Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore SIDM ANNUAL report 2019

SIDM ANNUAL report 2019

Published by nursewc328, 2021-08-19 14:04:27

Description: SIDM ANNUAL report 2019

Search

Read the Text Version

Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT 2019 SIRIRAJ DIABETES CENTER OF EXCELLENCEส า ร บั ญ 01 สารจากผู้บรหิ าร 19 การจัดอบรมเชิงปฏบิ ัติการเพือ เพิมพูนความรแู้ ละการจัดการดูแล Message from CEO ผ้เู ปนเบาหวาน Update Diabetes Management and Holistic Care  0 2 สารจากประธานศูนย์ 20 ทมี ดเู เลเท้าเบาหวานสหสาขา Message from Chairman ศิรริ าช (SIDILECT) Siriraj Interdisciplinary Diabetic Lower Extremity Care Team 03 การใหค้ วามรเู้ เละสร้าง 21 Siriraj Diabetes Collaborative and ทักษะการดูเเลตนเอง Research Meeting สําหรับผ้เู ปนเบาหวาน DSMES Service 05 การลงทะเบยี นผูเ้ ปนเบาหวาน 2 2 Publication and  เเละการตรวจคัดกรอง Presentation Siriraj Registry and Complications Assessment 09 ค่ายเบาหวานสาํ หรบั ผูเ้ ปน 25 เยียมชมศูนยเ์ บาหวานศิรริ าช เบาหวานชนิดที 2 Visited SiDM 2018-2019 Diabetes camp with people with type 2 Diabetes 10 โครงการการใหค้ วามรูเ้ เละ 2 8 ความรว่ มมือภายในประเทศ National Collaboration พัฒนาทักษะการดูเเละตนเอง สําหรบั กลมุ่ เสยี งฯ Diabetes Prevention Education and Skill Developing Program for Self-care in People at Risk 11 คา่ ยเบาหวานศิรริ าช ครังที 16 30 ความร่วมมอื ในระดบั นานาชาติ Siriraj Diabetes Camp 16th International Collaboration 12 หลักสตู รประกาศนยี บัตร 3 2 คณะทาํ งานศูนย์เบาหวานศิริราช ผใู้ ห้ความรเู้ บาหวาน Working Team of SiDM Certified Diabetes Educator Program SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019

สารจากผู้บรหิ าร รศ.นพ.วศิ ิษฎ์ วามวาณิชย์ \"โรงพยาบาลศริ ริ าช คณะแพทยศาสตรศ ริ ริ าชพยาบาล มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล ใหก ารดแู ลรกั ษาผเู ปน เบาหวานและผทู มี่ ภี าวะแทรกซอ นจากโรคเบาหวานเปน จาํ นวนมากในทกุ ป เมอ่ื วนั ที่ 14 พฤศจกิ ายน ผอู้ ํานวยการโรงพยาบาลศิรริ าช 2561 ไดเ ปด สาํ นกั งานศนู ยค วามเปน เลศิ เบาหวานศริ ริ าชอยา งเปน ทางการ จนถงึ วนั นค้ี รบ 1 ป โดยเหน็ การทาํ งานรว มกนั ของผเู ชยี่ วชาญดา นเบาหวานทกุ ดา น ทง้ั งานการบรกิ าร งานการเรยี นการสอน และ งานการวจิ ยั เพอ่ื ประโยชนส งู สดุ แกผ เู ปน เบาหวานบนเเนวคดิ ทว่ี า “แมเ ปน เบาหวาน กม็ คี วามสขุ ได” ซงึ่ หมายถงึ การใหบ รกิ ารเพอ่ื สง เสรมิ ใหผ เู ปน เบาหวานมศี กั ยภาพในการดแู ลควบคกู บั การรกั ษา เพอื่ มงุ สู ความยง่ั ยนื ในการใหบ รกิ ารรกั ษาพยาบาล ดว ยการบรู ณาการรว มกนั แบบสหสาขาวชิ า มสี มั พนั ธภาพเชอื่ ม โยงกบั หนว ยงานภายนอกทง้ั ในและตา งประเทศ มกี ารพฒั นาศกั ยภาพของบคุ ลากรอยา งตอ เนอื่ ง โดยศนู ย เบาหวานศริ ริ าชเปน สมาชกิ สหพนั ธเ บาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation,IDF) เเละ คณะแพทยศาสตรศ ริ ริ าชพยาบาลไดป ระกาศนยี บตั รรบั รองใหเ ปน IDF centre of excellence in diabetes care and education จากสหพนั ธเ บาหวานนานาชาติ เปน เวลา 2 ป (2018 – 2019) ซงึ่ เปน การพฒั นาทยี่ งั ยนื เพอื่ เปา หมายใหก บั ผปู ว ยและครอบครวั สามารถดแู ลตนเองไดใ นเกณฑท เ่ี หมาะสม เฉพาะบคุ คล มสี ขุ ภาวะทด่ี แี ละปอ งกนั ภาวะแทรกซอ นในระยะยาวไดเ พม่ิ ขนึ้ ผมขอยนิ ดใี นความกา วหนา ของทมี เบาหวานศริ ริ าชและจะสนบั สนนุ ใหศ นู ยเ บาหวานศริ ริ าชไปสหู มายทต่ี งั้ ไวเ เละพฒั นาตอ ไป\" \"ศนู ยค วามเปน เลศิ เบาหวานศริ ริ าชไดม กี ารทาํ งานรว มกนั ทงั้ หนว ยงานภายในทมี งานวจิ ยั Siriraj Center of Research Excellence for Diabetes and Obesity Research (SiCORE-DOR) , ทมี การ เรยี นการสอน (Certified diabetes educator Program Faculty of Medicine Siriraj Hospital) และ การศกึ ษาหลงั ปรญิ ญา, ทมี การใหบ รกิ าร (Siriraj Collaborative Framework for Diabetes Care (SCFD)) , สาขาวชิ าตอ มไรท อ และเมตะบอลสิ ม ภาควชิ าอายรุ ศาสตร, สาขาวชิ าตอ มไรท อ และเมตาบอลสิ ม ภาควชิ ากมุ ารเวชศาสตร, ภาควชิ าสตู ศิ าสตร- นรเี วชศาสตร, ฝา ยการพยาบาล, ฝา ยโภชนาการ และฝา ย เภสชั กรรม เพอ่ื ผเู ปน เบาหวาน อกี ทงั้ การทํางานในปน ี้ ไดท ํางานรว มกบั หนว ยงานภายนอก อาทเิ ชน - การประชมุ Research Collaboration- บรษิ ทั น้ําตาลราชบรุ ี จาํ กดั Future project - Effect of Allulose on glucose homeostasis and GLP1 level in patients with type 2 diabetes รศ.นพ.เชดิ ชยั นพมณีจาํ รสั เลิศ - การประชมุ เรอื่ งเทคโนโลยสี ง่ิ ทอ Nano zinc Opportunity การนาํ มาใชเ ปน วสั ดสุ ําหรบั รองเทา เบาหวาน รองผอู้ ํานวยการโรงพยาบาลศิรริ าช และอปุ กรณเ สรมิ ตา งๆ, การทําวจิ ยั แงก ารหายของแผล รว มกบั บรษิ ทั เพอรม า ครอปเปอรเ รชนั่ จาํ กดั - การประชมุ เพอื่ พฒั นาดา นอาหารกบั องคก รเอกชนทเ่ี กยี่ วขอ ง หนว ยงานของรฐั เปน ตน - เขา รว มทํา workshop ออกแบบโครงการนวตั กรรมบรกิ าร ในหวั ขอ Sensory Discovery: The First Step for Innovation Service Design ทม่ี หาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร          การเขา รว มประชมุ กบั หนว ยงานภายนอกทง้ั นเี้ พอ่ื เปน การบรู ณาการแผนกจิ กรรมตา งๆ ของศนู ย เบาหวานศริ ริ าช นําไปสกู ารวจิ ยั และนวตั กรรมตา งๆ เพอื่ เปา หมายผเู ปน เบาหวานสามารถดํารงชวี ติ ได อยา งมสี ขุ ภาวะและบรรลเุ ปา หมายทางการแพทย\" 1

สารจากประธานศูนยฯ์ รศ.พญ.สภุ าวดี ลิขติ มาศกลุ \"หลงั จาก 14 พฤศจกิ ายน 2561 ทไ่ี ดม กี ารเปด สาํ นกั งานศนู ยค วามเปน เลศิ เบา หวานศริ ริ าชแหง ใหม ณ ตกึ หอพกั พยาบาล 1 ชน้ั 1 ผา นมา 1 ปใ นการใหบ รกิ าร ประธานศูนยเ์ บาหวานศิรริ าช เพอ่ื สง เสรมิ ใหผ เู ปน เบาหวานมศี กั ยภาพในการดแู ลตนเองควบคกู บั การรกั ษาของ แพทย โดยมกี ารบรกิ ารใหค วามรู Diabetes Self-Management Education and Support (DSMES) โดยทมี สหสาขาวชิ าชพี ทส่ี ําเรจ็ การศกึ ษาในหลกั สตู รประ กาศณยี บตั รผใู หค วามรเู บาหวาน (Siriraj Certified Diabetes Educator) ไดเ เก พยาบาลจากฝา ยการพยาบาล เภสชั กรจากฝา ยเภสชั กรรม นกั โภชนาการจากฝา ย โภชนาการ และนกั โภชนาการ นกั สขุ ศกึ ษาจากศนู ยเ บาหวานทสี่ ลบั หมนุ เวยี นมา รว มใหบ รกิ าร เปน ผใู หค วามรู เปน โคช แกผ เู ปน เบาหวานทม่ี ารบั บรกิ ารรายบคุ คล รายกลมุ ยอ ย ในวนั เเละเวลาราชการ รวมทง้ั การใหบ รกิ ารลงทะเบยี นตรวจคดั กรอง ภาวะแทรกซอ น ตา ไต เทา การรว มสอนผปู ว ยเบาหวานจากหอผปู ว ยใน ในเรอื่ ง survival skills การตรวจระดบั น้ําตาลปลายนวิ้ ดว ยตนเอง เทคนคิ การฉดี อนิ ซลู นิ การเเกไ ขนํา้ ตาลตา่ํ -สงู กอ นกลบั ไปดเู เลตวั เองทบ่ี า น ศูนยเ บาหวานศริ ริ าช ไดรบั ความรว มมอื จากทกุ ๆฝายรวมทั้งอาจารยแพทยที่ดแู ลเบาหวาน ภาควชิ าตางๆ ท่ีรว มกนั สงผู เปน เบาหวานมารบั บรกิ ารเพิ่มขึ้นเร่อื ยๆ รวมท้งั มารวมกันวางแผนการดาํ เนนิ งานตางๆ ท้งั น้ี รายงานฉบบั นี้ไดร วบรวมผล งานตลอด 1 ปท ่ผี านมาทที่ ุกฝายไดร วมกนั สรางสรรคเ พ่อื ผูเปน เบาหวานศริ ิราช และเพ่อื นาํ ไปสูการเปนรูปแบบการใหบ รกิ าร ตอ ไป ศูนยเบาหวานศริ ริ าช ขอขอบพระคุณทุกฝายทีร่ ว มกนั ดําเนินการเพอื่ บรรลุตามพนั ธกิจและวิสัยทศั นที่กาํ หนด นําไปสู เปาหมายเพอ่ื ใหผูเ ปน เบาหวานสามารถดาํ รงชีวติ ไดอยา งมสี ุขภาวะและบรรลเุ ปาหมายทางการแพทย\" 2

การบรกิ าร –การให้ความรูแ้ ละสรา้ งทักษะการ Diabetes Self – Management ดแู ลตนเองสาํ หรบั ผเู้ ปนเบาหวานและญาติ Education and Support (DSMES) ศูนยเบาหวานใหบริการ การใหความรูและสราง ทักษะการดูแลตนเองสาํ หรับผูเปนเบาหวานและญาติ รวมทัง้ มีการใชห ลกั การ stage of Change Model, Diabetes Self Management Education and Motivation interview, Mindfullness มาเปน หลกั Support (DSMES) โดยผูใหความรูจากทีมสหสาขา ในการ coaching and balancing เพ่ือใหผ เู ปน เบา วิชาชีพท่ีผานการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู หวานสามารถดูแลตนเองไดอ ยา งถกู ตอ ง มคี วามสมดลุ ใหความรูเบาหวานคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ความพอเหมาะพอดี เเละมีทักษะการจัดการตนเอง (Certified Diabetes Educator Program, โดยเฉพาะในสวนทีเ่ รยี กวา “Survival skills” ในชว ง Faculty of Medicine Siriraj Hospital)  เนนให ตนเเละ continuing education ในระยะตอมาอยา ง ความรูในการดูแลตนเองสาํ หรับผูเปนเบาหวานแบบ ตอเนอ่ื ง องครวมตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบดวย การประเมิน (Assessment) การตงั้ เปาหมาย(Setting Goal) การวางแผน (Planning) การปฏิบตั ิ (Action) การประเมนิ และตดิ ตามผล (Evaluation) 3

สถติ กิ ารใหบ้ รกิ าร DSMES เดอื นมกราคม – เดอื นกันยายน 2019 หมายเหตุ เรมิ เกบ็ ขอ้ มลู การใหค้ วามรู้สาํ หรบั ญาตติ ังแต่เดอื นมถิ นุ ายน 2562 4

ศูนย์เบาหวานศิริราชให้บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังโรคเบาหวาน และทำการลงทะเบียนผู้เป็น เบาหวาน (Diabetes Registry) อย่างต่อเนื่องทุก 1 ปี เพ่อื เปน็ ฐานขอ้ มลู ด้านการวจิ ัยและใช้ในการพัฒนาการบริการผู้เป็น เบาหวาน โดยระบบการคดั กรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานประกอบด้วย 1. การตรวจคดั กรองปญั หาเทา้ เบาหวานและการตรวจประเมินหลอดเลอื ดแดงส่วนปลาย (Ankle- brachial index test ) ในผู้เป็นเบาหวานท่ีมขี ้อบ่งชี้ 2. การตรวจคดั กรองภาวะแทรกซ้อนที่จอตาโดยใช้ fundus camera ซง่ึ เปน็ ความร่วมมือกับภาควชิ า จักษุ หากพบความผิดปกติจะนัดหมายผู้ป่วยตรวจซ้ำกับจกั ษแุ พทย์ 3. การประเมินภาวะ albuminuria โดยแนะนำการสง่ ตรวจในผเู้ ป็นเบาหวานทย่ี งั ไม่ไดร้ ับการตรวจ ประจำปี สถิติจำนวนผทู้ ่มี ารับบริการในชว่ งที่ผ่านมา ตง้ั แต่ เดือนมกราคม 2562 ถึง เดอื นกันยายน 2562 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. รวม การตรวจคัดกรองปัญหา 160 146 239 129 208 146 183 246 319 1,776 เท้าเบาหวาน การตรวจคัดกรอง 46 46 82 31 73 51 51 102 121 603 ภาวะแทรกซอ้ นทีจ่ อตา ตรวจประเมินหลอดเลือด 32 19 25 13 27 16 19 25 24 200 แดงสว่ นปลาย (ABI) หากผลการตรวจตาปกติและหรอื ความเส่ยี งในการเกิดแผลท่เี ท้าต่ำ ศูนย์เบาหวานจะทำการนดั หมายให้ผู้ปว่ ยมา ตรวจคดั กรองอีกครง้ั ในปีถัดไป หากพบความผิดปกติจะสง่ ต่อแพทยเ์ ฉพาะทาง ทั้งนี้ ผู้เป็นเบาหวานทม่ี ารบั บรกิ ารที่ศนู ย์ จะได้รบั รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีกลับไปซึง่ ผเู้ ป็นเบาหวานสามารถนำผลการตรวจฉบับน้ไี ปให้แพทย์ท่ีทำการ รกั ษาดูวา่ ผลการตรวจสขุ ภาพเป็นอย่างไร นอกจากน้ี แพทยส์ ามารถเข้าดูข้อมลู การตรวจภาวะแทรกซ้อนเบาหวานในเวช ระเบียนอเิ ล็กโทรนคิ ของโรงพยาบาลศิรริ าชได้ โดยรายงานการตรวจสขุ ภาพประจำปี ประกอบด้วย 1. ขอ้ มูลสุขภาพในวันทมี่ ารบั บริการ 2. ผลการประเมินภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ตา ไต เทา้ พร้อมคำแนะนำ 3. ผลการตรวจทางห้องปฏบิ ัติการ 5SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019

6

การลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวานถึงปัจจุบัน (31 ธ.ค. 2018) มีจำนวน 2,183 ราย ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการ ลงทะเบยี นสามารถนำมาชว่ ยในการพัฒนาระบบบริการผเู้ ป็นเบาหวาน และเปน็ ขอ้ มูลสำหรบั ต่อยอดงานวจิ ยั ในอนาคต นำไปสู่การพัฒนาดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ข้อมูล baseline ของผู้เป็นเบาหวานที่ได้รับการ ลงทะเบียนในแต่ละปตี อ่ เน่ืองเม่ือส้นิ สุดปี 2018 แสดงดังตารางต่อไปน้ี 2015 2016 2017 2018 (n=712) (n=350) (n=581) (n=540) Clinic, n(%) 709 (99.6) 252 (72) 241 (41.5) 58 (10.7) General Practitioner 2 (0.3) 28 (8) 160 (27.5) 364 (67.4) Internal Medicine - 67 (19.1) 156 (26.9) 53 (9.8) Continuing Care Clinic - 18 (3.3) Diabetes Clinic - - 5 (0.9) 46 (8.5) Other 66±10 - - 63±10.5 59±12 Age (years) 481 (67.6) 225 (64.3) 62±12 301 (55.7) Female (%) 26±4.4 26.2±4.2 349 (60.1) 26.4±4.7 BMI (kg/m2) 26.6±4.7 BMI, n (%) 184 (25.8) 82 (23.4) 123 (21.2) 112 (20.7) <23 (kg/m2) 161 (22.6) 69 (19.7) 98 (16.9) 109 (20.2) 23-24.9 (kg/m2) 238 (33.4) 137 (39.1) 228 (39.2) 195 (36.1) 25-29.9 (kg/m2) 123 (17.3) 61 (17.4) 113 (19.4) 95 (17.6) ≥ 30 (kg/m2) Current smoking, n (%) 32 (4.5) 20 (5.7) 31 (5.3) 38 (7) Comorbidity, n (%) Hypertension 612 (86) 281 (80.3) 472 (81.8) 390 (72.2) Dyslipidemia 654 (91.9) 323 (92.3) 522 (89.8) 462 (85.6) Coronary artery disease 19 (2.7) 12 (3.4) 31 (5.3) Cerebrovascular disease 23 (3.2) 46 (7.9) 38 (7) Duration of DM (years) 8.5 (4.4,13.5) 6 (1.7) 6.3 (2.2,13.3) 42 (7.8) Type 2 diabetes 712 (100%) 7.3 (3.2,12.2) 575 (99) 5.9 (0.8,12.3) Type 1 diabetes 349 (99.7) 532 (98.5) - 1 (0.2) 5 (0.9) SBP (mmHg) - DBP (mmHg) 133±14 133±15 133±16 Fasting plasma glucose (mg/dL) 77±10 133±15 77±11 77±11 HbA1c (%) 142±42 77±10 142±42 155±62 Triglyceride (mg/dL) 7.2±1.3 142±42 7.6±1.7 8.1±2.2 HDL (mg/dL) 117 (85,160) 7.4±1.8 131 (95,179) 126 (93,180) LDL (mg/dL) 55±13 126 (90,172) 52±13 50±14 eGFR (ml/min/m2) 100±30 54±16 96±36 97±40 75±21 100±34 77±24 82±24 78±21 7SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019

eGFR, (ml/min/m2), n (%) 157 (22.1) 57 (16.3) 22 (14.1) 73 (13.5) 30-59 4 (0.6) 6 (1.7) 3 (1.9) 12 (2.2) 29-15 2 (0.3) <15 - - - 455 (63.9) Metabolic control achievement 225 (64.3) 372 (64.4) 339 (62.8) BP < 140/90, n (%) 195 (27.4) HbA1c, n (%) 353 (49.6) 93 (26.6) 141 (24.3) 94 (17.4) 311 (43.7) 166 (47.5) 242 (41.7) 206 (38.1) <6.5 % 179 (51.1) 337 (58) 307 (56.9) <7 % 585 (82.2) 486 (68.3) 295 (84.3) 471 (81.1) 428 (79.3) LDL < 100 mg/dL (%) 136 (19.1) 205 (58.6) 311 (53.5) 275 (50.9) Glucose lowering therapy, n (%) 66 (18.9) 105 (18.1) 107 (19.8) 8 (1.1) 12 (3.4) 39 (6.7) 54 (10) Metformin 39 (5.5) 15 (4.3) 21 (3.6) 19 (3.5) Sulfonylurea 22 (3.1) 26 (7.4) 85 (14.6) 120 (22.2) Thiazolidinedione DPP4 inhibitor 159 (22.3) 82 (23.4) 162 (27.9) 211 (39.1) Alpha-glucosidase inhibitor 215 (30.2) 89 (25.4) 143 (24.6) 172 (31.9) Insulin 98 (13.7) 42 (12) 61 (10.6) 106 (19.6) No. of oral antidiabetic drug, n (%) 339 (55.4) 186 (66.2) 319 (67.6) 267 (49.4) 1 2 281 (87) 456 (87.4) 407 (75.4) ≥3 ACEI/ARB therapy in patient with HT, n (%) 302 (86.3) 495 (85.2) 490 (90.7) Statin therapy in patient with DLP, n (%) 555 (84.9) 38 (12.6) 76 (15.4) 68 (12.6) 7 (2.3) 25 (5) 33 (6.2) Chronic diabetes complication 583 (81.9) 158 (45.1) 403 (69.4) 418 (77.4) No. of DR screening within 1 year, n (%) 36 (22.8) 102 (25.3) 93 (17.2) DR screening, n (%) 67 (11.5) 3 (1.9) 35 (8.7) 28 (5.2) Mild to moderate NPDR 15 (2.6) 350 (100) 581 (100) 540 (100) Severe NPDR/PDR 84 (11.8) 11 (3.1) 38 (6.5) 44 (8.1) No. of microalbuminuria screening within 1 17 (20.2) 3 (0.9) 4 (0.7) 6 (1.1) year, n(%) 4 (4.8) Microalbuminuria screening, n (%) 712 (100) MAU/cr 30-300 43 (6) MAU/Cr > 300 2 (0.3) No. of Foot examination within 1 year, n (%) Abnormal monofilament testing, n (%) Amputation, n (%) 8

ค่ายเบาหวานสาํ หรับผู้เปน เบาหวานชนิดที 2 ป 2018-2019 Diabetes camp with people with type 2 Diabetes ศนู ยเบาหวานศิริราช รว มกบั สาขาวิชาตอ มไรท อ และเมตะบอลิสม ภาควชิ าอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศ ิริราชพยาบาล จัดอบรมการให ความรสู ําหรับผเู ปน เบาหวาน ญาติ และผดู ูแล โครงการ “คา ยเบาหวาน สําหรับผูเ ปน เบาหวานชนดิ ที่ 2 ป 2562” จํานวน 4 รุน เพื่อใหผูเปน เบา หวาน ญาติ และผดู แู ล มีความรู ความเขาใจและทัศนคตทิ ี่ดี ตลอดจนมี ทกั ษะการควบคมุ เบาหวาน สามารถจดั การดแู ลตนเองได ควบคุมระดบั น้าํ ตาลในเลอื ดใหอ ยใู นเกณฑท เ่ี หมาะสมและชะลอการเกดิ ภาวะโรคแทรก ซอนตางๆ เพอ่ื ใหม ีคุณภาพชวี ิตทีด่ ีขึ้น จดั อบรม ณ หองประชุมจฬุ าภรณ และหอ งประชมุ 1514 อาคาร ๑๐๐ ป สมเดจ็ พระศรีนครนิ ทร การอบรมคา ยเบาหวานสําหรบั ผูเ ปนเบาหวานชนดิ ที่ 2 ป 2562 มี 4 รนุ ดังน้ี รนุ 1 วนั ท่ี 15 กุมภาพันธ 2562  มผี เู ขา รวมอบรม จาํ นวน 33    คน รนุ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  มีผเู ขา รว มอบรม จาํ นวน  29    คน รนุ 3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562    มีผเู ขา รว มอบรม จาํ นวน  27    คน รุน 4 วนั ท่ี 18 ตุลาคม 2562     มีผเู ขา รว มอบรม จํานวน  30    คน 9SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019 

โครงการให้ความรู้และพั ฒนาทักษะการดูแลตนเองเพื อปองกันโรคเบาหวาน สําหรับกลุ่มเสียงและบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่น 6 ป 2018-2019 Diabetes Prevention Education and Skill Developing Program for Self-care in People at Risk กจิ กรรมสาํ หรับผูเ ขา อบรม รนุ 6 แบง เปน 3 กลุม กลมุ ละไมเ กิน 30-40 คน ในแตละรนุ จะมีการอบรมทั้งหมด 6 ครัง้ ครัง้ ละ 3 ชว่ั โมง สลบั เปล่ยี นหมุนเวียนกันใน 1 ป โดยมีแพทยประจาํ บา นอายรุ ศาสตร ชั้นปท ี่ 1 รว มกับทมี สหสาขาวิชาชพี   ใหความรเู กยี่ วกับความสําคญั เเละวธิ กี ารปอ งกันโรคไมติดตอ เรอ้ื รัง เชน โรคเบาหวาน การออกกําลงั กาย และการทํากลมุ self-help group เพ่ือสรางพลงั และแรงจูงใจให คนไข ระยะเวลาการดําเนนิ การ เดอื นมิถุนายน 2561 – เดอื นกันยายน 2562 สถานท ี่ หอ งประชมุ ภายในคณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล หนว ยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยเ บาหวานศริ ริ าช โรงพยาบาลศริ ิราช คณะกรรมการการศกึ ษาหลงั ปรญิ ญา ภาควชิ าอายุรศาสตร สาขาวชิ าการบรบิ าลผูปว ยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร สาขาวชิ าโภชนาการคลินิก ภาควิชาอายรุ ศาสตร หนว ยพยาบาลดานปองกนั โรคและสง เสริมสขุ ภาพ งานการพยาบาล ตรวจรักษาผูปว ยนอก สาขาเวชศาสตรก ารกฬี า ภาควิชาศลั ยศาสตรอ อโธปดคิ สแ ละ กายภาพบําบดั จํานวนผูเขา รว มอบรมแบงตามกลุม ดงั น้ี 1.กลุม A       มีผูเขารว มอบรม จํานวน    27    คน 2.กลุม B       มผี ูเ ขารว มอบรม จาํ นวน    28    คน 3.กลมุ C       มีผูเขารวมอบรม จํานวน    23 คน                    รวมทงั้ หมด จํานวน 78    คน 10

ค่ายเบาหวานศิริราช ครังที 16 16th Siriraj Diabetes camp ณ เขอื นศรนี ครนิ ทร์ อ.ศรสี วสั ดิ จ.กาญจนบรุ ี วนั ท ี 1-5 เมษายน 2019 คายเบาหวานศิริราช เปนคา ยการเรยี นรูสําหรับผูเปนเบาหวาน ชนดิ ที่ 1 และทมี สหสาขา เริม่ จดั ครั้งแรกในป 2533 โดยในปน ้ีเปน การ จัดคายเบาหวานศริ ิราชคร้งั ที่ 16 ระหวางวนั ท่ี 1-5 เมษายน 2562 มีผู เขารวมคา ยทงั้ สิ้น 140 คน ภายในคายผเู ปนเบาหวานจะไดเรยี นรูเกย่ี ว กบั โรคเบาหวานและการดูแลตนเองท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิ ัติ คละ เคลา กันไป มีการบรรยายความรูด า นเบาหวาน การเจาะเลอื ดปลายนิ้ว และการแปลผล ฝก ฝนการนบั คารโบไฮเดรต และทบทวนเทคนคิ การฉดี อนิ ซูลนิ   นอกจากนี้ยังมีกจิ กรรมนนั ทนาการ ไดแ ก กิจกรรมจเู นยี รเ ชฟ การเลนกฬี า ท้งั น้ี การทผ่ี ูเ ปน เบาหวานมโี อกาสไดมาอยรู ว มกนั มกี าร เรียนรปู ญ หาจากเพือ่ นไปดว ยกัน จะทําใหผ เู ปนเบาหวานไมจ ํากัดตัว เองอยตู ามลําพงั สามารถสรางทศั นคตทิ ด่ี ดี า นตา งๆไดเ รยี นรูวธิ กี าร ปฏิบัติตัวทถี่ กู ตอง มปี ระสบการณในการดแู ลตนเองดขี น้ึ ทําใหผูเปน เบาหวานมคี ุณภาพชวี ติ ที่ดีขน้ึ การจัดคา ยในปนี้ยงั คงรูปแบบ 3 in 1 Siriraj Diabetes School Camp ซ่ึงแบงออกเปน 3 คาย ไดแ ก คา ย 1 สาํ หรบั ผูเ ปนเบาหวานชนิดท่ี 1 และผเู ปนเบาหวานทร่ี กั ษา ดว ยการฉดี ยาอินซลู ิน   คา ย 2 สาํ หรับผปู กครองผูเขา คา ยเบาหวานศิรริ าช                คาย 3 ทมี สหสาขาวชิ าชพี ทดี่ แู ลผเู ปนเบาหวาน สรุปจํานวนผูเ ขา รวมคายเบาหวานศริ ริ าช ครง้ั ที่ 16  ดังนี้ 1. ผูเปนเบาหวาน (คา ย 1)    จํานวน 26  คน 2. พเ่ี ลย้ี งคาย      จาํ นวน 4   คน 3. ผปู กครองและผตู ดิ ตาม (คาย 2 )    จาํ นวน 35  คน           4. แพทยป ระจําบานตอ ยอด (คาย 3A)   จํานวน 15 คน           5. พยาบาลวิชาชพี (คาย 3A)             จาํ นวน   9  คน 6. นกั โภชนาการ (คา ย 3A)            จาํ นวน   5   คน 7. ทีมสหสาขาวิชาชพี (คา ย 3 B)        จาํ นวน  16  คน 8. ทมี อาจารยแ พทย                       จํานวน  19  คน 9. ทีมกิจกรรม                              จาํ นวน 9   คน 10. ทมี บรหิ ารจดั การ                      จาํ นวน   2   คน   รวมท้ังหมดจํานวน 140  คน คา ยนมี้ กี ารสํารวจผลประสบการณข องทมี เเพทยป ระจาํ บา นตอ ยอด ท่รี ว มทํางานในคายเเละการใชเ ทคโนโลยเี บาหวาน Continuos Glucose Monitoring (CGM) เเละ insulin port อีกดว ย 11SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019 

หลักสตู รประกาศนียบตั รผใู้ หค้ วามรูเ้ บาหวาน คณะแพทยศาสตรศ์ ิรริ าชพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรผูใหความรูเบาหวาน คณะ ในปก ารศกึ ษา 2561 มผี สู มคั รเขาเรียนในหลกั สตู ร แพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes จํานวน 21 คน เปนบคุ ลากรภายในคณะ 14 คน (พยาบาล Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj 10 คน นกั สุขศกึ ษา 2 คน นักวชิ าการโภชนาการ 1 คน Hospital)  ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ป เร่ิมเปดการเรียน เภสชั กร 1 คน) และบคุ ลากรภายนอกคณะ 7 คน (พยาบาล การสอนในปการศึกษา 2560 เปนหลักสูตรรวมสอน 6 คน นักสขุ ศกึ ษา 1 คน) โดยนกั ศกึ ษาท้ัง 21 คน ไดสําเรจ็ ระหวางศูนยเบาหวานศิริราช สาขาวิชา ฝายหรือหนวยงาน การศึกษาและรบั มอบประกาศนียบตั รเมอ่ื   12 กรกฎาคม ที่เก่ียวของภายในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดย 2562 ณ โถงจดั แสดงชน้ั 12 อาคารเฉลมิ พระเกยี รติ ๘๐ ศูนยเบาหวานศิริราชไดรับการรับรองเปน International พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) โดยรองศาสตราจารย Diabetes Federation Centre of Education ในป ดอกเตอร นายแพทยถ าวรชัย ล้มิ จนิ ดาพร รองคณบดี 2017  งานการศกึ ษาระดบั หลงั ปรญิ ญาใหเ กียรตเิ ปน ประธานในพิธี                 หลักสูตรฯ มุงหวังผลิตบุคลากรผูใหความรูเบาหวาน (Diabetes Educator) ที่มีความรูและทักษะในการสอนและ ในปน้มี ีการมอบใบทะเบยี นและเขม็ วิทยฐานะใหกบั ชวยเหลือดูแลผูเปนเบาหวานแบบองครวม วัตถุประสงค นักศึกษาหลักสตู รฯ รนุ 1 ปก ารศึกษา 2560 ท่ีไดป ฏิบตั ิงาน ของการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรน้ี มุงหวังวา ผูเรียนมี ให Diabetes self-management education and ความรูและความชํานาญข้ันสูงในการถายทอดความรูดาน support ใหคําปรกึ ษาแกผูเ ปนเบาหวานและครอบครัว ท้ัง เบาหวานและสามารถสรางทักษะในการจัดการตนเองใหกับ แบบรายเดีย่ วและรายกลมุ เพ่อื ดํารงไวซึง่ ศักยภาพและความ ผูเปนเบาหวานและครอบครัว  สามารถนาํ ทฤษฎีในการปรับ ชาํ นาญเฉพาะดาน ตามเกณฑท ่ีหลักสูตรฯ กาํ หนด โดย เปลี่ยนพฤติกรรมและทฤษฎีดานการเรียนการสอนมาใชเพ่ือ นกั ศึกษารุน ที่ 1 ป ไดขึ้นทะเบียนรับใบวิทยฐานะผูให ใหผูเปนเบาหวานมีทัศนคติท่ีดีจนนําไปสูการปรับเปลี่ยน ความรูเ บาหวานอายุ 5 ปจํานวน 8 คน (38%) และรับใบ พฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน ควบคูกับการมีคุณธรรม จริยธรรม วิทยฐานะผูใหความรูเบาหวานอายุ 1 ป จํานวน 9 คน และจรรยาบรรณที่ดีแหงวิชาชีพในการปฏิบัติงาน (43%) รวม 17 คน คดิ เปน 81% สําหรบั ในป 2562 ยังคง เปด ทําการสอนรนุ ที่ 3 อยางตอ เน่อื ง 12

รายชอื่ ผู้สาเรจ็ การศึกษาหลักสตู รประกาศนยี บตั รผู้ให้ความรู้เบาหวาน ปกี ารศกึ ษา 2561 Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital DE6101 นางกนกเนตร จงประเสรฐิ กลุ นักวชิ าการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศริ ริ าช DE6102 นางสาวกมลวรรณ พัดศรีเรอื ง เภสัชกร ฝา่ ยเภสัชกรรม โรงพยาบาลศริ ริ าช DE6103 นางสาวจารุภัณฑ์ กุลเสถยี ร พยาบาลวชิ าชพี ชานาญการ ห้องปรึกษาสขุ ภาพฝา่ ยการพยาบาล DE6104 นางสาวธดิ า ไฝ่ทอง โรงพยาบาลเจริญกรงุ ประชารกั ษ์ พยาบาลวชิ าชีพ ฝา่ ยอายุรกรรมเบาหวาน DE6105 นางสาวนฤมล เกตพุ มุ่ โรงพยาบาลศิรริ าชปิยมหาราชการณุ ย์ พยาบาลวชิ าชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม DE6106 นางสาวนจุ จี ันทร์ บญุ ญาพฒั นาพงศ์ นกั สขุ ศกึ ษา ศนู ย์เบาหวานศริ ิราช โรงพยาบาลศิริราช DE6107 นางสาวปทุมมา สุวดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ปว่ ยพิเศษ โรงพยาบาลศริ ิราช DE6108 นางสาวปรมาภรณ์ เขตกระโทก นกั สาธารณสขุ ฝา่ ยการพยาบาลผู้ป่วยนอก DE6109 นางสาวแพรวพรรณ นวนกลางดอน โรงพยาบาลมงกุฎวฒั นะ DE6110 นางสาวยุวเรศ ทะริ DE6111 นางเยาวภา พรเวียง พยาบาลวิชาชพี ตกึ เจา้ ฟา้ มหาจกั รี DE6112 นางรชั ดาพร ศริ โิ สภณ งานการพยาบาลกมุ ารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศริ ิราช DE6113 นางสาวรตั นาภรณ์ จงึ เจริญสขุ ย่งิ DE6114 นางสาววรนิษฐ์ วฒุ ิอนนั ตน์ ิธิ พยาบาลวชิ าชพี งานการพยาบาลอายรุ กรรม กลุม่ งานการพยาบาลผปู้ ่วยใน โรงพยาบาลราชวิถี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลมุ่ งานการพยาบาลผปู้ ว่ ยใน กลุ่มภารกจิ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวถิ ี พยาบาลวชิ าชีพชานาญการ คลนิ กิ เบาหวาน – ความดนั โลหติ สูง งานการพยาบาลผ้ปู ่วยนอก โรงพยาบาลสามพราน พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผ้ปู ่วยพิเศษ โรงพยาบาลศิรริ าช พยาบาลวิชาชีพ หนว่ ยผา่ ตดั เลก็ และชะแผล งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ปว่ ยนอก โรงพยาบาลศิริราช DE6115 นางสาววริศรา บญุ ยวง นักสขุ ศึกษา ศูนย์เบาหวานศริ ริ าช โรงพยาบาลศิรริ าช DE6116 นางสาวสกาย เงินทา พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายรุ ศาสตรฯ์ โรงพยาบาลศิริราช DE6117 นางสาวสิริธร อภิชาตมิ ณีกุล พยาบาลวชิ าชีพ งานการพยาบาลอายรุ ศาสตรฯ์ โรงพยาบาลศิรริ าช DE6118 นางสาวสุชญั ญา วงศ์แหวน พยาบาลวชิ าชีพ งานการพยาบาลอายรุ ศาสตรฯ์ โรงพยาบาลศริ ิราช DE6119 นางสาวอรปรียา สมคั รเขตรการ พยาบาลวิชาชพี หน่วยตรวจโรคกมุ าร DE6120 นางสาวอรวไิ ล แตง่ พลกรัง งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช DE6121 นางอุบล วรมงคลชยั พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายรุ ศาสตรฯ์ โรงพยาบาลศิรริ าช พยาบาลวิชาชีพ ศูนยเ์ บาหวานศริ ริ าช โรงพยาบาลศริ ริ าช 13SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT 2019

ผสู้ ำเรจ็ กำรศกึ ษำหลักสูตรประกำศนียบตั รผ้ใู ห้ควำมรเู้ บำหวำน คณะแพทยศำสตรศ์ ริ ิรำชพยำบำล รุ่นท่ี 2/2561 รายชื่อผ้ทู ่ไี ดร้ ับใบทะเบียนและเขม็ วทิ ยฐานะประกาศนยี บัตร ดารงวทิ ยฐานะ 5 ปี ตัง้ แต่ มิ.ย.2562 CDE6001 นางสาวศรีวรรณ ทองแพง นักวชิ าการโภชนาการ ศูนยเ์ บาหวานศริ ิราช โรงพยาบาลศิรริ าช CDE6003 นางสาวปรยี ารตั น์ สอนเจริญ CDE6006 นางนจุ รี ชืน่ ยงค์ นักวชิ าการโภชนาการ ศนู ยเ์ บาหวานศิรริ าช โรงพยาบาลศิริราช CDE6008 นางกันยารัตน์ วงษเ์ หมอื น พยาบาลวชิ าชีพ (ชานาญการ) หอผูป้ ว่ ย 100 ปี สมเดจ็ พระศรฯี งานการ พยาบาลสตู ิศาสตร์-นรเี วชวทิ ยา โรงพยาบาลศริ ิราช CDE6009 นางสาวนลนิ นาฏ ธนบุญสุทธิ พยาบาลวชิ าชีพ หน่วยตรวจโรคกุมารฯ งานการพยาบาลกมุ ารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศริ ิราช พยาบาลวชิ าชีพ หนว่ ยพยาบาลดา้ นปอ้ งกันโรคฯงานการพยาบาลตรวจ รักษาผปู้ ่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช CDE6010 นางปิยนันท์ เทพรักษ์ พยาบาลวชิ าชีพ หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคฯ งานการพยาบาลตรวจรักษาผปู้ ่วยนอก โรงพยาบาลศริ ริ าช CDE6020 นางพจนม์ าลัย สังข์เสนาะ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยนอก (คลินิกเบาหวาน) โรงพยาบาลสงฆ์ CDE6021 นางสาวกรียาภัทร สเี ขียว พยาบาลชานาญการ 1 ศูนยเ์ บาหวานและต่อมไรท้ อ่ ฝา่ ยการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3 14

รายช่อื ผ้ทู ่ไี ด้รบั ใบทะเบยี นและเข็มวิทยฐานะประกาศนยี บตั ร ดารงวิทยฐานะ 1 ปี ต้งั แต่ มิ.ย.2562 CDE6002 นายศราวุธ อุประรัตน์ นักสุขศกึ ษา ศนู ย์เบาหวานศิรริ าช โรงพยาบาลศริ ริ าช CDE6005 นางสาวอัมพร รอบครบรุ ี พยาบาลวิชาชพี หน่วยฝากครรภ์ งานการพยาบาลสูตศิ าสตร-์ นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช CDE6007 นางสาวสปุ ริญญา พรมมาลนุ พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายรุ ศาสตรฯ์ โรงพยาบาลศริ ิราช CDE6011 นายไชยพร พลมณี นักสขุ ศกึ ษา ศูนยเ์ บาหวานศริ ิราช โรงพยาบาลศริ ริ าช CDE6013 นางสาววลิ าวรรณ เกตุพนั ธ์ พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ปว่ ยพิเศษ โรงพยาบาลศิรริ าช CDE6014 นางสาวอรณุ ี สิงหชาติ พยาบาลวชิ าชีพ งานการพยาบาลอายรุ ศาสตรฯ์ โรงพยาบาลศริ ริ าช CDE6015 นางสาวดษุ ญา วนชิ เวทยพ์ ิบลู เภสชั กร หน่วยบริบาลเภสชั กรรมผูป้ ่วยนอก ฝา่ ยเภสชั กรรม โรงพยาบาลศิรริ าช CDE6016 นางสาวกญั ญา มัชฌิมาววิ ฒั น์ เภสัชกร ฝา่ ยเภสชั กรรม โรงพยาบาลศิริราช CDE6018 นางสาวสริ มิ า แซต่ ั๊ง นักวิชาการโภชนาการ ฝา่ ยโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช ผทู้ ่ีได้รับใบทะเบียนวิทยฐำนะประกำศนียบตั ร ดำรงวทิ ยฐำนะ 1 ปี เเละ 5 ปี 15SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT 2019

นวัตกรรม Innovation นกั ศึกษาหลักสูตรประกาศนยี บตั รผู้ให้ความร้เู บาหวาน คณะแพทยศาสตรศ์ ิรริ าชพยาบาล รนุ่ 2 ปการศึกษา 2019 ช่อื นวัตกรรรม  Wonderful memo ลักษณะ สมดุ บนั ทึก (Log book) เพอ่ื เปน สอื่ ชวยใหผูเปน เบาหวานชนิดที่ 1 จด บันทึก ฝก วินยั ในการดูแลตนเองและเปนสื่อสอนใหเ ขา ใจสัดสวนอาหารปรมิ าณ คารโ บไฮเดรตในอาหารและการฉีดอินซูลนิ ที่เหมาะสม กลมุ เปา หมาย ผเู ปน เบาหวานชนดิ ท่ี 1 จุดประสงค เพ่อื ชว ยใหผ เู ปน เบาหวานมคี วามสนใจในการจดบนั ทกึ ในสมุดมากขนึ้ เพอื่ ความสะดวกในการติดตามผลการดแู ลตนเองทบ่ี าน และใชเ ปน เคร่ืองมอื ในการ ชวยใหผ ูเปน เบาหวานและครอบครัวมคี วามรูความเขา ใจในการนับสวนอาหาร สมั พันธกบั การฉดี อนิ ซูลินและระดบั นา้ํ ตาลในแตล ะมือ้ ไดอ ยางถูกตอง ................................................................................................... ชือ่ นวัตกรรรม  Landmark insulin ลักษณะ แผนซลิ ิโคนสําหรบั สอนตําแหนงการฉีดอินซลู นิ สาํ หรับผเู ปน เบาหวานและผู ดูแลผเู ปนเบาหวาน กลุมเปาหมาย พยาบาล/ผูทส่ี อนฉีดยา ผูเร่มิ ฉดี ยาอินซูลนิ และผูท่ีมีความเส่ยี งการ เกิด lipohypertrophy เปนตน จุดประสงค เพอ่ื ใหผ ูเปน เบาหวานและผดู แู ลรูตําแหนงในการฉดี อินซลู ินดวยตนเอง อยา งถูกตองและเพือ่ พฒั นาอุปกรณสาธิตการฉีดอนิ ซูลิน ................................................................................................... ช่ือนวัตกรรรม  แนวทางการตรวจคัดกรองเทาเบาหวานภายใน 3 นาที ลกั ษณะ แนวทางการตรวจคดั กรองเทาเบาหวานภายใน 3 นาที กลุม เปา หมาย บุคลากรทท่ี าํ หนา ทตี่ รวจคดั กรองปญ หาเทา เบาหวาน จุดประสงค  เพอื่ พัฒนาแนวทางการตรวจคดั กรองปญหาเทา เบาหวาน  และลดระยะ เวลาในการตรวจคดั กรองเทา เบาหวาน ................................................................................................... 16

ชื่อนวตั กรรรม พัดหวงใย หางไกล “นา้ํ ตาลต่ํา/สงู ” ลกั ษณะ ส่ือรูปแบบพดั สําหรปั ระกอบการสอน DSMES กลมุ เปาหมาย ผเู ปน เบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 จดุ ประสงค เพ่อื ใหผเู ปนเบาหวานและผดู แู ลเขา ใจอาการและวธิ ีการแกไขภาวะระดบั น้ําตาลตา่ํ หรอื สูงในเลอื ด และเปนเอกสารประกอบการสอน DSMES สาํ หรับผูใหความ รูเ บาหวาน ................................................................................................... ชื่อนวตั กรรรม แบบคดั กรองภาวะฉุกเฉนิ และการประเมินการดแู ลตนเองของผู เปน เบาหวานที่คลินกิ เบาหวานเด็กและวยั รุน ลกั ษณะ แบบคดั กรองเพือ่ ประเมนิ การดูแลตนเองของผเู ปน เบาหวาน กลุมเปาหมาย พยาบาลผูต รวจคดั กรองผปู ว ยในคลินิกเบาหวานเดก็ และวัยรนุ จุดประสงค เพ่อื คัดกรองภาวะฉกุ เฉินของผูเปนเบาหวานกอนเขา ตรวจกับแพทย ใหผเู ปนเบาหวานไดป ระเมนิ ปญหาการดูแลตนเองเกย่ี วกับโรคเบาหวานดานตา งๆ และปองกนั ผูเ ปนเบาหวานเกิดภาวะ Severe hypoglycemia และ Diabetic .................................k.e..to..a.c.id.o..si.s.ร.ะ.ห..ว.า.ง.ร.อ.ต.ร.ว.จ.......................................... ชื่อนวตั กรรรม Street food you can eat ลักษณะ สื่อใหความรูเกยี่ วกบั อาหารรมิ ทางสาํ หรบั ผูเปนเบาหวานชนดิ ที่ 2 สาํ หรบั เลอื กรับประทานอาหารและวางแผนการจดั การสัดสว นอาหารในชวี ติ ประจาํ วัน กลุมเปา หมาย สาํ หรับบุคลากรทีท่ ําหนาที่ใหความรแู กผเู ปนเบาหวานชนิดที่ 2 และผูเปนเบาหวานชนดิ ท่ี 2 ที่ใช Application Line จดุ ประสงค เปนสือ่ การสอนในการเลอื กอาหารรมิ ทางสาํ หรับเพื่อใหผปู ว ยมีความรู ความเขาใจเก่ียวกบั อาหารรมิ ทาง และสามารถเลือกเมนูอาหารจานเดียวตามทอง ถนนริมทางไดอ ยา งเหมาะสม ................................................................................................... ชื่อนวัตกรรรม SMART care for Smile DM ลกั ษณะ โปรแกรมใหค วามรูฝก ทกั ษะและสรางแรงจงู ใจเพ่ือสงเสรมิ การจดั การดูแล สขุ ภาพอยา งตอ เนื่องของผเู ปน เบาหวาน กลุมเปาหมาย พยาบาลในหอผูปว ยทใ่ี หบรกิ ารดานเบาหวาน จุดประสงค เพื่อพฒั นาศักยภาพของพยาบาลในการใหความรู สอนทักษะ และสราง แรงจูงใจเพ่ือสง เสรมิ การจัดการดูแลตนเองของผเู ปนเบาหวาน ................................................................................................... 17SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019 

ชือ่ นวตั กรรรม  SMART Card for SMART Goal to SMART Life ลกั ษณะ  การด สาํ หรับบันทกึ เปาหมายชวยสรางแรงจูงใจแกผูเ ปน เบาหวาน กลุม เปา หมาย สาํ หรบั ผเู ปน เบาหวานที่ตองการตั้งเปาหมายในระยะเวลาทีก่ ําหนด จุดประสงค เพอ่ื เปน อปุ กรณ/ส่อื สาํ หรบั ผูใหความรูเบาหวานในการปรบั เปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของผูเ ปนเบาหวานใหเหมาะสมกบั การรักษา และเปน บนั ทึกชวยจํา และสรา งแรงจูงใจในการปรบั เปลย่ี นพฤตกิ รรมของผูเปนเบาหวาน ................................................................................................... ช่ือนวตั กรรรม  Foot care towel ลกั ษณะ  ผา ขนหนูดแู ลเทาสาํ หรับผเู ปนเบาหวาน กลมุ เปาหมาย  ผูเปน เบาหวานท่ีตอ งการการดแู ลและไดรบั คําแนะนําในการดูแลเทา จุดประสงค เพือ่ ใหผเู ปน เบาหวานใชผ าขนหนดู แู ลเทาและสงเสรมิ พฤติกรรมการดแู ลเทา ................................................................................................... 18

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือเพิมพู นความรู้ และการจัดการดูแลผู้เปนเบาหวาน ประจําป 2019 Update Diabetes Management and Holistic Care 2019 วันที 19 – 21 มถิ นุ ายน 2562 “Diabetes Intelligent Management” ศูนยเบาหวานศริ ิราชรว มกับสาขาวิชาตอ มไรท อและเมตะบอลสิ ม ภาควิชา อายุรศาสตร, สาขาวชิ าตอ มไรทอ และเมตาบอลิสม ภาควชิ ากมุ ารเวชศาสตร, ฝา ยการ พยาบาล โรงพยาบาลศริ ิราช และหนว ยบริหารการจัดการประชมุ วิชาการ คณะ แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิ ล รว มกันจดั “อบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร เพื่อเพิม่ พนู ความรูแ ละการจัดการดแู ลผูเปน เบาหวานประจําป 2562 (Update Diabetes Management and Holistic Care 2019)” ระหวางวนั ท่ี 19 - 21 มถิ ุนายน 2562 ที่ โดยไดรบั เกยี รตจิ าก ศ. ดร. นพ.ประสิทธ์ิ วฒั นาภา คณบดีคณะ แพทยศาสตรศ ิริราชพยาบาล เปนประธานกลา วเปด งานในพิธี ณ หอ งประชมุ 101 อาคารศนู ยวิจัยการแพทยศ ริ ิราช (SiMR) ในการจัดอบรมนี้ มีวัตถุประสงคหลัก คือ การเผยแพรความรูและทัศนคติ การดูแลผูเปนเบาหวานและครอบครัวอยางถูกตอง และนาํ ไปสูผลการรักษาที่ดี และปองกันภาวะแทรกซอน เนนความรูท่ีทันสมัยและครบองครวมในการดูแล รักษาเบาหวาน เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูของผูเปนเบาหวานใหมีสวน รวมในการจัดการดูแลตนเองใหมากข้ึน การอบรมประกอบดวย 2 หลักสูตร ไดแก หลกั สูตรที่ 1 (Practical Points in Diabetes Care) ซง่ึ เปน หลักสตู รพืน้ ฐาน หลกั สูตรท่ี 2 (Advanced skills for diabetes) ซึ่งเปน หลกั สูตรขนั้ สงู ในปนี้ เปนการจัดอบรมหลักสูตรที่ 1 ขั้นพ้ืนฐาน มีบุคลากรเขารวมอบรม จาํ นวน 117 คน จาก 67 โรงพยาบาลท่ัวประเทศ แบงเปนแพทย จํานวน 28 คน พยาบาล จํานวน 73 คน เภสัชกร จํานวน 9 คน นักวิชาการโภชนาการ จํานวน 6 คน และนักกายภาพบําบัด จาํ นวน 1 คน โดยผลการจัดอบรมในครั้ง น้ีบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ 19SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019 

ทีมดูเเลเท้าเบาหวานสหสาขาศิริราช SIRIRAJ INTERDISCIPLINARY DIABETIC LOWER EXTREMITY CARE TEAM (SIDILECT) ทีมดแู ลเทาเบาหวานสหสาขาของศริ ิราช (SIDiLECT) ไดจ ัดประชุม Interesting DM foot Case Teleconference รวมกบั โรงพยาบาล ตางๆภายในประเทศเปนประจําทกุ 2-3 เดอื น โดยภาควชิ าตางๆ ไดผ ลัด เปลยี่ นกันเปน เจาภาพ โดยในปการศึกษา 2562 มีการจัดประชุม 4 ครั้ง ดงั นี้ ครั้งท่ี 1 วนั ที่ 24 ต.ค. 61 สาขาศลั ยศาสตรต กแตง ภาควิชาศัลยศาสตร เปน เจาภาพ  มีผเู ขารวมประชุมใน รพ.จํานวน 15 ทาน  โรงพยาบาลท่รี วม  teleconference 12 แหง ไดแ ก รพ.สวรรคป ระชารักษ  รพ.รามาธบิ ด ี รพ.สรุ ินทร  รพ.ศรีสะเกษ  รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  รพ.แพร  รพ.จฬุ าภรณ  รพ.เจา พระยายมราช  รพ.มหาราชนครราชสมี า  รพ.บุรรี ัมย รพ.โพธาราม  รร.กายอุปกรณส ริ ินธร ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ก.พ. 62 สาขาศัลยศาสตรหลอดเลือด ภาค วิชาศัลยศาสตร เปนเจาภาพ  มีผูเขารวมประชุมใน รพ.จํานวน 12 ทาน  โรงพยาบาลท่ีรวม  teleconference 9 แหง ไดแก รพ.แพร  รพ.สุรินทร รพ.นครปฐม  รพ.เจาพระยายมราช  รพ.ศรีสะเกษ รพ. สุราษฎธานี รพ.สวรรคประชารักษ สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟู สมรรถภาพทางการแพทย รพ.พหลพยุหเสนา คร้ังท่ี 3 วันท่ี 24 เม.ย. 62  ภาควชิ าศลั ยศาสตรอ อรโธปด ิกส เปน เจาภาพ มีผูเขารว มประชมุ ใน รพ.จาํ นวน 11 ทาน โรงพยาบาลที่รวม teleconference 9 แหง ไดแ ก  รพ.ธรรมศาสตรเ ฉลิมพระเกยี รติ  รพ.ศูนยร าชบรุ  ี รพ.เจา พระยายมราชสุพรรณบุรี  รพ.วชิระภูเก็ต รพ.สรุ นิ ทร  รพ.สวรรคป ระชารกั ษนครสวรรค  รพ.ศรีสะเกษ สถาบนั สริ ินธรเพอื่ การฟน ฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ หง ชาติ รร.กายอปุ กรณ สริ นิ ธร คร้ังที่ 4 วันที่ 31 ก.ค. 62  สาขาวิชาโรคติดเช้ือและอายุรศาสตร เขตรอน  ภาควิชาอายุรศาสตร เปนเจาภาพ มีผูเขารวมประชุมในรพ. จาํ นวน 15 ทาน  โรงพยาบาลท่ีรวม  teleconference 13  แหง ไดแก รพ.ราชบุรี  รพ. สวรรคประชารักษ รพ.มหาราชนครราชสีมา  รพ.จุฬาภรณ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศรีสะเกษ  รพ.แพร  รพ.ราชวิถี รพ.พระพุทธเลิศหลา รพ.สุรินทร  รพ.พหลพยุหเสนา  รพ.จุฬาลงกรณ  สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟู กระทรวงสาธารณสุข 20

Siriraj Diabetes Collaborative and Research Meeting since 2014 2014 1st Siriraj Diabetes Collaborative and Research Meeting: Get Together จํานวนผู้เข้ารว่ ม 102 คน 2015 2nd Siriraj Diabetes Collaborative and Research Meeting: Move Forward จํานวนผู้เข้ารว่ ม 143 คน 2016 3rd Siriraj Diabetes Collaborative and Research Meeting: Start the NEW journey  จาํ นวนผู้เข้ารว่ ม 163 คน 2017 4th Siriraj Diabetes Collaborative and Research Meeting: Progress in Diabetes Care and Research                   จาํ นวนผ้เู ข้ารว่ ม 99 คน 2018 5th Siriraj Diabetes Collaborative and Research Meeting: Siriraj Diabetes Family Day จํานวนผ้เู ข้าร่วม 103 คน สําหรับ 6th Siriraj Diabetes Collaborative and Research Meeting ในปนจี ัดขึนในหัวข้อ \"East Meets West in Diabetes Management\" November 15, 2019 21SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019 

Publication and Presentation 2018-2019 • Diabetes and Obesity Research in Adult 1. Jungtrakoon P, Shirakawa J, Buranasupkajorn P, Gupta MK, De Jesus DF, Pezzolesi MG, et al. Loss-of-Function Mutation in Thiamine Transporter 1 in a Family With Autosomal Dominant Diabetes. Diabetes 2019;68:1084-93. 2. Withatanung P, Kurian D, Tangjittipokin W, Plengvidhya N, Titball RW, Korbsrisate S, et al. Quantitative proteomics reveals differences in the response of neutrophils isolated from healthy or diabetic subjects to infection with capsule-variant Burkholderia thailandensis. Journal of Proteome Research. 2019. 3. Kunavisarut T, Sriussadaporn S, Lertwattanarak R. Beta-cell function in type 2 diabetic patients who failed to maintain good glycemic status with a combination of maximum dosages of metformin and sulfonylurea. Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy. 2019;12:761. 4. Kongmalai T, Sriwijitkamol A. Evaluation of Thai Insulin-Treated Diabetics’ Knowledge and Practice of Insulin Pen Storage. JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 2019;102:503-7. 5. Laotaveerungrueng N, Wanthong S, Wannachalee T, Lertwattanarak R. Prevalence of Chronic Microvascular Complications and Diabetic Foot Problems in Patients with Diabetes Mellitus at Siriraj Hospital. JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND. 2018;101(10):1349-55. 22

• Pediatric Diabetes Research Group 1. Santiprabhob J, Limprayoon K, Aanpreung P, Charoensakdi R, Kalpravidh RW, Phonrat B, et al. Impact of a group-based treatment program on adipocytokines, oxidative status, inflammatory cytokines and arterial stiffness in obese children and adolescents. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2018;31(7):733-42. 2. Parichat Charoentawornpanich, Khwanhatai Khemaprasit, Watip Tangjittipokin, Jeerunda Santiprabhob. Bone mineral density in children and adolescent with type 1 diabetes. Oral presentation in The 10th Biennial Scientific Meeting of Asia Pacific Paediatric Endocrine Society, November 2018, Chiang Mai, Thailand 3. Khwanhatai Khemaprasit, Parichat Charoentawornpanich, Pornpimo lKiattisakthavee, Tassanee Narkdontri, Watip Tangjittipokin, Lukana Preechasuk, Ornsuda Lertbannaphong, Supitcha Patjamontri, Pairunyar Nakavachara, Supawadee Likitmaskul, Jeerunda Santiprabhob. Siriraj Pediatric Diabetes Registry : A Tertiary care experience in Thailand. Poster presentation in The 10th Biennial Scientific Meeting of Asia Pacific Paediatric Endocrine Society, November 2018, Chiang Mai, Thailand 4. Ornsuda Lertbannaphong, Pimonsri Hantanasiriskul, Pornpimol Kiattisakthavee, Sunsanee Ruangson, Nantawat Sitdhiraksa, Jeerunda Santiprabhob. A Randomized controlled trial compared between diabetic self-management education (DSME) with and without motivational interviewing (MI), on glycemic control among children and adolescents with type 1 diabetes. Poster presentaiton in The 10th Biennial Scientific Meeting of Asia Pacific Paediatric Endocrine Society, November 2018, Chiang Mai, Thailand 23SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT 2019

• Siriraj Diabetes Center of Excellence 1. Preechasuk L, Sriussadaporn P, Likitmaskul S. The obstacles to diabetes self-management education and support from healthcare professionals’ perspectives: a nationwide survey. Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy 2019;12:717. • Diabetes in Pregnancy 1. Boriboonhirunsarn D, Sunsaneevithayakul P. Relationship between 50-g glucose challenge test and large for gestational age infants among pregnant women without gestational diabetes. J Obstet Gynaecol. 2019; 39 (2): 141-146. doi: 10.1080/01443615.2018.1476474. 2. Sapanont K, Sunsaneevithayakul P, Boriboonhirunsarn D. Relationship between ABO blood group and gestational diabetes mellitus. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019; 25: 1-5. doi: 10.1080/14767058.2019.1633299. • Siriraj Interdisciplinary Diabetic Lower Extremity Care Team 1. Parker CN, Van Netten JJ, Parker TJ, Jia L, Corcoran H, Garrett M, et al. Differences between national and international guidelines for the management of diabetic foot disease. Diabetes/metabolism research and reviews 2019;35:e3101. • Department of Nursing 1. Yuwarat Moungngern R. Effects of a Health Promotion Program Conducted by Nurses on Stabilization of HbA1C in Subjects at Risk for Diabetes: A Phase III Randomized Controlled Trial. JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 2018:1343. 2. Suwannakin A, Srisawasdi G,Prachgosin P. Development of Diabetic foot Nurse Professional in Thailand. Poster presentation in 8th International Symposium on the diabetic foot, May 2019, The Hague, The Netherlands 24

ภายในประเทศ เยยี มชมศนู ย์เบาหวาน Visited SiDM 2018-2019 วนั อังคารที 12 กมุ ภาพันธ์ 2562 เจา้ หนา้ ทจี ากกรมควบคมุ โรค กระทรวงสารธารณสุข จํานวน 4 ท่าน ขอเข้าเยียมชมศูนยเ์ บาหวานศิรริ าช วนั จันทร์ที 18 กมุ ภาพันธ์ 2562 อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรข์ อเขา้ เยียมชมศูนยเ์ บา หวานศิรริ าช โดยมรี ศ.นพ.เชิดชยั นพมณจี ํารสั เลศิ เปนผพู้ าเข้าเยียมชม วันพุธที 9 ตลุ าคม 2562 ทมี คณะอาจารย์ และคณะทํางานศูนยค์ วามเปนเลศิ ทางการ แพทยด์ า้ นเบาหวาน ฮอรโ์ มนและเมตะบอลสิ ม โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ จํานวน 14 ทา่ น ขอ ศึกษาดงู านทีศูนย์เบาหวานศิรริ าช 25SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019 

ตา่ งประเทศ เยยี มชมศนู ยเ์ บาหวาน Visited SiDM 2018-2019 ในวนั จันทรท์ ี 19 พฤศจกิ ายน 2561 สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ไดเ้ รียนเชิญ Professor Nam H. Cho ประธานสมาพันธเ์ บาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation) มาเยือนประเทศไทย  โดย Professor Nam H. Cho ไดใ้ หเ้ กียรติบรรยายในหวั ข้อ “GDM and offspring” และหัวข้อ “Disease Registry: How it’s done? What does it tell? Who does it benefit?” และเขา้ เยยี มชมศูนยเ์ บาหวานศิรริ าชในวันดังกล่าว วันอังคารที 22 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง จาํ นวน 7 ทา่ น จากกระทรวง สาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธปิ ไตยประชาชนเกาหลี (Ministry of Public Health, Democratic People's Republic of Korea ) เข้าเยียมชมศูนยเ์ บาหวานศิรริ าช โดยมี รศ.นพ.เชดิ ชยั นพมณีจํารัสเลศิ เปนผ้พู าเข้าเยียมชม 26

วันพฤหสั บดที ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ผ้เู ขา้ ประชมุ งาน Prince Mahidol Award Conference (PMAC) : “The Political Economy of NCDs: A Whole of Society Approach” จํานวน 22 ท่าน ไดเ้ ข้าศึกษาดงู าน PMAC Field Trip 2019 และร่วม อภิปรายการดูแลด้านเบาหวาน ณ ศูนยเ์ บาหวานศิรริ าช 27SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019 

ความร่วมมือภายในประเทศ NATIONAL COLLABORATION การเปนสถาบันร่วมฝกปฏิบัติงาน วันที่ 3-28 มิถนุ ายน 2562 นกั ศึกษาหลักสูตรวทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิ าโภชนาการและการกาํ หนดอาหาร (หลักสตู รนานาชาต)ิ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิ ล จาํ นวน 3 ทาน เขาฝก ปฏบิ ัติงานท่ีศูนยเบาหวานศริ ริ าช ดงั นี้ 1. MS.PANDAREE SIRICHAI 2. MS.POENSUDA PILUK 3. MS.CHERRY WIN MAUN 28

การเปนสถาบันร่วมจัดการประชุมเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวาน ชนิดที 1 และโครงการลงทะเบียนเบาหวานทีได้รับวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ป ประเทศไทย (T1DDAR CN) ศนู ยเบาหวานศิริราชไดรว มกบั กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโรค เบาหวานแหง ประเทศไทยฯ เปนผูจัดการประชมุ ของ เครือขายบริบาลรักษาเบาหวานชนดิ ที่ 1 และ โครงการลงทะเบยี นเบาหวานที่ไดรบั วนิ ิจฉัยกอ นอายุ 30 ป ประเทศไทย Thai -Type 1 diabetes and Diabetes diagnosis  before age 30 years Registry, Care and network (T1DDAR CN)  ในวัน ที่ 26 – 27 สงิ หาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรงุ เทพฯ 1. วนั ที่ 26 สงิ หาคม 2562 จัดประชมุ ให กับโรงพยาบาลเครอื ขา ยใหมใ นการพัฒนาองคความรแู ละการใชสื่อการสอน DSMP modules for T1DM มีผเู ขารวมประชุมทัง้ สนิ้ 109 คนจาก 17 โรงพยาบาล ประกอบดวยแพทย 24 คน  พยาบาล 36  คน   เภสัชกร 17 คน นกั โภชนาการ  22  คน และทมี สุขภาพอ่นื ๆ  10  คน 2. วนั ที่ 27 สิงหาคม 2562 ดาํ เนนิ การจัดประชมุ นิเทศ กาํ กบั ติดตามการพฒั นาฯ สําหรบั ทีมโรงพยาบาลเครอื ขา ยT1DDAR CN ทั้งหมด จํานวน 54 โรงพยาบาล มผี เู ขารวมประชุมทง้ั สนิ้ 195  คน ประกอบดวยแพทย  43   คน  พยาบาล 66  คน  เภสชั กร 19  คนนกั โภชนาการ  26  คนและทมี สุขภาพอน่ื ๆ  17 คน ทัง้ น้ที าํ ใหม ีโรงพยาบาลที่สามารถบรบิ าลผเู ปน เบาหวานชนิดท่ี 1 ครบทุกเขตบรกิ ารสุขภาพ เพิม่ จากปท่ผี านมา จาก 38 แหง เปน 54 แหงทว่ั ประเทศ 29SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019 

ความรว่ มมือในระดบั นานาชาติ INTERNATIONAL COLLABORATION Invited International Speaker รศ.พญ.สภุ าวดี ลิขิตมาศกุล (ประธานศูนยเ บาหวานศริ ิราช) รวมเปน วิทยากรบรรยายเร่อื ง   The impact of Thailand T1DM network Model ในงานประชมุ 10th Asia Pacific Paediatric Endocrine Society (APPES) Biennial Scientific Meeting ระหวา งวันท่ี 7-10 พฤศจกิ ายน 2561 ณ Chiang Mai, Thailand รศ.พญ.สุภาวดี ลขิ ติ มาศกลุ (ประธานศูนยเ บาหวานศิริราช) , อ.พญ.ลกั ขณา ปรีชาสุข (แพทยประจําศนู ยเบาหวานศริ ิราช) และน.ส.ศรวี รรณ ทองแพง (นกั วิชาการโภชนาการ) รว มเปน วิทยากรในการประชมุ สัมมนาโภชนบําบดั Chronic Disease and Diabetes Seminar รวมกบั Lao-American Nutrition Institute ในวันท่ี 21 – 22 มนี าคม 2562 ณ Vientiane Capital, Laos รศ.พญ.กุลภา ศรีสวสั ดิ์ (รองประธานศูนยเบาหวานศิริราช) รว มเปนวิทยากรบรรยายเร่อื ง  Diabetic Footwear for Low-resource Countries: the FLIRT Bird Project ในการ ประชุม 8th International Symposium on the Diabetic Foot  จัดโดย  International  Working Group on the Diabetic Foot วนั ท ่ี 23 พฤษภาคม 2562 ณ Netherlands รศ.ดร.นพ. ดฐิ กานต  บรบิ ูรณหิรัญสาร (กลมุ งาน GDM Holistic Care Team) เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง Gestational Diabetes Mellitus in Siriraj Hospital: An update ในงานประชมุ Asia Pacific Diabetes in Pregnancy Conference 2019. ใน เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2562 ณ Singapore 30

International Committee รศ.พญ.กลุ ภา ศรีสวสั ดิ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ประชมุ คณะทาํ งานรา ง (รองประธานศูนยเ์ บาหวานศิรริ าช) ได้ Specification of Therapeutic Footwear รบั การเเตง่ ตงั ให้เปน Vice President องคก ารอนามยั โลก (WHO) Geneva, Switzerland องค์กร D-Foot International วาระป วนั ที่ 13-14 กรกฏาคม 2562 ประชมุ บอรด บรหิ าร 2019-2021 เเละได้เข้าร่วมการประชุม องคก ร D-Foot International Paris, France คณะทาํ งานเพือพัฒนาการดแู ลปญหา วนั ท่ี 20-21 กนั ยายน 2562  ประชุมบอรด บรหิ าร เท้าเบาหวาน ดังนี องคก ร D-Foot International Madrid, Spain International Meeting ในวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ศูนยเบาหวานรวมกบั Action4Diabetes จัดประชมุ First Type 1 Diabetes Care Meeting in South East Asia ใหแกแพทยและบุคลากรทางการแพทยใ นกลมุ ประเทศ South East Asia เพ่ือเปน การสรางองคความรูในการดูแลรกั ษาผูเ ปนเบาหวานชนดิ ท่ี 1 โดยมีผเู ขาอบรมจํานวน 15 คน จากประเทศ 6 ประเทศ ไดแ ก Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar and Thailand 31SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019 

คณะทํางานศูนย์เบาหวานศิริราช ทป่ี รกึ ษาเเละบคุ ลากรของศนู ยเบาหวานศริ ริ าช ศาสตราจารยเ กียรติคณุ เเพทยห ญิงชนิกา ตูจนิ ดา               ท ปี่  รกึ ษ า ศนู ยเบาหวานศิริราช ศาสตราจารยเกยี รตคิ ุณเเพทยหญงิ วรรณี  นิธยิ านนั ท         ท ปี่  ร ึก ษ าศ  ูน  ย เ  บาหวานศริ ริ าช รองศาสตราจารยนายแพทยธ วชั ชัย  พรี พัฒนดิษฐ              ท  ี่ป  ร กึ  ษ  า ศ  นู  ย  เ บาหวานศิริราช รองศาสตราจารยแ พทยหญิงสุภาวดี  ลขิ ติ มาศกลุ    ประธานศูนยเ บาหวานศิริราช รองศาสตราจารยแพทยห ญงิ อภิรด ี  ศรีวิจติ รกมล รองประธานศนู ยเบาหวานศิริราช รองศาสตราจารยแ พทยห ญิงจีรนั ดา  สันตปิ ระภพ รองประธานศูนยเ บาหวานศิริราช รองศาสตราจารยแ พทยห ญิงกลุ ภา  ศรสี วัสดิ์ รองประธานศูนยเ บาหวานศิริราช รองศาสตราจารยแ พทยหญิงระววี รรณ  เลศิ วัฒนารักษ       ก ร ร ม กา ร แ ล ะเลขานุการศูนยเบาหวานศริ ิราช ผชู วยศาสตราจารยน ายเเพทยวรี ชยั   ศรวี ณชิ ชากร กรรมการและผูชวยเลขานุการศนู ยเ บาหวานศิรริ าช อาจารยน ายเเพทยส ุพชิ ชา ปจ มนตรี กรรมการและผชู ว ยเลขานกุ ารศูนยเบาหวานศริ ริ าช เเพทยห ญิงลกั ขณา  ปรชี าสขุ แพทยป ระจาํ ศนู ยเบาหวานศริ ิราช และผูชว ยเลขานกุ ารศูนยเบาหวานศิรริ าช นางสาว ศรวี รรณ  ทองแพง นกั วิชาการโภชนาการ นาย พรี ภัทร  แสงสุข            นักวชิ าการโภชนาการ นาย ไชยพร  พลมณี นักสขุ ศึกษา นาย ศราวธุ   อปุ ระรัตน นักสุขศกึ ษา นางสาว วริศรา  บุญยวง      นักสขุ ศึกษา นาง อบุ ล  วรมงคลชัย พยาบาล นาง นารี  สระทอง                                            ผชู วยพยาบาล นาง รชั น ี  สุขเกษม                                                  ผูชวยพยาบาล นาง อุไรพร คุมครอง ผชู ว ยพยาบาล นางสาว ตองฤทัย  จรดล เจา หนาท่ีบรหิ ารงานทัว่ ไป นางสาว ธาวิน ี  วิลามาศ นักวชิ าการศึกษา หลกั สตู รประกาศนียบตั รผใู หความรเู บาหวาน นาง จําเรยี ง  ใตรม บญุ เจาหนาทท่ี ว่ั ไป ทึ่ปรกึ ษาอาวุโส ทป่ี รึกษาศนู ยเ บาหวานศริ ริ าชเเละกรรมการหลกั สตู ร รองศาสตราจารยพรศร ี  ศรีอษั ฎาพร ประกาศนียบัตรผูใหค วามรเู บาหวาน อาจารย  ศรีสมยั   วิบูลยานนท ที่ปรึกษาศนู ยเบาหวานศิริราชเเละนกั โภชนาการชาํ นาญการอาวุโส นาง คทั รี  ชัยชาญวัฒนากลุ ท่ปี รึกษาศนู ยเบาหวานศริ ิราชดานงานบรหิ ารงานทั่วไป เจา หนา ท่โี ครงการ เจา หนา ที่ชวยวิจัย โครงการประสานความรวมมอื เพ่ือการดแู ล นางสาว สภุ าธณิ  ี  เทศธรรม ผูเปน เบาหวาน คณะแพทยศาสตรศ ริ ริ าชพยาบาล (SiCFD) นาง จริ าพร นิลสุ ผูประสานงานโครงการ โครงการลงทะเบยี นผปู ว ยเบาหวานชนิดท่ี 1 นางสาว เวฬุรีย โชตกิ จิ นสุ รณ และเบาหวานที่วินจิ ฉัยกอ นอายุ 30 ป  (T1DDAR CN) ผูประสานงานโครงการ โครงการลงทะเบยี นผปู วยเบาหวานชนิดท่ี 1 32 และเบาหวานทว่ี นิ จิ ฉัยกอนอายุ 30 ป (T1DDAR CN)

คณะกรรมการดำเนนิ การศนู ยว์ จิ ัยเปน็ เลศิ ด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วนศิริราช (Siriraj Center of Research Excellence for Diabetes and Obesity Research, SiCORE-DOR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล 1. รองคณบดฝี ่ายวิจยั ที่ปรึกษา 2. รองศาสตราจารยน์ ายแพทยณ์ ฐั เชษฐ์ เปลง่ วิทยา ประธานกรรมการ 3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารยน์ ายแพทยพ์ รพจน์ เปรมโยธิน รองประธานกรรมการ 4. ศาสตราจารย์ดร. เพทาย เยน็ จิตโสมนัส กรรมการ 5. รองศาสตราจารย์แพทย์หญงิ สวุ ัฒณี คุปตวิ ุฒิ กรรมการ 6. รองศาสตราจารย์แพทยห์ ญงิ นิลรัตน์ วรรณศลิ ป์ กรรมการ 7. ผชู้ ว่ ยศาสตราจารยน์ ายแพทย์ธาดา คณุ าวิศรตุ กรรมการ 8. อาจารย์นายแพทย์กรภทั ร มยรุ ะสาคร กรรมการ 9. ดร. จตพุ ร สุจจิตร์พลู กรรมการ 10. อาจารยด์ ร. วทพิ ย์ ตง้ั จิตติโภคนิ กรรมการและเลขานุการ 11. อาจารย์ดร. ประภาพร จึงตระกูล กรรมการและรองเลขานุการ 12. เจ้าหนา้ ท่ีฝา่ ยวจิ ยั ผูช้ ว่ ยเลขานกุ ารกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ (Siriraj iCOE DM Steering Committee) 1. ศาสตราจารยเ์ กยี รติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตจู้ นิ ดา ทป่ี รกึ ษา 2. ศาสตราจารยเ์ กียรติคุณนายแพทยส์ าธติ วรรณแสง ที่ปรึกษา 3. ศาสตราจารย์เกยี รติคุณนายแพทย์อภชิ าติ วิชญาณรตั น์ ท่ีปรกึ ษา 4. ศาสตราจารย์เกียรตคิ ุณแพทย์หญงิ วรรณี นิธยิ านนั ท์ ทป่ี รึกษา 5. คณบดีคณะแพทยศาสตรศ์ ิริราชพยาบาล ประธานกรรมการ 6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองประธานกรรมการ 7. รองคณบดีฝา่ ยนโยบายและแผน กรรมการ 8. รองคณบดฝี า่ ยพฒั นาคุณภาพ กรรมการ 9. รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ 10. รองคณบดฝี า่ ยวจิ ยั กรรมการ 11. รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ กรรมการ 12. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปรญิ ญา กรรมการ 13. รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาหลังปรญิ ญา กรรมการ 14. รองคณบดฝี ่ายสอ่ื สารองคก์ รและกจิ กรรมเพื่อสงั คม กรรมการ 15. รองคณบดฝี า่ ยสารสนเทศ กรรมการ 16. รองคณบดฝี ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กรรมการ 17. หวั หนา้ ภาควชิ ากุมารเวชศาสตร์ กรรมการ 33SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019

18. หัวหน้าภาควชิ าจักษุวิทยา กรรมการ 19. หวั หนา้ ภาควชิ าพยาธิวทิ ยาคลนิ ิก กรรมการ 20. หวั หนา้ ภาควิชาเภสชั วทิ ยา กรรมการ 21. หัวหน้าภาควิชาวทิ ยาภมู คิ มุ้ กนั กรรมการ 22. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ 23. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสงั คม กรรมการ 24. หวั หนา้ ภาควิชาเวชศาสตรฟ์ ้นื ฟู กรรมการ 25. หัวหน้าภาควชิ าศัลยศาสตร์ กรรมการ 26. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออรโ์ ธปิดคิ สแ์ ละกายภาพบำบัด กรรมการ 27. หัวหน้าภาควชิ าสรรี วิทยา กรรมการ 28. หวั หนา้ ภาควชิ าสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กรรมการ 29. หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ กรรมการ 30. หัวหนา้ สาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลสิ ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ กรรมการ 31. หวั หน้าสาขาต่อมไรท้ ่อและเมตะบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กรรมการ 32. หัวหนา้ ฝา่ ยโภชนาการ กรรมการ 33. หัวหนา้ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรรมการ 34. หัวหนา้ ฝ่ายการพยาบาล กรรมการ 35. รองผอู้ ำนวยการดูแลศนู ยเ์ บาหวานศิรริ าช กรรมการและเลขานุการ 36. ประธานศนู ย์เบาหวานศิริราช กรรมการและรองเลขานกุ าร 37. เจา้ หนา้ ที่สำนกั งานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศริ ิราช ผปู้ ระสานงานคนท่ี 1 38. ทมี ทำงานศนู ยเ์ บาหวานศิรริ าช ทมี ประสานงาน 34

คณะกรรมการดำเนินงาน (Siriraj iCOE DM Coreteam Committee) 1. ศาสตราจารย์เกยี รติคุณแพทย์หญงิ ชนิกา ตจู้ นิ ดา ทป่ี รึกษา 2. ศาสตราจารย์เกียรตคิ ุณแพทยห์ ญิงวรรณี นิธิยานนั ท์ ทปี่ รกึ ษา 3. ศาสตราจารยน์ ายแพทยส์ ุทิน ศรีอษั ฎาพร ทป่ี รกึ ษา 4. รองศาสตราจารย์นายแพทยธ์ วชั ชัย พรี พัฒนด์ ิษฐ์ ทีป่ รกึ ษา 5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิรริ าช ประธานกรรมการ 6. รองคณบดฝี า่ ยวจิ ยั รองประธานกรรมการ 7. รองคณบดฝี า่ ยการศึกษาหลงั ปรญิ ญา รองประธานกรรมการ 8. รองผอู้ ำนวยการดูแลศนู ยเ์ บาหวานศิริราช รองประธานกรรมการ 9. รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ กรรมการ 10. ผ้ชู ่วยคณบดฝี ่ายการศึกษาหลังปริญญา กรรมการ (ศาสตราจารยด์ ร. เพทาย เยน็ จติ โสมนัส) 11. ผู้ช่วยคณบดฝี ่ายวิจัย กรรมการ (รองศาสตราจารยน์ ายแพทย์มานพพิทกั ษ์ภากร) 12. ประธานโครงการพัฒนางานประจำสงู่ านวจิ ยั กรรมการ 13. หวั หน้าฝา่ ยเภสชั กรรม กรรมการ 14. หัวหนา้ ฝ่ายโภชนาการ กรรมการ 15. หวั หนา้ สาขาต่อมไรท้ ่อและเมตะบอลิสม ภาควชิ าอายุรศาสตร์ กรรมการ 16. หวั หน้าสาขาตอ่ มไรท้ ่อและเมตะบอลสิ ม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กรรมการ 17. หวั หน้าสาขาสตู ศิ าสตร์ กรรมการ 18. หวั หน้าสาขาศลั ยศาสตร์ท่วั ไป กรรมการ 19. หัวหน้าสาขาศลั ยศาสตร์หลอดเลอื ด กรรมการ 20. หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง กรรมการ 21. หวั หนา้ สาขาศลั ยศาสตร์ออร์โธปิดกิ สโ์ รคทางเท้าและขอ้ เท้า กรรมการ 22. หวั หนา้ หนว่ ยวิจัยเพ่อื ขบั เคลอ่ื นนโยบายสุขภาพ กรรมการ 23. รองศาสตราจารย์ดร. แพทย์หญงิ สุวัฒณี คปุ ติวุฒิ กรรมการ 24. รองศาสตราจารยน์ ายแพทย์ณฐั วฒุ ิ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการ 25. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บรบิ รู ณห์ ิรญั สาร กรรมการ 26. รองศาสตราจารยน์ ายแพทย์ณฐั วุฒิ รอดอนันต์ กรรมการ 27. รองศาสตราจารย์แพทยห์ ญงิ บษุ ฎปี ระทุมวินจิ กรรมการ 28. อาจารย์ดร. วทิพย์ ต้ังจติ ติโภคิน กรรมการ 29. อาจารย์แพทยห์ ญงิ ไกรวิพร เกียรตสิ ุนทร กรรมการ 30. ผแู้ ทนอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ กรรมการ 31. ผแู้ ทนจาก area of excellence nursing ฝ่ายการพยาบาล กรรมการ 35SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019

32. ประธานศูนยเ์ บาหวานศิริราช กรรมการและเลขานุการ 33. รองประธานศนู ยเ์ บาหวานศริ ิราช กรรมการและรองเลขานุการ (รองศาสตราจารยแ์ พทย์หญงิ อภริ ดี ศรีวจิ ติ รกมล) กรรมการและรองเลขานุการ 34. รองประธานศูนย์เบาหวานศริ ริ าช กรรมการและรองเลขานกุ าร (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจีรันดา สันตปิ ระภพ) กรรมการและประสานงาน 35. รองประธานศนู ยเ์ บาหวานศริ ิราช กรรมการและประสานงาน (รองศาสตราจารยแ์ พทยห์ ญงิ กุลภา ศรสี วัสดิ)์ ผ้ปู ระสานงาน 36. ผู้ชว่ ยเลขานกุ ารศนู ยเ์ บาหวานศริ ิราช (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทยว์ ีรชยั ศรวี ณชิ ชากร) 37. แพทยป์ ระจำศนู ยเ์ บาหวานศิรริ าช (แพทย์หญงิ ลกั ขณา ปรชี าสุข) 38. เจา้ หน้าทีส่ ำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะทำงานศูนย์ความเปน็ เลศิ เบาหวาน (Siriraj DM excellence Center working group) 1. รองคณบดฝี ่ายวจิ ัย ทปี่ รกึ ษา 2. รองคณบดฝี ่ายการศึกษาหลงั ปรญิ ญา ทป่ี รึกษา 3. รองคณบดฝี ่ายสารสนเทศ ทป่ี รึกษา 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนกิ า ต้จู ินดา ท่ีปรกึ ษา 5. ศาสตราจารยเ์ กียรตคิ ุณแพทย์หญิงวรรณี นธิ ยิ านันท์ ทปี่ รกึ ษา 6. รองศาสตราจารย์นายแพทยเ์ ชิดชยั นพมณจี ำรสั เลศิ ทป่ี รึกษา 7. รองศาสตราจารย์แพทยห์ ญงิ สภุ าวดี ลขิ ิตมาศกลุ ประธานคณะทำงาน 8. รองศาสตราจารยแ์ พทย์หญงิ อภิรดี ศรวี จิ ติ รกมล รองประธานคณะทำงาน 9. รองศาสตราจารยแ์ พทยห์ ญิงกลุ ภา ศรีสวัสด์ิ รองประธานคณะทำงาน 10. รองศาสตราจารย์แพทยห์ ญงิ จีรันดา สันตปิ ระภพ รองประธานคณะทำงาน 11. เจา้ หน้าทศ่ี นู ย์เบาหวานศิรริ าช คณะทำงาน 1. อาจารย์แพทยห์ ญิงปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ คณะทำงาน 2. รองศาสตราจารย์พรศรี ศรีอัษฎาพร คณะทำงาน 3. อาจารยศ์ รีสมัย วบิ ูลยานนท์ คณะทำงาน 4. นางคัทรี ชยั ชาญวฒั นากลุ คณะทำงาน 5. นางยุวรตั น์ มว่ งเงิน คณะทำงาน 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทยห์ ญิงระววี รรณ เลิศวฒั นารกั ษ์ คณะทำงานและเลขานุการ 13. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นายแพทยว์ รี ชัย ศรีวณิชชากร คณะทำงานและรองเลขานุการ 14. อาจารยน์ ายแพทยส์ พุ ชิ ชา ปจั มนตรี คณะทำงานและรองเลขานุการ 15. แพทยห์ ญงิ ลักขณา ปรีชาสขุ คณะทำงานและผ้ชู ว่ ยเลขานกุ าร 36

16. หวั หนา้ สำนกั งานศูนยเ์ บาหวานศริ ิราช ผูป้ ระสานงานคนที่ 1 17. เจ้าหน้าท่บี ริหารงานทั่วไปศนู ยเ์ บาหวานศริ ริ าช ผู้ประสานงานคนที่ 2 คณะทำงานกลุม่ งานวิจัยเบาหวาน (Siriraj DM research working group) 1. รองคณบดฝี า่ ยวจิ ยั ที่ปรึกษา 2. ศาสตราจารย์เกยี รติคุณนายแพทย์สาธติ วรรณแสง ท่ปี รึกษา 3. ศาสตราจารย์ดร. แพทย์หญงิ นภาธร บานชืน่ ท่ปี รึกษา 4. รองศาสตราจารยน์ ายแพทย์ณฐั เชษฐ์ เปลง่ วทิ ยาประธาน คณะทำงาน 5. รองศาสตราจารยแ์ พทยห์ ญิงอภริ ดี ศรวี ิจติ รกมล รองประธานคณะทำงาน 6. รองศาสตราจารย์แพทยห์ ญงิ จรี นั ดา สันตปิ ระภพ รองประธานคณะทำงาน 7. ศาสตราจารย์ดร. เพทาย เย็นจติ โสมนสั คณะทำงาน 8. รองศาสตราจารย์แพทยห์ ญงิ สุภาวดี ลขิ ติ มาศกลุ คณะทำงาน 9. รองศาสตราจารยแ์ พทยห์ ญงิ กลุ ภา ศรสี วสั ด์ิ คณะทำงาน 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทยห์ ญงิ ระวีวรรณ เลิศวัฒนารกั ษ์ คณะทำงาน 11. ผ้ชู ว่ ยศาสตราจารย์นายแพทย์ธาดา คุณาวิศรตุ คณะทำงาน 12. ผูช้ ่วยศาสตราจารยแ์ พทย์หญิงนนั ทกร ทองแตง คณะทำงาน 13. อาจารย์แพทย์หญิงปวณี า ชณุ หโรจน์ฤทธ์ิ คณะทำงาน 14. อาจารย์นายแพทย์ทวีศักด์ิ วรรณชาลี คณะทำงาน 15. อาจารยแ์ พทยห์ ญิงสิรนิ าถ สริ ินทร์วราวงศ์ คณะทำงาน 16. อาจารย์นายแพทยว์ ีรชยั ศรีวณชิ ชากร คณะทำงาน 17. แพทยห์ ญิงลักขณา ปรีชาสุข คณะทำงาน 18. อาจารย์นายแพทย์พรพจน์ เปรมโยธนิ คณะทำงาน 19. อาจารย์แพทย์หญงิ กุสุมา ไชยสตู ร คณะทำงาน 20. รองศาสตราจารย์ดร. แพทยห์ ญงิ สุวัฒณี คุปติวฒุ ิ คณะทำงาน 21. รองศาสตราจารย์แพทยห์ ญงิ นิลรัตน์ วรรณศิลป์ คณะทำงาน 22, อาจารยด์ ร. นายแพทย์นรวรรธน์ พวงวรนิ ทร์ คณะทำงาน 23. อาจารยด์ ร. นายแพทยภ์ มู ิ สุขธิตพิ ัฒน์ คณะทำงาน 24, รองศาสตราจารย์แพทยห์ ญิงบษุ ฎี ประทุมวนิ จิ คณะทำงาน 25. ดร. จตพุ ร สุจจติ ร์จูล คณะทำงาน 26. นางสาวชุติมา ชาญประเสรฐิ คณะทำงาน 27. อาจารยด์ ร. วทิพย์ ต้ังจติ ติโภคนิ คณะทำงานและเลขานุการ 28. อาจารยด์ ร. ประภาพร จึงตระกูล คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 37SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019

คณะทำงานกลมุ่ งานประสานการบรกิ าร (Siriraj DM corporate service working group) 1. ผอู้ ำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ที่ปรกึ ษา 2. รองคณบดฝี า่ ยพัฒนาคุณภาพ ที่ปรกึ ษา 3. รองคณบดีฝา่ ยสารสนเทศ ที่ปรึกษา 4. ประธานศนู ย์เบาหวานศิรริ าช ทป่ี รกึ ษา 5. หวั หนา้ ฝา่ ยการพยาบาล ท่ีปรกึ ษา 6. หัวหนา้ ฝา่ ยโภชนาการ ท่ปี รกึ ษา 7. รองศาสตราจารยน์ ายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรสั เลิศ ประธานคณะทำงาน 8. รองศาสตราจารย์แพทยห์ ญงิ อภริ ดี ศรีวิจิตรกมล รองประธานคณะทำงาน 9. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณฐั วฒุ ิ รอดอนันต์ รองประธานคณะทำงาน 10. รองศาสตราจารย์แพทยห์ ญิงจรี นั ดา สันตปิ ระภพ คณะทำงาน 11. ผชู้ ว่ ยศาสตราจารยน์ ายแพทยช์ ุมพล วอ่ งวานิช คณะทำงาน 1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารยน์ ายแพทยธ์ าดา คณุ าวิศรตุ คณะทำงาน 2. อาจารย์แพทย์หญงิ อรสดุ า เลิศบรรณพงษ์ คณะทำงาน 3. อาจารยแ์ พทยห์ ญงิ สิรนิ าถ สิรนิ ทร์วราวงศ์ คณะทำงาน 12. อาจารย์แพทย์หญิงไกรวิพร เกียรติสุนทร คณะทำงาน 13. ผู้แทนสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะทำงาน 14. หวั หนา้ งานการพยาบาลอายรุ ศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ คณะทำงาน 15. หวั หนา้ งานการพยาบาลกมุ ารเวชศาสตร์ คณะทำงาน 16. หวั หนา้ งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลาริงซว์ ิทยา คณะทำงาน 17 หัวหนา้ งานการพยาบาลตรวจรักษาผปู้ ่วยนอก คณะทำงาน 18. ผแู้ ทนพยาบาลประสานงานดา้ นเบาหวาน คณะทำงาน 19. ผู้แทนพยาบาลประสานงานผปู้ ว่ ยใน คณะทำงาน 20. ผแู้ ทนฝา่ ยเภสชั กรรม คณะทำงาน 21. ผแู้ ทนฝา่ ยโภชนาการ คณะทำงาน 22. ผแู้ ทนงานทนั ตกรรม คณะทำงาน 23. รองศาสตราจารย์แพทย์หญงิ กลุ ภา ศรสี วัสด์ิ คณะทำงานและเลขานุการ 24. อาจารยน์ ายแพทยว์ รี ชยั ศรวี ณิชชากร คณะทำงานและรองเลขานุการ 25. อาจารย์นายแพทยส์ พุ ชิ ชา ปัจมนตรี คณะทำงานและรองเลขานุการ 26. แพทยห์ ญงิ ลักขณา ปรีชาสุข คณะทำงานและผูช้ ่วยเลขานุการ 27. เจ้าหนา้ ท่ีบริหารทวั่ ไปศนู ยเ์ บาหวานศิรริ าช ผูป้ ระสานงาน 38

คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผใู้ หค้ วามรู้ด้านเบาหวานคณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล 1. ศาสตราจารยเ์ กยี รตคิ ุณแพทย์หญิงวรรณี นธิ ยิ านันท์ ที่ปรึกษา 2. ศาสตราจารย์นายแพทยส์ ทุ นิ ศรอี ษั ฎาพร ทป่ี รึกษา 3. รองศาสตราจารยแ์ พทย์หญงิ สภุ าวดี ลิขติ มาศกลุ ประธานกรรมการ 4. ผชู้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญงิ ระวีวรรณ เลศิ วฒั นารกั ษ์ รองประธานกรรมการคนท่ี 1 5. รองศาสตราจารย์พรศรี ศรีอัษฎาพร รองประธานกรรมการคนท่ี 2 6. รองศาสตราจารย์แพทยห์ ญิงนันทกร ทองแดง กรรมการ 7. อาจารยแ์ พทย์หญิงปวีณา ชณุ หโรจนฤ์ ทธ์ิ กรรมการ 8. อาจารยแ์ พทย์หญงิ อรสดุ า เลศิ บรรณพงษ์ กรรมการ 9. หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ กรรมการ 10. รองหวั หนา้ ฝ่ายการพยาบาลด้านวชิ าการ กรรมการ 11. รองหวั หนา้ ฝ่ายเภสัชกรรมด้านวิชาการ กรรมการ 12. หัวหนา้ หนว่ ยพยาบาลดา้ นป้องกนั โรคและ กรรมการ สง่ เสริมสุขภาพกรรมการงานการพยาบาลตรวจรกั ษาผูป้ ว่ ยนอก 13. แพทยห์ ญิงลักขณา ปรชี าสุข กรรมการและเลขานุการ 39SIRIRAJ DIABETES ANNUAL REPORT NOV. 2019


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook