนั ที่ 15 กุมภาพนั ธ์ ค.ศ. 1564 (พ.ศ. 2107) และมีชีวิตอยจู่ นอายุ 77 ปี จนกระทง่ั เสียชีวิตลงเม่ือวนั ท่ี 8 มกราคม ค.ศ. 1642 (พ.ศ. 2185) โดยเขาเป็นผทู้ ่ีสร้างความเปล่ียนแปลง ให้กบั แนวคิดของวิทยาศาสตร์ยุคก่อนอย่างสิ้นเชิง ดว้ ยการยึดมน่ั ใน ทฤษฎีของตวั เองว่าดาวเคราะห์เป็ นฝ่ ายหมุนรอบดวงอาทิตย์ ซ่ึงขดั กบั ความเช่ือของชาวคริสตใ์ นสมยั ก่อนท่ีสนบั สนุนทฤษฎีของอริสโตเติล ท่ี เช่ือวา่ พระอาทิตยแ์ ละดวงจนั ทร์เป็ นฝ่ ายหมุนรอบโลก จนทาให้เขาถูก ห้ามไม่ใหส้ อนนกั เรียนของเขาเกี่ยวกบั ทฤษฎีน้ีอีก มิฉะน้นั จะถูกจบั เผา ท้งั เป็ น เขาจึงไดป้ ระดิษฐ์กลอ้ งโทรทรรศน์ข้ึนมาดว้ ยตวั เองเพื่อศึกษา เพ่ิมเติมและพสิ ูจนว์ า่ ทฤษฎีของเขาเป็นความจริงในที่สุด

4. มารี กูรี (Marie Curie) มารี กูรี เป็ นนักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์ เกิดเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) และเสียชีวิตลงเม่ือวนั ท่ี 4 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1934 (พ.ศ. 2477) ในวยั 66 ปี ซ่ึงเรียกไดว้ ่าเธอเป็ นผูห้ ญิงเก่งแห่งยุค คนหน่ึงเลยทีเดียว เพราะในขณะท่ีผูห้ ญิงส่วนใหญ่ในยคุ สมยั ของเธอไม่ได้ รับการศึกษาหรือโอกาส เท่าเทียมกบั ผูช้ ายนกั เธอกลบั มุ่งมนั่ ศึกษาคน้ ควา้ จนกระทงั่ คน้ พบรังสีเรเดียมท่ีสามารถยบั ย้งั การขยายตวั ของโรคมะเร็งได้ ในที่สุด จนเป็นผลใหเ้ ธอไดร้ ับรางวลั โนเบล ย่ิงไปกว่าน้นั นอกจากความเฉลียวฉลาดของเธอแลว้ การอุทิศตวั ให้ สังคมของเธอก็ยงั ทาให้หลาย ๆ คนประทบั ใจอีกดว้ ย เพราะเธอเลือกที่จะ ไม่จดสิทธิบตั รสิ่งที่เธอคน้ พบซ่ึงจะทาให้เธอกลายเป็ นเศรษฐีไดส้ บาย ๆ แต่กลบั เลือกอุทิศตวั เพื่อส่วนรวมและคน้ ควา้ ต่อไปจนกระทง่ั เสียชีวิตจาก การใกลช้ ิดรังสีเรเดียมมากเกินไปในที่สุด

5. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) คงไม่มีใครไม่รู้จกั นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนั เช้ือสายยิวซ่ึง เกิดเมื่อวนั ท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 1879 (พ.ศ. 2422) และเสียชีวิตลงเมื่อวนั ที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) ในขณะที่มีอายุ 78 ปี คนน้ี ซ่ึงถึงแมเ้ ขาจะ เป็นหน่ึงในนกั วิทยาศาสตร์ที่คนทวั่ โลกรู้จกั กนั อยา่ งแพร่หลายในปัจจุบนั แต่ท่ีจริงแลว้ เขาเคยเป็ นเด็กท่ีมีปัญหาเร่ืองการเรียนรู้มาก่อน โดยเขาไม่ สามารถพดู ไดจ้ นกระทง่ั อายุ 3 ขวบ และอา่ นหนงั สือออกเมื่อ 8 ขวบ จนไม่ มีใครคาดคิดวา่ เขาจะกลายเป็นนกั วทิ ยาศาสตร์ที่ประสบความสาเร็จไดม้ าก ขนาดท่ีคิดคน้ สิ่งประดิษฐต์ ่าง ๆ รวมถึงสร้างทฤษฎีใหม่ ๆ มากมาย โดยเฉพาะผลงานเด่น เช่น ทฤษฎีสัมพทั ธภาพพิเศษท่ีอธิบาย ว่าเราทุกคนจะมองเห็นอตั ราความเร็วแสงไดใ้ นระยะเท่ากนั และทฤษฎี สัมพทั ธภาพทว่ั ไปซ่ึงเป็นทฤษฎีที่อธิบายกฎแรงโนม้ ถ่วงในเชิงเรขาคณิต ซ่ึงทาใหน้ กั วชิ าการหลายคนจบั ตามองจนไดร้ ับรางวลั โนเบลในท่ีสุด

6. ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) ชาลส์ ดาร์วนิ เกิดเม่ือวนั ที่ 12 กมุ ภาพนั ธ์ ค.ศ. 1809 (พ.ศ. 2352) และเสียชีวติ ลงในวยั 73 ปี ในวนั ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1882 (พ.ศ. 2425) ซ่ึงจนกระทงั่ ยคุ ปัจจุบนั ทฤษฎีที่นกั วิทยาศาสตร์ธรรมชาติคน น้ีคิดค้นข้ึนก็ยงั เป็ นท่ีถกเถียงกันอยู่ เพราะมีท้ังคนท่ียอมรับและ โต้แย้งในเวลาเดียวกัน โดยดาร์วินได้เขียนหนังสื อเกี่ยวกับ ววิ ฒั นาการของสตั วต์ ่าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงอา้ งวา่ สตั วท์ ้งั หลายจะปรับสภาพ ร่างกายเพ่ือให้เขา้ กบั การใชช้ ีวิตและสภาพแวดลอ้ มทาให้มีลกั ษณะ เปล่ียนแปลงไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นวิวฒั นาการ ซ่ึงแมใ้ นปัจจุบนั เขา จะไดร้ ับยกยอ่ งเป็นนกั วทิ ยาศาสตร์อจั ฉริยะคนหน่ึง แต่อีกส่วนหน่ึงก็ ยงั มีผทู้ ี่ปฏิเสธแนวคิดของเขาเช่นกนั

7. โทมัส อัลวา เอดสิ ัน (Thomas Alva Edison) เช่ือเถอะวา่ ในบา้ นของเราตอ้ งมีสิ่งประดิษฐข์ องโทมสั อลั วา เอดิสนั กนั ทุกคนแน่นอน เพราะนกั วิทยาศาสตร์ชาวองั กฤษซ่ึงเกิด เม่ือวนั ที่ 11 กุมภาพนั ธ์ ค.ศ. 1847 (พ.ศ. 2390) และเสียชีวิตในวยั 84 ปี เมื่อวนั ที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) คนน้ี เป็ นเจ้าของ สิทธิบตั รส่ิงประดิษฐ์มากมายท่ีเราใชก้ นั ในชีวิตประจาวนั กว่า 1,000 ชิ้น โดยเฉพาะการคิดคน้ หลอดไฟท่ีเป็ นผลงานชิ้นเอก แมว้ ่าเขาจะมี ปัญหาเรื่องการเรียนรู้ทาให้อ่านหนังสือไม่ออกจนกระทงั่ อายุ 12 ปี และบกพร่องเรื่องการฟังหลงั ประสบอุบตั ิเหตุบนรถไฟกต็ าม

8. นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla) นิโคลา เทสลา เป็ นนักวิทยาศาสตร์ชาวโครเอเชียสัญชาติ อเมริกัน ท่ีเกิดเม่ือวนั ท่ี 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1856 (พ.ศ. 2399) และ เสียชีวิตลงเมื่อวนั ที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1943 (พ.ศ. 2486) ในขณะท่ีมีอายุ 86 ปี โดยมีฉายาวา่ \"นกั ประดิษฐ์ท่ีโลกลืม\" เพราะเป็ นนกั ประดิษฐ์คน สาคญั แต่กลบั มีนอ้ ยคนที่รู้จกั หรือถูกรู้จกั ในฐานะนกั วิทยาศาสตร์เพ้ียน จากการท่ีเขามีปัญหาในการเขา้ สังคม มากกวา่ จะสนใจผลงานของเขาท่ี ย่ิงใหญ่ไม่แพค้ นอ่ืน ๆ ซ่ึงเขาเป็ นผูป้ ระดิษฐ์ขดลวดเทสลา หรือ Tesla coil ซ่ึงเป็ นหมอ้ แปลงที่สามารถสร้างแรงดนั ไฟฟ้าสูง แถมยงั เป็ นผู้ คน้ พบวิธีการเปล่ียนสนามแม่เหล็กเป็ นสนามไฟฟ้า จึงเป็ นที่มาของ หน่วยวดั สนามแม่เหล็กเทสลา อีกท้งั ยงั เป็ นผูค้ น้ พบวิธีการสื่อสารแบบ ไร้สายอีกดว้ ย

9. กกู ลิเอลโม มาร์โคนี (Guglielmo Marconi) นกั วทิ ยาศาสตร์ชาวอิตาลีซ่ึงเกิดเมื่อวนั ที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1874 (พ.ศ. 2417) และเสียชีวิตลงในขณะอายุ 63 ปี เม่ือวนั ท่ี 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1937 (พ.ศ. 2480) คนน้ี คือคนที่ไดช้ ื่อว่าเป็ นผูผ้ ลิต วิทยุคนแรกของโลกอย่างเป็ นทางการ ซ่ึง กูกลิเอลโม มาร์โคนี ก็ได้ ฉายแววความฉลาดมาต้งั แต่เด็กจากการสนใจเร่ืองไฟฟ้าอยเู่ สมอ จน พอ่ ของเขาสนบั สนุนดว้ ยการจา้ งครูพิเศษมาสอนเรื่องไฟฟ้าใหก้ บั เขา โดยเฉพาะ และจากความสาเร็จของผลงานชิ้นสาคญั น้ีก็ไดเ้ ปลี่ยนเขา ใหก้ ลายเป็นเศรษฐีจากการเปิ ดบริษทั วทิ ยโุ ทรเลขมาร์โคนีในท่ีสุด

10. อริสโตเตลิ (Aristotle) สุ ด ท้า ย น้ ี คื อ ค น ท่ี ไ ด้สร้ า งค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล งใ ห้กับ โ ล ก ใ น ยุคสมัย เร่ิมแรกของวิทยาศาสตร์อยา่ งนกั วิทยาศาตร์ชาวกรีกซ่ึงมีชีวิตอยใู่ นช่วง 384-322 ปี ก่อนคริ สต์ศักราชอย่าง อริ สโตเติล นั่นเอง ซ่ึงเขาเป็ น ผเู้ ชี่ยวชาญรอบดา้ นในหลายสาขา เช่น ดาราศาสตร์ ฟิ สิกส์ วรรณกรรม และชีววิทยา ไหวพริบของอริสโตเติลน้ันทาให้เขาไดช้ ่ือว่าเป็ นศิษยเ์ อกของ อจั ฉริยะ อยา่ งเพลโต ต้งั แต่อยใู่ นวยั 18 ปี โดยผลงานท่ีเด่นที่สุดของเขา เห็นจะเป็ นด้านชีววิทยา ซ่ึงเขาเป็ นผูจ้ าแนกประเภทของสัตว์ตาม ลกั ษณะออกเป็ น 2 ประเภท คือ พวกท่ีมีกระดูกสันหลงั และพวกที่ไม่มี กระดูกสันหลงั ทาให้ผูค้ นนบั ถือความสามารถจนไดเ้ ป็ นพระอาจารย์ และพระสหายสนิทของพระเจา้ อเลก็ ซานเดอร์มหาราช


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook