Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 5S +1S manual

5S +1S manual

Published by Azjargal Baatar, 2022-01-01 14:39:16

Description: 5S +1S manual

Search

Read the Text Version

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . 5S+1S МЕНЕЖМЕНТИЙН ГАРЫН АВЛАГА Улаанбаатар 2019 он 1 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . ХАМТДАА СУРГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНДЭЭ 5S+1S МЕНЕЖМЕНТИЙГ НЭВТРҮҮЛЬЕ. 5S+1S МЕНЕЖМЕНТИЙН ГАРЫН АВЛАГА Хянасан: Захирал Н. Наранбаатар Боловсруулсан: Б. Азжаргал Дэмжих багийн гишүүд: Ю. Даваадулам Д. Лхагвасүрэн С. Туяа П. Ганхүлэг (Хуулбарлахыг хориглоно) 2 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . ГАРЧИГ ҮНДЭСЛЭЛ............................................................................................. 4 5S+1S БҮРЭЛДЭХҮҮН........................................................................... 5 5S+1S ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ...................................................................... 6 ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН..................................................................... 7 5S+1S НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТУУД ................................. 8 1S-SEIRI ................................................................................................. 9 2S - SEITON ......................................................................................... 10 3S - SEISOU ......................................................................................... 11 4S - SEIKETSU..................................................................................... 12 5S -SHUKANKA.................................................................................... 13 SAFETY – АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ............................................................ 14 5S+1S БИЗНЕС ЖУРАМ, ПРОЦЕСС.................................................. 15 АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ: .................................................................. 16 САЙН ТУРШЛАГУУДЫН ЗУРГУУДААС.............................................. 17 3 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . ҮНДЭСЛЭЛ ДЭМБ-ын тодорхойлсноор “Эрүүл байна гэдэг нь зөвхөн өвчин эмгэггүй байх төдийгүй оюун санаа, нийгэм, сэтгэл зүйн хувьд сайн сайхан байхыг хэлнэ\" гэсэн байдаг. Ийм учраас бүх нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах ДЭМБ- ын зорилгод хүрэхийн тулд өвчлөлийг бууруулахаас гадна нийгмийн болон сэтгэцийн эрүүл мэндэд нөлөөлж буй сөрөг хүчин зүйлсийг бууруулах хэрэгтэй. Орчны эрүүл ахуйн асуудалд дараах зүйлс хамрагдах ба ус, агаар, хөрс, АЖЛЫН БАЙР, гэр орон байдаг. Хүний орчны аюулгүй байдлыг хангахын тулд амьдарч, ажиллаж буй нийгэм- эдийн засгийн, сэтгэл зүйн, хууль эрх зүйн гэх мэт хүрээлэн буй бүхий л орчин хүмүүсийн сайн сайхан байдлын хэрэгцээнд нийцүүлэх олон нийтийн оролцоог бий болгосон компанит ажлуудыг зохион байгуулж, нийгмийн хариуцлагыг өндөр түвшинд хүргэх нь чухал байна. Эрүүл байх нь хүний амьдралын хамгийн үнэ цэнэтэй зүйл, нийгмийн нөөц баялаг мөн. ДЭМБ-ын тодорхойлсноор “Эрүүл мэнд” бол амьдралын чанарын тусгал бөгөөд зөвхөн өвчингүй байхаас хамаагүй өргөн хүрээний ойлголт юм. Хүн өөрөө нийгмийн үнэт баялаг болохын хувьд эрүүл мэндийн асуудал, эрүүл аж төрх, эрүүл энх амьдрах, ажиллах баталгааг хувийн хариуцлагаас эхлэх зайлшгүй шаардлага гарч байна. Зөвхөн таатай орчин бүрдсэн нөхцөлд л хүн эрүүл мэндээ удаан хугацаанд хадгалах боломжтой болно. Хүний хөгжлийн тогтвортой байдлыг хангах ялангуяа нийгмийн бодлогод харилцан бие биенээ дэмжих, Маслоугийн эрэмбийн хэрэгцээний онолыг амьдралд бүрэн утга төгөлдөр хэрэгжүүлэхэд бүтцүүдийн хамтын ажиллагаа чухал хэрэгтэй. Багш, ажилтан, ажиллагсад, оюутнуудын эрүүл мэндэд орчноос хамаарсан сөрөг нөлөөллийг багасгахын тулд бодлогоор дэмжих ёстой. Орчны эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлуудад дараах хүчин зүйлүүд нөлөөлж болох ба үүнд аливаа асуудлыг шийдвэрлэх эмх цэгцгүй байдал, тодорхойгүй байдал, хүрээлэн буй орчны эмх цэгц, цэвэр байдал, үйл ажиллагааны улмаас гарч буй хог хаягдал, хэрэгцээнд нийцээгүй стандартын бус хэрэглэгдэхүүн, аливаа хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлээгүйгээс гарч болох эрсдэл зэрэг юм. Энэхүү асуудлыг зүй зохистойгоор шийдвэрлэх арга зам нь 5S+1S менежментийг хэрэгжүүлэхэд оршиж байгаа ба амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд багш, ажилтан, ажиллагсад, оюутнууд бүрийн манлайлал чухал үүрэгтэй юм. Энэхүү удирдамжийг АШУҮИС-н Сувилахуйн сургуулийн нийт багш, ажилтнууд, оюутнууд дагаж мөрдсөнөөр бид бүхний хүсэн хүлээж буй эмх цэгцтэй, эрүүл, аюулгүй орчин, хамт олны эерэг уур амьсгал нөхцөлдөн бүрэлдэн сургуулийн нүүр царай, дүр төрхийг илэрхийлэх болно. 4 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . 5S+1S БҮРЭЛДЭХҮҮН 5 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . 5S+1S ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 5S+1S нь Seiri (arrangement) Цэгцлэх, Seiton (organize) Нягт нямбай байх, Seisou (cleaning) Цэвэрлэх, Seiketsu (clean) –Хэвшүүлэх, Shukanka (habit) Зуршил болгох, Safety – Аюулгүй байдал гэсэн зарчим юм. 5S+1S – ийг зохион байгуулах зорилго нь ажлын орчинг эмх цэгцтэй, цэвэр байлгах, төрөл бүрийн хог хаягдлыг ангилан ялгаж, сургуулийн багш, ажиллагсад, оюутнуудын аюулгүй байдлыг хангахад оршино. (Сэтгэц -нийгэм- эдийн засгийн, хууль эрх зүйнм аюулгүй орчин) Стандартаар үйл явцыг хэрхэн хийх ёстой вэ? Ажлын байранд менежерүүд хэрхэн 5S+1S- ийг чадавхитай хийх вэ? 5S+1S-ийн онцлог 5S+1S нь ёс суртахууны түвшинг харуулдаг 5S +1Sнь ажлын байрны менежментийн түвшинг харуулдаг 5S+1S -н онол нь амархан ойлгогдож, нүдэнд ил харагддаг 5S+1S -ийг хэвшүүлэх нь чухал байдаг 6 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН Шууд нөлөө: Халдварын Шууд бус нөлөө: эрсдэл болон хог хаягдлыг Менежментийн чанарыг бууруулах сайжруулах Багш, ажилчдын Зохион байгуулалтад хувийн алдаанаас харилцааны ур сэргийлдэг чадварыг нэмэгдүүлдэг Оюутнуудыг ямар Багийн ахлагчийн нэгэн аюул ослоос менежментийн хүчин чадлыг сайжруулдаг сэргийлдэг Хог хаягдлын цэгийг Багийн гишүүдийн тодорхой болгодог асуудлыг шийдвэрлэх Ашигтай талбайг бий хүчин чадлыг болгодог нэмэгдүүлдэг Ажилчдын сэтгэлгээг хараат байдлаас өөрчлөх Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлдэг 7 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . 5S+1S НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТУУД SEIRI (ангилах), SEITON (байрлуулах), SEISOU (сайжруулах), SEIKETSU (стандартчилах) үйл ажиллагааг тус тусад нь хийж гүйцэтгэх нь 5S –ийн хамгийн чухал юм. Хэдийгээр SEIRI болон SEITON нь ихэвчлэн ижилхэн үйл ажиллагаатай боловч 5S-ийг тус тусад нь гүйцэтгэх нь чухал байдаг. SEIKETSU нь SEIRI, SEITON, SEISOU –г төгс хийж гүйцэтгэснээр сайн болдог. SHUKANKA бол тодорхой түвшин бүрийн хийж буй зүйлд хэрэгтэй. Safety нь 5S-н гүйцэтгэлийг эргэн хянах, орчны болоод хүмүүс хоорондын харилцааны хэв маягийн аюулгүй байдлыг хангах юм. SEIRI: Хэрэгтэй болон хэрэггүй зүйлсийг тус тусад нь ангилах SEITON: Хэрэгсэл бүрийг хаана хэрхэн байршуулах, шаардлагатай тохиолдолд цаг хугацааг хэмнэх ач холбогдолтойгоор шийдвэрлэх SEISOU: Цэвэрлэгээг хийж, ямар ч хог хаягдалгүй болсон байх ба нарийвчлан шалгах SEIKETSU: SEIRI, SEITON, SEISOU-г төгс хийж, цэвэр байдлыг хадгалах SHUKANKA: Хийгдэж буй үйл ажиллагааг зуршил болгох SAFETY: 5S үйл ажиллагааны явцад сэтгэц- нийгэм – эдийн засаг – хууль эрх зүйн орчны аюулгүй байдлыг нь дэмжих, хадгалах, чиглүүлэх 8 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . 1S-SEIRI 9 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . 2S - SEITON 10 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . 3S - SEISOU 11 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . 4S - SEIKETSU 12 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . 5S -SHUKANKA 13 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . SAFETY – АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ SAFETY буюу аюулгүй байдлыг 5S хэрэгжүүлэх шат бүрт орчны болон сэтгэл зүйн аюулгүй байдлыг хангах, аливаа эрсдлээс сэргийлэх, хүмүүс хоорондын харилцаа, ажлын байрны соёл, таатай уур амьсгалыг бий болгох юм. 14 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . 5S+1S БИЗНЕС ЖУРАМ, ПРОЦЕСС Эрүүл аюулгүй байдлын илүү үр ашигтай үйл ажиллагааны журам, арга барил сайжирсан байх → 5S+1S үйл ажиллагааг чиглүүлэх 5S+1S хэрэгжүүлэлтийн бизнес процессын урсгал Дүгнэх 5S+1S үйл явцын сайжруулан хэрэгжүүлэх 5S+1S үйл явцыг сайжруулах 5S+1S-н үйл Үйл ажиллагааг Арилгаж болно. ажиллагааны ангилах Нэгтгэж болно. хэтийн төлөв (Sort) Системтэй болно. Үйл ажиллагааг тэгш Харагдахуйц болно. оновчтой болгох Алдааг багсгана. (Straighten) Цэвэрлэх ажиллагаа (Shine) Асуудлыг тодорхойлох Үйл ажиллагаанд задлан шинжилгээ хийх 15 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ: 1. Токиогийн НАС-ын сургалтын эмнэлгийн 5S дэмжих зөвлөлийн удирдамж, журам 2. Handa Yujiro профессорын лекцийн материал 3. TQM-KAIZEN(CQI)-5S book. Handa Yujiro. 16 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . САЙН ТУРШЛАГУУДЫН ЗУРГУУДААС 17 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . ТЭМДЭГЛЭЛ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ......... 18 5S+1S дэмжих зөвлөл

5S+1S менежментийг хамтдаа хэрэгжүүлье . 19 5S+1S дэмжих зөвлөл


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook